Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a ค้นหาตัวเอง Mbti(20)

Anúncio

Mais de Taraya Srivilas(20)

Último(20)

Anúncio

ค้นหาตัวเอง Mbti

 1. ค้นหาตัวตน
 2. แบบวัดบุคลิกภาพ MBTI (Myers-Briggs Type Indicator) •Katherine Briggs และ Isabel Myers ได้พัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพตาม แนวทฤษฎีของจุง เรียกว่า Myers-Briggs Type Indicator •แบบวัดนี้ได้รับความนิยมใช้กับแพร่หลายในปัจจุบัน โดยใช้มากในการวัด ความชอบในอาชีพและความสนใจ แบบวัดนี้แบ่งบุคคลเป็น ๔ มิติ คือ –เปิดเผย แสดงตัว (Extroversion) -เก็บตัว (Introversion) –ใช้ประสาทสัมผัส (Sensing) -หยั่งรู้ (iNtuition) –ใช้ความคิด (Thinking) -ใช้ความรู้สึก (Feeling) –ตัดสิน (Judgement) -รับรู้ (Perception)
 3. 1.บุคคลิกภาพของคุณเป็นอย่างไร ? (I)ชอบสันโดษ, คิดก่อนทา, มีแรงบันดาลใจหรือความคิดจากตัวเองเป็น ใหญ่ (E)ชอบเข้าสังคม, ชอบไปงาน สังสรรค์, ทาก่อนคิด, มี แรงบันดาลใจหรือ ความคิดจากคน-สิ่งของ, สิ่งแวดล้อม เป็นส่วนใหญ่
 4. 2.เมื่อคุณมีข้อมูลที่ต้องพิจารณา คุณจะพิจารณาข้อมูลเหล่านั้นอย่างไร ? (S)ดูถึงรายละเอียดของข้อมูล, ดูถึงปัญหาปัจจุบัน, ดูถึงหลักความเป็นจริง (N)ดูถึงภาพรวมหรือข้อสรุปของข้อมูล, คาดการณ์ล่วงหน้า, ดูถึงความ น่าจะเป็น ที่จะเกิดขึ้น
 5. 3.คุณใช้อะไรในการตัดสิน ใจกับปัญหา ? (โดยสัญชาตญาณของคุณ) (T)ใช้เหตุผลในการตัดสินใจ, ใช้หลักตรรกวิทยาความถูกต้อง, คิดถึงผลที่ จะตามมาจาก การตัดสินใจ (F)ใช้ความรู้สึกในการ ตัดสินใจ, ตัดสินใจจากความชอบ, ความต้องการ, คิดถึงความต้องการและการ ตอบสนองของตน
 6. 4.คุณมีวิธีการดาเนินชีวิตอย่างไร ? (J)ชอบวางแผนในการใช้ชีวิตประจาวัน, ชอบ ตั้งเป้าหมาย ระยะเวลา วันที่ในการทา, ชอบตัดสินใจ เพื่อให้จบปัญหา (P)ยอมรับการเปลี่ยนแปลงกับสิ่งรอบตัว, ไม่ยึดติด, มีความยืดหยุ่นต่อ สถานการณ์, รับฟังความคิดผู้อื่น
 7. •วิธีการดูเฉลย: เลือกตัวอักษรภาษาอังกฤษหน้าข้อที่ เลือก แล้วนามาเรียงกัน
 8. ISTJ -> The Duty Fulfiller “ ผู้สาเร็จ ” - มีสมาธิสูง, เงียบ, เป็นคนรักครอบครัว - ละเอียด, จริงจัง และ ไว้ใจได้ - ทางานหนัก, เจ้าระเบียบ และ มีความรับผิดชอบสูง - อาจจะทาให้ถูกเอาเปรียบได้ เพราะความที่เขาซื้อสัตย์และเป็นที่พึ่งได้ - ไม่เก่งเรื่องของความรู้สึก
 9. ISTP -> The Mechanic “ ช่างเครื่อง ” - เงียบ, ชอบผจญภัย และ กีฬา - ชอบเสี่ยง, เป็นตัวของตัวเอง, แก้ปัญหาเก่ง - มองโลกในแง่ดี แต่อาจโกรธง่ายตอนเครียด - ปกติไม่รู้ว่าตัวเองทาอะไรให้คนอื่นอยู่ทั้งดีและไม่ดี
 10. ISFJ -> The Nurturer “ ผู้ดูแล ” - เงียบ, ใจดี, มีสติ - มีความรับผิดชอบ แก่ภาระและหน้าที่ - คิดถึงคนอื่นก่อนตัว, จาคนเก่ง - เสียกาลังใจเมื่อถูกวิจารณ์ - ชอบเก็บความรู้สึกไว้กับตัวเอง
 11. ISFP -> The Artist “ ศิลปิน ” - เงียบ, ใจดี, จริงจัง และ อ่อนไหว - ไม่ชอบการโต้แย้ง, ไม่ชอบระเบียบ - ความคิดสร้างสรรค์ และ ไม่เหมือนใคร - รักขอบสวยของงาม - เข้าใจยาก, เปิดเผยตัวเองกับคนใกล้ชิดเท่านั้น - ใช้ชีวิตอย่างจริงจัง
 12. INFJ -> The Protector 'ผู้ป้องกัน‘ - ความคิดสร้างสรรค์, อ่อนไหว, เป็นตัวของตัวเอง - เก่งเรื่อง คน และ สถานการณ์ - เป็นคนลึกซึ้ง, ซับซ้อน, ชอบความเป็นส่วนตัว - เข้าใจยาก, มีความมั่นใจในตัวเองสูง, ดื้อรั้นต่อความคิดของผู้อื่น - ไม่ชอบการโต้แย้ง
 13. INFP -> The Idealist “ นักอุดมการณ์ ” - เงียบ, ซื่อสัตย์, ชอบอุดมการณ์ - ชอบช่วยเหลือ และ เข้าใจคนอื่น - ไม่ชอบการโต้แย้ง - ซื่อสัตย์ต่อตนเอง - มีความคิดสร้างสรรค์
 14. INTJ -> The Scientist “ นักวิทยาศาสตร์ ” - ฉลาด, มุ่งมั่น, ไม่เหมือนใคร - เป็นผู้นาที่ดี, มีความมั่นใจสูง, มองการณ์ไกล - ชอบคิดคนเดียว และ ชอบอยู่คนเดียว, ชอบด่วนสรุป - ไม่ชอบรายละเอียด, คิดว่าตนเองถูกเสมอ - บอกความรู้สึกไม่เก่ง, จะมีปัญหากับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด
 15. INTP -> The Thinker “ นักคิด ” - ความคิดสร้างสรรค์, เป็นตัวของ ตัวเอง, มีเหตุมีผลและมี ความสามารถสูง - ไม่อยากถูกนาหรือนาคนอื่น, ไม่ชอบระเบียบ - ใช้เวลาในหัวตัวเองมาก, ไม่อยู่กับเนื้อกับตัว - เงียบ, ไม่ค่อยรู้ว่าคนอื่นรู้สึกยังไง - มีอารมณ์ซับซ้อน, ไม่อยู่นิ่ง และ แปรปรวน
 16. ESTP -> The Doer “ ผู้กระทา ” - เป็นมิตร, ยืดหยุ่นง่าย, เข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นเก่ง - ไม่ชอบคาอธิบาย แต่ต้องการแค่ผลลัพธ์ - ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน จึงทาให้ผ่านไปเร็ว - รักสนุก, สามารถทาร้ายจิตใจผู้อื่นโดย ไม่รู้ตัว - ไม่ชอบเคารพกฎระเบียบ - เบื่อง่าย
 17. ESTJ -> The Guardian “ ผู้พิทักษ์ ” - มีระเบียบ, ซื่อตรง, ตรงไปตรงมา - มีความมั่นใจในตัวเอง, มีความสามารถทางานหนัก, เป็น ผู้นา - ชอบความปลอดภัย และ ความสงบสุข - บอกความรู้สึก และ ความห่วงใยไม่เก่ง
 18. ESFP -> The Performer “ ผู้แสดง ” - อยู่คนเดียวในโลกไม่ได้, มีมนุษยสัมพันธ์ดี, รักสนุก และทางานเป็น ทีมได้ดี - มองโลกในแง่ดี, ต้อนรับทุกคน แต่ก็เกลียดทุกคนได้เหมือนกัน - ไม่ชอบงานประจา, คิดมากเวลาเครียด - รักสวยรัก งาม
 19. ESFJ -> The Caregiver “ นักใส่ใจ ” - มีน้าใจ, คนชอบ, มีสติ, มีความรับผิดชอบ - เก่งเรื่องคน, เข้าใจ, สนใจ และ ปรับตามคนได้ - ชอบให้คนชอบ, ชอบบริการผู้อื่นก่อนตนเอง - รักสงบ และ ความปลอดภัย, ไว้ใจได้, กระตือรือร้น - อ่อนไหว, ต้องการการเห็นด้วยจาก ผู้อื่น
 20. ENFP -> The Inspirer “ ผู้มีแรงบันดาลใจ ” - มีความคิดสร้างสรรค์, กระตือรือร้น, ยืดหยุ่น - ต้อนรับไอเดียใหม่ ๆ เสมอ แต่จะเบื่อกับรายละเอียด - มีมนุษยสัมพันธ์ดี, ชอบให้คนชอบ แต่ก็สามารถหลอกใช้ผู้อื่นได้ด้วย - เป็นคน ร่าเริง และชอบเป็นอิสระ
 21. ENFJ -> The Giver “ ผู้ให้ ” - มีมนุษยสัมพันธ์ดีมาก, ห่วงใยความรู้สึกของผู้อื่นเสมอ - ไม่ชอบอยู่คนเดียว, ต้องการอยู่กับผู้อื่นตลอดเวลา - มีความสามารถที่จะทาในสิ่งที่เขาชอบหลายๆ อย่าง - มีความมั่นใจในตัวเอง, เจ้า ระเบียบ
 22. ENTP -> The Visionary “ ผู้มีวิสัยทัศน์ ” - มีความคิดสร้างสรรค์, ฉลาด, แก้ปัญหาเก่ง - ชอบไอเดียใหม่, ไม่ชอบทาอะไรซ้า ๆ - ชอบคุย, คุยเก่ง, หัวไว - ไม่สนใจเรื่องความรู้สึก แต่เพียงจะให้งานสาเร็จ - บางครั้งอาจจะเคร่งครัดกับคนรอบข้าง
 23. ENTJ-> The Executive “ ผู้บริหาร ” - เป็นผู้นาตั้งแต่เกิด, พูดต่อ หน้าคนเก่ง, ฉลาด, มีความ รู้ - เห็นความสาคัญในความรู้ และ ความสามารถ, ไม่มีความอดทนกับ คนทางานไม่เก่ง - แก้ปัญหาเก่ง, สามารถเข้าใจ ปัญหาซับซ้อน - เจ้ากี้เจ้าการ, ไม่มีความอดทน, เด็ดขาด, น่าเกรงขาม
Anúncio