Anúncio

ค้นหาตัวเอง Usa

Home and Apartment Manager em Baan Songsri
14 de Sep de 2014
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(17)

Similar a ค้นหาตัวเอง Usa(20)

Anúncio

Mais de Taraya Srivilas(20)

Último(20)

Anúncio

ค้นหาตัวเอง Usa

 1. ค้นหาตัวตน
 2. Explicit สิ่งที่เราเห็น Tacit สิ่งที่เราได้รับ 20% 80% คือ การรับรู้ ทัศนคติ ค่านิยม วัฒนธรรม จุดสนใจ การสื่อสาร สไตล์ อารมณ์ ความรู้สึก ความต้องการ ความคาดหวัง เงื่อนไข คือ ความรู้ปรากฏชัดเจน ทักษะ สามารถ ถ่ายโอนหรือและเปลี่ยนความรู้ระหว่างกัน ได้ง่าย
 3. ท่านมีคุณลักษณะแบบใด 1. กุ้ง 2. หอย 3. ปู 4. ปลา 5. ปลาหมึก
 4. ท่านมีคุณลักษณะแบบใด กุ้ง สื่อถึง ความไม่มั่นใจในตัวเอง ลังเล ตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ ต้องขอคาปรึกษาจากคนอื่นอยู่ตลอดเวลา หอย สื่อถึง ความขี้เกรงใจ จนบางครั้งมากเกินไป ปู สื่อถึง ความเป็นคนไม่แน่นอน เจ้าอารมณ์ เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย ปลา สื่อถึง ความเป็นคนไม่รู้จักพอ เอาแต่ใจตัวเอง ต้องการความ สมบูรณ์แบบอยู่ตลอดเวลาทาให้บางครั้งคุณอาจแสดงกิริยาเกิน หน้าเกินตาเพื่อนๆ ปลาหมึก สื่อถึง การเอาเรื่องส่วนตัวของเพื่อนๆมาพูดในที่สาธารณะ
 5. ค้นหาตัวตนเพื่อน ร่วมงาน
 6. การคิด
 7. สาหรับคนใช้สมองซีกขวามากกว่า •ให้ความสาคัญกับอารมณ์และความรู้สึก ลึกซึ้งต่อเรื่องต่างๆ •ตัดสินใจจากภาพรวมมากกว่ารายละเอียด •มีจินตนาการสูง ชอบฝันเฟื่อง สนใจอนาคตมากกว่าอดีต มีความสามารถในทาง ตรรกศาสตร์ •สนใจในทางปรัชญาและศาสนา •เข้าใจประเด็นที่คนอื่นต้องการสื่อสารได้ดี •เป็นที่นิยมชมชอบ •โยงประเด็นและความเกี่ยวเนื่องของเรื่องราวต่างๆได้ดี •ประเมินผลกระทบสาหรับทางเลือกต่างๆได้อย่างรวดเร็ว •คึกคะนอง มุทะลุ เสี่ยงเป็นเสี่ยงกัน
 8. คนเห็นทวนเข็มแสดงว่า ใช้สมองซีกซ้ายมากกว่า •ตัดสินใจโดยใช้เหตุผล •สนใจในรายละเอียด สนใจในอดีตมากกว่าอนาคต •อยู่บนโลกแห่งความเป็นจริง อยู่บนพื้นฐานของความจริงมากกว่าการคาดการณ์ •มีความรอบรู้ มีความสามารถในการเลือกใช้ศัพท์ ในทางภาษาศาสตร์ ทาง คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ •มีความสามารถในการทาความเข้าใจเรื่องที่มีความซับซ้อนได้เร็ว •ยอมรับผู้คนหรือเรื่องราวใหม่ๆได้ง่าย •มีระเบียบวินัย ปลอดภัยไว้ก่อน •จดจาชื่อต่างๆได้ดี •วางกลยุทธ์ต่างๆได้ดี เน้นผลในทางปฎิบัติ
 9. เคยทดสอบค้นหาตัวเองไหม ค้นหาอย่างไร สามารถใช้วิธีการ "อุซะ อุซะ" ประสานมือเข้าด้วยกัน สังเกตว่านิ้วไหนซ้อนทับนิ้วไหน เพื่อทดสอบการรับรู้ข้อมูลจากภายนอก
 10. เคยทดสอบค้นหาตัวเองไหม ค้นหาอย่างไร สามารถใช้วิธีการ "อุซะ อุซะ" •ถ้านิ้วโป้งมือขวาทับซ้าย คือ “ซะ” เป็นคนที่ใช้ สมองฝั่งซ้ายเป็นหลักใน การรับข้อมูล
 11. •นิ้วโป้งมือซ้ายทับ ขวา คือ “อุ” เป็น คนใช้สมองฝั่งขวา เป็นหลักในการรับ ข้อมูล เคยทดสอบค้นหาตัวเองไหม ค้นหาอย่างไร สามารถใช้วิธีการ "อุซะ อุซะ"
 12. วิธีการอุซะ อุ
 13. วิธีการอุซะ อุ
 14. วิธีการอุซะ อุ •ทดสอบเอามือกอดอก เพื่อจะดูว่าแขนไหนทับแขนไหน จะได้รู้ ว่าเราส่งข้อมูลที่มีอยู่ออกไปด้วยสมองซีกไหน •ถ้าแขนขวาอยู่ล่าง คือ "อุ" เวลาท่านฟัง พูด คิด จะใช้สมองซีกขวา เป็นหลัก •ถ้าแขนซ้ายอยู่ล่าง คือ "ซะ" เวลาท่านฟัง พูด คิด จะใช้สมองซีก ซ้ายเป็นหลัก
 15. ผู้นา4 ทิศ
 16. ผู้นา ๔ ทิศ •เราทุกคนล้วนมีทิศทั้ง ๔ อยู่ในตัว •จากการบ่มเพาะของครอบครัวและสังคม แต่ละคนจะมีทิศเด่นบางทิศ ประจาตัว ที่เป็นธรรมชาติ ความคุ้นชิน(ไข่แดง)แตกต่างกัน •บางคนเป็นกระทิงที่มุ่งมั่น พลังงานสูง มันส์และสนุกในการทางานที่ได้ ลงไม้ลงมือตลอดเวลา เป็นต้น แต่นั่นก็มิได้เป็นทั้งหมดของเรา ไม่ใช่ เป็นธรรมชาติเดิมแท้ของเราไม่ เพราะเราคือความเป็นไปได้ เราเป็นได้ มากกว่าที่เราคิดหรือเชื่อว่าเราเป็นอะไร •การทางานหรือการอยู่ร่วมกับผู้อื่นจาต้องอาศัยความเข้าใจ •ทุกคนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร มีจุดแข็ง มีมุมมอง วิธีคิด นิสัยใจคอ ที่แตกต่างกัน 22
 17. •หากเราสามารถยอมรับความแตกต่างอย่างเคารพและชื่นชมได้ เราก็จะได้เรียนรู้ จากคนอื่นที่แตกต่างจากเราได้ •ให้เขาเหล่านั้นได้มีพื้นที่ในชีวิตเรา เสริมเติมเต็มกันและกัน •เราเองก็สามารถจะเป็นทิศต่างๆตามที่สถานการณ์ในชีวิตเรียกร้องให้เราเป็น อย่างไม่ต้องยึดติดกับวิธีการหรือตัวตนของเราที่เป็นมา •ชีวิตจะมีพลังและมีประสิทธิภาพในการเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ต่างๆได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจาต้องอาศัยความรู้เนื้อรู้ตัวอยู่เสมอ และน้อมรับมุมมองจากคนรอบข้างที่อาจ ช่วยเป็นกระจกสะท้อนให้กับตัวเราได้เห็นตัวเองในด้านที่เราอาจจะไม่เคยมอง 23
 18. ทิศทั้ง 4ทิศเหนือ ทิศตะวันออก ทิศใต้ ทิศตะวันตก
 19. ทิศทั้ง 4 ทิศเหนือ ไฟ ทิศตะวันออก ลม ทิศใต้ น้้า ทิศตะวันตก ดิน
 20. ทิศทั้ง 4 ทิศเหนือ กระทิง ทิศ ตะวันออก นกอินทรี ทิศใต้ หนู ทิศ ตะวันตก หมี
 21. ทิศทั้ง 4ทิศเหนือ กระทิง ทิศ ตะวันออก นกอินทรี ทิศใต้ หนู ทิศ ตะวันตก หมี
 22. นามธรรม สัญชาติญาณ ภาพกว้าง ภาพรวม รูปธรรม สัมผัสทั้งห้า ลึก ละเอียด ความรู้สึก เน้นคน Friendliness/Emotions/ People เหตุผล เน้นงาน Logic/System/Facts/Resultsรูปแบบพฤติกรรม หรือสไตล์
 23. D Driven I Influence S Steadiness C Correctness DISC : รูปแบบพฤติกรรม หรือสไตล์ 31
 24. สม่่าเสมอ มั่นคง แน่นอน “เสมอต้นเสมอปลาย” D ด่วน/ผลักดัน/น่า Driven I อิทธิพลโน้มน้าว/เอาใจ/ ชักจูง Influence S Steadiness C Correctness ทรงไว้ซึ่งความถูกต้องรอบคอบ เป็นขั้นตอน DISC : รูปแบบพฤติกรรม หรือสไตล์ 32
 25. ทิศเหนือ (กระทิง) ธาตุไฟ (ฐานกาย) •กล้าเผชิญ รบแหลกราญ •ชอบเป็นผู้น้า รักและปกป้องพวกพ้อง •เป็นคนท้าได้ทุกอย่าง •ตัดสินใจไว ลุยๆ และด่วนสรุป •ใจร้อน ดุดัน •กล้าได้กล้าเสีย •ชอบลงมือปฏิบัติ •เปิดเผย ตรงไปตรงมา •พลังตัวตนชัดเจน
 26. ทิศเหนือ กระทิง (ไฟ) •ทาอะไรต้องเห็นผลลัพธ์ ทาอย่างรวดเร็ว มุ่งมั่นทุ่มเท เสี่ยงท้าทาย กล้าได้กล้าเสีย •เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ปัญญาปฏิบัติ •เปิดเผย ตรงไปตรงมา ชัดเจน •ถือสัจจะ คามั่นสัญญา กล้าเผชิญความไม่แน่นอน ลุย •เน้นที่เจตนา “จริงใจ” “ทุกอย่างทาได้หากตั้งใจมุ่งมั่น” •ปัญหาอยู่นอกตัว โทษคนอื่น ยืนยันความต้องการของตัวเอง •“ชีวิตต้องสู้ นิ่งเฉยไม่ได้” รักยุติธรรม ปกป้องพวกพ้อง •มีอะไรที่จะต้องทาต่อไป มีพลังในความเร่งด่วน ฉุกเฉิน •รู้สึกมีค่าเมื่อได้ให้การช่วยเหลือ เน้นการให้เผชิญหน้ามากกว่าหลีกหนี •“ความพยายามอยู่ที่ไหน ความสาเร็จอยู่ที่นั่น” 34
 27. ทิศใต้ (หนู) ธาตุน้า (ฐานใจ)ผู้หล่อเลี ยง •ไม่มีจุดยืน (ถนอมน้้าใจ) •ประนีประนอม •อะไรก็ได้ รอมชอม อ่อนน้อม •ต้องการพวกและเป็นที่รักของเพื่อน •ขี้เกรงใจ รักษาความสัมพันธ์ •ไม่ปฏิเสธ ใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น •ชอบความสามัคคี •ไม่ชอบความขัดแย้ง
 28. ทิศใต้ หนู (นา) •ชอบรักษาสัมพันธ์ที่ดี ยืดหยุ่น ผ่อนปรน •ไวต่ออารมณ์ความรู้สึก พร้อมปรับตัวเองตามความต้องการของคนรอบข้าง มากกว่าหลักการเหตุผล •ให้คุณค่ากับคนอื่นมากกว่าตัวเองน้อมรับเข้าหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน •โอนอ่อนผ่อนตามมากกว่าแตกหัก น้อมรับคนอื่น (ให้พูดก่อน ทาก่อน) •อยากให้ทุกคนรักกัน สมานฉันท์ตลอดเวลา •ไม่ชอบการปฏิเสธหรือการถูกปฏิเสธ •ไม่ชอบการกระทบกระทั่งหรือสร้างความอึดอัดราคาญใจให้คนรอบข้าง •รักความสะดวกสบาย อบอุ่น ปลอดภัย หล่อเลี้ยงชีวิตด้วยความรักและกาลังใจ •ไม่ชอบถูกคนรังเกียจ •โทษตัวเองก่อน A Publication by www.knowtheprophet.com 36
 29. ทิศตะวันตก (หมี) ธาตุดิน (ฐานคิด) สมองซีกซ้าย •ยึดติด รอบคอบ รักษาผลประโยชน์ •มีวินัย ดูแลพลัง •มีขั้น มีตอน ลงรายละเอียด •มั่นใจในหลักการ ติดกรอบ •สันโดษ •กลัวความล้มเหลว •ต้องการเวลาวิเคราะห์ ต้องการเหตุผล (ข้อมูล) •ชอบวิเคราะห์ไม่ยืดหยุ่น •ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง
 30. ทิศตะวันตก หมี (ดิน) •รอบคอบมีเหตุผล ตรรกะ ใคร่ครวญ ดูท่าที คิดวิเคราะห์ ก่อนลงมือกระทา •มีเสถียรภาพ มั่นคง แน่นอน รัดกุม •ตัดสินบนฐานข้อมูลเป็นระบบระเบียบ แบบแผน ชัดเจน“ช้าแต่ชัวร์” •มุ่งประสิทธิภาพ ทาตามแผน ไม่ชอบไร้ระเบียบ •สม่าเสมอ ทาซ้าๆ มีวินัย มีเขตแดนของตัวเองชัดเจน •ไม่ชอบเข้าสังคมมากนัก เพราะวุ่นวาย หาความสมบูรณ์ลงตัว ครบถ้วน •มักมองไปที่ความบกพร่อง หรือส่วนขาดได้เร็ว •มองไปข้างหน้าเพื่อเตรียมรับมือกับอุปสรรค •ไม่ยอมให้อารมณ์สาคัญกว่าเหตุผลหรือหลักการ •เข้มงวดควบคุมตัวเอง สิ่งแวดล้อม และคนรอบข้าง •ให้คุณค่ากับความถูกต้องตาม หลักเกณฑ์ หลักการ ระบบ แบบแผน A Publication by www.knowtheprophet.com 38
 31. ทิศตะวันออก (นกอินทรี) ธาตุลม (ฐานจินตนาการ) ทุกอย่างเป็นไปได้ •คิดสร้างสรรค์ (สมองซีกขวา) •จินตนาการ •คิดนอกกรอบ •มีวิสัยทัศน์ มองภาพกว้าง •รายละเอียดไม่ชัดเจน •จอมProject •เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
 32. ทิศตะวันออก อินทรีย์ (ลม) •มองกว้าง ไกล เชื่อมโยง •คิดนอกกรอบ สร้างสรรค์ รักสนุก ความแปลกใหม่ •ไม่ชอบซ้าเดิม หรือเหมือนใครอื่น ชอบความแตกต่าง มีเอกลักษณ์ •ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ทดลอง •เปลี่ยนแปลงเร็ว ขี้เบื่อ •ให้คุณค่ากับการคิดได้ใหม่ •อิสรภาพ และการมีทางเลือกมากกว่าหนึ่งทาง •ไม่ชอบอยู่ในแบบแผนซ้าเดิม •สนใจในเรื่องราวหรือโครงการใหม่ๆเสมอ •ชอบความเป็นไปได้ สด ใหม่ ไม่ซ้าซาก 40
 33. ทิศเหนือ (กระทิง) •ธาตุไฟ (ฐานกาย) •กล้าเผชิญ รบแหลกราญ •ชอบเป็นผู้นา รักและปกป้องพวกพ้อง •เป็นคนทาได้ทุกอย่าง •ตัดสินใจไว ลุยๆ และด่วนสรุป •ใจร้อน ดุดัน •กล้าได้กล้าเสีย •ชอบลงมือปฏิบัติ •เปิดเผย ตรงไปตรงมา •พลังตัวตนชัดเจน มักเป็นโรคความดัน
 34. ทิศใต้ (หนู) •ธาตุน้า (ฐานใจ) ผู้หล่อเลี้ยง •ไม่มีจุดยืน (ถนอมน้าใจ) ประนีประนอม •อะไรก็ได้ รอมชอม อ่อนน้อม •ต้องการพวกและเป็นที่รักของเพื่อน •ขี้เกรงใจ รักษาความสัมพันธ์ •ไม่ปฏิเสธ ใส่ใจความรู้สึกผู้อื่น •ชอบความสามัคคี •ไม่ชอบความขัดแย้ง มักเป็นโรคมะเร็ง และเก็บกด
 35. ทิศตะวันตก (หมี) •ธาตุดิน (ฐานคิด) สมองซีกซ้าย •ยึดติด รอบคอบ รักษาผลประโยชน์ •มีวินัย ดูแลพลัง •มีขั้น มีตอน ลงรายละเอียด •มั่นใจในหลักการ ติดกรอบ •ต้องการเวลาวิเคราะห์ ต้องการเหตุผล (ข้อมูล) •ชอบวิเคราะห์ไม่ยืดหยุ่น •กลัวความล้มเหลว •ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลง •สันโดษ มักเป็นโรคซึมศร้าและ เครียด
 36. ทิศตะวันออก (นกอินทรี) •ธาตุลม (ฐานจินตนาการ)ทุกอย่างเป็นไปได้ •คิดสร้างสรรค์ (สมองซีกขวา) •จินตนาการ •คิดนอกกรอบ •มีวิสัยทัศน์ มองภาพกว้าง •รายละเอียดไม่ชัดเจน •จอมProject •เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว มักเป็นโรคประสาท (ฟุ้งซ่าน)
 37. •แบบอย่างตัวตนถูกหล่อหลอม ด้วยกลุ่มวิชาชีพ และสถานการณ์ ตามสภาพแวดล้อม ทุกคน สามารถปรับตัวเองได้เพื่อ ความส้าเร็จ
 38. •ประสบการณ์ชีวิตช่วยให้เรา เปลี่ยนแปลงทิศได้
 39. •เราเป็นได้ทุกอย่าง แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับ คนอื่นมีความแตกต่างจากเรา •เราไม่จ้าเป็นต้องบังคับตัวเองให้เป็นแบบใด แบบหนึ่ง
 40. •เราเป็นได้ทุกอย่าง แต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับ คนอื่นมีความแตกต่างจากเรา •เราไม่จ้าเป็นต้องบังคับตัวเองให้เป็นแบบใด แบบหนึ่ง ตัวตน วัน เดือน ปี เกิดเพื่อน พ่อแม่ การเลี ยงดู ระบบกล่อมเกลาสังคม
 41. การรู้ศักยภาพของตัวเอง •ไม่มีใครสมบูรณ์ในตัวเอง แต่ควรรู้จุดอ่อนจุดแข็งของตัวเอง •เลือกใช้ให้เป็นตามบทบาทและหน้าที่ ตามสถานการณ์และการเรียนรู้จากคนรอบข้าง •รู้เขารู้เราสัมพันธ์กันอย่างเหมาะสม •อะไรที่ทาให้เราเป็นเราทุกวันนี้ •เราจะเลือกใช้ศักยภาพภายในได้ตามความปรารถนาหรือไม่ •คุณลักษณะถูกหล่อหลอมด้วยวิชาชีพ และสถานการณ์ •ทุกคนปรับได้เพื่อให้ประสบความส่าเร็จ •ประสบการณ์ชีวิตช่วยให้เราเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ •เราเป็นได้ทุกอย่าง แต่ขณะเดียวกันต้องยอมรับผู้อื่นในความแตกต่าง •เราไม่จ่าเป็นต้องท่าให้ตัวเองเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
 42. •คนเกิดวันที่ ๑จะเป็นคนรักเสรี กล้าหาญ และไม่ก้มหัวให้ใคร •คนเกิดวันที่ ๒ เพื่อนเป็นคนสาคัญ •คนเกิดวันที่ ๓ท่านคือ “เพื่อนที่แสนดี” • คนเกิดวันที่ ๔จริงใจและมั่นคง •คนเกิดวันที่ ๕ นักอุดมการณ์หรือบางทีก็เผด็จการ •คนเกิดวันที่ ๖ อยู่ได้ด้วยความรัก •คนเกิดวันที่ ๗ นักเล่าประสบการณ์ •คนเกิดวันที่ ๘ ทุกอย่างต้องพร้อม •คนเกิดวันที่ ๙ เจ้าความคิด •คนเกิดวันที่ ๑๐ แข็ง..หรือไม่ก็...แกร่ง
 43. •คนเกิดวันที่ ๑๑ แม้จะเจ้าอารมณ์แต่ก็สร้างสรรค์ •คนเกิดวันที่ ๑๒ คนเก่งที่มีเพื่อนน้อย •คนเกิดวันที่ ๑๓ เพื่อนขี้อ้อน •คนเกิดวันที่ ๑๔ น่ารัก น่าคบ •คนเกิดวันที่ ๑๕ เห็นง่าย - รู้จักยาก •คนเกิดวันที่ ๑๖ ไม่ลุ่มหลงอะไรง่ายๆ •คนเกิดวันที่ ๑๗ สมบูรณ์แบบ •คนเกิดวันที่ ๑๘ ที่ปรึกษาผู้เคร่งครัด •คนเกิดวันที่ ๑๙ เปี่ยมด้วยกาลังภายใน •คนเกิดวันที่ ๒๐ อารมณ์ เหมือนใบไม้ไหว......แต่น่ารัก
 44. •คนเกิดวันที่ ๒๑ นุ่มนวล เจ้าเสน่ห์ •คนเกิดวันที่ ๒๒ คงเส้นคงวา •คนเกิดวันที่ ๒๓ ตัวเอง คือ ความมั่นใจ •คนเกิดวันที่ ๒๔ มีน้าใจไมตรี •คนเกิดวันที่ ๒๕ รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก •คนเกิดวันที่ ๒๖ สุขุม มองไกล •คนเกิดวันที่ ๒๗ “ซื่อสัตย์ยุติธรรม” ประจาใจ •คนเกิดวันที่ ๒๘ เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง •คนเกิดวันที่ ๒๙ รักใครไม่ผันแปร •คนเกิดวันที่ ๓๐ ทรราชย์น้อย •คนเกิดวันที่ ๓๑ ต้องการกาลังใจ
Anúncio