O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Allan pease barbara pease - a testbeszéd enciklopédiája

26.763 visualizações

Publicada em

Publicada em: Saúde e medicina
 • 1 minute a day to keep your weight away! ★★★ http://t.cn/A6PnIVD3
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Can You Spare 1 Minute Per Day? If you have a few spare minutes per day, we have some very exciting news for you! ★★★ http://ishbv.com/1minweight/pdf
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1lite.top/IbegU ◀ ◀ ◀ ◀
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Allan pease barbara pease - a testbeszéd enciklopédiája

 1. 1. ~PEASE ~PEASE.... KOInauf __
 2. 2. A TESTBESZÉD enciklopédiája
 3. 3. Barbara és Allan Pease ,A TESTBESZED enciklopédidja PARK KŰNYVKlADÚ BUDAPES!"
 4. 4. A fordítá!i alapjául szolgáló kiadás: A/lali é- Barbara P~au: Th~ D4illiljv~ Booft ofBody Languagr Orio n Books Ltd, London, 2004 Fordírona: Nemes AnnaA kiadó b a szen6k könöneliikel fejc:z.ik ki az alábbi személyeknek és imél.ményeknek. amiért hou.ájárulrak a könyvben szereplő képeik kö:d&lhC1..: Alpha. Aquarills Librnry. Ardea. Assoc;ialed Pre.ss, Bridgeman Arr Librnry, umera Pre$.!. Corbis UK, Empics. Geny. Gmy Hullon, Gmy/RubberbaH Produelions, Genyrrime Life, John FrosI Newspaper Collection, The Koba! ColJcction, LP Picturcs. Nature, NHPA, PA PhOIOS, Picmrc Bank, PowerstocklBanana Stock. PowersrocklMallritillS, Reuters, Rex l~ealUres, Scala Archives Copyright «1 Allan Pease 2004 Hungarian translation @2006NemesAnna M:lgyar kiadás @l 2006, 2008 Park Könyvkiadó, Budapest Felelős szcrkcsltó: Sulay Marianne Szerkcsltette: Gá!ipár Zsuzsa Múszőlki szerkesztő: Mező Zsuzsa A borltót tervezte: Gerhcs Gábor
 5. 5. Ajdn/juk ezt a könyvet mindazoknak,akiknek jó a szemük, mégsem ldtnak.
 6. 6. Bevezetés A köröm, Q zakóuij. a cipő, a nadrág térde, a mutató- és hüvelykujj börkeményedései, az arckifejezés, a mandzsetta vagy o mozgás külön-külön teljesen világossó teszi egy ember foglalkozását Hogy együtt mindez sehogy sem igazítja el a hozzóértőt, az szinte felfoghatatlan. SHERLOCK HOLMES, 1892Már gyerekkoromban észrevettem, hogy az emberek ncm mindig aZ{mondják, amit gondolnak vagy ércmck. És rájöttem: ha el akarok érnivalamit, akkor mások valódi értelmeir kell felfognolll , igazi várakozá-sainak kell megfclelnem. Kereskedői pályám kezdetén, vagyis amikor tizenegy éves korom -ban egy kis zsebpénzért mosdószivacsokkal házaham iskola után . ha-mar rnegtanulram fölismerni a potcnciáJis vevőt. Bekopogram valaho-vá. Ha a házigazda elküldött, dc beszéd közben nyitott tenyérrel geszti-kulált, tudtam, hogy nyugodtan próbálko:z.hatok tovább, mert az el-utasító szavak mögöt[ nincsen agresszivitás. Ha viszo nt valaki szelídhangon tanácsoh cl, de kinyújtott mutatóujjal , esedt.g ökölbe szorítonkézzel jelezte, hogy kivül tágasabb, tudtam , hogy jobb, ha e1hordommagam. Imádtam adn i-venni, és remekül csináltam. Kamaszfejjel esténkéntmár egy edénybo Icban voham eladó, s mivel jólolvastam az emberekgondolataiban, jól is kerestem. Az ebd6i mUllka jó alkalom volt arra,hogy so k emberrel találkozz.a k, közelrő l tanulmányozzam öket, éspusztán a testbcszédlikből megállapítsam, vesznek-e majd valamit vagynem. Ezt a képességemet a diszkóban is j61 kamatoztatram a lányok-nál: majdnem mindig előre mcg rudtam mondani , ki áll majd kötél -nek, ha táncra kérem. és ki nem. HÚSLéves koromban kCLdrem élctbizwsításokat árulni , s hamarosa nsorra döntöttem az eladási rekordokat: az el ső évben én voltam a leg-fiatalabb ügynök, aki egymi ll ió dollár fölötti forgalma! csi nált. Ennek
 7. 7. A testbeszéd enciklopédiájarévén lettem tagja az Egyesült Államok rangos Egymillió Dolláros Ke-rekasztalának. Szerencsém volt, mert a testbeszéd értelmezésének tech-nikáját, melyet kamas7,ként lábasok-fazekak árusítása közben tanul-tam, egy az egyben átvihettcm az új területre - t::"L vezetett a sikerhez,amelyet egyébként bármely más vállalkozásban elértem volna, aholemberekkel van dolgom.N em minden az, aminek látszikHogy mi történik a szemünk el6tt, azt egyszerű megállapítani - egy-szerű, bár nem könnyű. Csak összeillesztjük mindazt, amit az eseménykörnyezetében lárunk-haJlunk, és levonjuk a valószínű következtetést.Ámde a legtöbben csak azt látják meg, amiről úgy hiszik, hogy látják. Illusztrációnak itt egy anekdota: Két koma ballag az erdőben. Egyszer csak egy mély gödörhöz érnek. - Hllha - szólal meg az egyik - , ez jó mély lehet. Dobáljunk belekavicsot, akkor megtudjuk, mennyire mély. Bedobnak néhány kavicsot, várnak, de nem haJlanak semmit. - A nemjóját! Ez aztán jó mély gödör! Dobjuk be azt a nagy követ.Az majdcsak puffan egyet. Nagyobb köveket hajigálnak be, várnak, de most se hallanak semmit. - Ott áll egy ócska vasúti kocsi a gazban - mondja az egyik. - Haazt belökjük, az aztán biztosan nagyot szó. Odavonswlják a súlyos vagont a gödörhöz, belelökik - semmi. Egyszer csak egy kecske tűnik fel az erdőszélen, száguld, mint aszélvész, átvágtat a két ember között, felszökken a levegőbe, és eltűnika gödörben. Azok csak állnak megkövüJve. Gazda jön elő az erdőből. - Jóemberek! Nem látták a kecskémet? - Mi az, hogy láttuk.! Ilyen eszementet se láttunk még! Kitört az er-dőből, mint az őrült, s egyenest beleugrott ebbe a gödörbe, ni! - A - legyint a gazda. - Az nem az én kecském . Az enyém egy va-ogonhoz volt kikötve!
 8. 8. Bevezetés ...................... .M e nnyire ismerjük a tenyerünket?Úgy ismerem, mint a tenyeremet - mondjuk néha, ámde kísérletek bi~zonyírják, hogy fényképről az. embereknek még az. öt százaléka sem is~meri fel a saját tenyerét. Egy tévéműsor számára végrehajtott egyszenl kísérletiink azt mu~rarja, hogy a többség a restbeszédet scm igen érti. Egy hosszú sL-álloda-hall végében nagy tükröt áJlítottunk fel - ezzel azt az illúziót keltettükabc l épőbe n , mimha egy hosslú folyosón haladna a hall túlsó vége felé.A mennyezetre dús növényeker akasztonunk, úgy, hogy a padlótól kö-rülbelül másfél méterig csiing;enek le. A száliodahalIba l épők úgy lár-ták, mintha a folyosó túlsó végén is belépne valaki, de eu a "valakit"nem ismerhették fel rögtön , mert az arcát takarta a növényzet, ViS"lOnta teste és a mozgása vi lágosan k i vehető volt. Minden vendég öt-hatmásodpercig látta a másikat, mielőtt balra fordult a hotelportás pulrjafelé. Arra a kérdésre, hogy föli smerte-e a "másik vendéget", a férfiak 85stázaléka nemmel felelt. A legtöbb férfi tehát nem ismerte meg önma-gát a tükörben, ső t egyikük még vissza is kérdezett: Azt a ronda. kövérpasasr? Nem megl e pő viszont, hogy a nők 58 száza léka azt felelte,hogy az. Ott egy tükör, másik 30 száza.léknak pedig i sm e rős volt a "másikvendég". A férfiak többsége és Q nőknek csaknem o fele nem tudjo magáról, hogy néz ki nyaktól lefelé.Mennyire vesszük észre a testbeszédellentmondásait?A politikusok testbeszédét ma már vi lágszerte árgus szemmel figyelikaz emberek, hiszen mindenki tudja, hogy a politikus id ő nké nt úgytesz, mintha h inne valamiben, holon igazából nem hisz, és sokszorInLlt3rja magát másnak, mim ami. Sz.inte reggeltől estig hímez-hámoz,kertel. köntörfaJaz., színlel, hazudik, komédiázik, ködös{t, p6ml és kép-
 9. 9. ..................... A testbeszéd enciklopédiája zei t barároknak imeger a tömegben. Az ellemmondásos restbeszéd awnban e1őbb ~ tlfóbb leleplezi, C".lért kedvtelve lessük, hogy rajta ~ kapjuk. - Miből látni, hogy a politikus hazudik? - Mozog a szája. Egy másik tévéműsorban a helyi idegenforgalmi iroda segítségével vé- gC"Lfünk kísérletet. A Ilevezeressége kről, látn ivalókról érdeklődő turisrá- kat a pulthoz irányíronuk. Idegen forgalmi szakember állt ott, baju- szos, szőke férfi fehér ingben , n ya kk endőben . Pár percig besz.élgcrcn a ruristákkal a lehetSéges útvo nalakról, majd lebújt a pult mögé a brosú- rákért. A brosürákkal azonban egy másik férfi emelkedett fel: simára borotvált, barna hajú, kék inges, és pontosan Ott folytatta a beszélge- tést, ahol az előbbi abbahagyta. A turisták körülbelül a felének érdekes módon egyáltalán nem tűnt fel a változás. Akik nemhogy a testbeszéd megválroZ-ásár nem ven ék észre, de még azt sem, hogy egy teljesen új emberrel állnak szemben, azok között kérszcr annyi volt a férfi, mint a n ő. Ha tehát a kedves ol- vasónak nin cs veleszületett testbcsl-édolvasó képessége, és nem is tanult ilyet, akkor a testbeszéd valószínL1leg teljesen kimarad az életéből. Könyvünkbő l megtudhatja, mitől esik el. Hogyan írtuk ezt a könyvet? A testbeszéd mciklopédidja megírásakor eredeti k önyve mből , a Testbe- széaböl indultunk ki Barbar.ival. Ennek bövítésc során felhasználruk újabb tudományágak kutatási eredményeit is ~ a fejlódésbiológiáét és a fejlődéslélekranér - , illetve az újfajta vizsgálati módS"LCrek nyújtotta in- formációkat: például az MR I ~r, telj es nevén a mágneses rezonanciás képalkotást, Illellycl követhet6, mi megy végbe az agyban. Úgy állítot- tuk össze a könyvet, hogy akár wlálomra fel lehessen ütni szinte bár- hol. Elsősorban a test mozgására, a mimikára és a gesLtusnyelvre kon- cencráltunk . merr ezeket kel l megismernünk ahhoz, hogy egy-egy személyes találkO"l..ást a legjobban hasznosítsunk. A testbesztd enciklopé- didjn segítségével risztába jöhedink saját nem verbális jelzéseinkkel, és
 10. 10. Bevezetés ......mcgtanulhatjuk, hogyan alkalmalluk őket az eredményes kommuniká-ció és a megfelelő reakció elérése érdekében. A tesrbeszéd egyes elemeit az érthetőség kedvéért a szaknyelv mellőzé­sével és külön-külön vizsgáljuk. Ámdc mivel a gesztusok egymástól elsú-gctc!ren ritkán fordulnak elő, igyekszünk kerülni a túlzot[ egyszerűsítést. Nyilván lesznek majd, akik megbotrá nkozva a fejükhöz kapnak,mondván, a testbeszéd vizsgálatával mások kihasználására és leigázásárahasználjuk a tudományt, hiszen olvasunk a gondolataikban, a rirkaik-ban. Mi azonban úgy gondoljuk, könyvünknek az a célja, hogy az ol-vasó jobban belelásson az embertársaival folytaw{( kommunikációba,alaposabban megértse a többieker. egyszersmind önmagár. Ha értjük, hogyan működnek a dolgok, könnyebb az élet, viszont atudatlans:ig és a meg ncm értés félelmet és babonákar szül, s arra inge-rel, hogy másokat leSl6Ijunk. Akinek a madárngyelés a hobbi ja, annakesze ágában sincs lelőni és trófeaként mutogatni a madarakar. Így vanCl a testbeszéddel is: a testbeszéd ismerete és alkalmazása arra jó, hogyáltala izgalmas élmény legyen minden emberi találkozás.T estbeszédszótár . .Eredeti könyvünket kereskedők, menedzserek, üzletemberek, közvetí-tők, döntéshozók munkaeszközének számuk. Ez az újabb változatazonban az élet bármely terülerén hasznos lehet: otthon, randevún,munkahelyen. H armincesztendőnyi kutatás és tapasi.talatgyűjtés ered-ményeképp A testbeszéd mciklopédidja az alapszókincset nyújtja át azolvasónak, hogy megértse mások hozzáállását és érzéseit. Ám amellett,hogy választ kap belő l e az emberi viselkedéssel kapcsolaros legfonto-sabb kérdéseire, sajáf viselkedése is alapvetőe n megváltozik. Mintha ezidáig sÖtér szobában élt volna, ahol kirapogana ugyan a búrorokar, aképeket, az ajtót, de látni nem lárta őket soha. Könyvünk világosságotgylijt a szobába n, s az olvasó végre megpillantja, mi van körü lötte.Mosranról ponrosan tudni fogja, mi micsoda, hol áll, és mire való. Allan Pease
 11. 11. I. fejezet ALAPOK A nyugati világban CL azt jelenti: "jó", az olaszoknál: "egy", a japánoknál: "öt", a görögöknél viszont azt, hogy: "kapd be!"Mindenkinek van olyan ismerőse, aki ha bemegy egy tucat idegen em-ber közé, pár perc múlva pontosan meg tudja mondani, ki kinek a ki-csodája, mire gondol, és milyen a hangulata. Mielőtt a beszéd kialakultvolna, az ember egyetlen kommunikációs eszköze az a képessége volt,hogy a viselkedésből ki tudta olvasni a másik hozzáállását és gondolatait. A rádió felralálásáig a kommunikáció jó része írásban bonyolódott,könyvek, levelek és újságok útján. Ez azt jelentette, hogy kitartással ésjó íráskészséggel a csúf politikus vagy a gyönge szónok is sokra vihette- en példázza Ahraham Lincoln. A rádió korszaka azoknak nyitott te-ret, akiknek a beszéd a kenyerük: ilyen volt Winston Churchill, a ra-gyogó szónok. Vizuális korunkban már alighanem ő is nehezebbenboldogul na. A mai politikus tudja, hogy a politika mindenekelőtt imázs és meg-jelenés kérdése, ezért a legfontosabb pozíciókban lévő politikusokszemélyes testbeszéd-tanácsadót tartanak, aki segít, hogy őszintének,
 12. 12. ................ A testbeszéd enciklopédiája gondoskodónak és becsületes nek mutatkozzanak, legkivált olyankor, ha valójában nem 31..Ok. Mát~már hihetetlen , hogy sok ezer éves fej lődésünk során a testbe~ szédet egészen 1960 ~ jg egyáltalán nem tanulmányozták, és a legtöbb ember ma is a beszédet tanja kommunikációnk l egfőbb eszközének. Pedig a beszéd a fejlődéstani időszámításnak csak a legújabb szakaszá~ ban lett kommunikációs repertoárunk része, s ma is leginkább tények és adatok közlésére használjuk. Kialakulásának kezdetei legkorábban kétmillió, legkésőbb ötszázezer évvel ezelőttre tehctők , s ~ alatt az idő alatt az emberi agy térfogata megháromszororodon. EI.[ megelőzően az érzések és érz.elmek kifejC7.ésének legfomosabb eszköze a testbesz.éd. illetve a torokban képzett hang volt, s cr ma sincsen másképp. De mi ~ vel figyelmünk középpontjában a szó áll, a legtöbben alig tudnak vala- mit a testbeszéd ről, a jelentőségén)l meg még annyit sem. Pedig maga a beszélt nyelv is mutatja, milyen fontos szerepet játszik a kommunikációban a testbeszéd. tme néhány nyelvi fordulat a sokból: Fenn hordja az orrát Arcizma se rándul. Föl/élegzik. Vál/at von. Fel a fejjel. Állj o sarkadra. AI/ok elébe. Seggnyaló. Lehet. hogy egy~egy kitétel megakad az olvasó torkán . mégis kénytelen lesz megveregerni a vállunkat, mert a legtöbb kifejezéstől biztosan tág- ra nyílik a szeme. Az. az ökölszabáJy, hogy nyakon ömjük a nyelvi for- du latokkal, aztán meglátjuk, beadja-e a derekát, vagy hátat fordít az egésznek. Reméljük, teljesen leveszi a lábáról a kinálat, S végül megha~ jol érvei nk előtt. A kezdetek A testbeszéd únörői a némafilmkorszak színészei voltak, élükön Charlie Chaplinnel, hiszen az akkori filmvásznon csak ~ a kifejezőeszköz léte~ l.e((. Hogy jó vagy rossz slÍnész~e valaki, az a((ól függön , mondandóját mennyire tudta mozgás és gesztusok útján átadni a n é-Lő n ek. Amikor e1rerjedt a hangosfilm, és a színészi munka nem verbális oldala háttér~ , .
 13. 13. Alapok ..................... .be szoru lt, sok némafilmszfnész kihullott a rosdn, s csak az maradtfenn, aki szóban és szó nélkül is boldoguJr a kamera előtt . A testbeszéd xx. század e!ón i legfontosabb tudományos elemzéseCharles DalVlin 1872 ~ ben közzétett tanulmánya, Az lrubnek kifejmseaz embernil és államáI. Ezt ugyan elsősorban tudósok olvasták, de ha-tására megindult a mimika és a restbeszéd modern vizsgálata. Darwinmegállapításainak nagy részét igazolták az azóta világszerte elvégzettkutatások, s mára csaknem egymillió nonverbális jelet jegycZ[ck föl ésírrak le a kutatók. Az l 950-es évek testnyelvkutatásának egyik úttörő­je, AJbert Mehrabian arra a megállaphásra jutott, hogy az emberi köz-leményeknek körülbelül a 7 százaléka verbális (csak maga a szó), 38százaléka vokáJis (hangszín, hanghordozás és egyéb hanghatások), és55 százaléka nem verbális. Nem az számít, amit mondasz, hanem az, hogyan néze/közben. ~A nem verbális kommunikáció kutatásában Ray Birdwhisrell antropo-lógus járr az élen. Úttörő munkájában a közlés e fajtájának a kinizianevet adta, és ő is hasonlóan becsülte meg az emberek közörr zajló nemverbális kommunikáció mennyiségét. Becslése szerint az árlagembernaponta összesen tíz-tizenegy percer beszél, s egy mondata átlagosankét és fél másodpercig tart. Ami a mimikát illeti, BirdwhisreJl szerintkörülbelül 250 OOO-féle arckifejezést tudunk produkálni és felismerni. Akárcsak Mehrabian, Birdwhisrell is úgy találta, hogy az. élősz.6banzajló párbeszédből alig 35 mzaléknyi a verbális kommunikáció, a többi65 százalék nem verbálisan zajlik. Az 1970-es és 80-as években áJtalunkrögzírett ezer kereskedelmi megbeszélés és üzleti tárgyalás elemzése aztmutatta, hogy az üzleti életben a tárgyalóasztalmil keltett benyomás60- 80 százalékát a rcsrbcszéd hordozza, és az. emberek 60-80 százalékaalig 4 perc alatt alakítja ki elsődleges véleményét egy új ismerősről. A vizsgálatokból az is kiderül, hogy miközben a telefonon folyó tár-gyalások során általában az. erősebb érvekkel bíró fél gyól., a sz.emélyes ralálkozásnáJ ~ nincs mindig így, mert végső döntéseinkben nagyobbsúllyal esnek latba a látottak, mim a szavak.
 14. 14. : ... . ............... A testbeszéd enciklopédiája Mié rt nem az számít, am it mondunk? Bár a politikai korrektség mást kívánna, a valóság az, hogy az első taJál ~ kozásná l azonnal ítél kezünk az lij ismerősről: mennyire barátságos, mennyi re uralkodásra termett, mennyire jöhetne sLÓba mint s.teXuális partner - és nem a szemét nézzük meg elsőnek. A kutatók többsége ebYetért abban, hogy a szó elsősorban informá- ci6kö1.lés re haszná latos, míg a tcstbcszéd az cgymáshoz visLOnyulás egye""Ltetésének eszköze, s bizonyos esetekben helyertesíti a 1>""Z6beli köz- lést. Egy nő például anélkül, hogy kinyitná a száját, pusztán egy forró pillantással egyértelmű üz.enetet tud küldeni egy férfinek. Szavak és mozdularok a kulturális hátté rtől függetlenül annyira megj6s0lhatóan összetartoznak, hogy a gyakorlott megfi gyel ő a haBot- tak alapján le tudja írni , milyen mozdulatokkaJ kíséri szavait a beszélő - szögezte le elsőként Birdwhi stell. Birdwhistell azt is megtanul ta , hogy a puszta gcs.ltusokból megáHapít5a, valaki milyen nyelven beszél. Sokan nehe""/.cn fogadják el, hogy az ember biol6giai lag ma is állat. Márped ig a homo sapiens - vagyis mi mindnyájan - a főem lősö k egyik faja, sző rtel en , emberszabású majo m, amelyik megtanu lt két lábon jár- ni , és fejlett, intelligens aggyal rendelkezik. Ennek ellenére a.kárcsak a többi állatfajt, bennünket is a biológia törvényei kormányoz-nak, ezek irányítják csel ekedeteinket , reakci6i nkat, testbeszédünket és geszru ~ sainkat. Az a bámulatos, hogy az ember-á llat ritkán veszi észre, hogy miközben testtartása, mozdulatai és gesztusai az egyik történetet adják elő, addig a hangja esetleg a másikat. Hogyan árulja el a testbeszéd az érzelmeket é s a gondolatokat? A tcstbeszéd 32 ember érzelmi ál lapotának kü lső leképezése. Egy gesz~ tus vagy mozdulat rávi lágír egy-egy pillan atnyi érzésre. Akir például feszélyez, hogy hfzásra hajlam os, az néh a a tokab6rét ráncigálja. Egy nő , aki rudja, hogy a combja vastagabb, mint szeretné, lefelé simítgatja a ruh ájár. Aki fél vagy védekezik, az összefo nja a karját vagy keresztbe teszi a lábát, esetleg ezt is, azt is. Egy férfi, ha egy nagy mellű nővel be- szél, noha tud atosa n óvakodjk attól, hogy beszélgct6partnere mellét bámulja, kezével közben öntudatlanul tapogató mozdulatokat tesz.
 15. 15. Alapok ..................... Károly herceg kcbdbarárr:.l akadtA rcstbesz.éd megértéséhez úgy kell érJ.ékelnünk egy ember érzelmi ál-lapotát, hogy egyszerre hallgatjuk, mit mond, és fi gyelj ük, milyen kö-rü lmények közön beszél. Csak így tudjuk elválasztani egymástól a ténytés a mesét, a valóságot és a fantáziát. Az újabb időkben nekünk, embe-reknek S"Lintc a rögeszménkké váh a beszéd, s mindennél fomosabbIcn számunkra, hogy jó társaJgók legyü nk. A testbeszéd jelzéseiről ésezek jelentőségéről viszont a legtöbbünknek fogalma sincsen, jóllehetma már tudni való, hogy a személyes beszélgetés sorá n az üzenetek javaréSlc a cesrbcszéd útján jm el a másik félhez. Chi rac fra ncia elnök, Reagan amerikai elnök és Bob Hawke ausa-rál minisLtercl nök például egyarám a kezét haswáha annak kifejezésé-re. mekkor:J. hordcrcjíí a kérdés, am el y ről bcsl.él. Bob Hawke egyszerlÍgy érvelt a polirikLlsok fizetésemclése mellett, hogy a nagyvállalati ve·zetők jövedelméhez hasonlítona. Azt mondta, a vállalarvezerők hatal ·mas jövedelemnövekedéséhez képest csekély a polirikusoknak adonemelés. Csakhogy amikor a poliükushzetésck.röl beszélt, egyméternyiretartotta egym:í.stó l a két tenyerét, amikor a vá llala tvt:"/..t: tőké ről , akkorcs.... k 30 centire. Vagyis a két tenyere közti távolság elárulta: ő is tudja,hogy a politikusok jóval többet kapnak, mint amennyit 6 bevall.
 16. 16. I. ......................... A testbeszéd enciklopédiája Jacques Chirac dnök - aL iigy horderejét érzékelteti, vabY csupán a ~-Lerdmi életével kérkedik? Megérzésben jobbak a nők Ha valakiről azt tartjuk, hogy intuitív alkat vagy hogy jók a megérzé- sei, tulajdonképpen arra gondolunk, hogy érti az emberek testbeszé- dét, s összeveri az így felfogott jeleket azzal, amit hall. Amikor tehát vdlami azt súgjd, vagy az az érzésünk, hogy hazugsággal traktálnak, ál- talában azt vesszük észre, hogy a partner testbeszéde ellentmond a sza- vainak. Az ilyen észlelőképességet nevezik a szónokok közönség- vagy csoportérzékdésnek. Ha például a hallgatóság leszegett fejjel és karba tett kéneIül a széksorokban, az intuitív szónok megérzi, hogy előadása nem talált utat hozzájuk, és tudja, hogy ha meg akarja nyerni a közön- séget, valamin változtatnia kell. Az intuíció nélküli szónok, akinek mindez nem tűnik fel, tovább csetlik-botlik. A megérzöképesség azt jelenti, hogy észrevesszük, ha valakinek a szavai és a testbeszéde között ellentmondás feszül. Általában véve a nők megérLŐképessége jobb, mim a férfiaké, erre lItal a közkeletű "női ösztön" kifejezés is. A nőkkel velük születik a képes- ..
 17. 17. Alapok .....ség, hogy érzékdjék és megfejtsék a nem verbális jelzéseket, akárcsaka7.. hogy az apró résdcrckcr is pontosan megfigydjék. Ezért tud kevésférj ügy hazudni. hogy a fe1~ég rajra ne kapja, viszont a Iet,Ttöbb nő, hakedve tartja, simán az ordnál fogva Vl"lcci a férfit. A Harvard Egyetem pszichológusainak kutatása r;ímutaton, meny-Il),ivel érzékenyebbek a restbeszédre a nők. mim a férfiak. A kísérletrészrvevőinek rövid filmrészlelckcr Illllt3uak be•• unclyckhen egy férfiés egy nő heS7.élgeten, dc hogy mir, az nem volt hallható. A kísérletiszemélyeknek a pár mimik:íjából kellen kiköverkczlcrniiik a történéseA nők az esetek 87 százalékában helyes következtetésre jutottak, míg aférfiak csak 42 sl.:Í1..l.lékban jának sikerrel. A "nevelő-go ndoskodó " jel.k"gű s7.akm:ík férfi művelői - tanárok. művészek, S"Línészek. ápolók -csaknem olyan jól teljesítenek, mint a nők, és a meleg férfiak is jóeredményeket értek cl. Különösen nyilv;ínvaló ennek a női ö..,-LtÖnneka megléte a1. anyáknál, hiszen gyermekük első élttévcihen szi nt e kicl ~rólag nem verbális úton érintkeznek vele. A nők sokszor érzékenyebb,beleérzöbb drgyalófclek a férfiaknál.Mit mutat az agy vizsgálata?A legtöbb nő sokk.1.1 jobban kommu nikál, mint bármelyik férfi. Az agyMRI- (mágncsesrezonancia~) vi7.5g;i!ata világosan megmutatja, miértmúlják feiül a nők a férfiakat kommunikációban és emberismererbcn.A nők agyának 14-16 területe foglalkoz ik a többi ember v i selkedésé~nek demzésévd, mfg a férfiagynak csak 6--8 területe. Ez magyarázZ.:l,hogy egy népes rársas.ígban cbY nő pillanatok alan átlátja a többi ven-dég egymáshoz való viszonyát: kik vl..Sztck össze éppen, ki kinek súm-patikus és fgy tovább. Ugyanez. a magy:lrázata annak is, mién érúk úgya nők, hogy a férfiak keveset beszélnek, és miért gondolják a férfiak,hogy a nőknek sosem áll be a S/..í.juk. A női agy többsávos működésre s7.akosodott: az árlagos nő ebY~~l.errekctcő-négy témával képes 7.5o nglőrköd ni. T évér nb., telefonál, közbena háta mögött 1.ajló beszélgetésre is figyel, kávézik. Egyetlen beszélgeté-sen belül is képes (öbb független rémáról beszélni. s :lkár ö tféle hangsúntalkalmazni , ha témát váJt , vagy valamit nyom3lékosÍlani akar. A IcS~(öbb férh sajnos csak három hangs1-Ínt ismer fel , C7.ért többnyire el-veszti a fombt , ha nő a beszélgctőparrne re.
 18. 18. .................. A testbeszéd encik/opédjájo A vizsgMatok au mutatják, hogy aki konkrét viwális bizonyítéko- kat VCSL aJapul, am ikor egy S""LCmélyes taJálkozás nyomán a másik fél vi- selkedését értékeli , az megbízhatóbb eredményre jut, mint aki pusztán a megérzései re hagyatkozik. A bizonyíték a másik fél tcstbeszéde, s bár ennek üzenetét a nők öntudatlanul is fogják, ezt a készséget tudatosan bárki elsajátíthatja. Hogyan? Ertől szól ez a könyv. Honnan tud rólunk annyit a jósnö? Aki már jósoltatott magának, nyilván megdöbbent, mi mindenr tud róla a jósnó, méghoZ7..á olyasmit, amit senki se tudhat. Ez lenne a hato- dik érzék? A jósbiznisz vizsgálata az.t mutatja, hogy a jövendőmo ndók egy sajátságos módslert (cold reading) alkalmaz.nak, amellyel egy sosem láton S""LCmély esetében akár 80 százalékos találati pontosságot is el le- het érni. A hisLékeny, rászedhctő em ber szemében ez maga a csoda, holott az eljárás alapja a resrbeS".léd alapos megfigyelése, amihez hO"lz.-ijön az em- Ixri termésJ.et ismerete, illetve a sratiS""ltikai valóS""LÍnűség. Ezzel a mód- szerrel szenik az információt a lárnokok, az 3Sltrológusok, a kárrya- és renyérjósok. Sok cold wldu lényegében nem tud saját nem verbális jel- éu.ékelő adottságáról, s előbb-utóbb meggyőződésévé válik, hogy vala- miféle látnoki képességc va ll. Ez csak fokozza a produkció m eggyőző voltát, amelyhez az is hozzájárul, hObY aki jósnőh öz jár, az úgy megy oda, hogy bízik az eredményben. Egy pakli taror-kártya, eb Y-két krisci1ygömb meg egy kis hókuszpó- kUS"l, s már kész is a tökéletes díszlet a tcsrbeszédolvasó szeá nszhoz, amely még a legmegrögtbttebb hitetlenkedót is képes meggyőzni, hogy itt nyilván különleges varázse rők működnek. A dolog lényege az, hogy a jós dekódolja a páciens reakcióit az elliangz6 állításokra, kérdésekre, és összerakja az illető külsejének megfigyeléséből S"lerzett információ- kar. A "látnokok" legtöbbje - a női agy adottságaiból következően - nő. Mondanivalónk illll.!.~ltrá l ására íme egy látnoki jel1ctm.és, személyc- sen az olvasó nak. Képzelje el, hogy belép a félhomályos, dohányfüstös szobába. Ott ül a turbános, fö lékszerezett j6snő egy félhold alakú, ala- csony 3SLtalkánál , előtte kristálygömb.
 19. 19. Alapok · .................. .NflglotJ önimk, hogy eljött. Ld/om, nyugtalanítja valami, mert erós jelrketbocsát ki fo/tm. Érum, hogy amit ti legjobban vár ll2. élettő/, az néha ir-redlisnak ninik, s ön már-már attól fll, hogy núndez leijl!JeIl e/bhe/et/en.Úgy érzem, ön olykor barátkozó, nyílr és bizakodó az emberekkel, máskorpedig visszahúzódó, tartózkodó ts óvatos. Büszke rá, hogy önállóan alkotítéletet, s csak akkor hiszi el. amit ldl és halL, ha kelló biumyftékot kap rd.Ked/Jeli fl változást és fl vdltOZlltOSSfJgot, idegesíti fl korlátozds és fl mono/ó-nia. Szívesen megosztja legbemóhb érzésút dZ őnhöz kgköukbb dllókkal,de filismerte, hogy Ilem bölcs dolog, ha túlontúl nyilt ts kitdm/kazó. EgyS kezdóbttús férfi most erősen hat önre. ti jövő hónapban pedigfolkeresiönl egy novemberi születislí nő egy izgalmas ajánlaual A külső sumlilószlÍmára ön higgadt Ir fegyelmlUft, be/iii azonba" nyugtalan és aggodal-"IIIS, s gyakran rágódik aum, hogy csakugyan jól dömöt/-(.Nos, mennyire talált? Pontosan clemeztük öm? A kutatások azt mutat-ják, hogy a fenti jellemzés legalább 80 százalékban ráillik bárkire. Nemkdl hát más, csak jó képesség a tcsrtartás, az arckifejezés és egyéb moz-dularok, rándulások értelmezésére, pluS7. gyönge világítás, egzotikus le-ne, tömjén - s garantáltan levehetünk a lábáról bárkit! Nem bi7.tatjukai, olvasót, hogy csapjon fel tenyérjósnak, de rövidesen legaJább olyanpred7..en tudja majd boncoigarni az embereket, mint l.gy jósnó.Veleszületett, örökletes vagy tanult?Kedves olvasó, ha ön összefonja a karját, a balt teszi fólü lre, vagy a job-bat? A többség csak akkor tudja megmondani, ha kipróbálja. Tessék,fonja össze a karját mOSt, aztán gyorsan cserélje fel a kerrőr. Ugye úgyérLi, hogy az egyik pozíció kényelmes, a másik valahogy rOSSL. Mindenjcl arra mutat, hogy cr a gCSltusunk örökletcscn meghatározott, és nemleher rajta változtatni. Tíz emberből hé[ a bal karját tesz; rólülre.Rengeteg kutatás és vita tárgya volt már, hogy a nem verbális jelzésekvajon velünk SLü lemek. öröklődnek, tanuljuk, vagy más módon sajá-Ihjuk cl őket. A kutatók különböző csoportok ge~.-Ltusnyelvét figyelték
 20. 20. ...................... A testbeszéd enciklopédiája meg: vakokét (akik vizuális úton nem tanulhatták a nonverbális jele- ket), különböző kultúrák ragjaiér, illetve legközelebbi antropológiai ro- konaink, a majmok és az emberszabású majmok jelzéseit. A kutatási eredmények azt mutatják, hogy a tcsrnyelvi gesztusokból mindegyik kategóriába jmnak pél&ík. Eibl-Eibesfedt német kutató azt figyelre meg, hogy a süketen és vakon született gyermekeknél tanulás és ucánús nélkül is megjelenik a mosoly, ami azt jelenti, hogy a mo- solygás képessége is velünk születik. Egymásról (ávol eső Öt emberi kul- túra tagjainak mimi1d.ját tanulmányozva Ekman , Friesen és Sorenson megerősítette Darwin nézeteit. Azt találták ugyanis, hogy az alapvető éroclmek kifejezésére mindegyik kultúra ugyanazokat a mimikai jelzé- seket használja, tehát ezek a gesztusok ugyancsak velünk születnek. A kulturális különbségek száma igen nagy, de 4 az alapvető testnyelv; jelzések mindenütt ugyanazok. Bizonyos gesztusokat illetően változatlanul foly ik a vita, hogy kulturá- lis tanulás folytán válnak-e szokássá, vagy öröklötrek. A legtöbb férfi például úgy veszi föl a kabátját, hogy először a jobb karját dugja bele, a legtöbb nő viszont a balt. Ez arra ural, hOb,), a férfiak a bal agyféltekét használják ehhez a mozdulathoz, a nők viszont a jobbat. Ha a zsúfolt járdán egy férfi elhalad egy nő mellett, általában egész testével feléje fordul. A nő ugyanebben a helyzetben ösztönösen elfordul, hogy védje a mellér. Született női reakcióról van-e szó, vagy a nők ezt öntudatla- nul eltanulják, amikor látják a többi nőt? Az alapok közös eredete Az alapvető kommunikációs jelek Icgtöbbje a világon mindenütt ugyanaz. Aki örül, az mosolyog. Aki szomorú vagy dühös, az Táncolja a homlokát, vagy felvonja a szemöldökét. A bólintás szinte mindenütt igent vagy jóváhagyást jelent. Ha ügy tetszik, ez egyfajta főhajtás, és alighanem velünk született gesztus, mert a vakon születettt:k is használ- ják. Ugyancsak univcrci.lis a fejrázás mint a nem vagy a tagadás jele, és
 21. 21. Alopokvalószí n ű l eg csecsemőkori tanulás eredménye. A csecsemő ugyanis ide·oda forg-<ltja a fejér, ha már eleget szopott, így húzza félre az anyamell.ről. Később a kisgyermek is jobbra-balra fordítja, rázza. a fejét, ha márnem kér enni a feléje nyújtott kanál ból. így gyorsan mcgcanulja fejd-7...:Íssal jdemi :IZ ellenkezést, a negatív hozzáállást. A fejrázás azt jelenti, "nem", és eredete Q szopássol ftigg össze.Bizo nyos geS,.tuso k kifejlődése áll at i lérünk idejére v<.."Zc rh erő visS/,a.A mosoly péld ául a legtöbb hú sevő állatnál fenyegető gesztus, :í m azcmbers7.abású majmok más, nem fenyegető gesztllsokkal együtt a meg-adás jelzésére használják. A fogsor megmutatásával az állatok arra flgyelmeztetik a másikat,hogy szükség (:serén foggal is mcgvédik magukat, vagy éppenséggel tá-madni fognak. b. a jelzés az embereknél is megjelenik. jóllehet az em·ber általában nem harap. Amikor ember és álla{ kimmarja a foga fchéréL Egyikükkd sc sJJvescn randcvúzn:nkA táguló orrcimpák (öbb l evegő t jUltarnak a (üdőbc, rchát (eltöltik aszervezetCI oxigénnel. Mivel az energiatanaJék a harchoz és a menekü ~léshez S"Lükségcs, az embersz.abásüaknál ezek a jelek azt közlik a másik
 22. 22. ,. ................... A testbeszéd enciklopédiája féllel, hogy közvetlen fenyegetésre kell fö lkészülnie. Az. embereknél az ajak felhúzását a düh, az ingerültség, a fizikai vagy énelmi fenyegetett- ség váltja ki, vagy az az énés, hogy valami nem stimmel. Univerzális gesztusok Jó példa az univerz.ális gesztusokra a váll megvanása, amely azt jelzi, az illető nem tudja a választ, vagy nem érti az elhangwttakat. Többdemű, három részből álló ges"lXus: a nyitott tenyér azt demonstrálja, hogy sem- mit se rejtegetünk a markunkban, a felvont váll a nyakat védi a táma- dástól, a felvont szemöldök pedig általános, behódoló üdvözlés. , A felvont váll behódolást jelez Ahogyan minden kultúrában más és más a beszélt nyelv, ugyanúgy a testbeszédjclek némelyike is kultúrán kém változó. Előfordul, hogy egy gesztus egészen mást jdem in, mim ott, vagy itt haswálatos, ott nem. A kulturális különbségekkel majd az 5. fejezetben foglalkozunk. A pontos gesztusértelmezés három szabálya Amit egy-q,) helyzetben látunk és hallunk, az nem okvetlenül az em- berek igazi attitűdjét mutatja. Ezért ha helytálló információt akarunk kapni, három szabályt érdemes betartanunk.
 23. 23. Alapak ..................Első szabály: a gesztusokat együttesen értelmezzükAz. egyi k legsúlyosabb hiba, amit az újonc testbe.-ddolvas6 elkövethet.ha cgy gesztust ;I többi geszrustól és a kö rülm ények t ő l elkü lönítve. ön -magában érrd lllel. A fej vakarás például sok mindent jelenthet - izzadásr, bizonytalan-ságar. korp:Í[ , bo lhát, feledékenységcr, hazugságot -, anó l függöen,mi lyen más gcszrusokkal együtt fo rdul dó. A bc~Zé I { nyelvhcz hason-lóan a restnyelvnck is megvan nak a S"lavai, mondami , írásjelei. Egy-egygesztus csak egyetlen szó, amelynek s-ámos, kül ö nböző jelentése van.S a szó is csak a többi szóval együtt, a mondatban nyeri el teljes jden-tésér. A ges2Hlsra is érvényes ugyanez, s a gesltllsmonclar. melyet cso-kornak nevezünk. mindig elárulja az ember valódi ért.ései t és attitúdjét. A testbeszédcsokornak legalább három gesztusszóból kell állnia ~lh ­hoz, hogy a benne l évő szavak mi ndegyikét pontosan meghatározza.A fogékony ember érti a testbeszéd mondatait, és precízen össze tudjaverni őket az elhangzó mondatokkal. Lehet. hogy valaki azért vakarja a (ejét. mert bizonytalan, de lehet. hogy korpás a (ejböre.Tehát a gcsausokat - ha pontosan akarjuk értelmezni őket - nlindigcsokrokban kell o lvasnunk . Mindenkinek vannak olyan v i sszaté rőmozdul.ata i, amelyeket pusztán unaimában ismételget, vagy olyankor,ha nyo más neh ezedik rá. Jó példa erre a haj folyamatos tapogarása,csavargatása, bár más gesztusoktól elslakirva azt is jelentheti, hogy azi ll ető bizonytalan, vagy szorong. Egyébként azért simogarjuk a hajun-kat vagy a fejünket, m ert kicsi korunkban anyánk mindnyájunkar ígyvigasztalt. A gCS1..luscsokrokkaJ kapcsolaros álláspontunk igazolására íme a kri- tikus hozzddllds n ev ű geszruscso kor, amelyer akkor alkalma1..ll n k, hanem vagyunk clragadtarva arról, am ir hallunk.
 24. 24. .................. A testbeszéd enciklopédiája / F.nnél <l ha1Jgatónál nincs nyert ügyiink A kririkus h07.z.1.állás legfontosabb jele az archoz tett kéz, ahol a rmua· tólljj fölfelé irányul, egy n1:lsik ujj takarja a szájat, a hüvelykujj pedig megtámasztja :IZ állat. Hogy az ábrán lévő férfi kritikusan hallgatja a hozzá intézerr szavakat, annak további bizonyítéka a szorosan ke. resztbe tcn láb, a rest előt[ (védekezően) árvetcn másik kar, és az, hogy fejét és á llár (negarívan, ellenségesen) leszegi. Ez a tescnydvi mondat valami ilycsmi t közöl: "nem rC[.!J,7.ik nekem, amit mondasz", "más a vé- leményem", "ki ncm mondon negatív érzelmek vannak bennem". Hillary Clinton akkor alkalmazza ezt a ge!>"Ztuscsokrot, ha nem gy6:t[ék meg ahallonak
 25. 25. Alapok .........Második szabály: figyeljük meg. van-e összhangA kucatások 32r mutatják, hogy a nem verbális jeld-sck körülbelül őt­ször akkora erővel hatnak, mint a vcrb,ílis csatOrn;! jelei, s ha a kettőnem vág egybe, az emberek - kiváltképp a nők - meg sc hallják a S"Lór,csak a nem verbális üzenetre hagyatkoznak. Ha az olvasó c1őadókém a, előbbi rajzon ábrá1.oh férfi véleményétkérné arról. am it az iméIH mondoa, s az ill ető azt felel né. nem énegyet a hallotrakkal, akkor beszéde és rcsrbeszéde cgyhcvágna, ÖSSz-hanghan lenne. De ha azt mondaná, egyetért, akkor minden bi-zonnyal hazucln3, mert beszéde és rcsrbeszéde ütközne egymássa l. Ho a szó és a gesztus ellentmond egymásnak, Q nők Q szót engedik el a fli/ük mellett.Képzeljük el. hogy olyan politikust látunk a szónoki emelvényen, akikarjár szorosan (védekezően) ös:,-tcfonja amellén, állá( (kri tikusan, el·lenségesen) Ies-/.egi, s eközben határozottan győzködi a hallgatóságot,hogy rendkívül kíváncsi és nyiran a fiatalság gondolataira. Hinnénk·cneki? És ha keze élével kemény kis karateütéseket dobol na ki a pulpi.tuson, miközben an bizonygatja, hogy kedves és gondoskodó? SigmundFreud egy helyütt besz..1mol egy női páciensről, aki azt ecsetel i, hogyboldog házass.ígban él, s ujján ezalatt öntudatlanul le· föl húzogarjaa jegygyűrűt. Freud tisztában volt a1. öntudatlan gC1.-aus jelentőségével,s nem !epődön meg, amikor hamarosan felszínre kerültek a házasság.gal kapcsolatos gondok. A testbeszéd közvetírette anitúd pontos énelme-tésének kulcs.1 tehátegyrés-a a gesz.ruscgyünesck megfigyelése, m:ísré.nt a sl6beli és a tcsrnyel·vi kommunikáció harmóniájának vagy disz,harmóniájának ésdelése.Harmadik szabály: fontos a kontextusA gesz.CUSOk:H mindig abban a kontextusban kell énclmewi, amelybenelőfordu lnak. Ha valaki szorosan össtcfonr karral, kcro"1.rbe rert lábbal,leszegen állal a bUS"/,megállóban ül egy hideg, téli napon, akkor a agesz·ruscsokor minden bizonnyal azt jelenti, hogy fázik, nem pedig azt,hogy védekezik. Ha viszont ugyanebben a pózba n az asztalnál ül ve·
 26. 26. .................. A testbeszéd enciklopédiája lünk sze mbe n, miközbe n va lamilyen árut, szolgáltatást vagy esz mét próbálunk rásózni , akkor jól sejtjük, hogy negatívan, viSS7.autasír6an viszonyul az ajánlatunkhoz. • •• • " • -;/ • o • Nem védekezi k, hanem fázik Könyvü nk mindvégig komextusban fogja tárgyalni a gcszrusokar, és ahol csak lehet, geszruscsokrokban. Miért könnyű egy gesztust félreérteni? Akinek puha vagy e rőtl e n a kézfogása , azt könn yen éri a vád, hogy gyönge jell em - kül önösen ha férfi. Ennek okát a kézfogási technikák~ kal foglalkozó k öve tkező fejC"l.etben majd alaposan körbejárjuk. Csak· hogy ha valakinek izületi gyulladása van, az a f.1jdaJomt61 való félelmé· ben szimén puhán fog kC"l.et. Ugyanígy meglehct, hogy egy fes tő, egy zenész, ebY sebész - tehát olyasvalaki, akinek a foglalkozásához fontos a finom kéz - nem szívescn fog kC"l.et, s ha mégis rákényszcriil , kC"le vé· delmébcn a döglölt bill kb Job..lst alkaJmazza. Aki rosszul SI...1bo(( vagy szű k ruhában van, az bizonyos geszrusokat ncm tud alkalmazni, s C[. befolyásolja testbeszédét. Az elhízott ember
 27. 27. Alapok ..például nem tudja keresztbe vetni a lábát. A miniszoknyás nő önvéde-lembő l szorosan összezár{ lábbal ül, enól megközelírhctcrlenebbneklárSlik, s így kisebb az esélye. hogy egy mulatóban táncra kérjék. Ezeka kö rülmények az embereknek csupán kis hányadál érinti k, mégisgondolnunk kell arra, hogy valamely fizikai korlát miképp befolyásol-harja a rcstbcszéder.Lehet-e hamisítani?Lchc(-c hamisítani a testbe.Lédcr? - kérdezik sokan. A válasz az, hogyáhalában nem, men a rő gesuusok, az apró jelek és akimondon SLÓkázt i va l ósIJnű diszharmónia elárulja a hamisít6t. A nyiton tenyér pél-dául az őszinteség jele, dc ha valaki nyitott tenyérrel hazudik, és köz-ben mosolyog, az apró mimikai jelek bznek az árulói. Pupill:íja való-színlíleg összeszűkül, egyik S7..cmöldö ke önkéntelenü l felszalad, esetlegmegrándul a szája sa rka - mindez ellentmond a nyitott tenyérnek és azőszinte mosolynak. Az eredmény az, hogy a szem l é l ő, klilönösen hanő, nem hiS1.i el, am it hall. A férfi szemlélő könnyebben bedől a hamis • gesztusoknak, mint a nő, mert nagy általánosságban a férfiak rosszul értik a testbeszédetA hazudós jelentkező. Igaz történetEgy állásinrerjúnkon egy férfi azt biwnygarra, a71rt jött CI előző munka-helyéről. men nem látott megfelelő előrejutási lehetőséget. Nehezen hoz-ta Illeg a döntést, mo ndta, mert a kollégákkal jól megérrcrrék egymást. Az egyik kérdez6nknek - egy hölgynek - az volt a gyanöja, hogy ajelentkező nem mond igazat: agyba-főbe dicsér i volt főnökét. holottszerinte el lenszenvet ércz iránta. Am ikor lassítva viss1.1járszorruk az in-terjö vidcofel vételét, észrevenük, hogy az ill ető bal arcán a másodperctört részéig tanó fintor jelenik meg. valahányszor a volt főnökét említi .Az ilyen ellentmondó jelzések SOksl.or csak pillananöredékekig t:manak.Igy a7_ nem csoda, ha elkerü lik a gyakorlatlan szemlé l ő figyelmér. dn
 28. 28. ..................... A testbeszéd enciklopédjájo Amikor felhíVIlI k e""l.{ a volt főnököt , kiderült, hogy a jelemkezőI elbocsátouák . mégpedig azérr. me rt kábítószerr árult a kollégáknak. Bármilyen magahiztos.1n igyekezetr is meghamisítani c1öt(ünk testbe· szédét, ellentmondásos mikrogcsZllIsai szemet szLÍrtak rnunkadrs· nőnknek. A lényeg iH :11., hogy meg tudjuk különooztcrni a valódi gesztusa- kat a hamis.1król, s ily módon al &.z-imc emberr il hawgtól meg a soIii· hámostól. A pupilla megnagyobbodását, :I verejtéketésI és :11. elvörösödésr nem lehet rud:llosan eljátszani. dc a nyitott tenyér használata - az őS1inreség jelckénr - könnyen mcgmnulható. A színlelés csak idejg45ráig sikerül. Mégis v:mn:lk esetek. amikor biz-onyos előnyök reményében sz:.íntsz..ín· dékkaJ hamisílják a tcslbeszédel. Vegyük példának a világszépe címért folyó vetsengést, mel ynek során mind en induló precízen betanul t mozdularokat vet be, hogy barárs:ígosnak és őSl.inténck hasson, s a zsű· ri aszerint ponro1.1..a őket, hogy milyen sikeresen alblrnazzák ezeker a gesi tllsokar. Mes terséges n!sm yelvet azonban még a legprofibba k is csak rövid ideig képesek hasl.nál ni. men a (CSI előbb· uróbb a tanuhak· nak ellentmondó jeleket küld. ÖSS"LCgLlVe (ehát elmondharjllk , hogy a testbeszéd ct nehéz tartósa n hamisítani. Mégis fomos - s ern.: később még kitérünk -. hogy mcgla· nllljunk pozitív testbeszédjelekcl alkalmazni embertársainkkal fol y ta· rort kommunikációnkban, és kiküszöböljük azokat a negatív jelzése. ket. amelyek nemkívánatos üz-e netet hordoznak. Ez megkönnyÍIi az. emberi együnlétet, s mindenkib61 kellemesebb pannert farag. Többek közt ezért írtuk meg e""l.t a könyvet. Hogyan lehetünk testbeszédértök? Foglalkoz: nk Iq,ralább napi negyedórát mások lestbcsddének tanlll ~ w minyoz:isával és saját mozdulataink tudatos megfigyelésével. Ahol cm· berek találkoznak és érintkeznek. az mind jó tetep a megfigyelésre. A re·
 29. 29. Alapok ......................pülőtéren például különösen jól ranulmányozhatjuk a gesztmok tdjcsskáláj:ir, mert .lZ ~l11bcrck mO/.dubtai irt nyíltan megmutatják a mohó-ságot. a haragot, a b:inaror. az örömöt, :l üirclmerlenséget, és még kitudja, h:ínyféle értelmet. A r:irsadalmi események, üzlcci drgyal:bok,esrélyek ugyancsak kitűnőek erre a célra. Ami kor az emba már avarourcsdx:szédolvasó, csak clm,g} egy vendégsi-gbe, beül a sarokba, s cg6Leste remekü l c!szórako/ik puszrán azzal, hogy figyeli a többiek t~t­nyelvi rítusail. Mi, modern emberek rosszabbul értjük Q testbeszédet, mint őseink, mert elvonjo figyelmünket Q beszéd.A [évéből is rClllcküllchc( [;m uJni. Csavarjuk le a hangor. és prób,iljukcsak a képből ,m:gúrcni, mi rörrénik. Ha pár percenként visszaadjuka hangor, ellenőrizhetjük. mennyire pontosan sikerült értelmeznünk Jnonverbális jelekel. Előhb~U(6bb egész mtÍsorokat meg tudunk értenihang nélkül. I-Ia rnegranulunk lesrbe!>7.éde r olvasni, akkor nernc!>ak a7.f I:írjukjobb;lIl. hogya többiek hogyan próbálnak irányítani és manipuLílni ,dc azt is éstrevCS!>úik, hogy ez a rörekvésük ránk is kiterjed. De a l eg~fontOóabb eredmény. hogy együttal érz.ékenyebbek lesáink mások é r~1.éseire, értdmeirc. Jelen voltllll k rdl;ír (gy üjGjra drsadalomrudós, a resrbeSLédfigyelöszületésénél. Ahogyan a rnadárfigyclő abban leli örömét, hog) m(.gfi~gyeli a madarakat és viselkedésüket, a tes rbcszédfigyelőn ek ;17. a szen~vedélye, hogy az emberek nonverbális jelzései r figyeli társadalmi ese~ményen, strando n, tévében, hivaralban vagy bárhol, ahol emberekérinrke7Jlek. Olyan diák ő, aki azért akar minél többet megrudni em-berdrsai viselkedéséről, hogy minél többet megtudjon önmagáról,s fcjleszrhesse, építhessc emberi kapcsolatait. Mi a különbség a megfigyelő és a zaklató között? A toll és Q jegyzetfUzet
 30. 30. 2. fejezet A HATALOM A KEZUNKBEN VAN Az ókorban a nyilO[[ renyér azt jelelle, nem rejregerünk fegyvertHogyan lehet tenyérrel és kézfogással irányítani?Adllfn aznap ment be először új munkahelyére. fl marketiflgc~"ez, is jó benyomást alum kelteni. Sorra bemutattdk II kollégdknnk, s ő "lindmki,széles mosollyal és klkes kézfogdssal üdvözölt. A 190 centi magas, jóképű,jól öltözött Adllfn csakugyan sikeres mllrketingesnek /dtszott. Hmdrozot!anfogott kezet, ahogy gyerekkordban apja tanította. Olyafl htlltÍroZOtfllll,hogy két kOl!égflJ/Ó g)liníS/lJidból kiserkedt fl vér, s máJak is fiijlaltdk (I ke-züket. A flrfiflk szokds szerint versenyre keltek Adammel, kinek erősebbII keze. A nók viswnt némán szenvedtek, s hamarosan megindult köztük fl suttogás: O/Jllkodj ettől flZ új fickólól, ez egy vaM/lat. A firJiak nem hoz- Jdk szóha It dolgot, de fl nók ettől fogva ken;lték Adamet. S II dpaelókfok nó volt.
 31. 31. A hatalom a kezünkben van ......................., Álljo n in néhány kézen fekvő gondolar. Akár keménykeZlí va laki,akár kezes, ha a maga kCLébe veszi a so rsá t, és maga kezdi a j ÓS1~ígá t ,se mm ije nem vész el kézen-közön . Ak i a kézzelfogható do lgok híve,azt ncm lehet kézrátétel lel kezelni. Ha kiderül , hogy benne volt a ke-7.ünk vala mi d isznóságban, utólag m ár hiába mossuk kezein ket. Akimegmarja az ételt nyújtó kt-ozer, awn már nem segít a kéz kCLCt mos. Az emberré válásban a kéz járswna a legfontosabb szerepet, s a ke-7.er minden más testrés1.nél e rőse bb kapcsolat fűzi az agyhoz. Kevesengo ndo lkodn ak azo n, hogyan visel ked ik a kezü k, vagy azo n, hogya nfognak kezet, amikor megis merkedn ek valakivel. Pedi g ezen az elsőöt-hét kis szorításon d ő l el , hogy do mináns lesz-e a másik fél vagy en-gedelmes, netán az e rők összemérése várható . A tö rténelem so rán anyiton tenyér az igazmondással, az őS1.im eséggel , a lojalitással, az enge-del mességgel társult. Az eskü szövegér sok helyütt ma is a szívre helye-zen tenyérrel mondják el, és sok ors1...ígban a bíróság előtt is feltartotttenyérrel kel l vallomást tenni : bal kézben a Bibl ia, a jobb kéz pedig te-nyérrel a bírák felé fordul. Hogy val aki nyílt és 6SLinte-e vagy sem, annak megállapításá ra azegyik legjobb eszköz, ha megfi gyeljük , mit mutat a tenyete. A kutya úgy jelzi engedel mességét vagy behódolását a győz tes n ek, hogy védte- lenül megmutatja a nyakát - az ember a nyitott tenyerét használja ha-sonló módon: így jelzi, hogy fegyve rtelen, tehát nem jelent vesdlyr. A behódoló kutya a nyakát mutatja. Az ember a tenyerétHogyan é rzékeljük az őszinte séget?Aki nyí.ltan, őszinte szándékkal közeled ik. az sokszor úgy jelzi t:Lt , hogya renyerér nw tatja a másik félnek - olykor mind a kenő t -, s ilyesfélérmond: "nem én voham ", "eln ézést, hogy megijcsztettem" vagy "ez azigazság". H a valaki lassan megnyílik, vagy nekikészül, hogy megmond-ja az igaz.:n , ehhez röbbnyire - részbcn vagy egészen - megmutatja atcnyerét. A tcstbeszéd többi eleméhCL haso nlóan cl. is teljesen önkénre-len gesztus, éppen ezért sugallja a sze ml é l ő n c k , hogy az ill et ő igazatmond .
 32. 32. ................... A testbeszéd enciklopédiája - c> Bízzon bennem. Orvos vagyok Aki őszinteségét és becsületességét akarja demonstrálni, az szándékosan is hasmálja a nyiTOtt tenyér geSZtlISl Amikor egy gyerek füllent vagy elhallgat valamit, sokszor a háta mö- gé teszi a kezét. A felnőtt férfi is, ha egy éjszakai kicsapongás után part- nere arról faggatja, hol volt, s ő valami álmagyarázarral áll elő, vagy zsebre dugja a kezét, vagy karba teszi. Az eldugott kéz persze megsúgja a nőnek, hogy a férfi nem mond igazat. A nők, ha el akarnak hallgatni valamit, inkább kerülik a témát, vagy mindenféle oda nem tartozó do- logról beszélnek, s közben valami mással foglalatoskodnak.
 33. 33. A hatalom a kezünkben van · .................. . A (érfi testbeszédébö/ könnyen kiderül, ha hazudik. A nők serénykedésselleplezik a hazugságot A kereskedőknek, ügynököknek azt tanítják, figyeljék a vevő kezét, amikor megmagyarázza, m iért nem akarja megvenni a porcékát, ha ugyanis valódi okra hivatkozik, általában látni a tenyerét. Aki ősz i nte, amikor megindokol va lamit, az gesztikulál beszéd közben, tehát látható a tenyere, aki viszont nem mond i ga~ zat , az - bár talán ugyanazt mondja - több- nyi re eldugja a ke-dt. Férfiaknál kedvelt trükk a zsebre dugott kéz an ll ak jelzésé re, hogy az ill e tő nem akar részt venni a beszélgetésben. A tcsrnyelvben a kéz tulajdonképp a hangszál, hiszen minden más tcstréslnél többet mond el. Ha eldugjuk, az olyan, mintha bccsuknánk a S"L1.nkat. Zsebre dugott kéz. Vilmos herceg azt közl i a sajtóval, hogy nem akar beszélniAmikor a kéz a szándékos megtévesztés eszközeH a hazudok, de közben látszik a tenyerem, jobban hisznek nekem azemberek? - szokták kérdezni. A válasl: igen is, meg nem is. Ha hiány-zik egy sor olyan gesztus, amely az őszinte beszédet kísérni szokta, v i ~SZü nt megjele nn ek a hazugsághoz kapcsolódó negatív jelek, akkor afeltarto tt kéz hatástalan lehet, men a haUgatóságnak inkább a d is-lhar-m6nia tű nik fe l. A S7.élhámosok és a profi hazudozók azért érnek célt,mert mesterien igazítják hozzá a szóbeli hazugsághoz a nem verbáli sjelzéseket. Minél tökéleresebben 31 kalmazza a csaló az őszinteség test~nyelvi eszköztárár hazudozás közben, annál jobban megy neki az. üzl et.
 34. 34. .................. A testbeszéd enciklopédiója - Akkor is szeretsz majd, ha ősz öregasszony leszek? - kérdezi a nő nyitott tenyérrel. - Mi az, hogy szeretlek - feleli a férfi. - Még irok ;s neked. A visszahatás törvénye Elképzelhető, hogy valaki nyicouabbnak és hitelesebbnek hac pusztán anól, hogy a nyitott tenyér geszmst alkalmaz:z.a beszélgetés közben. Ér~ dekes viszont, hogy ha az embernek szokásává válik ez a gesztus, csök~ ken a hajlama arra, hogy valótlan t mondjon. A legtöbb embe rnek ugyanis nehezen megy a lódítás, ha látják a tenyeréc. A visszahatás itt úgy működik , hogy aki őszilllének akar látszan i, és ezért nyirott tenyérrel beszél, annak egyre inkább nehcLére esik hihetóen hawdni. Ez azért van, mert a gesztusok és az érzelmek szorosa n összefüggnek egymással. Például ha védekezésre készülünk, többnyire összefonjuk a karun~ kat. De ha csak úgy összefonjuk a karunkac, már errő l is elfog bennün- ket a védekezés érzése. Sőt a nyiroIT tenyérrel bes7.éló ember a partnert is atta sarkallja, hogy őszinte legyen. Tehát a látható tenyér csökkenti a nekünk S.t..:1.nt hamis információ mennyiségét, és a.rra ösztönzi partne~ reinket. hogy őszintéhbek legyenek hozzánk. A tenyér hatalma Amikor utasítást vagy parancsot adunk, illetve ha kCI.et fogunk , a leg~ kevésbé feltűnő, mégis leghatásosabb testnyelvi jebls forrása a tenye~ rünk. Bizonyosfajta alkalmazása hangtalan tekintéllyel ruházza fel az embert. H árom fő tenyérgeszrus van: a fölfelé fordítot{ tenyér, a lefelé fordí~ torr tenyér és a zárt ököl- kinyújtott mutatóujj ges7.tus. A különbségek illusztrálására álljon in egy példa. Tegyük fel, hogy mcgkétünk valakit, vegyen föl egy tárgyat , és vigye át máshová. Tegyük fel azt is, hogy mind a háromszor ugyanazokkal a szavakkaJ, ugyanolyan hangon és ugyanolyan arckifejezéssel kérjük, csak a kt.ltartásunk változik. A fólfelé fordított tenyér fenyegetésedl mentes, alázatos gcsaus, ha~ sonlít az utcai kéregető kéztartásihoz, és tönéncri nézőpontból azt de~
 35. 35. A hatalom a kezünkben van . . . .................. ,monstrálja, hogy nincs nálunk fegyver. A kérés cím7.enje nem érezhetse kénysze n, se fenyegetést. Arra is használhatjuk ezt a mozdulatot,hogy valakinek átadjuk a swt: jelezzük, hogy szeretnénk, ha beszélne,és hogy figyelünk. Az évszázadok során módosult is a fölfelé fordftott tenyér gesztus,s kialakult a fél renyér a l evegőben, a szívre swrhon tenyér és sz:1.mosegyéb variáció. Fölfelé fordílOtt tenyér Lefelé fordílOtt tenyér " ánalmadanság • tekintély, hatalomHa a tenyér lefelé néz, az tekintélyt, hatalmi helyzetet sugall. Akit ilyengesztus kíséretében szólítunk fel valamire, az úgy érzi, parancsolunkneki, és kettőnk kapcsolatáról vagy a munkahelyen elfoglalt pozíciójá~t61 függ6en ez akár ellenséges érrelmeket is gerjeszthet benne. Ha fölfelé néző tenyerünket lefelé fordítjuk. fellépésünk teljesen más lesz a többiek szemében.Aki azonos rangban van velünk, abban a lefelé fordíton tenyér dacotválthat ki, viszont ha fölfelé fordítan kézzel kérjük, alighanem céltérünk nála. Ha az illető a beosztonunk, akkor elfogadható számáraa lefelé fordíton tenyér, hiszen a hatalom a főnök é. A náci karlendítéshC7" amely a Harmadik Birodalomban a hatalomés a zsa rnokság sz imbóluma lett, hOZ7... í.rarrozocr a lefelé néző tenyér.Fölfelé néző tenyérrel a hitleri köszöntés lényege nint volna el.
 36. 36. ................. A testbeszéd enciklopédiája H itlcr és a történelem egyik legh írhedrebb kézje1e Amikor egy p:ir kézen fogva megy, a domináns fél - jobbára a férfi - egy hajszálnyival d őbbrc j:i r, és hasonlóan cartja a kczét, vagyis te nyé r~ rel h:itrarelé. A n ő tenyere elő re néz.. Ebből az egyszerű jeibő l rögtön világos a m egfigyel ő számára, kenejük közül ki hordja anadrágot. A z..irt ököl- kinYlljtott mutatóujj gesLtusban a mutatóujj sz im boli ~ kus bot , amel lyel a ké"L rulajdonosa engedelmességre akarja szorítani a másik fcb. End rudal alan negadv érzelmeket vá lt ki belőle, mert az ilyen jelZ-ést hagyományosan ürés követi, a legtöbb embersz.1básllllál a verekedés első johbegycncse. Kinyllj[Qt[ mU[3[óujj. Csináld . különben ... !
 37. 37. A hatalom a kezünkben van ............ .A közönsé gkisérletKísérletet végeztü nk nyolc előadóval, akiknek ugyanazt a tízperces elő­adást kellett megrartaniuk kül ö nböző kézjelek kísére téhen, más- másközönség d őn, mi pedig rögzítettük a reakciókat. Az eredm ény aZ[mutatta, hogy ha az előadó k többnyire fölfel é n éző tenyérrel gesLtiku-láltak beszéd közben, akkor a hallgatók 84 százalékban pozitívan érté-kelték őket, ha viS1..Onf lefelé fordítort tenyérrel adták elő ugyanazt egymásik közö nségnek, akkor csak 52 százaléknyi elismerő véleményrkaptak. A kinytljrott mutatóujjal kísért előadások ra mindössze 28 SZ•• 1-zaléknyi pozitív értékelés érkezcrt, SŐ t többen ki is mentek közben. A fólemelr rnumróujj a legtöbb emberben negatÍv én.dmeket gerjesztA mutatóujjal gesztiku láló előadó beszédét nemcsak kevéssé m éltá-nyalták a hallgatók, de kevesebbet is tudrak felidézni abból, amit mon-dott. Akinek szok:ísa, hogy fölemelt mutatóujjal beszél, annak érdemesgyakoroln ia a fö lfelé és a lefelé néző tenyérpozíci6t - hamarosan meg-látja, hogy oldortabb hangulatot teremt, és jobb benyomá~ t kelt az embe-rekben . Egy másik lehetőség, hogy beszéd közben hüvelykujjunkat SI.em-bcfordítjuk a többi ujjal - ez a karika az angolsz.1sl. ors-dgokban afféleOK jel zés - , ami t ől fellépésünk határozott lesz, de nem erőszak os .
 38. 38. ......... A testbeszéd encikloPédiája Az ujjhegyek összeérintése azt jelzi, hogy a beszélő nem akar nyomást gyakorolni a közönségre Megtanítottuk ezt a gesztust clőadóknak, pol itikusoknak, üzletembe- reknek, aztán megmértük a közönség reakcióit. Az ujjhegyérintő gesz- tussal élő szónokokat a hallgatók a következő je!zőkkel írták le: gon- dolkodó, céltudatos, összeszedett. A kinyújtott mutatóujj ú szónokokat ezzel szemben agresszívnek, harciasIlak, esetleg gorombának ítélte a közönség, és kevesebbet jegy- zett meg a mondókájukból. Ha pedig az előadó egyenesen a hallgató- ságra mutatott, az érintettek figyelme végképp elterelődött az előadás­ ról, és lefoglalta őket az előadó személyének megítélése. Ké zfogási stílusok elemzése A kézfogás ősi ötökség. Amikot a primitív törl.Sek barátságosan talál- koztak, karjukat nyitott tenyérrel egymás felé nyújtották, hogy jelez- zék, még rejtve sincs náluk fegyver. A rómaiaknál gyakori volt, hogy valaki a ruhája ujjába rejtette a tőrét, ezért kialakult az ajkarfogás, majd szokásos üdvözlés lett belől e. fu. alkarfogis - a rejtett fegyver kimpogatása - eredetileg római üdvözlési forma
 39. 39. A hatalom a kezünkben van ................... . Az ős i üdvö1.lési rituálé mode rn váltO"l.atát, a kb.szorítást-kézrázásleredetileg a XIX. században használrák a7.0IlOS StárUSll fé rfiak , mégpedigkereskedelmi tran z..t kciók megpecsétclésére. Széles körben csak nagyjá-ból az elmúlt sz..l z iVben terjedt el, és egészen a legújabb időkig kifeje-zen en a férfiak egymás közti érinrkezéséhC"l tartozot( . Ész..1 k-Am erikaés Európa legtöbb országának üzleri világában az érkC"lés és a táVOL.1Skísérőjeké m ma már teljesen általá nos, és a társasági érintkezésben isegyre jobban terjed férfiak és n ő k között egyarám. A kézfogás az üzlet megpecsételésére alakult ki a férfiak közöttMa már mindenün látni a modern kézfogást, még olyan országokbanis, mim Japán , ahol a meghajlás a hagyományos kÖS"LÖntés, vagy Thai-földön , ahol az imádkozáshoz hasonlatos gesztus, a wai az uralkodó.A legtöbb országban öt- hét rázásból áll egy ká fogás, de van olyan hely.például N émetOrS"cig. ahol csak két-háromból , ám utána egy darabi g- nagyjából kétrázás nyi ideig - még nem engedik el egymás kezér. A leg-Idkesebbek a franciák: náluk érkezéskor és távozáskor is dívik a kézfo-gás, s nap mim nap számotte vő idő t fordítanak erre a tevékenységre.Ki nyújtson kezet először?N oha az el ső találkozáskor által ánosan elfogadott szokás a kézfogás,va nnak olyan körülmények, amelyek közön nem ill ik kézfogást kCl.de-ményeznünk . T eki ntve, hogy ez a gesztus a bizalom és a szíveslátás je-le, fomos, hogy föltegyünk magunknak néhány kérdést. mi előtt k<.ZCtnyújtanánk. Szívesen látnak-e? Szívesen ismerkedik-e velem az ill ető,vagy ráe rőltc rc m magam? Az ügyn ököknek azt tanítjá k, hogy visszafel é sülh et el , ha kezetnyújtanak egy kun csafrnak, alcihe-l kéreclenül csö ngen ek be, mert le-het, hogy a1. ill e tő nem látja őke t szívesen, és kényszernek érz:i a kézfo-gást. Ilyenkor okosabb, ha a1. ügynök megvárja. míg a másik fél nyújtkClCt, s ha ez el marad , csak bi ccent. N6vel kCL..Ct fogni némely orsz. g- 1ban biwnytalan kimenetelű dolog (sok muzulmán országban például
 40. 40. ...................... A testbeszéd enciklopédiájo illedenségnek számít, csak 4 biccentés az elfogadható), de a legtöbb he~ Iyen ma már nyitortabb szelleműnek tartják az olyan nőt, aki határo~ zott kézfogás! kezdeményez, s ezzel jobb benyomást is kelt. Hogyan tudatja a testbeszéd a fensőbbséget, a hatalmat? Induljunk ki abból, amit a fölfelé és a lefelé nb-ő tenyér hatásáról el ~ mondtunk, s vi7..sgáljuk meg, mennyire érvényes mindez a kézfogásra. Amikor először találkozunk valakivel, az illető az első kézfogással ön~ tudatlanul az alábbi három alapvető attitűd valamelyikét adja tudnmkra: l. Fensőbbség. A magunk nézőpomjára lefordírva: "Ez az ember fölém akar kerekedni. Nem árt az óvatosság." 2. Alázat. Vagyis: "Ennek az embernek én diktálhatok. Engedelmeskedni fog." 3. Egyenrangúság. "Kjegyensúlyozott lesz a viszonyunk." Ezeket az üzeneteket akaratlanul küldjük és fogadjuk, mégis azonnal hatnak a találkozás kimenetelére. Az 1970~es években üzletemberek~ nek tartott tanfolyamainkon dokumentáltuk ezeknek a kézfogás i tech~ nikáknak a hatását, tanítottuk is őket mint olyan üzleti stratégiai fo~ gást, amely némi gyakorlás után drámaian képes befolyásolni bármely személyes találkozást - amint a későbbiekben majd látható. Fellsőbbségi pozícióigényünkct úgy közöljük, hogy ké7Jogáskor a mi tenyerünk (az ábrán a csíkos mandzsenás kéz) néz lefelé. Persze nem teljesen fordítjuk lefelé, de a partner kezéhez képest fölül van, s el. azt közli vele, hogy mi akarjuk irányítani a találkozást. Irányíró szerep
 41. 41. A hatalom a kezünkben van · Háromszázörven sikeres vezető üzletembert (89 százalékban férfit)érintő vizsgá latunk nemcsak azt mutatta, hogy szinte mindannyiankezdeményezői a kézfogásnak, hanem hogy ebben a körben a fé rfiak88, a nők 31 százaléka alkaJmazza a domináns parolázó szerepet. A nőkszámára általában kevésbé fontos a hatalom és az irányítás, valószínű­leg ez magyarázza, hogy csak minden harmadik nő próbál fölülke re-kedni az első kézfogásban. Megfigyeltük, hogy bizonyos társasági kör-nyezetben a nők egy része puhán nyújt kezet a férfiaknak. Ezzel vagy anőiességét hangsúlyozza, vagy aZ{ közli, hogy hajlandó elfogadni a férfidomináns szerepér. Csakhogy az üzleti világban ez a gesztus végzeteslehet egy nő számára, mert a férfiak így a női mivoltára fognak figyel-ni, és nem veszik komolyan. Azokat a nőket , akik üzleti tárgyaláson a nőiességükkel tüntetnek,sem az üzletemberek, sem az üzletasszonyok nem veszik komolyan,annak ellenére, hogy a divat és a politikai korrektség jegyében azr illikmondani, hogy mindenki egyenlő. Ez nem azt jelenti, hogy az üzletiéletben a nőnek férfiasan kell viselkednie, puszdn arról van szó, hogyha hiteles akar maradni, jobb, ha kerüli a nőiesség olyan jeleit, mint apuha kézfogás, a rövid szoknya és a túsarok. Veszít hite/éből az a nő, aki egy komoly üzleti tárgyaláson e rősen nőies jelzéseket küld.William Chaplin, aki 2001-ben az Alabamai Egyetemen vizsgálta akülönböző kézfogásokat, azt találta, hogy az extrovertált egyéniségekkeményen fognak kezet, a félénk, neurotikus emberek viszont nem.Azt is megfigyelte, hogy az új gondolatokra fogékony nők kézfogása iskemény. A férfiak egyformán fogtak kezet, függetlenül attól, nyitottakvoltak-e az újra vagy nem . Üzleti értelemben tehát az a nő jár jól, aki akemény kél.fogást alkalmazza, különösen férfiakkal szemben.A behódoló kézfogásA fensőbbséges kézfogás ellentéte, ha fölfelé néző tenyérrel nyújtunkkezet (az ábrán ilyen a csíkos mandzsetrás kéz). Ezzel szimbolikusan
 42. 42. .......... A testbeszéd enciklopédiájo fe1kínáljuk a másik félnek a feJülkerekedés lehetőségét, ahogyan a ku- tya a nyakár kínálja oda az erősebbnek. t A behódoló kézfogás Ez a gesztus akkor hatásos, ha ár akarjuk engedni az irányítást, át akar- juk ruházni a felelősséget, vagy például bocsánatot kérünk. Jóllehet ez a fajta kézfogás többnyire megadó attitűdör közvetít, vannak körülmények, amelyeker az értelmezésnél figyelembe kell ven- nünk. Amim már említettük, az fzülcti fájdalmak is rákényszerírhet- nek valakit a puha kézfogásra, ezért az ilyen kezet a partner könnyen behódoló helyzetbe fordíthatja. Másrészt akinek a hivatása gyakorlásá- hoz különösen fomos a keze - sebész, fesrőmlívész, hangszeres ze- nész - , az esetleg csak azért parolázik puhán, hogy a kezét óvja. Ilyenkor a kézfogást kísérő többi gesztus együttese igazít el bennünket: a behó- doló személyiség megadó gesztusokat tesz, a domináns karakter hatá- rownakat. Egyenrangúság Ha kér domináns ember fog kezet, szimbolikus küzdelem megy végbe: ki-ki igyekszik a másik kezét behódoló pozícióba fordítani. Az ered- mény egyfajta satu, amelyben mind a két kéz függőleges marad, s ettől egye nrangúság és kölcsönös megbecsülés támad a feJekben, hiszen egyikük se hajlandó alávetni magát a másik akaratának.
 43. 43. A hatalom a kezünkben van ....................... . t EgyenrangúságHogyan teremtsünk jó kapcsolatot?Ahhoz, hogy az első kézfogás mega lapozza a jó kapcsolatot, két dologkell. Először is figyeljünk arra, hogy mindkettőnk keL.e függőleges le·gyen, tehát egyik fél se kerüljön se domináns, se alávetett help..etbe.Másodszor: ugyanakkora erővel szorítsuk meg a parmer kezét, amek·korával ő a miénkcr. Ez azt jelenti, hogy ha egy tízes skálán mérve he·res a kézfogásunk erőssége, de a partncré csak ötöS, akkor húsz.százalék·nyit vissza kell vennü nk az erőből. Ha viszont az övé kilences ésa mienk hetes, akkor e rősítenünk kell húszszázalékJlyic. Ezért ha egy összeJövetelen egymás után tíz embernek mutatko·zunk be, alighanem többször is igazítanunk kell a kézfogásunk. erejénés szögén, hogy mindenkivel azonos eséllyel induljunk, és jó kapcsola·tor alakítsunk ki. Arról se szabad megfeledkeznünk, hogy az átlagosférfikéz ereje körülbelül kétSLCr akkora, mint az átlagos női kézé: a fej.lőrlés során úgy alakulr, hogy a férfiak keze akár 45 kp. nyi erőt is kitud fejteni, ha fogás, szakíds, emelés, dobás vagy kalapálás a feladac. Gondoljunk arra is, hogy a kéLfogás az üdvözlés, az c1köszönés vagya megáJlapodás megpecsételésének eszköze, ezért fontos, hogy mindigbarátságos legyen, meleg és pozitív.Hogyan szereljük le a rámenős embert?A lefelé néző tenyérrel nyújtott kéz a legagresszívebb kézfogás, mertszime teljesen ki7.. 1rja, hogy a partner egyenrangú fél maradjon. A le·
 44. 44. .........- A testbesz éd enciklopédiája hcngerl6 egyéniség jellegze (~ gesztusa e"l, azé, aki mindig maga kez:de- ményez.i a kézfogást, s merev karrarr:ls..1 és lefelé fo rdhou tenyere a má- sik felel alávetett helyzetbe kénysl.eríri. o Lefdé né"f.6 (cnyérrel nyújtou kéz Ha ügy érezzük, hogy vaJa.ki ké:s7.akarva lefelé néző tenyérrel nyújr ke- 1.er, 31 alábbi ellenszereker vethetjük be: . I. A jobbra ke rülési technika A domináns kéznyúj táss31 közeled ő rá m e nős ember - jo bb.ira férfi - kezér nehéz: visszafo rdítanunk az egyenrangú poz:ícióba, ám ha sikerül, az: eredmény annál sze m bcszökő bb. - A rá men6s panner megp róbál Lépjünk el6re ballal irányítani
 45. 45. A hatalom a kezünkben van .................... .. A technika első eleme, hogy előrel ép ünk, csakhogy bal lábbal. Eh-hCL kell egy kis gyakorlás, ugyanis az emberek 90 sz:ízalékának az a ter-mészetes, hogy jobballépnek, ha a jobb kezüket nyújtják. Aztán lépjünk előre még egyet, immá r jobba!, keresztbe a partnerdőn, bele a S"LCmélycs rcrébe. A manőve r befejezéseként végül hozzukelőre bal lábunkat a jobb elé (lásd a7, alábbi ábrát), és most r.izzuk mega felénk nyújtott kezet. Ez a taktika l e hetővé teszi, hogy függőlegesbeállítsuk az ille tő kC""Lér, ső t akár megadó pozícióba fo rdítsuk. O lyan ér-zés lesz, mindu átmen nénk előnc, és aLakció megfelel egy megnyer!szkandermencrnek. Azálral, hogy sikerül behatolnunk az ellenfél szemé-lyes terébe, árvesszük az irányítást. - Lépjünk át jobb lábbal a7, ellenfél előn, és fo rdítsuk ról fel é a tenyerétElemC""LZlik magunkat, jobb vagy bal lábbal szoktunk-e előrelépni, ami-kor kC""Let fogunk. Legtöbbü nk jobblábas, ezért hárrányba kerülünk, havalaki domináns kcrnyújtással közeledik, mert kevés a mozgásterünk,s a másik könnyen árveszi az irányítást. Gyakoroljuk tehát, hogy ballallépünk először, s meglátjuk, mennyivel könnyebb dbánnunk a ráme-nős partnerrel, aki fölénk akar kerekedni.
 46. 46. ..................... A testbeszéd enciklopédicíja 2. Kézratétel Ha a rámenős ember lefelé néző tenyérrel nyújt kezet, viszonozzuk föl- felé néző jobbal, de bal kezünket tegyük rá az ő jobb kezére, s az így kialakuló kétkezes fogással állítsuk függőlegesbe a kézfogást. Kétkezes fogás Ezzel a módszerrel, amely jóval egyszerűbb is az előbbinél, egy nő is könnyen úrrá lehet a helyzeten, és magához ragadhatja az irányítást. Ha úgy érezzük, hogy a rámenős alak szándékos megfélemlítésre tö- rekszik, méghozzá rendszeresen, akkor ragadj uk meg fölülről a kézfe- jét, és rázzuk meg (lásd az alábbi ábrát). Mivel ez a módszer sokkoló lehet, csak végső esetben alkalmazzuk, és jól gondoljuk meg, kivel szemben. A végső megoldás A nyirkos, hideg kézfogás Senki se szereti, ha kézfogás gyanánt négy nyirkos, hideg virslit nyom- nak a kezébe. Márpedig ha ismerkedéskor i7_ lunk, a kéz bőréből gu a vér a kar és a láb izmai ba áramlik - S"LCrvezetünk így készül fel a küz- delemre vagy a menekülésre. Kezünk ettől kihűl, vercjtékezni kezd,
 47. 47. A hatalom a kezünkben van ..................... .s akivel kezet fogunk, tlgy érzi, minrha nyirkos lazacot swrongarna.Hogy ne keltsünk rossz benyomást, mindig legyen zsebkendő a i.-Scbünk-ben vagy a táskánkban , és töröljük bele a kezünket közvetlenül a fon-(OS kézrogás előtt. A másik megoldás az, ha ismerkedés előtt elképzel-jük, hogy kC""Lünket a (űz n él melengc(jü k. Ez a technika akár három -négy fokkal is megemclheti az átlagember tenyerének hőmérsékletét.A baloldalon álló előnyeAmikor kér politikus a fotósok kedvéért egymás mel lé áll, noha minda kenen igyekeznek termet és öltözék szempomjából egyenlőnek mu-tatkozni a másikkal, a n éző mégis a kép bal felén állót érzékeli domi -nánsnak. Ennek az 3"z. oka, hogy a hagyományosan jobbkezes kézfogás-nál könnyebben kerül fölénybe - vagyis tűnik irányítónak - az, aki akép baloldalán áll, s akinek így az egész karja és k&.t.feje látszik. Ez volta nyilvánvaló helyzet John F. Kennedy és Richard Nixon kézfogásánál,melyre 1960-as tévévil:ijuk elŐtt került SOf. A világ akkoriban nemigentudott a testbeszédről, JFK mégis ÖS-ltönösen megérezte, hogyan kellalkalmaznia. Fotózásnál rendszerint balra állt, s kéiJogásnál a domi-náns kézcartáshoz folyamooocf. Fölülkerekedés. JFK a baj oldali helyzet előnyét kihaswáJva gyengébb pozici6ba kényszeríti Richard Nixont
 48. 48. .................... A testbeszéd enciklopédjája Kettejük hfres választási virája meggyőzően bizonyította a tesrbe- széd hatalmát. A felmérések szerint azok az amerikaiak, akik rádión hallgatták a vitár, többségükben Nixont találták jobbnak, akik viszont tévén nézték, azoknak a töhbsége egyértelműen Kennedyt. A különb- ség magyarázata csakis Kennedy hatásos testbeszéde lehetett. A baloldali dhdyczkedéssel Bill Clinton fölénybe kerül Tony Bbirrel szemben Ha férfi és n ő fog kezet Jóllehet a nők immát több évtizede masszívan jelen vannak a munka világában, még ma is mindkét nem képv i selői közül sokakat zavarba hoz a férfi-nő találkozás, s ebből több-kevesebb ügyetlenkedés fakad. A legtöbb férfi jól emlékszik, hogyan tanította gyerekkorában az apja a kézfogásra, de a nők kÖzLil kevesen számolnak be ilyesmiről. Felnőttkorban ez ostoba helyzetekhez ve7.ethet. Például ha a férfi kezet nyújt a nőnek, de ő az első pi1Ianarokban a férfi arcát fürkészi, s ezért nem veszi észre a feléje nyújtott kezet. Erre a férfi, akinek kínos a levegőben maradt kéz, gyorsan visszahúzza, remélve, hogy a nő nem veszi észre, ő viszont épp akkor nyújtja a magáét, s most az övé marad ott a levegőben. Ekkor a férfi megint kinyújtja a kezét, amiből aztán kUSZ.1 ujjgomolyag lesz, látványra és érzésre is olyasmi, mint két heves tintahal szerelmes ölelkezése.
 49. 49. A hatalom a kezünkben van ........................VC7.ct6 politikusok, aki k roSS"z.felöl körelítcnck - a fé nyképjobb oldala fclő l -, és bclesétálnakegy domináns ké-z.fogásbl Az ügyetlen kézfogós kisiklathatja férfi és nő ismerkedésétHa ilyes mi történn e velünk, fogjuk meg ballal a partner jobb kezét,helY e7."I.ük a jobb tenycriinkbe, s javasoljuk mosolyogva, hogy próbál-juk meg még egyS1.tr! Egy ilyen gesz.mstól halladanul megn ő az ázsiónka másik fél szemében, hiszen látszik , hogy font os nekünk a találkozás.Az üzleti világban forgo lódó nő okosan teszi , ha előre jelzi kézfo gásiszándékát, hogy senkit se érjen váratlanul. Jó el ő re nyújtsuk ki a ke-zün ket, hogy a partner észlelje, kczct akarunk vele fogni - így elkerül-hető az ügyetlenkedés . Eur6páb:m hagyományosan az nyÍlj t kezet el őszö r, aki al elfab radotttársadalmi normák szerint a rangosabb: al. idősebb , a főnök, a nő . Ilyen-form á n - legalábbis a köd pgeneráció és az időse bbe k megítélése sze-rint - kifejezet( neveletlenség. ha a fiatal abb nyújt kC"let az idősebbn ek ,a rangb:H1 lejjebb l évő a följebb állónak , a férfi a n ő n ek.
 50. 50. .......... A testbeszéd enciklopédiája A kétkezes kézfogás Ehhez a vállalati életben világszerte nagyon elterjedt gesztllshoz hozzá~ tartozik, hogy a partner szemébe nézünk, nyíltan és kedvesen mosoly~ gunk, fennhangon megismételjük a keresztnevét, és őszintén érdeklő~ dünk a hogyléte felől. A kétkezes kézfogás A kezdemé n yező in kétszeres fizikai kontakrust ér el, és mivel korlácoz~ za a fogadó fé l jobbjának szabadságát, magához vonja az irányítást. Aki két kézzel fog kezet, az arra törekszik, hogy megbízható, becsületes ember benyomását keltse, csakhogy ismerkedésko r ez könnyen vissza- felé sülhet el: gyanakvóvá tehet i az új i smerőst a kezde m én yező szán~ Ön elbűvöl ő, felejthetetlen S"lemélyiség - bár nem tudom , kicsoda .. .
 51. 51. A hatalom a kezünkben van ....................... ,dékair illetően. Más szóval: a kétkezes kézfogás tulajdonképp kicsinyf.tcn ölelés, így aztán csak olyankor helyénvaló, amikor az ölelés is szóbajöheme. Al. emberek 90 százaléka ha önvédelcmre kényszerül, öSLtönösen ajobb ker..ét kapja maga clé - eu a mechanizmust korlátozza a kétkezeskáfogás. Ne üdvözöljünk hát így olyasvalakit, ak ihez nem fúz ben·nünkel Sl.O ros kapcsolat. Tartogassuk ezt a gesztust olyanoknak, akik-kel már meghitr viszonyban vagyunk, például régi barátainknak. Az őesetükben nem jön szóba a védekezés, ezért indítékaink ősúmeségéhcznem fér kétség. Jasszer Araf:H kétkclCSC Tony Blairrel. A brit miniszterelnök ÖSSZCSí..oríroH szája elárulja, hogy nincs clrag:ldr3tvaAz irányító kézfogásokA kétkezes kézfogás célja mindig az, hogy ősúnreséget és biz.1.lmac mu·tasson , iIIerve az érL.el mek mélységé( demonstrálja a fogadó félnek. lukét fontos dolgot kell megjegyeznünk. Először azt, hogy az énclmekmélységét a bal kéz azzal jelzi, hogy mennyire magasan fogja meg afogadó fél karját. Mintha a közvetlenség hőmérőj c lenne, és azt mutat·ná, mennyire köz.clít az öleléshez a kezdemé n yező: minél följebb helye-
 52. 52. .............. A testbeszéd enciklopédiája zi bal kezét a másik fél karján, annál nagyobb meghittséget igyekszik demonstrálni. Egyúttal azonban arra is törekszik, hogy kontroll alatt tartsa a másik fél mozgását. A könyökfogds például nagyobb közvetlenséget és kontrollt jelent, mint a csuklófogds, a vdl/fogds nagyobbat, mint a felkarfogds. Vegyük figyelembe azt is, hogy a kétkezes kezdcményez6jének bal keze betolakszik a fogadó fél személyes terébe. (A személyes térről bővebben A c.suklófogás A könyökfogás A fdkarfogás A vállfogás majd a 12. fejezetben .>"Zólunk.) Általában azt mondhatjuk, hogy a csukló~ fogás és a könyökfogás, bár a személyes térnek csupán a peremét érinti, csak akkor alkalmazható, ha a kez d eményező és a fogadó fél között szoros a kapcsolat. A fclkarfogás és a váJlfogás már nagyon szoros, meg~ hitt viszonyt feltételez, s akár ölelésben is végződhet. Ha az érzelmek nem kölcsönösek, vagy a kezdemé nyezőnek nincs nyomós oka a két~
 53. 53. A hatalom a kezünkben van . .. . ....................... .kezes kézfogásra. a fogadó félben gyanakvás és bizalmatlanság ébreda kezd emé nyező s7.á ndékai iránr. Egy szó. mim száz: ne kezdeményezzünk kétkezes kcrfogásc olyanpartnerrel, akihez nem fűznek bennünket szoros baráti szálak. Ha pe-dig hozzánk közel edi k így olyasvalaki, aki nem a barátunk, jó. ha el-gondolkodunk, mi lehet a rejten szándéka. Akivel nem vagyunk szoros baráti viszonyban, azzal csak (él kézzel (ogjunk kezetNap mim nap látni politikusokar. akik két kézzel rá1.Ogarják a szavazókke-oct, üzlerembcreket, akik az ügyfél1c1 csinálják ugyanezt. Nem tudják,hogy ezzel talán politikai vagy üzleti karrierjük halálos ítéletét írják aH.A Blai r-Bush-pá rvi ad a lA 2003-as iraki konfliktus idején George W. Bush és Tony Blair olyane rős S"ilivetség képét mut:Ufa a médi ának. amely két "egyenra ngú félswros összefogásán" nyugszik, ámde a fotók alapos e1em7.ésc rávilágít,Bush milyen ádáz hatalmi játékot űzött Blairrel. Georgt: Bush fölén yben: Tony Bbir alulöhözött és fegyvertelen
 54. 54. ".............. ...... A testbeszéd enciklopéd;ója Az előző oldali képen Bush egyrészt azzal kereked ik fölü l, hogy a kép baj oldaláról közelít, másrészt katonai főparancsnoknak van öl~ tözve, miközben Blair úgy fest, mim egy angol diák, akit magához rendelt az igazgató. Bush ráadásul összezárt lábbal, masszívan áll, bal kezét Blair hátára teszi - kvázi irányítja. Bush egyébként rendszerint a rendezői balra manőverezi magát, ezáltal azt a benyomást kelti, hogy ő a helyzet ura, ő parancsol. A megoldás Ha úgy adódik, hogy a partner bal oldalára kerülünk, a következőképp kerülhetjük el a pozícióvesztést. Közeledéskor már jó előre nyújtsuk a kezünket, mert ez arra kényszeríti a partnert, hogy szembeforduljon velünk, és ő is kezet nyújtson. A kézfogásnál így már egyenlő erők ta- lálkoznak. Mindenesetre ha fénykép vagy videofelvétel kés7,ül, mindig igyekezzünk a kép hal felére (a partner jobb oldalára) kerülni. S ha minden kötél 1>"Z."1kad, vessük be a kétkezes kézfob<lst. A nyolc legelönytelenebb kézfogás AJább ismertetjük azokat az ellenszenves és i degesítő kézfogásfajtákat (nyokat plusz ezek variációit), amelyek mindenképpen ke r ülendők. Egy tízes skálán értékeljük, melyik mennyire megnyerő a fogadó fél számára. I . Döglö tt hal Polltszáma a 1O-es skálán: 1 AJig van visszataszítóbb kézfogás, mint az, amely döglött hal néven vo- nult be a közrudatba, különösen ha a kéz hideg és nyi rkos is. A pety- Döglött hal
 55. 55. A hatalom a kezünkben van· .................... ..hi.idt, P4-ha kezet a legtöbben nem szívesen fogjuk meg, és mivel köny-nyű megfordítani, általában a gyenge jellemme1 azonosítjuk. A másikfél emellett azt olvassa ki belőle, hogy a kéz tulajdonosa nem örül a ta-lálkozásnak. pedig a háttérben kultucilis és egészségi okok is állhatnak.Egyréstt bizonyos ázsiai és afrikai orsz.ígokban éppen a puha kéLfogása megszakon, s a kemény kézszorítást illetlenségnek tartják, másrészta világon minden huszadik ember krónikus vcrejrékezésben szenved.Ha közéjük tartozunk, érdemes mindig készenlétben tartanunk a 7.scb-kendőt, hogy megtöröljlik a tenyerunket, ha paroláz.is várható. Minden testrész közül a tenyéren a legtöbb a verejrékmirigy. ezértolyan feltűnő az izzadó tenyér. Egyébként sokan nem tudják maguk-ról, hogy peryhlidten fognak kczer. Jól tesszlik tehá t, ha megkérjükbarátainkat, mondjanak véleményt ké-Lfogási sdlusunkról - jól jöhet atanulság a későbbi ismerkedéseknél.2. SatuPontszáma a l O-es skálán: tiEz a csöndesen erőszakos gesltus, melyet üzletemberek alkalmaznakszívesen, arról árulkodik, hogy az ill ető uralkodni kíván, s már a kap-csolat kezdetén magához akatja ragadni az irányítást, helyükre tenni a Satutöbbieket. A kezdeménYCf.6 lefelé n éző tenyérrel, lefelé irányuló hirte-len mozdulattal nyújtja a kezét, s a partner jobbját olyan erősen szorít-ja meg kétszer-háromszor, hogy annak elfehérednek az ujjai. EhhCL atechnikához néha éppen a1. folyamodik, aki érú, hogy gyönge, és arrólfél, hogy mások tcrúk nyakába a jármot.

×