O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Huong ve hn

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Huong ve hn

 1. 1. Höôùng veà Haø Noäi Nhaïc só Hoaøng Döông Ca só Hoàng Nhung PPS vang.nguyentai@gmail,com Tranh Họa sĩ Bùi Xuân Phái
 2. 2. Haø noäi ôi, höôùng veà thaønh phoá xa xoâi, AÙnh ñeøn giaêmg maéc muoân nôi aùo maøu tung gioù chôi vôi. Tranh hoïa só Döông Thaønh
 3. 3. Haø noäi ôi, phoá phöôøng daøi aùnh traêng mô, Lieãu meàm nhuû gioù ngaây thô, thaáu chaêng loøng khaùch bô vô
 4. 4. Tranh Họa sĩ Bùi Xuân Phái Haø noäi ôi, nhöõng ngaøy vui ñaõ ra ñi, Bieát ngöôøi coøn nhôù nhung chi, Heát roài giaây phuùt phaân ly
 5. 5. Tranh họa sĩ Phạm Luận Haø noäi ôi, daùng huyeàn tha thöôùt ñeâ meâ, Toùc theà thaû gioù leâ theâ, bieát ñaâu ngaøy aáy anh veà
 6. 6. Tranh : Họa sĩ Bùi Xuân Phái Moät ngaøy muøa chinh chieán aáy. Chim ñaõ xa baày, mòt môø beân trôøi bay
 7. 7. Tranh họa sĩ Phạm Luận Moät ngaøy taû tôi hoa laù, Ngoùng troâng veà xa … luyeán thöông hình boùng qua
 8. 8. Haø noäi ôi, nöôùc hoà laø aùnh göông soi, Naéng veà toâ thaém leân moâi, thanh bình tieáng guoác reo vui
 9. 9. Tranh của NSND Trà Giang Haø noäi ôi, kieáp ñôøi muoân höôùng maây troâi, Nhôù veà ngöôøi nhöõng ñeâm rôi, nhaén theo ngaøn caùnh chim trôøi
 10. 10. Nhôù veà Haø Noäi Nhaïc só Hoaøng Döông Ca só Hoàng Nhung PPS vang.nguyentai@gmail,com
 11. 11. Haø noäi ôi, höôùng veà thaønh phoá xa xöa, Maét buoàn loàng nhöõng ñeâm möa, Naõo nuøng maây gioù ñong ñöa
 12. 12. Haø noäi ôi, noãi loøng gôûi gaám cho nhau, nhôù hoaøi chæ bieát thöông ñau, ñaém say chôø nhöõng kieáp sau
 13. 13. Haø noäi ôi, nhöõng ngaøy thô aáu troâi qua Maùi tröôøng phöôïng vó daâng hoa Daùng chieàu uû boùng tieân nga.
 14. 14. Haø noäi ôi, maét huyeàn ngaây ngaát ñeâ meâ, Toùc theà thaû gioù leâ theâ, cöù tin ngaøy aáy anh veà.
 15. 15. Moät ngaøy taøn côn chinh chieán, löûa khoùi laên chìm, tìm veà bôø beán. Moät ngaøy hoàng töôi hoa laù haùt caâu tình ca noùi leân lôøi thieát tha
 16. 16. Haø noäi ôi, bieát ngöôøi coøn coù troâng mong. Höôùng veà ai nöõa hay khoâng, nhöõng ngaøy xa vaéng beân soâng
 17. 17. Haø noäi ôi,nhöõng chieàu söông gioù daâng khôi, Coù ngöôøi laëng ngaém maây troâi, Bieát bao laø nhôù tôi bôøi

×