O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Siber Dayanıklılık Manifestosu

Siber, giderek artan biçimde çevrimiçi iþlerimizi ve çalýþmalarýmýzý açýklar
hale gelmektedir; gerçek hayatýmýzýn büyük ve giderek daha da büyüyen
bir parçasýdýr. Günümüzde, yaklaþýk 2,4 milyar küresel internet kullanýcýsý,
yani dünya nüfusunun %34'ü, çevrimiçi ortamda giderek daha fazla
zaman geçirmektedir.1 Tüm Siber etkinliðimiz, pek çok çevrimiçi iþe
katkýda bulunmakta ve bu durdurulamaz bir harekete dönüþmektedir,
týpký devrimlerin baþlangýçlarý gibi.
Bazýlarý için, Siber yaþamlarýmýzýn ve yeni iþ modellerimizin avantajlarý
anlaþýlabilir ve kabul edilebilir risklerle gelmektedir. Diðerleri ise bu
gibi toplu hareketler için daha etkili tepkiler gerektiðini düþünebilir.
Ancak tartýþma için yeterli süre bulunmamaktadýr. Aslýnda yapýlmasý
gereken Harekete Geçmektir.
Siber yaþamlarýmýzý riskten arýndýrmak, dört karþýt gücü anlamaktan
geçer; bunlarýn tümü farklý Siber Riskler getirir ve acil yönetimsel tepki
gerektirir:
Demokratikleþme: Þirketlerin, yönettikleri kanallar aracýlýðýyla
müþterilerle çalýþmayý öðrenmesiyle birlikte 'Gücün halkýn eline
geçmesidir'.
Tüketiciye Uygun Hale Getirme: Siber yaþamlarýmýzda iþlerimiz
ve çalýþmalarýmýzla bütünleþen pek çok aracýn ya da daha da önemlisi
uygulamanýn etkisidir.
Dýþsallaþtýrma: Bulutun ekonomikliði, Sermaye Masraflarýnýn
azaltýlmasý ve kuruluþ içi ya da dýþý veri hareketlerinin canlanmasýdýr.
Dijitalleþtirme: Alýcýlar ve araçlar ile oluþan 'Nesnelerin Ýnterneti'
geniþledikçe ortaya çýkan üstel artýmlý baðlanabilirlik özelliðidir.
Bu eðilimlerin bir tanesi için Siber Riskin giderilmesi, ardýndan gelenin
önemini biraz daha artýrýr. Diðer pek çok ‘en iyi uygulamalar’ konseptinde
olduðu gibi, doðru yanýt tek deðildir ve bu da yapabileceðiniz en iyi þeyin,
açýklarýný kapatmak amacýyla kuruluþunuzun ortamýný en uygun hale
getirebileceðiniz olduðu anlamýna gelir. Yukarýda sayýlan bu güçlü
faktörler nedeniyle Siber Risk ortadan kaldýrýlamaz.

  • Seja o primeiro a comentar

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

  • AtlasKrtasiye

    Apr. 8, 2015

Siber, giderek artan biçimde çevrimiçi iþlerimizi ve çalýþmalarýmýzý açýklar hale gelmektedir; gerçek hayatýmýzýn büyük ve giderek daha da büyüyen bir parçasýdýr. Günümüzde, yaklaþýk 2,4 milyar küresel internet kullanýcýsý, yani dünya nüfusunun %34'ü, çevrimiçi ortamda giderek daha fazla zaman geçirmektedir.1 Tüm Siber etkinliðimiz, pek çok çevrimiçi iþe katkýda bulunmakta ve bu durdurulamaz bir harekete dönüþmektedir, týpký devrimlerin baþlangýçlarý gibi. Bazýlarý için, Siber yaþamlarýmýzýn ve yeni iþ modellerimizin avantajlarý anlaþýlabilir ve kabul edilebilir risklerle gelmektedir. Diðerleri ise bu gibi toplu hareketler için daha etkili tepkiler gerektiðini düþünebilir. Ancak tartýþma için yeterli süre bulunmamaktadýr. Aslýnda yapýlmasý gereken Harekete Geçmektir. Siber yaþamlarýmýzý riskten arýndýrmak, dört karþýt gücü anlamaktan geçer; bunlarýn tümü farklý Siber Riskler getirir ve acil yönetimsel tepki gerektirir: Demokratikleþme: Þirketlerin, yönettikleri kanallar aracýlýðýyla müþterilerle çalýþmayý öðrenmesiyle birlikte 'Gücün halkýn eline geçmesidir'. Tüketiciye Uygun Hale Getirme: Siber yaþamlarýmýzda iþlerimiz ve çalýþmalarýmýzla bütünleþen pek çok aracýn ya da daha da önemlisi uygulamanýn etkisidir. Dýþsallaþtýrma: Bulutun ekonomikliði, Sermaye Masraflarýnýn azaltýlmasý ve kuruluþ içi ya da dýþý veri hareketlerinin canlanmasýdýr. Dijitalleþtirme: Alýcýlar ve araçlar ile oluþan 'Nesnelerin Ýnterneti' geniþledikçe ortaya çýkan üstel artýmlý baðlanabilirlik özelliðidir. Bu eðilimlerin bir tanesi için Siber Riskin giderilmesi, ardýndan gelenin önemini biraz daha artýrýr. Diðer pek çok ‘en iyi uygulamalar’ konseptinde olduðu gibi, doðru yanýt tek deðildir ve bu da yapabileceðiniz en iyi þeyin, açýklarýný kapatmak amacýyla kuruluþunuzun ortamýný en uygun hale getirebileceðiniz olduðu anlamýna gelir. Yukarýda sayýlan bu güçlü faktörler nedeniyle Siber Risk ortadan kaldýrýlamaz.

Vistos

Vistos totais

552

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

3

Ações

Baixados

7

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×