O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kuusalu valla Hariduskonverents 2019

20 visualizações

Publicada em

Kuusalu valla Hariduskonverents 2019

Publicada em: Educação
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kuusalu valla Hariduskonverents 2019

  1. 1. Projekti „Õpiaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis“ ja projekti „Innovatoorium - tark koolimaja värkvõrgu abil“ tegevuste tutvustus Priit Tammets Kolga Kool / Infojuht, ringijuht Tallinna Ülikooli Digitehnoloogiate instituudi Haridustehnoloogia keskus / analüütik
  2. 2. Miks peab õpikäsitus muutuma? Õpikäsituse muutumine on kooli kohanemisviis teisenenud ühiskonna ja töömaailma ootustega ning tehnoloogiliste arengutega. Lisaks tuleneb muutumisvajadus poliitilistest valikutest ehk sellest, millist tulevikku me soovime näha ja kuidas reageerime välismaailmast tulevatele arengutele sh globaalsetele muutustele hariduses. Aineteadmiste ja oskuste kõrval on senisest olulisemaks muutunud aineülesed ja aineid läbivad oskused nagu kommunikatsiooni- ja koostööoskused, oskus teadmisi kriitiliselt valida ja kasutada ning teha informeeritud otsuseid, suutlikkus töötada erinevates keskkondades ja koos teiste valdkondade esindajatega.
  3. 3. Projekt "Innovatoorium - Tark Koolimaja värkvõrgu abil” Projekti eesmärgiks on uurimusliku- ja projektõppe meetodite kasutamine loodus- ja täppisteaduste õpetamisel (sh. praktiliste värkvõrgulahenduste rakendamine eluliste probleemide lahendamisel) ning neid toetava uuendusliku õppevara loomine. Selle saavutamiseks on vaja soetada värkvõrgu vahendid (5 erinevat anduritekomplekti), viia läbi koolitused värkvõrgu vahendite kasutamiseks uurimusliku- ja projektõppe meetodite abil. Jätkusuutlikkuse tagamiseks panustatakse loodus- ja täppisteaduste õpetajate koostöö parendamisse (kogukonna loomine) ning avalikkuse teavitamiseks luuakse veebileht, korraldatakse piirkondlikke (veebiülekandega) edulugude seminare (õpilased jagavad oma kogemusi) ja kogemuskohvik (õpetajad jagavad oma kogemusi, kokkuvõte projekti käigus saavutatust)
  4. 4. Projekti käigus: • populariseeritakse loodus- ja täppisteaduse valdkonna haridust, • panustatakse uurimusliku- ja projektõppe meetodite rakendamisse loodus- ja täppisteaduste õpetamisel, • luukase õppevara STEM-õppetööd toetavate värkvõrgu komplektide (Ruumiandurite, Nutiriiete, Teaduslabori, Digikunsti ja Keha-komplekt) rakendamiseks õppeprotsessi, • kaasatakse õppijaid leidma erinevate õppeainete lõimingul ja värkvõrgu võimaluste abil praktilisi lahendusi elulistele probleemidele, • toetatakse koostööl põhinevat võrdseid võimalusi pakkuvat praktilist ja innovaatilist infoühiskonna probleemide lahedamist soodustavat õppetegevust, • toetatakse erinevate piirkondade loodus- ja täppisteaduste õpetajate koostööd ning teadmiste ja kogemuste vahetamist, • panustatakse regionaalse koostöö tugevdamisse partnerkoolide ja koostööpartnerite vahel, toetades kogemuste ja teadmiste jagamist, • avardatakse õppijate silmaringi loodus- ja täppisteadustega seotud erialavalikutest, et soodustada edasiõppimist selles valdkonnas
  5. 5. Projekt “Õppeaineid lõimiv mobiilne õuesõpe põhikoolis” • Projekti eesmärk on välja töötada terviklik kontseptsioon ning tehnoloogiline lahendus projektipõhise õppe rakendamiseks mobiilses õuesõppes nii formaalse kui ka informaalse õppe kontekstis lõimides erinevate ainevaldkondade aineid võimaldamaks arendada õpilastes eelkõige matemaatika-, loodusteaduste ja tehnoloogiaalaste, ettevõtlikkuspädevuse ja digipädevuste kujunemist. • Projekti tulemiks on koosvõimeline tarkvaralahendus (Avastusrada+robootika komplektid sensoritega+mõõtmistulemuste hoidla+monitooringu vahend õpilastele ja õpetajatele) koos 72 (iga kool arendab ühe teema kohta 2 näidisstsenaariumi avastusraja näol ehk siis 6 kooli peale kokku 72) avastusraja/ õpistsenaariumiga ja õppematerjalidega õuesõppeks, mis lõimivad erinevad ainevaldkonnad projektipõhise õppimise toetamiseks (loodusainete valdkonna ained omavahel ning lisaks lõimituna vähemalt ühe täiendava valdkonna mõne ainega).
  6. 6. Tänan! priit.tammets@kolga.edu.ee

×