Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Bangla namaz (salat) shikkha
Próximos SlideShares
200 authentic hadiths collection200 authentic hadiths collection
Carregando em ... 3
1 de 48

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a Bangla namaz (salat) shikkha(20)

Bangla namaz (salat) shikkha

 1. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com আপনার ই−বুক বা pdf ররডাররর Menu Bar এর View অপশনরি তে রিক করর Auto /Automatically Scroll অপশনরি রিরেক্ট করুন (অথবা িরািরর তেরে  Ctrl + Shift + H )। এবার ↑ up Arrow বা ↓ down Arrow তে রিক করর আপনার পরার িুরব া অনুিারর ক্রল ে পীড ড র ক করর রনন আপনার ই−বুক বা pdf ররডাররর Options বা View তে রিক করর Go To অপশনরি রিরেক্ট করুন (অথবা িরািরর তেরে Adobe Reader Shift + Ctrl+N এবং Foxit Reader  Ctrl+G), আপনার প্ররয়াজন য় পৃষ্ঠার Page number রি রেখুন ; এবং OK তপ্রি করুন
 2. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com িকে প্রশংিা একমাত্র আল্রাহর জনয এবং রািূে িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া িাল্রাম ও োাঁর পররবার, িাহাব রের এবং োরা োরের অনুিরণ করর োরের িকরের উপর আল্রাহর শারি বরষিে তহাক একজন মুিরেমরক আল্লাহর প্ররে আনুতেযশ েো প্রকাশ কররে হয় আর তি আনুতেযশ েো রেনরি প্র ান রবষরয়র উপর রনর্ির করর রবষয় রেনরি হরো: “তকান প্রকার িরেহ ছারাই েৃঢ়, রনখাাঁে, খাাঁরি রবশ্বাি স্থাপন”, “আনুতরেযর স্ব কৃ রে অনুোয় কমি িম্পােন” এবং “ননরেক রবচার রবরেষণ ও আিররক আচার-বযবহার” রবশ্বািরি আবার তকানর্ারবই শু ু রচিার মর য আবদ্ধ রাখা োরব না, তেমন: শু ু রচিা করোম আরম রবশ্বাি করর বা আমার রবশ্বাি এই রকম তহাক ইচ্ছা করর রকন্তু বাস্তরব ো অনুপরস্থে রবশ্বািরি হরব তিই অনুোয় তের্ারব আল্লাহ োআো চান োরে অির্ু িক্ত থাকরব রবশ্বারির প্ররে আনুতেয, রনয়রের প্ররে আনুতেয এবং মহান আল্লাহর িরবিাচ্চ ক্ষমোর প্ররে র্রয়র আনুতেয রবশ্বারির প্ররে আনুতেযশ ে কমিিম্পােন েখনই িম্ভব হরব েখন রর্েররর এবং বাইররর কাজগুরো এমন পন্থায় করা, তে পন্থা মহান আল্লাহ োআো পছে কররন একজন মুিরেম আল্রাহরক রবশ্বাি করর, এখন রবশ্বারির স্ব কৃ রে স্বরুপ োরক অবশযই নামাজ পররে হরব তকননা ো না হরে রবশ্বারির আনুতেয অনুোয় কমি িম্পােন হরো না তছাি একরি উোরহরণ রেই, িবার কারছ রবষয়রি পররস্কার হরয় উ রব: "(স্মরণ কর) েখন আরম তেররশোরের বরেরছোম, তোমরা িবাই আেমরক রিজো কর, েখন োরা িবাই রিজো কররো, রকন্তু ইবে ি ছারা (রি রিজো কররো না); তি রছে (আিরে) জ্ব নরেরই একজন, তি োর মারেরকর আরেরশর নােরমান কররো" (িূরা আে কাহাে : ৫০) তেখুন, ইবরেি রকন্তু আল্লাহরক রবশ্বাি কররো রকন্তু তি োর রবশ্বারির আনুতেয অনুোয় কমি িম্পােন করর রন(রিজো করর রন), আল্লাহর আরেশ অমানয কররো োর েরে তি রবোররে হরয় ততে "আল্লাহ োআো বেরেন, োও (েূর হরয় োও এখান তথরক , োরের মর য) োরা তোমার(শয়োরনর) আনুতেয কররব, তোমারের িবার শারস্ত হরচ্ছ জাহান্নাম, আর (জাহান্নারমর) শারস্তও পুররাপুরর তেওয়া হরব " (িূরা বন ইিরাঈে:৬৩) নামাজ না পররে শয়োনরকই অনুিরণ করা হয়,শয়োরনর আনুতেয করা হয়, কারণ শয়োন আল্লাহর আরেশ অমানয করর রিজো করর রন েরেও তি আল্লাহরক রবশ্বাি কররো "আবু হুরাইরা (রারে আল্লাহু োআো আনহু) তথরক বরণিে, রেরন বরেন, রািূে িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া িাল্লাম বরেরছন- েখন আেম িিান রিজোর আয়াে পা করর, অেঃপর রিজো করর েখন শয়োন কাাঁেরে কাাঁেরে একপারশ িরর োাঁরায় এবং বেরে থারক, হায় আমার তপারা কপাে, আেম িিানরক রিজো করার রনরেিশ তেওয়া হরো তি রিজো কররো েরে োর জনয জান্নাে, আর আমারকও রিজোর রনরেিশ করা হরয়রছে রকন্তু আরম অস্ব কার করররছোম, োই আমার জনয জাহান্নাম " (িহ হ মুিরেম, রকোবুে ঈমান অ যায়) "আবু েুবাইর (ররহমাহুল্লাহ) হরে বরণিে, জারবর ইবরন আব্দুল্লাহ (রারে আল্লাহু োআো আনহু) তক বেরে শুরনরছ, আরম রািূে িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া িাল্লামরক বেরে শুরনরছঃ বযরক্ত এবং রশরক ও কু েররর মাঝখারন নামাে
 3. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com বজিন করাই হরচ্ছ বযব ান "*** (িহ হ মুিরেম, রকোবুে ঈমান অ যায়) ***মানুষরক রশরক ও কু ের তথরক েূরর রাখার একমাত্র প্রাচ র হরচ্ছ নামাজ নামাজ োরক এিব জঘনয কারজ রেপ্ত হরে বা া তেয় েখন তি নামাজ েযাত করর েখন োর মারঝ রশরক কােিকোপ ও কু ের ঢু রক োয় আল্লাহ োআো বরেন: "রনঃিরেরহ নামাজ মানুষরক অে ে ও মে কাজ তথরক রবরে রারখ" (িূরা আে আনকাবূে - ৪৫) রেরন (ি) বরেরছন: “আমারের েের্ু ক্ত হরে নামাে োরের আোো করর তেয় োরা নামাে তছরর তেয়, োরাই নামাে তছরর রেরব োরাই কারের” আে-রেররমে কেৃিক বরণিে,২৬১; আেবান কেৃিক িরহহ হাে ি রূরপ বরণিে "আব্দুল্লাহ ইবরন মািুে (রারে আল্লাহু োআো আনহু) তথরক বরণিে, আরম রািূে িাল্লাল্লাহু আোইরহ ওয়া িাল্লামরক রজরেি করোম, তকান কাজরি আল্লাহর রনকি তবশ রপ্রয়? রেরন বেরেনঃ িময়মরো নামাজ আোয় করা " (িহ হ মুিরেম, রকোবুে ঈমান অ যায়) নামাজ ইিোরমর অনযেম প্র ান তরাকন এবং মুম ন বাোর জনয একরি অবশয পােন য় কেিবয নামাজ েরজ হওয়ার শেিিমূহ হরোঃ  মুিেমান হওয়া  বয়ি কমপরক্ষ ৭ বৎির হওয়া এবং  িুস্থ মরস্তরস্কর হওয়া অজু ির ক রনয়রম না হরে নামাজ আোয় হয় না িুেরাং িুন্নাে ের কায় অজু করার রনয়ম জানা অরনক গুরুত্বপূণি অজুর করেপয় রনয়মগুরো রনম্নরুপঃ ✬ রনয়েঃ আরম পরবত্রো অজিন করা বা ইবাোে করা অথবা আল্লাহর ননকিয অজিন করার জনয অজু কররছ ✬ প্রথরম উর্য় হারের কবরজ পেিি ত ায়া : ডান হারে পারন রনরয় ডান হারের কবরজ রেনবার ত ৌে কররব এরপর ডান হারে পারন রনরয় বাম হারের কবরজর উপর পারন তেরে রেন বার ত ৌে কররব হারে নাপাক থাকরে তে তকান উপারয় প্রথরম হাে ুরয় রনরে হরব ✬ রমিওয়াক করাঃ কু রে করার পূরবি রমিওয়াক করা িুন্নাে রমিওয়াক অজু শুরু করার পূরবিও করা োয় রমিওয়াক না থাকরে রকংবা মুরখ ওজর থাকরে বা োাঁে না থাকরে আঙ্গুে রেরয় হরেও ঘরষ রনরব ✬ কু রে করাঃ ডান হারে পারন রনরয় কু রে কররব তরাজাোর না হরে তরতরা করা িুন্নাে রেনবার কু রেকরা িুন্নাে রেনবাররর জনয আোো আোো রেনবার পারন রনরে হরব ✬ নারক পারন তেওয়াঃ ডান হারে নারক পারন রেরব এবং বাম হাে দ্বারা নাক ঝাররব বাম হারের করনষ্ঠাঙ্গুরের অগ্রর্াত রেরয় নাক পররষ্কার কররব োছারা করনষ্ঠ ও বৃদ্ধাঙ্গুে রেরয়ও নাক পররষ্কার করা োয় রেনবার নারক পারন তেওয়া িুন্নাে তরাজাোর না হরে নারকর নরম স্থান পেিি পারন তপৌঁছারনা উত্তম নারক অেংকার এবং হারে আংরি থাকরে ো নারা- চারা করর রনরচ পারন তপৌঁরছ তেওয়া ওয়ারজব
 4. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ✬ মুখমন্ডে ত ায়াঃ উর্য় হারে পারন রনরয় িমস্ত মুখমণ্ডে ত ৌে কররব অথিাত্ কপারের চুরের ততারা তথরক থুেন র রনচ এবং উর্য় কারনর েরে পেিি এমনর্ারব পারন তপৌঁছারনা, োরে উক্ত অঙ্গ তথরক পারন তোাঁিা তোাঁিা রনরচ তরররয় পরর একবার ত ায়া েরজ, রেনবার ত ায়া িুন্নাে ✬ োরর ও ততাাঁে খুব ঘন হরে শু ু ত ায়া েরজ চামরায় পারন তপৌঁছারনা েরজ নয় োররর তর্েরর আঙ্গুে চারেরয় রখোে করর রনরব ✬ উর্য় হাে কনুইিহ ত ৌে কররব একবার ত ায়া েরজ, রেনবার ত ায়া িুন্নাে হাের ায়ার িময় আঙ্গুে রখোে কররব, োরে আঙ্গুরের ততারায় পারন তপৌঁরছ োয় অথিাৎ এক হারের আঙ্গুে অপর হারের আঙ্গুে িমূরহর মর য প্ররবশ করারব কাররা আঙ্গুরের মর য েরে োাঁক না থারক এবং আঙ্গুরের িারথ অপর আঙ্গুেএমনর্ারব তেরত থারক োর কাররণ আঙ্গুরের িারথ পারন না তপৌঁছার আশঙ্কা তথরক োয়, এঅবস্থায় রখোে করা ওয়ারজব ✬ মাথা মারিহ করাঃ মাথার চারর্ারতর একর্াত মারিহ করা েরজ, িমস্ত মাথা মারিহ করা িুন্নাে ✬ মাথা মারছরহর রনয়মঃ বৃদ্ধ ও েজিন আঙ্গুেদ্বয় বযে ে অবরশষ্ট উর্য় হারের আঙ্গুরের তপি মাথার ম যর্ারত িামরন হরে রপছন রেরক তিরন রনরয় োরব অেঃপর েুই হারের োেু মাথার েুই পারশ তররখ তপছন রেক তথরক িামরন তিরন রনরয় আিরব ✬ কান মারিহ করাঃ উর্য় হারের বৃদ্ধ আঙ্গুরের তপি দ্বারা েুই কারনর তপছরনর অংশ মারিহ করা এরপর করনষ্ঠ আঙ্গুরের অগ্রর্াত দ্বারা কারনর রছদ্র এবং েজিন আঙ্গুরের িাহারেয কারনর পাোর তর্েরর অংশ মারিহ করা িুন্নাে ✬ তেিান মারিহ করাঃ উর্য় হারের রেন আঙ্গুরের রপ দ্বারা তেিান মারিহ কররব তো মারিহ কররব না ✬ ততারাে ও িাখনুিহ পা ত ায়াঃ ডান হাে রেরয় পারয়র অগ্রর্ারত পারন ঢাো িুন্নাে বাম হাে রেরয় পারয়র িামরন তপছরন এবং েেরেশ মেিন কররব পা রেরয় পা ঘরষ এবং বাম হারের করনষ্ঠ আঙ্গুে রেরয় পারয়র আঙ্গুেিমূহ রখোে করর রনরব ✬ অজুর তশরষ কারেমারয় শাহাোত্ পরা মুস্তাহাব তে েরজ কাজগুরো নামাজ শুরু করার আরতই কররে হয়, তিগুরোরক িাোরের আহকাম বো হয় িাোরের আহকাম তমাি িােরি েথা- ১. শর র পাক হওয়া : প্ররয়াজনমরো অজু-ততািে বা োয়ামুরমর মা যরম শর র পাক পরবত্র করা ২. কাপর পাক হওয়া, অথিাৎ কাপর পররষ্কার-পররচ্ছন্ন হওয়া ৩. জায়তা পাক হওয়া (নামাজ পরার স্থান পাক হওয়া) ৪. িের ঢাকা (পুরুরষর নার্ র উপর তথরক হাাঁিু পেিি তঢরক রাখা এবং মরহোরের মুখমণ্ডে হারের করি এবং পারয়র পাো ছারা িমস্ত শর র তঢরক রাখা) ৫. রকবোমুখ হওয়া (কাবার রেরক মুখ করর িাোে আোয় করা) ৬. ওয়াক্ত হওয়া (িাোরের রন িাররে িময় হওয়া) ৭. রনয়ে করা (তে ওয়ারক্তর িাোে আোয় কররব মরন মরন োর রনয়ে করা)
 5. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com তে েরজ কাজগুরো িাোরমর মর য আোয় কররে হয়, তিগুরোরক িাোরের আরকান বো হয় িাোরের ৬রি আরকান ররয়রছ, তিগুরো রনরম্ন তেয়া হে- ১. োকরবরর োহররমা বা আল্লাহু আকবার বরে নামাজ শুরু করা ২. তকরাম বা োাঁরররয় িাোে পরা নার -পুরুষ উর্য়রক োাঁরররয় িাোে পরে হরব েরব অিুস্থ হরে বরি এবং বেরে অক্ষম হরে শুরয় ইশারায় িাোে পররে হরব ৩. তকারআন শরররের রকছু অংশ পা করা ৪. রুকু করা ৫. রিজো করা ৬. তশষ নব রক বিা (তে নব রক োশাহুে, েরুে, তোয়া মাছুরা পরর িাোরমর মা যরম িাোে তশষ করা হয় োরকই বরে তশষ নব ক) ডারন ও বারম িাোম রেরররয় িাোে তশষ করা নামারজর ওয়ারজব হরচ্ছ েরে নামারজর ওয়ারজব তকান একিা র্ু েক্ররম ছুরি োয় েরব িহু-রিজো রেরে হরব, আর েরে িহু-রিজো না তেয়া হয় েরব নামাজ আোয় হরব না আর ইচ্ছাকৃ ে র্ারব ওয়ারজব তছরর রেরে নামাজ হরবনা নামারজর ওয়ারজব হে ১৪ রি – িুরা োরেহা পুরা পরা িুরা োরেহার িারথ িুরা তমোরনা রুকু -রিজোয় তেরর করা রুকু হরে তিাজা হরয় োাঁরারনা েুই রিজোর মাঝখারন তিাজা হরয় বিা েররময়ারন নব ক অথিাৎ েুইরয়র অর ক রাকাে নামারজর তক্ষরত্র েুই রাকাে পরর আত্তারহয়ােু ’র জনয বিা উর্য় নব রক আত্তারহয়ােু পরা ঈমারমর জনয রকরআে আরস্ত’র জায়তায় আরস্ত এবং তজারর’র জায়তায় তজারর পরা রবের নামারজ তোআ কু নুে পরা েুই ঈে’র নামারজ অরেররক্ত ৬ োকব র বো েরজ নামারজর প্রথম েুই রাকােরক রকরারের জনয রনরেিষ্ট করা প্ররেযক রাকারের েরে এবং ওয়ারজব’র েররেব র ক রাখা ইমাম’র অনুিরণ করা িাোম তেরারনা এখারন উরল্লখয তে আমরা রুকু রে োাঁরারনা এবং েুই রিজোর মাঝখারন বিার তক্ষরত্র োরাোরর করর রুকু হরে োরানর িময় পুরা তিাজা হরয় োরারে হরব এবং েুই রিজোর মাঝখারন এরকবারর তিাজা হরয় বিরে হরব উর্য় তক্ষরত্রই একবার োিরবহ অথিাৎ “িুবহানআল্লাহ” পরার িময় পেিি অরপক্ষা করা উত্তম এশা’র নামারজর পর রবের নামারজ তোআ কু নুে পরার বযাপাররি অেযি জরুরর তে তোআ কু নুে পররে পাররনা তি মুখস্থ কররব আর মুখস্থ করার িময় পেিি তি “ রাব্বানা আরেনা রেেেুরনয়া হািানাত্নাউ ওয়ারেে আরখরারে হািানাত্নাউ অয়ারকনা আজাবান্নার” একবার এবং রেনবার “আল্লাহহুম্মাতরেররে” পররব
 6. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com নামারজর িুন্নেিমূহঃ ১)োকব র বরে েুই হাে কারনর েরে পেিি উ ান ২) হারের আঙ্গুে পরপীডর পৃথক রাখা ৩) ইমারমর জনয নামাে আররম্ভর োকব র উচ্চঃস্বরর পরা ৪) ছানা পা করা ৫) “আউেুরবল্লাহ্” পা করা ৬) “রবছরমল্লাহ্” পা করা ৭) িূরা োরেহা পা করার পর ঈমাম ও মুস্তারেতরণর মৃেুস্বরর “আম ন” বো ৮) পুরুরষর জনয নার্ র ন রচ োহররমা বাাঁ া আর স্ত্র তোরকর জনয রছনার উপরর োহররমা বাাঁ া ৯) রুকু র োকব র বো ১০) রুকু রে েুই হাাঁিু রা ও আঙ্গুে িমুহ পরপীডর পৃথক রাখা ১১) রুকু র রর্েরর রেন, পাাঁচ বা িােবার োছব হ্ বো ১২) রুকু তথরক তিাজা হরয় োাঁরান ১৩) রুকু হরে উ ার িমরয় ইমারমর “ছারময়াল্লাহ হুরেমান হাম ো” ও তমাক্তারেতরণর “রাব্বানা োকাে হামে” বো ১৪) তছজোয় রতরয় েুই হাাঁিু ও োকব র বরে বিা ১৫) তছজোয় োছব হ্ পরা ১৬) পুরুরষর জনয তছজোহ হরে উর ডান পা খারা তররখ বাম পারয়র উপর বিা, আর স্ত্র রোরকর উর্য় পা ডান রেরক বারহর করর ছেররর উপর বিা ১৭) তছজো তথরক উ ার পর এক েছব হ্ পররমাণ িময় বরি থাকা ১৮) েরুে শর ে পা করা ১৯) তোয়ারয় মাছুরা পরা ২০) েুই রেরক ছাোম রেরান এক্বামরের িমরয় “হাইয়যাোে োোহ্” বোমাত্র নামারে র কর্ারব োাঁরান োকব রর োহর মা বোর িমরয় আরিন হরে হারের োেু বারহর করা োাঁরাবার িমরয় রিজোর জায়তার প্ররে েৃরষ্ট রাখা রুকু রে পারয়র পাোর রেরক েৃরষ্ট রাখা নব রক তকারের রেরক েৃরষ্ট রাখা িা যানুোয় হারি ও কারশ বন্ধ রাখা রুকু রে মাথা ও পৃষ্ঠ র্াত িমান উাঁচু রাখা রিজোয় প্রথরম েুই হাাঁিু ,োরপর েুই হাে জরমরন রাখা, পরর নাক ও োরপরর কপাে জরমরন রাখা এবং তিজো হরে উ ার িমরয় েথাক্ররম প্রথরম কপাে, পরর নাক উর রয় েৎপর েুই হাে হাাঁিু র উপরর তররখ বিা রিজোয় েুই হারের মর য মাথা রাখা, নাক েুই বৃদ্ধাংগুরের মর য বরাবর রাখা হাে-পারয়র আঙ্গুরেিমূহ তকবো মুখ করর রাখা
 7. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com ছাোম রেরারনার িময় েুই রিনার প্ররে েৃরষ্ট রাখা তিজোয় পুরুরষর েুই হাে পৃথক র্ারব রাখা এইর্ারব উাঁচুরে রাখরে হরব তেন বকর র বাচ্চা োোয়াে কররে পারর রকন্তু স্ত্র রোরকর জনয তিজোয় এর রবপর ে কররে হরব তেমন েুই হাে চারপরয় রাখা এবং রারনর উপর তপি রাখা রেন বাররর অর ক-তবরজার েছব হ্ পরা েেররর নামারে ( ‫سورة‬‫الحجراة‬ – ‫سورة‬‫البلد‬ ) এর মর য তে তকান ২রি িুরা পরা আছররর নামারজ ( ‫سورة‬‫الشمس‬ – ‫سورة‬‫البينة‬ ) এর মর য তে তকান ২রি িুরা পরা মাতরররবর নামারজ তছাি তছাি িূরাহ ( ‫سورة‬‫الزلزال‬ - ‫سورة‬‫الناس‬ ) পা করা এশার নামারজ ( ‫سورة‬‫الحجراة‬ – ‫سورة‬‫البلد‬ ) এর মর য তে তকান ২রি িুরা পা করা নামারজর মাকরূহ রবষয়িমূহঃ ১)চাের বা জামা না পরর কাাঁর ঝু রেয়া রাখা ২) ময়ো ুো-বারে োতার র্রয় কাপর/জামা গুিারনা ৩) আঙ্গুে মিকান ৪) বস্ত্র,শর র অথবা োাঁররর িারথ তখো করা ৫) এরেক ওরেক তেখা ৬) চুে মাথার উপররর্ারত বাাঁ া ৭) রবনা ওজরর তিজোর স্থারনর ইি-পাথর িরান ৮) আেিযর্রর শর র তমারামুরর করা ৯) রিজোর িমরয় হাে রবরছরয় তেওয়া ১০) আরতর কাোরর স্থান থাকরে রপছরনর কাোরর োাঁরারনা ১১) অবরহো করর খারে মাথায় নামাে পরা ১২) আকারশর রেরক োকান ১৩) র্াে কাপর থাকা িরেও মে কাপর পরর নামাে পরা ১৪) নামারের মর য কপারের মারি মুরছ তেো ১৫) তকান প্রাণ র ছরব িম্মুরখ,ডাইরন,বারম,মস্তরকর উপর বা কাপররর মর য থাকা ১৬) রিজোর িমরয় রবনা কাররণ হািু র পূরবি হাে মারিরে রাখা ১৭) রবনা কাররণ আিন তপরে বিা ১৮) েরে নামারে এক িূরা বার বার পরা ১৯) তকান মানুরষর মুরখর রেক হরয় নামাে পরা ২০) রিজোরে রপ উর্য় উরুর িরহে রমরেরয় তেওয়া ২১) এক হাে বা েেু ি স্থারন ইমারমর োাঁরান ২২) উর্য় রিজোর মর য অথবা োশাহুে পরার িমরয় কু কু ররর নযায় বিা ২৩) েুই হারে মারি র্র রেয়া উ া ২৪) তকান িুন্নে পররেযাত করা ২৫) নাক মুখ তঢরক নামাজ পরা
 8. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com নামারজর র্রঙ্গর কারণিমূহঃ ১ নামারের মর য কথা বো ২ নামারের মর য পরবত্র তকারআন তেরখ পরা ৩ নামারের েরজিমূরহর মর য তকান একরি ইচ্ছায় বা অরনচ্ছায় বাে পরর ততরে ৪ রবনা কাররণ কারশ তেয়া ৫ নামারের রর্েরর আঃ উঃ শব্দ করা ৬ নামারের রর্েরর ইচ্ছা বা অরনচ্ছায় তকান রকছু খাওয়া ৭ তকারআন শর ে তেোওয়ারের িময় এমন র্ু ে করা তে র্ু রের েরুণ অথি পররবেিন হরয় োয় ৮ নামারে শব্দ করর হািা ৯ পুরুরষর কাোরর তমরয় তোক োাঁরারনা ১০ নামারে ঘুরমরয় ততরে ১১ রবনা কাররণ নামােরে অবস্থায় এরেক ওরেক চো তেরা করা ১২ ইমারমর পূরবি রুকূ , তিজো ইেযারে করা ১৩ আমরে কারির করা (নামারের মর য এমন কাজ করা তকউ তেখরে েরে নামাে পররছ বরে বুঝা না োয় তেমনঃ েু হারে কাপর র ক করা) ১৫ ছের খুরে ততরে ১৬ নামারের ওয়ারজবিমূরহর তকান একরি ছুরি ততরে এবং ছরহা রিজো তছরর রেরে ১৭ বযথার কাররণ উচ্চস্বরর কান্না ১৮ ওেূ র্ঙ্গ হওয়া ১৯ তবহুশ হরয় পরা  ১/ েজর- পারখ ডাকা তর্ারর রকছুিা আাঁ ার থাকরেই অথিাৎ িকারের আর্া ছরররয় পরার আরতই এই নামাজ আোয় করর তনয়া র্াে েরব তক্ষত্র রবরশরষ প্ররয়াজরন িূরেির উে য়মান প্রথম অংশ পূবি রেতিররখা অরেক্রম করার আত মুহূেি পেিি নামাজ আোয় করর তনয়া তেরে পারর িূরেিােরয়র িময় নামাজ পরা রনরষ েজররর নামাজ তমাি চার রাকাে প্রথরম েুই রাকাে িুন্নরে মুয়াক্কাো এবং অেঃপর েুই রাকাে েরজ  ২/ তোহর- ম যারে িূেি োর িরবিাচ্চ স্থান তথরক রকছুিা তহরে পরার পর পরই নামাজ আোয় করর তনয়া র্াে েরব িূেিরকরণ েখন তবশ উত্তপ্ত থারক, রবরশষ করর গ্র ষ্মকারে একিু তেরররে অথিাৎ িূরেির তেজ রকছুিা করম এরে নামাজ আোয় করর তনয়ার অবকাশ ররয়রছ তক্ষত্র রবরশরষ আছররর িময় হওয়া পেিি নামাজ আোয় করর তনয়া তেরে পারর তোহররর নামাজ তমাি েশ রাকাে প্রথরম চার রাকাে িুন্নে, োরপর চার রাকাে েরজ এবং িব তশরষ েুই রাকাে িুন্নে েরে তকান কাররণ েররজর পূরবি চার রাকাে িুন্নে আোয় কররে না পারর, োহরে েররজর পরর আোয় করর রনরব
 9. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com  ৩/ আছর- জহুররর নামারজর পর অথিাৎ ম যাে তপরররয় িূেি েখন পরিম রেতি তরখা তথরক তবশ রকছুিা উপরর অবস্থান করর এবং িূরেির উজ্জ্বেো/তেজ রবরাজমান থারক, তিই িময় তথরক িূরেির তিানাে /োমারি বণি রমরি রতরয় ররক্তম বণি ারণ করার পূরবিই নামাজ আোয় করর তনয়া র্াে তি িময় িূেি রেতি তরখা তথরক এেিা উপরর থাকা উরচে তে, জানাো তরে ঘররর মারঝ ছরররয় পরা িূেিরকরণ রমরি রতরয় তেন ছায়া ঘরনরয় না আরি েরব তক্ষত্র রবরশরষ প্ররয়াজরন িূরেির অস্ততাম প্রথম অংশ রেতিররখা অরেক্রম করার আত মূহুেি পেিি নামাজ আোয় করর তনয়া তেরে পারর িূেিারস্তর িময় নামাজ পরা রনরষ আিররর নামাজ তমাি আি রাকাে প্রথরম চার রাকাে িুন্নরে জা'তয়ো (অনাবশযক) এবং অেঃপর চার রাকাে েরজ  ৪/ মাতররব- িূেি িম্পূণিরূরপ অস্ত োবার পর রকছু িমরয়র মর যই নামাজ আোয় করর তনয়া র্াে েরব িূেিারস্তর পর হরে েেক্ষণ পেিি রনরক্ষপ্ত তকান ে ররর পরেে হবার স্থান েৃরষ্টরতাচর হয় অথিাৎ ততাাঁ ুরের তরশ রবরাজমান থাকা (পরিম রেতরির োে আর্া অেৃশয হরয় রারের অন্ধকার ঘরনরয় না আিা) পেিি নামাজ আোয় করর তনয়া তেরে পারর মাতরররবর নামাজ তমাি পাাঁচ রাকাে প্রথরম রেন রাকাে েরজ এবং অেঃপর েুই রাকাে িুন্নে  ৫/ ইশা- ততা ুে তপরররয় রারের অন্ধকার ঘরনরয় আিার পর হরে এই নামারজর ওয়াক্ত শুরু হয় এবং রারের এক েৃে য়াংশ িময় তথরক ম যরাে পেিি তে তকান িমরয় নামাজ আোয় করর তনয়া তেরে পারর ইশার নামাজ তমাি েশ রাকাে প্রথরম চার রাকাে িুন্নরে জা'তয়ো (অনাবশযক), চার রাকাে েরজ এবং িবরশরষ েুই রাকাে িুন্নে এছারাও রেন রাকাে রবেররর ওয়ারজব নামাজ ইশার েুই রাকাে িুন্নে নামারজর পররই আোয় করর তনওয়া োয় েজর, জহুর, আছর ও মাতরররবর নামাজ তবরশ তেরর না করর ওয়াক্ত হরয় োবার রকছু িমরয়র মর যই আোয় করর তনয়া উত্তম তকান কাররন িময় িম্পরকি তবরখয়াে হরয় ততরে বা ঘুরমরয় থাকরে বা তকান রবরশষ কাররন তকান রনরেিষ্ট নামারজর ওয়াক্ত/িময় তপরররয় ততরে েে োরাোরর িম্ভব ো আোয় করর রনরে হরব এরক্ষরত্র অবশযই নামারজর ারাবারহকো বজায় রাখরে হরব অথিাৎ তে ওয়ারক্তর নামাজ রমি হরয়রছ ো আরত আোয় তকারর রনরে হরব তেমন িূেিারস্তর আরত আছররর নামাজ আোয় করা িম্ভব না হরে িূেিারস্তর পর আরত আছররর নামাজ এবং োরপর মাতরররবর নামাজ আোয় কররে হরব েরব এরজনয মহান আল্লাহোয়াোর কারছ ক্ষমা তচরয় রনরে হরব িেরর থাকরে মাতররব একিু তেরররে পরর োর পরপরই ইশার নামাজ আোয় করর তনয়ার অবকাশ ররয়রছ আবার িূেি ঢরে পরার আরত িেরর তবর হরে জুহুর একিু তেরররে পরর একিারথ আছররর নামাজ আোয় করর তনয়া োয়
 10. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com েেররর িুন্নে েুই রাকাআরের রনয়যাে: ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬ُْ‫ى‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُّ‫ر‬ْ‫ج‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ُ‫ة‬َ‫ن‬‫س‬ُ‫ل‬ْ‫و‬‫س‬َ‫ر‬ُّ َ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ - উচ্চারণ: নাওয়াইেু আন উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো রাকা’আোই িাোরেে োজরর িুন্নােু রাছুরেল্লারহ ো’আো মুোওয়ারিহান ইোরজহারেে কাবারেশ শার োরে আল্লাহু আকবার অনুবাে: েজররর েুরাকাে িুন্নে নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার েেররর েুই রাকাআে েরে নামারের রনয়যােঃ ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬ُْ‫ى‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُّ‫ر‬ْ‫ج‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ُ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ف‬ُّ َ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ - উচ্চারণঃ নাওয়াইেু আন উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো রাকা’আোই িাোরেে োজরর োরেুল্লারহ ো’আো মুোওয়ারিহান ইোরজহারেে কাবারেশ শার োরে আল্লাহু আকবার অনুবাে: েজররর েুরাকাে েরে নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার তোহররর িুন্নাে চার রাকাে নামারের রনয়ে ُْ‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُ‫ت‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬َُ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫ا‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ة‬َ‫ن‬‫س‬ّ‫ْر‬‫ه‬‫ظ‬ْ‫ال‬ُّ‫ل‬ْ‫و‬‫س‬َ‫ر‬ُّ َ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬ ‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ - উচ্চারনঃ নাওয়াইেুয়ান উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো আরবায়া রাকাআরে ছাোরেে তজাহরর িুন্নােু রািূরেল্লারহ ো’য়াে তমাোওয়ারিহান ইো রজহারেে কাবারেশ শাররোরে আকবর অনুবাে: তোহররর চার রাকাে িুন্নে নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার তোহররর েরে চার রাকাে নামারের রনয়ে ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬َُ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫ا‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُّ‫ْر‬‫ه‬‫ظ‬ْ‫ال‬ُ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ف‬ُّ َ‫للَا‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ - উচ্চারনঃ নাওয়াইেুয়ান উিারল্লয়া রেল্লারহ ো’আো আরবায়া রাকাআরে ছাোরেজ তজাহরর োরজুল্লারহ ো’য়াে তমাোওয়ারিহান ইো রজহারেে কাবারেশ শাররোরে আকবর অনুবাে: তোহররর চার রাকাে েরজ নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার তজাহররর িুন্নাে েুই রাকাে নামারের রনয়ে ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ة‬َ‫ن‬‫س‬ّ‫ْر‬‫ه‬‫ظ‬ْ‫ال‬ُّ‫ل‬ْ‫و‬‫س‬َ‫ر‬ُّ َ‫لِل‬َُ‫ع‬َ‫ت‬‫ا‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ -
 11. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com উচ্চারনঃ নাওয়াইেুয়ান উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো রাকাআরে ছাোরেজ তজাহরর িুন্নােু রািূরেল্লারহ ো’য়াে তমাোওয়ারিহান ইো রজহারেে কাবারেশ শাররোরে আকবর অনুবাে: তজাহররর েুরাকাে িুন্নে নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার তোহররর নেে েুই রাকাআরের রনয়ে ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ل‬ْ‫ف‬َ‫ن‬ْ‫ال‬ّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬ َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ - উচ্চারণঃ নাওয়াইেুয়ান উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো রাকাআরে ছাোরেে নেরে তমাহাওয়ারিহান ইো রজহারেে কাবারেশ শার োরে আল্লাহু আকবার অনুবাে: তজাহররর েুরাকাে েরে নেে নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার আছররর িুন্নাে চার রাকাআে নামারের রনয়ে ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬َُ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫ا‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ة‬َ‫ن‬‫س‬ّ‫ر‬ْ‫ص‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ُّ‫ل‬ْ‫و‬‫س‬َ‫ر‬ُّ َ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬ ‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ - উচ্চারনঃ নাওয়াইেুয়ান উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো আরবায়া রাকাআরে ছাোরেে আিরর িুন্নােু রািূরেল্লারহ ো’য়াে তমাোওয়ারিহান ইো রজহারেে কাবারেশ শাররোরে আকবর অনুবাে: আছররর চার রাকাে িুন্নে নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার আছররর েরে চার রাকাআে নামারের রনয়ে ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬َُ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫ا‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُّ‫ر‬ْ‫ص‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ُ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ف‬ُّ َ‫للَا‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ - উচ্চারনঃ নাওয়াইেুয়ান উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো আরবায়া রাকাআরে ছাোরেে আিরর োরেুল্লারহ ো’য়াে তমাোওয়ারিহান ইো রজহারেে কাবারেশ শাররোরে আকবর অনুবাে: আছররর চার রাকাে েরজ নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার এশার চার রাকাআে িুন্নে নামরের রনয়যাে ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ى‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬َُ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫ا‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ة‬َ‫ن‬‫س‬ّ‫ء‬‫ا‬َ‫ش‬ّ‫ع‬ْ‫ال‬ُّ‫ل‬ْ‫و‬‫س‬َ‫ر‬ُّ َ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ উচ্চারনঃ নাওয়াইেুয়ান উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো আরবায়া রাকাআরে ছাোরেে এশাই িুন্নােু রািূরেল্লারহ ো’য়াে তমাোওয়ারিহান ইো রজহারেে কাবারেশ শাররোরে আল্লাহু আকবর অনুবাে: এশার চার রাকাে িুন্নে নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার
 12. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com এশার চারর রাকাআে েরে নামরের রনয়যাে ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬َُ‫ع‬َ‫ب‬ْ‫ر‬َ‫ا‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُّ‫ء‬َ‫ش‬ّ‫ع‬ْ‫ال‬ُ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ف‬ُّ َ‫للَا‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ উচ্চারনঃ নাওয়াইেুয়ান উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো আরবায়া রাকাআরে ছাোরেে এশাই োরেুল্লারহ ো’য়াে তমাোওয়ারিহান ইো রজহারেে কাবারেশ শাররোরে আল্লাহু আকবর অনুবাে: এশার চার রাকাে েরজ নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার রবরেররর নামারের রনয়যাে ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬َُ‫ث‬َ‫ل‬َ‫ث‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُ‫ب‬ّ‫ج‬‫ا‬َ‫و‬ّ‫ر‬ْ‫ت‬ّ‫و‬ْ‫ال‬ُّ َ‫للَا‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ উচ্চারনঃ নাওয়াইেুয়ান উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো িাোছা রাকায়ারে ছাোরেে রবেরর ওয়ারজবুল্লারহ ো’য়াো তমাোওয়ারিহান ইো রজহারেে কা’বারেশ্ শার োরে আল্লাহু আকবার অনুবাে: রেন রাকাে তবরের ওয়ারজব নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার মাতরররবর রেন রাকাআে েরে নামারের রনয়ে ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬َُ‫ث‬َ‫ل‬َ‫ث‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُّ‫ب‬ّ‫ر‬ْ‫غ‬َ‫م‬ْ‫ال‬ُ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ف‬ُّ َ‫للَا‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ - উচ্চারণঃ নাওয়াইেুয়ান উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো িাোছা রাকায়ারে ছাোরেে মাতরররব োরেুল্লারহ োয়াো তমাোওয়ারিহান ইো রজহারেে কাবারে শাররোরে আল্লাহু আকবার অনুবাে: মাতরররবর রেন রাকাে েরজ নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার মাতরররবর েুই রাকাআে িুন্নাে নামারের রনয়ে ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬ُّ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُّ‫ب‬ّ‫ر‬ْ‫غ‬َ‫م‬ْ‫ال‬ُ‫ة‬َ‫ن‬‫س‬ُْ‫و‬‫س‬َ‫ر‬‫ا‬ُّ َ ّ‫للَا‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ উচ্চারণঃ নাওয়াইেুয়ান উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো রাকায়ারে ছাোরেে মাতরররব িুন্নােু রািুেল্লারহ ো’য়াো তমাোওয়ারিহান ইো রজহারেে কা’বারে শাররোরে আল্লাহু আকবার অনুবাে: মাতরররবর েুই রাকাে িুন্নে নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার
 13. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com - ُّ‫ْم‬‫س‬ّ‫ب‬ُّ َ‫للَا‬ُّ‫ن‬ ََٰ‫م‬ْ‫َح‬‫ر‬‫ال‬ُّ‫يم‬ّ‫َح‬‫ر‬‫ال‬ ُ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬ْ‫ال‬ُّ َ ّ‫لِل‬ُِّ‫ب‬َ‫ر‬َُ‫ين‬ّ‫م‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬ْ‫ال‬ ُّ‫ن‬ ََٰ‫م‬ْ‫َح‬‫ر‬‫ال‬ُّ‫يم‬ّ‫َح‬‫ر‬‫ال‬ ُّ‫ك‬ّ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬ُّ‫م‬ْ‫و‬َ‫ي‬ُّ‫ن‬‫ِّي‬‫د‬‫ال‬ َُ‫ك‬‫َا‬‫ي‬ّ‫إ‬ُ‫د‬‫ْب‬‫ع‬َ‫ن‬َُ‫َاك‬‫ي‬ّ‫إ‬َ‫و‬ُ‫ين‬ّ‫ع‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ن‬ ‫ا‬َ‫ن‬ّ‫د‬ْ‫ه‬‫ا‬َُ‫ط‬‫ا‬َ‫ر‬ِّ‫الص‬َُ‫م‬‫ي‬ّ‫ق‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫م‬ْ‫ال‬ َُ‫ط‬‫ا‬َ‫ر‬ّ‫ص‬َُ‫ين‬ّ‫ذ‬َ‫ال‬َُ‫ت‬ْ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ُْ‫م‬ّ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُّ‫ْر‬‫ي‬َ‫غ‬ُّ‫ب‬‫و‬‫ض‬ْ‫غ‬َ‫م‬ْ‫ال‬ُْ‫م‬ّ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬َُ‫ل‬َ‫و‬َُ‫ين‬ِّ‫ل‬‫َا‬‫ض‬‫ال‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম আেহামেুরেল্লারহ রাব্ব ে আ'োম ন আররাহমারনর রাহ ম মা-রেক ইয়াউরমদ্দ্ব ন ইয়যাকা-না'বুেু ওয়া ইয়যাকা নািোয় ন ইহরেনাি-রিরাোে মুিোক্ব ম রিরাত্বাে োরেনা আন-আ'মো আ'োইরহম তাইররে মাতেুরব আ'োইরহম ওয়াোেুয়াল্ল ন আম ন অথি শুরু কররছ আল্লাহর নারম রেরন পরম করুণাময়, অরে েয়ােু োবে য় প্রশংিা আল্লাহ োআোর রেরন িকে িৃরষ্ট জতরের পােনকেিা রেরন রনোি তমরহরবান ও েয়ােু রেরন রবচার রেরনর মারেক আমরা একমাত্র তোমারই ইবােে করর এবং শু ুমাত্র তোমারই িাহােয প্রাথিনা করর আমারেররক িরে পথ তেখাও,তি িমস্ত তোরকর পথ, োরেররক েুরম তনয়ামে োন কররছ োরের পথ নয়, োরের প্ররে তোমার তজব নারেে হরয়রছ এবং োরা পথভ্রষ্ট হরয়রছ - ُْ‫م‬َ‫ل‬َ‫أ‬َُ‫ر‬َ‫ت‬َُ‫ْف‬‫ي‬َ‫ك‬َُ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ف‬َُ‫ُّك‬‫ب‬َ‫ر‬ُّ‫ب‬‫ا‬َ‫ح‬ْ‫ص‬َ‫أ‬ّ‫ب‬ُّ‫يل‬ّ‫ف‬ْ‫ال‬ ُْ‫م‬َ‫ل‬َ‫أ‬ُْ‫ل‬َ‫ع‬ْ‫ج‬َ‫ي‬ُْ‫م‬‫ه‬َ‫د‬ْ‫ي‬َ‫ك‬‫ي‬ّ‫ف‬ُ‫يل‬ّ‫ل‬ْ‫َض‬‫ت‬ َُ‫ل‬َ‫س‬ْ‫ر‬َ‫أ‬َ‫و‬ُْ‫م‬ّ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬‫ًا‬‫ر‬ْ‫ي‬َ‫ط‬َُ‫ل‬‫ي‬ّ‫ب‬‫ا‬َ‫ب‬َ‫أ‬ ‫م‬ّ‫ه‬‫ي‬ّ‫م‬ْ‫َر‬‫ت‬ُ‫ة‬َ‫ر‬‫ا‬َ‫ج‬ّ‫ح‬ّ‫ب‬‫ن‬ِّ‫م‬ُ‫يل‬ِّ‫ج‬ّ‫س‬ ُْ‫م‬‫ه‬َ‫ل‬َ‫ع‬َ‫ج‬َ‫ف‬ُ‫ف‬ْ‫ص‬َ‫ع‬َ‫ك‬ُ‫ول‬‫ك‬ْ‫أ‬َ‫م‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম আোম োরা কাইো আ'ো রাব্বুকা রব-আিহারবে ে ে আোম ইয়াজ-আ'ে কাইোহুম রে োেে ে ওয়া-
 14. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com আরিাো আোইরহম োইরান আবাব ে োররমরহম রবরহজা রারেরম্মন রিরিে োোআ'োহুম কাআ'িরেম মা'কূ ে অথিঃ আপরন রক তেরখনরন আপনার পােনকেিা হস্ত বারহন র িারথ রকরূপ বযবহার করররছন? রেরন রক োরের চক্রাি নিযাৎ করর তেনরন? রেরন োরের উপর তপ্ররণ করররছন ঝাাঁরক ঝাাঁরক পাখ , োরা োরের উপর পাথররর কংকর রনরক্ষপ কররছে অেঃপর রেরন োরেররক র্রক্ষে েৃণিেৃশ করর তেন - ُّ‫ف‬ َ‫يَل‬ّ ّ‫ِل‬ُ‫ْش‬‫ي‬َ‫ر‬‫ق‬ ُْ‫م‬ّ‫ه‬ّ‫ف‬ َ‫يَل‬ّ‫إ‬َُ‫ة‬َ‫ل‬ْ‫ح‬ّ‫ر‬ُّ‫ء‬‫ا‬َ‫ت‬ِّ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ْف‬‫ي‬َ‫ص‬‫ال‬َ‫و‬ ‫وا‬‫د‬‫ْب‬‫ع‬َ‫ي‬ْ‫ل‬َ‫ف‬َُ‫ب‬َ‫ر‬‫ا‬َ‫ذ‬ََٰ‫ه‬ُّ‫ت‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ْ‫ال‬ ‫ي‬ّ‫ذ‬َ‫ال‬‫م‬‫ه‬َ‫م‬َ‫ع‬ْ‫ط‬َ‫أ‬‫ن‬ِّ‫م‬ُ‫وع‬‫ج‬‫آ‬َ‫و‬‫م‬‫ه‬َ‫ن‬َ‫م‬ُْ‫ن‬ِّ‫م‬ُ‫ف‬ْ‫و‬َ‫خ‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম রে ইোরে ক্বু রাইশ; ঈো রেরহম ররহ োোশরশো ইওয়ািিাইে োে ইয়া'বুেু রাব্বা হাোে বাইে আল্লারে আে আ'মাহুম রমন েু'ঈ ওয়া আমারাহুম রমন খাউে অথিঃ তকারাইরশর আিরক্তর কাররণ, আিরক্তর কাররণ োরের শ ে ও গ্র ষ্মকাে ন িেররর অেএব োরা তেন এবােে করর এই ঘররর পােনকেিার রেরন োরেররক ক্ষু ায় আহার রেরয়রছন এবং েুদ্ধর্ রে তথরক োরেররক রনরাপে করররছন - َُ‫ْت‬‫ي‬َ‫أ‬َ‫ر‬َ‫أ‬‫ي‬ّ‫ذ‬َ‫ال‬ُ‫ب‬ِّ‫ذ‬َ‫ك‬‫ي‬ُّ‫ن‬‫ِّي‬‫د‬‫ال‬ّ‫ب‬ َُ‫ك‬ّ‫ل‬ ََٰ‫ذ‬َ‫ف‬‫ي‬ّ‫ذ‬َ‫ال‬ُُّ‫ع‬‫د‬َ‫ي‬َُ‫م‬‫ي‬ّ‫ت‬َ‫ي‬ْ‫ال‬ َُ‫ل‬َ‫و‬ُُّ‫ض‬‫ح‬َ‫ي‬َُٰ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ُّ‫ام‬َ‫ع‬َ‫ط‬ُّ‫ن‬‫ي‬ّ‫ك‬ْ‫س‬ّ‫م‬ْ‫ال‬ ُ‫ْل‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ف‬َُ‫ين‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫م‬ْ‫ل‬ِّ‫ل‬ َُ‫ين‬ّ‫ذ‬َ‫ل‬‫ا‬ُْ‫م‬‫ه‬‫ن‬َ‫ع‬ُْ‫م‬ّ‫ه‬ّ‫ت‬ َ‫َل‬َ‫ص‬َُ‫ون‬‫اه‬َ‫س‬ َُ‫ين‬ّ‫ذ‬َ‫ال‬ُْ‫م‬‫ه‬‫ون‬‫اء‬َ‫ر‬‫ي‬ َُ‫ون‬‫ع‬َ‫ن‬ْ‫م‬َ‫ي‬َ‫و‬َُ‫ون‬‫اع‬َ‫م‬ْ‫ال‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম আরা-আইোল্লারে ইউ কােযাবু রবদ্দ্ব ন োোরেকাে োরে ইয়ােুউ'ঊে ইয়াে ম ওয়াো ইয়াহুেু আ'ো ত্বারমে রমিক ন োইয়াও েুল্লাে-মুিাল্ল ন আল্লারেনাহুম আ'ন িাোরেরহম িাহুন আল্লারেনা হুম ইউরা উন ওয়া ইয়ামনাউ'নাে মা'ঊন
 15. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com অথিঃ আপরন রক তেরখরছন োরক, তে রবচাররেবিরক রমথযা বরে? তি তিই বযরক্ত, তে এে মরক তো াক্কা তেয় এবং রমিক নরক অন্ন রেরে উৎিারহে করর না অেএব েুরর্িাত তিিব নামাে র, োরা োরের নামাে িম্বরন্ধ তব-খবর; োরা ো তোক-তেখারনার জনয করর এবং রনেয বযবহােিয বস্তু অনযরক তেয় না - ‫ا‬َ‫ن‬ّ‫إ‬َُ‫اك‬َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ط‬ْ‫ع‬َ‫أ‬َُ‫ر‬َ‫ث‬ْ‫و‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ ُِّ‫ل‬َ‫ص‬َ‫ف‬َُ‫ِّك‬‫ب‬َ‫ر‬ّ‫ل‬ُْ‫ر‬َ‫ح‬ْ‫ن‬‫ا‬َ‫و‬ َُ‫ن‬ّ‫إ‬َُ‫ك‬َ‫ئ‬ّ‫ن‬‫ا‬َ‫ش‬َُ‫و‬‫ه‬ُ‫ر‬َ‫ت‬ْ‫ب‬َ ْ‫اْل‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম ইন্না আ'ত্বাইনা কাে কাউিার োিারল্লরে রাব্বাকা ওয়ানহার ইন্না শা'রনয়াকা হুয়াে আবোর অথিঃ রনিয় আরম আপনারক কাওিার োন করররছ অেএব আপনার পােনকেিার উরেরশয নামাে পরু ন এবং তকারবান করুন তে আপনার শত্রু, তিই তো তেজকািা, রনবিংশ - ُْ‫ل‬‫ق‬‫ا‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ه‬ُّ‫ي‬َ‫أ‬َُ‫ون‬‫ر‬ّ‫ف‬‫ا‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ َُ‫ل‬ُ‫د‬‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬‫ا‬َ‫م‬َُ‫ون‬‫د‬‫ْب‬‫ع‬َ‫ت‬ َُ‫ل‬َ‫و‬ُْ‫م‬‫نت‬َ‫أ‬َُ‫ون‬‫د‬ّ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬ُ‫د‬‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ َُ‫ل‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫أ‬ُ‫د‬ّ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬ُْ‫م‬ُّ‫ت‬‫د‬َ‫ب‬َ‫ع‬ َُ‫ل‬َ‫و‬ُْ‫م‬‫نت‬َ‫أ‬َُ‫ون‬‫د‬ّ‫ب‬‫ا‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫م‬ُ‫د‬‫ب‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ ُْ‫م‬‫ك‬َ‫ل‬ُْ‫م‬‫ك‬‫ين‬ّ‫د‬َُ‫ي‬ّ‫ل‬َ‫و‬ُّ‫ن‬‫ي‬ّ‫د‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম ক্বু ে ইয়া আইয়ুযহাে কারেরুন ো আ'বুেু মা ো'বুে ওয়াো আনেুম আ'রবেুনা মা আ'বূে ওয়াো আনা আ'রবেুম্মা আবাত্তুম ওয়াো আনেুম আ'রবেুনা মা আ'বুে োকু ম দ্ব নুকু ম ওয়ারেয়াদ্ব ন অথিঃ বেুন, তহ কারেরকূ ে, আরম এবােে কররনা, তোমরা োর এবােে কর এবং তোমরাও এবােেকার নও, োর এবােে আরম করর এবং আরম এবােেকার নই, োর এবােে তোমরা কর তোমরা এবােেকার নও, োর এবােে আরম করর তোমারের কমি ও কমিেে তোমারের জরনয এবং আমার কমি ও কমিেে আমার জরনয
 16. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com - ‫ا‬َ‫ذ‬ّ‫إ‬َُ‫ء‬‫ا‬َ‫ج‬ُ‫ر‬ْ‫َص‬‫ن‬ُّ َ‫للَا‬ُ‫ح‬ْ‫ت‬َ‫ف‬ْ‫ال‬َ‫و‬ َُ‫ْت‬‫ي‬َ‫أ‬َ‫ر‬َ‫و‬َُ‫ن‬‫ال‬َُ‫اس‬َُ‫ون‬‫ل‬‫خ‬ْ‫د‬َ‫ي‬‫ي‬ّ‫ف‬ُّ‫ن‬‫ي‬ّ‫د‬ُّ َ‫للَا‬‫ًا‬‫ج‬‫ا‬َ‫و‬ْ‫ف‬َ‫أ‬ ُْ‫ِّح‬‫ب‬َ‫س‬َ‫ف‬ُّ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬ّ‫ب‬َُ‫ِّك‬‫ب‬َ‫ر‬ُ‫ه‬ْ‫ر‬ّ‫ف‬ْ‫غ‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬َ‫و‬ُ‫ه‬َ‫ن‬ّ‫إ‬َُ‫ان‬َ‫ك‬‫ًا‬‫ب‬‫ا‬َ‫و‬َ‫ت‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম ইজাো আনািরুল্লারহ ওয়াে োেহ ওয়ারা আইোন্নািা ইয়ােখুেুনা রে-দ্ব রনল্লারহ আেওয়াজা োিারব্বহ রবহামরে রারব্বকা ওয়াস্তাতরেরহ ইন্নাহু কা'না োওয়যাবা অথিঃ েখন আিরব আল্লাহর িাহােয ও রবজয় এবং আপরন মানুষরক েরে েরে আল্লাহর দ্ব রন প্ররবশ কররে তেখরবন, েখন আপরন আপনার পােনকেিার পরবত্রো বণিনা করুন এবং োাঁর কারছ ক্ষমা প্রাথিনা করুন রনিয় রেরন ক্ষমাকার - ُْ‫َت‬‫ب‬َ‫ت‬‫ا‬َ‫د‬َ‫ي‬‫ي‬ّ‫ب‬َ‫أ‬ُ‫ب‬َ‫ه‬َ‫ل‬َُ‫ب‬َ‫ت‬َ‫و‬ ‫ا‬َ‫م‬َُٰ‫ى‬َ‫ن‬ْ‫غ‬َ‫أ‬ُ‫ه‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ُ‫ه‬‫ال‬َ‫م‬‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬َُ‫ب‬َ‫س‬َ‫ك‬ َُٰ‫ى‬َ‫ل‬ْ‫ص‬َ‫ي‬َ‫س‬‫ًا‬‫ر‬‫ا‬َ‫ن‬َُ‫ات‬َ‫ذ‬ُ‫ب‬َ‫ه‬َ‫ل‬ ُ‫ه‬‫ت‬َ‫أ‬َ‫ر‬ْ‫م‬‫ا‬َ‫و‬َُ‫ة‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫م‬َ‫ح‬ُّ‫ب‬َ‫ط‬َ‫ح‬ْ‫ال‬ ‫ي‬ّ‫ف‬‫ا‬َ‫ه‬ّ‫د‬‫ي‬ّ‫ج‬ُ‫ْل‬‫ب‬َ‫ح‬‫ن‬ِّ‫م‬ُ‫د‬َ‫س‬َ‫م‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম োব্বাে ইয়াো আরব োহারবউ ওয়াোব্ব মা আতনা আ'নহুমােুহু ওয়ামা কািাব িাইয়ািো নারান োোোহাব ওয়ামরা আেুহু হাম্মা োোে হাোব রে রেরেহা হাবেুরম্মম মািাে অথিঃ আবু োহারবর হস্তদ্বয় ধ্বংি তহাক এবং ধ্বংি তহাক তি রনরজ, তকান কারজ আরিরন োর ন-িম্পে ও ো তি উপাজিন করররছ িত্বরই তি প্ররবশ কররব তেরেহান অরিরে এবং োর স্ত্র ও-তে ইন্ধন বহন করর, োর তেরেরশ খজুিররর ররশ রনরয়
 17. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com - ُْ‫ل‬‫ق‬َُ‫و‬‫ه‬َُ‫للَا‬ُ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ َُ‫للَا‬‫د‬َ‫م‬َ‫ص‬‫ال‬ ُْ‫م‬َ‫ل‬ُْ‫د‬ّ‫ل‬َ‫ي‬ُْ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬ُْ‫د‬َ‫ل‬‫و‬‫ي‬ ُْ‫م‬َ‫ل‬َ‫و‬‫ن‬‫ك‬َ‫ي‬ُ‫ه‬َ‫ل‬‫ا‬ً‫و‬‫ف‬‫ك‬ُ‫د‬َ‫ح‬َ‫أ‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম ক্বু ে হুয়াল্লাহু আহাে আল্লাহুিিামাে োম ইয়ারেে, ওয়াোম ইউোে ওয়াোম ইয়াকু ল্লাহু কু েু য়ান আহাে অথিঃ বেুন, রেরন আল্লাহ, এক, আল্লাহ অমুখারপক্ষ , রেরন কাউরক জন্ম তেনরন এবং তকউ োরক জন্ম তেয়রন এবং োর িমেুেয তকউ তনই - ُْ‫ل‬‫ق‬ُ‫وذ‬‫ع‬َ‫أ‬ُِّ‫ب‬َ‫ر‬ّ‫ب‬ُّ‫ق‬َ‫ل‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ‫ن‬ّ‫م‬ُِّ‫ر‬َ‫ش‬‫ا‬َ‫م‬َُ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ ‫ن‬ّ‫م‬َ‫و‬ُِّ‫ر‬َ‫ش‬ُ‫ق‬ّ‫اس‬َ‫غ‬‫ا‬َ‫ذ‬ّ‫إ‬َُ‫ب‬َ‫ق‬َ‫و‬ ‫ن‬ّ‫م‬َ‫و‬ُِّ‫ر‬َ‫ش‬ُّ‫ت‬‫ا‬َ‫ث‬‫ا‬َ‫ف‬َ‫ن‬‫ال‬‫ي‬ّ‫ف‬ُّ‫د‬َ‫ق‬‫ع‬ْ‫ال‬ ‫ن‬ّ‫م‬َ‫و‬ُِّ‫ر‬َ‫ش‬ُ‫د‬ّ‫اس‬َ‫ح‬‫ا‬َ‫ذ‬ّ‫إ‬َُ‫د‬َ‫س‬َ‫ح‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম ক্বু ে আউেুরব রারব্বে োোক্ব রমন শারররমা খাোক্ব ওয়ারমন শাররর তারিরক্বন ইো ওয়াক্বাব ওয়ারমন শারররন নােোিারে রেে ও'ক্বাে ওয়ারমন শাররর হারিরেন ইো হািাে অথিঃ বেুন, আরম আশ্রয় গ্রহণ কররছ প্রর্ারের পােনকেিার, রেরন ো িৃরষ্ট করররছন, োর অরনষ্ট তথরক, অন্ধকার রারত্রর অরনষ্ট তথরক, েখন ো িমাতে হয়, গ্ররন্থরে েু াঁৎকার রেরয় জােুকাররন রের অরনষ্ট তথরক এবং রহংিুরকর অরনষ্ট তথরক েখন তি রহংিা করর
 18. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com - ُْ‫ل‬‫ق‬ُ‫وذ‬‫ع‬َ‫أ‬ُِّ‫ب‬َ‫ر‬ّ‫ب‬ُّ‫اس‬َ‫ن‬‫ال‬ ُّ‫ك‬ّ‫ل‬َ‫م‬ُّ‫اس‬َ‫ن‬‫ال‬ ُّ‫ه‬ََٰ‫ل‬ّ‫إ‬ُّ‫اس‬َ‫ن‬‫ال‬ ‫ن‬ّ‫م‬ُِّ‫ر‬َ‫ش‬ُّ‫اس‬َ‫ْو‬‫س‬َ‫و‬ْ‫ال‬ُّ‫اس‬َ‫ن‬َ‫خ‬ْ‫ال‬ ‫ي‬ّ‫ذ‬َ‫ال‬ُ‫س‬ّ‫ْو‬‫س‬َ‫و‬‫ي‬‫ي‬ّ‫ف‬ُّ‫ور‬‫د‬‫ص‬ُّ‫اس‬َ‫ن‬‫ال‬ َُ‫ن‬ّ‫م‬ُّ‫ة‬َ‫ن‬ّ‫ج‬ْ‫ال‬ُّ‫اس‬َ‫ن‬‫ال‬َ‫و‬ উচ্চারণঃ রবিরমল্লারহর রাহমারনর রাহ ম ক্বু ে আউেুরব রারব্বন্নাি মারেরকন্নাি ইোরহন্নাি রমন শারররে ওয়ািওয়ারিে খান্নাি আল্লারে ওয়ািইউিু রেিুেুররন্নাি রমনাে রজন্নারে ওয়ান্নাি অথিঃ বেুন, আরম আশ্রয় গ্রহণ করররেরছ মানুরষর পােনকেিার, মানুরষর অর পরের, মানুরষর মা’বুরের োর অরনষ্ট তথরক, তে কু মন্ত্রণা তেয় ও আত্নরতাপন করর, তে কু মন্ত্রণা তেয় মানুরষর অিরর, রজ্বরনর ম য তথরক অথবা মানুরষর ম য তথরক প্রথরম অজু করর পরবত্র হরয় জায়নামারজ োাঁরররয় জায়নামারজর তোয়া পররব মরন মরন নামারজর রনয়যে কররব এবং আল্লাহু আকবার বরে োকব রর োহররমার পরর নার রা বুরকর উপর ও পুরুরষরা নার্ র উপরর হাে বাাঁ রব (বাম হাাঁরের উপরর ডান হাে) প্রথরম িানা পররব িূরা োরেহা পররব এবং োরপরর অনয একরি িূরা রমোরব র-রস্থরর্ারব রুকু ও েুই রিজো করর উর োাঁরারব এবং পূরবির নযায় হাে বাাঁ রব িূরা োরেহা পররব এবং অনয তকান িূরা রমোরব িম্পূণির্ারব রুকু -তিজো কররব এবং উর না োাঁরররয় নব রক বিরব নব রক োশাহুে, েরুে ও তোয়া মািুরা পা কররব অেঃপর ডারন ও বারম িাোম রেরররয় নামাজ তশষ কররব জায়নামারে োাঁরররয় পরার তো’আঃ ُْ‫ى‬ِّ‫ن‬ّ‫ا‬ُ‫ْت‬‫ه‬َ‫ج‬َ‫و‬َُ‫ى‬ّ‫ه‬ْ‫ج‬َ‫و‬ُْ‫ى‬ّ‫ذ‬َ‫ل‬ّ‫ل‬َُ‫ط‬َ‫ف‬ُّ‫ت‬َ‫و‬َ‫م‬َ‫س‬‫ال‬َ‫ر‬َُ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ل‬ْ‫ا‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ن‬َ‫ا‬‫ا‬َ‫م‬َ‫و‬‫ا‬َ‫ف‬ْ‫ي‬ّ‫ن‬َ‫ح‬َُ‫ن‬ّ‫م‬َُ‫ْن‬‫ي‬ّ‫ك‬ّ‫ر‬ْ‫ش‬‫م‬ْ‫ال‬ উচ্চারণঃ ইরন্ন ওয়ািাহােু ওজরহয়া রেল্লাে োোরাচ্ছামাওয়ারে ওয়াে আরো হারনোাঁও ওয়ামা আনা রমনাে মুশররক ন উচ্চারণঃরনিই আরম োাঁহার রেরক মুখ রেরাইোম, রেরন আিমান জরমন িৃরষ্ট কররয়ারছন আরম মুশররকরেরতর েের্ু ক্ত নরহ
 19. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com েেররর িুন্নে েুই রাকাআরের রনয়যাে: ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬ُْ‫ى‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُّ‫ر‬ْ‫ج‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ُ‫ة‬َ‫ن‬‫س‬ُ‫ل‬ْ‫و‬‫س‬َ‫ر‬ُّ َ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬ ‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ - উচ্চারণ: নাওয়াইেু আন উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো রাকা’আোই িাোরেে োজরর িুন্নােু রাছুরেল্লারহ ো’আো মুোওয়ারিহান ইোরজহারেে কাবারেশ শার োরে আল্লাহু আকবার অনুবাে: েজররর েুরাকাে িুন্নে নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার েেররর েুই রাকাআে েরে নামারের রনয়যােঃ ُ‫ْت‬‫ي‬َ‫و‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬َ‫ا‬َُ‫ى‬ِّ‫ل‬َ‫ص‬‫ا‬ُّ َ ّ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬ُْ‫ى‬َ‫ت‬َ‫ع‬ْ‫ك‬َ‫ر‬ُّ‫ة‬‫و‬َ‫ل‬َ‫ص‬ُّ‫ر‬ْ‫ج‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ُ‫ض‬ْ‫ر‬َ‫ف‬ُّ َ‫لِل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬‫ى‬َ‫ل‬‫ًا‬‫ه‬ِّ‫ج‬َ‫و‬َ‫ت‬‫م‬‫ى‬َ‫ل‬ّ‫ا‬ ُّ‫ة‬َ‫ه‬ّ‫ج‬ُّ‫ة‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ك‬ْ‫ال‬ُّ‫ر‬َ‫ش‬‫ال‬ُّ‫ة‬َ‫ف‬ْ‫ي‬َُ َ‫للَا‬ُ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ك‬َ‫ا‬ - উচ্চারণঃ নাওয়াইেু আন উিারি্েয়া রেল্লারহ ো’আো রাকা’আোই িাোরেে োজরর োরেুল্লারহ ো’আো মুোওয়ারিহান ইোরজহারেে কাবারেশ শার োরে আল্লাহু আকবার অনুবাে: েজররর েুরাকাে েরে নামাজ আোয় করার উরেরশয রকবোমুখ হরয় রনয়যে করোম, আল্লাহু আকবার তো'আ ইরস্তফ্োহ (িানা) পা করা িুন্নাে তো'আ ইরস্তফ্োহ রনম্নরূপঃ َُ‫م‬‫ه‬َ‫لل‬َ‫ا‬ُْ‫د‬ّ‫ع‬‫ا‬َ‫ب‬ُْ‫ي‬ّ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬َُ‫ْن‬‫ي‬َ‫ب‬َ‫و‬َُ‫ي‬َ‫ا‬‫اي‬َ‫ط‬َ‫خ‬‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬َُ‫دت‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫ب‬َُ‫ْن‬‫ي‬َ‫ب‬ُّ‫ق‬ّ‫ر‬ْ‫ش‬َ‫م‬ْ‫ال‬ُّ‫ب‬ّ‫ر‬ْ‫غ‬َ‫م‬ْ‫ال‬َ‫و‬ . َُ‫م‬‫ه‬َ‫لل‬َ‫ا‬ُْ‫ي‬ّ‫ن‬ِّ‫ق‬َ‫ن‬ُْ‫ن‬ّ‫م‬ َُ‫اي‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫خ‬‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬‫ى‬َ‫ق‬َ‫ن‬‫ي‬ُ‫ب‬ْ‫و‬َ‫الث‬ُ‫ض‬َ‫ي‬ْ‫ب‬َ ْ‫اْل‬َُ‫ن‬ّ‫م‬ُّ‫س‬َ‫ن‬َ‫د‬‫ال‬ . َُ‫م‬‫ه‬َ‫لل‬َ‫ا‬ُْ‫ي‬ّ‫ن‬ْ‫ل‬ّ‫س‬ْ‫غ‬‫ا‬ُْ‫ن‬ّ‫م‬َُ‫اي‬َ‫ي‬‫ا‬َ‫ط‬َ‫خ‬ُّ‫ء‬‫ا‬َ‫م‬ْ‫ال‬ّ‫ب‬ ُّ‫ج‬ْ‫ل‬َ‫الث‬َ‫و‬ُّ‫د‬ْ‫ر‬َ‫ب‬ْ‫ال‬َ‫و‬ . উচ্চারণঃ আল্লা-হুম্মা বা-'ইে বাইন ওয়া বাইনা খাো-ইয়া-য়া, কামা- বা-'আদ্ো বাইনাে মাশররক্ব ওয়াে মাতরররব, আল্লা-হুম্মা নারক্কন - রমন খাো-ইয়া-য়া কামা- ইউনাক্কাছ্ ছাওবুে আবইয়ােু রমনাোনারি, আল্লা-হুম্মাতরিেন - রমন খাো-ইয়া-য়া রবে মা-রয়, ওয়াছ্ছােরজ, ওয়াে বাররে অথিঃ তহ আল্লাহ্! েুরম আমারক আমার পাপগুরো তথরক এে েূরর রাখ তেমন পূবি ও পরিম পরপীডররক পরপীডর তথরক েূরর তররখছ তহ আল্লাহ্! েুরম আমারক আমার পাপ হরে এমন র্ারব পররষ্কার করর োও, তেমন িাো কাপররক ময়ো হরে পররষ্কার করা হয় তহ আল্লাহ্! েুরম আমারক আমার পাপ হরে (পরবত্র করার জনয) পারন, বরে ও রশরশর দ্বারা ুরয় পররষ্কার করর োও [বুখার ও মুিরেম] অনয এক হাে রি আবু তহারায়রাহ্ রারেয়াল্লাহু 'আনহু তথরক বরণিে, রেরন নব কার ম িাল্লাল্লাহু 'আেইরহ ওয়ািাল্লাম হরে বণিনা কররন তে, েরে তকউ চায় োহরে পূরবির তো'আর পররবরেি রনরম্নর তো'আরিও পা কররে পারর কারণ নব কর ম িাল্লাল্লাহু 'আেইরহ ওয়ািাল্লাম তথরক ো পা করার প্রমাণ ররয়রছ- َُ‫ك‬َ‫ن‬‫ا‬َ‫ح‬ْ‫ب‬‫س‬َُ‫م‬‫ه‬َ‫الل‬َُ‫ك‬ّ‫د‬ْ‫م‬َ‫ح‬ّ‫ب‬َ‫و‬َُ‫ك‬َ‫ار‬َ‫ب‬َ‫ت‬َ‫و‬َُ‫ك‬‫ْم‬‫س‬‫ا‬‫ى‬َ‫ل‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫ت‬َ‫و‬َُ‫ك‬ُّ‫د‬َ‫ج‬َُ‫ل‬َ‫و‬َُ‫ه‬َ‫ل‬ّ‫إ‬َُ‫ك‬‫ْر‬‫ي‬َ‫غ‬ উচ্চারণঃ তিাবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া রবহামরেকা, ওয়া োবারাকাস্মুকা, ওয়া ো'আো জােুকা ওয়া ো-ইোহা তাইরুকা
 20. Want more Updates  http://facebook.com/tanbir.ebooks facebook /gmail/skype: - http://tanbircox.blogspot.com অথিঃ তহ আল্লাহ্! আরম তোমার পরবত্রো বণিনা কররছ েুরম প্রশংিাময়, তোমার নাম বরকেময়, তোমার মেিাো অরে উরচ্চ, আর েুরম বযে ে িরেযকার তকান মা'বূে তনই পূরবির তো'আ েু'রি ছারাও েরে তকউ নব িাল্লাল্লাহু 'আেইরহ ওয়ািাল্লাম তথরক প্রমারণে অনযানয তে িমস্ত তো'আরয় ইরস্তফ্োহ বা িানা ররয়রছ, ো পা করর েরব তকান বা া তনই রকন্তু উত্তম হরো তে, কখনও এরি আবার কখনও অনযরি পরা কারণ এর মা যরম রািূে িাল্লাল্লাহু 'আেইরহ ওয়ািাল্লারমর পররপূণি অনুিরণ প্ররেেরেে হরব - িূরা রক্বরারের পর "আল্লাহু-আকবার" বরে রুকু রে োরব এবং রনরম্নাক্ত রুকু র তোয়ারি পা কররবঃ ‫سبحان‬‫ربي‬‫العظيم‬ উচ্চারণঃ িুবহানা রারব্ব'আে 'আজ ম অথিঃ আরম আমার মহান প্রর্ু র পরবত্রো বণিনা কররছ তো'আরি রেন বা োর অর ক (পাাঁচবার/িােবার) পরা র্াে রুকু তথরক উ ার তোয়াঃ ‫سمع‬‫للَا‬‫لمن‬‫حمده‬ উচ্চারণঃ িারম'আল্লাহু রেমান হারমোহ্ রুকু তথরক উর তিাজা হরয় োাঁরররয় পরার তোয়াঃ ‫ربنا‬‫ولك‬‫الحمد‬ উচ্চারণঃ রাব্বানা- ওয়া োকাে হামদ্ অথিঃ তহ আমারের প্ররেপােক! তোমার জনযই িমস্ত প্রশংিা এরপর আল্লাহু-আকবার বরে রিজোয় োরব এবং রনরম্নাক্ত তোয়ারি রেনবার বা োর অর ক (পাাঁচবার বা িােবার) পা কররব ‫سبحان‬‫ربي‬‫اْلعلى‬ উচ্চারণঃ িুবহানা রারব্বয়াে আ'ো অথিঃ আমার িরবিাচ্চ প্ররেপােরকর [আল্লাহর] প্রশংিা কররছ এরপর আল্লাহু-আকবার বরে রিজো তথরক তিাজা হরয় বিরব এবং েুই রিজোর মাঝখারন এই তোয়ারি পররবঃ ُِّ‫ب‬َ‫ر‬‫؛‬ْ‫ي‬ّ‫ل‬ْ‫ر‬ّ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ُِّ‫ب‬َ‫ر‬‫؛‬ْ‫ي‬ّ‫ل‬ْ‫ر‬ّ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ُِّ‫ب‬َ‫ر‬‫؛‬ْ‫ي‬ّ‫ل‬ْ‫ر‬ّ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬َُ‫م‬‫ه‬َ‫لل‬َ‫ا‬،ْ‫ي‬ّ‫ل‬ْ‫ر‬ّ‫ف‬ْ‫غ‬‫ا‬ُْ‫ي‬ّ‫ن‬ْ‫م‬َ‫ح‬ْ‫ار‬َ‫و‬ُْ‫ي‬ّ‫ن‬ّ‫د‬ْ‫ه‬‫ا‬َ‫و‬ ُْ‫ي‬ّ‫ن‬ْ‫ق‬‫ز‬ْ‫ار‬َ‫و‬ُْ‫ي‬ّ‫ن‬ّ‫ف‬‫ا‬َ‫ع‬َ‫و‬ُْ‫ي‬ّ‫ن‬ْ‫ر‬‫ب‬ْ‫اج‬َ‫و‬ . উচ্চারণঃ ররব্বরফেরে -, ররব্বরফেরে -, ররব্বরফেরে -, আল্লাহুম্মারফেরে -, ওয়ারহামন -, ওয়াহরেন -, ওয়াররোকন - , ওয়া 'আ-রেন -, ওয়াজবুরন - অথিঃ তহ আল্লাহ্! আমারক ক্ষমা কর, তহ আল্লাহ্! আমারক ক্ষমা কর, তহ আল্লাহ্! আমারক ক্ষমা কর তহ আল্লাহ্! আমারক ক্ষমা কর, আমারক রহম কর, আমারক তহোয়াে োন কর, আমারক রররেক োন কর, আমারক িুস্থযো োন কর এবং আমার ক্ষয়ক্ষরে পূরণ কর অেঃপর পুনরায় আল্লাহু-আকবার বরে রদ্বে য় রিজো রেরব এবং প্রথম রিজোর অনুরূপ কররব