O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
3 QUY TRÌNH TƯ DUY S
Á
NG T
Ạ
O THỰC CHIẾN
PHƯƠNG PH
Á
P TỐI ƯU TRONG


GI
Ả
I QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT Đ
Ị
NH
Tạ Minh...
QUY TRÌNH TỪ NHẬN
THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG
2
Nhà Huấn Luyện Tạ Minh Trãi


(Cải tiến dựa trên tiến trình nhận thức NLP & Nấc Tha...
OBSERVATION
Quan sát
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
DATA
Dữ liệu
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
DATA
Dữ liệu
Generalize
Khái quát hoá
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
DATA
Dữ liệu
Generalize
Khái quát hoá
Delete
Loại trừ
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
DATA
Dữ liệu
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
DATA
Dữ liệu
NEED/ ...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
DATA
Dữ liệu
NEED/ ...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
DAT...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
5 senses
5 giác quan Quan sát
Delete
Generalize
Khái quát hoá
Loại trừ
Biến dạng
Detorsion
MEANING
Ý nghĩa
ASS...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
RESULT
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Em...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
QUY TRÌNH TỪ TƯ DUY
ĐẾN HÀNH ĐỘNG
31
Nhà Huấn Luyện Tạ Minh Trãi


(Cải tiến dựa trên tiến trình nhận thức NLP
, Nấc Thang...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
RESULT
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Em...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
RESULT
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Em...
QUY TRÌNH TÁI XÁC LẬP
MỤC TIÊU ĐẾN HÀNH ĐỘNG
50
Nhà Huấn Luyện Tạ Minh Trãi


(Cải tiến dựa trên tiến trình nhận thức NLP
...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
EVALUATION
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belie...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
RESULT
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Em...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
Mystery
Không xác định
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
Mystery
Không xác định
“Blind Love”
Tình yêu mù...
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
Mystery
Không xác định
“Blind Love”
Tình yêu mù...
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
Mystery
Không xác định
“Blind Love”
Tình yêu mù...
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
Mystery
Không xác định
“Blind Love”
Tình yêu mù...
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
Mystery
Không xác định
“Blind Love”
Tình yêu mù...
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
Mystery
Không xác định
“Blind Love”
Tình yêu mù...
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
Mystery
Không xác định
“Blind Love”
Tình yêu mù...
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
Mystery
Không xác định
“Blind Love”
Tình yêu mù...
FRAME THE GOAL
Xác lập khung mục tiêu
3
GOAL
Mục tiêu ?
Pain Point
Nỗi đau
Mystery
Không xác định
“Blind Love”
Tình yêu mù...
FRAME THE GOAL
GOAL
The sub-GOALs
The alternative GOAL
The hidden GOALs
Mystery
“Blind Love”
Pain Point
9 Space Models
Mat...
FRAME THE GOAL
GOAL
The sub-GOALs
The alternative GOAL
The hidden GOALs
Mystery
“Blind Love”
Pain Point
9 Space Models
Mat...
FRAME THE GOAL
GOAL
The sub-GOALs
The alternative GOAL
The hidden GOALs
Mystery
“Blind Love”
Pain Point
9 Space Models
Mat...
KẾT HỢP 3 QUY TRÌNH
71
Nhà Huấn Luyện Tạ Minh Trãi


(Cải tiến dựa trên tiến trình nhận thức NLP & Nấc Thang Suy Luận)
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
EVALUATION
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belie...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
RESULT
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Em...
OBSERVATION
DATA
ASSUMPTION
CONCLUSION
ACTION
MEANING
Delete
Detorsion
Generalize
5 senses
Memories
Value
Belief
Emotion
E...
FRAME THE GOAL
GOAL
The sub-GOALs
The alternative GOAL
The hidden GOALs
Mystery
“Blind Love”
Pain Point
9 Space Models
Mat...
FRAME THE GOAL
GOAL
The sub-GOALs
The alternative GOAL
The hidden GOALs
Mystery
“Blind Love”
Pain Point
9 Space Models
Mat...
NEED/ PROBLEM
Nhu cầu/ Vấn đề
3 QUY TRÌNH TƯ DUY S
Á
NG T
Ạ
O THỰC CHIẾN


PHƯƠNG PH
Á
P TỐI ƯU TRONG GI
Ả
I QUYẾT VẤN...
NHÀ HUẤN LUYỆN TẠ MINH TRÃI


– Tốt nghiệp thủ khoa, loại Xuất Sắc ngành Thiết Kế tại Ecole PIVAUT, Pháp.


– Á Quân gi
ả...
Bên cạnh công việc chính là Kinh Doanh & Thiết Kế, anh thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu,
quảng bá & huấn luyệ...
80
FB: Tạ Minh Trãi


FB Fanpage: Tạ Minh Trãi


Youtube: Tạ Minh Trãi O
ffi
cial


Email: minhtrai.adc@gmail.com


Websit...
Ba Quy Trình Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến
Ba Quy Trình Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
What to Upload to SlideShare
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

Ba Quy Trình Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến

Baixar para ler offline

QUY TRÌNH CỦA “TƯ DUY SÁNG TẠO THỰC CHIẾN - GIẢI QUYẾT VẦN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH”

Quy trình của “Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến - Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định” là kết quả của tôi trong 20 năm nghiên cứu & ứng dụng về lĩnh vực Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến, áp dụng trong lĩnh vực Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định.

Quy trình là kết quả của một quá trình chọn lọc, cải tiến & sáng tạo dựa trên:
- Những nghiên cứu mới và chọn lọc nhất của khoa học NLP, Mỹ (Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy).
- Hệ thống phương pháp Tư Duy Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định TRIZ, Nga
- Sự đúc kết và tối ưu hoá của hơn 145 công cụ, phương pháp & quy trình Tư Duy nổi tiếng khác, ...
- 12 năm nghiên cứu & ứng dụng thực chiến của Nhà Huấn Luyện Tạ Minh Trãi.

Nắm bắt được Quy Trình này sẽ giúp bạn:
- Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề.
- Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy logic và sáng tạo.
- Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề sáng tạo và hiệu quả.
- Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định.
- Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thông qua phương pháp tư duy sáng tạo.

Áp dụng thành công được những kiến thức trong khoá học này, các Lãnh Đạo & Chủ Doanh Nghiệp có thể tránh được hàng trăm quyết định sai lầm, tiết kiệm hàng chục - hàng trăm tỷ cho công ty & tổ chức của mình.

Để giúp mọi người hiểu rõ hơn giá trị và cách vận hành của Quy Trình nói trên, tôi có tổ chức chia sẻ một buổi học 3h mang tên "VẤN ĐỀ CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, NẾU BẠN BIẾT CÁCH CHỌN ĐÚNG VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT"

Bạn có thể tham khảo ở đây:
https://bit.ly/3wNSLz4

Tạ Minh Trãi
Nhà huấn luyện & tư vấn cấp Lãnh Đạo
Chuyên sâu về Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến - Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định

#TaMinhTrai
#NhungBaiHocLanhDao
#TuDuySangTaoThucChien

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Ba Quy Trình Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến

 1. 1. 3 QUY TRÌNH TƯ DUY S Á NG T Ạ O THỰC CHIẾN PHƯƠNG PH Á P TỐI ƯU TRONG GI Ả I QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT Đ Ị NH Tạ Minh Trãi Nhà huấn luyện & tư vấn cấp Lãnh Đạo Chuyên sâu về Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến - Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định
 2. 2. QUY TRÌNH TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG 2 Nhà Huấn Luyện Tạ Minh Trãi (Cải tiến dựa trên tiến trình nhận thức NLP & Nấc Thang Suy Luận)
 3. 3. OBSERVATION Quan sát
 4. 4. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát
 5. 5. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát DATA Dữ liệu
 6. 6. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát DATA Dữ liệu Generalize Khái quát hoá
 7. 7. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát DATA Dữ liệu Generalize Khái quát hoá Delete Loại trừ
 8. 8. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion DATA Dữ liệu
 9. 9. Khái quát hoá
 10. 10. Loại trừ
 11. 11. Biến dạng
 12. 12. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion DATA Dữ liệu NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 13. 13. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion DATA Dữ liệu NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 14. 14. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa DATA Dữ liệu NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 15. 15. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 16. 16. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu CONCLUSION Kết luận NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 17. 17. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu CONCLUSION Kết luận Experience Kinh nghiệm NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 18. 18. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu CONCLUSION Kết luận Experience Kinh nghiệm Emotion Cảm xúc NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 19. 19. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu CONCLUSION Kết luận Experience Kinh nghiệm Emotion Cảm xúc Memories Ký ức NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 20. 20. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu CONCLUSION Kết luận Experience Kinh nghiệm Emotion Cảm xúc Memories Ký ức Value Giá trị NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 21. 21. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu CONCLUSION Kết luận Memories Value Belief Emotion Experience Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 22. 22. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu CONCLUSION Kết luận Memories Value Belief Emotion Experience Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 23. 23. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu CONCLUSION Kết luận Memories Value Belief Emotion Experience Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin ACTION Hành động NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 24. 24. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu CONCLUSION Kết luận Memories Value Belief Emotion Experience Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin ACTION Hành động RESULT Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 25. 25. OBSERVATION 5 senses 5 giác quan Quan sát Delete Generalize Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Detorsion MEANING Ý nghĩa ASSUMPTION Giả định DATA Dữ liệu CONCLUSION Kết luận Memories Value Belief Emotion Experience Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin ACTION Hành động RESULT Update Belief System Cập nhật hệ thống niềm tin Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 26. 26. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING RESULT Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 27. 27. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin Đánh giá RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 28. 28. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin Đánh giá RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề QUY TRÌNH TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG
 29. 29. QUY TRÌNH TỪ TƯ DUY ĐẾN HÀNH ĐỘNG 31 Nhà Huấn Luyện Tạ Minh Trãi (Cải tiến dựa trên tiến trình nhận thức NLP , Nấc Thang Suy Luận + TRIZ)
 30. 30. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin Đánh giá RESULT EVALUATION Kết quả
 31. 31. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin Đánh giá RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 32. 32. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin Đánh giá RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 33. 33. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING RESULT Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin THINKING Tư duy EVALUATION Kết quả Đánh giá NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 34. 34. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 35. 35. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề Research Nghiên cứu
 36. 36. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề Research Nghiên cứu
 37. 37. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề Research Nghiên cứu
 38. 38. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề Research Nghiên cứu IDEATION Ý tưởng
 39. 39. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL Ý tưởng Logic RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 40. 40. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL Options Ý tưởng Logic Lựa chọn RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 41. 41. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL Options Ý tưởng Logic Lựa chọn RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề CREATIVE Sáng tạo
 42. 42. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL Options Ý tưởng Logic Lựa chọn RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề CREATIVE Connections Sáng tạo Kết nối
 43. 43. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL CREATIVE Options Connections Ý tưởng Logic Sáng tạo Lựa chọn Kết nối RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 44. 44. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL CREATIVE Options Connections Ý tưởng Logic Sáng tạo Lựa chọn Kết nối RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 45. 45. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL CREATIVE Options Connections Ý tưởng Logic Sáng tạo Lựa chọn Kết nối RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 46. 46. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL CREATIVE Options Connections Ý tưởng Logic Sáng tạo Lựa chọn Kết nối RESULT EVALUATION Kết quả NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 47. 47. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING RESULT Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin THINKING Tư duy QUY TRÌNH TỪ TƯ DUY ĐẾN HÀNH ĐỘNG EVALUATION Kết quả Đánh giá NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 48. 48. QUY TRÌNH TÁI XÁC LẬP MỤC TIÊU ĐẾN HÀNH ĐỘNG 50 Nhà Huấn Luyện Tạ Minh Trãi (Cải tiến dựa trên tiến trình nhận thức NLP , Nấc Thang Suy Luận + TRIZ + REFRAME)
 49. 49. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING EVALUATION Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin QUY TRÌNH TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG 1 @Tạ Minh Trãi NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 50. 50. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING RESULT Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin THINKING Tư duy QUY TRÌNH TỪ TƯ DUY ĐẾN HÀNH ĐỘNG EVALUATION Kết quả Đánh giá 2a @Tạ Minh Trãi NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 51. 51. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL CREATIVE Options Connections Ý tưởng Logic Sáng tạo Lựa chọn Kết nối RESULT EVALUATION Kết quả 2b NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 52. 52. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL CREATIVE Options Connections Ý tưởng Logic Sáng tạo Lựa chọn Kết nối RESULT EVALUATION Kết quả 2b NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 53. 53. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3
 54. 54. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ?
 55. 55. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau
 56. 56. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau Mystery Không xác định
 57. 57. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau Mystery Không xác định “Blind Love” Tình yêu mù quáng
 58. 58. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau Mystery Không xác định “Blind Love” Tình yêu mù quáng FRAME Khung
 59. 59. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau Mystery Không xác định “Blind Love” Tình yêu mù quáng FRAME Khung Timeline Thời gian tuyến tính
 60. 60. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau Mystery Không xác định “Blind Love” Tình yêu mù quáng FRAME Khung Timeline Thời gian tuyến tính 9 Space Models Mô hình 9 chiều không gian
 61. 61. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau Mystery Không xác định “Blind Love” Tình yêu mù quáng FRAME Khung Timeline Thời gian tuyến tính 9 Space Models Mô hình 9 chiều không gian Material Chất liệu
 62. 62. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau Mystery Không xác định “Blind Love” Tình yêu mù quáng FRAME Khung Timeline Thời gian tuyến tính 9 Space Models Mô hình 9 chiều không gian Material Chất liệu Emotional Factor Yếu tố cảm xúc
 63. 63. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau Mystery Không xác định “Blind Love” Tình yêu mù quáng FRAME Khung Timeline Thời gian tuyến tính 9 Space Models Mô hình 9 chiều không gian Material Chất liệu Emotional Factor Yếu tố cảm xúc RE-FRAME Tái xác lập khung
 64. 64. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau Mystery Không xác định “Blind Love” Tình yêu mù quáng FRAME Khung Timeline Thời gian tuyến tính 9 Space Models Mô hình 9 chiều không gian Material Chất liệu Emotional Factor Yếu tố cảm xúc RE-FRAME Tái xác lập khung The hidden GOALs Mục tiêu “ẩn dấu”
 65. 65. FRAME THE GOAL Xác lập khung mục tiêu 3 GOAL Mục tiêu ? Pain Point Nỗi đau Mystery Không xác định “Blind Love” Tình yêu mù quáng FRAME Khung Timeline Thời gian tuyến tính 9 Space Models Mô hình 9 chiều không gian Material Chất liệu Emotional Factor Yếu tố cảm xúc RE-FRAME Tái xác lập khung The hidden GOALs Mục tiêu “ẩn dấu” The sub-GOALs Mục tiêu phụ
 66. 66. FRAME THE GOAL GOAL The sub-GOALs The alternative GOAL The hidden GOALs Mystery “Blind Love” Pain Point 9 Space Models Material Emotional Factor Timeline Xác lập khung mục tiêu Mục tiêu ? Mục tiêu “ẩn dấu” Mục tiêu phụ Mục tiêu thay thế Nỗi đau Không xác định Tình yêu mù quáng Thời gian tuyến tính Mô hình 9 chiều không gian Chất liệu Yếu tố cảm xúc RE-FRAME FRAME Tái xác lập khung Khung 3
 67. 67. FRAME THE GOAL GOAL The sub-GOALs The alternative GOAL The hidden GOALs Mystery “Blind Love” Pain Point 9 Space Models Material Emotional Factor Timeline Xác lập khung mục tiêu Mục tiêu ? Mục tiêu “ẩn dấu” Mục tiêu phụ Mục tiêu thay thế Nỗi đau Không xác định Tình yêu mù quáng Thời gian tuyến tính Mô hình 9 chiều không gian Chất liệu Yếu tố cảm xúc RE-FRAME FRAME Tái xác lập khung Khung QUY TRÌNH TÁI XÁC LẬP MỤC TIÊU ĐẾN HÀNH ĐỘNG 3a @Tạ Minh Trãi
 68. 68. FRAME THE GOAL GOAL The sub-GOALs The alternative GOAL The hidden GOALs Mystery “Blind Love” Pain Point 9 Space Models Material Emotional Factor Timeline Xác lập khung mục tiêu Mục tiêu ? Mục tiêu “ẩn dấu” Mục tiêu phụ Mục tiêu thay thế Nỗi đau Không xác định Tình yêu mù quáng Thời gian tuyến tính Mô hình 9 chiều không gian Chất liệu Yếu tố cảm xúc RE-FRAME FRAME Tái xác lập khung Khung ASSUMPTION CONCLUSION ACTION RESULT THINKING QUY TRÌNH TÁI XÁC LẬP MỤC TIÊU ĐẾN HÀNH ĐỘNG 3b Hành động Kết quả @Tạ Minh Trãi
 69. 69. KẾT HỢP 3 QUY TRÌNH 71 Nhà Huấn Luyện Tạ Minh Trãi (Cải tiến dựa trên tiến trình nhận thức NLP & Nấc Thang Suy Luận)
 70. 70. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING EVALUATION Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin QUY TRÌNH TỪ NHẬN THỨC ĐẾN HÀNH ĐỘNG 1 @Tạ Minh Trãi NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 71. 71. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING RESULT Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin THINKING Tư duy QUY TRÌNH TỪ TƯ DUY ĐẾN HÀNH ĐỘNG EVALUATION Kết quả Đánh giá 2a @Tạ Minh Trãi NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 72. 72. OBSERVATION DATA ASSUMPTION CONCLUSION ACTION MEANING Delete Detorsion Generalize 5 senses Memories Value Belief Emotion Experience Update Belief System 5 giác quan Quan sát Dữ liệu Ý nghĩa Giả định Kết luận Hành động Đánh giá Cập nhật hệ thống niềm tin Khái quát hoá Loại trừ Biến dạng Kinh nghiệm Cảm xúc Ký ức Giá trị Niềm tin UNDERSTANDING Thấu hiểu Research Nghiên cứu IDEATION LOGICAL CREATIVE Options Connections Ý tưởng Logic Sáng tạo Lựa chọn Kết nối RESULT EVALUATION Kết quả 2b NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề
 73. 73. FRAME THE GOAL GOAL The sub-GOALs The alternative GOAL The hidden GOALs Mystery “Blind Love” Pain Point 9 Space Models Material Emotional Factor Timeline Xác lập khung mục tiêu Mục tiêu ? Mục tiêu “ẩn dấu” Mục tiêu phụ Mục tiêu thay thế Nỗi đau Không xác định Tình yêu mù quáng Thời gian tuyến tính Mô hình 9 chiều không gian Chất liệu Yếu tố cảm xúc RE-FRAME FRAME Tái xác lập khung Khung QUY TRÌNH TÁI XÁC LẬP MỤC TIÊU ĐẾN HÀNH ĐỘNG 3a @Tạ Minh Trãi
 74. 74. FRAME THE GOAL GOAL The sub-GOALs The alternative GOAL The hidden GOALs Mystery “Blind Love” Pain Point 9 Space Models Material Emotional Factor Timeline Xác lập khung mục tiêu Mục tiêu ? Mục tiêu “ẩn dấu” Mục tiêu phụ Mục tiêu thay thế Nỗi đau Không xác định Tình yêu mù quáng Thời gian tuyến tính Mô hình 9 chiều không gian Chất liệu Yếu tố cảm xúc RE-FRAME FRAME Tái xác lập khung Khung ASSUMPTION CONCLUSION ACTION RESULT THINKING QUY TRÌNH TÁI XÁC LẬP MỤC TIÊU ĐẾN HÀNH ĐỘNG 3b Hành động Kết quả @Tạ Minh Trãi
 75. 75. NEED/ PROBLEM Nhu cầu/ Vấn đề 3 QUY TRÌNH TƯ DUY S Á NG T Ạ O THỰC CHIẾN PHƯƠNG PH Á P TỐI ƯU TRONG GI Ả I QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT Đ Ị NH @Tạ Minh Trãi
 76. 76. NHÀ HUẤN LUYỆN TẠ MINH TRÃI – Tốt nghiệp thủ khoa, loại Xuất Sắc ngành Thiết Kế tại Ecole PIVAUT, Pháp. – Á Quân gi ả i thưởng Young Creative Entrepreneur (Doanh Nhân Sáng T ạ o Tr ẻ ) c ủ a Hội Đồng Anh Việt Nam 2014. – Sáng lập Arts, Design & Creativity Academy (ADC Academy) – H ọ c Vi ệ n Ngh ệ Thu ậ t, Thi ế t K ế & Sáng T ạ o. Website: www.adcacademy.vn – Đồng Sáng l ậ p TaDang Creation, một Agency thiết kế Pháp – Việt t ạ i TP . H ồ Chí Minh, chuyên sâu v ề thương hi ệ u, thi ế t k ế qu ả ng cáo và truy ề n thông ti ế p th ị . Website: www.tadang.studio – Chuyên gia v ề huấn luyện phát triển cá nhân, huấn luyện Sáng T ạ o & Kh ở i Nghi ệ p c ủ a 2 tổ chức AIT – Asian Institute of Technology (H ọ c Vi ệ n Công Ngh ệ Châu Á) và NESTA (T ổ ch ứ c hàng đ ầ u v ề đ ổ i m ớ i và sáng tạo t ạ i Vương qu ố c Anh). – Khách hàng đã mời anh trao đổi, huấn luyện bao gồm: HSBC Bank, Masan Group, Wilmart Group, Cty PNJ, Cty Tiki.vn, Cty aothun.vn, Cty GameLoft, Hiệp hội Hawa, VYE, Vin ID, …   Anh đã huấn luyện và chia sẻ trên 250 chương trình giúp mọi người khám phá sức mạnh của tư duy, phát triển khả năng thấu cảm từ bên trong, tạo sự kết nối và gắn kết trong các mối quan hệ, thông qua nhưng phương thức sáng tạo của Nghệ Thuật, Ngôn Từ, Hội Hoạ, Âm Nhạc, Điện Ảnh, NLP , Thôi Miên, Yoga, Thiền Định, … Website: www.adcacademy.vn / www.taminhtrai.com Email: info@adcacademy.vn Hotline: 0903.159.706
 77. 77. Bên cạnh công việc chính là Kinh Doanh & Thiết Kế, anh thường xuyên tổ chức các hoạt động giới thiệu, quảng bá & huấn luyện dành cho giới Doanh Nhân và những người làm việc trong lĩnh vực thiết kế sáng tạo, ... như DESIGN THINKING (Tư Duy Thiết Kế), CREATIVE THINKING (Tư Duy Sáng Tạo), BRANDING (Xây dựng và phát triển Thương Hiệu), v...v... Tham gia với vai trò giám khảo, diễn giả, nhà huấn luyện của nhiều cuộc thi, các buổi nói chuyện, khoá học về Tư Duy Đổi Mới & Sáng Tạo: + Giám khảo Cuộc thi “Typo cho người Việt” - Tạp chí thiết kế Idesign tổ chức + Giám khảo Cuộc thi “Thiết kế nhân vật hoạt hình Việt Nam” - Dự án Viet T-shirt Project + Giám khảo Cuộc thi “CREATIVIETEE” - Dự án BOO T-shirt Project + Giám khảo Cuộc thi “DESIGN YOUR SKIN” - Dự án Tattoo Contest của ADC ACADEMY. + Huấn luyện Creative Thinking - Tư Duy Sáng Tạo cho Bank HSBC Bank. + Huấn luyện Design Thinking - Tư Duy Thiết Kế cho Tiki Corporation. + Huấn luyện Design Thinking - Tư Duy Thiết Kế cho PNJ Corporation. + Huấn luyện Design Thinking - Tư Duy Thiết Kế cho Aothun.vn Corporation. + Huấn luyện Creative Thinking - Tư Duy Thiết Kế cho Gameloft Corporation. + Huấn luyện Creative Thinking - Tư Duy Sáng Tạo cho Masan Group. + Huấn luyện Creative Thinking - Tư Duy Sáng Tạo cho Wilmart Group. + Huấn luyện Design Thinking - Tư Duy Sáng Tạo cho Vin ID. Website: www.adcacademy.vn / www.taminhtrai.com Email: info@adcacademy.vn Hotline: 0903.159.706
 78. 78. 80 FB: Tạ Minh Trãi FB Fanpage: Tạ Minh Trãi Youtube: Tạ Minh Trãi O ffi cial Email: minhtrai.adc@gmail.com Website: www.taminhtrai.com Zalo: https://bit.ly/2QYDAUj Tạ Minh Trãi Nhà huấn luyện & tư vấn cấp Lãnh Đạo Chuyên sâu về Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến - Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định

QUY TRÌNH CỦA “TƯ DUY SÁNG TẠO THỰC CHIẾN - GIẢI QUYẾT VẦN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH” Quy trình của “Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến - Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định” là kết quả của tôi trong 20 năm nghiên cứu & ứng dụng về lĩnh vực Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến, áp dụng trong lĩnh vực Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định. Quy trình là kết quả của một quá trình chọn lọc, cải tiến & sáng tạo dựa trên: - Những nghiên cứu mới và chọn lọc nhất của khoa học NLP, Mỹ (Lập Trình Ngôn Ngữ Tư Duy). - Hệ thống phương pháp Tư Duy Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định TRIZ, Nga - Sự đúc kết và tối ưu hoá của hơn 145 công cụ, phương pháp & quy trình Tư Duy nổi tiếng khác, ... - 12 năm nghiên cứu & ứng dụng thực chiến của Nhà Huấn Luyện Tạ Minh Trãi. Nắm bắt được Quy Trình này sẽ giúp bạn: - Nâng cao năng lực tư duy và giải quyết vấn đề. - Có khả năng đưa ra những quyết định hiệu quả dựa trên các phương pháp tư duy logic và sáng tạo. - Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp hiệu quả cũng như hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu trong giải quyết vấn đề sáng tạo và hiệu quả. - Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt vấn đề và ra quyết định. - Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tế thông qua phương pháp tư duy sáng tạo. Áp dụng thành công được những kiến thức trong khoá học này, các Lãnh Đạo & Chủ Doanh Nghiệp có thể tránh được hàng trăm quyết định sai lầm, tiết kiệm hàng chục - hàng trăm tỷ cho công ty & tổ chức của mình. Để giúp mọi người hiểu rõ hơn giá trị và cách vận hành của Quy Trình nói trên, tôi có tổ chức chia sẻ một buổi học 3h mang tên "VẤN ĐỀ CHỈ CÓ THỂ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT, NẾU BẠN BIẾT CÁCH CHỌN ĐÚNG VẤN ĐỀ CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT" Bạn có thể tham khảo ở đây: https://bit.ly/3wNSLz4 Tạ Minh Trãi Nhà huấn luyện & tư vấn cấp Lãnh Đạo Chuyên sâu về Tư Duy Sáng Tạo Thực Chiến - Giải Quyết Vấn Đề & Ra Quyết Định #TaMinhTrai #NhungBaiHocLanhDao #TuDuySangTaoThucChien

Vistos

Vistos totais

200

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

0

Ações

Baixados

24

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×