O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

1

Compartilhar

Baixar para ler offline

Чи мирний атом

Baixar para ler offline

презентація

Чи мирний атом

 1. 1. 11
 2. 2. 22 Ядерна енергетика - це, насамперед, уміння триматиЯдерна енергетика - це, насамперед, уміння тримати під контролем реакцію розпаду ядер урану, якапід контролем реакцію розпаду ядер урану, яка відбувається в реакторах і нагріває пар, що обертаєвідбувається в реакторах і нагріває пар, що обертає турбіни електричного генераторатурбіни електричного генератора
 3. 3. 33 Незважаючи на те, що ядерна енергія реальноНезважаючи на те, що ядерна енергія реально забезпечує людині “безвуглеводну” енергію зазабезпечує людині “безвуглеводну” енергію за розумними цінами, вона ж показує і своюрозумними цінами, вона ж показує і свою небезпечну сторону у вигляді радіації та іншихнебезпечну сторону у вигляді радіації та інших лихлих
 4. 4. 44 Атомні електростанції – це основаАтомні електростанції – це основа ядерної енергетики, якіядерної енергетики, які використовують ядерну енергію длявикористовують ядерну енергію для цілей електрифікації і теплофікаціїцілей електрифікації і теплофікації Для здійснення ланцюгової ядерноїДля здійснення ланцюгової ядерної реакції використовують складніреакції використовують складні технічні прилади – ядерні (атомні)технічні прилади – ядерні (атомні) реактори. Перший в світі реакторреактори. Перший в світі реактор був збудований у 1942 році в США,був збудований у 1942 році в США, роботами керував італійський фізикроботами керував італійський фізик Е.Фермі.Е.Фермі. У Європі першим ядернимУ Європі першим ядерним реактором стала установка Ф-1.реактором стала установка Ф-1. Вона була запущена 25 грудняВона була запущена 25 грудня 1946 року в Москві під1946 року в Москві під керівництвом. В. Курчатовакерівництвом. В. Курчатова
 5. 5. 55 Ядерний реакторЯдерний реактор – ,установка в якій– ,установка в якій відбувається керована ланцюгова реакціявідбувається керована ланцюгова реакція ділення важких ядер і яка супроводжуєтьсяділення важких ядер і яка супроводжується виділенням енергіївиділенням енергії
 6. 6. 66 Будь-який ядерний реактор складається з наступних частин:  активна зона з ядерним паливом і сповільнювачем;  відбивач нейтронів, що оточує активну зону;  теплоносій;  система регулювання ланцюгової реакції, у тому числі аварійний захист;  радіаційний захист;  система дистанційного керування. Реактор на тепловых нейтронах 1 — управляющий стержень; 2 — биологическая защита; 3 — теплоизоляция; 4 — замедлитель; 5 — ядерное топливо; 6 — теплоноситель. Основним компонентом ядерногоОсновним компонентом ядерного реактора є його осердя, або активна зона,реактора є його осердя, або активна зона, де розщеплюється паливо і здійснюєтьсяде розщеплюється паливо і здійснюється керована ланцюгова реакція.керована ланцюгова реакція. Перед розщепленням уранову масуПеред розщепленням уранову масу збагачують і перетворюють у покритізбагачують і перетворюють у покриті керамічним матеріалом пігулкикерамічним матеріалом пігулки
 7. 7. 77 Усередині реактора безперервноУсередині реактора безперервно відбувається ядерна реакція.відбувається ядерна реакція. Атоми урану в паливних стержняхАтоми урану в паливних стержнях розщепляються і випускають нейтрони,розщепляються і випускають нейтрони, швидкість яких регулюють водяні абошвидкість яких регулюють водяні або графітові «сповільнювачі» таким чином,графітові «сповільнювачі» таким чином, щоб збільшити розщеплення атомівщоб збільшити розщеплення атомів урану в ланцюговій реакції доурану в ланцюговій реакції до максимуму. Під час розщеплення атомівмаксимуму. Під час розщеплення атомів утворюється тепло. При цьому трубкиутворюється тепло. При цьому трубки весь час занурені у воду, яка відбираєвесь час занурені у воду, яка відбирає тепло.тепло. На одних ядерних електростанціяхНа одних ядерних електростанціях вода, що проходить крізь активну зонувода, що проходить крізь активну зону реактора, кипить і перетворюється нареактора, кипить і перетворюється на пару, яку подають безпосередньо допару, яку подають безпосередньо до турбін, а на інших тепло передаєтьсятурбін, а на інших тепло передається лише на вторинній системі, і аж тоділише на вторинній системі, і аж тоді вода закипає і перетворюється на парувода закипає і перетворюється на пару
 8. 8. 88 ,Ланцюгову реакцію треба підтримувати,Ланцюгову реакцію треба підтримувати .але нею треба також керувати Якщо.але нею треба також керувати Якщо водночас розщеплюється надто великаводночас розщеплюється надто велика ,кількість атомів то вивільняється дуже,кількість атомів то вивільняється дуже багато тепла і система може небагато тепла і система може не витримати перегрівувитримати перегріву Щоб запобігти цього, використовують контрольні стрижні та системи охолодження активної зони реактора. Контрольні стрижні – це основні механізми, що регулюють швидкість розщеплення Ядерний реактор CROCUS
 9. 9. 99 Якщо між паливними стержнями вставити контрольні, то швидкістьЯкщо між паливними стержнями вставити контрольні, то швидкість розщеплення зменшиться, бо нейтрони, які звичайно розщеплюютьрозщеплення зменшиться, бо нейтрони, які звичайно розщеплюють інші уранові ядра, поглинаються контрольними стрижнями, що діютьінші уранові ядра, поглинаються контрольними стрижнями, що діють неначе губка. І навпаки, якщо контрольні стрижні витягнути, тоненаче губка. І навпаки, якщо контрольні стрижні витягнути, то швидкість розщеплення збільшується, бо вивільнюється більшешвидкість розщеплення збільшується, бо вивільнюється більше нейтронів, здатних розщеплювати сусідні атоми урану. Якщо вставитинейтронів, здатних розщеплювати сусідні атоми урану. Якщо вставити всі контрольні стрижні, то розщеплення атомів припиняється і реакторвсі контрольні стрижні, то розщеплення атомів припиняється і реактор вимикаєтьсявимикається Однак контрольніОднак контрольні стрижні вбираютьстрижні вбирають нейтрони, а не тепло.нейтрони, а не тепло. Тому, щоб неТому, щоб не розтопилася активнарозтопилася активна зона реактора,зона реактора, потрібна ще однапотрібна ще одна система. Вонасистема. Вона називається системоюназивається системою охолодження активноїохолодження активної зони реакторазони реактора
 10. 10. 1010 У більшості таких систем для охолодженняУ більшості таких систем для охолодження використовується вода. У міру того, як розщеплюєтьсявикористовується вода. У міру того, як розщеплюється уранове паливо, утворюється тепло, яке проходить крізьуранове паливо, утворюється тепло, яке проходить крізь стіни трубок з паливними пігулками. Ці трубки занурені устіни трубок з паливними пігулками. Ці трубки занурені у воду, яка безперервно циркулює в активній зоні завдякиводу, яка безперервно циркулює в активній зоні завдяки дії охолоджувальних помп. Саме ця вода й охолоджуєдії охолоджувальних помп. Саме ця вода й охолоджує циркалоєві трубки, не даючи їм розтопитисяциркалоєві трубки, не даючи їм розтопитися
 11. 11. 1111 Типи ядерних реакторівТипи ядерних реакторів  1) водо-водяні зі звичайною водою в1) водо-водяні зі звичайною водою в якості сповільнювача іякості сповільнювача і теплоносія;теплоносія;  2) графіто-водні (вода - теплоносій,2) графіто-водні (вода - теплоносій, графіт - сповільнювач)графіт - сповільнювач)  3) важководні (вода - теплоносій, важка3) важководні (вода - теплоносій, важка вода - сповільнювач)вода - сповільнювач)  4) графіто-газові (газ - теплоносій,4) графіто-газові (газ - теплоносій, графіт - сповільнювач)графіт - сповільнювач) Найбільш часто на АЕС застосовуються 4 типиНайбільш часто на АЕС застосовуються 4 типи реакторів на теплових нейтронах:реакторів на теплових нейтронах:
 12. 12. 1212 Будова активної зони реактора «ВВЭР»Будова активної зони реактора «ВВЭР» Сповільнювач – вода, теплоносій – водаСповільнювач – вода, теплоносій – вода Вона має міцний зовнішній сталевий ,корпус у разі непередбачених обставин .можна локалізувати можливу аварію Корпус повністю заповнений .водою під високим тиском Вода .подається в реактор знизу під тиском Зверху реактор закритий сталевий , .кришкою що герметизує його корпус Характерна риса такого типу реакторів – .високий рівень самозахисту Реактор ,буде стійкий до впливу землетрусу ,падіння літака вибухової хвилі
 13. 13. 1313 Будова АЕСБудова АЕС Атомна електростанція – це електростанція, в якій атомна енергія преобразуется в електричну
 14. 14. 1414 ПринципПринцип діїдії АЕСАЕС  Тепло, що виділяєтьсяТепло, що виділяється в активній зонів активній зоні реактора, відбираєтьсяреактора, відбирається водою 1-го контуру, щоводою 1-го контуру, що прокачується черезпрокачується через реактор насосом.реактор насосом.  Нагріта вода зНагріта вода з реактора надходить вреактора надходить в теплообмінник детеплообмінник де передає тепло воді 2-гопередає тепло воді 2-го контуру.контуру.  Вода 2-го контуруВода 2-го контуру випаровується ввипаровується в парогенераторі іпарогенераторі і утворюється парутворюється пар надходить в турбіну.надходить в турбіну.
 15. 15. 1515 У другій половині 40-х рр. ще до закінчення робіт поУ другій половині 40-х рр. ще до закінчення робіт по створенню першої радянської атомної бомби (їїстворенню першої радянської атомної бомби (її випробування відбулося 29 серпня 1949 року),випробування відбулося 29 серпня 1949 року), радянські вчені розпочали розробки перших проектіврадянські вчені розпочали розробки перших проектів мирного використання атомної енергії, генеральниммирного використання атомної енергії, генеральним напрямком якого відразу ж стала електроенергетиканапрямком якого відразу ж стала електроенергетика У 1948 р. почалися перші роботи з практичногоУ 1948 р. почалися перші роботи з практичного застосування енергії атома для отриманнязастосування енергії атома для отримання електроенергіїелектроенергії Реактор першої в світі АЕС
 16. 16. 1616 Теоретично ядерна енергія близька до ідеальної. ВонаТеоретично ядерна енергія близька до ідеальної. Вона ефективна і недорога. У добу, коли нафтові запасиефективна і недорога. У добу, коли нафтові запаси обмежені, атомна енергетика забезпечує незалежністьобмежені, атомна енергетика забезпечує незалежність тієї чи іншої країни від країн – експортерів нафтитієї чи іншої країни від країн – експортерів нафти Проте найпалкішіПроте найпалкіші прихильники ядерноїприхильники ядерної енергетики визнають,енергетики визнають, що з її виробництвомщо з її виробництвом пов’язано чималопов’язано чимало проблемпроблем
 17. 17. 1717 «ЗА» чи «ПРОТИ»«ЗА» чи «ПРОТИ»  Економія органічного палива Малі маси пального  Отримання великої потужності з одного реактора  Низькі транспортні витрати енергії  Відсутність потреби в атмосферному повітрі  АЕС не забруднюють атмосферу, не вимагають створення великих водосховищ, що займають великі площі  Безпека реактора (можливість аварії з розгоном реактора, радіоактивні викиди в навколишнє середовище)  Радіоактивні відходи (утилізація відпрацьованого палива)  Особливості ремонту  Складність ліквідації ядерного енергетичного об'єкта  Висока кваліфікація і відповідальність кадрів  Доступність для тероризму і шантажу з катастрофічними наслідками Дорого коштує видобуток палива ПЕРЕВАГИ ПРОБЛЕМИ
 18. 18. 1818 Катастрофа на чорнобильській АЕС перетворила велику частину країни в зону екологічного нещастя З карти України 333зникло населених пункти
 19. 19. 1919 Зараз у зв'язку з трагічними подіями в Японії (катастрофи на АЕСЗараз у зв'язку з трагічними подіями в Японії (катастрофи на АЕС "Фукусіма") світова спільнота напевно перегляне своє ставлення"Фукусіма") світова спільнота напевно перегляне своє ставлення до використання "мирного" атома. Атомні електростанції, якдо використання "мирного" атома. Атомні електростанції, як показує досвід їх експлуатації, незважаючи на свою високупоказує досвід їх експлуатації, незважаючи на свою високу технологічність, дуже небезпечні для всього людства. Техногеннатехнологічність, дуже небезпечні для всього людства. Техногенна катастрофа на будь-який АЕС, як правило, ставить під загрозукатастрофа на будь-який АЕС, як правило, ставить під загрозу здоров'я і життя багатьох держав.здоров'я і життя багатьох держав. АЕС “Фукусіма-1” до катастрофи
 20. 20. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 2020 Недоліки та переваги ядерної енергетикиНедоліки та переваги ядерної енергетики Небезпека, пов'язана зНебезпека, пов'язана з проблемами утилізаціїпроблемами утилізації відходів, аваріями, щовідходів, аваріями, що призводять до екологічнихпризводять до екологічних і техногенних катастроф, аі техногенних катастроф, а також з можливістютакож з можливістю використовувати як зброювикористовувати як зброю масового ураженнямасового ураження пошкодження цих об'єктівпошкодження цих об'єктів звичайною зброєю або взвичайною зброєю або в результаті теракту.результаті теракту. Ядерна енергетика залишається предметом гострих дебатів. Прихильники і супротивники ядерної енергетики різко розходяться в оцінках її безпеки, надійності та економічної ефективності.
 21. 21. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 2121 Недоліки та переваги ядерної енергетикиНедоліки та переваги ядерної енергетики "Подвійне застосування""Подвійне застосування" підприємств ядерної енергетики,підприємств ядерної енергетики, можливий витік (якможливий витік (як санкціонований, так і злочинний)санкціонований, так і злочинний) ядерного палива зі сфериядерного палива зі сфери виробництва електроенергії і йоговиробництва електроенергії і його використання для виробництвавикористання для виробництва ядерної зброї є постійнимядерної зброї є постійним джерелом громадськоїджерелом громадської заклопотаності, політичних інтригзаклопотаності, політичних інтриг і приводів до воєнних дійі приводів до воєнних дій (наприклад, операція "Опера",(наприклад, операція "Опера", Іракська війна).Іракська війна). Уранові стрижні АЕС
 22. 22. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 2222 Недоліки та переваги ядерної енергетикиНедоліки та переваги ядерної енергетики Головний недолік АЕС - тяжкі наслідки аварій, для виключенняГоловний недолік АЕС - тяжкі наслідки аварій, для виключення яких АЕС обладнуються складними системами безпеки зяких АЕС обладнуються складними системами безпеки з багаторазовими запасами і резервуванням, що забезпечуютьбагаторазовими запасами і резервуванням, що забезпечують виключення розплавлювання активної зони навіть у разівиключення розплавлювання активної зони навіть у разі максимальної проектної аварії.максимальної проектної аварії. Також серйозною проблемою для АЕС є їх ліквідація післяТакож серйозною проблемою для АЕС є їх ліквідація після вироблення ресурсу, за оцінками вона може скласти до 20% відвироблення ресурсу, за оцінками вона може скласти до 20% від вартості будівництва.вартості будівництва. Демонтаж турбіни Чорнобильської АЕС
 23. 23. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 2323 Недоліки та переваги ядерної енергетикиНедоліки та переваги ядерної енергетики  Єдиний чинник, в якому АЕС поступаються в екологічному плані традиційним ТЕС - теплове забруднення, викликане великими витратами технічної води для охолодження конденсаторів турбін, яке у АЕС дещо вище з-за більш низького ККД. Проте цей чинник важливий для водних екосистем, а сучасні АЕС в основному мають власні штучно створені водосховища- охолоджувачі або зовсім охолоджуються градирнями.  Також деякі АЕС відводять частина тепла на потреби опалення та гарячого водопостачання міст, що знижує непродуктивні теплові втрати. Існують діючі та перспективні проекти по використанню "зайвого" тепла в энергобіологічних комплексах (рибництво, вирощування устриць, обігрів теплиць і ін.). Запорізька АЭС
 24. 24. 2424 Оволодівши атомною енергією, людствоОволодівши атомною енергією, людство мимоволі поставило під загрозу сам факт свогомимоволі поставило під загрозу сам факт свого існування, так як розщеплення атомного ядра –існування, так як розщеплення атомного ядра – це найнебезпечніший з процесів, відомих людині.це найнебезпечніший з процесів, відомих людині. З його допомогою можна обернути Землю наЗ його допомогою можна обернути Землю на пустелю, але й можна примусити пустелюпустелю, але й можна примусити пустелю зацвісти буйним цвітомзацвісти буйним цвітом
 25. 25. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 2525 Недоліки та переваги ядерної енергетикиНедоліки та переваги ядерної енергетики  Для більшості країн виробництво електроенергії на АЕС не дорожче, ніж на пиловугільних і тим більше газомазутних ТЕС. Особливо помітна перевага АЕС у вартості виробленої електроенергії під час так званих енергетичних криз, що почалися з початку 70-х років. Падіння цін на нафту автоматично знижує конкурентоспроможність АЕС.  Витрати на будівництво АЕС знаходяться приблизно на такому ж рівні, як і будівництво ТЕС, або трохи вище. Хмельницька АЭС
 26. 26. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 2626  Академік Анатолій Александров, науковий керівник проекту розробкиАкадемік Анатолій Александров, науковий керівник проекту розробки реактора Чорнобильського типу вважав, що "ядерна енергетикареактора Чорнобильського типу вважав, що "ядерна енергетика великих масштабів стане найбільшим благом для людства і дозволитьвеликих масштабів стане найбільшим благом для людства і дозволить вирішити цілий ряд гострих проблем".вирішити цілий ряд гострих проблем".  Альтернативні способи отримання енергії, за рахунок енергії припливів,Альтернативні способи отримання енергії, за рахунок енергії припливів, вітру, Сонця, геотермальних джерел та ін. на даний моментвітру, Сонця, геотермальних джерел та ін. на даний момент поступаються по продуктивності традиційній енергетиці.поступаються по продуктивності традиційній енергетиці. Перспективи розвиткуПерспективи розвитку
 27. 27. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 2727  Академік Анатолій Александров, науковий керівник проекту розробкиАкадемік Анатолій Александров, науковий керівник проекту розробки реактора Чорнобильського типу вважав, що "ядерна енергетикареактора Чорнобильського типу вважав, що "ядерна енергетика великих масштабів стане найбільшим благом для людства і дозволитьвеликих масштабів стане найбільшим благом для людства і дозволить вирішити цілий ряд гострих проблем".вирішити цілий ряд гострих проблем".  Альтернативні способи отримання енергії, за рахунок енергії припливів,Альтернативні способи отримання енергії, за рахунок енергії припливів, вітру, Сонця, геотермальних джерел та ін. на даний моментвітру, Сонця, геотермальних джерел та ін. на даний момент поступаються по продуктивності традиційній енергетиці.поступаються по продуктивності традиційній енергетиці. Перспективи розвиткуПерспективи розвитку
 28. 28. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 2828 Встановлено, що світові енергетичні ресурси ядерного пального (уран, плутоній іВстановлено, що світові енергетичні ресурси ядерного пального (уран, плутоній і ін.) істотно перевищують енергоресурси природних запасів органічного паливаін.) істотно перевищують енергоресурси природних запасів органічного палива (нафта, вугілля, природний газ та ін.).(нафта, вугілля, природний газ та ін.). Це відкриває широкі перспективи для задоволення швидко зростаючих потреб вЦе відкриває широкі перспективи для задоволення швидко зростаючих потреб в паливі. Незважаючи на відкриття нових родовищ органічного палива тапаливі. Незважаючи на відкриття нових родовищ органічного палива та вдосконалення способів його видобутку, в світі спостерігається тенденція довдосконалення способів його видобутку, в світі спостерігається тенденція до відносного збільшення його вартості. Це створює найбільш важкі умови длявідносного збільшення його вартості. Це створює найбільш важкі умови для країн, які мають обмежені запаси палива органічного походження.країн, які мають обмежені запаси палива органічного походження. Перспективи розвиткуПерспективи розвитку Модель мініреактора
 29. 29. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 2929 Способи поховання відходів, щоСпособи поховання відходів, що практикуються сьогодні,практикуються сьогодні, (наприклад, в підземних(наприклад, в підземних сховищах) не можуть гарантуватисховищах) не можуть гарантувати того, що відходи в майбутньомутого, що відходи в майбутньому не отруять навколишнєне отруять навколишнє середовище, і при цьому навітьсередовище, і при цьому навіть такі сховища настільки дорогі, щотакі сховища настільки дорогі, що в якості альтернативив якості альтернативи розглядається похованнярозглядається поховання радіоактивних відходів нарадіоактивних відходів на навколоземній орбіті.навколоземній орбіті. Неминучі відмови технікиНеминучі відмови техніки внаслідок людських помилок, як увнаслідок людських помилок, як у Чорнобилі, або внаслідокЧорнобилі, або внаслідок природних катастроф, як уприродних катастроф, як у Фукусіма, призводять доФукусіма, призводять до людських жертв і гігантськимлюдських жертв і гігантським фінансовими витратами.фінансовими витратами. Атомна енергія була б найбільш перспективною, якби були відоміАтомна енергія була б найбільш перспективною, якби були відомі рентабельні способи переробки радіоактивних відходів і якбирентабельні способи переробки радіоактивних відходів і якби існувала абсолютно безвідмовна техніка.існувала абсолютно безвідмовна техніка. Перспективи розвиткуПерспективи розвитку
 30. 30. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 3030 Прогнози розвитку ядерної енергетикиПрогнози розвитку ядерної енергетики Саме тому атомна енергетика відразу отримала пріоритетний розвиток у багатьохСаме тому атомна енергетика відразу отримала пріоритетний розвиток у багатьох промислово розвинених країнах. Проте з часом ситуація почала змінюватися. Настав час, колипромислово розвинених країнах. Проте з часом ситуація почала змінюватися. Настав час, коли енергетики, вчені і політики визнали наявність серйозних проблем в атомній галузі і виділилиенергетики, вчені і політики визнали наявність серйозних проблем в атомній галузі і виділили найбільш важливі з них:найбільш важливі з них:  існуючі АЕС потенційно небезпечні: жоден із сучасних енергоблоків не гарантований від тяжкихіснуючі АЕС потенційно небезпечні: жоден із сучасних енергоблоків не гарантований від тяжких аварій;аварій;  використання енергії атома призвело до радіаційного та екологічного забруднення значнихвикористання енергії атома призвело до радіаційного та екологічного забруднення значних територій, води, повітря і матеріалів, використовуваних в атомній енергетиці;територій, води, повітря і матеріалів, використовуваних в атомній енергетиці;  вибухи ядерних пристроїв, аварії і звичайна робота АЕС підвищили радіаційний фон планети івибухи ядерних пристроїв, аварії і звичайна робота АЕС підвищили радіаційний фон планети і чинять негативний вплив на здоров'я людей;чинять негативний вплив на здоров'я людей;  як показує досвід, аварійно-рятувальні служби після масштабної аварії і сьогодні виявляються неяк показує досвід, аварійно-рятувальні служби після масштабної аварії і сьогодні виявляються не готовими до ефективної роботи із захисту персоналу АЕС і населення прилеглих територій,готовими до ефективної роботи із захисту персоналу АЕС і населення прилеглих територій, особливо в початковому періоді.особливо в початковому періоді. Ще не так давно слова "атомна енергетика" і "науково-технічний прогрес" зливалися в нерозривне ціле. І тому було чимало причин. Молода галузь стимулювала розвиток цілого ряду нових напрямків у фізиці, хімії, біології. Більше того, відкривалася дуже приваблива перспектива рішення енергетичних проблем, в першу чергу заміни традиційних видів палива принципово іншим - компактним, "бездимним" і, що особливо важливо, практично невичерпним.
 31. 31. 3131 Енергетична проблема виросла в XXI столітті вЕнергетична проблема виросла в XXI столітті в глобальну проблему всього людства. Як вонаглобальну проблему всього людства. Як вона буде вирішуватися, якими джерелами енергіїбуде вирішуватися, якими джерелами енергії буде належати головна роль в економіці, - відбуде належати головна роль в економіці, - від цього багато в чому буде залежати розвитокцього багато в чому буде залежати розвиток цивілізації на землі.цивілізації на землі. Адже головна проблема сучасної енергетики - неАдже головна проблема сучасної енергетики - не виснаження мінеральних ресурсів, а загрозливависнаження мінеральних ресурсів, а загрозлива екологічна обстановка: ще задовго до того, якекологічна обстановка: ще задовго до того, як будуть використані всі можливі ресурси, можебудуть використані всі можливі ресурси, може вибухнути екологічна катастрофа, якавибухнути екологічна катастрофа, яка перетворить Землю в планету, зовсім неперетворить Землю в планету, зовсім не пристосовану для життя людинипристосовану для життя людини
 32. 32. 3232 Рішення проблем енергетичного комплексу можливо зРішення проблем енергетичного комплексу можливо з впровадженням і подальшим використанням сучаснихвпровадженням і подальшим використанням сучасних технологій. Крім того, Україна має всі можливості длятехнологій. Крім того, Україна має всі можливості для використання альтернативних і відновлюваних джерелвикористання альтернативних і відновлюваних джерел енергії. Це, як правило, вітрові, геліо, термальні станціїенергії. Це, як правило, вітрові, геліо, термальні станції
 33. 33. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 3333 Прогнози розвитку ядерної енергетикиПрогнози розвитку ядерної енергетики Сьогодні близько 15% енергії, що виробляється на нашій планеті, припадає на атомні електростанції.Сьогодні близько 15% енергії, що виробляється на нашій планеті, припадає на атомні електростанції. Найбільше електроенергії на АЕС виробляють США, Франція, Японія, ФРН, Росія, Канада.Найбільше електроенергії на АЕС виробляють США, Франція, Японія, ФРН, Росія, Канада. Але середній показник дає лише загальне уявлення про ситуацію, що склалася в світі. Є держави, вАле середній показник дає лише загальне уявлення про ситуацію, що склалася в світі. Є держави, в яких виробництво енергії на АЕС виражається дуже значними цифрами: наприклад, у Франції вонояких виробництво енергії на АЕС виражається дуже значними цифрами: наприклад, у Франції воно досягає приблизно 70% загальної видобутку. І ніяких змін у бік зменшення там не передбачається.досягає приблизно 70% загальної видобутку. І ніяких змін у бік зменшення там не передбачається. Навпаки, населення дуже тверезо оцінює питання, пов'язані з розвитком атомної енергетики,Навпаки, населення дуже тверезо оцінює питання, пов'язані з розвитком атомної енергетики, справедливо розглядаючи свої АЕС як стимулятор господарської життя.справедливо розглядаючи свої АЕС як стимулятор господарської життя. Але разом з тим існують держави, що прийняли рішення про повне припинення будівництва новихАле разом з тим існують держави, що прийняли рішення про повне припинення будівництва нових АЕС: Швеція, Італія. Хто правий? Однозначної відповіді тут взагалі немає. Показовою в цьомуАЕС: Швеція, Італія. Хто правий? Однозначної відповіді тут взагалі немає. Показовою в цьому відношенні позиція США. Припинивши будівництво нових АЕС, там широко розгорнули науково-відношенні позиція США. Припинивши будівництво нових АЕС, там широко розгорнули науково- дослідні і конструкторські роботи в галузі атомної енергетики. Таким чином, створюється гарнийдослідні і конструкторські роботи в галузі атомної енергетики. Таким чином, створюється гарний заділ, щоб у потрібний момент активно приступити до розвитку атомної енергетики на якісно іншомузаділ, щоб у потрібний момент активно приступити до розвитку атомної енергетики на якісно іншому рівні.рівні. Незважаючи на зростання використання сонячних батарей, енергії вітру і хвиль, інших альтернатив,Незважаючи на зростання використання сонячних батарей, енергії вітру і хвиль, інших альтернатив, від "класичної" енергетики нам в найближчі десятиліття не відійти. А тут, мабуть, найбільшвід "класичної" енергетики нам в найближчі десятиліття не відійти. А тут, мабуть, найбільш екологічною є, як не дивно, атомна енергетика.екологічною є, як не дивно, атомна енергетика.
 34. 34. Ядерна енергетика: ЗА чиЯдерна енергетика: ЗА чи ПРОТИПРОТИ 3434 Прогнози розвитку ядерної енергетикиПрогнози розвитку ядерної енергетики  Так, утилізація відпрацьованого ядерного палива - складна проблема, але зовсім неТак, утилізація відпрацьованого ядерного палива - складна проблема, але зовсім не безнадійна.безнадійна.  А ось теплові станції отруюють атмосферу мільйонами тонн отрут і парникових газів. ІА ось теплові станції отруюють атмосферу мільйонами тонн отрут і парникових газів. І радіоактивними речовинами теж, до речі, які містяться, скажімо, у вугіллі ірадіоактивними речовинами теж, до речі, які містяться, скажімо, у вугіллі і потрапляють з вихлопом станції в трубу.потрапляють з вихлопом станції в трубу.  Гідроелектростанції, здається, чисті. Але їх скрізь не поставиш, а водосховища, доГідроелектростанції, здається, чисті. Але їх скрізь не поставиш, а водосховища, до речі, необоротно змінюють природу на багато десятків кілометрів навколо, зачіпаєречі, необоротно змінюють природу на багато десятків кілометрів навколо, зачіпає середовище життя тисяч видів, мають величезний тиск на земну кору.середовище життя тисяч видів, мають величезний тиск на земну кору.  Ядерний синтез? Так, є цікаві варіанти, але це - на перспективу. А в найближчі рокиЯдерний синтез? Так, є цікаві варіанти, але це - на перспективу. А в найближчі роки коло, начебто, замикається - будемо "палити" уран. Наприклад, в супер-АЕС,коло, начебто, замикається - будемо "палити" уран. Наприклад, в супер-АЕС, розробленої спільно Росією і США.розробленої спільно Росією і США. Енергетична проблема виросла в XXI столітті в глобальну проблему всього людства. Як вона буде вирішуватися, якими джерелами енергії буде належати головна роль в економіці, - від цього багато в чому буде залежати розвиток цивілізації на землі. Адже головна проблема сучасної енергетики - не виснаження мінеральних ресурсів, а загрозлива екологічна обстановка: ще задовго до того, як будуть використані всі можливі ресурси, може вибухнути екологічна катастрофа, яка перетворить Землю в планету, зовсім не пристосовану для життя людини.
 35. 35.  чотири атомні електростанції:чотири атомні електростанції: Південноукраїнська, Запорізька,Південноукраїнська, Запорізька, Хмельницька та Рівненська. На цих АЕСХмельницька та Рівненська. На цих АЕС діють 15 атомних енергоблоків,діють 15 атомних енергоблоків, загальною потужністю 13580 МВтзагальною потужністю 13580 МВт
 36. 36. Південно - Українська атомнаПівденно - Українська атомна електростанціяелектростанція № п / п Характеристика АЕС Дані про дану АЕС 1 Початок будівництва 1975 рік 2 Початок експлуатації 1982 рік 3 Кількість енергоблоків 3 4 Кількість реакторів в експлуатації 3 5 Генеруюча потужність 3000 МВт
 37. 37. ХмельницькаХмельницька атомнаатомна електростанціяелектростанція  № п / п Характеристика АЕС Дані про дану АЕС 1 Початок будівництва 22 січня 1981 рік 2 Початок експлуатації 22 грудня 1987 рік 3 Кількість енергоблоків 2 4 Кількість реакторів в експлуатації 2 5 Генеруюча потужність 2000 МВт за рік виробляє близько 6 - 7 млрд. квт•год. енергії, тобто 9% енергії, що виробляється в Україні
 38. 38. Рівненська атомнаРівненська атомна електростанціяелектростанція  Характеристика АЕС Дані про дану АЕС 1 Початок будівництва 22 червня 1973 рік 2 Початок експлуатації 1980 рік 3 Кількість енергоблоків 4 4 Кількість реакторів в експлуатації 4 5 Генеруюча потужність 2835 МВт за рік виробляє близько 11 - 12 млрд. квт•год. енергії, тобто 16% енергії
 39. 39. Запорізька атомна електростанціяЗапорізька атомна електростанція № Характеристика АЕС Дані про дану АЕС 1 Початок будівництва 1 квітня 1981 рік 2 Початок експлуатації 9 листопада 1984 рік 3 Кількість енергоблоків 6 4 Кількість реакторів в експлуатації 5 (4 – ий на плановому ремонті) 5 Генеруюча потужність 6000 МВт
 40. 40. Чорнобильська атомнаЧорнобильська атомна електростанціяелектростанція № Характеристика АЕС Дані про дану АЕС 1 Початок будівництва Травень 1970 рік 2 Початок експлуатації 26 вересня 1971 3 Кількість енергоблоків 4 4 Кількість реакторів в експлуатації 0 5 Генеруюча потужність 3800 МВт (до 1986 року)
 41. 41. Кримська атомна електростанціяКримська атомна електростанція № п / п Характеристика АЕС Дані про дану АЕС 1 Початок будівництва 1975 рік 2 Початок експлуатації 1989 (призупинено будівництво) 3 Кількість енергоблоків 0 4 Кількість реакторів в експлуатації 0 5 Генеруюча потужність 4000 МВт (заплановано).
 42. 42. За кількістю реакторів та їхЗа кількістю реакторів та їх сумарною потужністю Українасумарною потужністю Україна посідає сьоме місце у світі тапосідає сьоме місце у світі та четверте – в Європі.четверте – в Європі.
 43. 43. 4343 Атом скорений,Атом скорений, але цивілізація під загрозоюале цивілізація під загрозою Прав ли был Прометей,Прав ли был Прометей, давший людям огонь?давший людям огонь? Мир рванулся вперед,Мир рванулся вперед, мир сорвался с пружин,мир сорвался с пружин, Из прекрасного лебедяИз прекрасного лебедя вырос дракон,вырос дракон, Из запретной бутылкиИз запретной бутылки был выпущен джинбыл выпущен джин
 44. 44. 4444 Дякуємо за увагуДякуємо за увагу
 • sveta7940

  Jun. 11, 2017

презентація

Vistos

Vistos totais

364

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

2

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

1

×