O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

We proud to be indina /విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
1
విశ్వంలోనే విశిష్
ట మ
ై నది నా దేశ్ం
రచన - సయ్యిద్‌
్‌అబ్ద
ు ససలాం్‌ఉమరీ
2
3
విశ్వంలోనే విశిష్
ట మ
ై నది నా దేశ్ం
సయ్యిద్‌అబ్ద
ు ససలాం్‌ఉమరీ
ముఖ్య గమనిక:
అన్ని్‌హక్కులు్‌రచయ్యతవే.్‌దయచేసి్‌ఎవరు్‌కూ...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Hajj aashayaalu
Hajj aashayaalu
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 30 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Teacher (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

We proud to be indina /విశ్వంలోనే విశిష్టమైనది నా దేశం

 1. 1. 1 విశ్వంలోనే విశిష్ ట మ ై నది నా దేశ్ం రచన - సయ్యిద్‌ ్‌అబ్ద ు ససలాం్‌ఉమరీ
 2. 2. 2
 3. 3. 3 విశ్వంలోనే విశిష్ ట మ ై నది నా దేశ్ం సయ్యిద్‌అబ్ద ు ససలాం్‌ఉమరీ ముఖ్య గమనిక: అన్ని్‌హక్కులు్‌రచయ్యతవే.్‌దయచేసి్‌ఎవరు్‌కూడా్‌ఈ్‌తెలుగు్‌్‌పుస త కాన్ని్‌అమమడాం, ప్ ర ాంట్్‌చేయడాం్‌ చేయకాండి.్‌ఎవర ై నా్‌దీన్నన్న్‌ప్ ర చరాంచుకోవాలి్‌అాంటే్‌అనుమతి్‌తీసుకొన్న్‌ప్ ర చరాంచుకోవచుు.్‌ఏవ ై నా్‌ తప్పులు్‌ఉాంటే్‌్‌సాంసురణ్‌ఉద్ద ు శాంతో్‌ఈ్‌మెయ్యల్్‌ఐడి్‌prabodhanam@gmail.com కి్‌ఉత త రాం్‌ప్ాంప్్‌ సాంసురాంచ్‌గలరు.్‌ఎవరక ై నా్‌సాంద్దహాలు, అనుమానాలు్‌ఉాంటే్‌ఇద్ద్‌్‌ఈ్‌మెయ్యల్్‌అడ ర స్్‌కి్‌సాంద్దశాం్‌ ప్ాంప్్‌గలరు.్‌్‌అలగే్‌మాంచి్‌సలహాలు్‌ఇవవదలచిన్‌వారు్‌కూడా్‌మెయ్యల్్‌ప్ాంప్గలరు. అల ా హ్్‌మీక్క్‌ ఉత త మ్‌ప్ ర తిఫలన్ని్‌ప్ ర సాదాంచుగాక!్‌ఆమీన్్‌ 10/ 06 / 2021 Prabodhanam printing press
 4. 4. 4 విశ్వంలోనే విశిష్ ట మ ై నది నా దేశ్ం అనేక్‌విశిష్ ఠ తలను్‌తనలో్‌లీన్‌ప్రుుక్కని్‌మన్‌ద్దశాం్‌విశవాంలోనే్‌విశిష్ ఠ మయ్యనద.్‌ఇకుడ్‌ సావర థ ప్ ర యతవాంకనాి్‌సాతివక్‌భావాలనే్‌ఎక్కువ్‌ఆదరాంచడాం్‌జరగాంద.్‌ఇకుడ్‌భౌతిక్‌ అవసరాలకనాి్‌ఆతమక్క్‌కావాలిసన్‌ఒనరుల్‌మీద్ద్‌ఎక్కువ్‌శ ర ద ధ ్‌చూప్డాం్‌జరగాంద.్‌ఇకుడ్‌ సదా్‌సత్యినేవష్్‌క్కలు, శాంతి్‌కాముక్కలు, త్యిగశీలురు్‌పెద ు ్‌ఎత్త త న్‌ఉాంటూ్‌వచ్చురు.్‌్‌ ‘సోనే్‌కీ్‌చిడాి’ అనేద్‌భారత్‌ద్దశన్నకి్‌అక్షరాల్‌అతికే్‌ప్ ర శాంస.్‌నేల్‌బాంగారాం, మణిమాణికాిల్‌ను్‌అాందనటే ా ్‌భారత్‌భూమి్‌ఆనేక్‌మాంద్‌జాతీయ్‌రత్యిలను, బాంగారు్‌ మనుషులను్‌ప్ ర ప్ాంచ్చన్నకి్‌అాందాంచిాంద.్‌సతి్‌ప్ ర చ్చరాం, శాంతి్‌సా థ ప్న్‌కోసాం్‌ప్ర ర ణాలొడి ి ్‌ పోరాడిన్‌వారు్‌మన్‌పూరీవక్కలు.
 5. 5. 5 అనంత కరుణామయుడు అపార దయానిధి అయిన అల్లాహ్ పేరుతో ముందు మాట ఉభయ్‌క్కశలోప్ర’ ఇచుట్‌మేము్‌క్షేమాం…అచుట్‌మీ్‌యోగ్‌క్షేమాలను్‌ న్నరాంతరాం్‌కోరుక్కాంటునాిాం.్‌ఇద్‌అమృతోప్మానమయ్యన్‌యోగక్షేమాల్‌సమాచ్చర్‌ వివరణ, ఆతీమయపూరవ్‌సమరణ!్‌ప్తి ర ్‌ప్లుక్కలోనూ్‌‘భద ర ’ అనే్‌భావాం్‌ఉాండాలన్న, ప్తి ర ్‌మాట్‌మాంగళప్ ర దాం్‌అవావలన్న, క్షేమాం,శ్ర ర యాం్‌అాందరకీ్‌వరాంచేల్‌ కోరుకోవాలన్న్‌పెద ు లు్‌చెప్ిన్‌మాట్‌నేటి్‌తరాన్నకి్‌బాంగారు్‌మూట.్‌ద ై వానుగ ర హాం్‌ వల ా ్‌మనక్క్‌వరాంచిన్‌అదృష్ ట ాం్‌మనాం్‌భారతీయులాం్‌అవవడాం.్‌ఆ్‌అదృష్ ట ాం్‌ చేజారపోక్కాండా్‌భద ర ాంగా, సి థ రాంగా్‌న్నలుపుకోవడాంలోనే్‌మనాందర్‌శ్ర ర యో్‌ శుభాలు, అభ్యిదయాం, ప్గ ర తి్‌వికాసాలు్‌దాగునాియ్య.్‌తన్‌వల ా ్‌ఎదుటి్‌వికి త ్‌ ఎటువాంటి్‌హాన్న్‌కలుగదు్‌అన్న్‌తెలియజేసే్‌సాంకేత్‌ప్దమే్‌ఇసా ా ాం్‌నేర్పి్‌అభివాదాం్‌ – అససలము్‌అల ై క్కమ్‌ ్‌వ్‌రహమత్తల ా హి్‌వ్‌బరకాత్తహు్‌– మీపె ై ్‌శాంతి్‌ క్కరయుగాక!్‌ద్దవున్న్‌కరుణ, శుభాలతో్‌మీరు్‌సదా్‌వర థ లు ా గాక! సయ్యిద్‌అబ్ద ు ససలాం్‌ఉమరీ
 6. 6. 6 విషయ సూచిక 1) మవ్వన్నెల జుండా మనది 2) రాజ్యుంగ ఆశయాలను కాపాడుకుందుం! 3) సాత్వవక దృష్టి సమతా మొగగలు తొడగాలి 4) కర్తవ్యుం పిలుస్త ుంది కడలి ర్ుండీ! 5) శతమానుం భవ్త్వ 6) దీపుం క్రుంద చీకటి 7) సవచ్చ భార్తుం స్వవచ్ఛా భార్తుం 8) ఉభయ కశలోపరి! 9) అుందరూ బాగుండాలి అుందులో మనుం ఉుండాలి
 7. 7. 7 విశ్వంలోనే విశిష్ ట మయినది నా దేశ్ం విశవాంలోనే్‌విశిష్ ట మయ్యనద్‌నా్‌ద్దశాం్‌ కోకిలనేేఁ, నా్‌నాందనవనమద, నా్‌ద్దశాం్‌ ఏ్‌దశబోయ్యన, ఎకుడ్‌ఉనాి్‌నా్‌ద్దశాం్‌ మదలో్‌పాంగ్‌న్నాండుగ్‌నుాండు్‌నా్‌ద్దశాం్‌ ||విశవాం|| గగనాంతోనే్‌గుసగుసలడు్‌గరరాజు్‌ కాప్రవాడు, కావలివాడు, హిమరాజు్‌ సాగర్‌తీరపు్‌టెల ా లవాడు, నా్‌ద్దశాం ||విశవాం్‌|| గాంగా్‌యమునా్‌కృష్ ణ ్‌గోదావర్‌మహానదుల్్‌ ఎగురుత్త్‌దుముక్కత్త్‌గలగల్‌ప్రర్ప్‌సుధా్‌ఝరుల్్‌ భ్యవిలోనే్‌ఓ్‌దవిగా్‌మార్ప్‌నా్‌ద్దశాం ||విశవాం్‌|| గురు త ాందా, ఓ్‌గాంగా్‌ప్ ర వాహ్‌జలధారా!్‌ మా్‌బిడారు్‌న్నలిప్న్‌గుడారు, ఒడు ి న్‌న్నటారుగా్‌ అనాడే్‌ఎదలో్‌తీప్న్న్‌న్నాంపే్‌నా్‌ద్దశాం ||విశవాం్‌|| ఏ్‌మతమయ్యనా్‌బోధాంచదుగా్‌వ ై ష్మాిలిి్‌ రూపుదదు ు దాాం్‌భినితవాంలో్‌ఏకత్యవన్ని్‌ మానవ, న ై తిక, ప్ ర మాణ్‌న్నకష్ాం్‌నా్‌ద్దశాం్‌ ||విశవాం|| రోమను్‌గ్ర ర క్కల్‌ఈజిప్ ి యన ా ్‌సాంసుృత్తలు సమసిపోయాయ్య్‌అనేక్‌జాత్తల్‌ఆకృత్తలు్‌ కాల్‌ప్రీక్షక్క్‌న్నగు ు ్‌తేలిాంద్‌నా్‌ద్దశాం ||విశవాం్‌|| ఆధారాం్‌:్‌డాక ట ర్్‌ముహమమద్‌ఇకాాల్
 8. 8. 8 మువవనిల్‌జాండా్‌మనద 127 ్‌ కోట ా ్‌ప్ ర జావాహిన్న్‌త్యము్‌సేవచ్చావాయువులు్‌పీలుుక్కని్‌చ్చరత ర క్‌దనాం్‌ఆగసు ట ్‌15.్‌ భినితవాంలో్‌ఏకతవాంగా్‌రప్రప్లడుత్తని్‌మువవనిల్‌జాండా్‌ఎర ర కోటపె ై ్‌యావత్‌ ్‌ద్దశ్‌ప్ ర జల్‌ ఆశలక్క్‌సాంకేతాంగా్‌ఎగర్‌72్‌వసాంత్యలు్‌పూర త ్‌చేసుక్కన్న్‌కొద ు ్‌రోజుల్‌కి ర తమే్‌73వ్‌సావతాంత ర ్‌ దనోతస్‌వాం్‌అతిాంత్‌ఘనాంగా్‌ద్దశాంలోన్న్‌ప్ ర తి్‌ప్ల ా లోనూ, ప్ట ట ణాంలోనూ్‌కనుల్‌ప్ాండుగగా్‌ జురుపుక్కనాిాం.్‌ఈ్‌సాందరభాంగా్‌అాందర్‌ప్ ర యోజనార థ ాం్‌మన్‌జాతీయ్‌జాండా్‌వివరాలు్‌ ఇకుడ్‌పాందు్‌ప్రుసు త నాిము్‌ . భారత్‌జాతీయ్‌ప్త్యకాం్‌ప్ ర సు త తాం్‌ఉని్‌రూప్ాంలో్‌1947్‌జూల ై ్‌22వ్‌తేదీన్‌జరగన్‌రాజాిాంగ్‌ సభ్‌ప్ ర తేిక్‌సమావేశాంలో్‌ఆమోదాంచ్‌బడిాంద.్‌తి ర వర ణ ్‌ప్త్యకాం్‌అాంటే్‌మన్‌ద్దశాంలో్‌జాతీయ్‌ ప్త్యకమే.్‌ఇద్ద్‌భారత్‌స ై నిాం్‌యొకు్‌యుద ధ ్‌ప్త్యకాం్‌కూడా.్‌భారత్‌జాతీయ్‌ప్త్యకాన్ని్‌ ఎాందరో్‌రూపాందాంచినప్ికీ్‌ప్ ర సు త తాం్‌ఉని్‌ప్త్యకాన్ని్‌మాత ర ాం్‌ప్రమరు ు ్‌న్నయోజక్‌వర ు ాం్‌కృష్ణ ణ ్‌ జిల ా ్‌వాసి్‌అయ్యన్‌ప్ాంగళి్‌వాంకయి.్‌జాతీయ్‌ప్త్యకాన్ని్‌ఖాదీ్‌బట ట తో్‌మాత ర మే్‌చేయాలన్న్‌ జాతీయ్‌ప్త్యక్‌న్నబాంధనలు్‌తెలియజేసు త నాియ్య.్‌సావతాంతిరాం్‌పాందక్‌ముాందు్‌భారత్‌ జాతీయ్‌కాాంగ్ర ర సు్‌1921లో్‌తెలుపు, ఆక్క్‌ప్చు, ఎరుపు్‌రాంగులతో్‌అనధకారాం్‌గా్‌ఒక్‌ ప్త్యకాన్ని్‌రూపాందాంచిాంద.్‌వాటికి్‌మతప్రమయ్యన్‌వివరణ్‌ఉాండేద.్‌అయ్యతే్‌1931లో్‌ మధిలో్‌రాటిము్‌బొమమ్‌గల్‌ప్త్యకాన్ని్‌తన్‌అధకార్‌ప్త్యకాంగా్‌స్వవకరాంచిాంద.్‌ఈ్‌ప్త్యకాంలో్‌ ఎటువాంటి్‌్‌మత్‌ప్రమయ్యన్‌ప్ ర తీకలు్‌లేవు్‌అన్న్‌ప్ ర కటిాంచిాంద్‌ .
 9. 9. 9 1947 ్‌ ఆగసు ట లో్‌భారత్‌ద్దశన్నకి్‌సావతాంతిరాం్‌రావడాన్నకి్‌కొన్ని్‌రోజుల్‌ముాందు్‌ఏరాిటయ్యన్‌ రాజాిాంగ్‌సభ, కాాంగ్ర ర సు్‌ప్రరీ ట ్‌ప్త్యకానేి్‌అన్ని్‌ప్రరీ ట లక్క, ఆన్ని్‌మత్యలవారకి్‌ఆమోదయోగి్‌ మయ్యన్‌మారుిలు్‌చేసి్‌జాతీయ్‌ప్త్యకాంగా్‌స్వవకరాంచడాన్నకి్‌న్నర ణ య్యాంచిాంద.్‌అన్నిాంకాంటే్‌ ముఖ్ి్‌మయ్యన్‌మారుి్‌రాటిాం్‌సా థ నాంలో్‌అశోక్‌చకా ర న్ని్‌చేరుడాం.్‌అాంతక్క్‌ముాందుని్‌ జాండాలోన్న్‌రాంగులక్క్‌మత్‌ప్రమయ్యన్‌అనవయాలునిాందున్‌సవతాంతిర్‌భారత్‌తొలి్‌ఉప్్‌ రాష్ ట రప్తి్‌సర్పవప్లి ా ్‌రాధాకృష్ ణ న్్‌ , జాతీయ్‌ప్త్య్‌కాన్నకి్‌ఎటువిాం్‌మతప్రమయ్యన్‌అనవయాలూ్‌ లేవన్న్‌సిష్ ట ాం్‌చేస్త త ్‌ప్త్యక్‌ప్ర ర ధానితను్‌ఇల్‌వివరాంచ్చరు:్‌”జఫరాన్్‌ ్‌రాంగు్‌త్యిగాన్నకి్‌ గురు త , ఇద్‌మన్‌నాయక్కలు్‌సవలభాన్ని్‌విడిచిపెటి ట ్‌తమ్‌కర త వాిన్నకి్‌అాంకితాం్‌కావాలన్న్‌ స్తచిసు త ాంద.్‌తెలుపు్‌రాంగు్‌మన్‌ప్ ర వర త నక్క్‌న్నర్ప ు శిాంచే్‌వలుగుక్క, సత్యిన్నకి్‌గురు త .్‌ఆక్కప్చు్‌ రాంగు్‌మటి ట తోమనక్కని్‌అనుబాం్‌ధాన్నకి, ఇతర్‌జీవాలన్ని్‌ఏ్‌వృక్ష్‌సాంప్ద్‌మీద్‌ఆధార్‌ప్డి్‌ ఉనాియో్‌ఆ్‌ప్చున్న్‌చెట ా క్క్‌గురు త .్‌అశోక్‌చక ర ాం్‌ధరమప్రలనక్క్‌గురు త .్‌ జీవముని్‌ప్ ర తి్‌చోట్‌చె ై తనిముాంటుాంద.్‌చె ై తనిాం్‌లేన్నద్‌చ్చవులోనే.్‌భారత్‌ద్దశాం్‌ఇక్‌ మీదట్‌మారుిను్‌సావగతిస్త త ్‌ముాందుక్క్‌సాగ్‌పోవాలి.్‌చక ర ాం్‌శాంతి్‌యుతమె ై న, చె ై తనివాంతమయ్యన్‌ప్ ర గతికి్‌చిహిాం”. ఈ్‌వివరణతోప్రటు్‌జఫరాన్్‌ ్‌సవచాతక్క, ఆధాితిమకత్తక్క; తెలుపు్‌శాంతికి, సత్యిన్నకి; ఆక్కప్చు్‌సాఫలితక్క, ససిసమృద ధ కి్‌చిహాిలనే్‌ ఒక్‌అనధకారక్‌అనవయాం్‌కూడా్‌బాగా్‌ప్ ర చ్చరాంలో్‌ఉాంద.్‌అయ్యతే్‌ప్ ర సు త తాం్‌ఉని్‌జాండా్‌ న్నరామణాంలో్‌తర జ నభర జ న్‌సాందరాాలూ్‌ఉనాియ్య.్‌మల ా గుల ా లు్‌ప్డిన్‌వేళలూ్‌ఉనాియ్య్‌ . ముాందు్‌జాండాలో్‌మతప్రమయ్యన్‌చిహాిలుాండటాం్‌చ్చల్‌మాందకి్‌నచునప్ిటికీ్‌1924లో్‌ ఆలిాండియా్‌సాంసుృత్‌కాగ్ర ర స్్‌ ్‌హిాందువులక్క్‌చిహిాంగా్‌కాష్ణయాం్‌రాంగును, విషు ణ ్‌ధరాంచే్‌ గదను్‌చేరాులన్న్‌కోరాంద.్‌అద్ద్‌సాంవతసరాం్‌హిాందూ్‌యోగుల, ముసి ా ాం్‌స్తఫీ, దర్పవషుల్‌ వ ై రాగాిన్నకి్‌చిహిమె ై న్‌జేగు్‌రాంగును్‌చేరాులనే్‌ప్ ర తిప్రదన్‌కూడా్‌వచిుాంద.్‌సిక్క ు లు్‌తమ్‌ మత్‌చిహిాంగా్‌ప్సుపు్‌రాంగును్‌చేరాులన్న,లేనట ా య్యతే్‌మతప్రమె ై న్‌స్తచికలు్‌పూర త గా్‌ తొలగాంచ్చలన్న్‌కోరారు.్‌ఈ్‌ప్రణామాల్‌మధి్‌కాాంగ్ర ర స్్‌ ్‌వరుాంగ్‌ ్‌కమిటీ1931్‌ఏప్ ర ల్్‌ ్‌2న్‌ఈ్‌ వివాదాలను్‌ప్రష్ురాంచడాన్నకి్‌ఏడుగురు్‌సభ్యిలతో్‌ఫ్ల ా గ్‌ ్‌కమిటీన్న్‌న్నయమిాంచిాంద.్‌ ”జాండాలోన్న్‌మూడు్‌రాంగులూ్‌మత్యలనుద్ద ు శిాంచనవే్‌కాబటి ట ్‌్‌అభిాంతరకరమె ై నవి” అన్న్‌ తీరామన్నాంచిాంద.్‌ఫలితాంగా్‌పూర త ్‌ఎర ర ్‌మటి ట ్‌్‌రాంగులో, పె ై భాగాన్‌రాటిాం్‌గురు త తో్‌ఒక్‌కొత త ్‌ జాండా్‌తయారయ్యాంద.్‌దీన్ని్‌ఫ్ల ా గ్‌ ్‌కమీటి్‌ఆమోదాంచినా్‌ఇద్‌కూడా్‌మతప్రమయ్యన్‌భావ్‌ జాలనేి్‌స్తచిసు త ాందనే్‌ఉద్ద ు శిాంతో్‌కాగే ర స్్‌ ్‌ప్రరీ ట ్‌ఆమోదాంచ్‌లేదు్‌ . .
 10. 10. 10 ప్ాంగళి్‌వాంకయి్‌రూపాందాంచిన్‌1931్‌నాటి్‌జాండా.్‌దీనేి్‌రాండవ్‌ప్ ర ప్ాంచ్‌యుద ధ ాంలో్‌అర జ ్‌ హుకూమతె్‌ఆజాద్‌ ్‌హిాంద్‌ ్‌వాడుకొాంద.్‌తరావత్‌1931్‌కరాచీ్‌కాాంగ్ర ర స్్‌ ్‌సమావేశాంలో్‌్‌పె ై ్‌ నుాంచి్‌కి ర ాందక్క్‌వరుసగా్‌జఫరాన్్‌ , తెలుపు, ఆక్కప్చు్‌రాంగులో ా ్‌ప్టీ ట లు, మధిలో్‌చరఖాతో్‌ ప్ాంగళి్‌వాంకయి్‌రూపాందాంచిన్‌ప్త్యకాన్ని్‌స్వవకరస్త త ్‌జాతీయ్‌జాండాపె ై ్‌త్తద్‌తీరామనాం్‌ ఆమోదాంచిాంద్‌ . సవతాంత ర ్‌భారత్‌ద్దశ్‌జాతీయ్‌ప్త్యకాన్ని్‌న్నర ణ య్యాంచడాన్నకి్‌రాజాిాంగ్‌సభ, 1947్‌జూన్్‌ ్‌23న్‌ బాబూ్‌రాజేద ర ్‌ప్ ర సాద్‌ ్‌అధిక్షన్‌మౌలనా్‌అబ్దల్్‌ ్‌కలమ్‌ ్‌ఆజాద్‌ , క.ఎాం.్‌ప్ణికుర్్‌ , సరోజిన్న్‌ నాయుడు, రాజాజీ, క.ఎాం.్‌మున్న ి , బి.ఆర్్‌ .అాంబేదుర్్‌ లతో్‌ఒక్‌కమిటీన్న్‌న్నయమిాంచిాంద.్‌ఆ్‌ కమిటీ్‌1947్‌జూల ై ్‌14న్‌కాాంగ్ర ర స్్‌ ్‌ప్త్యకానేి్‌అన్ని్‌ప్రరీ ట లక్క, మత్యలక్క్‌ఆమోదయోగి్‌ మయ్యి్‌్‌మారుిలతో్‌జాతీయ్‌ప్త్యకాంగా్‌స్వవకరాంచ్చలన్న్‌తీరామన్నాంచిాంద.దాాంట్ల ా ్‌మత్‌ ప్రమయ్యన్‌స్తచికలేవీ్‌ఉాండరాదన్న్‌న్నర ణ య్యాంచిాంద.్‌చరఖా్‌సా థ నాంలో్‌సారనాథ్‌ ్‌స్త థ ప్ాంలోన్న్‌ ధరమచకా ర న్ని్‌చేరాురు.్‌ఈ్‌కొత త ్‌ప్త్యకాన్ని్‌సవతాంత ర ్‌బారత్‌జాతీయ్‌ప్త్యకాంగా్‌ఉద్దవగభరత్‌ వాత్యవరణాంలో్‌1947్‌ఆగసు ట ్‌15్‌నాడు్‌ఆవిష్ురాంచ్చరు.్‌ ప్త్యక్‌ప్రణామాం, రాంగులు, వాడే్‌బట ట క్క్‌వర త ాంచే్‌న్నర్ప ధ శలు్‌చ్చల్‌ఖ్చిుతమయ్యనవి.్‌వీటి్‌ ఉల ా ాంఘన్‌శిక్షార హ మె ై న్‌నేరాం!్‌జాండాపె ై ్‌వేసిన్‌రాంగులను్‌బి.ఐ.ఎస్్‌ .్‌ప్రీక్షాంచిన్‌తరావతే్‌ అమమకాన్నకి్‌అనుమతిసా త రు.్‌2002క్క్‌ముాందు్‌జాతీయ్‌సలవు్‌దనాలలో్‌తప్ి్‌మిగత్య్‌ సమయాలో ా ్‌జాతీయ్‌ప్త్యకాన్ని్‌ప్ ర జలు్‌ఎగురవేయడాన్నకి్‌అనుమతిాంచే్‌వారు్‌కాదు.్‌ ప్ ర భ్యతవ్‌కారాిలయాలు, ప్ ర భ్యతవ్‌ఉనిత్‌అధకారులక్క్‌మాత ర మే్‌ఆ్‌అధకారాం్‌ఉాండేద.్‌ఈ్‌ న్నబాంధన్‌తొలగాంచ్చలన్న్‌కోరుతూ్‌నవీన్్‌ ్‌జిాందాల్్‌ ్‌అనే్‌ప్రరశ ర మికవేత త ్‌జాతీయ్‌ప్త్యకాన్ని్‌ ఎగురవేయడాం్‌పౌరుడిగా్‌తన్‌హక్కు్‌అన్న, ద్దశాం్‌ప్ట ా ్‌తన్‌పే ర మను్‌ప్ ర కటిాంచుక్కనే్‌మార ు మన్న్‌ హ ై కోరు ట లో్‌ప్ ర జాప్ ర యోజన్‌వాిజిాం్‌వేయగా్‌– అద్‌కాస త ్‌సుపీ ర మ్‌ ్‌కోరు ట కళి ా ాంద.్‌ఈ్‌విష్యాన్ని్‌ ప్రశీలిాంచిన్‌సుపీ ర ాం్‌కోరు ట ్‌ప్త్యకాం్‌గౌరవాన్నకి్‌భాంగాం్‌కలగన్న్‌రీతిలో్‌ఎవరయ్యనా్‌జాతీయ్‌ ప్త్యకాన్ని్‌ఎగుర్‌వేయవచున్న్‌అనుమతిస్త త ్‌జాతీయ్‌ప్త్యక్‌న్నయమావళిన్న్‌సవరాంచిాంద.్‌ఈ్‌ సవరణ్‌2002్‌జనవర్‌26న్‌అమలో ా కి్‌వచిుాంద.్‌2005్‌జూల ై లో, భారత్‌ద్దశ్‌ప్ ర భ్యతవాం్‌ కొన్ని్‌రకాల్‌విన్నయోగాన్ని్‌అనుమతిాంన్నకి్‌సవరాంచ్చరు.్‌సవరాంచిన్‌కోడ్‌ ్‌ప్ ర కారాంలో్‌ దుసు త లలో్‌జాండా్‌వాడుకను్‌న్నషేధసు త ాంద.్‌చేతి్‌రుమాలు్‌లేదా్‌ఇతర్‌వసా ా లపె ై ్‌ ఎాంబా ర య్యడిాంగ్‌ ను్‌న్నషేధసు త ాంద.్‌అద్ద్‌విధాంగా్‌చిన్నగన్‌జాండాలు్‌లేదా్‌ప్రడయ్యపోయ్యన్‌ జాండాలు్‌నాశనాం్‌చేయడాన్నకి్‌ఒక్‌ప్ ర తేిక్‌ప్ధ ు తి్‌ఉాంద.్‌అలాంటి్‌వాటిన్న్‌మూలన్‌ ప్డేయటాంగాన్న, అగౌరవాంగా్‌నాశనాం్‌చేయడాంగాన్న్‌చేయకూడదు.్‌అలాంటి్‌వాటిన్న్‌ కాలుడమూ్‌లేదా్‌భూమిలో్‌ప్రతి్‌పెట ట డాం్‌చేయాలి.్‌లేదా్‌జాండా్‌గౌరవాన్ని్‌కాప్రడే్‌మర్ప్‌ఇతర్‌ ప్ద ధ తి్‌దావరా్‌మాత ర మే్‌వాటిన్నన్న్‌తొలగాంచ్చలి్‌ .
 11. 11. 11
 12. 12. 12 రాజ్యంగ ఆశ్యాలను కాపాడుకందం! ఏడు్‌ప్దుల్‌అతి్‌పెద ు ్‌ప్ ర జా్‌సావమి్‌ద్దశాం్‌మనద.్‌హిాందూ్‌మతాం, ఇసా ా ాం, క ై రస త వాం, బౌద ధ ్‌ మతాం, జ ై న్‌మతాం, సిఖ్ఖ ు ్‌మతాం, ఫ్లరీస్‌మతాం, నాసి త క్‌మతాం్‌మొదలయ్యన్‌మత్యలు, సాంప్ ర దాయాలు, ఆచ్చరాలతో్‌భారత్‌సమాజాం్‌భాసిలు ా త్తనిద.్‌అలాంటి్‌్‌విశిష్ ఠ ్‌ద్దశన్ని్‌ ‘థియోకా ర సి ట క్్‌సే ట ట్’గా్‌మార్పు్‌క్కట ర ్‌జరుగత్తాందా్‌అని్‌అనుమానాం్‌కొాందరద.్‌అద్‌న్నజాం్‌ కాకూడదు్‌అనిద్‌సౌమిత, సేిహశీలత, సహిషు ణ త, సమరస్‌భావాం్‌గల్‌ప్ ర తి్‌భారత్‌పౌరున్న్‌ అభిలష్! ఈ్‌సాందరభాంగా్‌రాజాిాంగ్‌కర త లో ా న్న్‌ఒకరయ్యన్‌బాబా్‌సాహబ్‌ ్‌అాంబేడుర్్‌ ్‌చెప్ిన్‌మాట్‌ మనాంధరకీ్‌శీరోధారిాం్‌అవావలి.్‌‘రాజాిాంగాం్‌ఎాంత్‌గొప్ిదయ్యనప్ిటికీ్‌ప్ ర జలు్‌ఉత త ములు్‌ కాకపోతే్‌దాన్న్‌వలన్‌ఎలాంటి్‌ప్ ర యోజనాం్‌ఉాండదు.్‌ఒకవేళ్‌రాజాిాంగాం్‌లోప్ాం్‌గలద్‌ అయ్యనప్ిటికీ, ప్ ర జలు్‌ఉత త ముల ై తే్‌దాన్న్‌వలన్‌ప్ ర యోజనాం్‌ఉాంటుాంద’. ”రాజాిాంగాం్‌ప్ర ర ణాం్‌ లేన్న్‌ఒక్‌యాంత ర ాం.్‌దాన్ని్‌ప్ ర జలు్‌అమలు్‌ప్రచినప్పుడే్‌అద్‌ప్ర ర ణాం్‌పోసుకొన్న్‌సజీవాం్‌ కాగలదు” అనాిరు్‌బాబ్ద్‌రాజేాంద ర ్‌ప్ ర సాద్‌ .్‌కాబటి ట ్‌మన్‌సకల్‌చరిలకూ్‌జాతి్‌ప్ ర యోజనాల్‌ ప్రరక్షణే్‌గ్రటురాయ్య్‌కావాలి.్‌మన్‌సకల్‌అసి త త్యవలు్‌జాతీయ్‌అసి త త్యవన్నకి్‌ఉప్యుక త ాం్‌అవావలి. భారత్‌ద్దశ్‌ప్ ర జలమె ై న్‌మనాం్‌68్‌య్యాండ ా ్‌కి ర ాంతాం్‌మన్‌పౌరులాందరకీ్‌నాియాం, సమానతవాం, సేవచా, సౌభా ర తృత్యవలను్‌సమ్‌ప్రళళలో ా ్‌సమకూర్పుాందుక్క్‌మనక్క్‌మనమే్‌ఒక్‌రాజాిాంగాన్ని్‌ సమరిాంచుక్కనాిము.్‌కాబటి ట ్‌మన్‌మధి్‌ఉని్‌అనేక్‌విభజనల్‌మధి్‌వారధులు్‌ న్నరమాంచుకోవాలిసన్‌అవసరాం్‌ఉాంద.్‌మన్‌సవరాజాిన్ని్‌సురాజిాంగా్‌మారుుకోవాలిసన్‌ఆవశికత్‌ ఉాంద.్‌అాందుక్క్‌మన్‌రాజాిాంగ్‌ఆశయాల్‌గురాంచి్‌తెలుసుకోవడాం్‌ఎాంతయ్యనా్‌అవసరాం.
 13. 13. 13 మొదటి్‌ఆశయాం:్‌నాియాం్‌ . పౌరులాందరూ్‌ఎలాంటి్‌వివక్ష్‌లేక్కాండా్‌రాజి్‌కారికలప్రలో ా ్‌ప్రలొ ు నవచుు, ఓటు్‌హక్కు, ప్ ర భ్యతవ్‌ప్దవులు్‌చేప్టే ట ్‌హక్కు, ప్ ర భ్యత్యవన్ని్‌విమరశాంచే్‌హక్కు్‌ప్ ర తి్‌పౌరున్నకి్‌ఉాండాలనిద్‌ రాజకీయ్‌నాియాం.్‌సాంప్దను్‌వికేాందీ ర కరాంచి్‌పేదరకాన్ని్‌న్నరూమలిాంచడాం, వృతి త ్‌ఉద్యి్‌గాలో ా ్‌ సమాన్‌అవకాశలను్‌కలిిాంచడాం.్‌ఆర థ క్‌అాంతరాలను్‌తగ ు ాంచి్‌సాంప్ద, ఉతితి త , ప్ాంప్ణి్‌ విష్యాంలో్‌అాందరకీ్‌సమాన్‌సా థ య్య్‌అవకాశన్ని్‌కలుగజేయడాం్‌అనిద్‌ఆర థ క్‌నాియాం్‌ . పౌరులాందరూ్‌సమానులే.్‌క్కల, మత, వర ు , లిాంగ, జాతి్‌భేదాలు్‌లేక్కాండా్‌అాందరకీ్‌సమాన్‌ హోదాను్‌కలిిాంచడాం.్‌వనుకబడిన్‌వరా ు ల్‌అభ్యినితికి్‌కృషి్‌చేయడాం్‌అనిద్‌సాాంఘీక్‌ నాియాం.్‌పె ై ్‌పేర్కునబడిన్‌నాియాలో ా ్‌ఏ్‌సా థ య్యలో్‌నాియాం్‌జరుగుతోాంద్‌అని్‌విష్యాన్ని్‌ ద్దశ్‌ప్ ర జల్‌విజ ఞ తక్క్‌వదలి్‌పెడుతే్‌– ప్ ర సు త తాం్‌పెాండిాంగ్‌ లో్‌ఉని్‌కేసులు్‌ప్రష్ురాంచ్‌ బడాలాంటే్‌ద్దశీయ్‌నాియసా థ నాలక్క్‌మరో్‌350్‌య్యాండు ా ్‌ప్డుత్తాంద్‌అనిద్‌ఒక్‌విశ్ర ా ష్ణ. రాండవ్‌ఆశయాం:్‌సేవచా్‌ . ప్ ర జా్‌సావమి్‌సా థ ప్నక్క, సేవచ్చాయుత్‌నాగరకత్‌జీవితాం్‌గడప్డాన్నకి్‌అాందరకీ్‌ఆలోచనా్‌ సేవచా, భావ్‌ప్ ర కటనా్‌సేవచా, విశవసాం, ఆర్‌ధన్‌సేవచా్‌హామీ్‌ఇవవ్‌బడిాంద్‌ . భావ్‌ప్ ర కటనా్‌సేవచాు:్‌మేధావులు్‌ఆలోచనల్‌అనేవష్ణను్‌కోరుక్కాంటారు.్‌ఆ్‌దశగా్‌ న్నరభయాంగా్‌ప్న్న్‌చేసా త రు్‌కూడా.్‌అలాంటి్‌మేధావులే్‌భయాంతో్‌జీవిాంచ్చలిస్‌వసే త , అప్పుడు్‌ భయాం్‌వారతోప్రటు్‌జీవిసు త ని్‌ప్ ర జా్‌జీవిత్యలో ా కి్‌సయ్యతాం్‌ప్రకి్‌పోత్తాంద.్‌‘భయ్‌ముక త ్‌ మయ్యన్‌ద్దశాం్‌అభివృద ధ ్‌సాధసు త ాంద’ అని్‌మాట్‌ఎాంత్‌న్నజమో, ‘భయోతిత్‌వాత్యవరణాం్‌ నలకొన్న్‌ఉని్‌సమాజాం్‌తన్‌సహజ్‌సృజనాతమకతను్‌కోలోిత్తాంద’ అనిద్‌అాంతే్‌న్నజాం.్‌ఆ్‌ సమాజ్‌జీవనాం్‌న్నసే త జాం, న్నరీవరిాం, ఫలహీనాం, సారహీనాం్‌అయ్య్‌పోత్తాంద.్‌ఒకు్‌మాటలో్‌ చెప్రిలాంటే, ప్ ర జలక్క్‌సన్నిహితాం్‌కాలేన్న్‌ప్ ర జాసావమిాం్‌పే ర రణగా్‌కాదు, ఒక్‌పేరడీగా్‌మిగలి్‌ పోత్తాంద.్‌కాబటి ట ్‌రక త ్‌ప్ప్రసులయ్యన్‌కొాందరు్‌పుష్ి్‌గుచ్చులతో్‌తిరుగుత్తాంటారు్‌జాగ ర త త !
 14. 14. 14 మత్‌సేవచా: ఆహార్‌న్నద ర ్‌భయ్‌మె ై థునాంచ సమానమే్‌తత్‌ ్‌ప్శుభినిరాణాాం ధరోమ్‌హితేష్ణాం్‌అధకో్‌విశ్రషో ధర్పమణ్‌హీనో్‌ప్శుభిరసమాన అనిటు ట ్‌– మతాం్‌మాంచిద్ద్‌కాన్న, మత్‌చ్చాందసాం్‌మాంచిద్‌కాదు.్‌‘మె ై ్‌నేష్న్్‌ ్‌ర ై ట్్‌ఆర్్‌ ్‌ రాాంగ్‌ ’ అని్‌దుష్ృతి్‌నుాండి్‌వచిున్‌విష్్‌సాంసుృతే్‌‘మె ై ్‌కమూిన్నటీ్‌ర ై ట్్‌ఆర్్‌ ్‌రాాంగ్‌ ’ అని్‌ వికృత్‌భావన.్‌ప్ ర వక త ్‌ముహమమద్‌ (స)వార్‌కాలాంలో్‌ఇలాంటి్‌భావనే్‌ప్ ర బలి్‌ఉాండేద.్‌ తప్ియ్యనా, ఒప్ియ్యనా్‌తన్‌జాతి్‌జనుడి్‌ప్క్షమే్‌వహిాంచేవారు్‌అలనాటి్‌ప్ ర జలు.్‌ప్ ర జల్‌ నాలుకల్‌మీద్‌నానుతూ్‌ఉాండే్‌‘ఉనుసర్్‌ ్‌అఖాక్‌జాలిమన్్‌ ్‌ఔ్‌మజ్‌ లూమన్్‌ ’ – న్న్‌సోదరుడు్‌ దురామరు ు డయ్యనా, బాధ్‌త్తడయ్యనా్‌నువువ్‌అతన్నకే్‌వత్య త సు్‌ప్లుక్క’ అని్‌నానుడిన్న్‌ఆయన్‌ పూర త గా్‌మారు్‌వేశరు.్‌ఇద్ద్‌మాట్‌ఆయన్‌సహచరులతో్‌చెప్ినప్పుడు్‌ఆయన్‌సహచరులు్‌ ఇల్‌వినివిాంచుక్కనాిరు:్‌‘బాధత్తన్న్‌ప్క్షాం్‌వహిాంచు్‌అని్‌మాటయ్యతే్‌అర థ మయ్యిాంద్‌కాన్న, దురామరు ు డికి్‌సహాయ్‌ప్డు్‌అని్‌మాట్‌మిాంగుడు్‌ప్డటాం్‌లేదు’ అన్న.్‌దాన్న్‌కాయన్‌ సమాధానమిస్త త ్‌– ”దౌర జ నిాం్‌చేసే్‌మీ్‌సోదరున్న్‌చెయ్యి్‌ప్టు ట కొన్న్‌అతన్ని్‌దౌర జ నిాం్‌నుాండి్‌ ఆప్డమే్‌మీరు్‌అతన్నకి్‌చేసే్‌సహాయాం” అనాిరు.్‌(బ్దఖారీ)
 15. 15. 15 కాబటి ట ్‌ముసి ా ాంలు, హిాందువులు, క ై రస త వులు, ఆసి త క్కలు, నాసి త క్కలు్‌అని్‌తర్‌తమ్‌భేదాలు్‌ ఉాండకూడదు.్‌‘మాంచి్‌విష్యాలలో, ద ై వభీతికి్‌సాంబాంధాంచిన్‌విష్యాలలో్‌అాందరతో్‌ సహకరాంచాండి’ (మాయ్య్‌దహ్్‌ :్‌02)్‌అని్‌అల ా హ్్‌ ్‌మాననుసరాంచి్‌– మన్‌కళళ్‌ఎదుట్‌ఒకరు్‌ మాంచి్‌చేసు త ాంటే్‌మనస్తిర త గా్‌వారన్న్‌అభినాందాంచ్చలి, చేతనయ్యతే్‌తోడాిటునాందాంచ్చలి.్‌ చెడు్‌విష్యాంలో, ప్రప్్‌విష్యాలలో్‌ఏ్‌ఒకురకి్‌సహాయాం్‌చెయికాండి’ (మాయ్యదహ్్‌ :్‌02)్‌ అని్‌అల ా హ్్‌ ్‌హచురకననుసరాంచి్‌– మన్‌కళళ్‌ముాందర్‌చెడు్‌జరుగుత్తాంటే, ”క్కదరతే్‌ దాన్ని్‌చేతో త ్‌(బల్‌ప్ ర యోగాంతో)్‌ఆప్రలి.్‌లేదాంటే్‌నోటి్‌(కల్‌బలాం)తో్‌దాన్ని్‌ఖ్ాండిాంచ్చలి.్‌అదీ్‌ సాధి్‌ప్డకపోతే్‌మనుసులోనయ్యనా్‌అటువాంటి్‌కారాిన్ని్‌అసహిిాంచుకోవాలి” (ముసి ా ాం)్‌అని్‌ మహన్నయ్‌ముహమమద్‌ ్‌(స)్‌వార్‌మాటను్‌ఆచరణలో్‌పెటా ట లి.్‌అద్‌కూడా్‌మనాం్‌చెయిడాం్‌ లేదాంటే్‌మనలో్‌మానతవాం్‌చచిుపోయ్యాందన్న్‌అర థ ాం.్‌ఈ్‌సాందరభాంగా్‌గురజాడ్‌వార్‌మాట్‌ మనాందరకీ్‌ఆచరణీయాం్‌ . మతాం్‌వేర ై తే్‌ఏమోయ్‌ ! మనసు్‌లొకటె ై ్‌మనుషులుాంటే జాతియనిద్‌లేచి్‌పెరగ లోకమున్‌రాణిాంచునోయ్‌
 16. 16. 16 మత్‌సామరసిాం: ఒక్‌వరా ు న్నకి్‌మరో్‌వరా ు న్నకి్‌మధి్‌నలకొన్న్‌ఉని్‌అప్నమమకాన్నకి, ఉద ర క త తక్క్‌కారక్కలు, కారణాలు్‌ఎనోి్‌ఉాండొచుు.్‌వాటిలో్‌– ఒకర్‌నమమకాల్‌గురాంచి్‌మర్కకరకి్‌తెలియక్‌ పోవడాం, ఒకరు్‌మర్కకరతో్‌మాటా ా డుకోక్‌పోవడాం్‌కూడా్‌ఒక్‌బలమె ై న్‌కారణాం్‌అనే్‌చెప్రిలి.్‌ కాబటి ట ్‌మాటను్‌మాంత ర ాంగా్‌చేసి్‌మానవత్యవన్ని్‌కాప్రడుకోవాలి్‌ . న్న్‌ఈ్‌పెదవులు్‌న్నవే్‌మాటా ా డు!్‌ఈ్‌న్న్‌నాలుక్‌న్నద్ద, మాటా ా డు!్‌న్నటారయ్యన్‌న్న్‌ఈ్‌శరీరాం్‌ న్నద్ద, మాటా ా డు!్‌న్న్‌ఆతమ్‌ఇప్ిటికీ్‌న్నద్ద, మాటా ా డు!్‌న్నక్కని్‌వివధ్‌బహు్‌సవలిాం, మాటా ా డు!్‌ సతిాం, మానవతవాం, ధరమాం, నాియాం్‌ఇాంకా్‌బతికే్‌ఉాంద, మాటా ా డు!్‌ఆలసిాం్‌అమృతాం్‌ విష్ాం్‌– భారతీయ్‌సోదరులాందర్‌యెడల్‌న్న్‌మద్‌న్నాండా్‌ఉని్‌పే ర మానురాగాలను్‌కకేుయ్యి!్‌ జీవితాం్‌మరణాన్నకనాి్‌బలహీనమె ై నదయ్యతే, మరణాం్‌సత్యిన్నకనాి్‌బలహీనాం్‌కదా!్‌మర్‌ సతిాం్‌ప్లకడాన్నకి్‌ఎవర్‌భయాం్‌ద్దన్నకి? అాంత్య్‌మరచి్‌పో, అాందరతో్‌కలసి్‌పో!్‌కలిసుాంటే్‌ పోయ్యద్దమీ్‌లేదు; అాంతరాలు, అప్రరా థ లు్‌తప్ి.్‌క్కటుాంబాం్‌నుాండి్‌సాంఘాం్‌వరక్క, రాష్ ట రాం్‌ నుాండి్‌ద్దశాం్‌వరకూ, ద్దశాం్‌నుాండి్‌ప్ ర ప్ాంచాం్‌వరకూ్‌మానవ్‌సమాజాంలో్‌మానవతవపు్‌ మాందారాలు్‌పూయాలాంటే్‌మనాం్‌మాటా ా డుకోవాలి.్‌మనాం్‌మాటా ా డుక్కనే్‌ఆ్‌మాట్‌మరో్‌ ప్ ర ప్ాంచనాన్నకి్‌పునాద్‌అవావలి.్‌ప్దాండి్‌ముాందుక్క, ప్దాండి్‌తోసుక్క, పోదాాం్‌పోదాాం్‌పె ై పె ై కి్‌ . మూడవ్‌ఆశయాం:్‌సమానతవాం్‌ . అన్ని్‌రకాల్‌అసమానతలను, వివక్షతలను్‌రదు ు ్‌చేసి, ప్ ర తి్‌వికి త ్‌తనక్క్‌త్యను్‌అభివద ధ ్‌ చేసుకోవడాన్నకి్‌సమాన్‌అవకాశలను, హోదాను్‌కలిిాంచడాం్‌ .
 17. 17. 17 నాల ు వ్‌ఆశయాం:్‌సౌభా ర తృతవాం సోదర్‌భావాం, పౌరుల్‌మధి్‌సాంఘీ్‌భావాం.్‌వికి త ్‌గౌరవాం, ద్దశ్‌సమగ ర తక్క, ప్ ర జల్‌ఐకితక్క్‌ సోదర్‌భావాం్‌చ్చల్‌అవసరాం.్‌‘మనమాంత్య్‌భారతీయులాం, భారతీయులాందరూ్‌నా్‌ సహోదరులు’ అనిద్‌మన్‌ప్ ర తిజ ఞ .్‌ఆ్‌ప్ ర తిజ ఞ ను్‌కాప్రడుకోవాలిసన్‌బాధిత్‌మనాందరద.్‌ సోదరులు్‌మధి్‌భేదాభిప్ర ర యాలుాండొచుు, విభేదాలూ్‌ఉాండొచుు.్‌కాన్న్‌ప్రసిర్‌ అవగాహన, సఖ్ిత, సహిషు ణ త్‌అవసరాం.్‌అలాంటి్‌సఖ్ితను్‌మనక్క్‌చ్చటి్‌చెపేి్‌ఓ్‌చ్చరత ర క్‌ మేలిమి్‌ఘట ట మే్‌అయోధిక్క్‌చెాందన్‌పూజారీ్‌బాబా్‌రామ్‌ ్‌చరణ్‌ ్‌దాస్్‌ ్‌మరయు్‌అద్ద్‌ ప్ర ర ాంత్యన్నకి్‌చెాందన్‌ప్ ర ముఖ్్‌ధారమక్‌ప్ాండిత్తడు్‌మౌలీవ్‌అమీర్్‌ ్‌గారద.్‌ఆ్‌ఇద ు రన్న్‌ అయోధిలోన్న్‌‘క్కబేర్్‌ ్‌టీల’ అనే్‌చోట్‌చిాంత్‌చెటు ట క్క్‌ఉరకాంబాంగా్‌ఉప్యోగాంచి్‌ ఒకేసార్‌వే ర లడదీయడాం్‌జరగాంద్‌ . చివర్‌మాట: మనాం్‌మన్‌రాజాిాంగ్‌ఆశయాలిి్‌కాప్రడుకొన్న, మన్‌ద్దశన్ని్‌అభివృద ధ ్‌బాటన్‌ ప్యన్నాంప్జేయాలాంటే, ఎన్ని్‌సవాళ్ల ా ్‌ఎదురయ్యనా, ఎన్ని్‌సమసిలు్‌భయ్‌పెటి ట నా్‌ ముాందడుగు్‌వయాిలి్‌ .
 18. 18. 18 సాత్వవక దృష్ట ట సమతా మొగ గ లు తొడగాలి 75్‌వ్‌భారత్‌సావతాంత ర ి్‌్‌దనోతసవ్‌శుభ్‌సాందరభాంగా ”ద్దశమన్నయెడు్‌దొడ ి ్‌వృక్షాం్‌్‌్‌పే ర మలను్‌పూలత త వలనోయ్‌ ” – గురజాడ ద్దశాం్‌వృక్షమె ై తే్‌రాష్ణ ట రలు్‌శఖ్లు.్‌ఆ్‌శఖ్లు్‌ప్చుగా్‌ఉాంటేనే్‌కదా్‌పులూ్‌ఫలలూ.్‌ అాంతేకాదు.్‌ఒాంటి్‌కొమమతో్‌దక్కులు్‌చూసే్‌చెటు ట ్‌న్నటారుగా్‌న్నలబడ ి ్‌పీచు్‌జుటు ట .్‌తల్‌ అాందాన్నకి్‌ప్ ర తి్‌శిరోజాం్‌సహకార.్‌తరు్‌సౌాందరాిన్నకి్‌ప్ ర తి్‌కొమమ్‌ద్యహదకార.్‌మర్‌ఏ్‌ కొమమకాకొమమ్‌వేరయ్య్‌పోవాలన్న్‌మాంక్క్‌ప్టు ట ్‌ప్టి ట తే్‌ఎల? ఇక-్‌ప్రమోనిత్‌ప్ ర భ్యవు్‌పే ర మ్‌ప్రమళాన్ని్‌ఎద్‌న్నాండా్‌న్నాంపుక్కని్‌మధుర్‌భకి త ్‌ప్ ర వణులక్క్‌ విశవమాంత్య్‌ద్దవున్న్‌క్కటుాంబమే.్‌అాందువల ా ్‌వారలో్‌విశవ్‌జన్నన్‌దృషి ట , సాతివక్‌భావన్‌ వేళ్ళళనుక్కన్న్‌ఉాంటుాంద.్‌వారు్‌ఏక్‌కాలాంలో్‌జాతీయతనూ, విశవజన్ననతనూ్‌ఇముడుుక్కని్‌ సమనవయశీలురు.్‌”ఈ్‌లోక్‌ప్ ర జల్‌బ ర త్తక్కలు్‌శాంతియుతాంగా, హృదయాలు్‌న్నరమలాంగా్‌ ఉాండేటటు ా ్‌చూడు్‌ప్ ర భూ!” అన్న్‌ఆకో ర శిాంచే్‌అభిమాన్‌ధనులు, లోకోదా ధ రక్కలు్‌వారు.్‌ అయ్యతే, వార్‌జాతీయాభిమానాం్‌తన్‌చుటూ ట ్‌గోడలు్‌కటు ట క్కని్‌ఇరుక్క్‌చట ర ాం్‌కాదు.్‌వారు్‌ ద్దశభిమానాం్‌పేర్‌గత్‌వ ై భవాన్ని్‌గూరు్‌డిాండిమాం్‌మో ో గాంచి్‌వర త మానాన్ని్‌విసమరాంచే్‌ వివేకశూనుిలు్‌కారు.్‌ద్దశ్‌భవిష్ిత్త త క్క్‌ప్సిడి్‌ప్ ర గత్తల్‌పునాదులు్‌వేసే్‌నవయుగ్‌ వ ై త్యళిక్కలు.
 19. 19. 19 వర త మాన్‌సమసిలు్‌కనుిగప్ిగా్‌ముాందు్‌చూపు్‌(ఫిరాసత్‌ )్‌కోలోియ్య్‌ప్రకి్‌సనాిసులు్‌కారు్‌ వారు.్‌వర త మానాంలో్‌సమసిలక్క్‌ఎదుర్కడి ి ్‌న్నలబడి్‌బార్‌సాచి్‌భవిష్ిత్త త ను్‌కౌగలిాంచుక్కనే్‌ మహా్‌ద ర షు ట లు.్‌భవిష్ిత్త త ్‌మీద, ద్దవున్న్‌మీద్‌అాంత్‌ప్ ర గాఢ్‌్‌్‌విశవసమునివారు్‌కాబటే ట ్‌ వారు్‌సాంక్కచితమె ై న్‌జాతీయతక్క్‌అతీతాంగా్‌మసలుక్కాంటారు్‌”క్కలు ా ్‌ష ై య్యన్్‌ ్‌యర్్‌ జివు్‌ ఇల్‌అసి ా హి” (ప్ ర తి్‌వసు త వు్‌తన్‌పూరవ్‌(సవ)్‌సి థ తికి్‌చేరుక్కాంటుాంద)్‌అనిటు ట ్‌ఏనాటిక ై నా్‌ జగమాంత్య్‌ఒక్‌క్కటుాంబాంల్‌ఏరిడి్‌సత్యురాిలో ా ్‌ప్రసిరాం్‌చేద్యడువాద్యడుగా్‌న్నలిచే, న్నాండు్‌వసాంత్యన్ని్‌తలప్ాంచే్‌ప్రవదనాం్‌రానే్‌వసు త ాందనిద్‌వార్‌ప్ ర గాఢ్‌నమమకాం. వారకి్‌సవద్దశాం, సవరాజిాం, సవరాష్ ట రాం్‌ప్ట ా ్‌ఎాంత్‌అభిమానమునాి్‌ఇతర్‌ద్దశల్‌ప్ట ా ్‌ఎప్ిటికీ్‌ చిని్‌చూపు్‌ఉాండదు.్‌విశవ్‌జన్‌ప్ ర గతియ్య్‌తమ్‌ప్ ర గతిగా, ప్ ర ప్ాంచ్‌శాంతియ్య్‌తమ్‌ఆతమ్‌ సాంతృప్ త గా, లోక్‌కళాిణమే్‌తమ్‌జీవిత్‌ధ్యియాంగా్‌్‌భావిాంచే్‌్‌ప్రశుద ధ ్‌హృదయులు్‌వారు.్‌ అాంతటి్‌విశల్‌మనసుులు్‌కాబటే ట ్‌”మజ్‌ హబ్‌ ్‌నహీ్‌సిఖాత్య్‌ఆప్స్్‌ మేేఁ్‌బ ై ర్్‌ ్‌రఖాి” (ఏ్‌ మతమె ై నా్‌బోధాంచదుగా్‌ద్దవష్ణన్ని)్‌అన్న్‌అనగలిగారు.్‌మాంచి్‌అనిద్‌ఏ్‌గడ ి కూ, ఏ్‌ భూభాగాన్నకి్‌చెాందనద ై నా్‌సాదరాంగా్‌సావగతిాంచ్చరు.్‌్‌న్నాండు్‌గుాండెతో్‌అభినాందాంచ్చరు.్‌ దాన్ని్‌పెాంచేాందుక్క్‌ప్గలూ్‌రాతి ర ్‌ఒకటి్‌చేసి్‌ప్రశ ర మిాంచ్చరు.్‌చెడు్‌అనిద్‌సాంత్‌గడ ి ్‌ మీదునాి్‌న్నదా ర హారాలు్‌మాన్న, న్నరాహార్‌దీక్షలు్‌బూన్న్‌న్నయాంతి ర ాంచేాంతవరక్క్‌అలుపెరగన్న్‌ కృషి్‌చేశరు.్‌వారలోన్న్‌అక్కాంఠిత్‌దీక్ష, మొకువోన్న్‌సాహసాం, అనుప్మాన్‌సహనాం, వజ ర ్‌ సాంకలిాం, కారి్‌దక్షతల్‌వల ా ్‌మానవతవాం్‌మాందారాం్‌వలే్‌విరబూసిాంద. ప్రశుత్తిల్‌పె ై శచికాలూ, పె ై త్యిలూ్‌వారకి్‌తెలుసు.్‌ఫ్లసిసు ట ల్‌దమన్‌న్నతీ్‌వారరుగుదురు.్‌ నాటి్‌భారత్యన్‌తెల ా ్‌దొరలు్‌అవలాంబిాంచిన్‌్‌్‌అమానుష్తవమూ్‌్‌వారకి్‌తెలుసు.్‌నేడు్‌విశవ్‌ శాంతి్‌పేర్‌సాగసు త ని్‌దౌష్ణ ట ిలూ, దహనకాాండలూ్‌వారకి్‌అనుభవ ై క్‌విష్యమే.్‌కాప్టలిసు ట ్‌ కాళ్‌నాగులూ్‌ప్రచితమే.్‌కమూిన్నసు ట ్‌కరాళ్‌దమష్ణ ట రలూ్‌వారకి్‌సుబోధకమే.్‌సామివాదుల్‌ త్తప్రకీ్‌తూటాలక్క్‌చిలు ా లు్‌ప్డ ి ్‌ప్సికూనల్‌ద్దహాలూ్‌వారకి్‌తెలుసు.్‌ఇన్ని్‌తెలిసిన్‌వీరు్‌అన్ని్‌ ద్దశల్‌ప్ ర గతి్‌ప్థకాలను్‌అభినాందస్త త నే్‌వాటి్‌లోప్రలను్‌ముక్కు్‌స్తటిగా్‌ప్ ర కటిాంచగలిగే్‌ ధీరోత త ములు.
 20. 20. 20 ప్ ర థమ్‌ప్ ర ప్ాంచ్‌సాంగా ర మాం్‌వల ా ్‌కలిగన్‌దుష్ఫలిత్యలను్‌కళాళరా్‌చూశరు్‌వీరు.్‌ప్ ర ప్ాంచ్చన్నకి్‌ యుద ధ ాం్‌ఎాంత్‌ప్ ర మాదకరమో్‌అనుభవపూరవకాంగా్‌తెలుసుక్కనాిరు.్‌రాండో్‌ప్ ర ప్ాంచ్‌యుద ధ ాం్‌ రాక్‌ముాంద్ద్‌లోకాం్‌జాత్యిహాంకార్‌త్యప్ాంతో్‌ఎల్‌క్కతక్కత్‌ఉడికిపోయ్యనద్య్‌గమన్నాంచ్చరు.్‌ ”ఎప్పుడు్‌ఇద ు రు్‌మనుషులు్‌ప్రసిరాం్‌సహకరాంచుకోరో, ఒాండొకర్‌శ్ర ర యాం్‌కోరుతూ్‌ హక్కులక ై ్‌వాదాంచరో్‌అప్పుడు్‌మానవతవాం్‌నశిాంచిాంద” అన్న్‌నమేమ్‌వీరు, నేడు్‌ప్ ర ప్ాంచాం్‌ నలుమూలల్‌రగులుకొాంటుని్‌వ ై మనసాిన్ని్‌చూసి్‌భరాంచలేన్న్‌బాధతో్‌దగాలు్‌ చెాందుత్తనాిరు.్‌ద్దవషోనామదాం్‌చిాందులు్‌తొ ర క్కుత్తని, కో ర ధాం, లోభాం, కామాం్‌దశ్‌దశల్‌ బ్దసలుకొడుత్తని్‌నేటి్‌ఆధున్నక్‌యుగాంలో్‌పే ర మ్‌ప్దమాం్‌సతిజ్యితి్‌వలుగులో్‌ర్పక్కలు్‌ విప్రిలన్న, శాంతి్‌ప్త్యకాం్‌ప్ ర ప్ాంచమాంతటా్‌రప్రప్లడాలన్న్‌కోరుక్కనే్‌వారలో్‌వీరు్‌ తొలివారు. మానవున్న్‌భవిష్ిత్త త ్‌ప్ట ా ్‌అచాంచల్‌విశవసాం, సమర్‌విముఖ్త, శాంతి్‌కాముకత, కారుణి్‌ దృషి ట , సౌహార థ రత, సేిహ్‌భావాం, క్కల్‌గోత ర , వర ు -వర ణ , మత-ప్ర ర ాంత్‌విభేదాలకతీతమె ై న్‌మానవ్‌ పే ర మ; వీర్‌సాతివక్‌దృకిథాన్ని్‌వేనోళాళ్‌చ్చటే్‌అాంశలు.్‌ఈ్‌అాంశలే్‌వార్‌్‌్‌మాటలో ా , చేతలో ా ్‌్‌ మనోహరాంగా్‌దరశన్‌మిసు త ాంటాయ్య.్‌అాంతటి్‌సువిశల్‌రమణీయ్‌దృకిథాం్‌ఉాండబటే ట ్‌వారు్‌ మహా్‌మహులుగా, మహిమాన్నవత్‌విక్క త లుగా్‌ప్ ర ప్ాంచ్‌చరత ర లో్‌ప్సిడి్‌సిాంహాసనాల్‌మీద్‌ ఆస్వనుల ై ్‌ఉనాిరు.్‌అటి ట ్‌పురుషోత త ముల్‌నోట్‌వలువడే్‌ప్ర ర ర థ న్‌మాట్‌ఎాంత్‌సుాందరమో, సుమధురమో!్‌అద్‌వికి త గతమె ై న్‌భకి త ్‌ప్ ర ప్తి త కి్‌మాత ర మే్‌ప్రమితమె ై ాంద్‌కాదు.్‌విశవ్‌మానవ్‌ అాంతః్‌క్కహరాలో ా ్‌ప్ ర తిధవన్నసు త ని్‌భావాలకద్‌అక్షర్‌సాంపుటి.
 21. 21. 21 ‘మనసుస్‌భయముక త మె ై , శిరసుస్‌శిఖ్రాంల్‌న్నలిున్‌చోట జా ఞ నాం్‌సేవచాగా్‌విహరాంచే్‌చోట జాతి్‌భేదాల్‌ఇరుక్క్‌గోడలలో్‌ముకు చెకులు్‌కాక్కాండా్‌లోకాం్‌దీప్ాంగా్‌వలిగే్‌చోట క్షుద ర మె ై న్‌ఆచ్చరాల్‌ఎడారులలో హేత్తవు్‌సో ర తసివన్న్‌ఇాంకిపోన్న్‌చోట ఓ్‌ప్ ర భూ!్‌మా్‌మాతృద్దశన్ని్‌మేలొులివూ” ఫ్లలాం్‌మీద్‌ద్దవష్రక త ాం్‌పులుముక్కన్న ప్ ర ళయ్‌త్యాండవాం్‌చేసు త ని్‌ద్దశలను ప్ ర భూ!్‌న్న్‌దక్షణ్‌కరాంతో్‌సిృశిాంచు వార్‌బ ర త్తక్కలో ా ్‌అమృత్‌శాంతిన్న్‌న్నాంపు ప్ ర విమల్‌సౌాందరిచాాందాన్ని్‌ప్లికిాంపు!! అని్‌‘విశవకవి’ ఆవేదనాభరత్‌ప్లుక్కలు్‌స్తిర త దాయకాంగా్‌న్నలవాలి. విశవ్‌మానవ్‌హృదయాలో ా ్‌ఏరిడిన్‌కారు్‌నలుపు్‌మచులను, న్నర్ప హ త్తక్‌అపోహలను, న్నరర థ క్‌ అప్రరా థ లను్‌న్నసు త లమె ై న్‌న్న్‌కరుణతో్‌త్తడిచి్‌వేయ్య్‌ప్ ర భూ!్‌అన్న్‌75్‌వ్‌భారత్‌సావతాంత ర ి్‌్‌ దనోతసవ్‌శుభ్‌సాందరాభన్‌వేడుక్కాందాాం!!
 22. 22. 22 కర్ త వ్యం పిలుస్ త ంది… కదలి ర్ండి! మానవ్‌పురోగమన్‌పోరాటాం్‌అనేక్‌రూప్రల్‌ఆధారాంగా్‌జరగాంద.్‌అజా ఞ నాం్‌నుాండి, భయాం్‌ నుాండి, ద్యప్డి్‌నుాండి, పెత త నాం్‌నుాండి, న్నయాంతృతవ్‌భావన్‌నుాండి, బాన్నసతవాం్‌నుాండి, అణచివేత్‌నుాండి్‌విముకి త ్‌నాందడాన్నకి్‌కృషి్‌చేస్త త నే్‌ఉనాిడు్‌మన్నషి.్‌ఈ్‌కారి్‌సాధన్‌కోసాం్‌ అసాధారణ్‌త్యిగాలు్‌చేస్త త ్‌వచ్చుడు్‌మన్నషి.్‌విశవాంలోన్న్‌జనవాహిన్న్‌సమానాంగా్‌గౌరవిాంచ బడాలన్న, ఆదరాంచబడాలన్న్‌అభిలషిాంచ్చరు్‌మానవోత త ములు్‌కొాందరు.్‌ఆ్‌విధాంగా్‌లోక వాసులాంత్య్‌సమరస్‌భావాంతో్‌విరాజిల ా లన్న, వారలో్‌సోదర్‌భావాం్‌వలి ా ్‌విరయాలన్న్‌ ఆకాాంక్షాంచ్చరు్‌ఆ్‌పురుషోత త ములు. ఈ్‌ఆశయ్‌సిద ధ ్‌కొరక్క్‌పురుషులతోప్రటు్‌అపూరవ్‌త్యిగాలు్‌చేసిన్‌ఆడప్డుచులు్‌ సయ్యతాం్‌అధక్‌సాంఖ్ిలోనే్‌ఉనాిరు.్‌వారలో్‌కొాందరు్‌ఆర థ క, ఆధాితిమక, న ై తిక్‌ప్రమె ై న్‌ త్యిగాలక్క్‌పేరన్నికగాంటే్‌మర్‌కొాందరు్‌కారి్‌దీక్షక్క, ప్శ ర ాంత్‌చిత్య త న్నకి్‌ప్తీ ర కలయాిరు.్‌ కొాందరు్‌అసమాన్‌నాయకతవ్‌లక్షణాలలో్‌ప్సి ర ద ధ ్‌పాందగా, ఇాంకా్‌కొాందరు్‌కమ ు శిక్షణక్క, ధ ై రిసాహసాలక్క్‌మచుుత్తనకలయాిరు.
 23. 23. 23 ఈజిపు ట లో్‌ప్ ర వక త ్‌మూసా్‌(అ)్‌ఫిరౌన్్‌ ్‌న్నయాంతృతవ్‌ప్రప్రలనక్క్‌వితిర్పకాంగా్‌ఉదిమిాంచ్చలన్న్‌ ప్లుపు్‌ఇచిునప్పుడు్‌గాన్న, ప్రలస్వ త నాలో్‌ప్ ర వక త ్‌ఈసా్‌(అ)్‌అాంధానుసరణక్క్‌వితిర్పకాంగా్‌ గళాం్‌విప్ినప్పుడు్‌గాన్న, అర్పబియాలో్‌అాంతిమ్‌ద ై వప్ ర వక త ్‌ముహమమద్‌ ్‌(స)్‌విశవ్‌మానవ్‌ సోదరభావాంతో్‌కూడిన్‌సతి్‌శాంఖాన్ని్‌పూరాంచినప్పుడుగాన్న్‌పురుషులతోప్రటు్‌స్వ ా లు్‌ సయ్యతాం్‌సహజాంగానే్‌సిాందాంచ్చరు.్‌తమవాంత్త్‌సహాయాం్‌అాందాంచ్చరు.్‌న్నరుప్మాన్‌ త్యిగాలూ్‌చేశరు.్‌పురుషుల ా గే్‌స్వ ా లూ్‌అమరగతి్‌నాందారు.్‌సాంఘ్‌బహిష్ు్‌రణక్క, ఏలికల్‌ వ ై ష్మాిన్నకి్‌బలయాిరు.్‌ఇల్‌తమ్‌ధన, మాన, ప్ర ర ణ్‌త్యిగాలతో్‌లోకశాంతి్‌సిద ధ సు త ాందన్న్‌ పురుషులు్‌మాదర్‌వారూ్‌కలలు్‌కనాిరు.్‌ఆ్‌కలలిి్‌న్నజాం్‌చేసే్‌దశలో్‌ప్యన్నాంచి్‌ ప్రమోనిత్‌ప్ ర భ్యవు్‌సన్నిధకి్‌ప్యన్‌మయ్యన్‌ప్డత్తలాందరో!్‌లోకశాంతికి్‌సాంబాంధాంచిన్‌ గురుతర్‌బాధితలను్‌స్వవకరాంచడాన్నకి్‌వారు్‌ఏనాడూ్‌వనుకాడి్‌ఎరుగరు.్‌సమరస్‌భావాం్‌ సమానతవాం, న్నతి, న్నజాయ్యతీ, నాియాం, ధరమాం, కరుణ, దయ, జాలి, ఆప్రియత, అనురాగాం, పే ర మ, వాతసలిాం్‌–్‌తౌహీద్‌ ్‌ప్ర ర తిప్దకలపె ై ్‌ఆధున్నక్‌సతసమాజాన్ని్‌న్నరమాంచ్చలనే్‌ తప్నలో్‌అలనాటి్‌సుమత్తలు, సదయులు్‌అహరహాం్‌శ ర మిాంచ్చరు.్‌విశవ్‌మానవ్‌కళాిణాం్‌ న్నమిత త ాం్‌అాంటే-్‌వర ు , వర ణ , ప్ర ర ాంత, భాష్, జాతి్‌తర్‌తమ్‌భేదరహిత్‌సమరస్‌సమాజాన్ని్‌ వారు్‌ఆకాాంక్షాంచ్చరు.్‌ఈ్‌మహోనిత్‌లక్షి్‌పునాదులు్‌నూహ్్‌ ా ్‌ప్ ర వక త ్‌నాటి్‌నుాండే్‌ ప్రదులు్‌వేసుక్కనాియనిద్‌గమనార హ ాం. కూప్స థ ్‌మాండూకాల ా ్‌ప్డివుని్‌ఇసా ర యీల్్‌ ్‌సాంతతి్‌ప్ ర జలు్‌ప్ ర వక త ్‌మూసా్‌(అ)్‌ప్లుపుతో్‌భావ్‌ దారదిరాం్‌నుాండి్‌తేరుకొన్న్‌సేవచ్చా్‌ప్ ర ప్ాంచాంలోకి్‌ప్ ర వేశిాంచ్చరు.్‌అప్ిటికే్‌వారపె ై ్‌ఎనోి్‌ ఆాంక్షలు్‌ఉాండేవి.్‌70్‌వేల్‌ప్సికాందులిి్‌కోలోివాలిస్‌వచిున్‌న్నకృష్ ట ్‌సాందరభాం్‌కూడా్‌అద్ద.్‌ అయ్యనా్‌వారు్‌అధ ై రి్‌ప్డలేదు.్‌కరుణ్‌ఆభరణాలో ా ్‌సాంకలిల్‌వజా ర లు్‌పదగ, కూరమ్‌ కవచ్చలు్‌తొడిగ్‌సమర్‌క్షేత ర ాంలో్‌సమరస్‌స్తఫర త తో్‌దూసుక్కపోయారు.్‌స్వ ర లు్‌సయ్యతాం్‌ సమాజాంలోన్న్‌సగ్‌భాగాం్‌గనుక్‌కర త వి్‌ప్రాయణత్‌ప్రరీణతతో్‌ప్ ర తి్‌ఒకు్‌ప్డతిలో్‌చె ై తనిాం్‌ పెలు ా బికిాంద.్‌జాతి్‌విముకి త ్‌కోసాం్‌పోరాటప్టిమను్‌కొన్‌సాగాంచమన్న్‌కొాండాంత్‌ధ ై రాిన్నిచిు్‌ సాగ్‌నాంప్రరు్‌అలనాటి్‌వీర్‌నారీమణులు.
 24. 24. 24 అప్ిట్ల ా ్‌త్యిగాలు్‌చేసిన్‌మహిళా్‌లోకాంలో్‌ఆసియా్‌బిన త ్‌ముజాహిమ్‌ క్క్‌గొప్ి్‌ఖాితియ్య్‌ లభిాంచిాంద.్‌అప్ిటి్‌న్నరాంక్కశ్‌చక ర వర త ్‌ఫిరౌన్్‌ క్క్‌సవయాన్‌భారిగా, ఈజిపు ట ్‌ద్దశన్నకే్‌ మహారాణిగా్‌సకల్‌భోగభాగాిలు్‌అనుభవిాంచే్‌వీలు్‌ఉనిప్ిటికీ్‌ఆమె్‌వాటిన్న్‌ఖాతరు్‌ చేయలేదు.్‌తన్‌చేత్తల్‌మీదుగా, తన్‌ఒడిలోనే్‌పెరగ్‌పెద ు య్యన్‌మూసా్‌ప్ ర వక త ్‌సతి్‌ప్లుపున్న్‌ విన్న్‌ఉతే త జిత్తరాల ై ్‌తన్‌సువర ణ ్‌సౌధాన్ని, అాందలి్‌ప్సిడి్‌ఆభర్‌ణాలిి, వజ ర ్‌వ ై ఢూరాిలు్‌న్నాండిన్‌ జీవిత్యన్ని్‌సనిసిాంచి్‌సతి్‌ప్క్షాం్‌వహిాం్‌చిాంద.్‌సతి్‌ధరమ్‌ప్రవాిప్ త కి్‌సవయాంగా్‌ఫిరౌన్్‌ ్‌రాజ్‌ భవనాంలోనే్‌ప్రదులు్‌వేసి, అసతి్‌న్నరూమలనక ై ్‌అవిరళ్‌కృషి్‌సలిప్్‌త్యిగ్‌ధనురాలయ్యాంద.్‌ ప్రివసానాం్‌చ్చల్‌భయాంకరాంగానే్‌ప్రణమిాంచిాంద.్‌సత్యిన్ని్‌విడనాడమన్న్‌ష ై త్యన్్‌ ్‌ సవభావుడు్‌ఫిరౌన్్‌ ్‌ఎాంత్‌ఒతి త డి్‌చేసినా, చివరకి్‌సజీవాంగానే్‌శిలువపె ై ్‌వే ర లడదీసి్‌ అవయవాలిి్‌ఒకొుకుటిగా్‌కోసినా, గుాండెలో ా ్‌గునప్రలు్‌గుచిునా్‌, తలలో్‌మేక్కలు్‌కొటి ట నా్‌ తొణకక, ప్టు ట ్‌సడలన్న్‌విశవసాంతో్‌ధరోమనితి్‌కోసాం్‌‘రబిాజ్‌ అలీ ా ్‌ఇన్్‌ దక్‌బ ై తన్్‌ ్‌ఫిల్్‌ ్‌జనిహ్్‌ ’్‌ (ప్ ర భూ!్‌సవర ు ాంలో్‌నా్‌కోసాం్‌న్న్‌తరఫున్‌ఒక్‌న్నలయాన్ని్‌న్నరమాంచు)్‌అాంటూ్‌త్తద్‌శవస్‌ విడిచిాంద.్‌ఆ్‌విధాంగా్‌అలనాటి్‌అనువాంశిక్‌దౌర జ నిాంపె ై ్‌తన్‌చెరాిాంకోలును్‌ఝుళిప్ాంచిాంద.్‌ అల్‌అన్నతర్‌సాధి్‌ధ ై రిసాహసాలిి, మొకు్‌వోన్న్‌సహనాన్ని్‌ప్దరశాంచిన్‌ఆ్‌మహిళా్‌మూర త న్న్‌ సతి్‌ద్దవుడె ై న్‌అల ా హ్్‌ ్‌ప్ ర శాంసిస్త త ్‌మానవ్‌జాతి్‌మనుగడక్క్‌మణి్‌క్కసుమాంగా్‌పేర్కునాిడు: ”మర్‌అల ా హ్్‌ ్‌విశవసుల్‌కొరక్క్‌ఫిరౌను్‌భారిను్‌ఆదరశాంగా్‌పేర్కుాంటు్‌నాిడు.్‌అప్పుడామె్‌ ఇల్‌వేడుక్కనిద:్‌‘నా్‌ప్ ర భూ!్‌నా్‌కోసాం్‌న్న్‌దగ ు ర్‌–్‌సవర ు ాంలో్‌–్‌ఒక్‌గృహాన్ని్‌న్నరమాంచు.్‌ననుి్‌ ఫిరౌను్‌నుాండి, అతన్న్‌దాషి ట కా్‌నుిాండి్‌రక్షాంచు.్‌దురామర ు ్‌జనుల్‌నుాండి్‌నాక్క్‌విముకి త న్న్‌ ప్ ర సాదాంచు”.్‌(తహీ ర మ:్‌11)
 25. 25. 25 అద్ద్‌రాజ్‌మహలులోన్న్‌ప్న్న్‌మన్నషి్‌కూడా్‌తక్కువేమీ్‌కాదు.్‌ఫిరౌన్్‌ ్‌రాజ్‌భవనాంలో్‌సవయాన్‌ అతన్న్‌ముదు ు ల్‌కూత్తరకి్‌సేవక్కరాలిగా్‌ప్న్న్‌చేసే్‌విశవస్‌మహిళ్‌ఆమె.్‌సేవచ్చా్‌ప్ప్రసతో్‌ రగలిపోయ్యన, సతి్‌జ్యితి్‌ప్ ర భావాంతో్‌వలిగపోయ్యన్‌అబలగా్‌భావిాంచబడే్‌సబల్‌ఆ్‌స్వ ా ్‌ మూర త .్‌‘అన్‌రబ్దాక్క్‌ముల్్‌ ్‌ఆల’్‌అని్‌ఫిరౌన్్‌ ్‌దురహాంకార్‌గర జ నతో్‌స త బ ధ త్‌ఆవరాంచిన్‌ఆ్‌ సమాజాంలో్‌సత్యిగి్‌కణాన్ని్‌రాజేసిన్‌ఆ్‌మాతృమూర త ్‌విశవసాం్‌శకి త వాంత్‌మె ై నద.్‌అసలే్‌ బాన్నసరాలు.్‌ఆపె ై ్‌అబలయ్య్‌కూడా్‌ఆమె్‌ప్ ర దరశాంచిన్‌సాహసాం, సమయస్తఫర త ్‌సాటి్‌లేన్నద.్‌ ఫిరౌన్్‌ ్‌రాజభవనాంలో్‌సతి్‌శాంఖ్ాం్‌పూరాంచిాంద.్‌ఆమె్‌సతి్‌ప్ ర చ్చర్‌శ ై లికి్‌ముగు ు రాలయ్య్‌ ‘ఆసియా్‌బిన త ్‌ముజా్‌హిమ్‌ ’్‌ఇసా ా ాం్‌స్వవకరాంచిాంద.్‌ఇద్‌తెలుసుక్కని్‌ఫిరౌన్్‌ ్‌ఆమె్‌నలుగురు్‌ బిడ ి లిి్‌సలసలకాగే్‌నూనలో్‌ప్డేసి్‌వేయ్యాంచేశడు.్‌ఆ్‌నలుగురలో్‌ఒకడు్‌ప్రలు్‌త్య ర గే్‌ ప్సికాందు్‌కూడా్‌ఉనాిడు. అయ్యనా్‌ఆమె్‌తొణకలేదు్‌సరకదా్‌”ననుి్‌సయ్యతాం్‌ఈ్‌నూనకి్‌ఆహుతి్‌చేశక్‌మా్‌అాందర్‌ ఎముకలిి్‌ఒకే్‌చోట్‌సమాధ్‌చెయిాండి.్‌ర్పపు్‌ప్ ర ళయ్‌దనాన్‌‘ల్‌ఇలహ్‌ఇల ా ల ా హ్్‌ ా ’్‌ సదవచనాం్‌ప్లుక్కతూ్‌మేమాంత్య్‌సమాధ్‌నుాండి్‌లేసా త ము’్‌అన్న్‌ఘాంటాప్థాంగా్‌ప్ ర కటిాం్‌చిాంద.్‌ ఆమె్‌చూప్న్‌ధ ై రిసాహసాలిి్‌మెచుుక్కాంటూ్‌మేరాజ్‌ ్‌సాందరభాంగా్‌ఏడు్‌ఆకాశలపె ై న్‌ద ై వ్‌ దూతల్‌నాయక్కడు్‌జిబ ర యీల్్‌ ్‌దావరా్‌ప్ ర వక త లాందర్‌నాయక్కడె ై న్‌అాంతిమ్‌ద ై వ్‌ప్ ర వక త ్‌ ముహమమద్‌ ్‌(స)్‌వారకి్‌ఆమె్‌దృష్ణ ట ాం్‌త్యన్ని్‌విన్నిాంచ్చడు్‌ద్దవుడు.్‌అటి ట ్‌‘సతి్‌బాాంధవి’్‌ అయ్యన్‌ఆ్‌వీర్‌వన్నత్‌చరత ర లో్‌చిరసమరణీయురాలయ్యాంద.
 26. 26. 26 ఆ్‌ప్రాంప్రలో్‌ప్రమ్‌ప్విత ర మె ై న్‌పుణిస్వ ా ్‌అయ్యన్‌జ ై నబ్‌ ్‌(ర)నూ్‌విసమరాం్‌చలేము.్‌ఆమె్‌ మహా్‌న్నరాడాంబర్‌జీవి.్‌సిగు ు ్‌సిరులే్‌ఆమె్‌ఆభరణాలు.్‌న్నసావర థ ్‌సేవే్‌ఆమె్‌సవరూప్ాం.్‌సాతివక్‌ పే ర మానురాగాలే్‌ఆమె్‌న ై జాం.్‌అనాథ్‌బాలలు, వితాంత్తవులు, న్నరుపేదలు్‌అభాగిజీవులే్‌ ఆమె్‌అనుేఁగు్‌సాంత్యనాం.్‌ప్ ర జా్‌సేవే్‌ఆమె్‌ఊప్ర.్‌సాంసురణా్‌భిలషే్‌ఆమె్‌మూల్‌ధనాం.్‌సతి్‌ ధరోమనితియ్య్‌ఆమె్‌ప్ర ర ణాం.్‌ఆ్‌సతి్‌వివస థ పె ై ్‌ఆమెక్క్‌ఎనలేన్న్‌అభిమానాం.్‌మకాు్‌మదీనాలో ా న్న్‌ న్నరుపేదలతోనే్‌గడిపేద.్‌దీన్‌జనాంపె ై ్‌తప్ి్‌మర్‌ద్దన్న్‌పె ై నా్‌ఆమెక్క్‌మమకారాం్‌లేదు.్‌వార్‌ క్షేమాం్‌కోసమే్‌అహరహాం్‌శ ర మిాంచేద.్‌వార్‌ధాిసలోనే్‌ఆమె్‌అసువులు్‌బాసిాంద.్‌ఇటు్‌ప్ ర జా్‌ సేవ, అటు్‌ద ై వ్‌సేవలో్‌సమతౌలిాంతో్‌జీవిత్యన్ని్‌సార థ కాం్‌చేసుక్కన్న్‌‘ఉముమల్్‌ ్‌మసాకీన్్‌ ’్‌అని్‌ ప్ ర శాంస్‌సవయానా్‌ప్ ర వక త ్‌(స)్‌నోట్‌పాందన్‌ధనిజీవి్‌విశవసుల్‌మాత్‌హజ ర త్‌ ్‌జ ై నబ్‌ ్‌(ర). ఆ్‌విష్యాన్నకొసే త ్‌–్‌సతోిదిమాంలో, విదాిర జ నలో, ప్ ర వక త ్‌(స)్‌వార్‌ప్ ర వచ్‌నాలిి్‌ప్ ర జలక్క్‌ ప్ ర బోధాంచడాంలో్‌హజ ర త్‌ ్‌ఆయ్యష్ణ్‌(ర)్‌మహా్‌ధీరోదాత త .్‌దాదాపు్‌”2210” హదీసలను్‌ ఉలే ా ఖాంచిన్‌ఘనత్‌స్వ ా లలో్‌ఆమె్‌ఒకురకే్‌దకిుాంద.్‌ప్ ర వక త ్‌(స)్‌వార్‌సతి్‌స్తక్క త లక్క, ప్రలోక్‌ మోక్ష్‌సిదా ధ ాంత్యలక్క్‌ప్ ర భావిత్తరాలయ్యన్‌ఆమె్‌తరావతి్‌కాలాంలో్‌‘జమల్్‌ ్‌రణ్‌రాంగాం’లో్‌ ప్రలొ ు నాిరు.్‌అప్ిట్ల ా ్‌ధారమక్‌ఫత్యవలు్‌జారీ్‌చేసిన్‌ధరమ్‌ప్ాండిత్తరాలు.్‌అనేక్‌మాంద్‌ సహాబాలు్‌ఆమె్‌వద ు ్‌శిష్ిరకాం్‌పాంద్‌ధారమక్‌విదాిర జ న్‌చేసేవారు.్‌ఇల్‌చెప్పుక్కాంటూపోతే్‌ఈ్‌ ప్రాంప్రలో్‌హజ ర త్‌ ్‌మరిమ్‌ ్‌(అ), హజ ర త్‌ ్‌ఖ్దీజా్‌(ర), హజ ర త్‌ ్‌ఫ్లతిమా్‌(ర), హజ ర త్‌ ్‌అసామ్‌ (ర), హజ ర త్‌ ్‌ఉమెమ్‌సలమా్‌(ర), హజ ర త్‌ ్‌ఉమెమ్‌తలహా్‌(ర)్‌లాంటి్‌వారాందరో్‌ఉనాిరు.్‌ వీరాంత్య్‌‘ప్ ర కృతి్‌ధరమాం’్‌నుాండి్‌పే ర రణ్‌పాందన్‌నారీమణులే.్‌ఇసా ా ాం్‌మెచిున్‌వన్నతలే.
 27. 27. 27 కాలాంతోప్రటే్‌విలువలు్‌కూడా్‌మారనాయ్య.్‌అన్ని్‌రాంగాలలోనూ్‌కల్‌కాంఠి్‌ముాందాంజ్‌ వేసు త నిప్ిటికీ్‌ఆమె్‌కాంట్‌వొలికే్‌కన్నిళ్లళ్‌మాత ర ాం్‌తగ ు టాం్‌లేదు.్‌కారణాం్‌ఆధున్నక్‌ద్యప్డీ!్‌నవ్‌ నాగరకత్‌పేరట్‌జరగే్‌ఎక్స్‌ ప్రయ్యటేష్న్్‌ !!్‌సబ్దా్‌బిళళ్‌మొదలుక్కన్న్‌షేవిాంగ్‌ ్‌బే ా డు్‌అమమకాం్‌ వరక్క్‌ప్ ర తి్‌దాన్నకీ్‌మానన్నమణి్‌సిగు ు ్‌సిరన్న్‌అాంగడీలో్‌ప్ ర దరశాంచే్‌మగ్‌మారాజు్‌సావరా థ న్నకి్‌ ‘ఆమె’్‌అవలీలగా్‌బల ై పోత్తనిద.్‌తలి ా ్‌కడుపులో్‌ప్ర ర ణాం్‌పోసుక్కాంట్లాందన్న్‌తెలిసిన్‌క్షణాం్‌ నుాంచే్‌‘భూ ు ణ్‌హతి’్‌ఆలోచనతో్‌మొదలయ్యి్‌ఈ్‌ఎక్స్‌ ప్రయ్యటేష్న్్‌ ్‌ఆమె్‌జీవితాంలోన్న్‌అన్ని్‌ దశలలోనూ్‌జరుగుత్తనిద.్‌దాన్నకి్‌బదులు్‌మానవ్‌మనుగడలో్‌ఆమె్‌‘సగమ’న్న, సగాలు్‌ రాండూ్‌ఒకటె ై తేనే్‌గాన్న్‌జగాన్నకి్‌ఓ్‌న్నాండుదనాం్‌రాదన్న్‌గ ర హిాంచే్‌సహృదయత్‌పెాంపాందాలి.్‌ కోమలాంగకి్‌ఆమె్‌కారి్‌క్షేత ర ాంలో్‌న్నరాటాంకాంగా్‌పురోగమిాంచే్‌వివస థ ను్‌ఏరిరచ్చలి.్‌అద్ద్‌ మహిళాభ్యిదయాం.్‌అద్ద్‌మహిళాభిరామాం!!
 28. 28. 28 మత్‌సామరసిాం: ఒక్‌వరా ు న్నకి్‌మరో్‌వరా ు న్నకి్‌మధి్‌నలకొన్న్‌ఉని్‌అప్నమమకాన్నకి, ఉద ర క త తక్క్‌కారక్కలు, కారణాలు్‌ఎనోి్‌ఉాండొచుు.్‌వాటిలో్‌– ఒకర్‌నమమకాల్‌గురాంచి్‌మర్కకరకి్‌తెలియక్‌ పోవడాం, ఒకరు్‌మర్కకరతో్‌మాటా ా డుకోక్‌పోవడాం్‌కూడా్‌ఒక్‌బలమె ై న్‌కారణాం్‌అనే్‌చెప్రిలి.్‌ కాబటి ట ్‌మాటను్‌మాంత ర ాంగా్‌చేసి్‌మానవత్యవన్ని్‌కాప్రడుకోవాలి్‌ . న్న్‌ఈ్‌పెదవులు్‌న్నవే్‌మాటా ా డు!్‌ఈ్‌న్న్‌నాలుక్‌న్నద్ద, మాటా ా డు!్‌న్నటారయ్యన్‌న్న్‌ఈ్‌శరీరాం్‌ న్నద్ద, మాటా ా డు!్‌న్న్‌ఆతమ్‌ఇప్ిటికీ్‌న్నద్ద, మాటా ా డు!్‌న్నక్కని్‌వివధ్‌బహు్‌సవలిాం, మాటా ా డు!్‌ సతిాం, మానవతవాం, ధరమాం, నాియాం్‌ఇాంకా్‌బతికే్‌ఉాంద, మాటా ా డు!్‌ఆలసిాం్‌అమృతాం్‌ విష్ాం్‌– భారతీయ్‌సోదరులాందర్‌యెడల్‌న్న్‌మద్‌న్నాండా్‌ఉని్‌పే ర మానురాగాలను్‌కకేుయ్యి!్‌ జీవితాం్‌మరణాన్నకనాి్‌బలహీనమె ై నదయ్యతే, మరణాం్‌సత్యిన్నకనాి్‌బలహీనాం్‌కదా!్‌మర్‌ సతిాం్‌ప్లకడాన్నకి్‌ఎవర్‌భయాం్‌ద్దన్నకి? అాంత్య్‌మరచి్‌పో, అాందరతో్‌కలసి్‌పో!్‌కలిసుాంటే్‌ పోయ్యద్దమీ్‌లేదు; అాంతరాలు, అప్రరా థ లు్‌తప్ి.్‌క్కటుాంబాం్‌నుాండి్‌సాంఘాం్‌వరక్క, రాష్ ట రాం్‌ నుాండి్‌ద్దశాం్‌వరకూ, ద్దశాం్‌నుాండి్‌ప్ ర ప్ాంచాం్‌వరకూ్‌మానవ్‌సమాజాంలో్‌మానవతవపు్‌ మాందారాలు్‌పూయాలాంటే్‌మనాం్‌మాటా ా డుకోవాలి.్‌మనాం్‌మాటా ా డుక్కనే్‌ఆ్‌మాట్‌మరో్‌ ప్ ర ప్ాంచనాన్నకి్‌పునాద్‌అవావలి.్‌ప్దాండి్‌ముాందుక్క, ప్దాండి్‌తోసుక్క, పోదాాం్‌పోదాాం్‌పె ై పె ై కి్‌ . మూడవ్‌ఆశయాం:్‌సమానతవాం్‌ . అన్ని్‌రకాల్‌అసమానతలను, వివక్షతలను్‌రదు ు ్‌చేసి, ప్ ర తి్‌వికి త ్‌తనక్క్‌త్యను్‌అభివద ధ ్‌ చేసుకోవడాన్నకి్‌సమాన్‌అవకాశలను, హోదాను్‌కలిిాంచడాం్‌ .
 29. 29. 29 నాల ు వ్‌ఆశయాం:్‌సౌభా ర తృతవాం సోదర్‌భావాం, పౌరుల్‌మధి్‌సాంఘీ్‌భావాం.్‌వికి త ్‌గౌరవాం, ద్దశ్‌సమగ ర తక్క, ప్ ర జల్‌ఐకితక్క్‌ సోదర్‌భావాం్‌చ్చల్‌అవసరాం.్‌‘మనమాంత్య్‌భారతీయులాం, భారతీయులాందరూ్‌నా్‌ సహోదరులు’ అనిద్‌మన్‌ప్ ర తిజ ఞ .్‌ఆ్‌ప్ ర తిజ ఞ ను్‌కాప్రడుకోవాలిసన్‌బాధిత్‌మనాందరద.్‌ సోదరులు్‌మధి్‌భేదాభిప్ర ర యాలుాండొచుు, విభేదాలూ్‌ఉాండొచుు.్‌కాన్న్‌ప్రసిర్‌ అవగాహన, సఖ్ిత, సహిషు ణ త్‌అవసరాం.్‌అలాంటి్‌సఖ్ితను్‌మనక్క్‌చ్చటి్‌చెపేి్‌ఓ్‌చ్చరత ర క్‌ మేలిమి్‌ఘట ట మే్‌అయోధిక్క్‌చెాందన్‌పూజారీ్‌బాబా్‌రామ్‌ ్‌చరణ్‌ ్‌దాస్్‌ ్‌మరయు్‌అద్ద్‌ ప్ర ర ాంత్యన్నకి్‌చెాందన్‌ప్ ర ముఖ్్‌ధారమక్‌ప్ాండిత్తడు్‌మౌలీవ్‌అమీర్్‌ ్‌గారద.్‌ఆ్‌ఇద ు రన్న్‌ అయోధిలోన్న్‌‘క్కబేర్్‌ ్‌టీల’ అనే్‌చోట్‌చిాంత్‌చెటు ట క్క్‌ఉరకాంబాంగా్‌ఉప్యోగాంచి్‌ ఒకేసార్‌వే ర లడదీయడాం్‌జరగాంద్‌ . చివర్‌మాట: మనాం్‌మన్‌రాజాిాంగ్‌ఆశయాలిి్‌కాప్రడుకొన్న, మన్‌ద్దశన్ని్‌అభివృద ధ ్‌బాటన్‌ ప్యన్నాంప్జేయాలాంటే, ఎన్ని్‌సవాళ్ల ా ్‌ఎదురయ్యనా, ఎన్ని్‌సమసిలు్‌భయ్‌పెటి ట నా్‌ ముాందడుగు్‌వయాిలి్‌ .
 30. 30. 30 + రచయిత ఒక చూపులో పేరు్‌సయ్యిద్‌అబ్ద ు ససలమ.్‌పుటి ట ాంద్‌ తమిళనాడులోన్న్‌్‌అమమమమ్‌్‌ఊర ై న్‌ వాలజబాద.్‌పెరగాంద్‌చితూ త రు్‌జిల ా లోన్న్‌ క్కగా ర మాం్‌నరబ ై లు, ప్రత్‌త్తరక్‌ప్లి ా .్‌్‌్‌ ప్ర ర థమిక్‌విది్‌సవగా ర మాంలోన్న్‌ప్ ర భ్యతవ్‌ ప్రఠశల.్‌పె ై ్‌చదువులు్‌దారుససలమ్‌ కాలేజీ్‌(ఉమరాబాద)్‌ ప్ ర సు త తాం్‌ఉాంటునిద్‌క్కవ ై ట్్‌ద్దశాంలో.్‌ రాసిన్‌మొదటి్‌వాిసాం్‌నమాజు్‌ప్ర ర శస త ిాం్‌-్‌ 2005 గ్రటురాయ్య్‌మాస్‌ప్తి ర కలో.్‌ప్ ర సు త తాం్‌ నలవాంక్‌మాస్‌ప్తి ర క్‌ప్ ర ధాన్‌సాంప్రదక్కలు.్‌ ప్ ర చురతమె ై న్‌పుస త కాలు్‌ముఖ్బాందత్‌ మధుకలశాం, హజ జ ్‌ఆద్దశలు.్‌అనురాగ్‌ రావాం.్‌్‌టెలికాస్ ట ్‌అయ్యనా్‌పో ర గా ర ములు్‌ KTV2, మెరీస్‌మరయు్‌స్తఫర త ్‌చ్చనల్స్‌ లో్‌వివిధ్‌అాంశల్‌పె ై ్‌ధారమక్‌ప్ ర సాంగాలు. ప్ ర వృతి త :్‌సత్యినేవష్ణ.

×