O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

компетентності теорія

Компетентності в навчанні

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

компетентності теорія

 1. 1. Компетенція – коло питань, у яких людина має знання та досвід
 2. 2. Компетентність – сукупність ціннісних орієнтацій, потреб і мотивів особистості, фізичних та інтелектуальних якостей і властивостей, необхідних людині для самостійного і ефективного вирішення різних життєвих ситуацій для того, щоб створити кращі умови для себе в конструктивній взаємодії з іншими
 3. 3. Компетентність = мобільність знань + гнучкість методу + критичність мислення
 4. 4. Модель компетентного випускника навчального закладу – це модель психолого-педагогічного супроводу розвитку учня, спрямованого на формування в нього ключових компетенцій
 5. 5. Класифікація компетенцій: 1. Ключові компетенції. 2. Загальнопредметні компетенції. 3. Предметні компетенції.
 6. 6. Види ключових компетенцій Ціннісно-смислова компетенція – це компетенція у сфері світогляду учнів, пов'язана з їх ціннісними уявленнями, здатністю бачити і розуміти навколишній світ, орієнтуватися в ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, вміти вибирати цільові і смислові установки для своїх дій і вчинків.
 7. 7. Види ключових компетенцій Загальнокультурна компетенція – оволодіння досягненнями культури, розуміння та повага до людей інших національностей, релігій, культур, мов, рас, політичних уподобань та соціального становища
 8. 8. Види ключових компетенцій Навчально-пізнавальна компетенція – це сукупність компетенцій учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об'єктами пізнання. Сюди входять знання і вміння цілепокладання, планування, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності, володіння прийомами дій в нестандартних ситуаціях, евристичними методами вирішення проблем
 9. 9. Види ключових компетенцій Інформаційна компетенція – вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел
 10. 10. Види ключових компетенцій Комунікативна компетенція – вміння спілкуватися усно та письмово, рідною та іноземними мовами, навики роботи в групі, знання способів спілкування з людьми
 11. 11. Види ключових компетенцій Соціально-трудова компетенція - характеризує вміння людини повноцінно жити в суспільстві (брати на себе відповідальність, приймати рішення, робити вибір тощо)
 12. 12. Види ключових компетенцій Компетенція саморозвитку та самоосвіти – мати потребу і готовність навчатися протягом усього життя
 13. 13. Компетентнісно-орієнтований підхід у навчанні - підхід до організації навчально-виховного процесу, який спрямований на набуття особистістю певної суми знань і досвіду, що дозволяють їй робити висновки про щось, переконливо висловлювати власні думки, діяти адекватним чином у різних ситуаціях
 14. 14. Порівняльна характеристика традиційної та компетентнісно-орієнтованої моделей навчально- виховного процесу Складники навчально- виховного процесу Традиційна модель Компетентнісно- орієнтована модель Мета Усебічний гармонійний розвиток учня Створення умов для розвитку і саморозвитку особистості Завдання Засвоєння певного обсягу знань, навичок Різнобічний розвиток учня на основі виявлення здібностей, задатків Зміст Одноманітний Варіативність
 15. 15. Порівняльна характеристика традиційної та компетентнісно-орієнтованої моделей навчально- виховного процесу Складники навчально- виховного процесу Традиційна модель Компетентнісно- орієнтована модель Принципи Навчання через колектив. Орієнтація на середнього учня. Індивідуалізація і диференціація. Принцип гуманізму, зв’язок навчального матеріалу з реальним життям, самооцінка свого навчання.Гасло Роби як я! Міркуй, потребуй! Методи навчання Репродуктивні Проблемно-пошукові, дослідницькі
 16. 16. Порівняльна характеристика традиційної та компетентнісно-орієнтованої моделей навчально- виховного процесу Складники навчально- виховного процесу Традиційна модель Компетентнісно- орієнтована модель Спосіб спілкування Покарання, приниження Звернення до свідомості учня Тактика спілкування Диктат дорослих Співробітництво Учень Пасивний. Активний.
 17. 17. Порівняльна характеристика традиційної та компетентнісно-орієнтованої моделей навчально- виховного процесу Складники навчально- виховного процесу Традиційна модель Компетентнісно- орієнтована модель Педагог Інформатор. Монологічна діяльність. Організатор навчання, консультант. Результат Формалізовані відносини, відчуження учня від педагога, залежність. Відкриті стосунки, довіра, учень не лякається помилок, розвиток творчих здібностей.
 18. 18. Шляхи формування компетенцій в навчально-виховному процесі Ціннісно-смислова компетенція Організація навчальної діяльності учнів з використанням їх особистих інтересів. Визначення учнем мети своєї діяльності на уроці та мети уроку. Використання завдань різного рівня, варіативних домашніх завдань, пропозиція учням переліку тем для творчих робіт та доповідей, списку довідкової літератури. Організація групової роботи, створення груп змінного складу. Створення проблемних ситуацій. Залучення учнів до самооцінки та взаємооцінки.
 19. 19. Шляхи формування компетенцій в навчально-виховному процесі Загальнокультурна компетенція Виховання на прикладі видатних людей. Мотивація ролі конкретного предмета в житті учнів. Використання при викладанні конкретного предмета прикладів з художньої літератури і витворів мистецтва.
 20. 20. Шляхи формування компетенцій в навчально-виховному процесі Навчально-пізнавальна компетенція Здійснення міжпредметних зв’язків. Використання діалогічних методів навчання. Проведення нестандартних уроків. Використання документації письмового інструктування, дидактичних матеріалів, наочних засобів навчання. Використання інтерактивних методів навчання. Самостійне оцінювання та взаємооцінювання учнями результатів своєї діяльності. Вирішення задач проблемного характеру.
 21. 21. Шляхи формування компетенцій в навчально-виховному процесі Інформаційна компетенція Вирішення завдань, для виконання яких необхідне використання додаткової або довідкової літератури, комп'ютерних баз даних, Інтернету тощо. Консультації з питань пошуку необхідної інформації. Організація дослідницької роботи учнів.
 22. 22. Шляхи формування компетенцій в навчально-виховному процесі Комунікативна компетенція Використання діалогічних методів навчання. Організація дискусій. Створення проблемних ситуацій. Використання групових форм організації навчальної діяльності учнів. Спонукання учнів до вислову власної думки. Використання рольових ігор. Додержання мовного етикету та культури мови. Проведення нестандартних уроків, що розвивають комунікативні вміння: урок-подорож, урок прес- конференція тощо. Використання інтерактивних методів навчання. Захист учнями творчих робіт чи проектів.
 23. 23. Шляхи формування компетенцій в навчально-виховному процесі Соціально-трудова компетенція Використання ділових, рольових, імітаційних ігор (застосування придбаних в процесі навчання знань, умінь і навичок, досвіду роботи для вирішення конкретних виробничих ситуацій, завдань професійної спрямованості).
 24. 24. Шляхи формування компетенцій в навчально-виховному процесі Компетенція саморозвитку та самоосвіти Мотивація активної пізнавальної діяльності учнів. Стимулювання учнів до самостійного здобуття знань (вивчення додаткових книг з професії, журналів професійної спрямованості, відвідування музеїв, виставок тощо). Керування самостійною та самоосвітньою роботою учнів. Відслідкування динаміки розвитку учнів. Організація дослідницької роботи учнів.
 25. 25. Завдяки сукупності ключових компетенцій учень повинен: Вчитися: - вирішувати проблеми; - використовувати власний досвід; - самостійно займатися самоосвітою. Уміти: - добувати інформацію; - працювати з документами та класифікувати їх; - працювати з різними базами даних.
 26. 26. Завдяки сукупності ключових компетенцій учень повинен: Думати: - критично мислити; - мати власну позицію та формулювати власну думку; - уміти оцінювати твори літератури та мистецтва. Співпрацювати: - уміти працювати в групі; - приймати рішення; - уміти домовлятися; - знаходити компроміс.
 27. 27. Завдяки сукупності ключових компетенцій учень повинен: Працювати та адаптуватися: - нести відповідальність; - уміти організовувати свою роботу; - уміти знаходити рішення; - гнучко реагувати на зміни в житті.
 28. 28. Методи діагностики компетенцій в навчально-виховному процесі 1. Спостереження. 2. Опитування учнів. 3. Тести. 4. Бесіда. 5. Анкетування. 6. Психолого-педагогічне діагностування. 7. Аналіз участі учнів у суспільному житті групи, навчального закладу. 8. Аналіз досягнень учнів у різних видах художньо- естетичної творчості. 9. Аналіз результатів діяльності. 10. Аналіз результатів навчальних досягнень учнів, участі в олімпіадах, конкурсах.
 29. 29. Анкета для учнів щодо проведеного уроку № з/п Питання Ні Частково Так 1 Я зрозумів мету уроку 2 Я зміг визначити мету своєї діяльності на уроці 3 Я виконав домашнє завдання 4 Я зміг самостійно проаналізувати та оцінити свою діяльність на уроці 5 Я зміг самостійно проаналізувати та оцінити діяльність інших учнів на уроці
 30. 30. Анкета для учнів щодо проведеного уроку № з/п Питання Ні Частково Так 6 Я толерантно відносився на уроці до своїх товаришів, педагогів 7 Мені подобається, коли педагог використовує при викладанні предмета приклади з художньої літератури та творів мистецтва 8 Я вмію самостійно підбирати приклади з художньої літератури та творів мистецтва до вивчення конкретної теми уроку
 31. 31. Анкета для учнів щодо проведеного уроку № з/п Питання Ні Частково Так 9 Я виконав всі завдання, які запропонував педагог на уроці 10 Я усвідомив зв'язок між навчальним матеріалом різних навчальних дисциплін для вивчення теми уроку 11 Я зрозумів всі форми та види своєї роботи на уроці 12 Я зміг самостійно встановити зв'язок між навчальним матеріалом різних навчальних дисциплін для виконання конкретного завдання
 32. 32. Анкета для учнів щодо проведеного уроку № з/п Питання Ні Частково Так 13 Я вмію працювати з різними видами інформації (графічною, текстовою, цифровою тощо) 14 Я вмію працювати на комп’ютері 15 При виконанні завдання я зміг виділити потрібну інформацію з великого масиву 16 При виконанні завдання я зміг поєднати інформацію з різних джерел
 33. 33. Анкета для учнів щодо проведеного уроку № з/п Питання Ні Частково Так 17 Я зміг дати відповіді на усні запитання 18 Я зміг дати відповіді на письмові запитання 19 Я зміг сформулювати та висловити свою думку 20 Я зміг сформулювати запитання, провести діалог 21 Я зміг працювати в групі
 34. 34. Анкета для учнів щодо проведеного уроку № з/п Питання Ні Частково Так 22 Я зміг застосувати вивчений навчальний матеріал на уроці для вирішення конкретного завдання 23 Я зміг практично відтворити показані на уроці прийоми та способи виконання робіт 24 Я виконав домашнє завдання педагога пов’язане з самостійним здобуттям знань 25 Я завжди виконую домашнє завдання педагога пов’язане з самостійним здобуттям знань 26 Я самостійно займаюсь розширенням свого професійного кругозору завдяки вивченню додаткових книг з професії, журналів професійного спрямування, відвідування виставок тощо

  Seja o primeiro a comentar

  Entre para ver os comentários

 • svettlana2012

  Sep. 6, 2015

Компетентності в навчанні

Vistos

Vistos totais

1.119

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

383

Ações

Baixados

10

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×