O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Псалтикиен възкресник

650 visualizações

Publicada em

Осмогласен учебник

Publicada em: Espiritual
 • Hello! I can recommend a site that has helped me. It's called ⇒ www.WritePaper.info ⇐ So make sure to check it out!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Псалтикиен възкресник

 1. 1. пспптикиннъ а їївоскрвсникъ СИРЪЧЪ Осмоглнсвнъ Учнвникъ СЪДЪРЖНІЦЪ ВОСКРЕІСННТН СЛУЖБИ И ВСИЧКИТЕ ПОДОБНИ НП ОСЪМТЪХЪ ГЛАСА МАНАСИЯ ПОІЈЪ ТЕОДОРОВЪ учитвль въ софийскнтн духовна свминнрия совствнно издннин ооооооооооооо . -
 2. 2. (ЗГО БАИЖВПОТВЖ ндажеышъйшемы 6Н3ИРХ$ БОІІГЙІРВКОМВЅ господин8 господинв І638ИФ$ ПЅРЕОМЕЗ БШСОКОПРОСНЪЦІЕННОМЗ и ОЗЅЧЅНОІІЮБНБОІІПЪ' ниписииппицпип а я: принос. .спомнимпици-цици с со ви п новини новини. мн. ни. .. . в . .ь н. . д опсипва . новини пии л кг' ' з: < ! 7* „ . . . : НРХІПНОТІІІРЮ И ЕІІЯДІЈІЦЪ НПЗТОАЦІЗ Ю ННИГЗ ндягогонъйнш поенњшяетъ милиона“ еІІІІІОсОІІІЈІІсІООІОІ ІІБТОРЪ ШИПЯВИ ПОПЪ ТЕЗОДОРОНЪ. п : изминавани ц пппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппппп оп Г їдїїчдбдї ч Б І. І” С І О. . 'јїї| јцоооово овоооооооооо
 3. 3. Нвторътъ си запазва правото за прїьпетсатнаъяс или пртьиежлане;
 4. 4. Воскресникъ или Осмогласникъ. Начало перкагш гласа. На ВЅББшФЅ на Веднцтй Вечерни. Господи кеззиыхъ. Гмсъ 3. д Па. Ч Г' *І ІІ г е спе ди коз зклхыїтг 51: 'І: съ; 8 сми н и г г* І Ъ Г г . :ї 73 *тт б: ъ х' ц “ " ъъїк ц ъ ши н и маа ч м; 8 смо ши и мм Го о о . т д 7 9 спо о е о ди ч Ге спо ди коз зна ах: кте *д (хІцы-. щјръъ-. ј Г' ХІ д' 2 в* 'Щ м; 8 слы ы шни ма аох/ вен ми гм Г СХЗ----~ХІ'; ЗР%-~-~ч ч--Іпхїїдкї--ч свмоаееевнїїїњдыееее е Г Г к: ц г' к. ) е е е гш шо; кнегда коз зи тнмнъїте 51: 'И от
 5. 5. 2 осмоглдсникъ ни ІІ ч Ії Ії ч Д . а ис пра внитсдмош и нтвдмо о д а 4] *О ІІ; ІІ *Ј Г Г Й Кш ш КА д А" Н Н ЛФ ПРЕ ЕАЪ ТО БФ 0 Ц г. ТС оючвозд*днїгр8к88моо: е 'С: - чј” Чч ъсхъ х' “ъп к' Т. Т 'Т Т* І' ХІ? К! І' ю *и жар тва ве че ер нд а в 'И от 8 сми Подожн Господи. Па. в. о до жп Го споднхра не нї в оустшмхмо има --І *а -- т: и дкерь ш гра жде нї А ш отстндхвмо ихв. ч к! е от као ни се : рд ц: мо е Іїсдо ве са АЗ ж) КАК СТБІ д* Н! ПЦІЕ КА д 'ГН БН “ІІІ ШРПІІСЙХЪ. На Господи воззвдхъ етїхиры Боскресны. Гмсъ З. Па. В ку , т: е чер НІд на дшдмо ли и итвыч прІ
 6. 6. ГЛАСЪ първи. 3 ме ха І-'Кддцї г ХІ . Ж ""'-» 'П: и миевњты ы ый Го о спо о о ди ч . 'Комик ч вї *Ч ч к! хј . ' 'П: н подаждвнаашш ста вае ІІІ І е гр* *в хш швъч П“ -мњївшы-ыы-къїыщцї чъсы и к. ) *ь ч-її-к ч на кш е дииъ е си н ш а вае ей Іїмї р* Хич г г г *а . . . д* . п во ос кре се е е нІ І І І е. ч І- І" Г' ІІ *ч* ІІ ъ ІІ % І. їдд-хж-њкзтхы-мъфыъы-щ ч--и-ц Тсм-ах! ( вы ди те мо 8 дї б е (й ї ш шнвч и І“ -тъ -г т: ш ш ЕН МН Н Н 'ГБ Е е Е Е г! " Ч Н Ад х» ї-. дъї г ч. КЈїЅї ъв НЅЪїЗІЧФІ-АЖЧІпІыЪНП ди те саа в8внем'вос крес шем8ннз ме е ертвыхвч Г' І- Т' е) ыїщщыъъ ч ви ъ ч г . д *вир ч ш кш то ой есть Но огв наш: . ги нз ва вае ей г' Г ччІц-Іхїї насв Сб ве ез за ко о о о иї І. їй на й . Ј ТС а а ашихв. ч Г Т' І" Е-ьы-цкдјдьјд їдддыдыї А Йкыпщ прд и днте мо дїї е вос по о ннмвди по ч Г' ч као ни нм см Хрї І ст8 ч саа вах ще е го из мер 1*
 7. 7. 4 осмоглдсннкъ. К) Г “т ТЕ. К--шјъгхы--ІІ Б) у І и с и ткыхх ке ес кр: се е е е т: І І І ч Бъ? ч Ії ч ч Ху * ТЕ ЅІ : а кш то еи есть Не огянашхч 63 пр: мсгнврд *ъ 'І н. " -*"'ъ 'П' с ь' . ц и жІ І а м: І Іръ и нз на а авмн ч ІІ ч ч п: ч е се ли т: е са не не е са днес тр8 ни . О ъдьЧ-Зъъчдъ: . -. -дъ 'п *геш ско ва н! б а з: е млн ч коз зе пЪ т *ъг г г г јїдцдїїащцццІІвї$дпцнщјй п *га го ры ы не се е с е АН І ї е ч] ЅІ К, св но Емма н8 ндъ грй хи на ни на Кре ст* 'І: 'І: І' ч. .: ..~, .:. .п . ... .&. .Ъ, г,3:. .'**. .:ї~, ~,гх, при гке ев ди О; и жи ватъ дал АЙ сме ерть щ п? Бъ? јтппцІІт-цч І 8 ш ер тки НЧЧ И да ма кос кр: си кый : а в «гат І" Г' -. .дьъдњдїдїддњ -тт-ъ ІІ че до к-І: 'І: 'І: ко о е ме 8 8 Ѕвсцъ. ч ІІ ЪІЧ м 'п ю во м е ю рлс пан нм го е сам ми д г' ч г- ася ра а а ди О; по стр. : дан нм и по о гр:
 8. 8. ГЛАСЪ първи. б цвї-щщњ; г д-щчш-цчзјщыжтхыцїыщжы е ве ен на т! н вес кре ес ша а и нв ме ер 7 *її* п твыхчч вес пе нмв гм ге е е е ме8 8 8 ше ч Г ч Жижи ч вї КД: ... г ї-дї еж; твер ди н пра ве см вбемв цер кевьтвеае Хрї ї а ч ч Чий. ; че ипп-щї јщывшчеы ышшжїј{Ѕ&ъкц-Ід}д%щыц ТЕ І' С? ! Е Ч Н 01,' МН ОН ЖН Н ЗНВ НА А ШЗ 'ІЧ . 315%: * жк пц . д јїцц%; ';ъдщ хдд' -""3' 'п' ТС п вш вмагъ и че е ае вй 'І: ве ме 8 8вецъ. ч е мне м8 тве е м8 гре е е в8 пред ч цд ч! " Г ха сте м ще не дее сте е ей н: 3 б н ч Т' Г' . . я вар їдзїтщ чїсхцд ин* ч г Санта см ве сае е вї е е при и не е симъчч не из чаши-нивата. в-щччсхшщъйпщ ква , *т'ва *“ 8 Христе е е Не е же е енашвч пкш { І- ч Г' Бревгвисмерть прїддъе си и вез грв в 'І: 'І: 1: 'л: 7 хЈ шне ч да мї ре ви да р8 е ши вес кре се е
 9. 9. 6 осмогласникъ. жиг . вини-ц *типа г г хдд' К І нї е 'ІЧ га а кш че е ае в* "в ве ме а ІІ 8 8 вецъ. ч ЅЈ ХЕЙ' *ч* и же От ц8 се вез на чаав на и се при сие с8 К-цвнї г' ХА њјчІгІ-ІІІІІЦЕІЮІІІІІІІІЦЕЅКІІЈ т: шна (Фае е е е е ва ч й? дв ви че свика Ц Ј Г ЧО! КА ІІОФ НВ Шбд ШАГФ Н! Н ИЗ О! І ЧЕН НІІРЧЧ І' І- 'К-щыщ-. ..К-. .Дј јас-хдд кдъфьїгыњъ иКреств и сме ертв насъ ра ди ве ае ее 8 прд 5 Е Н“ Шд А А А ГО Ч Н КОС КОЕС ЮНИ КО саа а м: вес пе имъ гаа ге е е ме 8 8 ще ч жи ве дав че Ге е спе ди 'ІЧ саа »ватъ г. . . дцщјјачышцїц%д$їдїчцищц й Ч по не: Спа а се д8 8 8 8шъ наа а ашихъ. Слава и ишгв а". Бегередичеиъ. Гаасъ З. Па. ч *ли С аа аваОт ц8 иеы ыын8н ева» те м8
 10. 10. гласъ първи. 7 ЮдшшщъК-„ц . ..ъ т: д8 8 8 х8 ч ны к'ви при нсншн ве вй 'Іски вт: кш ц г г ви "-"ъ 'д: ш швъ 51 а а ажннв. ч ЕЛ *ч* В към т хм' ч се мїр н8 ю саа в8 ш че ае вевкъпре змв ш8 8 же ( г' г' ш т-ъ т: и Наа ды ы к88ре е еж дш8 8 8 ю ч ч Г' """ъ 'П: ме ве е ес м8 8 8 ю 8 8 Ѕдверьч вес пе пщшпдњчыпыщ имжшаарї же8д1гв в «ь в в8 ч Без пае Т” е тныхъ лев в снь и швр пыхъ еж; 8 де вре е І І н! І І І Е 0] сж А БФ Ш ЕН Н Н СА не д; ц че* г г' ства ч с! м пре гра жде иї 5 е ЧЧ вражды ра зр8 г Г г* ши ившн ми иръ ввее де и и ца а ар ствІ е
 11. 11. 8 осмогльсникъ. п ч-п-ицщыцццщкЈ јј('хцц : Ф вееерзсчсїюоувшшнн м: : 8 ще с 1:1: ры ет 8 *гвер жде е е н? г Г ч ч. щ. ча *їїїї т: *т* *зт›“*”'“'т“'““'““ І І І с ч по зор ни ка и ма амы из не А рож ч “ъшї --: -ь “Ч п дша го е са Го о е споо е о да ч дер Ј би. Ч г' Г' ч» п. ; ч за . ай т: от 8 8 вш ч дер зай т: дю 8 м Е. ; кат' Г' к) щ, ЧЕ. -"'*-в 11 вино е о ж! І їн ч ивотой по 'ІКР Гч “Жим хьГ' Г 51: ди нтхвра ги 'ІЧ ш а а кш Есе си н н К““Ч“їг; з А! Е 6 ЕІГІх. . Р ч (дайте тихт. Кїевски мап-км. . Гдасъ г. Га. к. Изслушано отъ Всепръподобнаго Иероднакона Максимъ пръподаватель въ С. Д. Семинария. Г' Г' Г к* 'г: ти и хїй енд ты д см вы : аз смер тиа „. г' г- кд М гш От цд не в: съм гш ч (ФМ: та гш км ж: ен нагш
 12. 12. глАсъ пъРвњ 9 ~ь. .{. :.~. ... с;. .:; . д: .. .цДь-. Ѕ 53. ъ ж. ъ І н с8 с: Хрб ст: ч при шед ше на за Ападк се ц Г ц Г Г д Г ФА! ! ЦА Ч БН „АЈЙК ШЕСБЙТЖБЕ чар НїЙ ПО ЅМЪ ОТ цд д . І г- м. , К! Ом на н От та гсдз 8 хдБоо га С; до сте - ! Г' Г' - имъ е си вс вещ време на а п-Іктъ вы ти гм а см 'в (пт-и: а: + -х 5, »Сад-нд ъ д-Г *ч* г К) І" пре по до вны ми г, еы не Не жїй жи ко отъ да май (Р. ц ха ч ч ц --ц--цсх Ъ ч-І-. Іч-щццт К. ) тІІм ж: мїръ тях см а кнтъ. Г На стїхсвнй (Фтїхнры Боскресны. Гдасъ Е. Пд. к. Ј г ХІ Стра стї ю тко е е ю Хрї ст: Юстрд сте ей СКФ БФ А“ ХФМСШЧ Н ВОС Крї С! НИМ! 'ГЕО НМК ЅІ А игї не тжа нї д нз на кнхомсдд Го е оспеди . .Е-дъжд А см ш т: 1:1:. (д, А ра дв етсдткарь Н! Б! СА да Б! Сб БАТ Сдср'
 13. 13. 10 осмогласникъ. Г' ХЈ 9 и І р8 ка ми да коспасцштз : а зы ы цы ска се акаш. ч 'П: ї/ К, Хрїстосв во 0,52 нашвч на Крс ст* прнгво здн и грїчхи Нд 6 Шд л] Н СМЙрТВФЧ' “дер ТЕНКЖ ЖН Б°ТЖ НДМЗ Адрс* ТС ва ч пад ша го ХІ да ма все ро од на го носкре . ..Ч Ух! пр си н кын : а кш че ао к* ко мо нщж. (д, у К, Јрь СЩН Н! Не СЙ Е Н 35 ДІАН Н! ПОСТ" Ж” ІИЕ , ко ае Іорас плз аа са е си за чедо т: ко ало ТС *ХІ А нЕ е ч е го жеїїдасрйтздоай шгор чи н ст Р ч--п--ъ ъ кЈъъкЈъ ъ--І%-ъъ Ч ХЈ ха ч “т. Н пра КЕАНІЦХІ А8ШЩ ПМ ЕМ Ш! КФ 3041 „ДФ К! ! Шд СЛІ И ААМЅЖ! КЛАЙН! 'Рд ЗН ЖАН 'ГЕ АА Іїпрг НС “ОА ННХЪ. К. - ** *Ј б? т: „“^'-- п. з*›Е›“~-- коскрс се ч ш ш ч8 да се , б ка кш смер тн вкв си ксйхцжи и знь но : а а ко же во ехо т* мїрж л.
 14. 14. глАсъ първи. 11 г- ч. 'щщыїї-*цчъд-чъчшщч-т-«Еыјъ жїх п итн про т: ти нти зо кЅшІЙ и гаа го мо шїй ч кос кр: сый ий мерткыхк Го о спо ди саа катекксјї) с нм Ми ро иш ш си цы ми Іг ра ио са а мъ Е ха ци ед, со тща иб имъ и и ры да иїемъ гро на тко в гш , кости го ша ч и и: ш крйт ше пре чиста ъч-Јъзи-к-ї-'щ А д--ыкзчї-мъъч-щч-ьъч ги» 'Н: аатко е гш Сб И: * ге аа жеож; к* *Ісдйкше Ј її Т: Ч їыд' но ко е ч и пре саа кно е ч8 Ѕдо ХІ по сто „шап ма го аа ХЅ ч кос кр: се Го сподь по да ч . О Г ІІ *да* ч г Д МІ рд ЕН Б! К“ Ю МН ДФСТЪ. Слана и Никита Боскресиый Ногородичеиъ. Гаасъ Я. Па. *й ' ' й А м ка От ц8 и Си н8и8катом8 дв хЅ *Ј ХІ И иы жк иприсиш и ко м: кикйкшккп мииьЈї' е: ис
 15. 15. 32 осмогласникъ. Р ч Ј ч! поа ии см Н са ІН но про р: ч: иї с ч д* ка ко К. . до ди м е си и по рож д: сткк : а кшпыжа: рождстка пр: вы аа е сич Богъ ко кк рождъй см ч І ""'ъ м: *Ікмъ ж: и е ст: стка но ко пресйч: ч но ш Бо го ма а ти мо а: иї м тко ихъракшккд К. 9 кткошъ хра м: при ис си ма д т: кк и: пр: с ври ч ”ХІ ЅІ ХІ но в кш каа го 8 трок иаготко и ма р8 ка а мамо см а щи 021. на тко д ра кыоу ми ао сср Ч. Ч. К. 33 А Ъоїтїїч) „дпсдд и мо аи спа стисњдз ша амк иа шы ы имъ. Вк Пеадкаю на Оутрени. Г" Богъ Господи. . Гаасъ З. Па. к. В ОГЪ ГО СІІОАІ: Н ІЗІ БН СА НАМБД ЕЛА ГО 6110 ВІПІГОІЕ к-ІІІІІ. ІІ (Х ъ З т Ѕ ъ Т '. „майко и и ммГо спо ди: .
 16. 16. гласъ първи. 13 . „ І" Йпвстипаиый Тропаръ Боскркиый. Гаасъј. На. к. *Ј т А а м: ни зап: ча таи8шІ 8 дтд и ко 3 в “-- ъ ъ -хјъъд-Ј-ъът и ншмкстр: г8 8 шымкпр: чи сто : тй 'І: ао тко ч в 'ІІ ч -Аї--г/ -ъъ ъї/ -ъъъу--К- А кз с (д кос кр: :саъе си тридшкиыи ела с: д да Т: р8 ай мб ро ки жи зиь ч с: гш ра ди си и 3 ч ІІ ч ч-Ір-ы-: Ј-ъъъ -к-сїькзъ ъ -ксх к аыы и: к: сиыако пї а х8 тижизио дак ч: ч А см ка кос кр: с: нїютко : мв ХрІ ст: кЈъ-І-„ъ ъ 3 ъ цд: ... -Јд-ъь-ЈЗ-ъъ . А '""”' саака ца ар сткно тко : м8 оп] саа ка смо тр: и! но тко: мз е ди и и: ч: ао кк ко мок ч: . Г Носкрссиый Богородиченъ. Гаасъ б. Па. к. г а кр! и АЗ кк шак ш8т: кк дкко ра д8й са со гаа сомк копао ша ш: са кскхк Баа ды ка ч Іїт:
 17. 17. М осмогласникъ. . а к! . ккскаткмкКІ кш тк (д : а ко ж: р: ч: пра к: диыи АдБНАЪЧ И КН АА СА 6 си Н Шир Шд Ш НЙЕЙСЖЈІ; Ј *Ј К. , п К, НФ НО СН Н БШН ЗНЖ АН Т! :ІА 'ГЕО 6 ГО Ч СПА Вс! КСЕАІх вън-д: ... А 3 *ъ вы. ;- А ш: м8 са Ета саа ка про ш: :д ш: м8 иьї т: к: ЅІ Ху САД БА СКФ БФ АН НК Ш! 658 НДСЪ РФЖ А! СТБФ ОМЪ 'ГЕО *Ф Ц-*Ччгје Н Н Н НМЖ. Бсако: дыханї: . Гаасъ З. Па. В ї/ . са ко : ды ха н: : да хка а аитъГо о о ч Р 6.4; Г в ч п , ЦКЈЪІІїІІ-*ВЪЪРЪЪІІКЗ спо о о да ч хка аи т: Го спо даа 3н: к:ск І- 9 з“ хка аии и т: е : го ккы ы ышиихч т: ч Г' х/ -ъ кк подо ка : тк пккк съъъиь Бо о о щ: : о г8.
 18. 18. ГЈІАСЪ пъгви. 15 на ч! " г хм' І! *т Хм Аипегоксиїїг г: :дн и и е : ха “їпї пир Чан? І РИЧ ХВА АН Т! Е 6 Е ГО КОЛА СН Н Н АМ ыпсыыъїщ гд-вюдъъддыїкзъдї-ыд ы е : гшчч 'г: м: подова : тъпйкй съъ к г" д . Ј ъиь Бо о о о г8. І' На Хкаличчхъ етїхиры Боскшсиы. Гмсъ З. Па. к. Н о : мъ тко : о Хрїст: спа си *пак иВ ЮСТрАСТІхЈї. и Г Т' хдд' І--ыз хдд' *тъ "' см кимътко : : : Боскр: с: : иї І : . д К Ч у ЅЈР рїстъ "рд 'ГЕЙ П* 'й Вы" Н смї ЙРТВ щ праз АН“ н ХІ кый и кос кр: сый иїз мнрткыхкд отми ри на ш8 , О й А х* по А жи зиь Го сподид : а кш е дииъ кс: си мнъ. ед' За на А ч ~ „мпкк ни кыи и ч: до м: ка кос кр: си и кый Еос кр: с: ипмъ тко имъ Хрї ст: спо
 19. 19. 16 осмогльсникъ. јїъ ч-щсх ЈїК-їїыц А “дчв-пцбъъъ до ки насъ чи стымъ прд цшъ т: 5.1: п-І: : ти а ХІ ХЗ ФП д см кити. сл) А кдх» В о го м: пио : тко : син схож д: иї : д см ад щ! "О 5 553571“ ст! 90 АНА СА е си дъ 'І: кыдгї' и и: раз .18 ч: :ик кыдке сн ЮОтщЙ р Ч *Ј *д* НФ стра АМЪ 6 СИ Б! КШ Ч! ДО ІГІІКЪ Н БФ М Ю к. ; 5 а 'дыщј к), пр: т: р м: :дъ е синїтьч кос кр: см. е си ЕЕ гро '- КЈ ХІ о о на ох. / : а кш 65 ч: р то гапро из шцъд *д* ХІ ' Ч ' А и Сп& СЙ НЈН МІргН ГФ Ф СПФ Д“ СПА 36 ТС Ей. ц хм ІЙ ъ А г да при гкоздгвд сак е си илдр: м; Кр: :стиймд тем* да оп; кшр тки и ст , мр жа к. : крл жї д ч ткарь х. : по ко М на сив стрдхомъткоимк и Ндк им: и: :нъ
 20. 20. глдсъ първи. 17 ІІ *д Г К? ТС ХЅ, Бысїддїр Жб 80 30780 І Ю Ч МЦ! 'РЕН Ш шгршвї КОС КОЙ сит. есич и раз не ей ни кв Рай (6 варздъеснд ІІ *Ј *з* ****<; *» т: Хрї ст: Бо же нашъ см затва-І: . ч Р ы да ю шгсо 'гша нї : мъ гро Батков гш до сти го о ша честны а женыч ша ми* ше жп греши Ю Ж. нирстъїтъ н съ; вйдйкше К! НР гемч но но е н *ц-щч-ІІ-АЗБ ЖЈцК-цІДК-ц: “Ј 5 пр: см акне е ч8 8 , до (д коз Н: сти шап по сто ХЈ ї н-: Іы-цјјы-Іцјји-Іцы-Іц к-дццїч-дк-ц Т: *цд и А н „мшмкч : а а кшвос кр: е свГо спедьд да . ъ р8 Ан , О г *Ј *д . " 7“ ми ре ки не м ю ми лоста. . с] 9 С 'гра стай тко ихъ Бо жа ствеинылњвпазыдлхх по км ша смсњ Хрї сте Ное жвојї. н е же : Юл ш ш ъгЪ км ды чт м8 скдшш но дйй стай ю д] на ко пвц: . 2
 21. 21. 18 осмогласникъ. и ка“ хМ-щъшышчїшыьы *ь Ч п С-'їхыїы-ц-ы. . кткшккко го п каен ъгІ: кьякшемщ и ко ко тем: е Ј г и. пкдъїцшжы-щхыщї. : А Ъ напада-ддз спах шина чдоанце про скйтн и прак ды дйне ке че ер *д . й хњнг не мо на ста кад д сІ ах н! ю Го о спо ди саа *ъп 3 ' ТС ка те Н: . с; Ѕї че Л Іо ко мах теж ный ро о де екрейскїй кн8 ши Ј ЕК по 'ъ *мда-въ ида че тачи-адът те чгдйсвтк и же ЕП! аа т8 при шед шй и да ре Ч п *Ј кзткстрегз 8 шї и ко н ни ч гад: свть пе ча ти ХІ грш кеш а дка-к пре ао женя кыстьпо гре кен ный гд-І: г' проданк кыстк не про да аненыйч ка а кш от кра де но ЕЪІСТІ со кро ки шеч что ш кае ке тв е те Спа Ј со ко ко ста нї е пре кез за ко нІ и І 8 де тт и Ч 593 “РІ 35 И Ж! ЅМЙ др Ткыхв СЕ° Б°АІІ И п: *
 22. 22. гласъ първи. 19 ц - и- ч -г-чътдїкзъъ “ (х Ч х. пп да етж мї ро кн ке аї ю ми аостк. (Јутреннаыд (Згаггеаскаах Стїхира. Гаасъ З. Па. ч ч ІІ ч ч *дцп С ' -І х. / аа а ка От ц8 н Сы ы ы н8 н Ска то м8 бї-ї ч'--” . ... , , д Ар 8 8 х8 ч н ц ~ а го о о р88оу че никшмк нн, а,8 8 8 вниымкч за земно е коз несе нї е пред, к] “т ста а а а Гоо о осподьч н по као ник , . К) ТІЮЕЈЗВІІВІІЩ х) х) шееесах еем8чиданны њакааасти Г' ъццЈ-„щъјагпп Ъ) х. / . .ъ Т! кездкнаа Зчннннкшеее есдч 9 . - Ч кпод не кее е сн88 юпо сы аа а х88 са ј. -дц-ы-: цд-Зьгъъъъ. : г. кдъї. .. к) . Ј д, дск/ про по ми: 1: даа а атичче жеий мер ткыхъкос кре се е нї е чч и е же на не ке 210
 23. 23. 20 осмогласникъ. че ч Г ка: г Г' 'че М шжьжчдСїшдїњгзїкцж Т: чипгыїц сакозшееее сткїпї Іечим же и ко к* кн пре е вы ы ка а ти 'Щ не аожный ш вт: ша сњХрїсто о ооскНо огк и Спа : Ії Г І' тц? тшщжшыеыдјјїыцжцпц . .С 8ШЪ на А д 6 ШНХБ. Конецъ перкагш гааса. ---- Начало КТОРАГШ ГЛАСА. Нк @8ккшт8 на Ееаищкй Вечерта. , ш „ -еч Господи коззкахъ. Гаасъ й. :Дъжд Ай. че чїц-щїї ч гїх „и 9 о о о спо ди и ко оз зка ахккте кк *Ес оІ; А *тшыиыкггъїыщтдїцыдцд саы ы ы шн маша оІ; 8 саы ы ы ы : нима Го о г Г' о спо о одисз Го о спо о о дн коз . .Т зкахъ Іїте въ 1: от; саы ы ы м шнн и н маса г' конмнгаааа с8 моае е е нїяа моо е е
 24. 24. гласъ втори. 21 егш пица кне гда коз зка тии мии и еїте е І" Г' к* д* от; саы ши и махГо о о спо о о дилда Г' І" *Ја* а ис пра а ки н ит см мо ан и нтка мо омсдъ Іа акшка ди аооо преедктооко в хм ооющъкоздйманї 1їер8к8 І- Г' Т" ч І- МФФЕ еееюжеееерткаке ЧЕ! Ір д - Ј г' . и-. ъ ви 6 х* д“ нм а а аа *да оІ; саы ши и ммГо о о хЈвГ' Г й П. спо о о ди. „ -93 " Поаожн Господи. Гаасъ. к. ди. к. о ао жи Го спо ди хра не нї е оустшмкмоимкдїъ Ѕы! " А и дкерь ш гра жде нї ах а ш оІ; стнахк моихъ. *дъ Н е от; као ни серд це мо е Есао ке са а8 как
 25. 25. 22 осмогласникъ. *д* ІХ *шпиц 'Ъ 'Ч сткї мшъ не пше ка ти кн ны ш гркскхк. . *е* На Господи козкахъ Стїхиры Воскресны. Гаасж к. м. І- ч И реж де е е ккккщъ 66 От ца ро ожд ше ЅЈ кде? м8 8см Бо жїю Сао ооо к8 ко паош ше '°"1› в ки ІІ. м8 8 8 см са Сб да: к кы ы има рІ І щ; щщдюдмдъыязїњад А . *тт ищъпрз иди тее е по оокаоо ни инаа ч щи ч ч “о. .0 6 Хї Ч А Ч см *дзкрестк ко о пре те ер пк к кккъ *да по гре ке І- . хм хдд' н: Іо пре да де е е см : а кш са а амъ ко ДЦщС-ЈД -"'ь ч -6-3 ч *ти ос хо о о тк “ч и кос креск из ме е ер А ми хдд? ткыхкщъ спа се мм за ка8ж да Іо 8 ша го че е Пънк ч! " г' шычрдывыщък-Іщ . ..ж . . А ао кк к к ка. *да І' Х хм рї 1 сто осъСпа а аск нашке же на ны р8 ко
 26. 26. гласъ втори. 23 пи са нїї е прнг коз , ан ивана а Нре е е стй Г нЕ: : Г ч . О їп-щк Ъ в имидж *аз *Ј 'І: 1: за а гаа а а ди щ: и смер -гнв ю дер жа , - ъщщјъсхыыфгщј К: . ы-Јїыщцы-„цъ *тъ ч -њ хж а к8 от; 8 пра а аз дниччпо каа нм а е Г' *д ІІ. тхд Г “чиния. им . тема е в гш шчз три днь : в не м8 Вес кр: с: е и. ; й: Г та . ..ц-т ІІ в нї І І ю. *дъ хрїйстекеоорноскрвсвъ е нї її Ј в кг' к] -гъ І '45 'РОН БФ ЅСТВ "З 56 ви Н т! САВ Н Н и енд д ав. -- а а ви : за асх двшя на а шнхжшъ и всаа а м: стра а анлгйй Г Г' ї--Зщыдчдјјгхајтдзыц ха т, в хм дху и км: 'І: ъ 'Іяп цйййи си никкшъ па ки гра дстхсз ди ти мб 5 їрв е е го о е же ыјсхь-Цддщ а ІІ е е се е езда. '-~.
 27. 27. 24 осмогласникъ. ї е ве рас ІГІІН ша го са и по гре е вен иа А т* ^ а поща ггеахпро по Н: да а а Наа ды ы кЅ и гаа го о аа а ше же е накипи-дв прї и ди те ви т І' да? *Й дитеидйййежеаежааа шееГоо ч Ј Г ч ч *Е ме їкЈъ с 'Кыщкзцдышадтдц о следи-дъ кос кре се но па ко же ре е че е на -е-ъ Чип. чГ Г ч да. кш ш все си и и аеихь-ь т* 'Іїм же те 51; 1: І'- 'ч' ПФ Кдд "д д Д ЕМ се“ е А“ и Н НО К“$ 553 СМЕ б правилник “%'; ш;~, *.: ммкмщкщццгхыаїњ. гд *д "'-": Іъ Б ча е ер тно о о м8 щ. Жи зио да вче Хрї сте по о І" цд чГ г њ ттешїд"*т*--аї -- а мн и и АЅ 8 Зйнасъ. 'да ЖЖ *д* К ре стомх тко имъ оу праз дните е сидїз Іо Ѕже ц ш дре е е какам а ти: : *дъ по гре не нпемхтво имъ І' г в Г чзьъъдыкчщыщњр “е “Г км' ОІд' МЕ ерткнахе Е СИ СМЕ 6 6 ер 'ГИ Н дер ЖА А
 28. 28. гласъ втори. 25 Т* " ч-еъхъг хм* а 1:8 <--ъ во ста иї е еемвжетво о иахъ про св* хм *т тиаж е си ро о оодъ че ао в* 'І: 'І: че е . .І( І” . . 6 А е свян са се гш ра ди во ш І е е емъ тищъ хы* . ва каа го м: те аІоХрІ сте е Бо же нашъсаа а а , - сън-цд“ ъчгхшщг хдд-щ ч П, А ва а те е е 511. ЧЗ г. Т' 89 вер зо ша см те в-ІгІ: 1: Го о спо Г' Г ка ч Г “ъп. Ниш о о ди Щъстра а а хо омъ вра та а а сме 'танц м; тача Г ъїщ“ фъдщч ъї: вид; *ча А к ХЕЙ' ер тиа а а мшъвра тии цы жее е П а дш Г“ хд ка! І' Г А чиІ-щІдшщгїщЕхЈЪЪКІ-щњї оовышъви дйвшетмаааоуво ма . пвц-т ІІ а а ша а а см *да вра та вомйдиа м а со врв шиииаъ е сичзн ве ре и жеав зны Ј ъ хЈ *тъ *І -еъ ми хм д! СТЕ Е раъ 6 Е Е СН д-ъ И НЗ БЕАЅ 3 СИ
 29. 29. 26 ОСМОГЛАСНИКЪ. г“ їыд А и ннасвш Ютмын ей 'Іїнн смс е ср 'гны м *дъ ти ч ч ич чг г Г ЧЕ '°""'°Т* и ч' ЗШ Нд ШЛ РЛС 'ГЕО 34 (І ДЈГІІ 6 С І СН. 931 , - "Тъ ЅЈ пд ситыьн8ю8 м: 'Іайснь по ю 88 чІпІІьІчІІІІІІАчІпІ-Іщ . ..ї в 8 ще (6 от 8 зетя. ке е ФЗСММШ-”т прї и ди ъ“ ъ мъж. . Ѕїтйъцасдњждїщ те вснкїдо МЗ Го о спе о е днемя при па д: 'ъъсїщмцхчуїїї-її-'дцчдї А ї-щхцчдї шъ гмгео е е дш8 8 8 цпщънда , ми в 31: 'І: 'нрав пны ый сл» и ИЗ: мер 'гкыхкво ско: г ХІІ ЖЅ ХІ Г' 'м: Цц І". *З А “в "'"5'-Ъ ЅЈ сыйсдъ и еый ЕМ: й 'І: й дмгызхъ О оотчихх г Н “З. "*ї " шшчн сти и грйхи и и на а ашд. -Зч (Задна, И ншгк 5. Бегеродиченъ. Гддсъ Е. м. Г' м а а на Ооот ц8 8 ЅнОыынЅ иди
 30. 30. ГЛАСЪ втори. 27 А 'го е емв дв 8 х8. *да Г и ны мн* и при и снш н ко м: 'І: ки Н: њ-Ѕ--З-. й А кш ш шкъ И мннь. с: . , - ф 'ІІ Т п ку рой да е ссййнь за а ко он на а а І' ч. : ч. ... к.. .:. .?: .:~, ъъ{. :!. .“. .{<. : А К, ГГ) мцзваа го , да ти ииприн ше в вдшнщъ м коже но 2:8 пн и Ндсдъ не ега ра ше ш на а а м. егмача 'га кшдйкаро е ди аа а Г м) Г Г м) Г ЗІјІч-ц Дни-гхц. . А д-дццм-цз. Ј ЗГ З а а е е е е сицз н и Ай 'к 'І: ва пр: вы ( '- ““* ЅЅУ аа а а е в е си Чакмйстшсто м па а ы--ъъјї Ех: - : ІЪЪЪІхч-цыц-: ЅЪ А *І ХЈ е е огненна агшцз пра в: с дно с е ъ е ц-ъъц&2@ї. ';ъцї. -Зъ д; С: ... . ..й в коз сї да а се е мн ц: *даим* 'Ісстшшш , От ку игмссевахриїстеооеоео
 31. 31. 28 осмогласникъ. ч ха ч ч ка: ж; оооооскд-чспаасеиї : ъд888шк хьГ Г кв . ї-шц Отщтк Чтд на а а ши и и ихъ. и с с' ге. . Г На Стяхокнй Стихиры Боскресиы. Гаасъ к. а. к. Хай? Хзд' ос кр: се иї е тко е е Хрї ст: епаа се *т ксІо про т: ти ксе ми и8 Іо'--. и при зкаак е си Жд тко е соз да нї е Бс: сиаь и: Го спо ди *о* ч» и 7» ч ' ТЕ саа ка те кк. ч: ц Кд КЈЗКЈЪ 3 їьїп ї3 *ХІ рекомкдпа се от праздииак е си<-ъ Іо 8 же ш дре А му' . е ка каАткЅЧБ дер жа к8 смер тир' по гре к: и: ЕМБ 'ГЕО Н НМЪОу' МЦ) 'ГБНАЪ 6 СИ "*І 1190 СЕЙ 'ГНАЅ Ж! (ІІ-ц кипеж ч цї їзїїшткјїїїш-ычпз 6 СН 90 ФАБ НДСЪ КФ СТД Нї ІМЅТВО НМЪ ь": 'ГЙМ Ж! ко пї : мъ те кк р' Жи ко то дак чвХрї ст: Бо
 32. 32. гласъ втори. 29 'ІІ *Јбсхт- 'Ъ 'Ъ *я и до Т: жп нашъ саа ка те Н: . '-~. н ЖІ ' ХІ а Кре си: ш каь сак а ХрІ ст: при гко жда х) І к; п -т--ъъ х/ *ъъ к) ъ п 'Ъ еІаъьь-ъ из . Ма ниаъ е си до кро о т8зда НЙЙ'***› и кез че ао кк чїе оукшко и ии по ка 38 пощи-ъ мн. .. " ц-я. .. . .. .цици-дъ х/ ъј вази-дъжд. .. ко ПІ е ваш р: вра тко ак апро ко до о ша 6 891 Н Ж! П? Чд ТА 'ТН Грд 0 БА ПРО СН Шд 780 Е ххаї ГХЈ ТС д“ кдх! (ЖСТН Н! Б* ЩЕ* НФ 36 дІН Ад СЕО їІ І ЅІ у ' А Е 01179083 ТЕОНХЪ пр! Е АЧШН ПО Грї Б! Н' Е Р! ы/ ч ы/ ч п з: и три дис квиз кос кр: сын Го о сподисаа катекйдч ХІ І Ж *Ф . Т: К, .И 8.0 ТО Ади ЧЕ ХП! Стї ГІ КФ Ай Ю Стрдсть Прїтйр | ХЈ с: то* *а 'Ч “› 'п *м* т--к-з* „аз кый смертиыхкра дич-ъ ко 51 адъ же син шндж ІІ *д *д ху х. / „ И КО С" ЙЕНЗ ТА 11159780 Е г“, при ШЕ СТЕІА ш ЖН
 33. 33. 30 осмогласникъ. їбч-ы-Ј-кз ъ кзъъсх--пд-ъ ъ ХІ да а Іошы аа и схитиккм кш Ф зкк раакр-кпка п ХІ ТС гид-т Рай кам стш я да жи ти да ро каак е сичъткмжа И НІІМЪ САД КАЦІШМХ Три АН! НПО І ТБО 5 КФ СТІІ ' А ч К. , ХІ и: с р' да р8и ш чи ци иї е т: хш шкж и х) кв аІ Іо миаость. ген. г Опака и Ныик: Боскргсиый Богородичеиъ. Гаасъ с. Па. к. ' '-- схкзъбб ъ Ч Ч * Г ТС СБ ка От ц8 н (Фїпиктиекњ то м8д8х8~ч Ииыыийи при сиш и ко ккккикккшкъ ч ч 'ІІ Й Нмииьхыъ с: ) ч8 де се иокагшксйхк др: вкиихк ч8 ч. х: к! чии-п. т: КЈЪчІ-цы-цы-цкј Ъ *д х) дсскд-ъкто о ко по зна Ма терь кез' м8 жа рождшыо '-ъ Г' К! ХІ І и иа р8 к8 но саа швюксю тка арьсо дер жа ша гоч. Бо о ж! е есть из ко ас иї е рождшс : ст-ъ
 34. 34. Глдсъ Е. 31 видима-пач 'з: *І-: Зръї *з *53 їд-ЩКЈЧ е го ж: :а кшмла ден цд Пр: чи сим тко и ма 98 ка а ма но снк ша м р' и Ма *гернвдср зна типа-Ј) ї п ЪІЦЅЪ ш чтв І| ЈНх$ТА'-1 от; ци дрн ти и спа сти д8 шы Г' КЈІ т. .. . ЕЈК чт) НА 6 Шд 4 д д. Еи Недъдю на Оутрени. м “ет г' Богъ Господа. . Гласъ Е. м. к. Б огъ Го спо оди и и ви см нама нм го см ха ти: грмдый ко и ммГо спо е е да: . „. -њ Шпвстнтелный Тропарь Еоскресный. Гллсъ Е. Ай. % І' Ад Д СНЙЗ ШЕЛЅ е СНІїСМЕ Ер 'ги Ж" КФ Т! 553 їащ--ыаї-щ“ А Кампа-дива“ *ча-щъ ч-мхучч ч. ти“ сме ср 'гныйсз 'гог да Идъ от мер тима: . е си ван ста нІ смя Божгствдчз вг да же. и от мершы м Фар. :
 35. 35. 32 Нескресннкъ. Ч. КЪМ? А ХЕЙ' ис по дннхжнос кр: съм: . е : иса всм ен аы н: вес ї--ц г' ин. ч ным кзы ка а а а х8Ч-Н Жи ане да: : ч: Хрї ст: 'Ф ЧЛ. : х ч ї--щ нти-д мии-пишът т; и Бо ж: нашъ саа ва т: 512. г' : еј Бескрвсный Бегороднчшъ. Гаасъ к. АБ. Хд їј ""'г В СА ПА ЧІСМЩСААБСАПЅІІСІІА ЕНД А 'ГКФ А БО ГО 90 ди ц: та инствачз чн сто 'Н: за п: ча тан ной им ІІ А їдд' стюзхра нн н м8 щ. Ма ти по зна аа см е сн н: *Ч А *хдд 6 и' . :сж пача Не га рож дшн й стнн на года 'го го ме Г ха и-Іщчшїчыпыицч ъ <х} Жјчнвмьты *з ІІ г ан спа сти см , загинаха на шы ы ымъ. Недко: дыханп: . Гаасъ в. д: . чцв-щцщыип-: Іц Кип-ц В т. хм . у см а а ко е : дыы ха а нІ І в е ч Г ч; щи к-цры-ыццт јЩшщјщюцж-ы-ыщї-ыщ" А ЪшмищчІ-І-цЅЅ да хка аантъ Го е е спе дащъхкаан т: Го спо
 36. 36. гласъ втори. 33 'т' а одаїн: :ыссъхва ан нии т: е гоо о к. : Г І“ та. (Хич: .. .т на в Іїкы ы ышнихвщъ т: 51: по до на а : тъ Ј бчк хм“ Г ха "Т " пт: снь Бо о о г8. са х и КД АН т! е Й ГО Кен 51 ЈГ ГЙ Е АН е Е Г“, *да '- І- (цпщц г. Ква АН Т! е ГФ 0 НСА С" Н Н и Н АШ Ш 6 -т п а ха кв ни х; : : гшддътнтподоонаа : тъ пдкйснь - ІІІ-Ч ІІ Бо о о г8. -еч На Хкаанччхъ Стїхнры Боскрссны. Гаасъ Е. м. -мъъч-а-щ'кз"“ъдїъд “кЈЧЅЗТК-їдд-щъ п Еф . Г-Т-Ъ а СА КО Е АН ХА Н! 5 Н Н БСА д 43 7869! ТА д СЛД Г“ кнтх Го о о спо ди *да : а кш Нритомх смарт: . ч гјъчїццбїГъчч' Ј кк *т -тж ч-еъ хј от 8 8 празднн иаъ е с : енд-ада по ка К-щ т' јјкјј хдъїжыцкјц ыцвацх-: Е-ьчы-њыжд Ж! ШН МО АЕМЅ 8 ЖЕ Н* МЦІТВЪІХЪТБО І БО ОС кр: Воскресникъ. 3
 37. 37. 34 осмогласникъ. г' х. : г г ч цд шщтЩ-їїыї-Кчтжышыј-ъїщщ А ыщзшыкздд виещ“ ес с с нїбї Ісддзсакшедиинъчсс Хъл ч! " г' ч-Ізвњїјјышыпымсјдчдї и А ае 81: 1: ко аю 8 8 всця. *да дп-цчш-кыїдщчж Г . ..п а рск8тхІ88дссс екакшко инипо ХЗ Г' ХІ ха оег8 нн и ша «да етрсс г8 8шїї и цаа рап А А А АЦЗ ПО ЧТО БФ КА сІМІНІх Н! СФ ХОА НИ Г' кдщъъызцыїдцччыщаїд: : Абдцыщфїм ч хм* -гъ в хм* ка мс с с нс с жи н и вини-Ъ и аи пегрс вен І' х-ЈР' на го да да адах атя и аи кое крсе шс аа8 8 8 8 щ 'ц-*З* в І *Ј Ѕї да по каое о нас а ат еаН-*Нгааа го о аю 33%: кзјьј цїдхздтдь 7 ІІ А ЅЈ' 8 8 шс ена а мисдь саа камнежс етв8 шс с с дретх г' г* че ми ч ІІ ЗІцЗ І“ ткеихкдпа ес нашхеаа а а ка а 'гс с свйњдь Ра д8й тссњ аю дї с н кс ссс с І- хј хм „ х. / -гъ аи 'гс с сак ХІ аггсах ей дат на ка аас с ни и гре
 38. 38. гласъ втогн. 35 ЖК Б чи* ха* о окнймкцдъ той нама каа а го о о кйетн н ч Г' чс 'цд нд ч Г *ти А ї--ьг к. ) Ъ *шшыджкхшыыщхыи и 3 та“ рскъ са Хрї стоев кое крс с сс нд: мс с ср ткы ы ыхъ Спа а аеж ам ї 5 рА'*-2т н не поа ни кед аащърадыїтссдаюдїйсс и кс сс ж г. .: т да А сссс аннтсс сем. њ ХЈ І' ГЕЛЖ щ Б“, е Жд рд АЗНСА ПРЕ жд! 'ГЕО Е Гш 3:1 хЈ . А їЈ ча а тІ ах Го о о спо ди *да каа го да а ч гхц. Г ч к! ч тийн при н нс с с ес 1-5 їІг гсак жс камсньсаа хІ *т 8 кна гш ш ш ш тко с гш ш ш гро о о ва *дъ Гхд Ії ч г- Іїтко с коскрс ес с нї с й": ка аан нддъокк от %{“*щ*: ї~: -ЦЧ~Е>ЗЪ Ч. чщпк%"ъ'ъ'ч 8 8 кш кпс ча анагк 'ккстшкс с ес а! ї- аа ай
 39. 39. 36 осмогласникъ. 0 вра зы ы ко оозкккща а а ддз ес 'чпицчсщыщ твтц ч шпиц-нд д: “ д: “ таз: . чат-щ. м. . ІІ у ь 7-1! хм -еъ дът” с си жскемсрти жк 'ІгкетшБаа а ды ы к8 8 жи 1! Г' -. зыо дак ца а а а про по ми; 1: дЅ 8 А а ХЈ Ј тц а а намкддз 'Н: 'км жс с ко о о пї с смъ ти *дъ Г' І“ ч] НЕ каа го м: тс асо ксйхк Го епо о дин саа а а '- г' -т-гьт 'П А ка а тс с с кк. в - и 63 а: ІА ША МІГ ра СО Сдй Е ЗА А А МН НА А а гро ооккткой жс с ныцз и не поа ниша ед. ин' ІІ А , ра до о о стн н и от; ста а их: *Ѕ кнс гда таа. г Г' Т' Г' ІІ *ъ го аа ти и кое крс с с ес с Го о 3**': ':'^ А о еподк. 'дъ *ч-. смщш-цдшщмщ* квдїф 5 питат ъ тъ да по хкаадтъпзыцы инн мо дїїс
 40. 40. гласъ втори. З? ЅЈ, *Й 8 Хрбстааааноганааа шев : года ц г' щ. ч» Г ч 'ц ко м в е Іо 8 8 иаса ра а диск Нрг ест: . пр: . .„. .--щ* жъчыаыдњыщфщд* 25.. тер т: кша го и ко їІ д1: три див е кио ва . - Ј *ч " У -еъ ка? ав ша а а І'0'*-1 и да по као Іттсњ е гш иїз ша ч» Ії щ . . """'. Іь А. мер 'гвыхвво ос кр: се е е иІІ І 1 Іо *дъ "ЕЕ. ХІ' ХІ' ч“ им же про ст: ти ша а см вс: по ш ш ш мб й д СПАТІН ПО Грї НІНЖ ЗНАК е С“ ст! И КО ЖЙ 5 ИЗ ВО 0 9 АН НЛЖ 6 5 5 с“ ь^0 . ч к. : ч "тъч ч 5-3 Не "09 859 Гдъе е“ "СМЙРТІІ Н НФС Ко! 5 5 СЖЧІАЖ е си и ко саа а а 31:03: : а акшБогІъ и Т' Г и и Ваа а ди ь. : ы ка *дъ да р8 АЙ ааї ро
 41. 41. 38 осмогласникъ. ї. „асатчїьщчма: щщ А ммм о ова жи изньнй-Ікй чн8 : ос-дини Йїа *тази г. О . а м й ъо8мин и ииаость. “д. им. ч Ю ко и стии и88 въз за кои иїо и ш ча так шІ І І и ка а мъник: . воаь шихъ иа асъ ч8 8 8 8 десхсподо о о ви и и сти-д. и м8тъ ра а з8мж стра а а жї в днес: . прой де и и иЅ гро 0084“ ГМ! ГФО 0 0 ААА А Ахвд-: ъ ч г* РЦЩ 'ТС Й КШ ІММЪ СПА А АЦІНМЅЦН пр: Н “хдд *ЪЈ А до шаотчгикцы и огкра до оошае Ігощъ и кто кра дът: . мер тка е ца па че же е е и и на а а гасзсамъ коо ос кр: :с сссамо 'ц А каа стишвкш шногъдд. ш ставаьво гро овй н
 42. 42. гласъ втори. 89 °"""Ъ ТТ у ІІО ГОІ БА а! Т! І ІАІІНД Л А СВО 0 0 Л “Ч -61 К' ПІ. ирІидитс ки идитесе І Іб8дсе д г' ха х. / ещъкакш и: раз тор ж: е ш с е ча а а *д чї 'гтдвсмертьпопра кый и ро д8 8 ч: ао к* че скомЅ ( І“ 45 “Ч кея ко нІчиЅІо жи и зиь да а а р88 8 І' : дай и к: е абї Іо ми и иаость. -91 й. Оутрсиидд егаггеаскааа (Фтїхира. Гаасъ Е. дІ. ІІ *Ј їд го о о м8 А8 8 х8. ча Ски* а чу ми кг рыы при и ше с ед шымкцд. на а ж: дааа рд е с по же с намажа и не до 8 м: ка а 3513:: Г ч ч Г ІІ СБ ЧІ а го 8 щы ы ым саа щ» ка кш ш ш к8
 43. 43. 40 осмогласннкъ. и ч--Ъ деткимк от а8 чи и и и ти ж: аа а а иї 5 Ј 11 ч г к. ) “їт д “-“: ;°Г^*Ј** 3 “щ-ад-ј д а : *дъ : а ки и саа ка а а мшккзд а тшчддъ ІІ Г ІІ Г ' ч Ч К! И 110 ЖЕ СТКЕН НЮ МН Ю НФ ОША ФІГ 'ГО АА : І : І -т-ъ пп в 11.. ) а дай маа т: : : жк д8 8 Ѕшкихкщъ ко ста а а аъ. ї-: :їкь. дцц. к.. .цзј'кц'; :. ко гаа го о оаетк І и с8 8 8 8съ Гоо о А К, *ХЈ осподкшъткмж: про по о о кк ди и т: про по ка: СХІЧ г' 'ІІ ч п: ч а: дин и и кшмк е гш оу 8 ч: ни и кшмкчз ІїГа гК-дцї Г к. ; д! ) ""*'т А г' ку аїа: ::ъо8т: ::щищ›икии Т" Т* КъъЧ-ц" ъч--кд--ч-щ' "Г--Чъъсхд-н-ц; К! дкктие г го кос кр: с ша а и иий аа: д. .. г. а : рткыхІг-їъ п кшжи зио дак ца и и Го о о хЈГ Г' пип-нај ІО спо о о да. Ноищъ кторагш гааса.
 44. 44. гласъ тгвти. 41 Начало третагш гласа. Бк 68ккшт8 иа Беаицкй Вечерна. Господи коззкахъ. Гаасъ Р. 5121 Га. Г“ Г' Г“ . :ьъдањъьюъьъњч чада”. гї/ 9 'ТЗ о спо ди и коз зкахъ кт: : кк к с] оу- саы „- " { Г“ Г' %дјъсхддї. - х 2-2-:3323 и и н ши и мах от саы ы ы ши и ша а Го ї--ІІ Г їдкјч ч Ії ІІ о спо о о о ди и ч Го спо ди ко оззкахк 3“ кт: кк к от саы ы ы ы ши и мак кои ми ч Р Ка' Жї І “ТЗ ГІЦІДЈСЗМФ А! ЕІНїАсІ МФ Ф б! Е Е Г' ' тс -~1 -ч гш шч ки: гда коз зка а ти ми и Іїт: : ч чу Гч , Г в кк ка, от саы ши имах Го о спооди. чч Ії . РЪІЧ ч ч Да ис пра акиитсмаько аи и и и тка Р ІІ ч бин Г І *Јч-цјч-ІА чццпццјчццпцїъюјчццчІцч х. *ку . Імооах : а акшкаа дкнп аоо пр:
 45. 45. 42 осмогласникъ. Ідъто ноо оо Іовч коз мали нберз даъъїњъак, „ъ ьъддїъдеї, -ът ч "к, д ІІ -тъ к888 Вмос ЮЗЧЖІ! Іртвм вс: е чвср има дада отель: ши има з-*Рг* Го о споодн. Г положи Господи. Гласъ г. Га. в. їу ЅІ о до жн Го споди хм ш ай е оустшмъ мо к. .. к: . ч. .. к. .. *ед* *37*** 'с: “ “г . › им: Ч н , дворци шгрджд: има. ш отстнлхзмо их: . 'И С щ' КАФ МН С! ЕРА Ц! МФ Е ІїСАО В! са 118 каа стаг а не пц: : ка д ти вн ны ы ш грйсйх: . (Х Г Ш Господи коззшхъ Сгтїхиры Боскресны. Гмсъ Р. Па. к. Т-Ј-кЈЅ ч-Зъъкдъ во имъкре сто ОМЅХШСТ! Спа се стр ти дер жа ш Г' раз 98 шн н сдчндб а вомпрсмстьот
 46. 46. гласъ тгвти. 43 пра здии и смс”, родъ же че ао м: че скїй в* *една та; х 'кїъъ капка" “ами ж „ п ЅЈІІ ро Іоспа са е мий п* сиьтевй всегдапри ио сит: . ч х. П ро свїс ти и ша св всм че ска ах Еос кре ш- ”н *а т викат чї њЪкзЧсхч-щ т ХІ Г КД п . Ч, се иї емвтво имъГо спо о дич и Раи па ки Ф вер У хдд' к, ч зе сахЈї, всах же тва арьвосхва ад : о ши таа од тв сиьте њ кат. к. ; и -----~"“'м е: . п 51: всегда при ио ситв. Че КЕ' б и *Ѕ-Ј? аа авмо0т ца и (ги иа си азсд и ева та І'- јјъї-ц Щјїдпыьыщїјыкыц гшдз 8 ха по Іо 8 ваастьч ие раз дйаь но е ие К--икзъъътндїчащжнпчъкщкдъыї ч хдд? Г ч 'ЗС соз даи но е Бо же ство Тро и ц8 е ди ио с8 : дш8 со ч Ј к. .. т. *д ц Дањщњшдсд к цар ств8Іо щ8 ео Іївйкъ вй ка. ч Т ч К ре ст8 тво е м8 чес тио МЗ по каа нд ем 8.! І- щ във *км-ь с сах Хря сте Ч и Бос кре се иї е тво е по емъ
 47. 47. 44 ОСМОГЛАСНИКЪ. ї ч 3 КЈЧСХ КЈЙ ”Ъ 'ПІ-'т-*І-'Ідї-Чї 'Ъ 'ІІІ-ЧЗ н см кимхч рд но во во тко е юмн вен нсцй в! ! а ІІ п д-І: хомъ. С; х. / г ч п о : мъ Спа са (13 Ай 'І: вы во площ шаго см ч ЅІ б у и НЈСЅБО рд д А" рдс ПАТ СЖ Н Бтр! 'ГІН АІНІІБФС КОЙ СЕ Ч щ в м рв АЙ нама ке АБ ю ми дость. Ч Г' *ы/ О' ' 9 С 8 Зшымв но И а м: со шедъ Хрй стоев км ъъсв-її- хзї--ї-у-ъ *ът-д--ъът--п го Н: сти Ч дер зай т: гм го о о ми а ны ай Ј Х. но вйдихяч ааъ е смьноскре с: нд е с АЗЪ вы 'цд К. .. Зїьсх--х д: 3 ---~'~. Ј“ъ Х/ *ьб Ј: “З” п коз к: д8 ч раз р8 ши ивъсмерт нмх вра та. Ч Х) *нд Ч н е до стой ншсто ли шыїпре чи потом: . до м8 тко д: . ку ЕМЪ С! К! чар НЮ ІФ П* СНЪ КОЗ СЦ АА а! ЕМЖ Ч І” К! нЕ дш8 ви иы кзы на по шІХрЅ сте Бо же про т:
 48. 48. гласъ тгвти. 45 Зьїїї-Іпхдїїїч-*Ії-Ічїїч ти кыймїрк три днекнымкно скре се нд смк тко имк ч К. НЅ МН МО АН 'ГЕО А (1 й? 98 КН ЕВА РШБЪТБОНХІ ЧЕ- 31 хвн-Іцжлш-ывдїчы-: цццї ХЈ ІІ ао ІгІ: ко мон че. Саака н ншгк З. Богородиченъ. Гаасъ Р. Га. г- г г ІІ'Ъ%ЅЅІІЕХВ к: Г' ч Н! Са. : акаОтцЅ 8 и Сы ы ы н8 менито 3391“ -Тъ п: о м8 дв 8 в в хз в. с; “ч гхнї? ч ч Г 3 „ч ч ЅгЦ-ыщ И ны : На 'І: и при н и и сиш и ко т: КД ЕІІ І- ъ п ъ *ъыьК-. ъы-щъъњщътъ . ..з-ъ в п 'кккн м: кшшшкъяа а а миннк. ч Г' І- чьїчщкцъ{бнц в ч ч Г ъ а ч а Н І-хЈ ”“"ъ 9 а а кшш ис е ди ки н и им ед ч ко г. го м8 жно м8 рож д: стк8 тко е е с м8 8 Пр: їгхън Г ч. ч ч с ч: стна а а а : а а ч ис к8 ше иї в ко м8з888жеескаагшчнгпрпем
 49. 49. 46 осмогласникъ. ї чшъъцддпцц-ц"'жъ{њцјњ Ј . ..т-т вс“ шиБсс и: е по ро о оч иаа а а ли ач ро , . - ди аа в си к: :з 0 о от ца а а (Фи г г К-. ІЧ г ч Т д: ы ы на а а пао о тї ї І Іо чпрвждс ї, ї/ кккъш (й Оо от ца рож ден на аго кезї Маа г' *ІІІ Н' І. І ХІ Х) *Ј "77 ' ТС Ху д 75 5 С С 95 Е Ч Н“ Кд КО ЖЕ пр! 'ГЙ 50 К: . *Ј : ІІ-кб иІЈСЪІІКЧІ-к ІИІБ ШЛ д ГО НЗМ* НЕ НІІ Ш Н д“ САНІШЕ Н' ї Ад Ј Ѕ ч ч к. : І. ; 'цицз КЙІІЅЪ у и аи и раз дк м и! ах ааї, но о ко Іо 8 -7 К! ф с8 8 ще е стк8 ско о оой стко цк к к до со К--ц--ч “ЅЧъ-ъњ-ъ -щъ кЈъъК-к -т-ъ храа аи шаа а а гоочткмжеМа аати 'ч-ІІ . РЗІЧ ч на ч ч ч да: к к ко о Ела ды ы чи ц: то о го мо Ѕї 29 ЅЈ' аи и спа сти саа д88 8 шамко' пра ко саа Г' г' К. .. а акншБо го ро о ди ц8 ис по кк кдаяошиихк
 50. 50. гласъ тгвтн. 47 Г' С тра стї Ю тво е Іо Хрї сте ш мра чи вый соаи цеч и свйтомв тво е т шБос кре се нї м про свй ти вый всањ че ска . щ прї н ми на ш8 ве ІІ *д : е-куъышымкхгхтщы-я-«хјъфзт и чер тово п* сив че ао в* ко мон че. ч и во прї е мное тво е воста аиїе Го спо ди все аен и8 ю всІо про си: ти и тво Ј ХІІ ъ, 3 Циц КЈЗ *Јїъ їьбїъбї пКЈХх-Іїдыњ е соз да иї е ис тайв ше епризвачтймже кад а твыїІ Ј ХІ І'- ХІ 'п: да мо вы из м: 'ви ше см во пї їемъч Есе есиав *'&“*Р*“д** Ј* *т* т: не Го спо ди саа а ва те вй. ч Г' Б ' К? . о огв сыи ие из агв ненв пао ти Іо стра жда аиз
 51. 51. 48 осмогласникъ. м* "Нд се“ е С" Ч е ГО Ж! 'ГВА (ИП: НЕ 'ГЕО ПА ЦІН КН СА Ј ЦЈА Зрйтиа Стрд хемї пр! Кдд НЮ Н. " СЮ и СТЕ ІІЛІ щ" ПО ІТЪ ТБО Е дол ГО Тїр П* Н; а 5 Ч СО ШЕдЪ . Ј ц її Г ХІ Т: ХІ ЖІ КФ ПАК 'ГрН АНЕ Е КЕНЗ ВОС КОЕ СДБ е СН Ч ЖН ЗНН Ад . О нъсъ--схї-ъы--мъъсхд (х І Ху ' п: Т: р8 га ми ро ви и ве т ю ахиаосччь. ч І ЦЙІ *д т х, . *Ј а родв НАШЪ Ш смер 'ГН ХрІ СТЕ НЗ БА Ш! ШН СМЕ *Ј І ъ ъъцюъъъ -ч-щкзъ ъК--ъ в Г х) ТС к. : ХЈ ерть пре тер Мик е е си ч и три дие вена ий мертвыхвво “ч. ХЈ И скре сый їсо во Іо вос кресиав е си о' и же так Ј Х) (Х&)3'--~333 т: тщз33 -цсх--к Во о га по знаавшихвч и мІр : Іросвйтиав е си х/ о* " Го о спо ди саа а ва те м: . Г Саава и НыІгІ: Босвресиый Богородичеиъ. Гаасъ Р. Га. в. ни на. ч 1.. .- *І-І-І3 3 3 *ІІІІ*ІІ-&І33*І-ІЗ3 333 т: аа ваОт ц$ и бы нз 8 н (двд то м8д8 8 хвч
 52. 52. гласъ тгвти. 49 и ни ы Н: и при сиш и во в* *в ки вйкшвя І . Р Т: , Ѕу т ЅІ И а минвч Без ст: ме не ш Бо же ствен на гш АЗ хагј во мюжеОтче по за ча аа е си сы иа Но жї А ч й? От ца вез' ма те ре пре еж де вйкв Ѕ/ , 3., д Ф. , с8 Вшач нас: же ра ди из те ве е везОт ца выв Шдч "ДО Т' Ю рд АН 1141 6 си ч Н Мдд АН' цд 3 ъ ъІдкЈъъдІ п кЈъ*-ъ 3 -Ј-дд: и Х. мае ком: пи та аа е си чтвмже не престай мо аи ти Г '1 из ва ви ти сак (б вйдв д8 шамх на шы ы имъ. Ев Педтаю на Оутрени. Г' Богъ Господь. Гаасъ ги Га. в. ОГЪ ГО спо ФАБ Н Й к" са“ НЈМЪ Ед! ! ГО СЛО БЕНЪ г' ъ 3 ъ"'кЈ'“Зд-ъъсх к) : д грддый во и мм а Го сподне. Воскресникъ. 4
 53. 53. 50 осмогласникъ. Фпїзстнтеаный Трепарв Бескрссный. Гаасъ Р. Га. п: : а в: се м! атсдне вас на А , да ра дЅІе Ѕтса з: мна АЧ на кш се тве ри дер жа а в8 Х! в мыш це не све е се Геспедь пе пра см: ер т! Іесмсртч І Чи ч в пер в: нщъ апр твыхгвыст' Ю, 85 чрс ва И де д- ва нз ва ви насъ и пе да д: м! ре ви в: а! *ъпсхшъ 3 Іе ми пести. . Г Вескресный Бегередиченъ. Гаасъ Р. Га. в. ми. .Р ї њ хе да тайствевавшз Іе спа се н! в ре да тека: ... х джипита. ин. 'ънї-цї-щъъ на ше по вес п-І: ва : мъ Бе ге ре , ди ц: Ай тъ: к. ; хдд” ве ч пае т! ю ве Ф т: в: вес пр! д *ге : е Сы ц д Іг-ъј Ф ынвтвей и Боп. нашвї: . Крвстемв вес пр! и н нмвстртъ НВ БА БН ІМСЪ б; ТМ! И К! ? Ч! АФ В* КФ МФ 8 8
 54. 54. гласъ трвти. 51 Г' 'т 3,3* тв в: а щъ. Бсдкее дыханї: . Гаасъ Р. Га. щ. ч . РЕВЕ ч Г ч д-цхїї Ч ЧЕ з за . са вее І еди ха а а щ с е да хва њкж г 5. . ..ъ ' -гъ 'п: аиитъ Іе е спее е е да ач хва аи т: че ме Г г щ. ; ч ви? ч -Јїддьч-«ъымтъ х *а чзттчъъытг Ге спедаа сис с е в: иска] хва аи и итве е К. .. г '- ге е Іївыы и ы шнннхвч те в* педе ва Ч П. *пбыгщюппгт . - а : тв м: снь Не е е е г8. 'ІЧ джип . Рїъвї ч: ч ч Г' д. .. ва ан ните свеге всииЦгге/ «ип к, хдд' . ..Ъ 8 І С г“, ч ХБІІ д д" и Н т! 6 РФ ксд д с“ . ч. ЗЩЗ””Р“= “ м: снь Бе е е е г8. ІХ І' На Хваантехъ етїхиры Бескрссны. Гаасъ Р. Па. в. ХІ 33 ХІ р! н ди 'п вен п зы цы ж ра 38 мйй тестра 40
 55. 55. 52 осмогласникь. ЕХчІ-Ітзїбїчп *Ц тЗГХКЈЖ КЈ шина! тай ни си и а8 с] Хр! стесв ве спася. наша е ъч--чкзъкштаїї х 'дмтсагъ ъ Јї-. нъъ жыїна ча авдае е е ве ра спа! тсах насвра а ди й ве ае не пе гр: вс ссдч и вес кр: с с: иїз мер с-ькзъдщтыыїїкп *ь д; тии-книжката Кад” *ЕУ* п' и твыхв е же спа сти всаъ че ска ах те м8 пе екаеним смя е м: да ша всах ч8 д: са стра ж! с тве и Ге *ъ НЧ т: Жт--кч-Іг-жткјїп-: ІЕРЅЧ СПФ Ф АНЧ НФ СФ БФ ФФ! 68 І 'РМ НС ПФА НИ МЗАФ Юдб ч 'Каки чинии. ч ч живым-м -щсхкзы акт-нетипични. *а Х. Ѕыд' п ски ц8 ихъ скры тимът шснес кр: се н! :тве е ч ІЈ Х-ы' . ка? ка? б„ " г: в жгамрв саа витв пе ми и аз 8и насъ. ч Щ КІ-І-«ЖІ ХП Рхж о' хм х. : Д а ст" БСА НС “00 н" 'Нд СА БФС крб с* *д* Й її *д *ъ Ѕїъ. Т: *Ч б н! аа ис квсв прІ и им шач Ма р! а ве Магда аи на ке гре вЅЗпрІи дсшврк те На' гсаака ка ш пипаха* цинк ЖЗЧКЈЪ КЈЗЕІЩМЖІ-'ЦЧЗ ЗЪЪЖІКЈЗ к, хдд' Г' ч ни и свдаы шаа; ри за ми ван ста : е ша са и гаа ге ме
 56. 56. гласъ тгвти. 53 Ј 53 ЅІ Зшач чте е ищпчжи ва ге гмсртвыми и* **сть зд*ие ве ста : а ке ж: р: ч: пр: два рах д вы ж хдд-ъ , . . ..Ч О! к вГа аІ а: и. С] Е ЅЈ' б е св* т-Іктвесмкнаа ды ке су вримвсввтвч: ае 5.! в* ке ме Зв ч: ч вес кр: саъ ве в си ий апр Г' Ч дшњ-ыщъцыњвъїдцдцї-„цъј ЪІЦКЈ хм хдд' г' ч: ччпыхв спа с: и! : ре е д8 ч: ае в* ч: ске м8 да ј Ії ХІ* Т: Ч р8 8 дйч да та: вся: тварвсаа ве сае евитв в ди на *Мз* *пзпггт п: ве в: з гр* шна ге пе ааи и д8й насъ. ч Ј * СНІ Фу 'ГОНІІІІФ ІФ МУ' ОФ НП? СИ цы Ж! НІІІ СФ СА! ва мипри ие ша х8 т: в* Ге спе дич ваа ге 8 *Ј . ї! 83 К! !! ха и: на ве а рш ма а ты и аа8 цип с| гре ва тве с ги: ш де сти ге шагј пр: чи сте : т* аетве
 57. 57. 54 осмогласникъ. Ј ц. ъї-Ъъъъцкзъъї 93331- ЅІ Г ч 'Е ха : пе ма а за ти тша ща! смч ІІІ' г: авс*дд: й на ка ы/ 'п: ч х: : а , М! НН 'ГЙМЪ Бдд ГФ БЙСТН Ч ЧТФ Н Ц! ! Т! ЖП БА ГФ СМЕО Т. *Ј ТВ" ми Ч СМЕОТВБ° по прд Ј Вый КОС кр! с! Й К* х/ х. / -І " к БФГЖ Ч ПО Ад В ІІСІІМЅ В! А! Ю МНДОСТВ. Ч І р Б ху „ ч х/ д" СТЈ д" СА ПГ РЕНЕ НД Гро Б* 'ГЕФ ! ЙМЪЖН КО #1 ГХЈ Т: твер иемъ Ми ре не сицамъ гаа ге аа а ш: ч и сте щи вый гре е вы из ва вит: аь па* ни И адаЈї и вес кр: : с: три ди: вип. ш кшв ди иивБйв к. .. ч. : ъ : а п и Вс: си ашъ. Ч І“ е гре в*тм и ска ш: при ш: :дши ве в ди к: І ІІ Ч и8 ЮсЅввЩтвЧ Ма р! а Ма гда аи иа и: ш вр*т І'- І' 1--3 323% к) 3 Ч-'ч-: здъъїї -3- ши ж: ры да а шеїпаа чем: . ве п! :е 8 щи ч ет
 58. 58. гласъ тгктк. 55 х. кы мнк Опа се мой от кра дена кыак е си кскхк Ца рІо сзппрвгк же жи ко но сныхкИг геаккн8трь гро ка ко пї . Г д д ШЙ Ч ЧТ° “Ад ЧЙ ШН И Ж! НФ "Ад ЧЗГШІ й-ЅЈ *Ј т го о о- аетк га кш кзм ша 1'о спо да мо е го ш ак. д! д--ыд-ыї-Јъ ъъІдЅъъЧпКЈГ-ьї гро као; н не ккмкгдк по ао жи ша е гоч сІ м м, їд жа ш кра тик ши смкспмт' га кш ки дк тм а кї с ко зо пн Го сподь мой и Бо о огъ мой саа о' " ТЕ а ка т: кк. С] кр: и за тко ри ша ко гро кк жи котк т х-„ї раз кой никк же ш кгр зе м вы ком: на саа жде ъчъъцК-щК-цїджъчїї п ч-їщкзчдщкзт 83 иї езокый и гаа го о ам ч со мноІо ме н: ра І' а ди ра спиый см со ш кк си ми см на др: е ккч
 59. 59. 56 осмогласникъ. и на ки сммнк на пр: сто ак к со Отгцсмк ск кдмч той ко естьХрїстоск Бога нашъ и мк мй к: аЕ 312:- ј . ..ч 3 Іо ми аость. Р. Оъгтренимм (Згаггеаскам етїхира. Гаасъ Р. Га. Г' Т' г' '--ј саа акаОтцз 8 и ем ы ы из иекмто п м8 15,88 за хвв. ч Г' М ы/ а х/ т: агдааинкккШаарІІІ инч Г' ена со ко каа го о кк стк8 8 8 Іо шсй нд ч Г' І* ме : р ткыхЧїос кр: с: в нї с с с си п *чт 'ТС ха "““) каееенїї бї сечиеккккк І' р88Іо шеесжсоузчеснииицы ч г' ПО НО СИ Н Н МН Н Н БН ІІ ІІ Щ ША
 60. 60. гласъ тгвтн. 57 Р да. .. їш. й . .д-Ъ шшшжестосесердї! ІІ нино јРч ч ч? ти: ЧСЅІЧ ч Г о' 553! знаменьми ко ш р8 8ж ще е см а и ч8 8 8 ха кад-тнт мъх и. ' в КМ ї. їј де сы ыч ко про по кк к да не по 8 по сы < Г' аа а х8 8 8 8 см а ч и ты от 8 кш г г г '- Го о о спо ди Іїна ча а а ааь но м8 скк к 9 ни т88кознее есасмав си и и Ооо „дај х насъ ыщыцзцъцыїычддд отцв8їј0ннжепропокк кккккк -т-ъ -тъ ' г' г дааа про покккдаа шааа аа ч г й д, І- чааааааа а аао| ксео88 Ч І“ 8 д88сао ооко чьздесыыоткк рма 2:23 Яњщщыкытцд п Е ї ЕЕ а но 8 8 8 ше е ч ткм жепро скк тн о' *т І-ъЈ “д. икше есмтккккми сааааа а
 61. 61. 58 осмоглАсникъ. Г' '- кимк тко о е е е же из мер ткыхкБос кре 'ц есееиї е чеао ккк кооаеок че еГо 315 Г Г њь тХЈъш-чъкхшдкымъ ти. , „ О О О СПО О АН Н Н Н Н Н Н. Ноиецъ третагш гааса. ~ чин» ~- Начало четкертагш гааса. Нк 98ккшт8 иа Неаицкй Нечерии. Господи коззкахъ. Гаасъ д. д 1:8. ед ІІ ч І ХЈГ І- К. .. Чмщцт щ. кат-отряд о сІІо ди коззкахк еїте кк от саы ы ы ши и Г' . ' Т: ХІ Ч щ 7-3 иммч отсаыыши имм Го о о спооо г Г' І' ТЕ ч 9 ч Ъ 'ІІ о ди ч Го спо ди коз зкахк кте е кк от саы м ы *че и ІІ ши и и ммдкоими гаа а с8мо ае е е и! Г' *т ТЕ ч А МО О С Е О ГЩ ш Ч БН! РАД НОВ ЗБАТН МН
 62. 62. гласъ чвтвъгти. 59 Т* І-І' Т' Г' Г' Е' 'Ц 33.: * ъ 3523.. схЪ-цї-цдцыв-ыгыы-: ьцч-ццж А ъїте еевй 'Еди: саы и ы ы ыши имаха и. їйїйч"*ї в Ге спо ди и. 'м г' Д А НС ПрА БН Н 'НСА МФ Ф АН Н НТВА МФ 0 Р г- : - г~ ч А п. чСХКыКК {д ч д“ ни ахъ: Чип А п: кш ка а а ди и ае пр: ед: 'го но ""'Ъ ТЕ П! оо еючвездйднїїеервкз88 ч Г' ме е е е в в е ю же е ср тва в: чвр ч? Гтш : Ії Ії щ: А *Ј* ї-І нњаањ адоусаыы ышиимдхаГе спо ди н. І- Пмежи Господи. Гаасж. Д. 58. к. п *ги му . , 9 ДФ ЖН 1 0 СПОАН хрА Н! Н' 5 ОІГСТЮМ МФ НМЪЈІ' в Е *от* *е 7*“щ „- “- Ъ в Н Акциз. шГрАЖАЕ Н' д ш ОІГ СТНАХЪ МО НХЪ. 7? 83% Н хЈ 9 хм* 6 ФІГ КАФ НН С! Ердц! МФ 6 КСІІО В! СА 418 КАК
 63. 63. 60 осмогласникъ. Р С ' ХІ ї! " стай „ги и: пцп ва а тики иы шгрйс-Ікхв. На Господи козвахъ Стїхиры Боскресны. Гаасъ д. Па. К) І" Ж и ко тво рд швмзтко с мЅ Кре е ств І Н! пр! ага! " "ш КДА НШІФ ч" ед Ст! І І Бо о о же чтри дни внос Еос кр: се а нї г- г г г 43» Т 'П е е тко е І І сааа а акнмъчтймя но ш ЅІ вновиав е си ис тай: : ше е ч: до м: че ско е е ч г. 'Т 'п: Ху сте стко Вс: с си и и им. не ч и и жена І“ Г' Г -тъ Н! БС б СА КФ СХФ ФАЪ ш ш ш БНФ БН Н НАЖ 6 ЧЦІІ г' І' . *т 'П: кЈ' к/ си и и ииамяч п кше ди инъааг' и ч: с с І- 3дъь-ІІ&2Ј3{КЈ) т: аокййкооаю888вегцъ. ч ІІ *д (х 'њ-ысх ъ ъп К) Дрькапрс са8 ша нІІ м за пре ще иї : с
 64. 64. гласъ четвърти. 61 *Ј . ..Й Т: раз р1: шнав е с си Спа а а сс ч на дрс ! Г ц-Іскрсстнвмх во ас Іопри гво оз ди и и ив са ч и воїІдвсо шссс с ссдъ си и и иаьнс А смср тны а от вы Іа кшБо огв ра а а ак. ч І; Г јдч І д ЗЅІІ -35 "Ч 'д *Ј стср за а ааж е с с с си ч т'ва! жс каа а на чГ Г ч ч 'Г-Ъ 'П: К? К! с с см са ч е жс иймсртвыхв тво с м8 8 г- ч Г ч Г Г ч к. .. 'и к? *З 'Л: І-хз 8 но оскрс сс с с с иї І б 3 по ч ра а ч('*31'; Г ч Г Ъїд чГ г ч В ц до стї ї І Іо 8 8 во о пї по 8 8 шс ч Вратапаа доо о о ва Асо врв ши и Г' хт/ -ъ тс ииавв с си Гоо о о споо о одич и ЅІ ї " 6 3 ТВФ Е Ю СМЕ Ер 'РІ 'Ф , ІїСМЕрТНФ Е ЦАР СТКФ ВАЗ
 65. 65. 62 осмоглдсникъ. Ч ч їїд' І її честит ис тай ним а а асво оно дин ним. в е в е си ч жи пот: и не 'им: нї е мІ р8 да г* А г* ре е пакъ и не с е м б ю 8 мн н до остьч '- '- *Цдддцьїј хдд-ай. макет. ц їдыццдп 55 пр! ндитеекос по е и имаме м Б: С; та. .. цд ха ц ми Г Г дпд СФ 80 три д! !! БНО І БФ СТд д д Н' І Ж! к! и *ъд-ы п тїд“'~3“т'щ3 'Ъд-ІЖЅЪ Х тшГХт-ш е е ч им же нз на ки хем см я довыха н: м: 'І: ши и мы и ыххетзжч н нвтккнб е и жи 'дц-. цжкїгхњпкд адч» І' чїпыїцї ГГ *мщај вива мїдыщщ ІІ *ти знь пси кос прІ І й а а Ахомъзо 1:8 8 8 ч Гхдв {{ Т. 8 ще ч рас пныйса и по гр: ви ыйсм и вос кр: е сый спа си ни Воскре се в нЕ е с смя тво Т" І' *т А &. Ј" е е оннмвде ди не че е : майтапа
 66. 66. гласъ чвтвърти. 63 е по ютя три дне акне е но ста а а нї І І“ тв І х/ І с ч им же ш за ри шасмкс: аан ны ы . а Г" а ко о онцычи ра но ты вра ЖІІ мкси нзваки иихооомсмзо 1:88 8шеч 1 г' Х. . с ) Жп но тво ер че Есе сим. не е Спа а а се спа си ( Г' Г' Г' ни Бос кр: се н! :мятат о н имал в , ан ни че Г п? ІІ К. .. злъь-вїь-цпІзїїк ї к ееаовййкоо ме 85 че: . с] І“ ч ра тама 'Іїднаамстсе в раъ е с ъы-бї-. :дъс- д-ц к) 'јч-цч-: ьц Ч 8:1. І -ч т: х. /
 67. 67. 64 осмогласникъ. Т: . -ъы т Т! ШІН ае ес кр: си и иаа е с в с си ч с: гш '- ра ди се гаа а сиш ае пї ї : ма аес кр: сый ий на ч Ж ІБ ил. или. тртаыха Ге е спе е ди и саа аа т: ай й. ч г еспеаи в ж: ъ"6 От ца тае : : : режде я Г' ч А 'щ ч (Хапка „Заха : аз ч Жак стаед а: :з ай тие е е е : сть и при сие -т 'п: хм с8 8 8 8 шие ч е жсй* Ай аыаепае щ: и! ч г' ЅЈ ЅІ е и: из р: ч: и не ч: ае ай кшмаи и: ска а за І' -т 'п: 3 на а а ан ие ч и е ж: ае Ида се ш: : : *чь- ТС стаїїс: чстрашиедїааееа8ня д М' ГБ Е Е АИ ИМЕ 8 Е С ГЩ Ч СМС : рть г' г” І' ч на а на Бих тии-ин. њ БО ПО О ПВЈІКЅ три АН! І Б! ЕИБ КОС кр! І Е СЪ «Ех '" ъдњЈа-„ыцщ А кчщдчщьщ . ..ЗКІ. „.{ мъ е в : енд нстайиї : пе да а а
 68. 68. ГЛАСЪ чвтвъгти. 65 0- йдддцдїїйїдщдыщ : щкд 23, ІІІ. 'Тъ Т! ч» ка а А че в ае Н: 'І: 'ькшмъЧ и к: : е І' чип-вы јы-І-Ікїыд "ди ' ј а! І ю 8 ми и и аесть. Слава, Н нынй З. Бегереднченъ. Гаасъ Д. 158. Т! ааакааОтц888нСы ыы ын8Ч л! І' и Скан те м8 8 д8 8 8 8 х8. Ч І- ны ъгІяи при снш и ке ІгІгІ: ки 51: 'І: кш *ти 11: шах И а аминь. Ч т Г' : кате в: ра ди Не ге 0 'гецъ пре е ре щїщцдйд-ды-ы-. њи-щјк *Т ТС ЅЈ' ек: да а а кїдх Ч М: снеен нш ш т: 81: 'Ічпре І- Чч-Еїщъашїњ А везгаааасидкеаи чїњтевййй сее ч Г' шцњцїъг$їзпшыцкдыдйв Е т П. е тве ер ш: е е м8Чпрсдста Ца ри ца ш д: 'а Зкї І' ш; т--ччшштъ ъњшщъд: клин-м св им к. : Е --'ъ 1: сн8 8 8 ю 8 т: е е не ЧтдвеЩатерь хе Воскресникъ. 5
 69. 69. 66 осмогласникъ. І- -ъък-к. . ': *д%ч: :ъ: ;„. в. ТС да таи ц8 жи ке та а пека азаЧвей Отца І- ий те не не че ае 31: чи ти и ед ваа ге ке аи и и вы ы ыйБегяЧ да скей па ки ш ш вне ви и'ит'ь Ое е евразяис таекйй *ІїеІзй ч І- К. вшї Ей стра а астьмиА и зава8ждшее ге ре хи (ХІІ Т: тц шнее е шнрййййтъ ое е ев чаЧ на п? ! ч ІІ; ч ж ЗІЧ ра а ме кес прї їимъ ке От ц8 8 8 при 3 т. ..) п: т: х, и не е есетжЧ и ске е м8 хе т1: нї ю Ене І'- Х) І. ; х: І- Х) г. ХІ Г К? Чд/ 'її БЕ СНШМН СФ КФ КЅ 8 ПНТЖ СН Н Н Н АА д д ХІ А ъ! чп ї К-Ії ІІ 5 ч п? ч а миЧ и спа се етъ Бе ге ре е ди це емїрхсїї' Хрї сте есї. и и м; 'І: Ай ве е е ай ї І' Іюдивегааат88юмии и
 70. 70. гласъ чнтвъгти. 67 Г '1 “Еїїттрї Аб 0 0 ФСТІх. На дтїхевнв етїхиры Бескресны. Гаасъ д. 1918. Е ХІ г е спедивезшедв на Крествпра дв дню ю на ш8 ц кааатв8 пе тре виав е си7< и се шедъ ве Пдв кв в ка* хм 6 ч чным еІг 8 зни ки све ве диав е си7< не тав нї ч ч ч цд -а 6 е да р8ахче ае кв че ске м8 ре д87ч се гш ра ди Не Ю Ц“ СААБНМЖ Ч ЖН 80 ТБО рд Ц. " 5 Н СПА ІБ. ч І ' п: в си теав не е тве е ве ста НІ е. 'н г е кв шенвна дре е кв е ди не си иавневсю ъъгх--ч-ї--хјъї въ--в--чї-ыъквїтшщц твари пе ке ае ваав е си7< пе ае женв же ве гре кв жи 88 ЦІШ А 39 Грд КІІХЅ КОС КОЕ СНДЖ е си 7! "Й ТД* нй е и жи знв да р8 мче ае кв че ске м8 ре д8й 5*
 71. 71. 68 осмогласникъ. твм же пе ю ще саавимЧ три дие вне е тве е ве ста иї ед: Л ю дб е вез за кен нї и Хрї сте те ве пре дав ше Ш аа т8 Ч ра спм ти ш с8 ди ша не ваа ге дар ниш ваа ге дв те аи Іа вив ше см7< не ве ае ю 3 ХІ 6 пр! 'Пр Пъдж е СН "Ф грї Б! Нї 57? СД МФ “Ад к) І--д-чйы/ Зїт-кїт-Іх-Іб 33 ї вгсубї стнш вес кре саве си три дне вншшкшьгвт да а р8 Б : а иамв вез ке не чныйживетви ве е аї ю миатьїк С 0 СК“ 311 МН Ж! Ны Ад ШЕА ШЙ ГРО БА Т! в! ис ка х87ч не ш врвт ше же ры да ю цлеїпаачемв ве пї ю 8 ше гаа ге аа х87< ех вы намв Спа се нашв Ца рю всвх">< ка кш ех вра денв выав е си ке е К. , *д Ѕ/ в е же мв всте дер житв жи ве не сне е тв ае тве е 'н
 72. 72. глАсъ чвтвърти. 69 т' геав же книмвхїг кв ща ва ше не паа чи те гаа --І х/ в ---І ге е аетв не шедшепре пе вв ди те7< : а а кш к. ) К) вес кре е се Ге спедвд пе да да намв ра десть п кш е диивваа ге 8 тре веив. Г (глава и Нынв Бескресный Бегередичеиъ. Гаасъ д. 8.8. в. хдхд С ІІ --1 ~-І в аа а ва От ц8 и (Фы н8 идвах те м8 д8 х87< 'т-. КЈЅ и ны нв и при и снш и ве ввв ки вв кшвв ХІ К) ъ 5 ъ-тцј ЪчтІцн-цјјк-Іцнјцї Ъы-Іх в Х. / . К? п миив7< При зри на ме ае ъп а тве ихв равв все не пе реч важат еж; те ам юши аю тамна иы ве х; Г х) СТА НІ Ад БСА КІ А скер БН НАСЅ НЗ м* Нд Ю ЦЈН 7! Т: К, Ѕ/ та ве еди н8 Ч твер де е и из вв стнее еутвер *Ј жде нї е и мами? ! и тве е пред ста тем. стве
 73. 73. 70 осмогласникъ. СТА жд д ХФМ$СПІ Ад Н! ПО СТШАНМ СА БАЛ ДВ' ЧН ц! 71 ї/ К, ' Т: ї! І тм при вы ва ю ци и Ч пет ши см на еу ме ае ш 'Т ТТ. Т, їїк Г ъ ъ ъ ъ ч Ч 'бъ е те вв ввр нш ве пї ю шихв? ! ра д8й см Баа ды чи цевсвхв пе ме ше ра де сте и пе кре ве ХІ . д. . Н СПА СЕ НІ Едвшї НА ШН Н Н НХЪ. Вв Педваю на Оутрени. . 'ет " Бегъ Геспедь. Гаасъ д. дб. в. К-їтЪ-Ѕ-кЈъї-схы-. ы- к) 3 'ч-ц Б егъ Ге спедв и на ви см намв ваа ге сае венвгрмдый 3:3 ъ ч: ъ ху -1 -- ве и мм Ге спе дие. . .- -еч Юп8ститеаный Трепарв Бескресъяый. Гаасъ д. м. С ч . к] 6 *г кв та8 ю Вес кре се ш м пре певвдьшъ ш ни *щъ-кзъ %ъ"кјъ д-ъ кЗЧ е 'ч-цкз" “ ъ ге аа еу ввдвв ше Ге спедни ет че ни цыщъ и прадв дне е ш с8ж де нІ е (Б ве е ерг ШЕ'~3т
 74. 74. гласъ чвтвъгти. 71 г- хдд' хм? в Я пе стеашмв хва а ам ше см гаа ге аа х8'~= Б ис Ха! Хай Х: К! ! хдд' -д А хва' пре вер же см смерть вес кре се Хрїстесв Бйвцз да р8 в -щп ычвїї-къчд-ї- ъ . *4" *Ј . ”д " АН МІ 90 КН КЕ д! Ю МН АОСТВ. и и' и Г Бескресныи Бегередиченъ. Гаасъ д. д: . в. Е же (б вв каеу та е не е и їІг геашмв к; " 6 хм' не свв де ме е та инствечз те ве ю Не ге ре ди ч: Ж Кад' › й : г 6 6 ' це с8 цшм на зе маи га ви см Бгвщъ вне саи итнем Хд КВ се е ди не нї и ве пае ша емвцз и Нртв ве ае ю насъ ра ди вес прїимвчз им же вес кре сивв Первез --1 ААН НА ГО СПА СЕ (б смерти АЅ ШШ НА А ША А А. Бсмкее дыханїе. Гаасъ д. 158. ц ІІ. І. Всм ке е ды ха иїї е да хвааитвГе е е
 75. 75. 72 ОСМОГЛАСНИКЪ. г. спо е е да ч хва ди те Го спеда сне е насъ (д Ъжјыаыздјјњвї. Ед или: : Ж еди. А ХБА АН Н Т! 6 Е ГО 0 ІгКІзІ В! ІІІШННХБЈІ' Г І. - Ѕы? 'ге 51: по до на а л а : тъ м: 'І: снь Бо е І' цыйръ с о е г8 8. 'н Т' ІІ п дїј Г! Е Е АН Н 6 Е Е ГЩЧ ХБД д“ Н Н Н І- І' І'- 'гееееего ксњсииидыыее Г Ј, ... 33% А Кщквїїхкзїїїїхыдъ хыц-: дкчъ ХЈ е гшдйї. т: 51: поде на а : тъ т: 'Е: снь Не е е І'- : ї ч) е г8 8. - Г' На Хвадитвхъ Стїхиры Боскресны. Гмсъ д. Нз. к. Краста пре тер п1: 'І: кыйи смертьт и кос кре ч Т* 941" А сын ий мер ткыха Вс: сидь не Ге спо ди да] см а
 76. 76. гласъ чвтвъгти. 73 Ж П КЈЅ 1 *тыщбї к* Ху : в е нима тво е Бос кре се нї е. 'ж ХІКЈІ ХА кре стомъ тво има Хрї сте (6 дре кнї да кажат кы 7! . кщїї *д ІІ. ско во ди иаъ е си насъ 'А: и смер тї ІО тко е ІО 6 СТЕ СТБО НА ШЕ МЗ ЧА ЦІА ГО : І КО ДА ОІГ ПОІІЗ "Кт, *Ј* 5 Ѕд, ' дива: е си к ко ста нІ емъ же тво имъ ра до сти ксд ІІ. *д* ј г' Не “Од ННАЪЗ Си? ! 'ІЧІМ ЖЕ БФ П: Е ЕМЪ ти БФС КрЕ ІІ ЙХ К) На Ч 3 Че З: Е *Т* „ ч Т* ”З -- в сми из мерткыхв Го спо ди саа ка те 1:1:. 'м т БО НМЪ КОЕ СТФМЪ СТЕ 904 СЕ Нд СТЈ Б" НЈСІ І. е хдд' І' на и сти н8 тко : от и из на ки насх Сб ей 'І: тей І"' кра жйихкт кос кре сый ий ме ерткыхвкоз ста тх - " ки ны пад шы А са грй хомъ 'и про стерх рЅ 8 к8 тво Іо че ао т: ко мон че е Го спо ди мо аи
 77. 77. 74 осмогласникъ. 3 3 3 ”е-І 3 3 и п: е тка ми Ска тыхк тко ихк. 'н Г' О ІІ и те е че скихкткоихк н'І: 'Ікдрк не раз аз чи І' ик саа 6 ди но родныйСао ке Бо ожййтпри ятак е *Ј си на зе маюч за че ао . на ко мо вї е че ао кйкквывк не пре ао оженя? ! и Кїтв и сахерть ни ч пре тер пйак е си пао тї Іовез стра стный Ножесткомж кос креск же из ме ер ткыхк вез смер тб е по даа: . е си едро д8 че ао кев ческом8 : а акше Ч ІІ е диня Все си аенк. 'и х) К) Смертьпрї жак е си пао тї Іо7<иамк вез смер тї е 3 --І 6 х/ хо датай стк8 в (Зпа се7< и ко гровк все аиа са е си да наск Сб И да ско во ди иши кос кре
 78. 78. гласъ ЧЕТВЪРТИ. 75 9 ”ї-І в Ч сивъ ссо во ю 'и по стра да от вш ш кш че ао хм' Б хм І кккж но кос креск Іа кш Бїжт се гш ра ди ко ПІ емк 'С: в ъ Чд-к--чкаъшдкзчпїкж-ыщкзї ъ ХІ саа ка те вк Жи зно дак че Го спо дид е ди не че д* : в Б ао кк ко аюв че. 'н Н а ме нї е рас па дааше см Спа сел егда -к ъкЈЧ к: : Ъд-ксхЈд-чї в д-«д-чйчї-к на аов нкм Нїть ткой ко дрЅ зи см? ! он; стра ши ша см Жп! И Д АС вы Ера 'ПІН цы д СГ АА ВО ГрО ІНІІЗ Кш МЕРТББ ї. .дъ з 3 ъ Ч в кјїьдддїцйј 'цици-д по ао женк выак е си 'н и во смер тн8 ю ох, - праз дни кый крк постът от; мершымк кскмк не так нї е по *Ј . А даак е си Бос кре се нІ емк тко имк Спа се (д *а Ч по е жи зно дак че Го спо ди саа ка те кк. 'н ХЈ В оз же ак ша же ны ки дкти тко е Бос кре
 79. 79. 76 осмогласникъ. се е нї еХрІ сте Бо же 'н прІ и де пред кар ши К--ї--Јъчх-щдщцжса : щото Чад-бих Ма рї а Магда аи и над ш врк те ка мень Сб ка т хм му аенъ ш гро ва и їІг ге аа ск дм ща и гаа го чак Ј“ в хм* . д хм МФ ЦІД . д ЧТС и ЦЈЕ ТЕ ЖН Нд ГЩ СМЕО Ткы МН 61' КОС КОЕ Ч И! се е : а кш Богк да спа се етк ксм че ска м. 'н дк есть І и сЅск е го же кмк ни сте стре щи *Ј *д К! щ КЈїг-ЩЧСЗЖЈЧЅЅЧ д-ЧКЈЧФЦС рцьІ те І 8 де и7< гдк есть е го же по ао г. І. %ъъњ$%~ *а Ч ч-в--к “а иск ищци-щат ЖН СТЕ ВО ПІО О Б* КА А МЕНІ: ЗА П! 'М -І 8 п: т хм 'Гдйк ЩЕ. ” АД АН ТЕ МЕО ТБд Ч И ЖЕ ЖН КО ТД ш ЕЕОГ шї и см°п да ди те по гре ве на го и аи кк р8й х! 6 ТЕ БФС КОЕС ШЕ (І ЩЕ Н Вы От М°АЧН ТЕ Г° Ж . А ЅЈ ' І СПФАНЕ БФС 'М Н' Ед кд МЕ Н' Е КФ 30 п' Е'І"Іь “Ј
 80. 80. гласъ чвтвъгти. 77 гх-їщъ-щкЈч$ш~ъсхыїцЧ »камикадзе-х 8 че же Сб ка ае еный (д гро ка? ! ке аи ка А С“ д А *Ј ' хай Г тко м ми иаосткд ке ме та ин стко смо тре ч. в ъ . ..Јњклыфч за ъ ъ н! АТКФ е гш (Фпа се нашк саа ка те кк. Д. ОІ/ 'треннњд егаггеаскањ етйхира. Гдасъ Д. Б8. тддымъ щгьъзњїсїъї-ддъщ п ааакааОтц888неыыыын8ч ыщїщщЈ-мсхыдїїйъїыьпїт и и6кдтом88д8888х8. С] 'дїкъїкшщїїищчїаъїцдйыеъсыш-Ічч оттрокййййййга88кооо Ј 'ІА киІІ-. ІСІ-д! чип-пк *ышцгхтыщкј Е е; ' Ъ ЈІ' . ч Ъ ч ко о о А и же ны при и до ша на гро о Г' І' окъ тко ой Хрї І І сте е ч но 'Н: до не ш км: ч ч, ч! " г' ч (хип д-цкхчцїгцаы-: ы тгюдшщццщ к теесджееаа е моеее ниимич Г' 1 . а дчїхкхкд Ѕчч Гъ акт а ми -тъ 'Маги же не до о о 8 8 жк ка а Іо 8 8 *ч-ышїїї Г Заха а а ГК ч хї т пц -їЪ п д* Ч шы ы ы ымсдч и же крн и захъкае е ша
 81. 81. 78 осмогласникъ. НЧ» Ч (Хип-Ед Х їйїчщцї ших сА пред стак шї и гаа го о о аа а а І- '- ТС *І 331» х8 ччтожн ка а гш сме е е ер ткы и ми и и и ч Г ч Ії ч І" І П. к ч ЦІЕЕ Е Е 'ГЕ Ч КФ СТА П А КФ Ж! пред ре Е ЧЕ чГГ 'Кјјїъ %Е%ї{тцј -гРди--цјсддц *Т что не по о мни те гаагш ш шаъ е е е гш ч 'Ш к! ! им же кк к к к к ро о о ка ак ше ки дкн К. .. Г на Апро покк к к да а а ХЅД номнА в ъыїч г ч %*“*ЗЩЕЈ'Ј *т -- *кът-деди х8 сА ажа каа го кк к к ше е ни 5 І А ч й І. .: т ъ 'ГА Кшш ЕШ Ш Ш ША е ЦЈЕ Е КФ СНН Н ФІГ Ч! 5 ее ниии ицычноПетркте че е и ки ч 'ч-ычї г ч м» 3 ІЧ цї -е-ь, ц ха? З, Г и и дккпро саа а а ки тко А а ксе е кк к їккюдд 2 ч8 де са а. Нонецъ четкертагш гааса.
 82. 82. гласъ пкти. 79 Начаао петагш гааса. Нк @8ккшт8 на Беаицкй вечерни. Господи коззкахъ. Гаасъ б. 77% Па. Ц І о спо ди коз зка ахъ кте е кк оу саы ы ы 7 Ј а . ..Ъ-„тчїфьъфьдъкд . ј д *д* спо о о ди ч Го спо о ди ко оззкахккте кк пц чГ Г' ч хдд. ч от саы ы ы ши и и мАЕјконми гаа аа с8 моаееенїІїАаамооеее І- Т* : Т гш ш ч кне гда коз зка а ти ми и кте е ІІ --! ' Ж е кк о, от 8 саы ши и МА Го о о о спо ди , Щ А НС пра БНТ СА МФ АН Н Н Н Н 'ГВА А МФ
 83. 83. 80 осмогласникъ. о по ч коз дк А нї ї е р8 к8 8 8 8 мо о ч г' г' к. чу 3 ІІ Е Е Е ІФ Ч ЖЕ Ер 'ГВА А КЕ ЧЕ Е Е. г р 6143: схдд-ї-„Е-'х-. :К-ц к) “Т ІІ ч ' нА а а А от 8 саы ши и мА Го о спо . ..І и ди и и и. Г' Поаожи Господи. Гаасъ б. Не. к. І ш у. / п її ' , о ао жи Го споди хра не НІ еотстшммо имкчч Ч Х) и . . Х. Н АКЕрІх шгражде НЕ А ш ФІГ СТНАХКМФ НХН. Ч Ч Ј н е от као ни се ерд це мо е ксаоке са а8 как ч Г' 1 ъ в њ-: ъд-тсїьъкзъъдт СТІЙАЧ не пше ка а ти ки ны ш гркскхк. На Господи коззкахъ Отїхиры Боскресны. Гаасъ б. Па. *ч ІІ; ч р х. ч е стнымтко имъ Нре стомъ Хрї ї сте , М а
 84. 84. гласъ пати. 81 І“ Г' Г' 3 *Зад на “І им *Чък б; Г а. . и п ке аа пе е сра а ми и и иаъ е а е си Ч ДКИ? Г' нІ емъ тве е имъч жа а ае и Вес кре се ч Г' . . ьщдщїкхвдь. 321%{. .. гр'І: хе внеепри и и *г8 пи иах е е е си Ч и П“ І" І" ъ Ъ *за 43%. “ч СПА д СЛЪ е си Н Ны ш Ера д ДТЪ СМЕ Е и. ХЕЙ' *д х! о' " Т: ЕрТныхР-'ъ саа виматм е ди и не ре е е дие. Ч в и ес кре се нї е да мй ре двче ае 1:1: 1:1: ц ске е мвїј га кшокча наза ке ав е н! к. .. гц“. чгг 'ми Ј '- ХЈ ЧЙ 'Ч ТЕ ч е е е в: де е е см Ч еІд' стра ши ша ХЗ За см се гш ш ким а зи И а а ад стП ї б ч Г' Н Ч Н БЗЯІ ШЈІ СА Д кра а Д 'РА Пдд Ч! Е Гї-щтї Г Г ч» Ял! ЧІЦЧ Н 35 выыгыїдыиы-ыај ПЅЕ їКЈч-Ф ЕЕ е е кна а а а мч-ъкни двнеЦБь саа а вы '- ш. ІІ. ч щи Хрї І сте есжгј гаа ге ам с8 шымхке еІг 8 захх Воскресникъ. 6
 85. 85. 82 осмогласникъ. ІІ *т к] и зы ы ы ди и и т: о' и с8 шымвке *им* ЦЈЈЗЈ . .. т Ч! 'о' " 'П: И кры ШН 'П СА Ч ч г г . ... . Ја: ъ я В 1-3, Т њ в е аї е ч8 8 8 де оІ не ви димыхв "'*“В А ХІ К? сее 'Ісййтеаь" за чеаекй ке аІе вї е пае : д І' г 9 ІІ *тт 'Гї Ю 8 ПО стра д Ддвж БФС КОЕ Е Е сЕ Е НЕ Е Ц І. Т' *т 6 у 39 „ х/ ЕЗ СМЕ Е Е Ер ТНШН Ч пр' Н А" Н ТЕ О ТЕ Е г' г' чествйм Іа а зыкъ те м8 8 8 пе е кае ни й ІІ тв . и им см Ч ваа ге 8 тре ш е ъмъ ве е е 6 ч ІІ ЅЗІЧЗІЧ ч Гї-ІІ чГ Г 'я-І-. К-цІЦч--цјы-Іцчщцсхы-Іцтї : ІІ-щ ЅЈчІ-ц *е* т У 7-3 3 гш ш ш пр: ае сти и из на а а наи ше е Г' е смей' Іїтрї ехъ Іг пе ста а свхк е ди и на ге І' Г' К. .. , О х. / а " т: Бе е е га Ч м; ти на вы ы ке е ехедця. . Ч В х/ І ку Е ЧЕр НЕ Е ПО КАФ НЕ НІ Е ПОН НФ СНЛІІЪ 'ГЕ Б*
 86. 86. гласъ пвти. 83 Г' "т кдїїї Ъїгкжк Ѕ ч И. Ъ еж н: в: ч: :р н: м8 свй в а; т8 на ке нецв м: в '" ъ ъ кдътхзччзъїї-їъїы-„тїыо кшв га кшвглр ца ай пае т! Іе вез сї м а ав ш: ---› 11: му : : м888мїїрее евиЧидаж: І" „да „шымњщдщ . ::Си де! ! да а низ ш: :д ш: : : м8д и тамш Г' І“ Г' ку -"'} с8 щ8Іетм8 ра аз р8 8 ши и и ив ш: : : ТС кЈ І ХІІ' ч 'З МЗ Ч Н СІНІТЅ БФС КОЕ СЕ Н' А Й Вы КШМЪ П° КА п. ; мн! " Г кв к. ; Г' и. -т щ. за а ав ш: : : м8 ЕЈІФвъ те дав ч: Ге спе е , О ха Г' к! їчпщтїъїчзы-Іьъъ-„дщї-ц Е ди саа а ва т: въ 1: 'І: "в. Ч Ј ІщЗ а чааь ни ка Спа с: : нї м на ш: гш ХрІ ч г. СТЈ Д сдд КФ СДО 0 0 КНМЪЧ 70 М8 БО НЕ; МЕРТКШХЪ -гт т 'д к! БФ ОС КОЕ Е Ес Ш8 Мїрд ш ПРЕ Е ДЕ СТН Н СПЈ ї-ЧЪ . ТС ки И с: : : нв выстЧ ра д8 : т см аикв ІІІ' г: :ав скїйгј б*
 87. 87. 84 осмогласникъ. І- ч г" вйгаееткдемооо ншшшкз пре е е е аесть ч И дами па дый ко ста , М а ком; оу 8 Хм, б " праз АНИ Н Н см. Ч И жеїб к$ стш дї и на 8 че никыка хв ч ї-цпї І“ ч Р 45. (5 553 3:1 К“, ш ЩН ННКІЧ “Ф Крый ТЕ СТО 9 жк 3 бин 3 ч г' а Ѕыу ЅЈІ Ед ко ко ста нї е и прї н ми те сре е крее ни Г" *ч--ыїчїжц ЧІІ-»пы-ыг Ч Ч* има“ пц *чии-ич вид-щ“ *Ј І. д т: КН Н Н рЦІІІ Ш ІІІ Т! Ч И (І Кш “АМБ СПА г 15 3 Гк-ІЦІІ. к, ыышї цды-„ыкы-„кыьъ 3. щ. .. а ашымкйј ийгрокаоу кра а а де еенк кыст' Т Т: її ме е ерткыйч кто ки , адккто саы ы ша мер тке ха ч Г' І- цд ОІГКрА АЙ "д КФ 0 ГАЈ Ч “д ч! ЖЙ ПО МА а за на а и на а а га ч ш ста как ша ч ч бьтпщїпї бъ Г к. ; ЅЈ Т? и 3.0 0 ГРО Б* ПО гр! Ед АДВ НА А Д СКФ е
 88. 88. гласъ пвти. 85 ч» ЅыЈ ч» ч чхї Г ч т: хж д; о лН-чнепреаьшай те см І 8 де е е е ч хм му ' хЈ на км кни те ре че нІемк Про ро че е ски им: ти. хдд* *ти ни от ра аз8 мййййтечкшто ой мъ пц, ч! " Г' ха есть ко и и н сти и и н8 од Нз ка китеаь *им н. хЈ о* " п: мб ї ра и и Все си н иаьный. ч с: * ч м* ЈыРЩІїКь-. д щ* и д, м“ »ч К) о спо ди Ндк пай ни и и кыйгј и смерть по ° Г' 'т *ч т: пра а кый епа а а а а се е ена-шъ ч *Ж ч ' ІІ кј' про ст: ти кыимІркНрестомк че стнымк по ми и д ыцьдк: : 'чїцвдж а8й на а а аск. еаака и нынк а. Богородиченъ. Гаасъ б. Па. г' ч '- 'ЈС-*Еыд ч 3 ч ч; аа а а а а ка О от ц8 8 и Сы ы ы ч г г Кыдцї г г че Х. "'-"З* 'П: Ітдјиекмтооо м888 д8 8 8 8х8.ч

×