Soalan mt k1

matematik kertas 1

Jawab semua soalan.
1 Manakah berikut yang merupakan nombor perdana
A 9
B 12
C 23
D 36
2 Nilai 0.08 juta ialah
A 800
B 8 000
C 80 000
D 800 000
3 1 x 3
3 5
A 1 B 3
5 8
C 9 D 7
15 8
4 Rajah 1 menunjukkan sebuah segitiga sama sisi ABC.
Rajah 1
Berapakah perimeter keseluruhan bagi Rajah 1 di atas.
A 42 cm B 54 cm
C 68 cm D 72 cm
5 Nyatakan jam 2105 dalam sistem 12 jam.
A 9.05 a.m B 9.55 a.m
C 9.05 p.m D 11.05 p.m
6 Jumlahkan 260 cm dan 80 cm.
A 2 m 40 cm B 3 m 20 cm
C 3 m 40 cm D 4 m 40 cm
7 Carikan hasil tambah 23.47, 4.72 dan 5
A 33.19 B 28.24
C 28.19 D 23.84
8 Bahagikan 5 dengan 1
3
A 1 B 1
14 cm
A
B C
12 5
C 5 D 15
9 Apakah nilai yang sama bagi “ dua, tiga perseratus “.
A 2.3 B 2.03
C 2.003 D 2
300
10 Jadual 1 menunjukkan jumlah penghasilan gula-gula oleh kedua-dua kilang
A dan B bagi tahun 2105.
Kilang A 678 438
Kilang B 431 291
Jadual 1
Hitung jumlah pengeluaran gula-gula yang dihasilkan oleh Kilang A dan Kilang
B bagi tahun tersebut .
A 1 109 729 B 876 667
C 247 147 D 169 729
11 Berapa abadkah dalam 900 tahun ?
A 1 B 9
C 19 D 90
12 5.48 x 9 =
A 14.48 B 49.32
C 50.48 D 50.93
13 Kad prabayar tol Ashrul masih berbaki RM 20.85. Ashrul menambah nilai
sebanyak RM 30.25 dalam kad prabayar tersebut. Berapakah nilai terkini
kad prabayar tol tersebut.
A RM 9.40 B RM 41.10
C RM 47.60 D RM 51.10
14 Rajah 2 menunjukkan gabungan dua buah segiempat sama yang serupa.
Rajah 2
Nyatakan perimeter bagi keseluruhan rajah di atas.
A 16 cm B 32 cm
C 48 cm D 56 cm
15 Apakah beza di antara 650 000 dan 1 230 000.
A 0.48 juta B 0.52 juta
C 0.568 juta D 0.58 juta
8 cm
16 Jadual 2 menunjukkan taburan markah ujian Matematik yang diperolehi
daripada ahli kumpulan Zamrud.
Jadual 2
Hitungkan min bagi taburan markah tersebut.
A 88 B 90
C 92 D 94
17 Tentukan julat daripada senarai markah 85, 23, 92, 26 dan 78.
A 23 B 52
C 58 D 69
18 Rosnita mempunyai wang sebanyak RM 71 992. Dia memberikan
RM 2 400 kepada Azrina. Bakinya disimpan sama banyak ke dalam 8
buah akaun.
Berapakah jumlah wang Rosnita dalam 5 buah akaun dirinya.
A RM 19 200 B RM 43 495
C RM 69 592 D RM 74 392
19 Rajah 3 menunjukkan harga sebuah televisyen yang dijual di Pasaraya
Teskin.
Ali Amran Ahmad Aminah Salina
90 88 92 92 78
Rajah 3
Sebuah syarikat hotel mempunyai cek bernilai RM 40 000 untuk
melengkapi bilik hotel mereka dengan televisyen tersebut.
Berapakah jumlah televisyen yang diperolehi oleh syarikat tersebut.
A 40 B 44
C 50 D 52
20 Kilang X menghasilkan 567 348 gula-gula sepanjang bulan Januari. Kilang
Y pula menghasilkan separuh daripada jumlah gula-gula yang dihasilkan
oleh kilang X. Kilang Z menghasilkan separuh daripada jumlah
pengeluaran oleh Kilang X dan Y.
Berapakah jumlah penghasilan gula-gula bagi ketiga-tiga kilang tersebut.
A 1 276 533 B 1 087 652
C 986 500 D 851 022
21 Rajah 4 di bawah menunjukkan sebuah piktograf bilangan buku yang
dibaca oleh empat orang murid.
Farihan
Aishah
Akmar
Azura
RM 789.90
mewakili 8 buah buku
Rajah 4
Purata bilangan yang dibaca oleh keempat-empat orang murid tersebut ialah
28 buah buku.
Berapakah bilangan buku yang sepatutnya diletakkan pada ruang bilangan
buku yang dibaca oleh Aisyah.
A 2 B 3
C 4 D 5
22 Harga sebuah rumah ialah RM 192 000. Bahari membayar rumah secara
ansuran bulanan selama 20 tahun.
Berapakah jumlah yang dibayar oleh Bahari setiap bulan.
A RM 750 B RM 800
C RM 950 D RM 1 200
23 Jisim Muhibbin pada mulanya ialah 70.5 kg. Dia Berjaya menurunkan
berat badannya sebanyak 2.2 kg pada bulan Mei dan 1 030 g pada bulan
Jun.
Berapakah jisim Muhibbin sekarang.
A 63.34 kg B 66.48 kg
C 67.27 kg D 71.67 kg
24 Rajah 5 menunjukkan 4 titik A,B,C dan D pada satah cartesan.
Rajah 5
Nyatakan koordinat bagi titik C.
A ( 2,4 ) B ( 5,7 )
C ( 1,0 ) D ( 5,8 )
25 Jarak dari rumah Noraini ke kedai ialah 2.76 km manakala jarak dari kedai
ke stesen minyak pula ialah 650 meter. Hitungkan jumlah jarak kedua-
duanya.
A 2.11km B 3.41 km
C 4.71 km D 6.95 km
26 Antara yang berikut, manakah dalam 1:10
A 2:24 B 3:9
C 6:60 D 8:16
27 Puan Norasikin berkhidmat di sekolah P selama 8 tahun. Kemudian dia
dipindahkan ke sekolah Q dan berkhidmat di sana selama 13 Tahun .
Berapakah jumlah tempoh perkhidmatan Puan Norasikin.
A 1 Dekad 2 Tahun B 1 Dekad 4 Tahun
C 1 Dekad 9 Tahun D 2 Dekad 1 Tahun
28 Zahidah menyediakan 5.6 l air tebu. Dia menuangkannya ke dalam 2 biji
gelas masing-masing dengan isipadu 1 200 ml dan 1.37 l. Hitung baki
air tebu itu dalam liter.
A 3.03 l B 3.8 l
C 4.2 l D 6.97 l
29 Jadual 3 menunjukkan jumlah pelaburan oleh dua individu dalam dua
buah bank yang berbeza pada tahun 2012.
Penama akaun Jumlah Pelaburan Kadar faedah
setahun
Laila RM 145 000 7 %
Hanapi RM 162 000 8%
Jadual 3
Kirakan beza jumlah kadar faedah yang diperolehi bagi kedua-duanya
selepas setahun.
A RM 1 910 B RM 2 810
C RM 10 150 D RM 12 920
30 Diberi suatu set markah ialah 80, 78, 90, 92, 88, 56 dan 83. Cari jawapan
apabila min set didarabkan dengan 2.
A 122 B 148
C 156 D 162
31 Rajah 6 menunjukkan sejumlah wang yang dibawa oleh Sulaiman untuk
membeli sebuah basikal.
.
Rajah 6
Sulaiman memperolehi baki sebanyak 1 daripada sejumlah wang di
4
atas setelah membeli basikal tersebut manakala harga basikal yang dibeli
oleh Khairudin pula ialah 20% lebih murah daripada harga basikal
Sulaiman.
Hitung harga basikal Khairudin.
A RM 125 B RM 300
C RM 525 D RM 720
32 Jarak rumah Azie ke sekolah ialah 2.48 km manakala jarak rumah
Kamarul ke sekolah ialah 2 1 kali ganda daripada jarak rumah Azie ke
sekolah.
Hitungkan beza jarak antara rumah kedua-duanya ke sekolah.
A 1 700 m B 2 400 m
C 3 100 m D 3 450 m
33 Rajah 7 menunjukkan harga sebuah meja, sebuah kerusi dan set sofa.
Rajah 7
Amalin ada RM 517. Dia membeli kerusi dengan diskaun sebanyak 10%.
Dia menggunakan semua wang bakinya untuk membeli sebuah meja dan
beberapa buah sofa.
Berapakah jumlah bilangan sofa yang boleh dibeli oleh Amalin.
4
RM 30 RM 85 RM 135
A B
D C
A 6 B 5
C 4 D 3
34 Rajah 8 menunjukkan beberapa keping wang kertas yang dimiliki oleh Haji
Zul .
Rajah 8
Setelah diamati, jumlah wang tersebut hanyalah 5% daripada jumlah wang
yang dimiliki oleh Shafuan.
Berapakah jumlah wang Shafuan.
A RM 800 B RM 1600
C RM 2150 D RM 2 200
35 Puan Zabedah membeli 13 biji tembikai. Berat sebiji tembikai adalah di
antara 1200 g hingga 2.05 kg.
Berapakah anggaran jumlah berat, dalam kg, 13 biji tembikai itu.
A 15.42 B 26.25
C 28.83 D 32.67
36 Rajah 9 menunjukkan sebuah segiempat tepat A, B, C dan D.
12 cm
2
D E
G F
Rajah 9
Panjang AB adalah = 2AD. Hitung luas, dalam cm bagi 8 buah
segiempat tepat yang sama.
A 576 B 648
C 764 D 942
37 Rajah 10 menunjukkan luas lantai sebuah bilik air, D, E, F dan G
3 m
4 m
Rajah 10
Berapakah bilangan jubin berukuran 20 cm x 20 cm yang diperlukan
untuk memenuhi ruang lantai bilik air di atas.
A 250 B 280
C 300 D 320
38 Sebanyak 10 ml ubat klorin dicampurkan ke dalam sebuah baldi berisi
9 450 ml air bagi menghasilkan sebatian yang cukup untuk mengelap
lantai. Berapakah isipadu, dalam ml ubat klorin yang telah berada dalam
28.38 l sebatian tersebut.
A 12 B 23
C 30 D 35
39 Kamal memperolehi sebanyak 40 markah dalam suatu ujian untuk
membolehkannya menghadiri kelas mengambil lesen memandu. Suhaili
pula memperolehi 25% markah lebih tinggi daripada markah Kamal
manakala Husna memperolehi 60% daripada jumlah markah Kamal dan
Suhaili.
Hitungkan jumlah markah ketiga-tiganya.
A 112 B 124
C 144 D 162
40 Rajah 11 di bawah menunjukkan sebuah piktograf bilangan murid yang
memakai cermin mata bagi kelas Tahun 5.
mewakili
3 orang murid
Rajah 11
Murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Topaz adalah 50%
melebihi murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Zamrud. Namun,
seramai 3 orang murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Topaz
berpindah ke sekolah lain.
Antara berikut, pernyataan yang manakah benar ?
A Bilangan murid memakai cermin mata kelas 5 Zamrud melebihi
murid yang memakai cermin mata kelas 5 Topaz.
B Beza murid yang memakai cermin mata di antara murid kelas 5
Delima dan 5 Topaz adalah seramai 6 orang.
C Murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Nilam adalah
separuh daripada murid yang memakai cermin mata Tahun 5
Topaz.
D Jumlah bilangan murid memakai cermin mata 5 Topaz dan 5
Delima ialah 22 orang
5 Zamrud
5 Nilam
5 Topaz
5 Delima
Soalan Tamat

Recomendados

015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1 por
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1Syahmi Zakaria
133 visualizações15 slides
Unit01 por
Unit01Unit01
Unit01mygaze
191 visualizações10 slides
Kertas ramalan upsr 1 por
Kertas ramalan upsr 1Kertas ramalan upsr 1
Kertas ramalan upsr 1Syahmi Zakaria
2.8K visualizações80 slides
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00) por
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (00)IMSHA LEARNING
811 visualizações17 slides
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1 por
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1
Matematik tahun 6 2016 jpn kedah modul think thank set 1 k1-1parydave
1.9K visualizações16 slides
Modul 1 por
Modul 1Modul 1
Modul 1Nurul Khairiah
15 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Azalea
174 visualizações11 slides
Soalan Percubaan UPSR Matematik por
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematikmarshiza
14.1K visualizações17 slides
Pat 2017-mt-t5-k1 por
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1suni162702
139 visualizações12 slides
UPSR 2017 Matematik - Johor por
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor IMSHA LEARNING
2.4K visualizações70 slides
Set 1 por
Set 1Set 1
Set 1Syuk Mohd
222 visualizações16 slides
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1 por
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1Nur Fadhleena
694 visualizações9 slides

Mais procurados(20)

Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017 por Azalea
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Peperiksaan Kertas 1 Tahun 5 2017
Azalea174 visualizações
Soalan Percubaan UPSR Matematik por marshiza
Soalan Percubaan UPSR MatematikSoalan Percubaan UPSR Matematik
Soalan Percubaan UPSR Matematik
marshiza14.1K visualizações
Pat 2017-mt-t5-k1 por suni162702
Pat 2017-mt-t5-k1Pat 2017-mt-t5-k1
Pat 2017-mt-t5-k1
suni162702139 visualizações
UPSR 2017 Matematik - Johor por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 Matematik - Johor UPSR 2017 Matematik - Johor
UPSR 2017 Matematik - Johor
IMSHA LEARNING2.4K visualizações
Set 1 por Syuk Mohd
Set 1Set 1
Set 1
Syuk Mohd222 visualizações
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1 por Nur Fadhleena
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1
MATEMATIK TAHUN 5 UJIAN BULAN OGOS KERTAS 1
Nur Fadhleena694 visualizações
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017 por habibah yusoff
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
Soalan matematik tahun 5 kertas 1 2017
habibah yusoff20K visualizações
Kertas 1 matematik UPSR por doroni balantis
Kertas 1 matematik  UPSRKertas 1 matematik  UPSR
Kertas 1 matematik UPSR
doroni balantis227 visualizações
02 modul matematik por Syuk Mohd
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematik
Syuk Mohd3.8K visualizações
Upsr mat bs_jpns_1_1[1] por nora fizah
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
Upsr mat bs_jpns_1_1[1]
nora fizah238 visualizações
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015 por Ryno Hardie
Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015Soalan akhir tahun  tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Soalan akhir tahun tahun 5 - matematik kertas 1 - 2015
Ryno Hardie634 visualizações
Math k1 april 2013 por rimauku
Math k1 april 2013Math k1 april 2013
Math k1 april 2013
rimauku91 visualizações
UPSR 2017 - Matematik - BBM por IMSHA LEARNING
UPSR 2017 - Matematik - BBMUPSR 2017 - Matematik - BBM
UPSR 2017 - Matematik - BBM
IMSHA LEARNING324 visualizações
Ujian akhir tahun 5 matematik k1 por sarah marissa
Ujian akhir tahun 5 matematik k1Ujian akhir tahun 5 matematik k1
Ujian akhir tahun 5 matematik k1
sarah marissa224 visualizações
Matematik 1-terengganu por Bala Ponnusamy
Matematik 1-terengganuMatematik 1-terengganu
Matematik 1-terengganu
Bala Ponnusamy306 visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01) por IMSHA LEARNING
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
Ujian Bulan Mac - Matematik Kertas 1 (01)
IMSHA LEARNING578 visualizações
Ujian diagnostik m3 t6 k1 por penaabadi1979
Ujian diagnostik m3 t6 k1Ujian diagnostik m3 t6 k1
Ujian diagnostik m3 t6 k1
penaabadi197999 visualizações
Ujian Matematik UPSR por MikaTuition
Ujian Matematik UPSRUjian Matematik UPSR
Ujian Matematik UPSR
MikaTuition514 visualizações

Similar a Soalan mt k1

LATIHAN BERFOKUS.pdf por
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdfMinistry of Education Malaysia
104 visualizações16 slides
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18 por
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18Rosliza Yacob
77 visualizações14 slides
UPSR: Matematik Kertas 1 por
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1IMSHA LEARNING
157 visualizações14 slides
Set 1 por
Set 1Set 1
Set 1share with me
540 visualizações19 slides
Mt thn 5 kertas 1 por
Mt thn 5 kertas 1Mt thn 5 kertas 1
Mt thn 5 kertas 1Cikgu Latif
601 visualizações10 slides
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014Orait Boss
498 visualizações12 slides

Similar a Soalan mt k1(20)

MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18 por Rosliza Yacob
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
MATH YEAR 6 PAPER 1 PPT/18
Rosliza Yacob77 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1 por IMSHA LEARNING
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING157 visualizações
Set 1 por share with me
Set 1Set 1
Set 1
share with me540 visualizações
Mt thn 5 kertas 1 por Cikgu Latif
Mt thn 5 kertas 1Mt thn 5 kertas 1
Mt thn 5 kertas 1
Cikgu Latif601 visualizações
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014 por Orait Boss
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
MATEMATIK Intervensi 2 paper 1 year 6 thn 2014
Orait Boss498 visualizações
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSRKertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
Kertas Soalan Matematik Tahun 4 Kertas 1 KSSR
ar-rifke.com32.1K visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Wahidah Abd Rahman
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Wahidah Abd Rahman693 visualizações
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1 por Hanan Umaira
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
234974652 percubaan-upsr-2014-terengganu-matematik-k1
Hanan Umaira169 visualizações
Gempur kertas 1 set 2 2014 por Ahmad'Fauzi Samsudin
Gempur kertas 1 set 2 2014Gempur kertas 1 set 2 2014
Gempur kertas 1 set 2 2014
Ahmad'Fauzi Samsudin266 visualizações
K1 julai2014 por amierulkaramah
K1  julai2014K1  julai2014
K1 julai2014
amierulkaramah253 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Wan Fairuz
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Wan Fairuz130 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 por Nor Ashraf
Mt thn 4 kertas 1Mt thn 4 kertas 1
Mt thn 4 kertas 1
Nor Ashraf323 visualizações
Mt thn 4 kertas 1 (3) por Sarinah Salleh
Mt thn 4 kertas 1 (3)Mt thn 4 kertas 1 (3)
Mt thn 4 kertas 1 (3)
Sarinah Salleh44 visualizações
Kertas math thn 5(k1) por Francis Vedamuthu
Kertas math thn 5(k1)Kertas math thn 5(k1)
Kertas math thn 5(k1)
Francis Vedamuthu60 visualizações
Matematik Trial Kelantan K1 2016 por Mohd Asrul Yahya
Matematik Trial Kelantan K1 2016Matematik Trial Kelantan K1 2016
Matematik Trial Kelantan K1 2016
Mohd Asrul Yahya208 visualizações
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy por cyta sopilin
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copyAkram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
Akram terengganu mt t6 2016 set 3 k1 soalan - jawapan - copy
cyta sopilin47 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1 por IMSHA LEARNING
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING122 visualizações

Mais de Syahmi Zakaria

Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1 por
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1Syahmi Zakaria
1.7K visualizações10 slides
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved) por
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)Syahmi Zakaria
146 visualizações6 slides
Takwim bola tampar 2017 por
Takwim bola tampar 2017Takwim bola tampar 2017
Takwim bola tampar 2017Syahmi Zakaria
913 visualizações1 slide
Bab 1 dunia melalui deria kita nota por
Bab 1 dunia melalui deria kita notaBab 1 dunia melalui deria kita nota
Bab 1 dunia melalui deria kita notaSyahmi Zakaria
29K visualizações132 slides
Praktis formatif 2,2 por
Praktis formatif 2,2Praktis formatif 2,2
Praktis formatif 2,2Syahmi Zakaria
72 visualizações1 slide
Praktis formatif 2,2 por
Praktis formatif 2,2Praktis formatif 2,2
Praktis formatif 2,2Syahmi Zakaria
628 visualizações1 slide

Mais de Syahmi Zakaria(10)

Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1 por Syahmi Zakaria
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Latih tubi-soalan-latihan-matematik-tahun-5-cuti-bulan-mac-1
Syahmi Zakaria1.7K visualizações
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved) por Syahmi Zakaria
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)
Peraturan bola sepak piala ydp sk taman rinting 1 (autosaved)
Syahmi Zakaria146 visualizações
Takwim bola tampar 2017 por Syahmi Zakaria
Takwim bola tampar 2017Takwim bola tampar 2017
Takwim bola tampar 2017
Syahmi Zakaria913 visualizações
Bab 1 dunia melalui deria kita nota por Syahmi Zakaria
Bab 1 dunia melalui deria kita notaBab 1 dunia melalui deria kita nota
Bab 1 dunia melalui deria kita nota
Syahmi Zakaria29K visualizações
Praktis formatif 2,2 por Syahmi Zakaria
Praktis formatif 2,2Praktis formatif 2,2
Praktis formatif 2,2
Syahmi Zakaria72 visualizações
Praktis formatif 2,2 por Syahmi Zakaria
Praktis formatif 2,2Praktis formatif 2,2
Praktis formatif 2,2
Syahmi Zakaria628 visualizações
Carta organisasi bola tampar 2017 por Syahmi Zakaria
Carta organisasi bola tampar 2017Carta organisasi bola tampar 2017
Carta organisasi bola tampar 2017
Syahmi Zakaria82 visualizações
1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya por Syahmi Zakaria
1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya
1 0-memperihal-komputer-dan-fungsinya
Syahmi Zakaria245 visualizações
Spi 2 2013 kssr thp2 por Syahmi Zakaria
Spi 2 2013 kssr thp2Spi 2 2013 kssr thp2
Spi 2 2013 kssr thp2
Syahmi Zakaria163 visualizações
Pekeliling 31999 por Syahmi Zakaria
Pekeliling 31999Pekeliling 31999
Pekeliling 31999
Syahmi Zakaria41 visualizações

Soalan mt k1

 • 1. Jawab semua soalan. 1 Manakah berikut yang merupakan nombor perdana A 9 B 12 C 23 D 36 2 Nilai 0.08 juta ialah A 800 B 8 000 C 80 000 D 800 000 3 1 x 3 3 5 A 1 B 3 5 8 C 9 D 7 15 8
 • 2. 4 Rajah 1 menunjukkan sebuah segitiga sama sisi ABC. Rajah 1 Berapakah perimeter keseluruhan bagi Rajah 1 di atas. A 42 cm B 54 cm C 68 cm D 72 cm 5 Nyatakan jam 2105 dalam sistem 12 jam. A 9.05 a.m B 9.55 a.m C 9.05 p.m D 11.05 p.m 6 Jumlahkan 260 cm dan 80 cm. A 2 m 40 cm B 3 m 20 cm C 3 m 40 cm D 4 m 40 cm 7 Carikan hasil tambah 23.47, 4.72 dan 5 A 33.19 B 28.24 C 28.19 D 23.84 8 Bahagikan 5 dengan 1 3 A 1 B 1 14 cm A B C
 • 3. 12 5 C 5 D 15 9 Apakah nilai yang sama bagi “ dua, tiga perseratus “. A 2.3 B 2.03 C 2.003 D 2 300 10 Jadual 1 menunjukkan jumlah penghasilan gula-gula oleh kedua-dua kilang A dan B bagi tahun 2105. Kilang A 678 438 Kilang B 431 291 Jadual 1 Hitung jumlah pengeluaran gula-gula yang dihasilkan oleh Kilang A dan Kilang B bagi tahun tersebut . A 1 109 729 B 876 667 C 247 147 D 169 729 11 Berapa abadkah dalam 900 tahun ? A 1 B 9
 • 4. C 19 D 90 12 5.48 x 9 = A 14.48 B 49.32 C 50.48 D 50.93 13 Kad prabayar tol Ashrul masih berbaki RM 20.85. Ashrul menambah nilai sebanyak RM 30.25 dalam kad prabayar tersebut. Berapakah nilai terkini kad prabayar tol tersebut. A RM 9.40 B RM 41.10 C RM 47.60 D RM 51.10 14 Rajah 2 menunjukkan gabungan dua buah segiempat sama yang serupa. Rajah 2 Nyatakan perimeter bagi keseluruhan rajah di atas. A 16 cm B 32 cm C 48 cm D 56 cm 15 Apakah beza di antara 650 000 dan 1 230 000. A 0.48 juta B 0.52 juta C 0.568 juta D 0.58 juta 8 cm
 • 5. 16 Jadual 2 menunjukkan taburan markah ujian Matematik yang diperolehi daripada ahli kumpulan Zamrud. Jadual 2 Hitungkan min bagi taburan markah tersebut. A 88 B 90 C 92 D 94 17 Tentukan julat daripada senarai markah 85, 23, 92, 26 dan 78. A 23 B 52 C 58 D 69 18 Rosnita mempunyai wang sebanyak RM 71 992. Dia memberikan RM 2 400 kepada Azrina. Bakinya disimpan sama banyak ke dalam 8 buah akaun. Berapakah jumlah wang Rosnita dalam 5 buah akaun dirinya. A RM 19 200 B RM 43 495 C RM 69 592 D RM 74 392 19 Rajah 3 menunjukkan harga sebuah televisyen yang dijual di Pasaraya Teskin. Ali Amran Ahmad Aminah Salina 90 88 92 92 78
 • 6. Rajah 3 Sebuah syarikat hotel mempunyai cek bernilai RM 40 000 untuk melengkapi bilik hotel mereka dengan televisyen tersebut. Berapakah jumlah televisyen yang diperolehi oleh syarikat tersebut. A 40 B 44 C 50 D 52 20 Kilang X menghasilkan 567 348 gula-gula sepanjang bulan Januari. Kilang Y pula menghasilkan separuh daripada jumlah gula-gula yang dihasilkan oleh kilang X. Kilang Z menghasilkan separuh daripada jumlah pengeluaran oleh Kilang X dan Y. Berapakah jumlah penghasilan gula-gula bagi ketiga-tiga kilang tersebut. A 1 276 533 B 1 087 652 C 986 500 D 851 022 21 Rajah 4 di bawah menunjukkan sebuah piktograf bilangan buku yang dibaca oleh empat orang murid. Farihan Aishah Akmar Azura RM 789.90
 • 7. mewakili 8 buah buku Rajah 4 Purata bilangan yang dibaca oleh keempat-empat orang murid tersebut ialah 28 buah buku. Berapakah bilangan buku yang sepatutnya diletakkan pada ruang bilangan buku yang dibaca oleh Aisyah. A 2 B 3 C 4 D 5 22 Harga sebuah rumah ialah RM 192 000. Bahari membayar rumah secara ansuran bulanan selama 20 tahun. Berapakah jumlah yang dibayar oleh Bahari setiap bulan. A RM 750 B RM 800 C RM 950 D RM 1 200 23 Jisim Muhibbin pada mulanya ialah 70.5 kg. Dia Berjaya menurunkan berat badannya sebanyak 2.2 kg pada bulan Mei dan 1 030 g pada bulan Jun. Berapakah jisim Muhibbin sekarang.
 • 8. A 63.34 kg B 66.48 kg C 67.27 kg D 71.67 kg 24 Rajah 5 menunjukkan 4 titik A,B,C dan D pada satah cartesan. Rajah 5 Nyatakan koordinat bagi titik C. A ( 2,4 ) B ( 5,7 ) C ( 1,0 ) D ( 5,8 ) 25 Jarak dari rumah Noraini ke kedai ialah 2.76 km manakala jarak dari kedai ke stesen minyak pula ialah 650 meter. Hitungkan jumlah jarak kedua- duanya. A 2.11km B 3.41 km C 4.71 km D 6.95 km 26 Antara yang berikut, manakah dalam 1:10 A 2:24 B 3:9 C 6:60 D 8:16
 • 9. 27 Puan Norasikin berkhidmat di sekolah P selama 8 tahun. Kemudian dia dipindahkan ke sekolah Q dan berkhidmat di sana selama 13 Tahun . Berapakah jumlah tempoh perkhidmatan Puan Norasikin. A 1 Dekad 2 Tahun B 1 Dekad 4 Tahun C 1 Dekad 9 Tahun D 2 Dekad 1 Tahun 28 Zahidah menyediakan 5.6 l air tebu. Dia menuangkannya ke dalam 2 biji gelas masing-masing dengan isipadu 1 200 ml dan 1.37 l. Hitung baki air tebu itu dalam liter. A 3.03 l B 3.8 l C 4.2 l D 6.97 l 29 Jadual 3 menunjukkan jumlah pelaburan oleh dua individu dalam dua buah bank yang berbeza pada tahun 2012. Penama akaun Jumlah Pelaburan Kadar faedah setahun Laila RM 145 000 7 % Hanapi RM 162 000 8%
 • 10. Jadual 3 Kirakan beza jumlah kadar faedah yang diperolehi bagi kedua-duanya selepas setahun. A RM 1 910 B RM 2 810 C RM 10 150 D RM 12 920 30 Diberi suatu set markah ialah 80, 78, 90, 92, 88, 56 dan 83. Cari jawapan apabila min set didarabkan dengan 2. A 122 B 148 C 156 D 162 31 Rajah 6 menunjukkan sejumlah wang yang dibawa oleh Sulaiman untuk membeli sebuah basikal. . Rajah 6 Sulaiman memperolehi baki sebanyak 1 daripada sejumlah wang di 4
 • 11. atas setelah membeli basikal tersebut manakala harga basikal yang dibeli oleh Khairudin pula ialah 20% lebih murah daripada harga basikal Sulaiman. Hitung harga basikal Khairudin. A RM 125 B RM 300 C RM 525 D RM 720 32 Jarak rumah Azie ke sekolah ialah 2.48 km manakala jarak rumah Kamarul ke sekolah ialah 2 1 kali ganda daripada jarak rumah Azie ke sekolah. Hitungkan beza jarak antara rumah kedua-duanya ke sekolah. A 1 700 m B 2 400 m C 3 100 m D 3 450 m 33 Rajah 7 menunjukkan harga sebuah meja, sebuah kerusi dan set sofa. Rajah 7 Amalin ada RM 517. Dia membeli kerusi dengan diskaun sebanyak 10%. Dia menggunakan semua wang bakinya untuk membeli sebuah meja dan beberapa buah sofa. Berapakah jumlah bilangan sofa yang boleh dibeli oleh Amalin. 4 RM 30 RM 85 RM 135
 • 12. A B D C A 6 B 5 C 4 D 3 34 Rajah 8 menunjukkan beberapa keping wang kertas yang dimiliki oleh Haji Zul . Rajah 8 Setelah diamati, jumlah wang tersebut hanyalah 5% daripada jumlah wang yang dimiliki oleh Shafuan. Berapakah jumlah wang Shafuan. A RM 800 B RM 1600 C RM 2150 D RM 2 200 35 Puan Zabedah membeli 13 biji tembikai. Berat sebiji tembikai adalah di antara 1200 g hingga 2.05 kg. Berapakah anggaran jumlah berat, dalam kg, 13 biji tembikai itu. A 15.42 B 26.25 C 28.83 D 32.67 36 Rajah 9 menunjukkan sebuah segiempat tepat A, B, C dan D. 12 cm
 • 13. 2 D E G F Rajah 9 Panjang AB adalah = 2AD. Hitung luas, dalam cm bagi 8 buah segiempat tepat yang sama. A 576 B 648 C 764 D 942 37 Rajah 10 menunjukkan luas lantai sebuah bilik air, D, E, F dan G 3 m 4 m Rajah 10 Berapakah bilangan jubin berukuran 20 cm x 20 cm yang diperlukan
 • 14. untuk memenuhi ruang lantai bilik air di atas. A 250 B 280 C 300 D 320 38 Sebanyak 10 ml ubat klorin dicampurkan ke dalam sebuah baldi berisi 9 450 ml air bagi menghasilkan sebatian yang cukup untuk mengelap lantai. Berapakah isipadu, dalam ml ubat klorin yang telah berada dalam 28.38 l sebatian tersebut. A 12 B 23 C 30 D 35 39 Kamal memperolehi sebanyak 40 markah dalam suatu ujian untuk membolehkannya menghadiri kelas mengambil lesen memandu. Suhaili pula memperolehi 25% markah lebih tinggi daripada markah Kamal manakala Husna memperolehi 60% daripada jumlah markah Kamal dan Suhaili. Hitungkan jumlah markah ketiga-tiganya. A 112 B 124 C 144 D 162 40 Rajah 11 di bawah menunjukkan sebuah piktograf bilangan murid yang memakai cermin mata bagi kelas Tahun 5.
 • 15. mewakili 3 orang murid Rajah 11 Murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Topaz adalah 50% melebihi murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Zamrud. Namun, seramai 3 orang murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Topaz berpindah ke sekolah lain. Antara berikut, pernyataan yang manakah benar ? A Bilangan murid memakai cermin mata kelas 5 Zamrud melebihi murid yang memakai cermin mata kelas 5 Topaz. B Beza murid yang memakai cermin mata di antara murid kelas 5 Delima dan 5 Topaz adalah seramai 6 orang. C Murid yang memakai cermin mata dalam kelas 5 Nilam adalah separuh daripada murid yang memakai cermin mata Tahun 5 Topaz. D Jumlah bilangan murid memakai cermin mata 5 Topaz dan 5 Delima ialah 22 orang 5 Zamrud 5 Nilam 5 Topaz 5 Delima