O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การเรียนรู้ในรศตวรรษที่ 21

3.133 visualizações

Publicada em

การเรียนรู้ในรศตวรรษที่ 21

Publicada em: Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

การเรียนรู้ในรศตวรรษที่ 21

 1. 1. 08/03/58 1 21st Century Learning ,Teaching and Professional Development 1 การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  การพัฒนาโลกอยู่ในศตวรรษที่ 21  เครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21 Century Skills)  หรือเครือข่าย P21 ได้กาหนดสมรรถนะ(Competencies) และ ทักษะ (Skills) ที่จาเป็น สมรรถนะ (Competencies) ทักษะ (Skills) สิ่งที่ต้องเน้นในศตวรรษที่ 21 การรู้จักตนเอง กระบวนการคิดการแก้ปัญหา การทางานเป็นทีม การสื่อสาร ความท้าทายของโลกศตวรรษที่ 21  วิทยาการก้าวกระโดด  ทรัพยากรธรรมชาติจากัด  วิถีชีวิตแบบสังคมเมือง  เทคโนโลยีราคาถูก  รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์  ความคาดหวังจากภาคธุรกิจและตลาดแรงงาน เป้าหมายของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 source:http://thaipublica.org/2013/11/tdri-year-end-4/ กรอบความคิดและระบบส่งเสริมเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 Source:http://dumdream.blogspot.com/20 12/08/search-engine-21.html
 2. 2. 08/03/58 2 ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดเชิงวิพากษ์และการแก้ปัญหา การสื่อสารและการร่วมมือทางาน ความรู้พื้นฐานด้านสารสนเทศ ความรู้พื้นฐานด้านสื่อ ความรู้พื้นฐานทาง เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ICT) ความยืดหยุ่นและความสามารถใน การปรับตัว ความคิดริเริ่มและการชี้นาตนเอง ทักษะทางสังคมและการ เรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม การเพิ่มผลผลิตและ ความรู้รับผิด ความเป็นผู้นาและ ความรับผิดชอบ วิชาแกน :  ภาษาอังกฤษและการอ่าน หรือศิลปะการใช้ภาษา ภาษาสาคัญของโลก  เศรษฐศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ศิลปะ  ประวัติศาสตร์  คณิตศาสตร์  การปกครองและหน้าที่พลเมือง สาระหลัก 3Rs การอ่าน (Reading) การเขียน (Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) 4Cs การคิดวิเคราะห์ (Critical Thinking) การสื่อสาร (Communication) การร่วมมือ (Collaboration) ความคิดสร้างรรค์ (Creativity) ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม (Learning and Innovation Skills)  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม (Creativity & Innovation)  คิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา (Critical Thinking & Problem Solving)  การสื่อสารและการร่วมมือกันทางาน (Communication & Collaboration) ทักษะชีวิตและการทางาน (Life and Career Skills)  ความยืดหยุ่นและการปรับตัว(Flexibility & Adaptability)  ความคิดริเริ่มและการชี้นาตนเอง (Initiative & Self-Direction)  ทักษะทางสังคมและการเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม(Social& Cross- Cultural Skills)  ประสิทธิภาพการผลิตและความรับผิด (Productivity & Accountability)  ความเป็นผู้นาและความรับผิดชอบ (Leadership & Responsibility) ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี (Information Media and Technology Skills)  ความรู้เรื่อง สารสนเทศ (Information Literacy)  การรู้เรื่อง สื่อ (Media Literacy)  การรู้เรื่อง ICT (Information Communication & Technology) ระบบส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการเรียนรู้ ศตวรรษที่ 21 (21st Century Support Systems) มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (21st Century Standards ) การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills) หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่21 (21st Century Curriculum& Instruction ) การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่21 (21st Century Professional Development ) สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (21st Learning Environmet )
 3. 3. 08/03/58 3 มาตรฐานการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (21st Century Standards ) 1. เน้นทักษะ ความรู้และความเชี่ยวชาญฯ 2. สร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนในเชิงสหวิทยาการระหว่างวิชา หลักที่เป็นจุดเน้น 3. มุ่งเน้นการสร้างความรู้และความเข้าใจในเชิงลึก 4. ยกระดับความสามารถผู้เรียนด้วยการให้ข้อมูลที่เป็นจริง 5. ใช้หลักการวัดประเมินผลที่มีคุณภาพระดับสูง ร่างหลักสูตร 2556 การประเมินทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Assessment of 21st Century Skills) 1. สร้างความสมดุลในการประเมินผลเชิงคุณภาพ 2. เน้นการนาประโยชน์ของผลสะท้อนจากการปฏิบัติของผู้เรียนมา ปรับปรุงแก้ไขงาน 3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการทดสอบวัดและประเมินผลให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุด 4. สร้างและพัฒนาระบบแฟ้มสะสมงาน(Portfolios)ของผู้เรียนให้เป็น มาตรฐานและมีคุณภาพ หลักสูตรและการสอนในศตวรรษที่21 (21st Century Curriculum & Instruction ) 1. การสอนที่มุ่งเน้นเชิงสหวิทยาการของวิชาแกนหลัก 2. สร้างโอกาสที่จะประยุกต์ทักษะเชิงบูรณาการข้ามสาระเนื้อหาและ สร้างระบบการเรียนรู้ที่เน้นสมรรถนะเป็นฐาน(Competency- based) 3. สร้างนวัตกรรมและวิธีการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการที่มีเทคโนโลยีเป็น ตัวเกื้อหนุน การเรียนรู้แบบสืบค้น และวิธีการเรียนจากการใช้ปัญหา เป็นฐาน(Problem-based) 4. บูรณาการแหล่งเรียนรู้จากชุมชนเข้ามาใช้ในโรงเรียน
 4. 4. 08/03/58 4 การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่21 (21st Century Professional Development ) การสร้างครูให้เป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงบูรณาการ 1. การใช้เครื่องมือและกาหนดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติในชั้นเรียน และ สามารถในการวิเคราะห์และกาหนดกิจกรรมการเรียนรู้ได้เหมาะสม 2. สร้างความสมบูรณ์แบบในมิติของการสอนด้วยเทคนิควิธีการสอนที่ หลากหลาย 3. สร้างให้ครูเป็นผู้มีทักษะความรู้ความสามารถในเชิงลึกเกี่ยวกับการ แก้ปัญหา การคิดแบบวิจารณญาณและทักษะด้านอื่นๆที่สาคัญต่อวิชาชีพ 4. สร้างสมรรถนะทางวิชาชีพให้เกิดขึ้นกับครูเพื่อเป็นต้นแบบ(Model) แห่ง การเรียนรู้ การพัฒนาทางวิชาชีพในศตวรรษที่21 (21st Century Professional Development ) 5. สร้างให้ครูเป็นผู้ที่มีความสามารถวิเคราะห์ผู้เรียนได้ทั้งรูปแบบการเรียน สติปัญญา จุดอ่อนจุดแข็งในตัวผู้เรียน 6. ช่วยให้ครูเกิดการพัฒนาความสามารถให้สูงขึ้นเพื่อนาไปสาหรับการ กาหนดกลยุทธ์ทางการสอนและจัดประสบการณ์ทางการให้เรียนได้ เหมาะสมกับบริบททางการเรียนรู้ 7. สนับสนุนให้เกิดการประเมินผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง 8. แบ่งปันความรู้ระหว่างชุมชนทางเรียนรู้ โดยใช้ช่องทางหลากหลายใน การสื่อสารให้เกิดขึ้น 9. สร้างให้เกิดตัวแบบที่มีการพัฒนาทางวิชาชีพได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน สภาพแวดล้อมทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 (21st Standard Learning Environmet )  สร้างสรรค์แนวปฏิบัติทางการเรียน การรับการสนับสนุนจากบุคลากรและ สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เกื้อหนุน  สนับสนุนทางวิชาชีพแก่ชุมชนทั้งในด้านการให้การศึกษา การมีส่วนร่วม การ แบ่งปันสิ่งปฏิบัติที่เป็นเลิศ  สร้างผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากสิ่งที่ปฎิบัติจริงตามบริบท โดยเฉพาะการเรียนแบบ โครงงาน  สร้างโอกาสในการเข้าถึงสื่อเทคโนโลยี เครื่องมือหรือแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพ  ออกแบบระบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมทั้งการเรียนเป็นกลุ่มหรือการเรียนรายบุคคล  นาไปสู่การพัฒนาและขยายผลสู่ชุมชนทั้งในรูปแบบการเผชิญหน้าหรือระบบอนไลน์ แนวคิดในศตวรรษที่ 19-20 ครูสอนเด็กให้สอบผ่าน เป้าหมายในศตวรรษที่ 21 คือ ปูพื้นฐานความรู้และทักษะเอาไว้สาหรับการใช้ ชีวิตที่ดีภายหน้า Teacher –directed Learner-centered สอน ความรู้ เนื้อหา ทักษะพื้นฐาน ข้อความจริงและหลักการ ทฤษฎี หลักสูตร ช่วงเวลา เหมือนกันทั้งหมด แข่งขัน ห้องเรียน ตามตารา สอบความรู้ เรียนเพื่อโรงเรียน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทักษะ กระบวนการ ทักษะประยุกต์ คาถามและปัญหา ปฏิบัติ โครงการ ตามความต้องการ เหมาะสมรายบุคคล ร่วมมือ ชุมชนทั่วโลก ใช้เว็บไซต์ ทดสอบการเรียนรู้ เรียนเพื่อชีวิต บทบาทของครูในศตวรรษที่ 21 ครูเป็นผู้อานวยความสะดวก (facilitator) ครูเป็นผู้ร่วมเรียนรู้/ร่วมศึกษา (co-learner/co-investigator) ครูเป็นผู้แนะแนวทาง (guide/coach) 23 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี ลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective มีประสบการณ์ใน การจัดการเรียนรู้แบบใหม่ เช่น เรียนผ่านสื่อเทคโนโลยี Internet, E-mail เป็นต้น
 5. 5. 08/03/58 5 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี ลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective มีทักษะการแสวงหาความรู้ ใหม่ๆเพื่อขยายองค์ความรู้ ของตนเองตลอดเวลา ผ่าน ทางสื่อเทคโนโลยี ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี ลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective มีความสามารถในการ ถ่ายทอดหรือขยายความรู้ของ ตนเองสู่นักเรียนผ่านสื่อ เทคโนโลยีได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี ลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective มีความสามารถในการเสาะหา และคัดเลือกเนื้อหาความรู้หรือ เนื้อหาที่ทันสมัย เหมาะสมและ เป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ผ่าน ทางสื่อเทคโนโลยี ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี ลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective เป็นนักประเมินที่ดี มีความ บริสุทธิ์และยุติธรรม และ สามารถใช้เทคโนโลยีในการ ประเมินผล ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี ลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective เป็นผู้ที่ใช้สื่อเทคโนโลยี (user) อย่างคุ้มค่า และใช้ได้ อย่างหลากหลาย ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี ลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective สามารถใช้เทคโนโลยีสร้าง บทเรียน เนื้อหา และสื่อการ เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 6. 6. 08/03/58 6 ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี ลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective ต้องร่วมมือและแลกเปลี่ยน เรียนรู้ซึ่งกันผ่านสื่อเทคโนโลยี จนพัฒนาเป็นเครือข่ายความ ร่วมมือ เช่น เกิดชุมชนครูบน web ครูในยุคศตวรรษที่ 21 ต้องมี ลักษณะที่เรียกว่า E-Teacher1. Experience 2. Extended 3. Expanded 4. Exploration 5. Evaluation 6. End-User 7. Enabler 8. Engagement 9. Efficient and Effective สามารถใช้สื่อเทคโนโลยีอย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งในฐานะที่เป็นผู้ผลิตความรู้ ผู้กระจายความรู้ และผู้ใช้ ความรู้ ห้องเรียนสาหรับการศึกษาศตวรรษที่ 21 คุณลักษณะของเด็กไทยในยุคดิจิตอล ต้องมีคุณลักษณะที่สาคัญ 3 ประการ มีทักษะที่หลากหลาย เช่น สามารถทางานร่วมกับคน เยอะ ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง และรู้จักพลิกแพลง กระบวนการแก้ไขปัญหาได้ เด็กไทยยุคใหม่ต้องมีทักษะด้านภาษา อย่ามองโลกใบนี้เป็นโลกใบเล็ก ๆ ไม่ควร จากัดขอบเขตอยู่เฉพาะประเทศไทย เพื่อ มองหาโอกาสใหม่ ๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย Digital Framworks & Competencies 35 รูปแบบ TPACK รูปแบบ TPACK หรือ TPCK คือ กระบวนการให้ความรู้แก่ครูหรือ บูรณาการไอซีที ที่มีประสิทธิผล โดย ที่ครูจะต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับ เทคโนโลยี การเรียนการสอน ความรู้ ด้านเนื้อหาที่ปฏิสัมพันธ์กันเพื่อ ประสิทธิผลของการสอนในรายวิชา โดยใช้เทคโนโลยีสนับสนุน4 โดยมี องค์ประกอบของ TPACK ทีนามา บูรณาการ 3 ส่วน คือ
 7. 7. 08/03/58 7 รูปแบบ TPACK 1. ความรู้ด้านเนื้อหา (Content Knowledge) CK คือ สาระ ข้อมูล แนวคิด หลักการ เกี่ยวกับเนื้อหาวิชาการในตัวของผู้สอนที่จะถ่ายทอดไปยัง ผู้เรียน 2. ความรู้ด้านศิลปะการเรียนการสอน (Pedagogical Knowledge) คือ ความรู้ที่ใช้ประยุกต์แนวทางการเรียนการสอนให้กับผู้เรียน การจัดชั้น เรียนและการประเมินผลซึ่งเป็นความรู้ที่ลุ่มลึกเกี่ยวกับกระบวนการและ การปฏิบัติหรือวิธีการสอน 3. ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Technological Knowledge) คือ ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้สื่ออุปกรณ์ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา ประกอบการเรียนการสอนที่สอดคล้องและ เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาการและผู้เรียน The Community of Inquiry Model  รูปแบบนี้มุ่งการเรียนรู้ที่ เกิดขึ้นในชุมชนแห่ง ปัญญา การสังคมและ การสอน 38 The Community of Inquiry Model  การเสนอความคิด (Cognitive presence) เป็นการขยายผลให้ผู้เรียนในชุมชนแห่ง การแสวงรู้ (Inquiry) ให้สามารถสร้างสิ่งที่มีความหมายผ่านการสื่อสารที่มั่นคง การสร้างสังคม (Social presence) เป็นการเพิ่มความสามารถของผู้เรียนในการทาโครงงานด้วยตนเองในสภาพที่เป็น จริงของคนในชุมชนแห่งการแสวงรู้ (Community of Inquiry)  การสอน (Teaching presence) หมายรวมถึงความเชี่ยวชาญด้านเนื้อหาวิชา การออกแบบ การอานวยความสะดวกและการชี้นากระบวนการเรียนเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ ชุมชนการแสวงรู้ มุ่งกระบวนการเรียนด้านปฏิสัมพันธ์ทางการคิด การสังคมและการสอน ระหว่างการนาเสนอ (presence) การคิด การสอนเกิดขึ้นอย่างมีวิจารณญาณที่มีผลโดยตรง ต่อกันทั้งด้านการเรียนรู้ เนื้อหาและผลที่เกิดขึ้นตามวัตถุประสงค์  กิจกรรมทางสังคม (social presence) จะสนับสนุนทั้งกิจกรรมทางการคิดและการสอนผ่าน การปฏิสัมพันธ์กันอย่างมากระหว่างผู้เรียนด้วยกันและ ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอน ร่วมกับ ความสามารถในสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ซึ่งจะได้รับการสนับสนุนจาก เทคโนโลยี 39 Standard for teacher ISTE means International Society for Technology in Education ISTE NATIONAL EDUCATIONAL TECHNOLOGY STANDARDS (NETS) AND PERFORMANCE INDICATORS FOR TEACHERS http://www.iste.org/standards/standards-for-teachers 40 Student-Centered Learning Trends 41 1.Flipped Classroom “เรียนที่บ้าน-ทาการบ้านที่โรงเรียน”
 8. 8. 08/03/58 8 2.Student Response Systems clicker  คือ ระบบสาหรับโหวตเพื่อ แสดงความคิดเห็นร่วมกับ การนาเสนอข้อมูลซึ่งจะช่วย ให้นักศึกษามีความตื่นตัวและ สนุกกับการโต้ตอบกับผู้สอน ในห้องเรียน 43 44PingPong https://play.google.com/store/apps/details?id=kr.co.waterbear.pingpong  เป็นเครื่องมือสื่อสารที่สมาร์ทสามารถช่วยให้มีการปฏิสัมพันธ์เกิดขึ้น ระหว่าง ครูกับนักเรียนในช่วงเวลาเรียนและสามารถทาให้การเรียนการสอนมีชีวิต ชีวาและสนุกสนานขึ้น Socrative เป็นโปรแกรมที่ใช้เฝ้าดูการโต้ตอบของผู้เรียน http://www.socrative.com/ 45 poll everywhere ทางานคล้ายกับ Socrative http://www.polleverywhere.com/ 46 Gamification is the concept of applying game mechanics and game design techniques to engage and motivate people to achieve their goals.Gamification taps into the basic desires and needs of the users impulses which revolve around the idea of Status and Achievement. " 47 Digital Badges A digital badge is an online representation of a skill you’ve earned.Open Badges take that concept one step further, and allows you to verify your skills, interests and achievements through credible organizations 48
 9. 9. 08/03/58 9 Mashups Mashups are a combination of two or more data sources that have been integrated into one source. They typically consist of graphics, texts, audio clips, and video that have been sourced from various media such as blogs, wikis, YouTube, Google Maps, etc., into a new product http://www.mapjack.com/ http://rru.worldbank.org/businessplanet/ 49 Social media tools Collaborative Writing Tools And Technology Collaborative Visualization Tool Presentation and sharing communication and networking tools curation 50 Collaborative Writing Tools And Technology 51 http://www.noodletools.com/  NoodleTools: teams work collaboratively in real-time on an interactive tabletop to take notes, cite and annotate sources, then outline and write a paper. Multiple instructors can monitor an individual's contributions to the project and give in-context feedback that is visible on students' dashboards. (commercial, web-based) 52 PB Wiki: wiki supporting multimedia plugins, tagging, access controls, etc. (Free, web-based) https://my.pbwiki.com/ 53 TitanPad: collaborators write and edit a document simultaneously ; EtherPad re-born (Free, web-based) https://titanpad.com/ 54
 10. 10. 08/03/58 10 Zoho: suite of online applications including email, document authoring, notetaking, presentations, spreadsheets, etc (Free, web-based) http://www.zoho.com/ 55 Collaborative Visualization Tool 56 google map ซอฟต์แวร์สาหรับค้นหาแผนที่บนโลก 57 Padlet การทางานคล้ายกับ bulletin board หรือ กระดานข่าว ที่ครูจะสามารถแปะสิ่งที่ต้องการ ประกาศให้ผู้เรียนได้ทราบ สามารถแปะเอกสารได้หลายประเภทเช่น doc, pdf, jpeg http://padlet.com 58 Bubble.us โปรแกรมสร้าง concept map ออนไลน์ http://bubble.us 59 Google Trends Google Trends คือบริการที่ ช่วยสารวจเทรนด์หรือกระแส นิยมในโลกอินเทอร์เน็ตว่า แต่ ละช่วงเวลาคนส่วนใหญ่ฮิตเรื่อง อะไร ประเด็นไหนเป็นประเด็น ฮอต อะไรที่อยู่ในความสนใจ ของคนทั่วไป <https://www.google.co.th/tre nds/> 60
 11. 11. 08/03/58 11 Google Publics dataexplorer Google's Public DataExplorer provides public data and forecasts froma range of international organizations and academic institutions including the World Bank, OECD, Eurostat and the University of Denver. These can be displayed as line graphs, bar graphs, cross sectional plots or on maps <https://www.google.com/public data> 61 Presentation and sharing 62 Prezi is an excellent online presentation resource. You can import images, videos, PDFs and other kinds of mediaand add to your slides. You can download your slides and present them offline or share with friends online or even collaborate. The service comes with in-built slide templates or themes to help you customize your slide. <http://prezi.com/> 63 VoiceThread โปรแกรมนาเสนอสไลด์ออนไลน์ที่ผู้เรียนทั้งชั้นสามารถแสดงความคิดเห็น สไลด์แต่ละแผ่นได้โดยอาจเขียนข้อความ แปะไว้ในสไลด์หรือ บันทึกเสียงความคิดเห็นทิ้ง ไว้ อาจารย์สามารถมาเปิดอ่านหรือฟังส่งที่ผู้เรียนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ 64 Voki โปรแกรมนาเสนอเนื้อหาที่มีลักษณะให้เป็นมัลติมีเดียมากขึ้น สามารถสร้างตัวละคร Avatar ที่มีบุคลิกเป็นตัวการ์ตูนตามที่ต้องการ ให้พูดนาเสนอ เหมาะกับวิชาทางด้านภาษา http://www.voki.com/> 65 SlideShare (สไลด์แชร์) เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการฝากไฟล์ประเภท งานนาเสนอ ในรูปแบบไฟล์ pdf, ppt, pps, pptx, ppsx, pot, potx (Powerpoint); odp (OpenOffice) เอกสารในรูปแบบไฟล์ pdf, doc, docx, rtf, xls (MSOffice); odt, ods(OpenOffice); Apple iWork Pages และวีดีโอในรูปแบบไฟล์ mp4, m4v (ipod), wmv (windows media video), mpeg ,avi (windows) ,mov (apple quicktime)Mpg, mkv (h.264), ogg, asf, vob, 3gp, 3g2 (mobile phones) rm, rmvb (Real), flv (Flash) ขนาดไฟล์สูงสุด 100MB และสามารถ นาไปแชร์ให้ผู้อื่นได้เข้ามาดู หรือ Download ไปใช้ได้นอกจากนี้ยังสามารถ ค้นหาไฟล์เอกสาร (word) หรือ งานน าเสนอ (Powerpoint)ที่ผู้อื่นสร้างไว้ มากมาย นามาประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนได้โดยไม่ต้องสร้างขึ้นมา เอง http://www.slideshare.net/> 66
 12. 12. 08/03/58 12 Flickr ฟลิคเค่อร์ เป็น เว็บไซต์สาหรับเก็บรูปภาพดิจิตัล โดย อัปโหลดจากผู้ใช้งาน และสามารถแบ่งปันให้ผู้อื่นดูได้ บริการ ของฟลิคเกอร์เป็นที่นิยมสาหรับผู้ที่ใช้เขียนบล็อก เนื่องจาก สามารถนารูปจากฟลิคเกอร์มาใช้ในบล็อกได้โดยตรง โดย เนื่องจากความสามารถใน ารแท็กเขียนคาอธิบายรูป และ ค้นหาตามชื่อที่เขียนโดยผู้ใช้งาน นอกจากผู้ใช้จะสามารถ อัปโหลดไฟล์ภาพจากในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว ยังสามารถ อัปโหลดภาพโดยตรงจากโทรศัพท์มือถือ <https://www.flickr.com/photos/tags/web/> 67 communication and networking tools 68 Twitter, Facebook, Linledin 69 Edmodo คือ เครือข่ายสังคมออนไลน์สาหรับ ครู นักเรียน โรงเรียนหรือสานักงานเขต พื้นที่การศึกษา ที่มีระบบรักษาความปลอดภัย สามารถติดต่อสื่อสาร ทางานร่วมกัน แบ่งปันเนื้อหา สามารถเข้าถึงการบ้าน สมุดเกรด และประกาศจากทางโรงเรียนได้อย่าง ง่ายดาย เป้าหมายสาคัญของ Edmodo คือการใช้ประสิทธิภาพของเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อช่วยให้นักการศึกษาสามารถจัดการห้องเรียนและจัดการนักเรียนทุกคนได้ 70 curation 71 curation .Content curation คือการรวบรวม ตรวจสอบ สรุป แยกแยะ เรียบ เรียง ข้อมูลจานวนมากมายมหาศาลแล้วแบ่งปันข้อมูลเหล่านั้น ให้กับผู้สนใจ ต้องไปเสาะหาข้อมูลในประเด็นใดประเด็นหนึ้ง หรือ เรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เขาสนใจจากหลายแหล่งข้อมูลในโลกดิจิทัล ได้ ข้อมูลมาแล้วต้องแยกแยะ ตรวจสอบข้อมูล ก่อนจะจัดเก็บเป็น หมวดหมู่ใหม่ พร้อมเพิ่มคุณค่าเข้าไปก่อนจะแชร์ 72
 13. 13. 08/03/58 13 eLearning Tags At eLearning Tags you can share,discover,vote and discuss interesting and remarkable eLearning and Educational Technology content. eLearning Tags offers helpful information ona number of topics concerning distanceeducation including eLearning, Instructional Design, Gamification,Social Learning, MOOCs, mLearning and more. Of courseit is absolutely free! "e-Learning Bookmarking Service <http://elearningtags.com/> 73 Evernote Evernote helps you remember and act upon ideas,projects and experiences across all the computers,phones and tablets you use. You can easily capture information in any environment using whatever device or platformyou find most convenient, and makes this information accessibleand searchableat any time,from anywhere.<https://www.evernote.com/> 74 Dipity is a great timeline creation tool that allows users to incorporate text, images, and videos into each entry on their timeline. Like most good web tools, Dipity has a collaboration option and has multiple options for sharing your timelines publicly or privately. iPad compatible. http://www.dipity.com 75 Storify A social network service that lets the user create stories or timelines by blending original content with socially distributed material and comments. It uses simple editing tools, similar to online blogging software and offers the ability to notify creators of source material. The best way t turn what people post on social media into compelling stories. <https://storify.com/> 76 Symbaloo is a customizable start page tool that lets users add all their most important links in a format that is easy to use. The user can drag and drop items to organize them in a way that is convenient and practical. The items, or tiles, can be searched so users can find those that are most relevant to the items they are adding. News highlights and major news are also accessible through tabs on the Symbaloo homepage "Symbaloo - Your Bookmarks and favorites in the cloud." 2007. 11 Aug. 2014 <http://www.symbaloo.com/> 77 78

×