Tugasan 9

SYAZWANI IBRAHIM
SYAZWANI IBRAHIMMaster Degree Student em Universiti Pendidikan Sultan Idris

Isu Penggunaan Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS
ISU-ISU KONTEMPORARI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK
(SME6044)
KUMPULAN: A
TUGASAN BERKUMPULAN 9:
EMPAT ISU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
Disediakan untuk:
Pn. RAJA LAILATUL ZURAIDA BT. RAJA MAAMOR SHAH
Disediakan oleh:
NIK NURUL SYAZWANI BT. IBRAHIM M20151000732
MOHD TARMIZEE B. MOHD BASREE M20151000735
NAJAH BT. MOHD NAWI M20151000759
PENDAHULUAN
Perkembangan teknologi dunia telah memberikan satu cabaran untuk pendidikan di Malaysia.
Pihak kerajaan telah mengambil langkah untuk mengaplikasikan penggunaan teknologi
maklumat atau ICT dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana, pengisian dan latihan guru
(Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). Langkah ini adalah penting dalam memastikan tahap
pendidikan negara selaras dengan perkembangan teknologi dunia pada ketika ini. Projek ICT
telah dilaksanakan dengan membekalkan komputer ke sekolah-sekolah dan institusi pengajian
tinggi sebagai aktiviti utama dan penyediaan ICT.
Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di negara kita diperkasakan dari
satu tahap ke tahap yang lebih baik. Perkembangan dalam penggunaan ICT dalam pengajaran
dan pembelajaran di sekolah dapat dilihat dari penyediaan komputer kepada LCD dan projektor,
kamera digital serta pengisian CD ROM yang menjadi alat bantu mengajar (ABM) yang
berkesan kepada guru-guru (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2012). Pelaburan negara dalam
perlaksanaan projek ICT ini dijangka akan mendapat impak yang tinggi dari segi kualiti
pengajaran guru dan keberkesanan pengajaran yang oleh dilihat melalui pencapaian pelajar di
Malaysia. Suasana pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah juga dijangka akan lebih
aktif dengan penggunaan alatan ICT ini.
Antara kebaikan dan kelebihan yang diperolehi dalam projek ICT yang dilaksanakan
adalah seperti dapat mengelakkan pembaziran masa, maklumat tambahan dapat merancakkan
lagi suasana kelas, pelajar-pelajar dapt dielakkan daripada kebosanan, memberi ruang kepada
pola pengajaran sebenar, memberi kreativiti dalam pengajaran dan sebagainya (Azura Ishak,
Zakaria Kasa, Mohd Hasan Selamat, & Bahaman Abu Samah, 2009). Perkara-perkara ini dapat
dijelaskan dengan melihat situasi-situasi yang berlaku dalam bilik darjah. Dengan pengguanaan
bahan elektronik ini, guru-guru dapat menjimatkan masa dengan menyalin maklumat ke papan
hitam. Visual-visual yang dapat diperolehi dari pengisian yang disediakan juga boleh
menggalakkan interaksi yang aktif antara guru dan pelajar sekaligus dapat mengelakkan pelajar
bosan dengan kaedah “chalk and talk” yang sering digunakan guru (Latifah Abd Majid, Wan
Nasyruddin, & Nurul Hidayah, 2012). Hasil dari interaksi yang positif antara pelajar dan guru,
pelbagai akiviti pengukuhan dapat dilaksanakan guru seperti aktiviti soal jawab, kuiz dan lain-
lain mengikut kesesuaian dan kreativiti guru-guru. Aktiviti-aktiviti ini memberi peluang kepada
guru untuk melaksanakan kaedah pengajaran sebenar yang boleh mengembangkan kefahaman
dan pemikiran para pelajar.
Walaupun pelbagai kelebihan dapat dirasai dengan penggunaan ICT ini, kajian-kajian
masih mendapati perlaksanaan dalam kalangan guru masih pada peringkat yang rendah (Mohd
Aiman Abdullah, 2008). Cabaran dan masalah dalam penggunaan ICT dalam pengajaran dan
pembelajaran ini dapat dirasai oleh pelbagai pihak seperti pihak kerajaan, pihak pentadbiran
sekolah, guru-guru, ibu bapa dan pelajar itu sendiri. Antara isu-isu yang dapat dilihat dalam
pengaplikasian kemudahan teknologi dan maklumat (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran
ialah seperti peningkatan jurang pengetahuan antara pelajar di bandar dan luar bandar, kos dan
perbelanjaan yang banyak, kesediaan guru dan vandalisme.
ISU 1 : KESEDIAAN GURU
Kesediaan guru dalam pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi atau Information
and Communication Technology (ICT) boleh dilihat dari beberapa aspek. Kajian (Mohd Hasril
Amiruddin, 2009) yang dijalankan ke atas guru-guru telah mendapati bahawa tahap penggunaan
ICT dalam pengajaran dan pembelajaran adalah di peringkat rendah. Hal ini berikutan guru-guru
tidak mempunyai persediaan dan keyakinan dalam menggunakan peralatan teknologi yang
canggih itu.
Tahap kemahiran guru dalam menguasai kaedah mengendalikan peralatan ICT menjadi
faktor utama guru-guru kurang menggunakan peralatan ini dalam sesi pembelajaran (Mohd
Hasril Amiruddin, 2009). Terdapat sebilangan guru-guru adalah merupakan guru-guru yang telah
lama berkhidmat dalam dunia pendidikan. Justeru, guru-guru yang terdiri dari golongan ini
adalah mereka yang paling memerlukan latihan dan memerlukan bimbingan dalam
meningkatkan kemahiran dalam penggunaan ICT. Kekurangan kursus yang disediakan
menyebabkan guru-guru ini tidak dapat menggunakan kemudahan yang disediakan.
Kekangan masa turut menjadi faktor guru-guru tidak menggunakan peralatan ICT semasa
sesi pembelajaran (Abdul Wahab Ismail Ghani, Kamaliah Hj Siarap, & Hasrina Mustafa, 2006).
Hal ini adalah berhubung dengan tahap kemahiran pengendalian peralatan ICT dalam kalangan
guru. Guru yang kurang berkemahiran akan mengambil masa yang lama untuk menyediakan
peralatan ini pada awal masa sesi pembelajaran. Jadi, masa pembelajaran yang diperuntukkan
untuk sesebuah kelas menjadi semakin singkat. Dengan pembaziran masa yang berlaku, guru-
guru berkemungkinan untuk tidak dapat menghabiskan silibus pengajaran yang telah ditetapkan
sekaligus akan menyebabkan guru-guru berasa tertekan dek tekanan yang diterima oleh pihak
pentadbiran sekolah.
Namun, terdapat juga guru yang mempunyai sikap pentingkan diri sendiri dan tidak mahu
menyahut perlaksanaan yang dibuat oleh pihak kementerian. Mereka masih berkeras untuk
menggunakan kaedah tradisional untuk mengajar kerana merasakan kaedah itu sudah cukup
bagus untuk memastikan pencapaian yang baik dalam kalangan pelajar (Ahmad Salim Hambiah,
2005). Mereka sebenarnya tidak memahami nilai penggunaan teknologi maklumat ini namun
tidak mahu untuk mendalami ilmu ICT ini. Perlaksanaan projek ICT juga dianggap satu bebanan
yang sengaja ditambah pihak kerajaan kepada guru-guru. Sikap negatif guru seperti ini adalah
tidak wajar dan tidak professional mengikut standard perguruan.
Terdapat juga masalah-masalah yang dihadapi guru dalam menggunakan peralatan ini
seperti masalah teknikal. Masalah-masalah sebaran virus dalam komputer sekolah, gangguan
sambungan internet, alatan yang tidak berfungsi dan lain-lain turut menyumbang kepada
peratusan yang rendah dalam penggunaan teknologi dan maklumat dalam pengajaran dan
pembelajaran.
ISU 2 : JURANG PENGETAHUAN ANTARA PELAJAR BANDAR DAN LUAR
BANDAR
Penggunaan teknologi maklumat atau ICT dalam pengajaran dan pembelajaran turut
menyumbang kepada peningkatan jurang pengetahuan antara pelajar di bandar dan luar bandar
(Mohd Hasril Amiruddin, 2009). Perkara ini adalah kesinambungan dari infrastruktur sekolah di
luar bandar adalah tidak lengkap seperti di sekolah bandar. Pengagihan peralatan teknologi
maklumat yang tidak sama rata turut menyebabkan sekolah luar bandar kurang mendapat
manfaat dari projek ICT yang dilaksanakan.
Latar belakang keluarga pelajar dari aspek pengetahuan terhadap penggunaan teknologi
maklumat juga dikaitkan dengan masalah ini. Pelajar di luar bandar kebanyakannya berasal dari
keluarga yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai pengetahuan asas dan pengalaman
dalam menggunakan komputer (Mohd Aiman Abdullah, 2008). Namun, pelajar di bandar pula
yang kebanyakannya berlatar belakangkan keluarga yang mempunyai pendidikan dan
pendapatan yang bagus pastinya sudah biasa dengan aplikasi-aplikasi komputer dan mempunyai
asas yang kukuh dalam penggunaan peralatan elektronik ini. Kebanyakkan program pendidikan
yang dibangunkan dalam bentuk ICT harus digunakan secara dua hala, iaitu memerlukan
interaksi balas daripada pelajar. Justeru, hal ini tidak dapat dilaksanakan jika pelajar tidak tahu
dan takut menggunakan gajet ICT.
Selain guru-guru di sekolah luar bandar terpaksa melatih pelajar tentang pengetahuan
asas komputer, masalah ketiadaan pakar yang dapat membantu menyelesaikan masalah teknikal
komputer juga menjadi satu masalah (Mohamad Arsat & Mohd Yunus, 2011). Komputer atau
peralatan yang tidak dapat berfungsi mengambil masa yang lama untuk dibaiki, sekaligus
menyebabkan penggunaan bahan ini tergendala. Sekolah-sekolah di luar bandar juga kekurangan
guru-guru yang terlatih dalam ICT yang dapat membantu mempercepatkan proses pembaikian
alatan-alatan yang rosak. Jadi jelaslah penyediaan penyelenggaraan komputer yang kurang
memuaskan di sekolah menjadi salah satu punca permasalahan pelaksanaan ICT ini tidak dapat
dilaksanakan dengan baik.
Kemudahan-kemudahan infrastruktur seperti kawasan liputan internet di kawasan bandar
dan luar bandar yang berbeza turut menyumbang kepada masalah ini (Wawasan Pengarang,
2015). Kawasan luar bandar mempunyai liputan internet yang sangat terhad. Ini menyukarkan
pelajar-pelajar di kawasan ini untuk mengakses maklumat tambahan dalam pelajaran mereka.
Hal sebaliknya boleh dilihat di kawasan bandar. Selain itu, infrastruktur seperti ini memainkan
peranan yang besar dalam membantu meningkatkan kemahiran pelajar dalam penggunaan ICT.
Ia bukan sahaja dapat membantu guru untuk melancarkan sesi pengajaran tetapi juga
mempengaruhi pencapaian mereka dalam pelajaran. Kajian oleh (Mohamad Johdi Salleh, Che
Noraini Hashim, Ismael Hassanaen, & Amir Hassan Dewi, 2009) membuktikan bahawa pelajar
di bandar mempunyai tahap pemikiran dan pencapaian yang lebih baik.
Oleh itu, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja
meningkatkan jurang pengetahuan antara pelajar tetapi juga jurang dalam pencapaian pelajar.
Kerja-kerja menaiktaraf kawasan luar bandar adalah sangat penting dalam menjayakan aspirasi
pendidikan negara untuk menghapuskan jurang yang terhasil antara pelajar bandar dan luar
bandar.
ISU 3 : KOS DAN PERBELANJAAN YANG TINGGI DALAM PERLAKSANAAN
PROJEK ICT
Pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran
adalah suatu langkah besar yang memberikan impak yang tinggi kepada taraf pendidikan negara.
Namun, perlaksanaan perkara ini adalah memerlukan dana perbelanjaan yang sangat tinggi
dalam memastikan objektif perlaksanaan dapat dicapai. Dana perbelanjaan bukan sahaja
diperlukan untuk menyediakan kelengkapan infrastruktur, tetapi juga dalam menyiapkan guru-
guru untuk menjayakan perlaksanaan ini.
Kos yang tinggi dalam menyediakan peralatan ICT kepada semua sekolah di seluruh
negara adalah merupakan salah sau faktor ketidakseimbangan pengagihan peralatan komputer ini
antara sekolah-sekolah. Masalah yang dihadapi sekolah-sekolah seperti komputer yang mudah
rosak adalah berkemungkinan disebabkan tahap kualiti peralatan yang disediakan tersebut.
Walaupun begitu, usaha kerajaan dalam memenuhi keperluan sekolah-sekolah tidak boleh
dipandang remeh. Pelbagai langkah telah diambil seperti meningkatkan pengeluaran guru yang
mempunyai kebolehan dalam bidang ICT. Secara tidak langsung, guru-guru ini dapat membantu
kerajaan dalam mengurangkan kos perbelanjaan yang diperuntukkan untuk membaiki komputer
dan peralatan yang rosak.
Terdapat banyak langkah-langkah yang dicadangkan oleh pelbagai pihak setelah kajian-
kajian dijalankan telah mengenalpasti masalah dan cabaran yang dihadapi guru dalam
melaksanakan penggunaan ICT ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun peruntukan yang
diperlukan dalam melaksanakan cadangan-cadangan tersebut menjadi kekangan yang utama.
Antara cadangan-cadangan yang dijangka mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang
dihadapi guru adalah seperti menyediakan seorang pakar dalam ICT di setiap sekolah bagi
membantu guru melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Bilangan sekolah di negara
kita yang terlampau banyak semestinya menelan belanja yang besar. Bengkel-bengkel dan
kursus-kursus untuk diberikan kepada guru-guru bagi meningkatkan kemahiran ICT dijalankan
secara berperingkat kerana perbelanjaan yang besar juga diperlukan.
Selain itu, masalah komputer di bilik komputer yang terhad juga menggangu kelancaran
sesi pengajaran dan pembelajaran dan pembelajaran. Guru-guru perlu bersaing dengan guru lain
untuk menempah penggunaan bilik komputer atau bilik multimedia. Guru-guru perlu bersaing
dengan guru lain untuk menempah penggunaan bilik komputer atau bilik multimedia. Persaingan
ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada hubungan guru dan juga hubungan pelajar.
Perasan tidak puas hati akan timbul apabila kes-kes pertindihan masa seperti ini berlaku.
Dalam isu ini, kerajaan tidak memandang remeh terhadap langkah-langkah
penambahbaikan yang perlu diambil. Namun, sokongan dari pihak-pihak lain dalam menangani
masalah ini juga diperlukan bagi memastikan kejayaan bersama.
ISU 4 : PENYALAHGUNAAN KEMUDAHAN ICT
Masalah penyalahgunaan kemudahan yang disediakan pihak kerajaan bukan suatu isu yang baru
untuk dibincangkan. Kita sudah dipaparkan dengan berita-berita mengenai penyalahgunaan
seperti vandalisme di tempat-tempat awam mahu pun sekolah. Penyalahgunaan ICT juga
merupakan satu tindakan yang tidak bermoral yang perlu dibanteras.
Penyalahgunaan kemudahan ICT yang sering diperhatikan ialah penyalahgunaan
perkhidmatan jalur lebar internet yang disediakan pihak kerajaan bagi membantu guru-guru serta
pelajar melancarkan proses pembelajaran. Isu penyalahgunaan makmal komputer dan internet
percuma di sekolah, di mana guru-guru dan pelajar ada di dapati menyalahgunakan kemudahan
internet di sekolah untuk melayari laman-laman web yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan
pembelajaran seperti laman sosial dan sebagainya.
Hal ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan dalam penggunaan peralatan ICT ini
bukan sahaja melibatkan guru malah murid. Tambahan pula, keseluruhan pelajar-pelajar masa
kini dikatakan mempunyai telefon pintar yang canggih terutamanya pelajar yang berada di
bandar. Pelajar-pelajar telah membawa telefon ke sekolah dan menggunakan internet yang
disediakan untuk memuat turun pelbagai aplikasi. Pemantauan yang ketat kepada pelajar-pelajar
ini bukan sahaja merupakan peranan guru, tetapi juga peranan ibu bapa. Penyalahgunaan internet
dalam kalangan guru juga menjadi satu kesalahan moral. Terdapat guru yang menggunakan masa
lapang untuk memuat turun cerita-cerita terkini yang boleh didapati dalam internet. Sikap guru
yang bermasalah ini akan menyebabkan mereka dipandang rendah oleh orang sekeliling.
Pelajar yang menyalahgunakan kemudahan internet dengan melayari perkara-perkara
yang tidak bermoral turut mempengaruhi persepsi ibu bapa terhadap perlaksanaan penggunaan
teknologi maklumat di sekolah. Ia bukan sahaja mengakibatkan bantahan-bantahan yang akan
diterima oleh ibu bapa, tetapi persepsi ibu bapa tersebut akan mempengaruhi sikap anak-anak
mereka dalam menggunakan kemudahan ICT (Sulaiman Bin Andi, 2002). Sebagai contoh,
pelajar tidak melakukan tugasan berkaitan dengan perisian ICT yang diberikan guru kerana ibu
bapa mereka tidak membenarkan mereka menggunakan komputer di rumah. Secara tidak
langsung, prestasi pelajar akan turut terjejas. Selain penyalahgunaan internet, kegiatan
vandalisme yang sering dikaitkan dengan pelajar juga merupakan satu perkara penting yang
perlu diatasi. Kegiatan ini tidak menguntungkan mana-mana individu tetapi membawa kerugian
yang besar kepada pihak kerajaan.
Perkara ini perlu dipandang serius oleh semua pihak. Pihak sekolah, guru-guru dan ibu
bapa, serta pihak kementerian perlu memainkan peranan masing-masing agar masalah
penyalahgunaan dapat diminimakan. Penghapusan isu ini bukan sahaja akan memberi manfaat
kepada guru dan pelajar dalam memastikan kelancaran proses pembelajaran, tetapi juga dapat
mengurangkan perbelanjaan yang ditanggung kerajaan untuk membaik pulih peralatan ini.
KESIMPULAN
Secara amnya semua pihak bersetuju bahawa penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan
pembelajaran akan membantu guru dalam meningkatkan keberkesan mendapatkan maklumat dan
penyampaian pengajaran kepada pelajar. Pelajar pula akan lebih mudah dan lebih
mendapat kefahaman mengenai proses pembelajaran yang dilalui. Tetapi, masalah-masalah yang
dihadapi oleh pelbagai pihak telah membantutkan objektif yang hendak dicapai dalam
perlaksanaan ini.
Oleh itu, semua pihak patut bersatu hati dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam
mengaplikasikan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah.
Kejayaan ini bergantung kepada semua pihak yang sepatutnya memainkan peranan masing-
masing. Sesungguhnya komitmen semua pihak amat ditagih dalam memastikan segala halangan
dapat diminimumkan dan kejayaan dapat diraih dengan jayanya, dalam memastikan
pengaplikasian ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah membanggakan.
Rujukan
Abdul Wahab Ismail Ghani, Kamaliah Hj Siarap, & Hasrina Mustafa. (2006). Penggunaan Komputer dalam
Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah : Satu Kajian Kes. Kajian
Malaysia, XXIV(1&2), pp. 203-225.
Ahmad Salim Hambiah. (2005). Penggunaan Komputer dalam Kalangan Guru Sains SekolahMenengah.
Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris.
Azura Ishak, Zakaria Kasa, Mohd Hasan Selamat, & Bahaman Abu Samah. (2009). Perbandingan
Pengajaran Berasaskan Multimedia dan Tradisional ke Atas Pencapaian Matematik dan Sikap
Matematik di Kalangan Pelajar Berisiko. Jurnal Teknologi Maklumat & Multimedia,79-89.
Kamaruddin Husin, & Siti Hajar. (2003). Pedagogi Untuk Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan
Budiman Sdn. Bhd.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran
Matematik Tambahan. Kuala Lumpur: Pusat PerkembanganKurikulum.
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Buku Program i-Think. Putrajaya: Bahagian Pembangunan
Kurikulum (KPM).
Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(2013-2025).
Retrieved October 27, 2015, from Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia:
http://www.moe.gov.my/cms/upload_files/articlefile/2013/articlefile_file_
Latifah Abd Majid, Wan Nasyruddin, W., & Nurul Hidayah, A. (2012). Penerapan Nilai Murni dan
Pembentukan Jati Diri Kanak-Kanak Prasekolah Melalui Penggunaan Multimedia. Journal
Hadhari Special Edition, 51-65.
Mohamad Arsat, & Mohd Yunus. (2011). Satu Kajian Cabaran Guru di Sekolah Pedalaman Daerah
Muar, Johor. Muar: Universiti Teknologi Malaysia.
Mohamad Johdi Salleh, Che Noraini Hashim, Ismael Hassanaen, & Amir Hassan Dewi. (2009).
Status Sosioekonomi dan Komitmen Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Pelajar dalam PMR.
Bridging Words : Making Connection in Education.
Mohd Aiman Abdullah. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Komputerdi Kalangan
Guru Teknikal di Sekolah Menengah Teknik di Bintulu Sarawak. Johor Bahru: Universiti
Teknologi Malaysia.
Mohd Hasril Amiruddin. (2009). Kemudahan, Sikap, Kemahiran Teknologi Maklumat dan
Komunikasi (TMK) dalam Kalangan Guru-guru Program Pendidikan Khas Sekolah
Menengah Teknik di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti PutraMalaysia.
Sulaiman Bin Andi. (2002). Kajian tentang Latar Belakang Keluarga serta Sikap & Minat Pelajar
Tingkatan Empat Terhadap Matapelajaran Sains KBSM. Perak: Universiti Pendidikan Sultan
Idris.
Wawasan Pengarang. (2015, 10 19). Infrastruktur Lengkap Mampu Lahir Pelajar Cemerlang. Miri:
Utusan Sarawak.

Recomendados

Tugasan 7 por
Tugasan 7Tugasan 7
Tugasan 7SYAZWANI IBRAHIM
429 visualizações9 slides
Tugasan 9 - Pendapat Individu por
Tugasan 9 - Pendapat IndividuTugasan 9 - Pendapat Individu
Tugasan 9 - Pendapat IndividuSYAZWANI IBRAHIM
380 visualizações3 slides
TUGASAN 5 por
TUGASAN 5 TUGASAN 5
TUGASAN 5 SYAZWANI IBRAHIM
565 visualizações10 slides
Tugasan 6 por
Tugasan 6Tugasan 6
Tugasan 6SYAZWANI IBRAHIM
727 visualizações11 slides
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013 por
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013Cabaran ict tugasan 1 ssi3013
Cabaran ict tugasan 1 ssi3013Rahmah Soid
4.9K visualizações14 slides
Penggunaan ICT dalam pendidikan por
Penggunaan ICT dalam pendidikanPenggunaan ICT dalam pendidikan
Penggunaan ICT dalam pendidikandigitalsejarah
1.7K visualizações37 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran por
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaranPenggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaranMuhammad Affrini Azim Zahari
14.4K visualizações38 slides
Penggunaan ICT por
Penggunaan ICTPenggunaan ICT
Penggunaan ICTAs Nuurien Najma
5.9K visualizações36 slides
Penggunaan ICT dalam PDP Matematik por
Penggunaan ICT dalam PDP MatematikPenggunaan ICT dalam PDP Matematik
Penggunaan ICT dalam PDP MatematikFarah Waheeda
1.5K visualizações44 slides
Teknologi dalam pendidikan por
Teknologi dalam pendidikanTeknologi dalam pendidikan
Teknologi dalam pendidikanMunirah Sobri
30.8K visualizações16 slides
Penulisan ilmiah por
Penulisan ilmiahPenulisan ilmiah
Penulisan ilmiahNurul Iqah
12.4K visualizações34 slides
Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P... por
Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P...Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P...
Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P...Samsul Hamdan
5.4K visualizações21 slides

Mais procurados(20)

Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran por Muhammad Affrini Azim Zahari
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaranPenggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran
Muhammad Affrini Azim Zahari14.4K visualizações
Penggunaan ICT por As Nuurien Najma
Penggunaan ICTPenggunaan ICT
Penggunaan ICT
As Nuurien Najma5.9K visualizações
Penggunaan ICT dalam PDP Matematik por Farah Waheeda
Penggunaan ICT dalam PDP MatematikPenggunaan ICT dalam PDP Matematik
Penggunaan ICT dalam PDP Matematik
Farah Waheeda1.5K visualizações
Teknologi dalam pendidikan por Munirah Sobri
Teknologi dalam pendidikanTeknologi dalam pendidikan
Teknologi dalam pendidikan
Munirah Sobri30.8K visualizações
Penulisan ilmiah por Nurul Iqah
Penulisan ilmiahPenulisan ilmiah
Penulisan ilmiah
Nurul Iqah12.4K visualizações
Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P... por Samsul Hamdan
Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P...Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P...
Artikel: Tahap Pengaplikasian Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) Dalam P...
Samsul Hamdan5.4K visualizações
Penggunaan ICT Dalam P&P por isuict12
Penggunaan ICT Dalam P&PPenggunaan ICT Dalam P&P
Penggunaan ICT Dalam P&P
isuict1230.4K visualizações
Pengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_video por Sazali Mohd Bee
Pengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_videoPengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_video
Pengajaran dan pembelajaran_berasaskan_streaming_video
Sazali Mohd Bee1.1K visualizações
Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21 por Sherly Jewinly
Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21
Penggunaan Tools atau Alatan dalam Pembelajaran Abad Ke 21
Sherly Jewinly12.3K visualizações
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran por daniadarweesy
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan PembelajaranPenggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
Penggunaan Teknologi Pendidikan Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran
daniadarweesy14.4K visualizações
Penggunaan ICT Dalam PDP Matematik por ikhwankmk92
Penggunaan ICT Dalam PDP MatematikPenggunaan ICT Dalam PDP Matematik
Penggunaan ICT Dalam PDP Matematik
ikhwankmk921.5K visualizações
Peranan teknologi dalam pengajaran por Zaini Nie
Peranan teknologi dalam pengajaranPeranan teknologi dalam pengajaran
Peranan teknologi dalam pengajaran
Zaini Nie2.4K visualizações
Kegunaan ict dalam bidang pendidikan por ruhananadzir
Kegunaan ict dalam bidang pendidikanKegunaan ict dalam bidang pendidikan
Kegunaan ict dalam bidang pendidikan
ruhananadzir2.2K visualizações
Tugasan 3 por Jazman664
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
Jazman6642K visualizações
Tugasan 6 (Individu) por SYAZWANI IBRAHIM
Tugasan 6 (Individu)Tugasan 6 (Individu)
Tugasan 6 (Individu)
SYAZWANI IBRAHIM307 visualizações
Esei teknologi (jenis alat bantuan dan kepentingannya) por rabiatulnazari
Esei teknologi (jenis alat bantuan dan kepentingannya)Esei teknologi (jenis alat bantuan dan kepentingannya)
Esei teknologi (jenis alat bantuan dan kepentingannya)
rabiatulnazari12K visualizações
Isu isu dalam jurnal por btsumathy
Isu isu dalam jurnalIsu isu dalam jurnal
Isu isu dalam jurnal
btsumathy4.9K visualizações
Guru dalam pengajaran por Mohamad Ishak
Guru dalam pengajaranGuru dalam pengajaran
Guru dalam pengajaran
Mohamad Ishak2.3K visualizações
ImpakeComDeafbagikursus SBK1021 DalamKalanganPelajarKhasPoliteknik Kota Kinabalu por IJRESJOURNAL
ImpakeComDeafbagikursus SBK1021 DalamKalanganPelajarKhasPoliteknik Kota KinabaluImpakeComDeafbagikursus SBK1021 DalamKalanganPelajarKhasPoliteknik Kota Kinabalu
ImpakeComDeafbagikursus SBK1021 DalamKalanganPelajarKhasPoliteknik Kota Kinabalu
IJRESJOURNAL58 visualizações

Similar a Tugasan 9

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ... por
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...Setiawan Wibowo
5.8K visualizações11 slides
Laporan dapatan kajian por
Laporan dapatan kajianLaporan dapatan kajian
Laporan dapatan kajianMalaysia Ministry of Education
328 visualizações4 slides
Phototalk rosmawani por
Phototalk rosmawaniPhototalk rosmawani
Phototalk rosmawaniRosmawani Faizal
711 visualizações6 slides
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653 por
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653Sivaneswari Muniandy
4.1K visualizações6 slides
tugasan1 por
tugasan1tugasan1
tugasan1MasTura MdZin
354 visualizações4 slides
Assignment 3 por
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3Noor Abidin
1.7K visualizações24 slides

Similar a Tugasan 9(20)

Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ... por Setiawan Wibowo
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...
Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam Pengajaran: Survei pada ...
Setiawan Wibowo5.8K visualizações
Phototalk rosmawani por Rosmawani Faizal
Phototalk rosmawaniPhototalk rosmawani
Phototalk rosmawani
Rosmawani Faizal711 visualizações
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653 por Sivaneswari Muniandy
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653
Krt3013 teknologi maklumat sekolah rendah d20102040653
Sivaneswari Muniandy4.1K visualizações
tugasan1 por MasTura MdZin
tugasan1tugasan1
tugasan1
MasTura MdZin354 visualizações
Assignment 3 por Noor Abidin
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3
Noor Abidin1.7K visualizações
Assignment 3 por Noor Abidin
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3
Noor Abidin1.8K visualizações
Assignment 3 por Noor Abidin
Assignment 3Assignment 3
Assignment 3
Noor Abidin2.3K visualizações
Ulasan jurnal kpt6044 pembelajaran berasaskan elektronik dan web por cekgu Azam
Ulasan jurnal kpt6044  pembelajaran berasaskan elektronik dan webUlasan jurnal kpt6044  pembelajaran berasaskan elektronik dan web
Ulasan jurnal kpt6044 pembelajaran berasaskan elektronik dan web
cekgu Azam482 visualizações
Amalan penggunaan tmk dalam p&p por Mohd Sohaimi Ismail
Amalan penggunaan tmk dalam p&pAmalan penggunaan tmk dalam p&p
Amalan penggunaan tmk dalam p&p
Mohd Sohaimi Ismail18.3K visualizações
Doc to be uploaded por izwan_ismail
Doc to be uploadedDoc to be uploaded
Doc to be uploaded
izwan_ismail1.1K visualizações
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan por Siti Zulaikha
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikanMultimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Multimedia & aplikasinya dalam pendidikan
Siti Zulaikha10.8K visualizações
Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan) por Ety Sue
Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)
Tugasan 3 kpt 6044( kajian tinjauan)
Ety Sue656 visualizações
Kajian tinjauanICT JPA por As Nuurien Najma
Kajian tinjauanICT JPAKajian tinjauanICT JPA
Kajian tinjauanICT JPA
As Nuurien Najma916 visualizações
K4 globalisasi por sookvon
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
sookvon139 visualizações
Tugasan 3 KPT 6044 por Ety Sue
Tugasan 3 KPT 6044Tugasan 3 KPT 6044
Tugasan 3 KPT 6044
Ety Sue442 visualizações
Tugasan 3 kpt 6044 por Ety Sue
Tugasan 3 kpt 6044Tugasan 3 kpt 6044
Tugasan 3 kpt 6044
Ety Sue399 visualizações
Tugasan 3 por suzanasaudin
Tugasan 3Tugasan 3
Tugasan 3
suzanasaudin639 visualizações
Ict dalm pembelajaran por peggylau9318
Ict dalm pembelajaranIct dalm pembelajaran
Ict dalm pembelajaran
peggylau9318406 visualizações
K4 globalisasi por mazida tan ahmad
K4 globalisasiK4 globalisasi
K4 globalisasi
mazida tan ahmad136 visualizações

Mais de SYAZWANI IBRAHIM

Tugasan 7 (Individu) por
Tugasan 7 (Individu)Tugasan 7 (Individu)
Tugasan 7 (Individu)SYAZWANI IBRAHIM
258 visualizações2 slides
Tugasan 5 (Individu) por
Tugasan 5 (Individu)Tugasan 5 (Individu)
Tugasan 5 (Individu)SYAZWANI IBRAHIM
296 visualizações4 slides
Tugasan 4 - Pendapat individu por
Tugasan 4 - Pendapat individuTugasan 4 - Pendapat individu
Tugasan 4 - Pendapat individuSYAZWANI IBRAHIM
224 visualizações2 slides
Tugasan 4 - Bahasa Pengantar por
Tugasan 4 - Bahasa PengantarTugasan 4 - Bahasa Pengantar
Tugasan 4 - Bahasa PengantarSYAZWANI IBRAHIM
544 visualizações11 slides
Tugasan 3 - Akses dan Ekuiti por
Tugasan 3 - Akses dan EkuitiTugasan 3 - Akses dan Ekuiti
Tugasan 3 - Akses dan EkuitiSYAZWANI IBRAHIM
924 visualizações10 slides
Pembentangan 2 por
Pembentangan 2Pembentangan 2
Pembentangan 2SYAZWANI IBRAHIM
306 visualizações25 slides

Mais de SYAZWANI IBRAHIM(10)

Tugasan 7 (Individu) por SYAZWANI IBRAHIM
Tugasan 7 (Individu)Tugasan 7 (Individu)
Tugasan 7 (Individu)
SYAZWANI IBRAHIM258 visualizações
Tugasan 5 (Individu) por SYAZWANI IBRAHIM
Tugasan 5 (Individu)Tugasan 5 (Individu)
Tugasan 5 (Individu)
SYAZWANI IBRAHIM296 visualizações
Tugasan 4 - Pendapat individu por SYAZWANI IBRAHIM
Tugasan 4 - Pendapat individuTugasan 4 - Pendapat individu
Tugasan 4 - Pendapat individu
SYAZWANI IBRAHIM224 visualizações
Tugasan 4 - Bahasa Pengantar por SYAZWANI IBRAHIM
Tugasan 4 - Bahasa PengantarTugasan 4 - Bahasa Pengantar
Tugasan 4 - Bahasa Pengantar
SYAZWANI IBRAHIM544 visualizações
Tugasan 3 - Akses dan Ekuiti por SYAZWANI IBRAHIM
Tugasan 3 - Akses dan EkuitiTugasan 3 - Akses dan Ekuiti
Tugasan 3 - Akses dan Ekuiti
SYAZWANI IBRAHIM924 visualizações
Pembentangan 2 por SYAZWANI IBRAHIM
Pembentangan 2Pembentangan 2
Pembentangan 2
SYAZWANI IBRAHIM306 visualizações
Pandangan Individu por SYAZWANI IBRAHIM
Pandangan IndividuPandangan Individu
Pandangan Individu
SYAZWANI IBRAHIM174 visualizações
Isu 2 - Jurang Pencapaian Matematik Dalam Kalangan Pelajar di Malaysia por SYAZWANI IBRAHIM
Isu 2 - Jurang Pencapaian Matematik Dalam Kalangan Pelajar di MalaysiaIsu 2 - Jurang Pencapaian Matematik Dalam Kalangan Pelajar di Malaysia
Isu 2 - Jurang Pencapaian Matematik Dalam Kalangan Pelajar di Malaysia
SYAZWANI IBRAHIM1.9K visualizações
Pembentangan Sejarah, Struktur dan Tujuan Pendidikan Matematik di Malaysia por SYAZWANI IBRAHIM
Pembentangan Sejarah, Struktur dan Tujuan Pendidikan Matematik di MalaysiaPembentangan Sejarah, Struktur dan Tujuan Pendidikan Matematik di Malaysia
Pembentangan Sejarah, Struktur dan Tujuan Pendidikan Matematik di Malaysia
SYAZWANI IBRAHIM662 visualizações
Sejarah, struktur dan tujuan pendidikan Matematik di Malaysia por SYAZWANI IBRAHIM
Sejarah, struktur dan tujuan pendidikan Matematik di MalaysiaSejarah, struktur dan tujuan pendidikan Matematik di Malaysia
Sejarah, struktur dan tujuan pendidikan Matematik di Malaysia
SYAZWANI IBRAHIM4.8K visualizações

Último

Bimtek Paralegal.pdf por
Bimtek Paralegal.pdfBimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdfIrawan Setyabudi
26 visualizações28 slides
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2I Putu Hariyadi
17 visualizações243 slides
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf por
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfIrawan Setyabudi
33 visualizações35 slides
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxAzizahRaiza1
30 visualizações17 slides
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka por
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka ahmadmistari
58 visualizações14 slides
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Kanaidi ken
16 visualizações51 slides

Último(20)

Bimtek Paralegal.pdf por Irawan Setyabudi
Bimtek Paralegal.pdfBimtek Paralegal.pdf
Bimtek Paralegal.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2 por I Putu Hariyadi
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
Panduan Praktikum Administrasi Sistem Jaringan Edisi 2
I Putu Hariyadi17 visualizações
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf por Irawan Setyabudi
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdfPermendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021.pdf
Irawan Setyabudi33 visualizações
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx por AzizahRaiza1
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptxstrategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
strategi pembelajaran modul 12 (2).pptx
AzizahRaiza130 visualizações
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka por ahmadmistari
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
Menyambut Usia Baligh Kelas 4 SD Kurikulum Merdeka
ahmadmistari58 visualizações
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)". por Kanaidi ken
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Link MATERI & RENCANA Training _"TOTAL PRODUCTIVE MAINTENANCE (TPM)".
Kanaidi ken16 visualizações
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD... por Kanaidi ken
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Studi Kasus-1_Equivalent Annual Cost Comparisons (EAC) _Training "TOTAL PROD...
Kanaidi ken10 visualizações
Fajar Saputra (E1G022057).pptx por FajarSaputra57
Fajar Saputra (E1G022057).pptxFajar Saputra (E1G022057).pptx
Fajar Saputra (E1G022057).pptx
FajarSaputra5714 visualizações
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf por Irawan Setyabudi
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdfSalinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Salinan_UU_Nomor_12_Tahun_2022 TPKS.pdf
Irawan Setyabudi34 visualizações
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx por Khoirul Ngibad
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptxPengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Pengisian Dokumen SIMKATMAWA UMAHA 2023.pptx
Khoirul Ngibad12 visualizações
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf por Irawan Setyabudi
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdfCapacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Capacity Building Kekerasan Seksual dan Peranan kampus.pdf
Irawan Setyabudi26 visualizações
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx por gracemarsela01
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptxLATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
LATIHAN7_DWIHANA GRACE MARSHELLA_E1G021095.pptx
gracemarsela0120 visualizações
FLOWCHART.pdf por JUMADAPUTRA
FLOWCHART.pdfFLOWCHART.pdf
FLOWCHART.pdf
JUMADAPUTRA12 visualizações
STORYBOARD.docx por JUMADAPUTRA
STORYBOARD.docxSTORYBOARD.docx
STORYBOARD.docx
JUMADAPUTRA14 visualizações
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf por AdeSuryadi21
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdfLAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
LAPORAN BEST PRACTICE ok.pdf
AdeSuryadi2113 visualizações
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx por DelviaAndrini1
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptxSISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
SISTEM KOMPUTER_DELVIA ANDRINI.pptx
DelviaAndrini114 visualizações
surat lamaran pld tahun 2023.docx por AnggunPermatasari25
surat lamaran pld tahun 2023.docxsurat lamaran pld tahun 2023.docx
surat lamaran pld tahun 2023.docx
AnggunPermatasari2512 visualizações
MEDIA INTERAKTIF.pptx por JUMADAPUTRA
MEDIA INTERAKTIF.pptxMEDIA INTERAKTIF.pptx
MEDIA INTERAKTIF.pptx
JUMADAPUTRA14 visualizações
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf por Irawan Setyabudi
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdfEdukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Edukasi dan Peran Aktif dalam Pencegahan.pdf
Irawan Setyabudi27 visualizações

Tugasan 9

 • 1. UNIVERSITI PENDIDIKAN SULTAN IDRIS ISU-ISU KONTEMPORARI DALAM PENDIDIKAN MATEMATIK (SME6044) KUMPULAN: A TUGASAN BERKUMPULAN 9: EMPAT ISU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Disediakan untuk: Pn. RAJA LAILATUL ZURAIDA BT. RAJA MAAMOR SHAH Disediakan oleh: NIK NURUL SYAZWANI BT. IBRAHIM M20151000732 MOHD TARMIZEE B. MOHD BASREE M20151000735 NAJAH BT. MOHD NAWI M20151000759
 • 2. PENDAHULUAN Perkembangan teknologi dunia telah memberikan satu cabaran untuk pendidikan di Malaysia. Pihak kerajaan telah mengambil langkah untuk mengaplikasikan penggunaan teknologi maklumat atau ICT dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana, pengisian dan latihan guru (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2013). Langkah ini adalah penting dalam memastikan tahap pendidikan negara selaras dengan perkembangan teknologi dunia pada ketika ini. Projek ICT telah dilaksanakan dengan membekalkan komputer ke sekolah-sekolah dan institusi pengajian tinggi sebagai aktiviti utama dan penyediaan ICT. Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di negara kita diperkasakan dari satu tahap ke tahap yang lebih baik. Perkembangan dalam penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran di sekolah dapat dilihat dari penyediaan komputer kepada LCD dan projektor, kamera digital serta pengisian CD ROM yang menjadi alat bantu mengajar (ABM) yang berkesan kepada guru-guru (Kementerian Pendidikan Malaysia, 2012). Pelaburan negara dalam perlaksanaan projek ICT ini dijangka akan mendapat impak yang tinggi dari segi kualiti pengajaran guru dan keberkesanan pengajaran yang oleh dilihat melalui pencapaian pelajar di Malaysia. Suasana pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah juga dijangka akan lebih aktif dengan penggunaan alatan ICT ini. Antara kebaikan dan kelebihan yang diperolehi dalam projek ICT yang dilaksanakan adalah seperti dapat mengelakkan pembaziran masa, maklumat tambahan dapat merancakkan lagi suasana kelas, pelajar-pelajar dapt dielakkan daripada kebosanan, memberi ruang kepada pola pengajaran sebenar, memberi kreativiti dalam pengajaran dan sebagainya (Azura Ishak, Zakaria Kasa, Mohd Hasan Selamat, & Bahaman Abu Samah, 2009). Perkara-perkara ini dapat dijelaskan dengan melihat situasi-situasi yang berlaku dalam bilik darjah. Dengan pengguanaan bahan elektronik ini, guru-guru dapat menjimatkan masa dengan menyalin maklumat ke papan hitam. Visual-visual yang dapat diperolehi dari pengisian yang disediakan juga boleh menggalakkan interaksi yang aktif antara guru dan pelajar sekaligus dapat mengelakkan pelajar bosan dengan kaedah “chalk and talk” yang sering digunakan guru (Latifah Abd Majid, Wan Nasyruddin, & Nurul Hidayah, 2012). Hasil dari interaksi yang positif antara pelajar dan guru, pelbagai akiviti pengukuhan dapat dilaksanakan guru seperti aktiviti soal jawab, kuiz dan lain- lain mengikut kesesuaian dan kreativiti guru-guru. Aktiviti-aktiviti ini memberi peluang kepada
 • 3. guru untuk melaksanakan kaedah pengajaran sebenar yang boleh mengembangkan kefahaman dan pemikiran para pelajar. Walaupun pelbagai kelebihan dapat dirasai dengan penggunaan ICT ini, kajian-kajian masih mendapati perlaksanaan dalam kalangan guru masih pada peringkat yang rendah (Mohd Aiman Abdullah, 2008). Cabaran dan masalah dalam penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran ini dapat dirasai oleh pelbagai pihak seperti pihak kerajaan, pihak pentadbiran sekolah, guru-guru, ibu bapa dan pelajar itu sendiri. Antara isu-isu yang dapat dilihat dalam pengaplikasian kemudahan teknologi dan maklumat (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran ialah seperti peningkatan jurang pengetahuan antara pelajar di bandar dan luar bandar, kos dan perbelanjaan yang banyak, kesediaan guru dan vandalisme. ISU 1 : KESEDIAAN GURU Kesediaan guru dalam pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) boleh dilihat dari beberapa aspek. Kajian (Mohd Hasril Amiruddin, 2009) yang dijalankan ke atas guru-guru telah mendapati bahawa tahap penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran adalah di peringkat rendah. Hal ini berikutan guru-guru tidak mempunyai persediaan dan keyakinan dalam menggunakan peralatan teknologi yang canggih itu. Tahap kemahiran guru dalam menguasai kaedah mengendalikan peralatan ICT menjadi faktor utama guru-guru kurang menggunakan peralatan ini dalam sesi pembelajaran (Mohd Hasril Amiruddin, 2009). Terdapat sebilangan guru-guru adalah merupakan guru-guru yang telah lama berkhidmat dalam dunia pendidikan. Justeru, guru-guru yang terdiri dari golongan ini adalah mereka yang paling memerlukan latihan dan memerlukan bimbingan dalam meningkatkan kemahiran dalam penggunaan ICT. Kekurangan kursus yang disediakan menyebabkan guru-guru ini tidak dapat menggunakan kemudahan yang disediakan. Kekangan masa turut menjadi faktor guru-guru tidak menggunakan peralatan ICT semasa sesi pembelajaran (Abdul Wahab Ismail Ghani, Kamaliah Hj Siarap, & Hasrina Mustafa, 2006). Hal ini adalah berhubung dengan tahap kemahiran pengendalian peralatan ICT dalam kalangan
 • 4. guru. Guru yang kurang berkemahiran akan mengambil masa yang lama untuk menyediakan peralatan ini pada awal masa sesi pembelajaran. Jadi, masa pembelajaran yang diperuntukkan untuk sesebuah kelas menjadi semakin singkat. Dengan pembaziran masa yang berlaku, guru- guru berkemungkinan untuk tidak dapat menghabiskan silibus pengajaran yang telah ditetapkan sekaligus akan menyebabkan guru-guru berasa tertekan dek tekanan yang diterima oleh pihak pentadbiran sekolah. Namun, terdapat juga guru yang mempunyai sikap pentingkan diri sendiri dan tidak mahu menyahut perlaksanaan yang dibuat oleh pihak kementerian. Mereka masih berkeras untuk menggunakan kaedah tradisional untuk mengajar kerana merasakan kaedah itu sudah cukup bagus untuk memastikan pencapaian yang baik dalam kalangan pelajar (Ahmad Salim Hambiah, 2005). Mereka sebenarnya tidak memahami nilai penggunaan teknologi maklumat ini namun tidak mahu untuk mendalami ilmu ICT ini. Perlaksanaan projek ICT juga dianggap satu bebanan yang sengaja ditambah pihak kerajaan kepada guru-guru. Sikap negatif guru seperti ini adalah tidak wajar dan tidak professional mengikut standard perguruan. Terdapat juga masalah-masalah yang dihadapi guru dalam menggunakan peralatan ini seperti masalah teknikal. Masalah-masalah sebaran virus dalam komputer sekolah, gangguan sambungan internet, alatan yang tidak berfungsi dan lain-lain turut menyumbang kepada peratusan yang rendah dalam penggunaan teknologi dan maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran. ISU 2 : JURANG PENGETAHUAN ANTARA PELAJAR BANDAR DAN LUAR BANDAR Penggunaan teknologi maklumat atau ICT dalam pengajaran dan pembelajaran turut menyumbang kepada peningkatan jurang pengetahuan antara pelajar di bandar dan luar bandar (Mohd Hasril Amiruddin, 2009). Perkara ini adalah kesinambungan dari infrastruktur sekolah di luar bandar adalah tidak lengkap seperti di sekolah bandar. Pengagihan peralatan teknologi maklumat yang tidak sama rata turut menyebabkan sekolah luar bandar kurang mendapat manfaat dari projek ICT yang dilaksanakan.
 • 5. Latar belakang keluarga pelajar dari aspek pengetahuan terhadap penggunaan teknologi maklumat juga dikaitkan dengan masalah ini. Pelajar di luar bandar kebanyakannya berasal dari keluarga yang kurang berkemampuan dan tidak mempunyai pengetahuan asas dan pengalaman dalam menggunakan komputer (Mohd Aiman Abdullah, 2008). Namun, pelajar di bandar pula yang kebanyakannya berlatar belakangkan keluarga yang mempunyai pendidikan dan pendapatan yang bagus pastinya sudah biasa dengan aplikasi-aplikasi komputer dan mempunyai asas yang kukuh dalam penggunaan peralatan elektronik ini. Kebanyakkan program pendidikan yang dibangunkan dalam bentuk ICT harus digunakan secara dua hala, iaitu memerlukan interaksi balas daripada pelajar. Justeru, hal ini tidak dapat dilaksanakan jika pelajar tidak tahu dan takut menggunakan gajet ICT. Selain guru-guru di sekolah luar bandar terpaksa melatih pelajar tentang pengetahuan asas komputer, masalah ketiadaan pakar yang dapat membantu menyelesaikan masalah teknikal komputer juga menjadi satu masalah (Mohamad Arsat & Mohd Yunus, 2011). Komputer atau peralatan yang tidak dapat berfungsi mengambil masa yang lama untuk dibaiki, sekaligus menyebabkan penggunaan bahan ini tergendala. Sekolah-sekolah di luar bandar juga kekurangan guru-guru yang terlatih dalam ICT yang dapat membantu mempercepatkan proses pembaikian alatan-alatan yang rosak. Jadi jelaslah penyediaan penyelenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah menjadi salah satu punca permasalahan pelaksanaan ICT ini tidak dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudahan-kemudahan infrastruktur seperti kawasan liputan internet di kawasan bandar dan luar bandar yang berbeza turut menyumbang kepada masalah ini (Wawasan Pengarang, 2015). Kawasan luar bandar mempunyai liputan internet yang sangat terhad. Ini menyukarkan pelajar-pelajar di kawasan ini untuk mengakses maklumat tambahan dalam pelajaran mereka. Hal sebaliknya boleh dilihat di kawasan bandar. Selain itu, infrastruktur seperti ini memainkan peranan yang besar dalam membantu meningkatkan kemahiran pelajar dalam penggunaan ICT. Ia bukan sahaja dapat membantu guru untuk melancarkan sesi pengajaran tetapi juga mempengaruhi pencapaian mereka dalam pelajaran. Kajian oleh (Mohamad Johdi Salleh, Che Noraini Hashim, Ismael Hassanaen, & Amir Hassan Dewi, 2009) membuktikan bahawa pelajar di bandar mempunyai tahap pemikiran dan pencapaian yang lebih baik.
 • 6. Oleh itu, penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran bukan sahaja meningkatkan jurang pengetahuan antara pelajar tetapi juga jurang dalam pencapaian pelajar. Kerja-kerja menaiktaraf kawasan luar bandar adalah sangat penting dalam menjayakan aspirasi pendidikan negara untuk menghapuskan jurang yang terhasil antara pelajar bandar dan luar bandar. ISU 3 : KOS DAN PERBELANJAAN YANG TINGGI DALAM PERLAKSANAAN PROJEK ICT Pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pengajaran dan pembelajaran adalah suatu langkah besar yang memberikan impak yang tinggi kepada taraf pendidikan negara. Namun, perlaksanaan perkara ini adalah memerlukan dana perbelanjaan yang sangat tinggi dalam memastikan objektif perlaksanaan dapat dicapai. Dana perbelanjaan bukan sahaja diperlukan untuk menyediakan kelengkapan infrastruktur, tetapi juga dalam menyiapkan guru- guru untuk menjayakan perlaksanaan ini. Kos yang tinggi dalam menyediakan peralatan ICT kepada semua sekolah di seluruh negara adalah merupakan salah sau faktor ketidakseimbangan pengagihan peralatan komputer ini antara sekolah-sekolah. Masalah yang dihadapi sekolah-sekolah seperti komputer yang mudah rosak adalah berkemungkinan disebabkan tahap kualiti peralatan yang disediakan tersebut. Walaupun begitu, usaha kerajaan dalam memenuhi keperluan sekolah-sekolah tidak boleh dipandang remeh. Pelbagai langkah telah diambil seperti meningkatkan pengeluaran guru yang mempunyai kebolehan dalam bidang ICT. Secara tidak langsung, guru-guru ini dapat membantu kerajaan dalam mengurangkan kos perbelanjaan yang diperuntukkan untuk membaiki komputer dan peralatan yang rosak. Terdapat banyak langkah-langkah yang dicadangkan oleh pelbagai pihak setelah kajian- kajian dijalankan telah mengenalpasti masalah dan cabaran yang dihadapi guru dalam melaksanakan penggunaan ICT ini dalam pengajaran dan pembelajaran. Namun peruntukan yang diperlukan dalam melaksanakan cadangan-cadangan tersebut menjadi kekangan yang utama. Antara cadangan-cadangan yang dijangka mampu untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi guru adalah seperti menyediakan seorang pakar dalam ICT di setiap sekolah bagi
 • 7. membantu guru melancarkan proses pengajaran dan pembelajaran. Bilangan sekolah di negara kita yang terlampau banyak semestinya menelan belanja yang besar. Bengkel-bengkel dan kursus-kursus untuk diberikan kepada guru-guru bagi meningkatkan kemahiran ICT dijalankan secara berperingkat kerana perbelanjaan yang besar juga diperlukan. Selain itu, masalah komputer di bilik komputer yang terhad juga menggangu kelancaran sesi pengajaran dan pembelajaran dan pembelajaran. Guru-guru perlu bersaing dengan guru lain untuk menempah penggunaan bilik komputer atau bilik multimedia. Guru-guru perlu bersaing dengan guru lain untuk menempah penggunaan bilik komputer atau bilik multimedia. Persaingan ini sedikit sebanyak akan memberikan kesan kepada hubungan guru dan juga hubungan pelajar. Perasan tidak puas hati akan timbul apabila kes-kes pertindihan masa seperti ini berlaku. Dalam isu ini, kerajaan tidak memandang remeh terhadap langkah-langkah penambahbaikan yang perlu diambil. Namun, sokongan dari pihak-pihak lain dalam menangani masalah ini juga diperlukan bagi memastikan kejayaan bersama. ISU 4 : PENYALAHGUNAAN KEMUDAHAN ICT Masalah penyalahgunaan kemudahan yang disediakan pihak kerajaan bukan suatu isu yang baru untuk dibincangkan. Kita sudah dipaparkan dengan berita-berita mengenai penyalahgunaan seperti vandalisme di tempat-tempat awam mahu pun sekolah. Penyalahgunaan ICT juga merupakan satu tindakan yang tidak bermoral yang perlu dibanteras. Penyalahgunaan kemudahan ICT yang sering diperhatikan ialah penyalahgunaan perkhidmatan jalur lebar internet yang disediakan pihak kerajaan bagi membantu guru-guru serta pelajar melancarkan proses pembelajaran. Isu penyalahgunaan makmal komputer dan internet percuma di sekolah, di mana guru-guru dan pelajar ada di dapati menyalahgunakan kemudahan internet di sekolah untuk melayari laman-laman web yang tidak berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran seperti laman sosial dan sebagainya. Hal ini menunjukkan bahawa penyalahgunaan dalam penggunaan peralatan ICT ini bukan sahaja melibatkan guru malah murid. Tambahan pula, keseluruhan pelajar-pelajar masa kini dikatakan mempunyai telefon pintar yang canggih terutamanya pelajar yang berada di
 • 8. bandar. Pelajar-pelajar telah membawa telefon ke sekolah dan menggunakan internet yang disediakan untuk memuat turun pelbagai aplikasi. Pemantauan yang ketat kepada pelajar-pelajar ini bukan sahaja merupakan peranan guru, tetapi juga peranan ibu bapa. Penyalahgunaan internet dalam kalangan guru juga menjadi satu kesalahan moral. Terdapat guru yang menggunakan masa lapang untuk memuat turun cerita-cerita terkini yang boleh didapati dalam internet. Sikap guru yang bermasalah ini akan menyebabkan mereka dipandang rendah oleh orang sekeliling. Pelajar yang menyalahgunakan kemudahan internet dengan melayari perkara-perkara yang tidak bermoral turut mempengaruhi persepsi ibu bapa terhadap perlaksanaan penggunaan teknologi maklumat di sekolah. Ia bukan sahaja mengakibatkan bantahan-bantahan yang akan diterima oleh ibu bapa, tetapi persepsi ibu bapa tersebut akan mempengaruhi sikap anak-anak mereka dalam menggunakan kemudahan ICT (Sulaiman Bin Andi, 2002). Sebagai contoh, pelajar tidak melakukan tugasan berkaitan dengan perisian ICT yang diberikan guru kerana ibu bapa mereka tidak membenarkan mereka menggunakan komputer di rumah. Secara tidak langsung, prestasi pelajar akan turut terjejas. Selain penyalahgunaan internet, kegiatan vandalisme yang sering dikaitkan dengan pelajar juga merupakan satu perkara penting yang perlu diatasi. Kegiatan ini tidak menguntungkan mana-mana individu tetapi membawa kerugian yang besar kepada pihak kerajaan. Perkara ini perlu dipandang serius oleh semua pihak. Pihak sekolah, guru-guru dan ibu bapa, serta pihak kementerian perlu memainkan peranan masing-masing agar masalah penyalahgunaan dapat diminimakan. Penghapusan isu ini bukan sahaja akan memberi manfaat kepada guru dan pelajar dalam memastikan kelancaran proses pembelajaran, tetapi juga dapat mengurangkan perbelanjaan yang ditanggung kerajaan untuk membaik pulih peralatan ini. KESIMPULAN Secara amnya semua pihak bersetuju bahawa penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran akan membantu guru dalam meningkatkan keberkesan mendapatkan maklumat dan penyampaian pengajaran kepada pelajar. Pelajar pula akan lebih mudah dan lebih mendapat kefahaman mengenai proses pembelajaran yang dilalui. Tetapi, masalah-masalah yang
 • 9. dihadapi oleh pelbagai pihak telah membantutkan objektif yang hendak dicapai dalam perlaksanaan ini. Oleh itu, semua pihak patut bersatu hati dalam menghadapi pelbagai cabaran dalam mengaplikasikan penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Kejayaan ini bergantung kepada semua pihak yang sepatutnya memainkan peranan masing- masing. Sesungguhnya komitmen semua pihak amat ditagih dalam memastikan segala halangan dapat diminimumkan dan kejayaan dapat diraih dengan jayanya, dalam memastikan pengaplikasian ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah membanggakan. Rujukan Abdul Wahab Ismail Ghani, Kamaliah Hj Siarap, & Hasrina Mustafa. (2006). Penggunaan Komputer dalam Pengajaran dan Pembelajaran dalam Kalangan Guru Sekolah Menengah : Satu Kajian Kes. Kajian Malaysia, XXIV(1&2), pp. 203-225. Ahmad Salim Hambiah. (2005). Penggunaan Komputer dalam Kalangan Guru Sains SekolahMenengah. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Azura Ishak, Zakaria Kasa, Mohd Hasan Selamat, & Bahaman Abu Samah. (2009). Perbandingan Pengajaran Berasaskan Multimedia dan Tradisional ke Atas Pencapaian Matematik dan Sikap Matematik di Kalangan Pelajar Berisiko. Jurnal Teknologi Maklumat & Multimedia,79-89. Kamaruddin Husin, & Siti Hajar. (2003). Pedagogi Untuk Asas Pendidikan. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2000). Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah Sukatan Pelajaran Matematik Tambahan. Kuala Lumpur: Pusat PerkembanganKurikulum. Kementerian Pendidikan Malaysia. (2012). Buku Program i-Think. Putrajaya: Bahagian Pembangunan Kurikulum (KPM). Kementerian Pendidikan Malaysia. (2013). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia(2013-2025). Retrieved October 27, 2015, from Portal Rasmi Kementerian Pendidikan Malaysia: http://www.moe.gov.my/cms/upload_files/articlefile/2013/articlefile_file_ Latifah Abd Majid, Wan Nasyruddin, W., & Nurul Hidayah, A. (2012). Penerapan Nilai Murni dan Pembentukan Jati Diri Kanak-Kanak Prasekolah Melalui Penggunaan Multimedia. Journal Hadhari Special Edition, 51-65.
 • 10. Mohamad Arsat, & Mohd Yunus. (2011). Satu Kajian Cabaran Guru di Sekolah Pedalaman Daerah Muar, Johor. Muar: Universiti Teknologi Malaysia. Mohamad Johdi Salleh, Che Noraini Hashim, Ismael Hassanaen, & Amir Hassan Dewi. (2009). Status Sosioekonomi dan Komitmen Ibu Bapa Terhadap Pencapaian Pelajar dalam PMR. Bridging Words : Making Connection in Education. Mohd Aiman Abdullah. (2008). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penggunaan Komputerdi Kalangan Guru Teknikal di Sekolah Menengah Teknik di Bintulu Sarawak. Johor Bahru: Universiti Teknologi Malaysia. Mohd Hasril Amiruddin. (2009). Kemudahan, Sikap, Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam Kalangan Guru-guru Program Pendidikan Khas Sekolah Menengah Teknik di Malaysia. Kuala Lumpur: Universiti PutraMalaysia. Sulaiman Bin Andi. (2002). Kajian tentang Latar Belakang Keluarga serta Sikap & Minat Pelajar Tingkatan Empat Terhadap Matapelajaran Sains KBSM. Perak: Universiti Pendidikan Sultan Idris. Wawasan Pengarang. (2015, 10 19). Infrastruktur Lengkap Mampu Lahir Pelajar Cemerlang. Miri: Utusan Sarawak.