Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokonalými daty

Taste
TasteTaste
Proprietary + Confidential
Jak se řídí výkonnostní
marketing s
nedokonalými daty
@paveljasek
Proprietary + Confidential
Marketéři jsou nuceni doručovat více s méně daty
Regulace
NEW
NEW NEW
Změny prohlížečů
(ITP/ETP/ATT)
Soukromí uživatelů
Rozvoj ekosystému
omezuje schopnost
inzerentů propojit cestu
uživatele
Přechod UA → GA4
Nejasná data při
přechodu na
(un)consented měření
Mnoho nových nejistot
Volatilita výkonnosti
a YoY po covidu
Proprietary + Confidential
DATARESTART 2022
Image credits: Illés Vadász & memegen template imgflip
Proprietary + Confidential
Marketéři jsou nuceni doručovat více s méně daty
Regulace
NEW
NEW NEW
Změny prohlížečů
(ITP/ETP/ATT)
Soukromí uživatelů
Rozvoj ekosystému
omezuje schopnost
inzerentů propojit cestu
uživatele
Robustní měření
Investice v 1P data
Není žádný magický lék
Více
modelování
Přechod UA → GA4
Nejasná data při
přechodu na
(un)consented měření
Mnoho nových nejistot
Volatilita výkonnosti
a YoY po covidu
Proprietary + Confidential
Proprietary + Confidential
Nastavení cookies
Potvrdit
This is a mock-up: It is neither a best practice nor vetted to conform with GDPR/ePrivacy
Potenciální propad
naměřených konverzí
Attribution
Bidding
Když uživatelé
odmítnou dát souhlas
s ukládáním cookies*
Úpravy cookie lišty na
webu
Méně dat pro
navazující systémy
jako např. bidování
Menší důvěra v
bidování a optimalizaci
€ € € € €
€ € € € €
€ € € € €
Soukolí digitálního marketingu při méně datech
*Dle pravidel Google musí vydavatelé obsahu a inzerenti v EHP získat souhlas pro
použití cookies (kde je to vyžadováno dle zákona)
Proprietary + Confidential
Robustní měření poháněné modelováním a
automatizací je zásadní pro podporu růstu
Smart Bidding
Hodnota
konverzí
Počty
konverzí
Cílení &
Kreativa
Atribuce
Inkrementalita
Konverze Měření Automatizace & Optimalizace
Zdroje dat
Tagy, API
či Importy
Růst tržeb
Modelování
Proprietary + Confidential
Konverzní modelování je a bude pevně
zakořeněno ve veškerém měření médií
Historicky… Do budoucna…
Změny v ochraně soukromí vedou ke specifickým
mezerám v pozorovatelnosti konverzí a
modelování tyto mezery vyplňuje. Konverze jsou
tedy buď pozorovány, nebo modelovány
Google nabízí konkrétní produkty, kterými lze
naplnit specifické mezery prostřednictvím
konkrétních konverzních modelů
Dopad několika průřezových změn ochrany
soukromí je pro měření reklam posouzen
holisticky a konverze již nejsou samostatně jen
pozorované a modelované
Budeme i nadále nabízet produkty, které využívají
modelování k automatickému rozpoznání smyslu
nesourodých datových sad pro řešení neznámých
situací
Proprietary + Confidential
Šedá a černá
zóna
Nerespektování
uživatelů
Revize měření
Rychlé mitigace (CMP)
Consent Mode
Enhanced Conversions
Srovnávání s interními daty
Úprava bidovacích strategií a KPI
Nijak
Bez informace,
o co se přichází
Jak se marketéři ke změnám v měření staví
DATARESTART 2022
Nový přístup
Revize měření a navíc:
Pozitivní přístup k modelování
Zapojení experimentů a MMM
Hledání cesty na vykrývání objemu a zasažení
větší škály potenciálních zákazníků
Identifikace uživatelů (např. UserId)
Pídění po každém procentu dat (např. wBraid,
gBraid)
Proprietary + Confidential
Proprietary + Confidential
Vstupy pro ilustrativní příklad
* Naměřené konverze
* Consent Rate (návštěvnosti, konverzí)
* Podíl návštěvnosti z Chrome vs jiných
* Podíl kvalitního měření (sitewide tagging)
Ilustrativní graf: pozorovatelnost a míra obnovy dat se liší dle inzerenta
Srovnávání dat a mitigace
Nedoměřené konverze
(např. souhlasy)
Pozorované konverze
Nedoměřené konverze
(např. prohlížeče)
Bez robustního měření
Proprietary + Confidential
Proprietary + Confidential
Vstupy pro ilustrativní příklad
* Naměřené konverze
* Consent Rate (návštěvnosti, konverzí)
* Podíl návštěvnosti z Chrome vs jiných
* Podíl kvalitního měření (sitewide tagging)
Předpoklady pro modelování
* Stejný consent rate napříč prohlížeči
* Robustní měření na všech stránkách je
potřebné pro záchranu dat
* Uživatelé se souhlasem jsou 2-5×
ochotnější konvertovat
Ilustrativní graf: pozorovatelnost a míra obnovy dat se liší dle inzerenta
Srovnávání dat a mitigace
Nedoměřené konverze
Pozorované konverze
Modelované konverze
(Enhanced Conversions)
Modelované konverze
(Consent Mode)
Nedoměřené konverze
(např. souhlasy)
Pozorované konverze
Nedoměřené konverze
(např. prohlížeče)
>70%
z cest po kliknutí na
reklamu ztracených v
důsledku nesouhlasu
uživatele s cookies
5%
dle pilotních studií
zachraňují 5 %
konverzního poměru
pro Vyhledávání a 17
% pro YouTube for
Action
Část nedoměřených
dat, kterou je třeba
řešit přizpůsobením
strategií
Bez robustního měření S robustním měřením (EC, CM)
Proprietary + Confidential
Proprietary + Confidential
Ilustrativní screenshot: míra modelování se liší dle inzerenta
Kde najít
podkladová data
v Google Ads
Consent Mode
Enhanced
Conversions
Proprietary + Confidential
Proprietary + Confidential
Typ strategie Dopad
Target CPA/ROAS
Pravděpodobný dopad na bidování a objem pro udržení cílové
hodnoty, protože se reportované hodnoty konverzí sníží
Maximize Conversions
/Value
Nízké riziko propadu objemu, protože se strategie stále snaží vytěžit
maximum z daného rozpočtu
eCPC Nízké riziko propadu objemu
Target Impression
Share
/Max Clicks
Bez dopadu, protože tyto strategie nepoužívají konverzní data
Jak zmírnit dopad u bidingových strategií v Google Ads
Proprietary + Confidential
Proprietary + Confidential
Propad v
reportovaných
konverzních datech
(počet/hodnota) tCPA tROAS
Před propadem 0 % €50 250 %
Příklad 1 20 % €62,5 (+25 %) 200 % (-20 %)
Příklad 2 40 % €83,3 (+67 %) 150 % (-40 %)
Vzorec X % €50 / (1-X %) 250 % - X %
Příklady úprav hodnot tCPA či tROAS
Proprietary + Confidential
Unified marketing measurement (nebo
také Trifecta) je rámec navržený na
usnadnění diskuse o holistickém měření
v dynamicky se měnícím prostředí.
Rámec kombinuje tři zásadní měření:
Modely Marketingového Mixu,
Atribuci a Experimenty, které hrají
zásadní roli při alokaci rozpočtů napříč
kanály a při optimalizaci dílčích
kampaní.
The Dividends of Digital Marketing Maturity. Google/ BCG
Media Mix
Modeling
Experimenty
Atribuce
Trifecta směřující k alokaci rozpočtu napříč kanály
Čtení: How to measure ad effectiveness in a cookieless world (bit.ly/UnifiedMeasurement)
Proprietary + Confidential
Jak Google rozvíjí své produkty pro přístup Trifecta
Marketing
Mix Model
Experimenty
Atribuce
Strategické
plánování
Testování &
validace rozložení
mezi
marketingovými
kanály
Optimalizace uvnitř kanálu a
bidování v reálném čase
● Poskytnout granulární data pro modelování
(rychle, přesně)
● Přidat byznysový kontext, aby se přesně
rozumělo poznatkům a akčně reagovalo
● Konzultovat příležitosti v měření a optimalizaci
● Testovat nové automatizace, publika, kreativy
● Robustní testování přes Geo experimenty a
Conversion Lift
● Využít testy video inzerátů (Brand lift, Search lift)
● Adopce Data-Driven atribuce v automatizaci
● Akční rozhodování přes atribuční řešení pro
optimalizaci uvnitř kanálu i napříč více kanály
(GA4)
● Konverzní měření a integrace 1P dat
● Využít Google Signals a celkově GA4
Proprietary + Confidential
Budoucnost webové analytiky je již tady,
jen není rovnoměrně rozložena.
DATARESTART 2022
Pavel Jašek, parafráze na Williama Gibsona
Proprietary + Confidential
DATARESTART 2022
vs.
Jako analytici a marketéři si musíme pomáhat
Proprietary + Confidential
Srovnávat, co sami vidí
po změnách v cookie liště
(Clicks vs sessions, Conversion
rate vs ROAS pre-post)
Ukázat, co vidí za data v
reklamních systémech
(Consent mode i Enhanced
Conversions ukazují % uplift)
Jak pomůžou marketéři analytikům
DATARESTART 2022
Říct, jak jsou situací zasaženi
(např. o kolik mají méně dat při
tROASu; jaká je cena
nedokonalých dat)
Popsat, co chtějí zachránit
(např. EC pro YouTube kampaně,
wBraid a gBraid při O ine
importech konverzí)
Zdůraznit, o jaká data jim jde
při migraci na GA4 (Konverze,
Publika)
Vypočítat důležitost publik
(např. výsledek testu CRM publik)
Proprietary + Confidential
Vysvětlit managementu dopad,
co, kde a proč chybí
Vysvětlit rozdíly výsledků DDA
z pohledu GA4 na různých
kanálech a kampaních oproti UA
Jak pomůžou analytici marketérům
DATARESTART 2022
Rozkreslit, kde která data chybí
(Privacy Impact Calculator)
Popsat, jak se rma připravila
(např. jaká je implementace
Consent Mode a jaké má dopady)
Popsat známá zkreslení
(např. consent rate pro
návštěvnost a konverze)
Připravit více variant
sběru konverzí (např. GA4 i přes
O ine import) a sběru publik
(např. Customer Match i GA4)
Proprietary + Confidential
Příprava
Pevné základy měření
Respektování volby uživatelů
Consent Mode &
Enhanced Conversions
Znalost dopadů ITP/ETP/ATT
Komunikace
Marketing ⇔ Analytika
Komunikace s vedením
Společný plán
Důležitost konverzí a publik
Aktivace dat
Úprava bidingových strategií
Identifikace uživatelů
Alokaci rozpočtu napříč kanály
(Atribuce + Experimenty + MMM)
3 oblasti, jak řídit výkonnostní marketing s nedokonalými daty
DATARESTART 2022
Čtení: How to build a successful measurement plan for 2023 (bit.ly/Plan2023)
Proprietary + Confidential
Proprietary + Confidential
Díky
@paveljasek jasek@google.com
1 de 21

Recomendados

Data Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad ID por
Data Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad IDData Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad ID
Data Restart 2022: Dominik Kosorin a Lukáš Šmol - Czech Ad IDTaste
260 visualizações32 slides
Data Restart 2022: Linda Appeltauer - CRM ve světě bez cookies: příležitosti ... por
Data Restart 2022: Linda Appeltauer - CRM ve světě bez cookies: příležitosti ...Data Restart 2022: Linda Appeltauer - CRM ve světě bez cookies: příležitosti ...
Data Restart 2022: Linda Appeltauer - CRM ve světě bez cookies: příležitosti ...Taste
137 visualizações35 slides
Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika! por
Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!
Data Restart 2022: Jan Tichý - Keynote: Analytika je mrtvá. Ať žije analytika!Taste
382 visualizações26 slides
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki... por
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...
Data Restart 2022: David Janoušek - Jak na výkonnostní kampaně v období cooki...Taste
313 visualizações47 slides
Data Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad dat por
Data Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad datData Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad dat
Data Restart 2022: Radek Kupr - Consent Rate aneb jak jsme vyřešili propad datTaste
218 visualizações35 slides
Data Restart 2022: Hana Bartoňková a Vojtěch Říha - Kolik mi vydělá jeden člá... por
Data Restart 2022: Hana Bartoňková a Vojtěch Říha - Kolik mi vydělá jeden člá...Data Restart 2022: Hana Bartoňková a Vojtěch Říha - Kolik mi vydělá jeden člá...
Data Restart 2022: Hana Bartoňková a Vojtěch Říha - Kolik mi vydělá jeden člá...Taste
159 visualizações19 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Data Restart 2022: Michal Schejbal - Problematika předávání dat do třetích ze... por
Data Restart 2022: Michal Schejbal - Problematika předávání dat do třetích ze...Data Restart 2022: Michal Schejbal - Problematika předávání dat do třetích ze...
Data Restart 2022: Michal Schejbal - Problematika předávání dat do třetích ze...Taste
151 visualizações20 slides
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies... por
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...Taste
127 visualizações18 slides
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová... por
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...Taste
268 visualizações23 slides
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo... por
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...Taste
455 visualizações35 slides
Data Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTM por
Data Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTMData Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTM
Data Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTMTaste
180 visualizações48 slides
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum por
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximumPPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximumTaste
178 visualizações47 slides

Mais procurados(20)

Data Restart 2022: Michal Schejbal - Problematika předávání dat do třetích ze... por Taste
Data Restart 2022: Michal Schejbal - Problematika předávání dat do třetích ze...Data Restart 2022: Michal Schejbal - Problematika předávání dat do třetích ze...
Data Restart 2022: Michal Schejbal - Problematika předávání dat do třetích ze...
Taste151 visualizações
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies... por Taste
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...
Data Restart 2022: Marina Mchedlishvili - How to build strong data strategies...
Taste127 visualizações
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová... por Taste
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
PPC Restart 2023: Tomáš Beňo - Marketing Mix Modeling: Budoucnost vyhodnocová...
Taste268 visualizações
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo... por Taste
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...
PPC Restart 2023: Jiří Novotný - Zasáhněte svoji cílovou skupinu přesně a spo...
Taste455 visualizações
Data Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTM por Taste
Data Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTMData Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTM
Data Restart 2022: Roman Appeltauer - Aktivace first-party dat pomocí SGTM
Taste180 visualizações
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum por Taste
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximumPPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum
PPC Restart 2022: Lucie Hvězdová - Case study: Jak využít Zboží.cz na maximum
Taste178 visualizações
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ... por Taste
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...
PPC Restart 2023: Ondřej Sláma - Videoreklama na YouTube - přemýšlíme nad ní ...
Taste724 visualizações
PPC Restart 2022: Jan Svoboda - Keynote por Taste
PPC Restart 2022: Jan Svoboda - KeynotePPC Restart 2022: Jan Svoboda - Keynote
PPC Restart 2022: Jan Svoboda - Keynote
Taste144 visualizações
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC... por Taste
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
PPC Restart 2023: André Heller - Co musí o Google Analytics 4 vědět každý PPC...
Taste842 visualizações
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky... por Taste
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
PPC Restart 2023: Tomáš Sýkora - Jak zvýšit výkon digitálních médií o desítky...
Taste269 visualizações
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform... por Taste
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
PPC Restart 2022: Jan Janoušek - Využijte maximální potenciál kampaně Perform...
Taste662 visualizações
PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy? por Taste
PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?
PPC Restart 2023: Petra Nulíčková - Jsou PPCčkaři diamanty ve světě reklamy?
Taste502 visualizações
Data Restart 2023: Stanislav Račinský - Debugování Google Analytics 4 v aplik... por Taste
Data Restart 2023: Stanislav Račinský - Debugování Google Analytics 4 v aplik...Data Restart 2023: Stanislav Račinský - Debugování Google Analytics 4 v aplik...
Data Restart 2023: Stanislav Račinský - Debugování Google Analytics 4 v aplik...
Taste118 visualizações
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d... por Taste
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
PPC Restart 2023: Lukáš Hvizdoš - Ako vyškálovať PMAX tak, aby sme dosiahli d...
Taste858 visualizações
PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r... por Taste
PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...
PPC Restart 2022: Julie Kneblová & Petr Bureš - Jak maximalizovat výkon RSA r...
Taste373 visualizações
PPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQuery por Taste
PPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQueryPPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQuery
PPC Restart 2022: Tomáš Hurt - Proč a jak využije PPC specialista BigQuery
Taste494 visualizações
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou por Taste
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitouPPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
PPC Restart 2023: Ladislav Vitouš - AI pro PPC: Mezi hypem a realitou
Taste555 visualizações
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe por Taste
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebePPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
PPC Restart 2023: Libor Mattuš - Optimalizujte nejen kampaně, ale i sebe
Taste391 visualizações
PPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketing por Taste
PPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketingPPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketing
PPC Restart 2023: Matouš Ledvina - AI jako klíč pro efektivní marketing
Taste510 visualizações
PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad... por Taste
PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...
PPC Restart 2023: David Janoušek a Jan Janoušek - SATO aneb jak přemýšlet nad...
Taste883 visualizações

Similar a Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokonalými daty

02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže por
02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže
02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle maržeZuzana Kapitánová
201 visualizações34 slides
Omni-channel data-driven atribuční modelování jednoduše, Marek Kobulský por
Omni-channel data-driven atribuční modelování jednoduše, Marek KobulskýOmni-channel data-driven atribuční modelování jednoduše, Marek Kobulský
Omni-channel data-driven atribuční modelování jednoduše, Marek KobulskýDataweps s. r. o.
574 visualizações39 slides
Automatizace klientského reportingu (Lukáš Jirát) por
Automatizace klientského reportingu (Lukáš Jirát)Automatizace klientského reportingu (Lukáš Jirát)
Automatizace klientského reportingu (Lukáš Jirát)Taste Medio
568 visualizações22 slides
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportingu por
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportinguData restart 2017 - Automatizace klientského reportingu
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportinguSun Marketing
132 visualizações22 slides
Trendy v online marketingu roku 2021 por
Trendy v online marketingu roku 2021Trendy v online marketingu roku 2021
Trendy v online marketingu roku 2021PROFICIO
89 visualizações103 slides
Synergie PPC a programatických kampaní por
Synergie PPC a programatických kampaníSynergie PPC a programatických kampaní
Synergie PPC a programatických kampaníTaste Medio
342 visualizações46 slides

Similar a Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokonalými daty(20)

02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže por Zuzana Kapitánová
02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže
02/2020 | Optimalizace PPC kampaní podle marže
Zuzana Kapitánová201 visualizações
Omni-channel data-driven atribuční modelování jednoduše, Marek Kobulský por Dataweps s. r. o.
Omni-channel data-driven atribuční modelování jednoduše, Marek KobulskýOmni-channel data-driven atribuční modelování jednoduše, Marek Kobulský
Omni-channel data-driven atribuční modelování jednoduše, Marek Kobulský
Dataweps s. r. o.574 visualizações
Automatizace klientského reportingu (Lukáš Jirát) por Taste Medio
Automatizace klientského reportingu (Lukáš Jirát)Automatizace klientského reportingu (Lukáš Jirát)
Automatizace klientského reportingu (Lukáš Jirát)
Taste Medio568 visualizações
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportingu por Sun Marketing
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportinguData restart 2017 - Automatizace klientského reportingu
Data restart 2017 - Automatizace klientského reportingu
Sun Marketing132 visualizações
Trendy v online marketingu roku 2021 por PROFICIO
Trendy v online marketingu roku 2021Trendy v online marketingu roku 2021
Trendy v online marketingu roku 2021
PROFICIO89 visualizações
Synergie PPC a programatických kampaní por Taste Medio
Synergie PPC a programatických kampaníSynergie PPC a programatických kampaní
Synergie PPC a programatických kampaní
Taste Medio342 visualizações
PPC Restart 2021: Olena Romanova - Vaše produktové inzeráty a jejich správná ... por Taste
PPC Restart 2021: Olena Romanova - Vaše produktové inzeráty a jejich správná ...PPC Restart 2021: Olena Romanova - Vaše produktové inzeráty a jejich správná ...
PPC Restart 2021: Olena Romanova - Vaše produktové inzeráty a jejich správná ...
Taste161 visualizações
Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta... por Olena Romanova
Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta...Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta...
Propagují vaše produktové inzeráty správné produkty? || ROI Hunter, #ppcresta...
Olena Romanova262 visualizações
Poslední středa - Plánování online budgetu por H1.cz
Poslední středa - Plánování online budgetuPoslední středa - Plánování online budgetu
Poslední středa - Plánování online budgetu
H1.cz498 visualizações
Digisemestr - Webová analytika chytře s Google Analytics - workshop 16. 11. 2015 por Sun Marketing
Digisemestr - Webová analytika chytře s Google Analytics - workshop 16. 11. 2015Digisemestr - Webová analytika chytře s Google Analytics - workshop 16. 11. 2015
Digisemestr - Webová analytika chytře s Google Analytics - workshop 16. 11. 2015
Sun Marketing956 visualizações
Google Analytics v rukou PPC specialisty - PPC Restart 2017 por Veronika Brindzová
Google Analytics v rukou PPC specialisty - PPC Restart 2017Google Analytics v rukou PPC specialisty - PPC Restart 2017
Google Analytics v rukou PPC specialisty - PPC Restart 2017
Veronika Brindzová355 visualizações
Google Analytics v rukou PPC specialisty (Veronika Brindzová, André Heller) por Taste Medio
Google Analytics v rukou PPC specialisty (Veronika Brindzová, André Heller)Google Analytics v rukou PPC specialisty (Veronika Brindzová, André Heller)
Google Analytics v rukou PPC specialisty (Veronika Brindzová, André Heller)
Taste Medio1.6K visualizações
Novinky v měření a atribuci AdWords por pavel jašek
Novinky v měření a atribuci AdWordsNovinky v měření a atribuci AdWords
Novinky v měření a atribuci AdWords
pavel jašek1.4K visualizações
PPC Date #4: Tomáš Komárek - Vyhodnocování kanálů tvořících poptávku por Taste
PPC Date #4: Tomáš Komárek - Vyhodnocování kanálů tvořících poptávkuPPC Date #4: Tomáš Komárek - Vyhodnocování kanálů tvořících poptávku
PPC Date #4: Tomáš Komárek - Vyhodnocování kanálů tvořících poptávku
Taste1K visualizações
Spolupráce PPC a UX | PPC camp | 2. 9. 2018 por Jan Kvasnička
Spolupráce PPC a UX | PPC camp | 2. 9. 2018Spolupráce PPC a UX | PPC camp | 2. 9. 2018
Spolupráce PPC a UX | PPC camp | 2. 9. 2018
Jan Kvasnička1.8K visualizações
Open Monday: Využití Google Analytics při optimalizaci PPC kampaní por H1.cz
Open Monday: Využití Google Analytics při optimalizaci PPC kampaníOpen Monday: Využití Google Analytics při optimalizaci PPC kampaní
Open Monday: Využití Google Analytics při optimalizaci PPC kampaní
H1.cz720 visualizações
Click it - Jak a co měřit pomocí nástroje Google Analytics - workshop 22. 10.... por Sun Marketing
Click it - Jak a co měřit pomocí nástroje Google Analytics - workshop 22. 10....Click it - Jak a co měřit pomocí nástroje Google Analytics - workshop 22. 10....
Click it - Jak a co měřit pomocí nástroje Google Analytics - workshop 22. 10....
Sun Marketing1.1K visualizações
APEK - Facebook reklama pro pokročilé - duben 2022.pdf por Honza Bartoš
APEK - Facebook reklama pro pokročilé - duben 2022.pdfAPEK - Facebook reklama pro pokročilé - duben 2022.pdf
APEK - Facebook reklama pro pokročilé - duben 2022.pdf
Honza Bartoš40 visualizações
Jakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google Analytics por H1.cz
Jakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google AnalyticsJakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google Analytics
Jakub Drahokoupil: První středa v Brně o Google Analytics
H1.cz2.5K visualizações
Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management... por Taste
Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...
Social Restart 2022: David Čedík, Jana Plháková - Koheze Community management...
Taste153 visualizações

Mais de Taste

Creative restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI por
Creative restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AITaste
0 visão48 slides
Creative restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv... por
Creative restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...Creative restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...
Creative restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...Taste
0 visão21 slides
Creative restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... por
Creative restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Taste
0 visão60 slides
Creative restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie por
Creative restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenieCreative restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Creative restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenieTaste
0 visão26 slides
Creative restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... por
Creative restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Taste
0 visão38 slides
Creative restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... por
Creative restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Taste
0 visão22 slides

Mais de Taste(20)

Creative restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI por Taste
Creative restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AICreative restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Creative restart 2023: Jan Tyl - Kreativně na AI
Taste0 visão
Creative restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv... por Taste
Creative restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...Creative restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...
Creative restart 2023: Leonard Savage - The Permanent Brief: Unearthing unobv...
Taste0 visão
Creative restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ... por Taste
Creative restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...Creative restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Creative restart 2023: Judita Ružičková a David Červený - Ztraceno v nápadu: ...
Taste0 visão
Creative restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie por Taste
Creative restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenieCreative restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Creative restart 2023: Zuzana Magálová - Napísať dobrý brief (nie) je umenie
Taste0 visão
Creative restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús... por Taste
Creative restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...Creative restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Creative restart 2023: Vojtěch Prokeš - Mocná kreativa: Jakou hraje roli v ús...
Taste0 visão
Creative restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit... por Taste
Creative restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...Creative restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Creative restart 2023: Magdaléna Pivarči Křížová a Alice Budová - Doba udržit...
Taste0 visão
Creative restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a Choice por Taste
Creative restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a ChoiceCreative restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a Choice
Creative restart 2023: Atila Martins - Craft: A Necessity, Not a Choice
Taste0 visão
Creative restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart por Taste
Creative restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restartCreative restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Creative restart 2023: Petr Šupolík - Kontextuálně kreativní restart
Taste0 visão
Creative Restart 2023: Pavol Minár - Ako na význam značky por Taste
Creative Restart 2023: Pavol Minár - Ako na význam značkyCreative Restart 2023: Pavol Minár - Ako na význam značky
Creative Restart 2023: Pavol Minár - Ako na význam značky
Taste0 visão
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita por Taste
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativitaCreative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Creative Restart 2023: Roman Číhalík - Keynote: Naše kreativita
Taste0 visão
Data Restart 2023: Petra Dolejšová - Práce s daty v roce 2023 – držíte krok? por Taste
Data Restart 2023: Petra Dolejšová - Práce s daty v roce 2023 – držíte krok?Data Restart 2023: Petra Dolejšová - Práce s daty v roce 2023 – držíte krok?
Data Restart 2023: Petra Dolejšová - Práce s daty v roce 2023 – držíte krok?
Taste181 visualizações
Data Restart 2023: Václav Ráš - 10 tipů, jak pracovat s BigQuery por Taste
Data Restart 2023: Václav Ráš - 10 tipů, jak pracovat s BigQueryData Restart 2023: Václav Ráš - 10 tipů, jak pracovat s BigQuery
Data Restart 2023: Václav Ráš - 10 tipů, jak pracovat s BigQuery
Taste260 visualizações
Data Restart 2023: Adam Rakus - Ako zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť bi... por Taste
Data Restart 2023: Adam Rakus - Ako zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť bi...Data Restart 2023: Adam Rakus - Ako zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť bi...
Data Restart 2023: Adam Rakus - Ako zvýšiť spokojnosť zákazníkov a zlepšiť bi...
Taste117 visualizações
Data Restart 2023: Viet Anh Chu Jakub Kříž - Od teorie k praxi: Efektivní prá... por Taste
Data Restart 2023: Viet Anh Chu Jakub Kříž - Od teorie k praxi: Efektivní prá...Data Restart 2023: Viet Anh Chu Jakub Kříž - Od teorie k praxi: Efektivní prá...
Data Restart 2023: Viet Anh Chu Jakub Kříž - Od teorie k praxi: Efektivní prá...
Taste168 visualizações
Data Restart 2023: Adam Šilhan - Atribuce a inkrementalita - proč, jak a kdy? por Taste
Data Restart 2023: Adam Šilhan - Atribuce a inkrementalita - proč, jak a kdy?Data Restart 2023: Adam Šilhan - Atribuce a inkrementalita - proč, jak a kdy?
Data Restart 2023: Adam Šilhan - Atribuce a inkrementalita - proč, jak a kdy?
Taste242 visualizações
Data Restart 2023: Radek Hudák - Customer journey jako cesta z temnoty špatný... por Taste
Data Restart 2023: Radek Hudák - Customer journey jako cesta z temnoty špatný...Data Restart 2023: Radek Hudák - Customer journey jako cesta z temnoty špatný...
Data Restart 2023: Radek Hudák - Customer journey jako cesta z temnoty špatný...
Taste174 visualizações
Data Restart 2023: Michal Buzek - Jak řídit firmu prostřednictvím dat por Taste
Data Restart 2023: Michal Buzek - Jak řídit firmu prostřednictvím datData Restart 2023: Michal Buzek - Jak řídit firmu prostřednictvím dat
Data Restart 2023: Michal Buzek - Jak řídit firmu prostřednictvím dat
Taste211 visualizações
Data Restart 2023: Šárka Korychová - Singularita v kontextu zákazníka por Taste
Data Restart 2023: Šárka Korychová - Singularita v kontextu zákazníkaData Restart 2023: Šárka Korychová - Singularita v kontextu zákazníka
Data Restart 2023: Šárka Korychová - Singularita v kontextu zákazníka
Taste139 visualizações
Data Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Už je čas začít používat data por Taste
Data Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Už je čas začít používat dataData Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Už je čas začít používat data
Data Restart 2023: Jan Tichý - Keynote: Už je čas začít používat data
Taste190 visualizações
Social Restart 2023: Anna Mejsnarová a Michal Orsava - Black Mirror v reklamě... por Taste
Social Restart 2023: Anna Mejsnarová a Michal Orsava - Black Mirror v reklamě...Social Restart 2023: Anna Mejsnarová a Michal Orsava - Black Mirror v reklamě...
Social Restart 2023: Anna Mejsnarová a Michal Orsava - Black Mirror v reklamě...
Taste69 visualizações

Data Restart 2022: Pavel Jašek - Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokonalými daty

 • 1. Proprietary + Confidential Jak se řídí výkonnostní marketing s nedokonalými daty @paveljasek
 • 2. Proprietary + Confidential Marketéři jsou nuceni doručovat více s méně daty Regulace NEW NEW NEW Změny prohlížečů (ITP/ETP/ATT) Soukromí uživatelů Rozvoj ekosystému omezuje schopnost inzerentů propojit cestu uživatele Přechod UA → GA4 Nejasná data při přechodu na (un)consented měření Mnoho nových nejistot Volatilita výkonnosti a YoY po covidu
 • 3. Proprietary + Confidential DATARESTART 2022 Image credits: Illés Vadász & memegen template imgflip
 • 4. Proprietary + Confidential Marketéři jsou nuceni doručovat více s méně daty Regulace NEW NEW NEW Změny prohlížečů (ITP/ETP/ATT) Soukromí uživatelů Rozvoj ekosystému omezuje schopnost inzerentů propojit cestu uživatele Robustní měření Investice v 1P data Není žádný magický lék Více modelování Přechod UA → GA4 Nejasná data při přechodu na (un)consented měření Mnoho nových nejistot Volatilita výkonnosti a YoY po covidu
 • 5. Proprietary + Confidential Proprietary + Confidential Nastavení cookies Potvrdit This is a mock-up: It is neither a best practice nor vetted to conform with GDPR/ePrivacy Potenciální propad naměřených konverzí Attribution Bidding Když uživatelé odmítnou dát souhlas s ukládáním cookies* Úpravy cookie lišty na webu Méně dat pro navazující systémy jako např. bidování Menší důvěra v bidování a optimalizaci € € € € € € € € € € € € € € € Soukolí digitálního marketingu při méně datech *Dle pravidel Google musí vydavatelé obsahu a inzerenti v EHP získat souhlas pro použití cookies (kde je to vyžadováno dle zákona)
 • 6. Proprietary + Confidential Robustní měření poháněné modelováním a automatizací je zásadní pro podporu růstu Smart Bidding Hodnota konverzí Počty konverzí Cílení & Kreativa Atribuce Inkrementalita Konverze Měření Automatizace & Optimalizace Zdroje dat Tagy, API či Importy Růst tržeb Modelování
 • 7. Proprietary + Confidential Konverzní modelování je a bude pevně zakořeněno ve veškerém měření médií Historicky… Do budoucna… Změny v ochraně soukromí vedou ke specifickým mezerám v pozorovatelnosti konverzí a modelování tyto mezery vyplňuje. Konverze jsou tedy buď pozorovány, nebo modelovány Google nabízí konkrétní produkty, kterými lze naplnit specifické mezery prostřednictvím konkrétních konverzních modelů Dopad několika průřezových změn ochrany soukromí je pro měření reklam posouzen holisticky a konverze již nejsou samostatně jen pozorované a modelované Budeme i nadále nabízet produkty, které využívají modelování k automatickému rozpoznání smyslu nesourodých datových sad pro řešení neznámých situací
 • 8. Proprietary + Confidential Šedá a černá zóna Nerespektování uživatelů Revize měření Rychlé mitigace (CMP) Consent Mode Enhanced Conversions Srovnávání s interními daty Úprava bidovacích strategií a KPI Nijak Bez informace, o co se přichází Jak se marketéři ke změnám v měření staví DATARESTART 2022 Nový přístup Revize měření a navíc: Pozitivní přístup k modelování Zapojení experimentů a MMM Hledání cesty na vykrývání objemu a zasažení větší škály potenciálních zákazníků Identifikace uživatelů (např. UserId) Pídění po každém procentu dat (např. wBraid, gBraid)
 • 9. Proprietary + Confidential Proprietary + Confidential Vstupy pro ilustrativní příklad * Naměřené konverze * Consent Rate (návštěvnosti, konverzí) * Podíl návštěvnosti z Chrome vs jiných * Podíl kvalitního měření (sitewide tagging) Ilustrativní graf: pozorovatelnost a míra obnovy dat se liší dle inzerenta Srovnávání dat a mitigace Nedoměřené konverze (např. souhlasy) Pozorované konverze Nedoměřené konverze (např. prohlížeče) Bez robustního měření
 • 10. Proprietary + Confidential Proprietary + Confidential Vstupy pro ilustrativní příklad * Naměřené konverze * Consent Rate (návštěvnosti, konverzí) * Podíl návštěvnosti z Chrome vs jiných * Podíl kvalitního měření (sitewide tagging) Předpoklady pro modelování * Stejný consent rate napříč prohlížeči * Robustní měření na všech stránkách je potřebné pro záchranu dat * Uživatelé se souhlasem jsou 2-5× ochotnější konvertovat Ilustrativní graf: pozorovatelnost a míra obnovy dat se liší dle inzerenta Srovnávání dat a mitigace Nedoměřené konverze Pozorované konverze Modelované konverze (Enhanced Conversions) Modelované konverze (Consent Mode) Nedoměřené konverze (např. souhlasy) Pozorované konverze Nedoměřené konverze (např. prohlížeče) >70% z cest po kliknutí na reklamu ztracených v důsledku nesouhlasu uživatele s cookies 5% dle pilotních studií zachraňují 5 % konverzního poměru pro Vyhledávání a 17 % pro YouTube for Action Část nedoměřených dat, kterou je třeba řešit přizpůsobením strategií Bez robustního měření S robustním měřením (EC, CM)
 • 11. Proprietary + Confidential Proprietary + Confidential Ilustrativní screenshot: míra modelování se liší dle inzerenta Kde najít podkladová data v Google Ads Consent Mode Enhanced Conversions
 • 12. Proprietary + Confidential Proprietary + Confidential Typ strategie Dopad Target CPA/ROAS Pravděpodobný dopad na bidování a objem pro udržení cílové hodnoty, protože se reportované hodnoty konverzí sníží Maximize Conversions /Value Nízké riziko propadu objemu, protože se strategie stále snaží vytěžit maximum z daného rozpočtu eCPC Nízké riziko propadu objemu Target Impression Share /Max Clicks Bez dopadu, protože tyto strategie nepoužívají konverzní data Jak zmírnit dopad u bidingových strategií v Google Ads
 • 13. Proprietary + Confidential Proprietary + Confidential Propad v reportovaných konverzních datech (počet/hodnota) tCPA tROAS Před propadem 0 % €50 250 % Příklad 1 20 % €62,5 (+25 %) 200 % (-20 %) Příklad 2 40 % €83,3 (+67 %) 150 % (-40 %) Vzorec X % €50 / (1-X %) 250 % - X % Příklady úprav hodnot tCPA či tROAS
 • 14. Proprietary + Confidential Unified marketing measurement (nebo také Trifecta) je rámec navržený na usnadnění diskuse o holistickém měření v dynamicky se měnícím prostředí. Rámec kombinuje tři zásadní měření: Modely Marketingového Mixu, Atribuci a Experimenty, které hrají zásadní roli při alokaci rozpočtů napříč kanály a při optimalizaci dílčích kampaní. The Dividends of Digital Marketing Maturity. Google/ BCG Media Mix Modeling Experimenty Atribuce Trifecta směřující k alokaci rozpočtu napříč kanály Čtení: How to measure ad effectiveness in a cookieless world (bit.ly/UnifiedMeasurement)
 • 15. Proprietary + Confidential Jak Google rozvíjí své produkty pro přístup Trifecta Marketing Mix Model Experimenty Atribuce Strategické plánování Testování & validace rozložení mezi marketingovými kanály Optimalizace uvnitř kanálu a bidování v reálném čase ● Poskytnout granulární data pro modelování (rychle, přesně) ● Přidat byznysový kontext, aby se přesně rozumělo poznatkům a akčně reagovalo ● Konzultovat příležitosti v měření a optimalizaci ● Testovat nové automatizace, publika, kreativy ● Robustní testování přes Geo experimenty a Conversion Lift ● Využít testy video inzerátů (Brand lift, Search lift) ● Adopce Data-Driven atribuce v automatizaci ● Akční rozhodování přes atribuční řešení pro optimalizaci uvnitř kanálu i napříč více kanály (GA4) ● Konverzní měření a integrace 1P dat ● Využít Google Signals a celkově GA4
 • 16. Proprietary + Confidential Budoucnost webové analytiky je již tady, jen není rovnoměrně rozložena. DATARESTART 2022 Pavel Jašek, parafráze na Williama Gibsona
 • 17. Proprietary + Confidential DATARESTART 2022 vs. Jako analytici a marketéři si musíme pomáhat
 • 18. Proprietary + Confidential Srovnávat, co sami vidí po změnách v cookie liště (Clicks vs sessions, Conversion rate vs ROAS pre-post) Ukázat, co vidí za data v reklamních systémech (Consent mode i Enhanced Conversions ukazují % uplift) Jak pomůžou marketéři analytikům DATARESTART 2022 Říct, jak jsou situací zasaženi (např. o kolik mají méně dat při tROASu; jaká je cena nedokonalých dat) Popsat, co chtějí zachránit (např. EC pro YouTube kampaně, wBraid a gBraid při O ine importech konverzí) Zdůraznit, o jaká data jim jde při migraci na GA4 (Konverze, Publika) Vypočítat důležitost publik (např. výsledek testu CRM publik)
 • 19. Proprietary + Confidential Vysvětlit managementu dopad, co, kde a proč chybí Vysvětlit rozdíly výsledků DDA z pohledu GA4 na různých kanálech a kampaních oproti UA Jak pomůžou analytici marketérům DATARESTART 2022 Rozkreslit, kde která data chybí (Privacy Impact Calculator) Popsat, jak se rma připravila (např. jaká je implementace Consent Mode a jaké má dopady) Popsat známá zkreslení (např. consent rate pro návštěvnost a konverze) Připravit více variant sběru konverzí (např. GA4 i přes O ine import) a sběru publik (např. Customer Match i GA4)
 • 20. Proprietary + Confidential Příprava Pevné základy měření Respektování volby uživatelů Consent Mode & Enhanced Conversions Znalost dopadů ITP/ETP/ATT Komunikace Marketing ⇔ Analytika Komunikace s vedením Společný plán Důležitost konverzí a publik Aktivace dat Úprava bidingových strategií Identifikace uživatelů Alokaci rozpočtu napříč kanály (Atribuce + Experimenty + MMM) 3 oblasti, jak řídit výkonnostní marketing s nedokonalými daty DATARESTART 2022 Čtení: How to build a successful measurement plan for 2023 (bit.ly/Plan2023)
 • 21. Proprietary + Confidential Proprietary + Confidential Díky @paveljasek jasek@google.com