O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ว7 ปฏิทินการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์

5.394 visualizações

Publicada em

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

Publicada em: Educação
 • Follow the link, new dating source: ❤❤❤ http://bit.ly/369VOVb ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/369VOVb ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

ว7 ปฏิทินการดำเนินงานตามหลักเกณฑ์

 1. 1. สิ่งที่ส่งบาด้วย (2) ปฏิทืบการดําเบิ้บงาบตามหลักเกฌฑ์และวิธีการให้ขีาราซการครูและบุคลากรทางการศึกษาบีวิทยฐาบะและ เลี่อบเปีบวิทยฐาบะชําบาญูการพิเฒ ตามขัอตกลงใบการพ้ฒบางาบ ดยเริ่มพัฒนาง ทู้ ฐี ยี่ ฉื าร กษา โ าบตามขอตกลงใบภาคเรยบท1ปก ศี 2559 (ส่งพร้อมทน้งลึอสําบั้กงาบ กขุ่ค.ค. ที่ คธ 0206'4/ว ฯ ลงวับที่ 14 พฤษภาคม 2558) ญิ วุ้ พ.ค' ม.ยขุ่ ปื'กั้' สีบ่กิขุ่ กขุ่ยขุ่ ด่'ช๊' พขุ่ยขุ่ ปิ๊ขุ่บุ๊. 58 58 58 58 58 58 58 58 สั้ . วื ขบต ยิปืกั้ใ รตา เบบฑบ . . บ่ ยั การดาเบบการกอนเริฒฒบา งาน 1' ประกาศใซัทสักเกฌท์และวิธีการ (1 - 15 พ.คขุ่ 58) ' คั ซ์ ขุ่ ` งั รี่ยั ขุ่ ยั 2' เผยแพรทลภเกฌฑผาบซองทางดาง ๆ (ตงแต พ“คขุ่ 58 เปี๋บตบไป) 3. ส่วบราซการกําทบดรายละเอียดการทดสอบความรู้ ความสามารถเขิงทฤษฏิ และ การประฒิบประสบการณ์วืซาซึพ ส่งถืงสื้าบักหึาบ ก'คขุ่คขุ่ (พ'ค' - 30 มึน่ยขุ่ 58) 4“ กขุ่คขุ่ค. ใท้ความเพั้ซอบรายละเอืยตการทตสอบและประเมิบฯ จิ้ (1 ก.คขุ่ - 31 สขุ่คขุ่58) ขุ่ คั ธิ์ ขื่ ขื่ ปี้ ยั 5ขุ่ สวบราซการ/ลําบกงาบเขตพบทการศีกษา เสบอรายขอผูทรงคุฌวุฒิห ก'ค'ศ' วุ เหึบซอบ (พขุ่คกู๊ หึ 31 ส.คขุ่ 58) 6“ ก.ก.คขุ่ เเจั้งคู่มิ้อการประฒิบ 4 สายงาบ (พ`คขุ่ - 31 ส.ค' 58) 7. ส่วบราชการทดลอบภวามรู้ ความสามารถและประฒิบประสบการณีวิซาซืพ เเละประกาคผล (1 ก.ย' - 31 ต.ค' 58) ปุ 8. ก.ค.ค' เตั้ชอบบัญูซึรายซี่อผู้ทรหึคุฌวุฒิ (1 ก'ย. ด่ 31 ธ`คน่ 58) /9' ยื่บดัาขอขุ่ขุ่. ปฏิทืบการต่าเบึบงาบ วิทยฐาบะชําบาญการทึเคษ
 2. 2. สั้ ขุ่ วื ขบตอบการตาเบบงาบ ม.คปุ๋ 59 ก'พกุ่ 59 มี'คขุ่ 59 ฌ.ย. 59 พขุ่ศ. 59 9ฆ์ ยี่บคําขอ ะ อิ้ ขุ่ ญิ 0 ง ดสาบกหึาบคฌะกรรมการการศีกษาขบพบฐาบ สู้ผาบการทดสอบและประเมบ ยี่ตํฒ ซ้อเสบอใบการพัฒบางาบ และเอกสารหสักฐาบที่เกี่ยวซ้องถีงลําบั้กงาบเฒ่ณี ฉื ผื่ ยั ยั 'ซี ขุ่ ยั ะ งี้ วื การศกษา เพอคดกรองแลวสงถงสาบกงาบคฌะกรรมการการศีกษาขบพบฐาบ ไบเคอบ มกราคม 2559 0 สังกัตส่วบราขการอิ่บ ผู้ผ่าบการทตสอบเเละประเมิ้บยี่บคําขอ ข้อเสบอใบการพัฒบางาบ บ ลื่ ยี่ น ฉื เ บ บ ปี้ ฉื เเละเอกสารทลกฐาบทเกยวของ ถงสวบราซการตบสงกด ใบเตอบมกราคม 2559 10' ส่วบราบการศัตกรองซัอเสบอใบการพ้ฒบางาบของผู้ขอรับการประเมีบ (1' 28 กขุ่พ' 59) ขุ่ . ขุ่ ส้ 11ขุ่ อ“ก.ค'ค.เขตพืบทีการศีกษา/อ'ก.ค.ศ.ทื กขุ่ค.ค. ดง ทรอสําบกงานคฌะกรรมการการศีกษา ขั้บพี้บฐาบ เเส้าแต่กรณี ดั๊งคฌะกรรมการขุดหี่ 1 แกิะขุตที่ 2 (1 หึ 28 ก.พขุ่ 59) ว้ 12ขุ่ จั้ตประชุบชืแจงคฌะกรรมการประเบึบ (1 - 15 มี'ค. 59) 13' คฌะกรรมการซุตที่ 1 พิจารฌาขือเสบอใบการพัฒบางาบ (16 บื.ค“- 16 พขุ่ค` 59) ปี้ ขุ่ พี ยั ยั ยั วู้ คั 14. ผูขอรบการประเมบปรบปรุงขอเสบอใบการพฒบางาบตามขอสงเกตของคฌะกรรมการ ขุดหี่ 1 (ถ้าบี) (16 ม๊ขุ่ค`- 16 พ.ค' 59) ฟื้ ขื่ งื ยี่ สั้ จิ ปี้ วื ปี้ 15' อล๊ก.ค.ค.เขดพบทการศกษา /ยึปุ๋กั้'ค.ศ' ท กั้ขุ่คขุ่ศขุ่ ดง พจารฌาใทความเทบซอบขอเสบอ ริ้วี่ ใบการพัฒนางาบใท้เปีบซ้อตกลง (16 มื.ค.- 16 พ.ค` 59) 16. เเจืงผลการพิจารฌาให้ผู้ขอร๊บการประเมิบฒ (16 มึ.ค' - 16 พ.ค' 59) /การดําเบิบการฆ์.ขุ่ ปฏิทืบการดําเบิบงาบ วิทยฐาบะซําบาญูการพิเคษ
 3. 3. พ'หิ' บืขุ่กั้บ่ ฒขุ่ย. พ'ค. มึ.ย' กั้'กั้. สืกุ่กั้. ก.ย. ต.ค. พ'ย' อึ.ศ. บั้ปีหิ อนกา โด์ใ เบิ้บงาบ 59 60 ๓ 61 61 61 61 61 61 61 61 การดําเบิ้บการในระหวํางพ้ฒนางาบตามข้อตกลง 17. ผู้ขอรับการประเบิ้บตําเบิ้บการพัฒบางาบตามข้อตกลงเปี่บระยะเวลา 2 ปี เเตใม่เกิบ 3 ปี (17 พ'คขุ่ 59 - 16 พ.คขุ่ 61) ขุ่ . ฉั . 18ขุ่ คฌะกรรบการขุดท 2 ทาทบั้าทเปิบพี่เลึยงเเละประเมิบเพึอพฒบา เ เปี๋บระยะๆ (17 พ'ค. 59 ษิ 16 พ.ค' 61) 19ขุ่ คฌะกรรมการขุดหิ่ 1 ประเมีนเบี่อดําเบิ้บการพัฒบางาบไปเเล้ว 2 ภาคเรียน (1 บื.ค.- 30 เมฆ์ย. 60) ' ยํ ภารด์าเบิ้บการเบีอสึบสุดระยะเวลาการพฒบางาบตาบข้อตกลง 20' ผู้บั้งคับบั้ญขาซ้บตับประเมึบด้าบที่ 1 ค้าบวิน้ย คุณธรรม จริยธรรม และ -- จรรยาบรรฌวีซาขีพ (16 พ'ค' ษิ 15 มิขุ่ย. 61) ขุ่ ขุ่ ผุ้ 21' คฌะกรรมการขุดท 2 ประเมิบสรุปผลการพฒบางาบ เมอสิ่บลุด ระยะเวลาตามซัอตกลง (16 พ'ค. - 15 กขุ่คขุ่ 61) 22. คฌะกรรมการชุตที่ 1 ประเบิ้บตัาบที่ 2 ด้านการพัฒบางาบตามข้อตกลง (16 กขุ่คขุ่ - 30 กขุ่ยขุ่ 61) 2 ยี่ ถิ่ ะ พี 23. อ.ก.คขุ่คขุ่ เขตพบทการศีกษา/อสุ่ก.คขุ่คขุ่ท ก.ค`ค' ตง หรอ ก.ค'คจู๋ เเล้วเเต่กรณี พืจารฌาอบุณัผลการประเมิบ (1 ต.ค. - 31 ธขุ่คขุ่ 61) ซี ฟื้ ะ ธํ ` ะ ซี 24. อล๊ก.ค.ค. เขตพบหิ่การคึกษา/อ.ก`คขุ่ค. ท กั้ขุ่กั้.ศ. ตงํ สงแตงตงโห้บึทรอ เลิ่อบวืทยฐาบะโดยป้ผลย้อบทลังตังแต่วับหิ่ส่งเอกสารสรุปผลการพ้ฒบา งาบฯ และรายงาบผลการพัฒบาตบเอง หรึอวับที่ส่งเอกสารปร้บปรุง ผลงาบฯ (1 ตขุ่ค' - 31 ธณิคขุ่ 61) ผุ้ ` หมายเหตุ ระยะเาลาการดําเบึบการใบระทวางพัฒบางาบตาบซัอตกลง และการดําเบิ้บการเมื่อสิบสุดระยะเวลาการพ้ฒบางาบดามซัอตกลง (ข้อ 17 - 24) อาจเรั้บเปลืยบ ยั ยั“ญิ ญิฟิ`ทู้ขั้งี้ยัวื บํ ข์ขุ่พี ตื่ พี โหเหมาะสมสอตคลองกบบรบทการปฏบตงาบจรงใต ทงบ ตองเเบใป๓ามหลกเกฌฑเเละวธการฯ ท ก'ค'ค. กาทบด ปฏิทืบการตําเบิบงาบ วิทยฐาบะซําบาญูการพิเคษ
 4. 4. '4' ปฎีทินการตําเบิ้บงาบดามหลักเกฌฑ์และวิธีการโห้ช้าราซการครูเเละบุคลากรทางการศึกษามึวิทยฐาบะเเละ เลี่อบเปี่บวืทยฐาบะเซี่ยวขาญู ตามซัอตกลงใบการพัฒบางาบ โดยเริ่มพัฒบางาบตามซัอตกลงใบภาคเรียบที่ 1 ปีการศึกษา 2559 พขุ่ก' มึขุ่ยขุ่ กขุ่ห. ส'คขุ่ ก'ย. ค.คขุ่ พ'ยบ่ ธปุ๋ค' ขั้บดอบการค์าเบืบงาบ 58 58 58 58 58 58 58 58 การดัาเบีบการก่อบเริ่บพัฒบางาบ 2' เผยแพรทสัภเกฌฑ์ผาบซองทางตาง ๆ (ตงแต พขุ่คขุ่ 58 เปิบตบใป) 1“ ประกาคใช้ทลักเกฌฑ์และวีธีการ (1 - 15 พ'ค. 58) ซี รั่ 3' ส่วนราซการกําทบตรายละเอืยคการทดสอบความรู้ ความสามารถเขืงทฤษฏิ และ การประฒิบประสบการณ์วิซาชืพ ส่งถืงลําบั้กงาบ กขุ่ค.คปุ๋ (พฆ์ค. - 30 บิ้'ยขุ่ 58) + 4' กขุ่คค'ให้จุ๋หีบชอบรา ยละเอืยตการทคสอบและประเบิบฯ (1 กขุ่ค' ` 31 สขุ่คขุ่ มึ) ฉื ขุ่ ยั ชิยี่ ขื่ ยั ยั 5. สวบราซการ/สาบกงาบเขตพบทการศีกษา เสบอรายซอผูทรงคุฌวุฒิท กขุ่คจู๋คขุ่ เหึบขอบ (พ'ค. ยื 31 ส'คขุ่ 58) 6' กหิค.คป๋ เเจ๋งคู่มึอการประฒิบ 4 สายงาบ (พล๊ค. ด่ 31 สขุ่ค. 58) 7' ส่วบราขการทตสอบความรู้ ความสามารถเชิ้งทฤษฏีและประเมึบประสบการณี วิชาชีพ และประกาคผล (1 กขุ่ยขุ่ - 31 ตขุ่คน่ 58) รํ ก.คขุ่คป๋ เหึบซอบบั้ญูซืรายขี่อผู้ทรงคุฌวุฒิ (1 ภขุ่ยขุ่ - 31 ต`คสุ่ 58) 9ขุ่ ผู้ า ผื่ ยี่ ยั หึ ปี้ ฟื้ บื่ บ่ ทเกยวของถงสําบกงาบเขตพบทการดีกษา/สวบราซการ (1 ` 15 พ.ย' 58) 10“ อ“ก.คขุ่ค'เขตพหึบที่การศีกษา/อ.ก'ค.ค'ที่ ก.ค.ศขุ่ ตัง/ส่วบราชการ คัตกรองซัอเสบอ ใบการพ้ฒบางาบของผู้ขอรับภารประเมึน (16 พขุ่ยหิ ด่ 31 ธขุ่ค' 58) บการทดสอบและประเมิบยี่บคําขอ ซัอเสบอใบการพัฒบางาบ และเอกสาร /11' สํานักงาน กขุ่ค'ค"ขุ่' ปฏิทืบการตําเบิบงาบ วิทยฐาบะเชี่ยวซาญู
 5. 5. ะ . นิ ซี ขนตอนการดาเนนงาน มขุ่ห' 59 ก'พ' 59 ม.คขุ่ 59 เน'ยปุ๋ 59 พ`คขุ่ 59 11' สํานักงาน ก.ก.คขุ่ ใค้รับค์าขอและเอกสารทสักฐานของผู้ที่ผ่านการคัดกรอง (ม`ค. 59) ะ ยี่ ฟื้ ผื่ ยี่ ะ 12. ก'ค.ค. ตงคฌะกรรมการซุตท 1 และ อ'กขุ่ค.ค'เขตพนทการศีกษา/อขุ่ก.คขุ่คขุ่ท ก.คขุ่ค. ตง ดั๊งคฌะกรรมการซุดที่ 2 (1 - 28 ก'พ' 59) ยั จี้ ญิ ซี วั่ 13ขุ่ จดประซุบชแจงคฌะกรรมการประฌน (1 - 15 ม.ค' 59) 1แขุ่ คฌะกรรบการขุดที่ 1 พิจารฌาข้อเสนอในการพ้ฒนางาน (16 บี.คขุ่ - 16 พ'ค' 59) วัน 15ตุ๋ ยั ยั ญิ คั ปื ยั ขุ่ ผูขอรบการประเมนปรบปรุงขอเสนอในการพฒนางานตามขอสังเกตของคฌะกรรมการ ชุคที่ 1 (ถ้ามึ) (16 บืขุ่ค' - 16 พ.ค' 59) 16' กขุ่คขุ่ศป๋ พิจารฌาให้คาามเท็นซอนซัอเสนอไนการพัฒนางานให้เปี๋นซ้อตกลง (16 มี'ค' - 16 พขุ่คขุ่ 59) 17ปุ๋ แจั้งผลการพิจารฌาใพ้ผู้ขอรั้บการประฒินทราบ (16 บีขุ่คขุ่ หึ 16 พขุ่คขุ่ 59) /การทําเบึนการ“.`. ปฏิทึนการดําเบึนงาน วิทยฐานะเขี่ยวขาญู
 6. 6. ขั้นตอนการดําเบิ้นงาน พ.คขุ่ มีขุ่คขุ่ ฒ 59 60 60 พ.ค' 61 61 กขุ่คขุ่ ส.ค. กขุ่ยขุ่ ต.ค. พ'ยขุ่ ธขุ่ค' 61 61 61 61 61 61 กั้ไวํด์ใ เบิ้บการในระหว่างพ้ฒนางานด่า มึซ็ยิ ทิ บิสืงํ 18' ผู้ขอรับการประเมึนตําเบึนการพัฒนางานตามซัอตกลงเปี่นระยะเวลา 2 ปี เเตขืเกิน 3 ปี (17 พ'ค. 59 - 16 พขุ่ค“ 61) จั้ เ ' สู่ ' 'ยั ซี “ 19ขุ่ คฌะกรรมการขุดทื 2 ทาหป้าทืเป็นพึเลยงแสะประเมนเพิ่อพฒนา เปีนระยะๆ (17 พ'ค. 59 - 16 พ'ค`61) จั้ ร้อืงี่ 20ฆ์ คฌะกรรมการซุคที่ 1 ประเมินเมื่อดําเบินการพัฒนางานใปแล้ว 2 ภาคเรียน (1 บีปุ๋ค.ด่ 30 ฌสุ่ยขุ่ 60) ขุ่ งื ' การคาบิ้นการเนอสึนสุคระยะเวลากาณัฒนางานตามซัอตกลง ปี้ยั ฉั ยั สั้ บ พี บ ยี่ ปี้ ญิ ยั ญิ 21' ผูบงคบบญซาชนตนประเมนดาบท ใ ดานวบย คุณธรรม จรยธรรม และ จรรยาบรรฌวืชาชืพ (16 พ'ค. - 15 บิ.ย. 61) . ยั 22' คฌะกรรมการซุดทื 2 ประเมีนสรุปผลการพฒนางาน เบี่อสบสุด ระยะเวลาตามข้อตกลง (16 พ.คขุ่ - 15 ก.ก' 61) วั่ ยี่ ญิ ปี้ ยี่ บ บ ปี้ 23' คฌะกรรมการขุดท ใ ประเมนตานท 2 ดานการพฒนางานตาบขอตกลง (16 ก.คขุ่ - 30 กขุ่ย. 61) 24' ก'ค'ค. พิจารฌาอบุหี้ผลการประเบิน (1 ต'ค' - 31 ธขุ่ค' 61) อี้ ยี่ ซึ่ ะ ' งื ยั” "ฮี 25' อขุ่ก.ค.คขุ่ เขตพนทการศีกษา/อ.ก.คป๋ศบ่ ท กั้.ทิ'กั้' ดง สังแตงตงใหม หรึอเลี่อนวิหยฐานะ โคยบึผลย้อนหสังดั๊งเเต่วันที่ล่งเอกสารสรุปผล การพัฒนางานฯ และรายงานผลการพัฒนาตนเอง หรึอวันที่ส่งเอภสาร ปรับปรุงผลงาบฯ (1 ตขุ่คขุ่ ซี 31 ธขุ่ค' 61) ย บิ๊วู๊ หมายเหตุ ระยะเวลาการตําเบึนการในระหว่างพ้ฒนางานต ามข้ อ ตก ล ง และการดําเบีนการเบี่อ สิ่นสุด ระยะเวลาการพ้ฒนางานตามขัอตกลง (ข้อ 18 - 25) อาจปร้บเปลี่ยน พ บ บํ ญิ ญิ ๓ ญิ ปี้ ะ ดี้ ปี้ ฉื ยั ซ์ ญิ. ขื่ . ใหเหมาะสบสอดคลองกบบรบทการปฏบตงานจรงไต ทงน ตองเปบใปดามหลกเกฌฑและวธการฯ ท กขุ่ค.กขุ่ กาหนต ปฏิทินการตําเบึนงาน วิทยฐานะเชี่ยวซาญ

×