алтан хонх 9

Алтан 
хонх 
9-р анги 
ФИЗИК
Хоосон савны хагасыг 
нь хийгээр дүүргэж 
болох уу? 
БОЛОХГҮЙ
Хамгийн сүүлчийн 
мэдээгээр манай нарны 
аймаг хэдэн гарагтай 
болсон бэ 
8
Электрон ямар 
цэнэгтэй вэ? 
СӨРӨГ
Ньютон гэж ямар 
хэмжигдэхүүний нэгж 
вэ? 
ХҮЧ
Гэрэл дуу 2-н аль нь 
илүү хурдан бэ? 
ГЭРЭЛ
Ямар өнгийг 
үндсэн өнгө гэдэг 
вэ? 
УЛААН, ХӨХ, НОГООН
Халуун хүйтний 
хэмжээг илэрхийлдэг 
физик 
хэмжигдэхүүнийг юу 
гэж нэрлэдэг вэ? 
ТЕМПЕРАТУР
Бодис хатуу төлөвөөс 
шингэн төлөвт шилжих 
үзэгдэл 
ХАЙЛАХ
Зэрэглээ үүсэх 
үзэгдэл нь юутай 
холбоотой вэ? 
ГЭРЛИЙН ХУГАРАЛ
Гүйдэл үүсгэгчийн 
өндөр шон нь ямар 
туйлыг нь заадаг вэ? 
ЭЕРЭГ ТУЙЛ НЭМЭХ
Шилэн дотор 1 литр сүү 
байв. Түүнийг 2 литрийн 
эзлэхүүнтэй саванд 
юүлэхэд сүүний эзлэхүүн 
яаж өөрчлөгдөх вэ? 
ӨӨРЧЛӨГДӨХГҮЙ
Манай нарны аймгийн 
хамгийн том гараг нь 
юу вэ? 
БАРХАСБАДЬ
 Гэр ахуйн цахилгаан 
хэрэгслэл ихэнх нь 220V 
ажилладаг. Тэдгээрт 
хүчдэлийг ижил 
хуваарилахын тулд 
хэлхээнд ямар байдлаар 
холбодог вэ? 
ЗЭРЭГЦЭЭ
36 кмц хурдтай яваа 
автомашин ба 10мс 
хурдтай яваа дугуйчны 
хурдыг жиш 
ТЭНЦҮҮ (10мс)
Дуу авиа ойх 
үзэгдлийг физикт юу 
гэж нэрлэдэг вэ? 
ЦУУРАЙ
Бороо орсны дараа 
солонго татдаг. Энэ нь 
физикийн ямар 
үзэгдэлтэй холбоотой 
вэ? 
ГЭРЭЛ ОЙХ
4 Ом ба 6 Омын хоёр 
дамжуулагчыг зэрэгцээ 
холбожээ. Хэлхээний энэ 
хэсгийн ерөнхий 
эсэргүүцэл нь хэд байх 
вэ? 
2,4 Ом
 Молекулууд бие биедээ 
хүчтэй татагдан тодорхой 
эмх цэгцтэй, нягт байрлаж 
байна. Молекул бүр дүүжин 
шиг тодорхой цэгийн орчим 
хөдөлж байгаа бол энэ ямар 
бие вэ? 
ХАТУУ
Зарим үед шөнийн цагт 
дэлхийн сүүдэр саран 
дээр тусахад ямар 
үзэгдэл ажиглагддаг 
вэ? 
САР ХИРТЭЛТ
 Хөдөлгөөни 
7м 
й эхний 
хэсэгт бие 
ямар зам 
туулсан бэ?
Хэлхээнд 
чийдэнгүү 
дийг яаж 
холбосон 
байна вэ? 
ЦУВАА
Хүчийг хэмждэг 
багажыг юу гэж 
нэрлэдэг вэ? 
ДИНАМОМЕТР
Биеийн жин ба биеийн 
масс 2 тэнцүү юу? 
ҮГҮЙ
Нейтрон ямар 
цэнэгтэй вэ? 
ЦЭНЭГГҮЙ
Гүйдлийн хүчийг 
хэмждэг багажыг 
хэлхээнд яаж холбодог 
вэ? 
ЦУВАА
Өвөл уужим ба бариу 
гутлын аль нь хөлийг 
их дааруулдаг вэ 
БАРИУ ГУТАЛ
Соронзонгийн ижил 
туйлууд нь ямар 
харилцан үйлчлэлд 
орох вэ? 
ТҮЛХЭЛЦЭНЭ
Бие эзлэхүүн ба 
хэлбэрээ хадгална. 
Биеийг бүрдүүлж 
байгаа бодис ямар 
төлөвт байна вэ? 
ХАТУУ
1кило гэсэн нэгжийн 
угтвар нь юуг 
илэрхийлдэг вэ? 
1000
Эзлэхүүнээ хадгалдаг 
боловч хэлбэрээ 
амархан өөрчилдөг бие 
ямар төлөвт оршино. 
ШИНГЭН
Хийн төлөвт байсан 
бодис шингэн төлөвт 
шилжих процесс 
КОНДЕНСАЦЛАХ
Дулааны үндсэн 
нэгж нь юу вэ? 
ЖОУЛЬ
Ямар гаригууд 
гадуураа цагираган 
бүслүүртэй байдаг вэ? 
АВАРГА ГАРАГУУД
 Хөдөлгөөни 
й төгсгөл 
хэсэгт ямар 
хөдөлгөөн 
хийгдсэн 
бэ? 
ЖИГД УДААШРАХ
Хэлхээнд 
чийдэнгүү 
дийг яаж 
холбосон 
байна вэ? 
ЗЭРЭГЦЭЭ
1Мега нь аравын хэдэн 
зэрэгтээр 
тодорхойлогддог 
нэгжийн угтвар вэ? 
ЗУРГАА
F үсгээр ямар 
хэмжигдэхүүнийг 
тэмдэглэдэг вэ? 
ХҮЧ
Температурыг 
хэмждэг багажыг юу 
гэж нэрлэдэг вэ? 
ТЕРМОМЕТР
Биеийн масс нь 10 кг 
байсан бол түүний жин 
нь юутай тэнцүү байх 
вэ? 
98Н 100Н, 10кГ
Атомын дотоод бүтцэд 
агуулагдах эерэг 
цэнэгтэй бөөмсийг юу 
гэж нэрлэдэг вэ? 
ПРОТОН
Урьд нь манай нарны 
аймгийн 9 дахь гараг 
байсан, алслагдмал, 
жижиг гарагийг юу гэж 
нэрлэдэг вэ? 
ДЭЛХИЙ ВАН
В хэсэгт 
ямар зам 
туулсан 
12м 
бэ?
Хөшүүрэг гэж 
юу вэ? 
ХҮЧИЙГ ХУВИРГАДАГ БАГАЖ
Нарны аймгийн 
хамгийн гоёмсог 
цагирган бүслүүртэй 
гаригын нэр 
САНЧИР
1км-т хичнээн 
см байдаг вэ? 
100000см
Бие тулгууртаа 
үйлчлэхээ болих 
үзэгдлийг ... гэнэ. 
ЖИНГҮЙДЭЛ
Халуун сав хүйтнийг 
хадгалдаг уу? 
ТИЙМ
Цахилгаан хэлхээнд 
элементүүдийг яаж 
холбовол гүйдэл 
салаалахгүй вэ? 
ЦУВАА
Аягыг халуун ба хүйтэн 
усын алингаар нь 
угаавал аяга хурдан 
хатах вэ? 
ХАЛУУН УСААР
Цаг хугацааг хэмждэг 
багажыг физикт юу гэж 
нэрлэдэг вэ? 
СЕКУНДОМЕР
Хүний биеийн жин нь 
490Н байв. Уг хүний 
массыг тодорхойл 
50кг
2 соронзонгийн хойд 
ба өмнөд туйлууд нь 
ямар харилцан 
үйлчлэлд орох вэ? 
ТАТАЛЦАНА
Тэмээний тавхай том 
байдаг нь ямар ач 
холбогдолтой вэ? 
БАГА ДАРАЛТ УЧРУУЛНА
Шингэн төлөвт байсан 
бие хийн төлөвт 
шилжих процесс 
УУРШИХ
Эргэвчийг хэд 
ангилдаг вэ? 
2 ХӨДЛӨХ, ҮЛ ХӨДЛӨХ
Дуу авиа ямар орчинд 
тархдаггүй вэ? 
ВАКУУМ Агааргүй орчинд
Цахилгаан хүчдэлийг 
хэмждэг багажыг юу 
гэж нэрлэдэг вэ? 
ВОЛЬТМЕТР
Цахилгаан хэрэглэгч 
дээр 220V гэсэн 
тэмдэглэгээ байв. Энэ 
нь юуг илэрхийлж 
байна вэ? 
Хэрэглэгч дээр 
унах хүчдэл
Хэлхээний хэсгийн 
хувьд тодорхойлдог 
цахилгаан гүйдлийн 
хуулийг гаргасан 
эрдэмтэний нэр 
Георг Симон Ом
Бие гадны харилцан 
үйлчлэлийн улмаас 
хэлбэр хэмжээгээ 
өөрчлөх үзэгдлийг юу 
гэж нэрлэдэг вэ? 
ДЕФОРМАЦИ
 100Вт чадалтай чийдэнг 
2мин асаахад чийдэнгийн 
улайсах утсанд ямар 
хэмжээний дулаан ялгарах 
вэ? дулааныг Ж нэгжээр 
илэрхийл 
12000Ж буюу 12кЖ
Юмс яагаад ногоон 
өнгөтэй харагддаг вэ? 
Ногоон өнгийг 
ойлгодог
Цуглуулагч линз ямар 
гадаргуутай байдаг вэ? 
ГҮДГЭР
Соронзон дээр 
үндэслэгдсэн зүг чиг 
олох хэрэгслэлийг юу 
гэж нэрлэдэг вэ? 
ЛУУЖИН
Калориметр гэдэг 
багажаар юуг 
тодорхойлж болох вэ? 
ДУЛААН
Хатуу төлөвт байсан 
бие хийн төлөвт 
шилжих процессыг 
физикт юу гэж 
нэрлэдэг вэ? 
СУБЛИМАЦИ
Сарны сүүдэр дэлхий 
дээр тусахад ямар 
үзэгдэл болдог вэ? 
НАР ХИРТЭЛТ
Цахилгаан хэлхээнд 
чийдэнг яаж 
тэмдэглэдэг вэ? 
ДУГУЙ ДОТОР ХЭРЭЭСТЭЙ
 Хүчийг хичнээн дахин 
хожино замыг төчнөөн 
дахин алдана. Ямар ч бие 
ажлыг хожихгүй. Үүнийг 
Механикт юу гэж нэрлэдэг 
вэ? 
МЕХАНИКИЙН АЛТАН ДҮРЭМ
Цахилгаан хэрэгслэл 
дээр 200W гэсэн 
тэмдэглэгээ байв. Энэ 
нь юуг илэрхийлж 
байна вэ? 
Цахилгаан 
гүйдлийн чадал
1 de 71

Recomendados

Altan honh por
Altan honhAltan honh
Altan honhБаяраа Х.
13.1K visualizações24 slides
бодисын төлөв por
бодисын төлөвбодисын төлөв
бодисын төлөвganzorig_od
14.7K visualizações8 slides
аха физик асуулт por
аха   физик асуултаха   физик асуулт
аха физик асуултbatbayarD
18.4K visualizações4 slides
8 daws por
8 daws8 daws
8 dawsBaterdene Solongo
6.5K visualizações7 slides
Химийн урвалын үгэн тэгшитгэл por
Химийн урвалын үгэн тэгшитгэлХимийн урвалын үгэн тэгшитгэл
Химийн урвалын үгэн тэгшитгэлAriunbolorChimedOchi1
2.1K visualizações26 slides
Talstiin oront tor 9 por
Talstiin oront tor 9Talstiin oront tor 9
Talstiin oront tor 9Erka Bandi
13.1K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

хэлний дүрслэх хэрэглүүр por
хэлний дүрслэх хэрэглүүрхэлний дүрслэх хэрэглүүр
хэлний дүрслэх хэрэглүүрNational University Of Mongolia
73.1K visualizações29 slides
алканууд por
алкануудалканууд
алкануудdavaa627
27.8K visualizações8 slides
өгүүлбэрийн гишүүд por
өгүүлбэрийн гишүүдөгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүдTsengelmaa Dovchindorj
49.6K visualizações23 slides
хүчний хэлбэрүүд por
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүдnsuren1
57.4K visualizações15 slides
шингэний даралт por
шингэний даралтшингэний даралт
шингэний даралтБаяраа Х.
22.6K visualizações12 slides
Tsahim hicheel 1 por
Tsahim hicheel 1Tsahim hicheel 1
Tsahim hicheel 1batgerel79
5.5K visualizações28 slides

Mais procurados(20)

алканууд por davaa627
алкануудалканууд
алканууд
davaa62727.8K visualizações
өгүүлбэрийн гишүүд por Tsengelmaa Dovchindorj
өгүүлбэрийн гишүүдөгүүлбэрийн гишүүд
өгүүлбэрийн гишүүд
Tsengelmaa Dovchindorj49.6K visualizações
хүчний хэлбэрүүд por nsuren1
хүчний хэлбэрүүдхүчний хэлбэрүүд
хүчний хэлбэрүүд
nsuren157.4K visualizações
шингэний даралт por Баяраа Х.
шингэний даралтшингэний даралт
шингэний даралт
Баяраа Х.22.6K visualizações
Tsahim hicheel 1 por batgerel79
Tsahim hicheel 1Tsahim hicheel 1
Tsahim hicheel 1
batgerel795.5K visualizações
тийн ялгал por ulziimanlai
тийн ялгалтийн ялгал
тийн ялгал
ulziimanlai78.2K visualizações
9 р анги цахим por NTsets
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
NTsets54K visualizações
шингэний даралт por davazolko222
шингэний даралтшингэний даралт
шингэний даралт
davazolko22213.5K visualizações
монгол хэл 8 анги por Oyuhai1127
монгол хэл 8 ангимонгол хэл 8 анги
монгол хэл 8 анги
Oyuhai11278.1K visualizações
Хуульд өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээг хэрэглэх нь por Umguullin Mongol Umguulugch
Хуульд өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээг хэрэглэх ньХуульд өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээг хэрэглэх нь
Хуульд өгүүлбэр зүйн тэмдэглэгээг хэрэглэх нь
Umguullin Mongol Umguulugch3.7K visualizações
физик por ontuul
физикфизик
физик
ontuul11.3K visualizações
9 р анги цахим por ganzorig_od
9 р анги цахим9 р анги цахим
9 р анги цахим
ganzorig_od20.6K visualizações
10angiin molekulqizik por NTsets
10angiin molekulqizik10angiin molekulqizik
10angiin molekulqizik
NTsets8.3K visualizações
механик хөдөлгөөн por mendsaikhan
механик хөдөлгөөнмеханик хөдөлгөөн
механик хөдөлгөөн
mendsaikhan12.9K visualizações
бодисын 3 төлөв por nadmid79
бодисын 3 төлөвбодисын 3 төлөв
бодисын 3 төлөв
nadmid7919K visualizações
механик ажил por nsuren1
механик ажилмеханик ажил
механик ажил
nsuren123.2K visualizações
семинар3 por oyunbileg06
семинар3семинар3
семинар3
oyunbileg0617.5K visualizações
амьтны ангилал por Enkhbold Myagmarsuren
амьтны ангилаламьтны ангилал
амьтны ангилал
Enkhbold Myagmarsuren66.2K visualizações

Destaque

Axa ийн асуулт por
Axa ийн асуултAxa ийн асуулт
Axa ийн асуултDolgormaa Don-Ochir
6.6K visualizações4 slides
ангилсан асуултууд por
ангилсан асуултуудангилсан асуултууд
ангилсан асуултуудNomun Bukh-Ochir
46.8K visualizações6 slides
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ por
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬ
ХӨВСГӨЛ ҮНДЭСНИЙ ЛАБОРАТОРИ “ЭРДМИЙН ДАЛАЙ” ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛЬХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
8.8K visualizações38 slides
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг por
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэгдүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэг
дүрс ашиглах арга зүй с. эрдэнэцэцэгХөвсгөл аймаг Боловсролын газар
4.5K visualizações8 slides
Компьютерийн техник хангамж por
Компьютерийн техник хангамж Компьютерийн техник хангамж
Компьютерийн техник хангамж Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар
2.2K visualizações4 slides

Destaque(20)

Axa ийн асуулт por Dolgormaa Don-Ochir
Axa ийн асуултAxa ийн асуулт
Axa ийн асуулт
Dolgormaa Don-Ochir6.6K visualizações
ангилсан асуултууд por Nomun Bukh-Ochir
ангилсан асуултуудангилсан асуултууд
ангилсан асуултууд
Nomun Bukh-Ochir46.8K visualizações
аха por Dawaasuren Dawka
ахааха
аха
Dawaasuren Dawka10.2K visualizações
Монголын нууц товчоон ба Чингис хаан por National University Of Mongolia
Монголын нууц товчоон ба Чингис хаанМонголын нууц товчоон ба Чингис хаан
Монголын нууц товчоон ба Чингис хаан
National University Of Mongolia14.3K visualizações
Tanin medehuin testuud por Myadagbadam Biichaa
Tanin medehuin testuudTanin medehuin testuud
Tanin medehuin testuud
Myadagbadam Biichaa3.3K visualizações
Hodolgvvr naraa bagsh por tg_tuvshee
Hodolgvvr naraa bagshHodolgvvr naraa bagsh
Hodolgvvr naraa bagsh
tg_tuvshee5.2K visualizações
аха физик асуулт por urangua85
аха   физик асуултаха   физик асуулт
аха физик асуулт
urangua855.7K visualizações
Санхүүгийн хөшүүрэг por Shunkhlai Group LLC
Санхүүгийн хөшүүрэгСанхүүгийн хөшүүрэг
Санхүүгийн хөшүүрэг
Shunkhlai Group LLC14.8K visualizações
экологи, байгаль хамгаалал хичээлийн тэмцээн por davaa627
экологи, байгаль хамгаалал хичээлийн тэмцээнэкологи, байгаль хамгаалал хичээлийн тэмцээн
экологи, байгаль хамгаалал хичээлийн тэмцээн
davaa6271.8K visualizações
соронзон%20хичээл.odp 1 por enhktsetseg-79
соронзон%20хичээл.odp 1соронзон%20хичээл.odp 1
соронзон%20хичээл.odp 1
enhktsetseg-7911.6K visualizações
физик 7 анги por tumee53
физик 7 ангифизик 7 анги
физик 7 анги
tumee538.6K visualizações
гэрэл хугарах por gegee_loll
гэрэл хугарахгэрэл хугарах
гэрэл хугарах
gegee_loll10.8K visualizações

Similar a алтан хонх 9

Tsahilgaan tseneg por
Tsahilgaan tsenegTsahilgaan tseneg
Tsahilgaan tsenegBaterdene Tserendash
3.8K visualizações23 slides
10 angi gazarzvi tt por
10 angi gazarzvi tt10 angi gazarzvi tt
10 angi gazarzvi ttBatdelger Oyungerel
11K visualizações4 slides
Kinetik energy physics por
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physicsMaa Goo
11K visualizações25 slides
энерги por
энергиэнерги
энергиMaksim Otgontsetseg
808 visualizações25 slides
8р анги por
8р анги 8р анги
8р анги Tsetsegsuten Baatar
4.7K visualizações10 slides
11 r angi tsaxilgaan por
11 r angi tsaxilgaan11 r angi tsaxilgaan
11 r angi tsaxilgaanShagaishuu Xoo
443 visualizações6 slides

Similar a алтан хонх 9(12)

Kinetik energy physics por Maa Goo
Kinetik energy physicsKinetik energy physics
Kinetik energy physics
Maa Goo11K visualizações
11 r angi tsaxilgaan por Shagaishuu Xoo
11 r angi tsaxilgaan11 r angi tsaxilgaan
11 r angi tsaxilgaan
Shagaishuu Xoo443 visualizações
органик нэгдлийн изомери por davaa627
органик нэгдлийн изомериорганик нэгдлийн изомери
органик нэгдлийн изомери
davaa62731.8K visualizações
Daalgavar1 bagsh tugsjargal por n.ochiko
Daalgavar1 bagsh tugsjargalDaalgavar1 bagsh tugsjargal
Daalgavar1 bagsh tugsjargal
n.ochiko444 visualizações
Daalgavar1 bagsh tugsjargal por Can Can
Daalgavar1 bagsh tugsjargalDaalgavar1 bagsh tugsjargal
Daalgavar1 bagsh tugsjargal
Can Can1K visualizações
Daalgavar1 bagsh tugsjargal por Can Can
Daalgavar1 bagsh tugsjargalDaalgavar1 bagsh tugsjargal
Daalgavar1 bagsh tugsjargal
Can Can344 visualizações
7 р анги дулаан por enhktsetseg-79
7 р анги дулаан7 р анги дулаан
7 р анги дулаан
enhktsetseg-792.3K visualizações
Tsahim 5 davaakhuu 7 r angi gazarzvi gazar hodlolt por zulzagatsogoo
Tsahim 5  davaakhuu 7 r angi gazarzvi gazar hodloltTsahim 5  davaakhuu 7 r angi gazarzvi gazar hodlolt
Tsahim 5 davaakhuu 7 r angi gazarzvi gazar hodlolt
zulzagatsogoo2.1K visualizações

Mais de Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар

Mais de Хөвсгөл аймаг Боловсролын газар(20)

алтан хонх 9