Anúncio
Anúncio

Tanácsadás modul

 1. Dr. Dávid MáriaDr. Dávid Mária A tanácsadás ésA tanácsadás és konfliktuskezelés elmélete éskonfliktuskezelés elmélete és gyakorlatagyakorlata TÁMOP-5.4.4-09/2-C-2009-0009 Pályázati konferencia Esztergom, 2012. 01. 26.
 2. Előzmények:Előzmények:  A felsőoktatás átalakuló rendje, az életpályák rugalmas alakíthatósága iránti igény azt várja a felsőoktatás intézményeitől, hogy a megszerzett diploma ne csak egy szűken vett szakterületre készítse fel a hallgatókat.  A közoktatásban, közművelődésben, szociális és gyermekvédelmi ellátásban, az oktatási-nevelési intézményekben és a felnőttoktatás terén egyaránt szükség van olyan új, kialakítandó kompetenciákra, melyek tágítják a korábban kialakított szakmai horizontot.  A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Vitéz János Kara a TÁMOP pályázat keretében célul tűzte ki, hogy a szociális gyermekjóléti, és gyermekvédelmi területen megjelenő hallgatóik ismeretei, készségei és kompetenciái jobban igazodjanak a szolgáltatói rendszer munkaerőpiaci igényeihez.
 3. Előzmények:Előzmények: Igényfelmérést végeztek: 117 szociális és gyermekvédelmi szolgáltatónál, valamint Esztergom és térsége közoktatási intézményeiben. Az igényfelmérés és az egyeztetések eredményeként nyilvánvalóvá vált, hogy igény van arra, hogy a képzésbe korszerű tanácsadási ismereteket illesszünk be. A Tanácsadás modul olyan interprofesszionális modulrendszerű tantárgyfejlesztés, mely ezt az igényt célozza kielégíteni. A modul tantárgyai a PPKE VJK-n tanuló szociálpedagógus, kommunikáció és média-, andragógia és tanító szakos hallgatók számára egyaránt hasznosítható ismereteket nyújtanak.
 4. A modul céljaA modul célja  Felkészíteni szociálpedagógus, kommunikáció és média-, andragógia és tanító szakon tanuló hallgatókat arra, hogy majdani foglalkozásuk során a szűken vett specifikus szakmai ismereteiken túl képesek legyenek a szakterületükön érintetteken eredményesen és építően segíteni, valamint hatékonyan közreműködni az egyéni és szervezeti problémák és konfliktusok megoldásában, az egyéni életutak és életvezetés alakításában, a képességek kibontakoztatásában.  A modul elvégzői nem lesznek kvalifikált tanácsadók, de olyan tanácsadási ismereteket és gyakorlatot szereznek a modul tantárgyai révén, melyek képessé teszik őket egyrészt a saját szakterületükön való hatékonyabb munkára, másrészt az interdiszciplinaritás talaján felkészíti őket a szokásos szakmai feladatokat meghaladó kompetenciát igénylő tevékenységre.
 5. A modul tanegységeiA modul tanegységei A Tanácsadás története, előzményei 2 kr. Az önkontroll funkciók kialakulása 2 kr. Tanácsadás 3 kr. Coaching 3 kr. A kifejlesztésre kerülő tananyag a mind a négy tanegység oktatásához segítséget nyújt. A tananyag kidolgozása során figyelembe vettük a tanácsadás modul célrendszerét valamint a kidolgozásra került tantárgyi tematikákat.
 6. A modul felépítésénekA modul felépítésének alapkoncepciójaalapkoncepciója A modul teljesítésének feltétele, hogy a hallgató legalább 8 kreditet szerezzen meg a képzés keretében. Az első két tanegység általános alapozást nyújt, amely a tanító, szociálpedagógus, andragógus és kommunikáció szakos képzésben egyaránt jól hasznosítható ismereteket ad a hallgatóknak, emellett hozzájárul a segítő szakmában szükséges és megfelelő attitűd kialakításához. A tanácsadás és coaching tanegységek pedig további specializálódást és gyakorlást tesznek lehetővé.
 7. A tananyag struktúrájaA tananyag struktúrája Az elméleti ismereteket négy nagy fejezetben tárgyalja: ◦ A TANÁCSADÁS TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI ELŐZMÉNYEI ◦ TANÁCSADÁS A GYAKORLATBAN ◦ A KONFLIKTUSKEZELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATA ◦ COACHING
 8. A TANÁCSADÁS TÖRTÉNETI ÉSA TANÁCSADÁS TÖRTÉNETI ÉS ELMÉLETI ELŐZMÉNYEIELMÉLETI ELŐZMÉNYEI ALAPFOGALMAK: TANÁCSADÁS ÉS PSZICHOTERÁPIA AZ EMBERKÉP ALAKULÁSA A KÜLÖNBÖZŐ PSZICHOLÓGIAI ELMÉLETEKBEN ◦ PSZICHOLÓGIA ÖNÁLLÓ TUDOMÁNNYÁ VÁLÁSA, ELTÉRŐ NÉZETEK A XX. SZÁZAD FORDULÓJÁN ◦ A HUMANISZTIKUS IRÁNYZAT KIALAKULÁSA MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK A TANÁCSADÁSBAN
 9. TANÁCSADÁS ATANÁCSADÁS A GYAKORLATBANGYAKORLATBAN  A TANÁCSADÁS LAIKUS ÉS PROFESSZIONÁLIS ÉRTELMEZÉSE  A TANÁCSADÁS HELYZETI VÁLTOZÓI  TANÁCSADÁSI MODELLEK  A TANÁCSADÓ SZEMÉLYISÉGÉNEK JELENTŐSÉGE ÉS A TANÁCSADÁS ETIKAI KÉRDÉSEI  A TANÁCSADÁS MÓDSZEREI  AZ EGYÉNI TANÁCSADÁS  A CSOPORTOS TANÁCSADÁS  A TANÁCSADÁS ALKALMAZOTT TERÜLETEI - MŰKÖDŐ TANÁCSADÓI HÁLÓZATOK
 10. A KONFLIKTUSKEZELÉSA KONFLIKTUSKEZELÉS ELMÉLETE ÉS GYAKORLATAELMÉLETE ÉS GYAKORLATA MI AZ A KONFLIKTUS ÉS HOGYAN KEZELJÜK? A HATÉKONY KONFLIKTUSKEZELÉS KOMMUNIKÁCIÓS ÉS PROBLÉMAMEGOLDÓ TECHNIKÁI A KONFLIKTUSKEZELÉS SZEMÉLYISÉGHÁTTERE ◦ A SZEMÉLYISÉG FOGALMA ÉS ÖSSZETEVŐI ◦ ÉNKÉP – ÖNISMERET ◦ COPING ◦ ÖNKONTROLL ◦ ÖNMEGVALÓSÍTÁS
 11. COACHINGCOACHING A COACHING FOGALMA ÉS JELLEMZŐI A COACHING FOLYAMATA COACHING MÓDSZEREK PROBLÉMAMEGOLDÁS ÉS DÖNTÉS
 12. A tananyag struktúrájaA tananyag struktúrája A gyakorlati feladatokat a „TANÁCSADÁSI GYAKORLATOK – MUNKAFÜZET” tartalmazza, amelyben ◦ Beszélgetésvezetési gyakorlatok ◦ Öndefiníciós kérdőíves eljárások ◦ Mérlegelési eljárások ◦ Információkeresési gyakorlatok
 13. Az elektronikus változathozAz elektronikus változathoz tervezett médiaelemektervezett médiaelemek Tanulási útmutató Hangfelvételek, a tanácsadói beszélgetésvezetéshez minták Animáció – a tanácsadás helyzeti változóinak szemléltetésére, a környezet berendezésére Videofelvétel a pedagógiai tanácsadás lépéseinek szemléltetésére Információkereső feladatok Tesztek a tanultak megértésének ellenőrzésére
 14. KÖSZÖNÖM A FIGYELMETKÖSZÖNÖM A FIGYELMET davidm@ektf.hu
Anúncio