O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ว7 หลักเกณฑ์และวิธีการ

5.494 visualizações

Publicada em

หลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน

Publicada em: Educação
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Qu6Caa ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Qu6Caa ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

ว7 หลักเกณฑ์และวิธีการ

 1. 1. หสักเกณฑ์และวืธีการให้ซ้าราขการครูและบุคลากรทางการศึกษามึวืทยฐาบะหรึอเลึ่อบเปิ้บ วืทยฐาบะชําบาญการพืเศษเเละวิทยฐาบะเชิ่ยวขาญ ตามช้อตกลงใบการพ้ฒบางาบ (ล่งพร้อมหน้งสึอลําบักงาบ ก.ค.ศ. ทึ่ ศธ 0206'4/ว ฯ ลงวับที่ หึง พฤษภาคม 2558) โดยที่มาตรา 54 เเห่งพระราขบัญูญัตืระเบี่ยบซ้าราซการครูเเละบุคลากรทางการศีกษา พ'ค. 2547 เเละที่เเณีขเพิ่มเติม ก๋าหบดว่า การให้ซัาราซการครูเเละบุคลากรทางการคืกษามึวิทยฐาบะใด เเละการเลี่อบเปื่บวิทยฐาบะใดดัองเปี๋บใปตามมาตรฐาบวืทยฐาบะตามมาตรา 42 ซึ่งผ่าบการประเม็บ ทั้งบิ๊ ใหัคําบีงถืงความประพฤตึด้าบวิบัย คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรฌวิซาชีพ ประสบการณ์ คุณภาพการปฎิบัตีงาบ ความชําบาญ ความเซี่ยวซาญู ผลงานที่เกิดจากการปฎิบัตืหบ้าที่ใบด้าบการเรึยบ การสอบ ตามหลักเกณฑ์เเละวืธีการทิ่ ก.ค.ศ. กําหนด ตังบั้บ เพี่ออนุวัตรให้เปิ่บไปตามหลักการเเห่งพระราขบั้ญูญัติตังกล่าว เเละให้การดําเบิ้บการ เกี่ยวกับการขอมีวืทยฐาบะเเละเลิ่อบวิทยฐาบะ เปี๋บปัจจั้ยทึ่ส่งผลต่อการยกระตับการพัฒบาคุณภาพ รึยบเเละการพัฒบาคุฌภาพการคีกษา ก.ค.ศ. จีงกําหบดหลักเกณฑ์เเละวืธีการบื บี2ฮู ๙ ยั ญิฉื อี้ หลกเกณฑ์และวธการบ ยํ ยั งี้ ยี่ บึ ปั้ งี ยั งี้ ' สาบกงาบเขตพบท การค กษา ใหหมายความรวมถง สื่าบกงาบ เขตพบทึ การคืกษาประถมค็กษา ยั ลําบกงาบเขตพีบทิ่การคืกษามัธยมคีกษา เเละส่วบราซการ งี้ ถี่ หึ บ หึ ฟื้ สี่ บี อ.กั้'ค.ค'เขตพบทกั้าว๊คกษา ใหหมาปิ้ควโมว๊วมถง อบ่กั้'คขุ่คด่ เขตพบทกั้าว๊คกั้ษาปงืะถมคึกั้ษา อ'ก.ค.คขุ่ เขตพึบที่การคืกษามัธยมคืกษา เเละ อ.ก.ค.ศ. ทึ่ ก.ค.ศ. ตัง ขือตกลงใบการพ้ฒบางาบ หมายถีง ซัอเสบอโบการพัฒบางานตามหน้าที่เเละความร้บผีดซอบ ยี่ ปี้ บ ฒิ ปี้ปี้ ยํ ปี้ปี้ ถี่ ปี้บ ๘ ฟื้ สี่ ทผูขอรบการประเมบไดจดทาใวภบคณะกรรมการซุดท 1 เเละไดรบความเหบซอบจาก อ.ก.ค.ค'เขตพบท หึ บ บ่ หึ บ บ็ ปี้ สี่ หึ ถี่ ยํ ยั การคืกษา หรอ ก.ค.คขุ่ เเลวเเตกรณ ใหเปบขอตกลง เพอเเลดงวาภายใบระยะเวลาทกาหบดจะพฒบา ปี้ ฉื บฉืขึ้ ยํ ๘ ๘ สี่ บ ข์ ยั ปี้ซี คุณภาพผูเรยบใหดขบ ปรากฏผลลาเรจเปบทประจกษ เเละสามารถยกระดบคุณภาพผูเรยบเเละคุณภาพ การศึกษาไดัตามบโยบายของกระทรวงคืกษาธิการ ภารพัฒบาคุณภาพการปฏีบัดิงาบ หมายถืง การพัฒบางาบตามหบ้าที่เเละความรับผิดซอบ ให้มึคุณภาพตามทีกําหบดใปืบมาตรฐาบวิทยฐาบะทืขอร้บการประเมิ้บ ผลการพัฒบางาบตามข้อตกลง หมายถีง ผลการพ้ฒบางาบที่ผู้ขอร้บการประเมึบไตัตําเบึบการ ปี้ ถี่ ธํ บ ตื่ บ บบี บซีขึ้ บ ญิ ๘ ถี่ ยั ข์ บ ตามขอตกลงททาใวเพอพฒบาคุณภาพผูเรยบใหดขบจบบงเกดผลเปบทประจกษเเละลามารถยกระดบ ศุณกั้โพผุ้เรึยบเเละศุฌภาพกั้าว๊ศีกั้ษา1ต๊ตามบโยบายของกั้งืะทจิ้วงคึกั้ษาอิ๊กางื ภายใบงืะยะเวลาที่กึ่าทนต ไนึบข้อตกลง
 2. 2. -2_ ผลการพ้ฒบาคุณภาพผู้เรี้ยบ หมายถึง ผลการพัฒบาผู้เรึยบเพึอให้ผู้เรึยบมึผลสัมฤทธิทางการเรึยบ ยั ยั เเละคุณ กษณะอบพืงประสงคให้สูงขืบตามบโยบายของกระทรวงคึกษาธิการ ผลลัมฤทธิทางการเรี้ยบ หมายถืง ผลทิ่เกิดจากกระบวบการจั้ดการเรี้ยบการสอบหรึอ กิจกรรมพัฒบาผู้เรียบหรึอโครงการหีทําให้ผู้เรึยบเกิดการพัฒบาตามมาตรฐาบการเรึยบรู้ทืสอตคล้อง สี่ กับสาขาหรึอกสุ่มสาระการเรึยบรู้หรึอวิซาทเสบอขอร้บการประเมึบ ยั คุณลักษฌะอับพึงประสงค์ หมายถึง คุณ กษณะทืตัองการให้เกึดกับผู้เรึยบใบด้าบการมึคุณธรรม บีบ จริยธรรม คําบียม จืตสําบีก บุคลิกลักษณะ บลยทึดึงาม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อืบใบสังคมได้อย่างมึความสุข ทังใบฐาบะพลเมึองเเละพลโลก ถ้ซี ผูเรยบ หมายถีง บักเรึยบ นักศึกษา หรึอผู้ร้บบริการ การบูรณาการกลุ่มสาระการเรี้ยบรู้ หมายถีง การจั้ดการเรึยบรู้ทึ่เขี่อมโยงความคิดรวบยอด ของตัวซื้วัดของวืซาใบกสุ่มสาระการเรึยบรู้ต่างกับ ตามหลักลูตร ทิ่มึความลัมพับธํกับดั๊งเเต่ 2 วืซาขึ้บไป โดยบําเอาเบื้อหาวิซามาผสมผสาบเเละเขี่อมโยงกับ ท์าให้เกิดความรู้ความเช๊าใจลักษณะองคํรวม สามารถบําใปประยกตไบีบการจั้ดการเรี้ยบป็บลถาบการณ์ต่าง ใด้อย่างมืคณภาพ ไ ปี ใ
 3. 3. หลักเกฌฑ์และวิธีภารให้ซ้าราขการครูเเละบุคลากรทางการคึกษา มีวิทยฐาบะหรึอเลึ่อบเปีบวิทยฐาบะซําบาญูการพิเคษ ตามซ้อตกลงใบการพ้ฒบางาบ หลักเกณฑ์ 1. ผู้ขอร้บการประเมิ้บเพิ่อให้มีวืทยฐาบะหรึอเลี่อบเปี๋บวืทยฐาบะชําบาญการพืเคษ ด้องมี คุณสมบั๊ ตังต่อไปบึ้ 1'1ตํารงตําเเหบ่งครู รองผู้อําบวยการลถาบศึกษา ผู้อําบวยการลถาบคืกษา ญิ หรึอศึกษาบีเทคก์ เเล้วเเต่กรณี เเละมึ ทยปิ๊าบะซําบาญการ หรึอตํารงตําเเหบ่งรองผู้อําบวยการ สําบักงาบเขตพึบที่การคืกษา รองผู้อําบวยการส่าบักงาบ กคบขุ่จั้งหวัต/กรุงเทพมหานคร ผู้อําบวยการ ลําบักงาบการศึกษาเอกซบอํา๓อ หรึอรองผู้อําบวยการลําบักงาบการศึกษาเอกซบจั้งหวัด ซื ปี้ ' ยั ฑิ ปั้ ตี้ 1`2 ด้องมภาระงาบตามหบาทึเเละความรบผดซอบ ดงบ 1) สายงาบการสอบ มึภาระงาบลอบใม่ติ่ากว่าภาระงาบซับตําตามทึส่วบราซการ ด้บสังกัดกําหบด โดยความเหึบขอบของ ก.ค'ค. เเละตัองมีซั่วโมงสอบใบวืซา/สาขาวิซา/กลุ่มสาระ การเรึยบรู้หี่เลบอขอ ตามทืกําหบดใบหลักสูตร ปิ๊บั้อยกว่า 5 ซัวนี๊ง/สัปดาห์ ลําหร้บผู้ตื่มี วั่วโมงสอบใบเเด่ละกลุ่มสาระการเรียบรู้ ตามที่กําหบดใบหลักสูตร บ ' ตั่ ปี้ ข์ ' ซี ยัญิ บ ยี่ ๘ ๐ ขั้ ยี่ ' ซี บ บอยกวา 5 ซวโมง/ลปดาห เเตปฏบตหบาทเปบครูประจาซบซงลอบทุกกลุมสาระการเรยบรู ให้เสบอขอใบลักษณะบูรณาการกลุ่มสาระการเรึยบรู้ 2) สายงาบบริหารสถาบคืกษา ลายงาบบริหารการคืกษา เเละสายงาบบึเทค การคึกษา ตัองมีภาระงาบตามหป้าทึ่เเละความร้บผิดขอบเต็มเวลา 1.3 ผ่าบการทดสอบความรู้ ความสามารถเชืงทฤษฎี เเละผ่าบการประเมืบ ประสบการณ์วืขาชิ้พ จากส่วบราซการต้บส้งกัด หลังจากมึวืทยฐาบะซําบาญูการ หรึอได้ดํารง ตําเเหบ่งรองผู้อําบวยการลําบั้กงาบเขตพีบที่การศึกษา รองผู้อําบวยการสําบั้กงาบ กคบ.จั้งหวัด/ กรุงเทพมหานคร ผู้อําบวยการสําบั้กงาบการศึกษาเอกซบอ๋าเภอ หรึอรองผู้อําบวยการสําบั้กงาบ หึ ฮั บ บ บ่ บ่ บ บ บ บ่ กึ๋ ขุ่ บ ยั ฟื้ การคกษาเอกซบจงหวด เเลว โดยเเตละสวบตองไดระดบคุณภาพ๒ตากวารอยละ 70 ดงน ส่วบทึ่ 1 การทดลอบความรู้ ความสามารถเขืงทฤษฎี (บั๊6๐มั้6{ธี(อ[ ฒ๐พ6อ่ฐี6) ส่วบทิ่ 2 การประเมืบประสบการณ์วิซาชิ้พ (?6อ่อฐี๐ธีขุ่(อเ สก๐พเ6อ่วิ้6) ทังบี ให้ส่วบราขการตับสังกัดกําหบดรายละเอิยดการทดสอบเเละการประเมีบ สี่ บ ซงตองสอดคส้องกับหน้าทิ่เเละความร้บผิดขอบ เเละคุณภาพการปฏีบัตึงาแตามมาตรฐาบ วืทยฐาบะชําบาญูการพืเคฒองเเต่ละตําเเหบ่ง โดยความเหีบซอบของ ก.ค.ศ.
 4. 4. _2_ ๐ ยั ซี บ ๘ ยัซี ซี หึ สาหรบผลการทดสอบเเละการประเมบลามารถใซเปบคุณลมบตใบการขอมหรอ ตื่ บึ บี ยํ ญิ บ ข์ ญิซี ฟื้ | ญิ ซี ม 'ยั ถี่ เลอบเปนวทยฐาบะซามาญการพเคษ ตามหลกเกณฑเเละวธการบใมเกบ 3 ป บบเเตวบทประกาคผล การทดสอบเเละการประเมึบ 1'4 มึข้อเสนอใบการพัฒนางาบตามหบั้าที่เเละความร้บผีดซอบ ตัาบการพ้ฒบาคุณภาพ การปฏีบัตึงาบ การพัฒบาคุณภาพผู้เริยบ เเละการพัฒมาตบเอง ซืงมีระยะเวลาในการพัฒบา ใม่ป้อยกว่า 2 ปิ เเต่ไม่เกิบ 3 ปิ โดยข้อเสบอใบการพ้ฒบางาบตามหน้าที่เเละความรับผิดซอบ ของซัาราชการครูเเละบุคลากรทางการศึกษาทุกตําเเหน่งด้องมีความสอดคล้องกับตังเเต่ระตับ สถาบค็กษา เขตพึบที่การคืกษา เเละส่วบราขการ สามารถยกระตับคุณภาพผู้เรี้ยบเเละคุณภาพ การคืกษาไตัตามบโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ เเละผ่าบการพืจารณาศัดกรองจากลําบักงาบ ปี้ ' บ่ ปั้ ยั ' ปี้ ยี่ วื คิ เขดพบทืการคืกษา เเละสวบราซการตับสงกด เพีอเสบอ อ.ก.ค.ค.เขตพบทการคกษา พจารฌา ให้ความเหีบซอบเปี๋บข้อตกลงใบการพ้ฒบางาบ (?6ธร๊๐ธ๓อก(อื ^ธี'66๓6กบู๊) 1.5 ด้องผ่าบการร้บรองว่าเปิบผู้มีวิน๊ย คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณวืซาซีพ จากผู้บั้งคับบัญซาซับด้บ ตามเเบบที่ ก.ค.ศ. กําหบด ยั ยั ญิ ปั้ | ญิ ย ยั ตี้ 2. ผูขอรบการประเมบตองผาบการประเมบ 2 ดาบ ดงน สี่ ซี บ ซี ญิ ญิ ดัาบท 1 ตัาบวบย คุณธรรม จรยธรรม และจรรยาบรรฌวขาชีพ พจารณาจาก ภีญิปี้ 1) การมวบย 2) การประพฤตื ปฏิบั้ตึตบเปิบเเบบอย่างที่ดื 3) การดํารงซืวิตอย่างเหมาะสม 4) ความร้กเเละคร้ทธาในวิซาขืพ 5) ความร้บผืดซอบใบวิขาชืพ บ สี่ ย บ บ บ ดาบท 2 ดาบการพฒบางานตามขอตกลง ประกอบดวย 1) การพัฒบาคุณภาพการปฎิบั้ดิงาบเเละการพ้ฒบาคุณภาพผู้เรึยบ 1.1) พึจารณาจากความสามารถใบการออกเเบบการจั้ด การเรึยบรู้ การบริหารจั้ดการซับเรึยบ โดยเเสดงให้เท็บว่า มีความคีดริเริ่มสร้างสรรคํ มีการปรับประยุกต๋ บําผลไณีบีบการพัฒบาการจั้ดการเรึยบรู้ มึทักษะใบการจั้ดการเรี้ยมรู้ การพัฒบาสี่อ/นวัตกรรม การจั้ดการเรึยบรู้ การวัดเเละประเมิบผล ลามารถพัฒบาผู้เรึยบให้มิ่ผลลัมฤทธิเเละมึคุณภาพ ตามมาตรฐาบการเรึยบรู้ตามหลักสูตรการจั้ดการค็กษาของวิซา/ลาขาวิขา/กสุ่มสาระการเรึยบรู้ ทืรับผิดซอบเเละรายงาบสรุปผลการพัฒนางาบตามข้อตกลง เมื้อครบระยะเวลาตามซ้อตกลง บู๊เกิน 50 หป้า ตามเเบบหี่ ก.ค.ค' กําหนด
 5. 5. า พืจารณาจากความสามารถ ใบการบริหารจั้ดการลถาบศึกษา ด้าบวืซาการ งบประมาณ การบริหารงาบบุคคล หรึอการบริหารทั่วใป ตามที่ใด้ร้บมอบหมาย รวมถืงการบ๋าบโยบายระตับส่วบราซการเเละเขตพี้บทิ่การคืกษาไปลู่ การปฎิพ็ โดยเเสดงใท้เหึบว่า มึความคิดริเรึ่มลร้างสรรคํ มีการปร้บประยุกต๋ บําผลไณิบีบการพัฒบา สถาบคึกษา มึทักษะใบการบริหารจั้ดการลถาบคีกษา ส่งผลใหัครูเเละบุคลากรในสถาบศึกษา สามารถพัฒบาผู้เรึยบใหัมึคุณภาพตามมาตรฐาบการศึกษาของสถาบคืกษา เเละรายงาบสรุปผล การพัฒบางาบตามซัอตกลง เบี่อครบระยะเวลาตามข้อตกลง ใม่เกิบ 50 หบั้า ตามเเบบที่ ก'ค.ค. กําหนด ส าบคืก า พึจารณาจากความสามารถ ใบการบริหารจั้ดการสถาบค็กษา ด้าบวิซาการ งบประมาณ การบริหารงาบบุคคล เเละการบริทารทั่วไป รวมถีงการบําบโยบายระดับส่วบราขการเเละเขตพี้บที่การคีกษาไปสู่การปฎีพ็ โดยเเลดงให้เท็บว่า มีความคีดริเริ่มสร้างสรรคํ มีการปร้บประยุกต๋ บําผลใปใบีนการพัฒบาสถาบคืกษา มี่ทักษะ ใมการบริหารจั้ดการลถาบคืกษา ส่งผลให้ครูเเละบุคลากรใบสถาบคืกษา สามารถพัฒบาผู้เรียบ ใท้มีคุณภาพตามมาตรฐาบการคึกษาของสถาบคืกษา เเละรายงาบสรุปผลการพ้ฒบางาบ บ ตื่ ย ' ซี บ ถี่ ๐ ตามขอตกถิงํ เมยิควืบว๊ะยะเวลาตามขยิตกลงใมเกั้บ หนา ตามเเบบท ก.ค.ค.กาทบต พืจารณาจาก ความสามารถใบการบริหารเเละการจั้ดการศึกษา ตัาบวิขาการ งบประมาณ การบริหารงาบบุคคล ญิ ญิ ยั ข์ ฉื ญิ ตั่ ถี่ ปี้ปี้ ภี ดํ บ การเงบเเละสบทรพย หรอการบรหารทวไป ตามทไดรบมอบหมาย รวมถงการบาบโยบายระดบ ส่วมราซการเเละกระทรวงคืกษาธิการไปสู่การปฎิบั้ติ โดยเเสดงให้เหีบว่า มิ่ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ มิ้การปร้บประยุกต์ บําผลใปไฑีบการพัฒบาการบริหารเเละการจั้ดการคืกษา บีทักษะ ใบการบรึหารเเละการจั้ดการคืกษา ส่งผลให้สถาบศึกษาสามารถพัฒบาผู้เรียบให้มึคุณภาพ ตามมาตรฐาบการคืกษาของเขตพี้บทึ่การคืกษาเเละกระทรวงคืกษาธิการ เเละรายงาบสรุปผล การพัฒบางาบตามข้อตกลง เบี่อครบระยะเวลาตามซ้อตกลงใม่เกิบ 50 หน้า ตามเเบบที่ ก.ค.ค_ กําหนด ยํ 1ขุ่5) ' พิจารณาจากความสามารถใบการบริหารเเละการจั้ดการศึกษา ด้าบวืซาการ งบประมาณ การบริหารงาบบุคคล การเงิบเเละสิบทร้พย์ หรึอการบริหารทั่วไป ตามทิ่ใด้รั้บมอบหมาย รวมถีง การบําบโยบายระตับส่วบราซการเเละกระทรวงคืกษาธิการไปสู่การปฏิบัตึ โดยเเสดงให้เหี้บว่า มีความคีดริเริมสร้างลรรคํ มึการปรั้บประยุกต์ บําผลไปใป์บการพัฒบาการบริหารเเละการจั้ด การศึกษา มึทักษะใบการบริหารเเละการจั้ดการคืกษา ส่งผลให้สถาบคืกษาสามารถพัฒบาผู้เรึอบ
 6. 6. -ยุ- ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาบการคืกษาของลํานักงาบส่งเสริมการศึกษาบอกระบบเเละการคืกษา ตามอัธยาศัยจั้งหวัด/กรุงเทพมหานคร สํานักงาน กคบขุ่ เเละกระทรวงคืกษาธิการ เเละรายงาบ สรุปผลการพัฒบางาบตามข้อตกลง เบี่อครบระยะเวลาตามข้อตกลงไม่เกิบ 50 หนัา ตามเเบบ ยี่ ยํ ท ก.ค'ศ' กาหบด พืจารณาจาก ความสามารถใบการบริทารเเละการจั้ดการศึกษา ด้าบวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาบบุคคล การเงืบเเละสิ่บทร้พยํ เเละการบริหารทั่วใป รวมถีงการนัาบโยบายระตับส่วบราขการเเละ กระทรวงศึกษาธิการไปสู่การปฏีบัตึ โดยเเสดงให้เหึบว่า มึความคิตรึเริ่มสร้างสรรคํ มีการ ปร้บประยุกต๋ บําผลไณิบีบการพัฒบาการบริหารเเละการจั้ดการคืกษา มึทักษะโบการบริหารเเละ การจั้ดการคืกษา ส่งผลให้สถาบคึกษาเอกซบใบอําเภอ สามารถพัฒบาผู้เรึยบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาบ การคืกษาเเห่งซาตึ เเละรายงาบสรุปผลการพัฒบางาบตามข้อตกลง เบี่อครบระยะเวลาตามข้อตกลง ไม่เกิบ 50 หนัา ตามเเบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ยํ | บ๐ ยํ ยั ภี ยั - - ซี ขุ่' 1.7) .ปุ๋'ยี่บ่ปุ๋ร ' อื' ' ด พืจารณาจาก ความสามารถใบการบริหารเเละการจั้ดการคีกษา ตัาบวิซาการ งบประมาณ การบริหารงาบบุคคล ยั ญิ ญิ ปี้ ข์ ฉื ญิ ตั่ คี่ ปี้ยั ภี ยํ การเงมเเละสบทรพย หรอการบรหารทวไป ตามทใดรบมอบหมาย รวมถงการบาบโยบายระ บ ด ส่วบราซการเเละกระทรวงศึกษาธิการใปสู่การปฏิบัติ โดยเเลดงให้เหีบว่า มี่ความคิดริเริ่ม สร้างสรรคํ มีการปร๊บประยุกต๋ บําผลไณับีบการพัฒบาการบริหารเเละการจั้ดการคืกษา มึทักษะ ใบการบริหารเเละการจั้ดการค็กษา ส่งผลให้สถาบคึกษาเอกซบใบจั้งหวัด ลามารถพัฒบาผู้เรึยบ ให้มีคุณภาพตามมาตรฐาบการคืกษาเเห่งซาตื เเละรายงาบสรุปผลการพัฒบางาบตามข้อตกลง เมึอครบระยะเวลาตามข้อตกลงไม่เกิบ 50 หนัา ตามเเบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ` พีจารณาจากความสามารถใมการวางเเผบ การบิเทคการคืกษา การติดตาม ตรวจสอบ ประเมึบผลเเละรายงาบ รวมถีงการนัาบโยบายระตับ ส่วบราขการเเละเขตพี้บที่การคืกษาไปสู่การปฏีบั้ดื โดยเเสดงใหัเท็บว่ามีความคืดริเริ่มสร้างสรรคํ การปร้บประยุกต๋เเผบการบึเทคการศึกษา บ๋าผลไณ์บีบการพัฒบาครูเเละบุคลากรทางการศึกษา ใด้อย่างเหมาะสมกับสถาบการณ์ มึทักษะใบการบีเทคการคืกษา ติดตาม ตรวจสอบ ประเมิบผลเเละ รายงาน ส่งผลให้ครูเเละบุคลากรใบสถาบคึกษา สามารถพัฒบาผู้เรึยบให้มีคุณภาพตามมาตรฐาบ การคืกษาตามหลักลูตรการศีกษา เเละรายงาบสรุปผลการพัฒบางาบตามข้อตกลงเบี่อครบ ระยะเวลาตามข้อตกลง ใม่เกิบ 50 หนัา ตามเเบบที่ ก'คขุ่ค. กําหนด
 7. 7. _5_ 2) การพัฒบาตบเอง พืจารณาจากเเผบการพัฒบาตนเองหี่สอตคล้องกับ ซ้อตกลงใบการพัฒบางาบ การดําเบีบงามตามเเผบ การประมวลความรู้จากการพัฒบาตนเอง เเละการนัาองคํความรู้ทิ่ใด้จากการพัฒบาตบเองไณีบีบการพ้ฒบางาบตามซ้อตกลง เเละรายงาบ การพัฒบาตบเอง เบี่อครบระยะเวลาตามข้อตกลง ตามเเบบที่ ก.ค.คขุ่ กําหนด 3' ซัอเลบอใบการพัฒบางาบตามหนัาทึ่เเละความร้บผีดซอบ ตัาบการพ้ฒบาคุณภาพ การปฏิบั้ดิงาบ เเละการพัฒบาคุณภาพผู้เรึยบ ตัองม็องคํประกอบ ดังบี้ 1) ประเต็นการพัฒบา 2) เหตุผลเเละความจําเปี๋บ 3) วัตถุประลงคใบการพ้ฒบา 4) เป้าหมายการพัฒบา 5) กระบวบการพัฒบา 6) วิธีการตรวจลอบเเละประเมึบผล 7) ผลทิ่คาดว่าจะใตัร้บ 4' ซ้อเลบอใบการพัฒบางาบตามหนัาทิ่เเละความร้บผิดซอบ ด้าบการพัฒบาตบเอง พิจารณาจากเเผบการพัฒบาตบเอง ซี่งตัองมึความสอดคล้องกับข้อเลบอใบการพัฒบางาบตามหนัาที่ เเละความวับผืดซอบ ด์าบการพ้ฒมาคุณภาพการปฎิบัดิงาบ เเละด้าบการพ้ฒบาคุณภาพผู้เรึยบ โดยตัองมึองค์ประกอบ ตังบึ้ 1) เริ่องที่จะพ้ฒบา 2) เหดุผลเเละความจําเปี๋บ 3) วือิ๊การหรึอรูปเเบบการพัฒบา 4) ระยะเวลาตําเบีบการ 5) ประโยซบ๋ทิ่คาดว่าจะใด้รั้บ บ 5. ให้มึคณะกรรมการประเมึบ 2 ซุด ดงบึ 5'1 คณะกรรมการซุดหี 1 ทําหนัาที่พึจารณาซ้อเลบอใบการพ้ฒบางาบตามหนัาที่เเละ ความรับผืดซอบ เพึอเปิบซ้อตกลงใบการพ้ฒบางาบ (?อกํ๐งั๓อืก(6 ^ธีโ66๓6กโ› เเละประเมึบผล บ ปี้ ะ สี่ ตื่ ถ้ ยั ซี ยับ ปี้ ซี การพฒบางาบตามขอตกลง ครงท 1 เมอผูขอรบการประเมบใดพฒบางาบไปเเลว 2 ภาคเรยบ เเละคร้งทึ 2 ประเมึบสรุปผลการพัฒบางาบตามซ้อตกลง ($บ๓๓อื{ธปุ๋ธี ^5$655๓6กโ› เบี่อสิบสุด ระยะเวลาทืกําหบดตามข้อตกลง
 8. 8. -6- 5.2 คณะกรรมการซุดทิ่ 2 ทําหนัาทิ่ประเม็บการพัฒบางาบตามซัอตกลงเพิ่อพัฒบางาบ เปิ่บระยะๆ (รึ๐ช๓ยี้บู๊ป๋มุ่6 ^55655๓9กโ› ต่อเบี่องทุกภาคเริยบ อย่างนัอยภาคเริยบละ 1 ครั้ง เเละเปืบพี่เสี้ยงตลอดระยะเวลาของการพัฒบางาบตามซ้อตกลงตัวย ทั้งบึ้ใบการประเมึบการพัฒบางาบตามซ้อตกลง ให้คณะกรรมการซุดทึ่ 1 เเละซุดที่ 2 ใซัข้อมูลของผู้ขอร้บการประเมืบร่วมกับ 6. เกณฑ์การตัดสิบ ผู้หีผ่าบเกณฑ์การประเมึบตัองได้คะเเบบเเตํละด้าบ ตังบี 6`1 ตัาบทิ่ 1 ตัาบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณวิซาชีพ ตัองใด้คะเเบบ บ |อ้ บ่ ปี้ จากผู ง บบญซา บ บไมตากวารอยละ 70 6'2 ด้าบที่ 2 ตัาบการพัฒบางาบตามข้อตกลง ตัองใตัคะเเบบจากกรรมการซุดทึ 1 เเต่ละคบ ใม่ติ่ากว่าร้อยละ 70 7ขุ่ การพึจารณาอบุมั้ตืผลการประเมิ้บ ให้ อ.กขุ่ค.ค.เขตพึบหี่การคึกษาเปื่มผู้อบุมัตึ เเละม็ผลใม่ก่อบวับที่ลํานักงาบเขตพืบทิ่การค็กษาได้ร้บเอกสารรายงาบลรุปผลการพัฒบางาบ ตามข้อตกลงเเละรายงาบการพ้ฒบาตบเอง ครบถัวมลมบูรณ์ ๐ ปี้ ๐ ' บ ๐ ๐ บ ฟื้ ยี่ บ ยัณิ ลาหงืบตาเเหบงํว๊ยึงํผูยึาบวยกั้าว๊สึาบกั้งาบเฑตพบทกั้าวู๊คึกั้ษา กั้ขุ่ค.ต. เปี๋บผูอบุมต งี | | ยั งี' ยํ ยั ปี้ ตื่ ยั ยั เเละมผลไมกอบวบทสาบกงาบเขตพบท การคืกษาได้รบเอกสารรายงาบสรุปผลการพฒบางาบ ตามซ้อตกลงเเละรายงาบการพัฒบาตบเอง ครบถัวบสมบูรณ์ หึถี่ภี กรณทมการปร้บปรุงเอกลารรายงาบสรุปผลการพัฒบางาบตามซ้อตกลงเเละเอกลารรายงาบ การพัฒบาดบเอง ใท้อนุมัติไต๊ม่ก่อบวับทึ่ลํานักงาบเขตพี้บทึ่ การศึกษาได้ร้บเอกลารรายงาบหี่ปรับปรุง ครบถ้วบสมบูรณ์ 8. เบี่อ อ'ก.ค.ค.เขตพื้บหี่การศึกษา หวือ ก.คขุ่ค' เเส้วเเต่กรณี พืจารณาผลการประเมึบ เเละมึมตืเปี๋บประการใดเเส้ว ให้ถือเปิบอับสื้บลุด 9. การยุติการประเมึบใบระหว่างการพัฒบางาบตามซัอตกลง ให้กระทําใตึบกรณีตังต่อใปบึ้ 9'1 ผู้ขอร้บการประเมึบขอยกเลึกการประเมิบ 9.2 ผู้ขอรับการประเมึบย้าย เปสี่ยบตําเเหน่ง หริอใปซ่วยราซการใบระหว่าง การพัฒบางาบตามซ้อตกลง 9'3 ผู้ขอร้บการประเมึบซี่งดํารงตําเเหบ่งครู ไม่ได้ปฏีบัดิการสอบใบวิซา/ลาขาวืซา/ กสุ่มสาระการเริยบรู้ ตามข้อตกลง 9.4 ผู้ขอรั้บการประเมึบถูกสั่งโห้ประจําส่วบราซการหรึอลํานักงาบเขตพึบทิ่การคืกษา ถูกสั่งพ้กราซการ หรึอถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อบ
 9. 9. _รุ- 9.5 ผู้ขอร้บการประณิบอยูใบระหว่างพักใซ้หรึอถูกเพืกถอบใบอบุญาตประกอบวิซาชิ้พ 9.6 ผู้ขอร้บการประเมึบลาศึกษาต่อเตืมเวลา 9'7 ผู้ขอร้บการประเมึบถูกลงโทษทางวินัยหรึอทางอาญูา เวับเเต่เปิบโทษภาคทัณฑ์ หรี้อความผีดลหุโทษ 9.8 ผู้ขอร้บการประเมึบยี่บคําขอเพี่อขอมิ่วิทยฐาบะหริ้อเลื่อบวิทยฐาบะตามทลักเกณฑ์ ซีซี ผื่ เเละวปิ๊กาว๊อบ วิธีการ 1. การยี่บคําขอเเละการคัดกรองข้อเสบอใบการพัฒบางาบตามหนัาที่เเละความร้บผีดซอบ ให้ดําเบีบการ ตังบึ้ 1'1 สังกัดสํานักงาบคณะกรรมการการคืกษาขั้บพื้บฐาบ 1.1_1ให้ผู้ขอรั้บการประเมิบยี่บคําขอต่อผู้บ คุณสมบัตืเเละรับรองข้อมูล ตามเเบบที่ ก.ค.ค.กําหบด ส่งถื ยับ ยั งคบ ญซาซับตับเพึ่อตรวจสอบ ง ฮั ฟื้ ถี่ หึ งสาบกงาบเขตพบทการคกษา บ ถี่ ถี่ บ ยํ ยั บ่ ลี้ พรอมเอกสารทเกยวของ จานวบ 4 ขุด ดงตอไปบ (1) คําขอรับการประเมีบ ทลักฐามเเสดงการผ่าบการทดสอบความรู้ ญิ ซี ผิ ข์ซี ซี สี่ ฮั ' ญิ ซี ซี ความสามารถเขงทฤษฎ เเละการประฌบประสบการณวซาขพ ทยงไมเกบ 3 ป รายงาบความประพฤต ตัาบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณวิซาซีพ เเละคํารั้บรองจากผู้บั้งศับบัญูซาซันด้บ (2) ซ้อเสบอใบการพัฒมางาบตามหนัาทึ่เเละความร้บผืดซอบ ด้าบการพัฒบา คุณภาพการปฏีบัติงาบ เเละการพัฒบาคุณภาพผู้เริยบ (3) ข้อเสบอใบการพัฒบางาบตามหนัาทึ่เเละความร้บผิดขอบ ตัาบการพัฒบา ตบเอง (เเผบการพัฒบาตบเอง) ยํ ยั บึ้ ยี่ ปี้ผิ ยํ 1.1.2 ลาบกงาบเขตพบทการคึกษาตรวจสอบคุณสมบต คาขอเเละเอกสาร หลักฐาบของผู้ขอรับการประเมิ้บ ตามหลักเกณฑ์เเละวิธีการทิ่ ก.ค.ศ. กําหบด ปี้ ธํ ยั ฟื้ ยี่ หึ บี ยั บ ยั ญิ 1.1.3 ใหสานกงาบเขตพบทการศกษา พจารณาคดกรองผูขอรบการประเมบจาก ผุ้อเสบอใบการพัฒบางาบดามหนัาทึ่เเละความร้บผิดซอบ เเละส่งถืงลํานักงาบคณะกรรมการการศึกษา ะ บึ้ ฉื ซี ผื่ บญิ บ ปี้ บ ษิ อื่ ยั . ขบพบปิ๊านใบเตอนมกั้ว๊าคมฑองทุกั้ป เพอใหพจางืฌโคตกั้ว๊องํผูฑองืบกั้างืปงืะเมนไบเว๊องตงํกั้ลาว บ ยั อืกชบหบี่ง ก่อบเสบอคณะกรรมการซุดที่ 1พืจารณา 1.2 ลังกัดส่วบราซการอี่บ 1สุ่2.1 ให้ผู้ขอร้บการประเมึบ ยี่บคําขอต่อผู้บั้งคับบัญูซาขั้บด้บเพิ่อตรวจสอบ คุณสมบัดืเเละร้บรองข้อมูล ตามเเบบทื ก.ค.ค.กําหบด ส่งถึงส่วมราซการด้บสังกัดใบเดือบมกราคม ซี บ ยี่ ถี่ บ ๐ ยั บ่ ตี้ ของทุกป พรอมเอกสารทเกยวของ จาบวบ 4 ขุด ดงตอไปบ
 10. 10. -8_ (1) ค์าขอรับการประเมึบ หลักฐานเเสดงการผ่าบการทดลอบความรู้ ความลามารถเชืงทฤษฎี เเละการประเมึบประลบการณ์วิขาซืพ ทิ่ย้งใม่เกิบ 3 ปิ รายงาบความประพฤตึ ด้าบวินัย คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณวิซาชิ้พ เเละคําร้บรองจากผู้บั้งศับบั้ญูซาขั้บตับ (2) ซ้อเสบอใบการพ้ฒบางาบตามหนัาทิ่เเละความร้บผืดซอบ ดืาบการพัฒบา คุณภาพการปฏีบั้ตืงาบ เเละการพัฒบาคุณภาพผู้เรึยน (3) ข้อเสบอใบการพัฒบางาบตามหนัาทึ่เเละความร้บผีดซอบ ด้าบการพ้ฒบา ตนเอง (เเผบการพัฒบาตบเอง) 1'2.2 ส่วบราขการด้บลังกัดตรวจสอบคุณสมบัดิ คําขอเเละเอกลารหสักฐาบ ของผู้ขอร้บการประเมึบ ตามหลักเกณฑ์เเละวิธีการที่ ก.ค.ศ' กําหบด 1.2.3 ให้ส่วบราซการด้บส้งกัด พีจารณาศัดกรองผู้ขอร้บการประเมิบจากข้อเสบอ ใบการพัฒบางาบตามหนัาที่เเละความร้บผีดซอบ ก่อบเสบอคณะกรรมการซุดที่ 1 พิจารณา ทั้งบี้ใบการคัดกรองตามช๊อ 1.1.3 เเละข้อ 1ขุ่2.3 ตัองพึจารณาจากซ้อเสบอใบการพัฒบางาบ ตามหนัาที่เเละความร้บผิดซอบ ซี่งซ้อเสบอใบการพัฒบางาบตามหนัาทิ่เเละความร้บผีดซอบของ ข้าราขการครูเเละบุคลากรทางการคืกษาทุกตําเเหบ่งด้องมึความลอดคล้องกับดั๊งเเต่ระดับ สถาบคืกษา เขตพี้บทิ่การคึกษา เเละส่วบราซการ ลามารถยกระตับคุณภาพผู้เริยบ เเละคุณภาพ การคืกษาได้ตามบโยบายของกระทรวงคืกษาธิการ ใบกรณีทิ่คณะกรรมการของสํานักงาบเขตพี้บทึ่ การคืกษา หริอคณะกรรมการของส่วบราซการด้บสังกัด พิจารณาเหึบว่าซ้อเลบอใบการพัฒบางาบ ตามหนัาทึ่เเละความร้บผิดซอบของผู้ขอรับการประเมึบรายใดยั้งใมสามารถยกระตับคุณภาพผู้เรึยบ เเละคุณภาพการค็กษา ให้ถีอว่าเปิบญิม่มีคุณสมปั๊ที่จะเซ้าร้บการประเมึบตามหลักเกณฑ์บื้ 2. การดั๊งคณะกรรมการประเมิ้บ 2'1 คณะกรรมการซุดทิ่ 1ใหั อ.ก'ค.ค.เขตพื้บทิ่การค็กษา ดั้งคณะกรรมการประเมิบ จําบวบ 3 คบ ใบการประเมิ้บผู้ขอ 1 ราย ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งตํารงตําเเหบ่งหรึอเคยดํารงตําเเหบ่ง ทิ่มีระดับหรึอวิทยฐาบะใม่ดื่ากว่าเซึ่ยวซาญ หริอเทึยบเท่า ประธาบกรรมการ 2) ผู้ทรงคุณวุฒิทิ่มึความรู้หรึอความเซึ่ยวซาญู ใบสาขาที่จะประเม็บตามนัญชี่รายซี่อทึ่ ก.ค.ค' กําหนด กรรมการ 3) ผู้ดํารงตําเเหบ่งหรึอเคยดํารงตําเเหบ่งทิ่มึความรู้ หรือความเซี่ยวซาญใบลาขาทิ่จะประเมึบเเละมึวิทยฐาบะ ใม่ตี่ากว่าวิทยฐาบะซําบาญการพืเคษ กรรมการ 4) เจืาหนัาทิ่ทิ่ใ ผุ้ผุ้บมอบหมาย จํานวน 1 คบ เลขานุการ
 11. 11. _9_ ' ฟื้ ' ยั ซี 2'2 คณะกรรมการขุดทื 2 ใหั อขุ่ก'ค.ค.เขตพนทืการคึกษา ตังคณะกรรมการประฌน จํานวน 3 คน ในการประเมึนผู้ขอ 1 ราย ประกอบด้วย 1) ผู้ทรงคุณวุฒิทึมึความรู้หรึอความเซืยวชาญ ในลาขาทึจะประเมึนดามบัญชีรายขีอทึ ก.คด่คขุ่ กําหนด ซึ่งเปิ่นกรรมการในคณะกรรมการซุดทึ 1 ประธานกรรมการ 2) ผู้บังคึบบั้ญขาซันด้นของผู้ขอรับการประเมึน กรรมการ 3) ผู้ทรงคุณวุฒิตามบั้ญูซืรายซี่อหี่ ก.ค.ค` กําหนด ซึ่งตํารงตําเเหบ่งหริอเคยตํารงตําเเหบ่งหิ่เทึยบใด้ ใม่ตื่ากว่าวืทยฐานะชํานาญูการพิเศษ เเละเปิ่นผู้มึความรู้ หริอความเซี่ยวซาญในลาขาทิ่จะประเมึน กรรมการ 4) เจําหนัาที่ฟื่ด้ร๊บมอบหมาย จํานวน 1 คน เลขานุการ ทังบี กรรมการคนที่ 2 เเละคนหิ่ 3 ของคณะกรรมการซุดทึ 2 จะด้องต๊เปี๋นบุคคล เดียวกันกับคณะกรรมการซุดทิ่ 1 เเละให้คณะกรรมการขุดทึ 2 ร้บผิตขอบผู้ขอรับการประเมึน ใฉืม่เกิน 5 ราย 3. การพืจารณาข้อเสนอในการพ้ฒนางานตามหนัาทืเเละความร้บผิดซอบ ให้คณะกรรมการขุดทื 1 พิจารณาข้อเสนอในการพัฒนางานตามหนัาทืเเละ ความร้บผิดซอบ เพิ่อเปี่นข้อตกลงในการพัฒนางาน ตังบี 3ด่1 กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเเล้วเหีนว่า ข้อเสนอมีความครบถ้วนลมบูรณ์ สามารถตําเบึนการพัฒนางานซี่งจะนัาไปสู่เป้าหมายที่เสนอใปื่ด้ เเละเปี๋นใปตามทิ่ ก.ค.ศ. กําหนด ปี้ยํ บ ฟื้ ' ปี้ ' ญิ บ่ ใหสานกงานเขตพนทืการศึกษา เสนอ อ'ก.ค'ค.เขตพนทืการศีกษาพจารณา หากเหึนขอบให้ถีอวา บ บ | บึ บ ยั | ยี่ ปี้ยํ บ ขอเสนอดงกลาวเปนขอดกลงในการพฒนางาน ไมสามารถเปลยนเเปลงใดๆ เเละใหสานกงาน ฟื้ ถี่ หึ ปี้ ยั ปี้ ญิ ตื่ ง ญิ ยั | ปี้ ะ เขดพนทการคกษาเเจงผูขอรบการประเมนทราบเพอดาเนนการพฒนางานตอใป พรอมทงประกาค รายชีอ ข้อมูลของผู้ขอรับการประเมิน เเละข้อดกลงในการพัฒนางานบนเว็บใซต์ของลํานักงาน ฟื้ พึ่ ' ญิ อิ้ เขตพนทการศีกษาตลอดระยะเวลาตามข้อดกลงจนกวาการประเมนจะสนสุด ปี้ ซีถี่ ซี บ ๘ ขุ่ ย สั้ บ ขุ่ ข์ กั้ว๊ณทคณะกั้โโมกั้โว๊พจโว๊ณาเเลวเทบวาขอเลบอบบยงํไมคงืบ วนสมบูรฌ บ หึ คั ถิ่ ญิ ยัง บ ฟื้ ถี่ ภี ปี้ ฮั ยั ญิ ยํ ญิ ตองมการปรบปรุงเเณีขเพมเตม ใหสานกงานเขดพนทการศกษาเเจงผูขอรบการประฌนดาเนนการ บ่ คั ปร้บปรุงเเณีขตามข้อเสนอเเนะของคณะกรรมการ ให้เเล้วเสร็จภายใน 30 วัน นับเเดวนทิ่ านักงาน ฟื้ สี่ บ บปี้ บ ซี ลื่ บ ยั ผิ ยํ ผิ บ บ เขดพนทการคืกษาเเจงใหผูขอรบการประเมนทราบ เมอผูขอรบการประเมนดาเนนการปรบปรุงเเลว ปี้ ปี้ ฟื้ ถี่ บ่ บ ' ญิ ธํ ซี บ ขุ่ ปิ้หสื้าบกั้งําบเฑตพนทกั้างืคึกั้ษโลงํใทคฌะกั้ว๊งืมกั้างืชุดหี ใ พจโจิ้ณโ เเละตาเบบกั้าว๊ตามขอ ตอใป
 12. 12. -1๐- 3.อื กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเเลัวเหีนว่าข้อเสนอนัน ไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ไม่สามารถตําเบึนการพัฒนางานให้บรรลุเป้าหมายทิ่เสนอไปื่ด้ หริอไม่ลามารถปร้บปรุงเเณีขใด้ ใท๊สํานักงานเขตพื้นทึ่การศึกษา บําเสนอ อ.ก.คด่ค.เขตพี้นทิ่การค็กษา พิจารณาใม่อนุมัติ๋เเละเเจั้งให้ ผู้ขอร้บการประเมินทราบ บุ ๐ บ่ บ ๐ ยํ ยั ฟื้ ถี่ ปั้ จ ยั ลําหรบตาเเหนงรองผูอานวยการสา กงานเขตพนทการคืกษา ใหสานกงาน เขตพี้นหี่การค็กษา บําเสนอ กขุ่ค.ค'เพี่อพิจารณาต๊อบุบั๊ 4. การประเมึนตัานทื 1 ตัานวินัย คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณวิซาชีพ ให้ผู้บังคับบัญูซาซี้นตันประเมินความประพฤตึ ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เเละ จรรยาบรรณวิซาชืพ ตามเเบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด เบี่อผู้ขอร้บการประฒินสิ่นสุดระยะเวลาการพัฒนางาน ปี้ ปี้ | ธํ ยั ขึ้ ' ยั ยั ยั 'ลิ้ ตามขอตกลงเเลว เเละสงสานกงานเขดพนทืการคึกษาภายโน 30 วน นบจากวนทึสนสุดระยะเวลา การพัฒนางานตังกล่าว 5. การประเมิ่นด้านทึ่ 2 ด้านการพ้ฒนางานดามข้อตกลง | บ ฮั ปี้ตี ยํ ผิ บ อี้ 5'1 ในระหวางการพฒนางานตามขอดกลง ใหมการดาเนนการ ดงน บ ๐ ยั ฟื้ ถี่ บ | ยั | 5.1.1 ใหสานกงานเขตพนทการคึกษาจดประซุมรวมกนระหวางคณะกรรมการ สี่ ยั ยั บ ญิ อึ่ บี ยํ ญิ | บ ปี้ถิ่ บ ขุดท 2 กบผูขอรบการประเมนเพอกาหนดเเผนการดาเนนงานรวมกน โดยใหเรมพฒนางาน ตามซัอตกลงตังเเต่ภาคเริยนทิ่ 1 5'1.2 คณะกรรมการซุดทึ่ 2 เปินพิ่เลียง ให้คําปั๊กษา เเนะนัา เพี่อการพัฒนางาน ตามข้อดกลง ณ สถานที่ปฏิบัตืงานจริงอย่างต่อเบี่องทุกภาคเริยน ไม่นัอยกว่าภาคเริยนละ 1 ครัง บ ยั ภี บ จ ภี ยํ ยั ๘ ยั ะ ญิ ปี้ | บ เเลวบนทกการใหคาปรกษาเเนะนาไวเปนหลกฐานทุกครง เเละประเมนพรอมสรุปผลรวมกน ตามเเบบที่ กขุ่ค'ศ. กําหนด ภาคเริยนละ 1 คร้ง ทังบึ ให้ผู้ขอรับการประเมึนจั้ดท์ารายงานผลการปฏีบัตืงานดามข้อตกลง เบี่อสินภาคเริยนเเต่ละภาค เพิ่อประกอบการประเมึนของคณะกรรมการ เเละให้เลขาบุการของ คณะกรรมการซุดทื 2 รวบรวมเอกลารทสักฐานทืเกี่ยวซ้องไวืเพี่อประกอบการประฒินของคณะกรรมการ ซุดหี่ 1 คร้งทิ่ 1 เมี่อผู้ขอร้บการประเมึนใด้พัฒนางานใปเเล้ว 2 ภาคเริยน เเละคร้งทึ่ 2 ประเมิน สรุปผลการพัฒนางานตามซัอตกลง (5น๓๓ลเขุ่ง6 ^55655๓6กโ› เมื้อสื้นสุดระยะเวลาทิ่กําหนด ตามข้อดกลง 5ขุ่1.3 คณะกรรมการขุดทึ่ 1 ดําเบึนการประเมึนผลการพ้ฒนางานดามข้อตกลง ะ ถี่ ซึ่ ปี้ซี ปี้ ปี้ ซี ยํ ผิ พิ ปี้ ครงท 1 เมอไดมการพฒนางานไปเเลว 2 ภาคเรยน โดยนารายงานผลการปฎบตงานตามขอตกลง ของผู้ขอร้บการประเมิน เมื่อสินภาคเริยนเเต่ละภาคเเละผลการประเมินของคณะกรรมการซุดที่ 2 ทัง 2 คร้ง มาประกอบการพิจารณาด์วย
 13. 13. -11_ หึสี่ สี่ ๘ ' ยั บ ขั้ ยี่ กรณทคณะกรรมการขุดท 1 เหนวาผลการพฒนางานตามขอตกลง ครงท 1 ซี ฮี ยี่ ซื ะ ซื | บ็ ถ้ | ญิ ยั ยี่ ยั ภาคเรยนใดภาคเรยนหนงหรอทงลองภาคเรยน ๒เปนไปตามขอดกลงเเละไมอยูในวลยทจะพฒนางาน ปี้ . ปี้ ซี ญิ ' ' ปี้ยํ ยั ฟื้ สี่ หึ ให้เปื่นใปตามขอดกลงตอไปได โดยมผลการประเมนไมผานเกณฑ์ ใหสานกงานเขตพนทการคกษา ธํ ฟื้ ถี่ ฉื บ บ่ ฉื ผื่ ผิ ' พิ นาเสนอ อ.ก.คขุ่ค. เขตพนทการคึกษา หรอ กขุ่คขุ่ค. เเลวเเตกรณ เพอพจารณาไมอบุมด 5.2 เบี่อสินสุดระยะเวลาการพัฒนางานตามซ้อตกลง ให้มึการตําเบึนการ ตังบี 5'2.1 ผู้ขอร้บการประเมินจั้ตทึาเอกสารรายงานสรุปผลการพัฒนางานตามข้อตกลง บ่ ญิ บ ยั บ ยั ยั ซึ่อิ้ ไมเกน 50 หนา เเละเอกลารรายงานการพฒนาดนเอง ภายในเวลา 30 วน นบจากวนทลนสุด ระยะเวลาการพ้ฒนางานตามซัอตกลง 5.2.2 คณะกรรมการซุดที่ 2 ประซุมวิ่วมกันเพึอประเมินสรุปผลการพัฒนางาน ทู้ บ ' ญิ ตลอดระยะเวลาตามซัอตกลง พร้อมทงใหความเหึนเพึอประกอบการพจารณาของคณะกรรมการ ซุดทึ 1 ตามเเบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด หึถี่ กี่ ญิ บ็ | ปี้ ยั | ฮี กรณทคณะกรรมการขุดท 2 พจารณาเหนวาผลการพฒนางานยงไมเสรจ ข์ ปี้ บ่ ' ญิ บ สี่ ม บ ย็ บ บ สมบูรณตามขอตกลง เเตอยูในวสยทจะพฒนางานใหเปนไปดามขอตกลงได คณะกรรมการ ยั ๑ ยั ปี้ ยี่ อาจเสนอความเหึนให้บีการขยายระยะเวลาการพฒนางานไตั โดยเเจั้งให้สานกงานเขตพนท การคืกษาทราบโดยเร็ว เพิ่อเสนอคณะกรรมการซุดที่ 1 พิจารณาต่อไป ยํ ยั ฟื้ ซึ่ หึ ย บ ลาบกั้งํโบเขตพบทกั้าว๊คกั้ษาว๊วบงืวมขอมูลเเละเอกั้ลางืหลกั้วู๊าบ เพิ่อเสนอคณะกรรมการซุดที่ 1 ตังบี (1) ผลการประเมินด้านทิ่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เเละ จรรยาบรรณวืซาขืพ ของผู้บั้งค้บบั้ญขาซันตัน (2) เอกสารรายงานผลการปฏีบัดิงานตามข้อตกลงของผู้ขอร้บการประเมึน เมี่อสินภาคเริยนเเต่ละภาค (3) เอกสารรายงานสรุปผลการพัฒนางานตามข้อตกลง กุ้เกิน 50 หนัา เเละ เอกสารรายงานการพัฒนาตนเองของผู้ขอร้บการประเมิน (4) นันทึกการให้คําบึ้กษาเเนะบํา ลรุปผลการประเมึนเเละความเหิ่นของ คณะกรรมการซุดที่ 2 (5) สรุปผลการประเมึนการพัฒนางานตามซัอตกลง ของคณะกรรมการ ขุดทิ่ 1 ครงทิ่ 1 ที่ประเมึน 2 ภาคเริยนเเรก
 14. 14. _12_ 5ขุ่2.4 คณะกรรมการซุดที่ 1 พิจารณาผลการประเมึนเเละความเหีนของ คณะกรรมการซุดที่ 2 เเละตําเบึนการดังบิ๊ (1) กรณีคณะกรรมการซุดทึ่ 2 มึความเหีนว่าผลการพัฒนางานเปี๋นใปตาม ซ้อตกลงหรึอไม่เปี๋นไปตามช้อดกลง เเล้วเเต่กรณี ให้คณะกรรมการขุดที่ 1 ตําเบิ้นการประเมิน สรุปผลการพัฒนางานตามซ้อตกลง จากเอกสารรายงานลรุปผลการพัฒนางานตามช้อตกลงเเละ เอกสารรายงานการพัฒนาดนเอง พร้อมทั้งไปประเมิ่นการพ้ฒนางานตามข้อตกลง ณ สถานทึ่ ปฏีพ็งานจริง โดยบําสรุปผลการประเมินเเละความเหึนของคณะกรรมการซุดที่ 2 มาประกอบ การพืจารณาด้วย เเละเบี่อคณะกรรมการขุดที่ 1 พิจารณาตัานทึ่ 2 เเล้ว บีผลการประเมืนผ่านเกณฑ์ หรึอใม่ผ่านเกณฑ์ตามที่ กขุ่ค.ค'กําหนด ใหัสํานักงานเขตพื้นทิ่การคืกษาบําเสนอ อขุ่กขุ่ค.คขุ่เขตพี้นทิ่ การศึกษาเพี่อพิจารณา กรณีผลการประเมึนของคณะกรรมการซุดที่ 1 ผ่านเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กําหนด เเต่คณะกรรมการเหีนว่าเอกสารรายงานสรุปผลการพัฒนางานตามซัอตกลง หริ้อเอกสาร รายงานการพัฒนาตนเอง ย้งไม่ครบถัวนสมบูรณ์ อาจให้ผู้ขอร้บการประเมินปร้บปรุงเอกสารรายงาน สรุปผลการพัฒนางานตามซ้อตกลง หรึอเอกสารรายงานการพัฒนาตนเองใตัภายใน 3 เดือน เเละเมี่อผู้ขอร้บการประเมินปรับปรุงเเล้ว ให้ลํานักงานเขตพี้นทึ่การคึกษาน้าเสนอคณะกรรมการ ซุดที่ 1 พิจารณา เเละเสนอ อ'ก'ค.ศ.เขดพี้นหี่การคืกษาพิจารณาต่อไป (2) กรณีคณะกรรมการซุดที่ 2 มีความเหึนว่าควรขยายเวลาการพัฒนางาน เเละคณะกรรมการขุดทิ่ 1 พิจารณาเหีนซอบให้ขยายเวลาการพัฒนางานใตั ให้ขยายเวลาได้ 1 ครั้ง เปิ้นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน เเละให้สํานักงานเขตพี้นที่การคืกษาเเจึงผู้ขอร้บการประเมืน พัฒนางานต่อใป กรณีคณะกรรมการซุดที่ 1 พิจารณาเเลัวไม่เหึนซอบไห้ขยายเวลา การพัฒนางาน ให้คณะกรรมการซุดทิ่ 1 ตําเบึนการประเมึนผลการพ้ฒนางานตามซ้อตกลง ดามซ้อ 5.2.4 (1) 6. การพิจารณาผลการประเมึนด้านทิ่ 1ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เเละ จรรยาบรรณวิซาขีพ เเละด้านที่ 2 ด้านการพัฒนางานตามซ้อตกลง 6.1 กรณีผู้ขอร้บการประเมึนมีผลการประเมึนตัานที่ 1 เเละด้านทิ่ 2 ผ่านเกณฑ์ ทิ่ กขุ่คขุ่ค. กําหนด ตามหลักเกณฑ์ข้อ 6 ให้สํานักงานเขตพี้นที่การศึกษาเสนอ อ.กสุ่ค'ค`เขตพี้นที่ หึ อื่ ภิ ยัญิ บ บปี้ บ ผิ กั้างืคกั้ษาเพอพปืาว๊ฌาอบุมต เเละเเจงใหผูขอรบการประเมนทราบ
 15. 15. _13- ซี บ ฆ ษิ ซี ญิ ปี้ บ สี่ ฉื ขั้ ปี้ 6'2 กรณผูขอรบการประเมนมผลการประเมนดานใดดานหนงหรอทง 2 ดาน ด่ ' ' ๐ บ บ ยํ บ บึ้ สี่ หึ ใมผานเกณฑ์ทึ ก'ค'ค. กาหนด ตามหลกเกณฑ์ขอ 6ใท้ลานกงานเขตพนทการคกษาเสนอ อขุ่ก.ค.ค, เขตพืนทึ่การคืกษาเพี่อพิจารณาใม่อบุณิ เเละเเจั้งให้ผู้ขอรั้บการประเมึนทราบ สําหรับตําเเหนงรองผู้อํานวยการลํานักงานเขตพึนทิ่การคืกษา ให้สํานักงาน ฟื้ ' ๐ ' ญิ ฐี บ่ ปั้ซี จิ เขตพนทืการศึกษา นาเสนอ กขุ่คขุ่ค. เพีอพจารณาอบุมตหรี้อใมอบุมตผลการประเมน บ่ ขั้ ขื่ ผุ้ฉื ฉื ผื่ ๘ ซี ยํ ญิ 7. การเเดงดงเพอไหมหรอเลอนเปนวทยฐานะขานาญูการพเคษ งี งี้ ปี้ | งี ซี ญิ ปั้นิ ปั้ ยั กรณ อ.ก.คขุ่ศ.เขตพนที่การศึกษา หรือ ก.ค'ค. เเลวเเตกรณ มมตอบุมต เเละผูขอรบ การประเมินผ่านการพัฒนาก่อนการเเต่งตังเเล้ว ใหัผู้มีอํานาจตามมาตรา 53 สังเเต่งตังเพี่อให้ ' ตึ มีหรึอเลอนเปี่นวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ เเละใพัด้วับเงินเตีอนอันตับ คค. 3 สําหร้บผู้ที่ ยัญิ ร้บเงืนเตีอนดั่ากว่าซันตี่าของอันตับ คค. 3 จะเเต่งตังใตัเบี่อไคัรบเงนเดือนตี่ากว่าซันตื่าของอันตับ คค. 3 ไม่เกึน 1 ซัน เเละส่งลําเนาคําสั่ง จํานวน 1 ขุด ให้สํานักงาน ก'ค.คขุ่ ภายในเวลา 7 วัน นับเเต่วันออกคําสัง ซีถี่ ธํ ปี้ งี้ ' บ่ บี บ ยํ กรณทสานกงานเขตพนทืการคืกษาหรึอสวนราซการใดมความพรอมในการนาระบบ ทะเบียนประวัตึอิเลีกทรอบิ้กส์มาไบีนการบริหารงานบุคคลลําหร้บข้าราซการครูเเละบุคลากร ทางการคืกษาเเส้ว ใท้ดําเบึนการออกคําสั่งผ่านระบบอิเลีกทรอบิ้กส์ตามรูปเเบบทิ่ กขุ่ค.ค. กําหนด เเละให้ทําลําเนาคําสังพร้อมบัญูชืรายละเอืยดการให้มึหรีอเลึอนวิทยฐานะเข้าระบบทะเบียนประวัติ ญิ ภี ญิ ข์ยั ภี ปี้ปี้ | ยํ ยํ ตั่ ปี้ซี ฉื ลื่ ญิ ยํ อเลกทรอนกสทนท โดยใหจดสงเฉพาะสาเนาคาลงการใทมหรอเลอนวทยฐานะ จานวน 1 ขุด ใปย้งสํานักงาน กขุ่คขุ่ค. ภายในเวลา 7 วัน นับเเต่วันออกคําสั่ง 8' กรณีทืมีเหตุให้ยุตีการประฒินในระหว่างการพ้ฒนางานตามซ้อตกลงดามหลักเกณฑ์ บ บ ยํ ยั งี้ ถี่ ฟื้ ยี่ ผิ ลื่ ซี ซี ขอ 9ใหสานกงานเขตพนทการศึกษาเสนอ อ'ก.คขุ่ศ.เขตพนทการคีกษาพจารณา เพอยุตการประฌน บ บ บ ผิ บ็ เเละเเจงผูขอรบการประเมนทราบโดยเรา
 16. 16. หลักเกณฑ์เเละวิธีการให้ข้าราขการครูเเละบุคลากรทางการคึกษา มิ่วืทยฐานะหรึอเลึ่อนเปิ้นวิทยฐานะเขี่ยวซาญู ตามข้อตกลงในการพ้ฒนางาน คั ข์ ทลกเกณฑ บ ย ซี สี่ ปี้ซีญิ ตึ อื่ ๘ ซี ถี่ คั หึ 1. ผูขอรบการประเมนเพอใหมวทยฐานะหรอเลอนเปนวทยฐานะเซยวขาญ ตองม คุณสมปั๊ ตังต่อใปบึ 1ขุ่1ดํารงตําเเหบ่งครู รองผู้อ๋านวยการสถานคึกษา ผู้อํานวยการสถานคืกษา บ บี ยํ ยั ฟื้ ถี่ ยั ยํ ยั ยั ยั รองผูอานวยการสานกงานเขตพนทการค็กษา รองผูอานวยการลํานกงาน กคน.จงหวด/ กรุงเทพมหานคร ผู้อํานวยการลํานักงานการคึกษาเอกซนอํา๓อ รองผู้อํานวยการลํานักงานการคึกษา เอกซนจั้งหวัด หรึอคีกษาบิเทคกํ เเล้วเเต่กรณี เเละมึวิทยฐานะชํานาญการพิเคษ มาเเล้วไม่นัอยกว่า 1 ปิ หริอตํารงตําเเหบ่งผู้อํานวยการสํานักงานเขตพี้นที่การคืกษา ผู้อ๋านวยการสํานักงาน กศนขุ่ จั้งหวัฒ่กรุงเทพมหานคร หริอผู้อํานวยการลํานักงานการคึกษาเอกซนจั้งพื้ด บ ซี ย ถี่ ฮั ซี ยั ตี้ 1.2 ตองมภาระงานดามหนาทเเละความรบผดซอบ ดงน 1) สายงานการสอน มีภาระงานสอนใม่ดั่ากว่าภาระงานซันตื่าตามทืส่วนราขการ ตันสังกัดกําหนด โดยความเหึนซอบของ ก.คขุ่ค' เเละตัองบีซัวโมงสอนในวืขา/สาขาวิซา/กลุ่มสาระ การเรึยนรู้ที่เสนอขอ ตามทึกําทนดในหสักสูตร บู๊นัอยกว่า 5 ซั่วนี๊ญ์สัปดาท์ ยัปี้ ลําห บผูหี่มึ ยื่วโมงสอนในเเต่ละกลุ่มสาระการเรึยนรู้ ตามทึ่กําหนดในหลักลูตร นัอยกว่า 5 ซั่วโมง/สัปดาห่ เเต่ปฏีบัติ๋หนัาที่เป็นครูประจําชั้นชี่งสอนทุกกสุ่มลาระการเรึยนรู้ ให้เสนอขอในลักษณะบูรณาการกสุ่มสาระการเริยนรู้ 2) สายงานบริหารสถานศึกษา สายงานบริหารการคืกษา เเละลายงานบีเทค การศึกษา ตัองมึภาระงานตามหนัาที่เเละความร๊บผิดซอบเต็มเวลา 1.3 ผ่านการทดลอบความรู้ ความสามารถเข็งทฤษฎี เเละผ่านการประเมึน ประสบการณ์วืซาซืพ จากส่วนราขการตันลังกัด หลังจากมีวืทยฐานะชํานาญูการพิเคษ หรือ ได้ตํารงตําเเทบ่งผู้อํานวยการลํานักงานเขตพี้นที่การคืกษา ผู้อํานวยการลํานักงาน กคนขุ่จั้งหว้ด/ กรุงเทพมหานคร หริอผู้อํานวยการลํานักงานการศึกษาเอกซนจั้งหวัด เเลัว โดยเเต่ละส่วนด้องใด้ ระตับคุณภาพไม่ตี่ากว่าร้อยละ 75 ตังบื้ ส่วนที่ 1 การทดลอบความรู้ ความสามารถเขืงทฤษฏี (โก6๐ธ6เขุ่(ลเ ฟ็ก๐พเ6อ่ธี6) ส่วนทิ่ 2 การประเมึนประสบการณ์วิขาชืพ (?6ยี่ลธี๐ธีธ(อเ &ก๐พเ6อ่ธี6) ยั ยั ดํ ะ งี้ ปี้ | ยั งี ญิ ทงน ใหสวนราซการตนสงกดกาหนดรายละเอยดการทดสอบเเละการประเมน หึ ซงด้องสอดคล้องกับหนัาทึ่เเละความร้บผืดซอบ เเละคุณภาพการปฎิบั้ตืงานดามมาดรฐาน วิทยฐานะเซี่ยวซาญของเเต่ละตําเเหบ่ง โดยความเหีนซอบของ กขุ่คขุ่ค.
 17. 17. _2_ สําหรับผลการทดสอบเเละการประเมึนสามารถใซ้เปิ่นคุณสมปั๊ในการขอมีหรึอ เลี่อนเปื่นวืทยฐานะเซี่ยวซาญ ดามหลักเกณฑ์เเละวิธีการบื้ไม่เกิน 3 ปี นับเเต่วันหี่ประกาคผล การทดลอบเเละการประเมึน 1.4 มึซัอเสนอในการพัฒนางานตามหนัาทึ่เเละความร้บผีดซอบ ตัานการพัฒนาคุณภาพ การปฏีบัติงาน การพัฒนาคุณภาพผู้เริยน เเละการพัฒนาดนเอง ซี่งมึระยะเวลาในการพัฒนา ใม่นัอยกว่า 2 ปิ เเต่ใม่เกิน 3 ปิ โดยข้อเสนอในการพัฒนางานดามหนัาทิ่เเละความร้บผิดซอบ ของช๊าราชการครูเเละบุคลากรทางการคีกษาทุกตําเเทบ่งตัองมึความลอดคล้องกันดั้งเเต่ระตับ สถานศึกษาเขตพี้นที่การคึกษา เเละส่วนราขการ สามารถยกระ ฆับคุณภาพผู้เริยนเเละคุณภาพ การศึกษาได้ตามนโยบายของกระทรวงคืกษาธิการ เเละผ่านการพิจารณาคัดกรองจาก อขุ่ก.คขุ่คขุ่ เขตพี"นที่การศึกษา เเละส่วนราขการด้นสังกัด เพี่อเสนอ ก.ค`คขุ่ พิจารณาให้ความเหึนซอบ เป็นซัอตกลงในการพัฒนางาน (96งัร์๐ธ๓ลก(ธี ^ธีงั66๓6กโ› 1.5 ตัองผ่านการร้บรองว่าเปินผู้มึวินัย คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณวิซาชีพ จากผู้ ฆังคับ ธัญขาซันด้น ตามเเบบที่ ก.ค'ค' กําหนด ยั ญิ บ ขุ่ ญิ บ ปี้ นี้ 2. ขอรบการประเมนตองผานการประเมน 2 ดาน ดงน บ ยั ปี้ ดานทึ่ 1 ด้านวินัย คุณธรรม จริยธรรม เเละจรรยาบรรณวืซาชีพ พืจารณาจาก 1) การมึวินัย 2) การประพฤตื ปฏีบัติตนเปินเเบบอย่างทิ่ดี 3) การตํารงชีวืดอย่างเหมาะสม 4) ความร้กเเละคร้ทธาในวืซาชืพ 5) ความร้บผิดซอบโนวิซาซีพ ดัานทิ่ 2 ดัานการพัฒนางานตามข้อตกลง ประกอบดัวย 1) การพัฒนาคุณภาพการปฏีบัติงานเเละการพ้ฒนาคุณภาพผู้เริยน 1.1) ตําเเหนงครู พิจารณาจากความสามารถในการออกเเบบการจั้ด การเรึยนรู้ การบริทารจั้ดการขั้นเริยน โดยเเลดงให้เหึนว่า มึการวิเคราะห่ สังเคราะท์ คืดค้น นําผล ไปใบีนการพัฒนาการจั้ดการเริยนรู้ มีทักษะในการจั้ดการเรียนรู้ การพัฒนานวัดกรรมการจั้ด การเรึยนรู้ การวัดเเละประเมึนผล สามารถพัฒนาผู้เรึยนให้มีผลสัมฤทธิ์เเละมึคุณภาพตาม มาตรฐานการเริยนรู้ตามทลักลูตรการจั้ดการคืกษาของวิขา/สาขาวืขา/กลุ่มสาระการเรึยนรู้ ที่ร้บผิดซอบ เเละรายงานลรุปผลการพ้ฒนางานตามซัอตกลง เบี่อครบระยะเวลาตามซัอตกลง ไม่เกิน 50 หนัา ตามเเบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด
 18. 18. พิจารณาจากความสามารถ ในการบริหารจั้ดการสถานคืกษา ด้านวืซาการ งบประมาณ การบริทารงานบุคคล หรึอการบริหารทัวใป ตามฟื่ด้ร้บมอบหมาย รวมถึงการบํานโยบายระตับส่วนราซการใปสู่การปฏีบัดิ โดยเเสดงโห้เท็นว่า ซี ญิ ข์ ยั ข์ ฒิ ปี้ ยํ ยั งี งี ยั จิ มการวเคราะห สงเคราะห คดคนนาผลไปใบีนการพฒนาสถานคกษา มทกษะในการบรหาร จั้ดการสถานคีกษา มีการคีดค้นพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ส่งผลใหัครูเเละบุคลากรในสถานศึกษา สามารถพัฒนาผู้เริยนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการคืกษาของลถานคีกษา เเละรายงานสรุปผล การพัฒนาดามซัอดกลง ณีอครบระยะเวลาตามซ้อตกลงต๊เกิน 50 หนัา ตามเเบบที่ ก.คขุ่ค.กําหนด า พีจารณาจากความสามารถ ในการบริหารจั้ดการสถานคึกษา ตัานวิซาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล เเละการบริหารทั่วใป หึ ยํ บ | | ญิ ยัญิ ปี้ ณี | ตี ญิ ซ์ รวมถงการนานโยบายระดบสวนราซการไปสูการปฏบต โดยเเสดงใทเหนวา มการวเคราะห สังเคราะห่ คีดค้น บําผลใปโฟ็นการพัฒนาลถานศึกษา มึทักษะในการบริหารจั้ดการสถานคืกษา มิ่การคืดค้นพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ส่งผลให้ครูเเละบุคลากรในสถานศึกษา สามารถพ้ฒนา ตึยีษุ เริยนโห้มีคุณภาพตามมาดรฐานการคืกษาของสถานคืกษา เเละรายงานสรุปผลการพ้ฒนา ดามข้อตกลง เมื่อครบระยะเวลาตามซัอตกลงใม่เกิน 50 หนัา ตามเเบบที่ ก.ค'ค.กําหนด พืจารณาจาก ความสามารถในการบริหารเเละการจั้ดการศึกษา ตัานวืขาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล พี บ ข์ ฉื ญิ ตั่ ถี่ บปี้ ซี ธํ คั การเงนเเละสินทรพย หรอการบรหารทวไป ตามทไดรบมอบหมาย รวมถงการนานโยบายระดบ | ซี บ่ ญิ ยัญิ ม ๘ บ่ ซี ซี ข์ สวนราขการเเละกระทรวงคืกษาธการไปสูการปฏบด โดยเเลดงใหเหนวา มการวเคราะห สังเคราะท์ คืดค้น บําผลไณ์บีนการพัฒนาการบริหารเเละการจั้ดการศึกษา มึทักษะในการบริหาร เเละการจั้ดการศึกษา มึการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมการบริหาร ส่งผลให้สถานศึกษาสามารถพัฒนา พี ซี ปี้ ' ญิ ผู้เรยนให้มคุณภาพตามมาดรฐานการคืกษาของเขตพนทืการคึกษาเเละกระทรวงคืกษาธการ เเละรายงานสรุปผลการพัฒนางานตามข้อดกลง เมี่อครบระยะเวลาตามซ้อตกลงใม่เกิน 50 หนัา ตามเเบบที่ ก.ค.ศ. กําหนด ขื่ า พืจารณาจาก ความสามารถในการบริหารเเละการจั้ดการคึกษา ด้านวืซาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล การเงินเเละสินทร้พย์ เเละการบริทารทั่วไป รวมถืงการนัานโยบายระตับส่วนราซการเเละ กระทรวงคืกษาธิการใปสู่การปฏีบัตึ โดยเเสดงให้เหีนว่ามึการวิเคราะห์ สังเคราะห์ คีดค้น บําผลไบัซั ในการพัฒนาการบริหารเเละการจั้ดการค็กษา มึทักษะในการบริหารเเละการจั้ดการศึกษา มึการคืดค้น พ้ฒนานวัตกรรมการบริหาร ส่งผลให้ลถานคืกษาสามารถพัฒนาผู้เริยนให้มึคุณภาพตามมาตรฐาน การคืกษาของเขดพีนทึการค็กษาเเละกระทรวงศึกษาธิการ เเละรายงานสรุปผลการพัฒนางาน ตามซัอตกลง เบีอครบระยะเวลาตามข้อตกลงไม่เกิน 50 หนัา ตามเเบบที่ กขุ่คขุ่ค. กําหนด

×