O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Presentattion slide1

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 119 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Presentattion slide1 (20)

Anúncio

Presentattion slide1

 1. 1. ที่ท ุก บริษ ัท ต่า งต้อ งปรับ ตัว เตรีย ม รับ มือ กับ การเปลี่ย นแปลง3 ประการ ดัง นี้ 1. การวางแผนทางการตลาดต้องคำานึงถึงการ เปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เช่น อีบีสซิเนส โทรศัพท์มอถือ การสื่อสารผ่านดาวเทียม และต้องหา ื 2. การตลาดไม่ใช่าเทคโนโลยีสมัยใหม่้น แต่เกี่ยวโยงไปยัง วิธีการที่จะนำเรื่องภายในประเทศเท่านั มาปรับใช้ให้เหมาะ ภูมิภาคต่างๆทั่วโลก อย่างเช่น างไรบ้าง เว็บไซต์ ให้คนทั่วโลกได้ สม แผนการตลาดได้อย่ ทีวี โซนี่ มี เลือกซื้อสินค้าตามความต้องการ ทำาให้ต้องรู้จักตลาด ลูกค้าและคู่ แข่งทั้งภายในและภายนอกเป็นอย่างดี 3. มีการลดกฎเกณฑ์ทางด้านธุรกิจ ทำาให้ตลาดเสรีมาก ขึ้น มีการแข่งขันกันมากขึ้น การผูกขาดตลาดลดลง
 2. 2. ในการวางแผนการตลาดมีค วาม เข้า ใจผิด ๆ ที่ต ้อ งรู้ ดัง นี้ 1.คุณภาพของสินค้าหรือบริการ ต้องดีถึงจะชนะใจ ลูกค้าได้ ถ้าเรามุ่งพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อ เนื่องแล้ว ลูกค้าจะกลับมาซื้อสินค้าหรือใช้บริการซำ้า อีก ไม่สนใจเรื่องราคาและมีความจงรักภักดีต่อตัว สินค้าสูง ซึ่งคุณภาพมีความแตกต่างกันตามความ ต้องการของลูกค้า เช่น ถ้าลูกค้าจะซื้อทีวีซักเครื่อง ลูกค้าบางกลุ่มสนใจเรื่องประสิทธิภาพของจอภาพ บางกลุ่มสนใจด้านความสวยงามในการชม สีสด สมจริง บางกลุ่มให้ความสำาคัญด้านฟังก์ชน การ ั่ ทำางานของเครื่อง ลูกเล่นของเครื่อง การจะผลิต
 3. 3. 2.ลูกค้าเกิดความประทับใจในการให้บริการที่ดีเยี่ยม ทำาให้สามารถรักษาลูกค้า ที่ชนชอบบริการที่ดี แต่ ื่ การบริการอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอต่อความ ต้องการของลูกค้า 3.คิดว่าถ้าราคาสินค้าตำ่ากว่าคูแข่ง แล้วจะสามารถ ่ เอาชนะคู่แข่ง และชนะใจลูกค้าได้ตลอดไปซึ่งก็ ไม่จริงอีกเพราะถ้าบริษัทกดราคาให้ตำ่าลงจะทำาให้ ได้ลูกค้าอีกกลุ่มหนึ่ง นอกจากนัน การที่ราคาตำ่าก็ ้ จะทำาให้ไม่มีทุนจะพัฒนาคุณภาพสินค้า ส่งผลกระ
 4. 4. 4.ธุรกิจจะประสบความสำาเร็จได้ต้องมีการช่วงชิงส่วน แบ่งการตลาดให้มากขึ้น ซึ่งการมุ่งขยายส่วนแบ่ง การตลาดอย่างเดียวไม่น่าจะนำาไปสู่ความสำาเร็จ เพราะในการขยายส่วนแบ่งการตลาด บริษัทส่วน ใหญ่จะมุ่งเรื่องการลดราคา ทำาให้ได้ลูกค้ากลุ่มที่มี ความสนใจเฉพาะราคา แต่ไม่มีความจงรักภักดีต่อ ตัวสินค้า ในขณะเดียวกัน การที่บริษัทลดราคาขาย ลงมักจะทำาผลกำาไรที่จะได้รับจากลูกค้าคนนั้นอีก หากสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัทได้ยาวนาน
 5. 5. 5.บริษัทต้องมีการปรับตัวให้เข้ากับลูกค้า และผลิต ของออกมาขายให้กับคนจำานวนมาก ซึ่งในความ เป็นจริงแล้วมองว่าการปรับสินค้ามากไป จะทำาให้ 6.ต้นทุนแพง ส่วนการผลิตสินค้าโหลออกมาคนก็ไม่ มีการปรับปรุงคุณภาพสินค้าตลอดเวลา แต่ในความเป็น จริงงการ นค้าบางชนิดก็ได้ปรับปรุงคุณภาพจนถึง ต้อ แล้วสิ จุดอิ่มตัวแล้ว เช่น นำ้ายาล้างจาน 7. การจัดหาสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังว่าจะได้รับ เพื่อที่จะสามารถรักษาลูกค้าไว้ แต่ที่ จริงแล้วความคาดหวังของลูกค้านั้นเพิมขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น จึงเป็นการยากที่จะ ่ สามารถให้บริการที่เหนือความคาดหวังของลูกค้าได้
 6. 6. หลัก การตลาดแบบเดิม ๆ ที่ ไม่ถ ก ต้อ งนัก และยัง นำา มา ู ใช้ป ฏิบ ต ิก น อยู่ ได้แ ก่ ั ั 1. การคิดว่า การตลาดหมายถึงการขาย การ แสวงหาความต้องการของคนในสินค้า และบริการ ประเภทใดที่ยังไม่มีใครผลิตหรือให้บริการตอบ สนอง หากการตลาดประสบความสำาเร็จแล้วแทบ 2. การตลาดเป็นหน้าที่ของฝ่ายการตลาด แต่ที่จริงแล้วทุกหน่วย จะไม่มีทีมงานขายเลย งานของบริษทต้องทำาหน้าที่ขายได้ บางบริษัทไม่มีฝ่ายการ ั ตลาดด้วยซำ้า เพราะทุกฝ่ายต้องขายได้ 3. ทำาการตลาดโดยเน้นหาลูกค้าแบบใหม่มากกว่าการรักษาฐาน ลูกค้าเก่าๆ
 7. 7. 4. การให้ความสำาคัญกับการทำากำาไรแต่ละครั้ง แทนที่จะมองกำาไรทั้งหมดที่จะได้จากลูกค้าแต่ละ ราย จากการประเมินการขายสินค้าและบริการ ต่างๆ อื่นๆ อีกด้วย 5. ตั้งราคาขายโดยคำานวณต้นทุนและกำาไรมากกว่าที่ จะตั้งราคาในระดับที่ลูกค้เต็มใจจะจ่าย 6. มุ่งแต่ขายสินค้ามากกว่าที่จะเข้าใจความต้องการ ของลูกค้า
 8. 8. กลยุท ธ์ก ารตลาดที่จ ะ นำา ไปสูค วามสำา เร็จ ่ 1. วิธีการขายต้องแตกต่างจากคนอื่น เช่น การขาย สินค้าบนอินเตอร์เน็ต โดยไม่ต้องมีหน้าร้าน ทำาให้ ต้นทุนตำ่า 2. การหาช่องทางการตลาดสำาหรับสินค้า  หาสินค้าทีมีปริมาณไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด ่ นั้นๆ  พัฒนาสินค้าที่มอยู่แล้วในตลาดให้มีคุณภาพดีขึ้น ี  หาสินค้า และบริการรูปแบบใหม่
 9. 9. 3.ต้องซื่อสัตย์ต่อลูกค้า เพราะการขายสินค้าบางอย่าง ต้องบอกความจริงจนลูกค้าพอใจไม่ใช่บอกเฉพาะ ด้านดีจนลูกค้าคาดหวังกับผลิตภัณฑ์นั้น แต่เมื่อซื้อ 4. มีรวไม่เป็นอมูลที่ดีในการจัดเก็บข้อหากคุณภาพสิา ว่าาที่นมี แล้ ะบบฐานข้ ไปตามที่โฆษณา มูลประวัติของลูกค้นค้ ลูกค้าำา ความชอบและความต้องการอย่างไร ต้องค้นให้พบ แม้วาบางครั้งตัว เสนอมีไม่เท่าที่โฆษณา ่ ลูกค้าเองก็ยังไม่รู้ถึงความต้องการตัวเองด้วยซำ้า  ควรหาให้ได้ว่า ใครที่ทำากำาไรให้กับบริษัท และมีกี่ราย โดยพบว่า กำาไรของบริษัท 80 % มาจากลูกค้า จะมีเพียง 20% เท่านั้นที่ลูกค้า กลุ่มนี้ควรเป็นกลุ่มที่บริษัทเอาใจใส่เป็นพิเศษ
 10. 10.  ดูว่าลูกค้าจะอยู่กับเรานานแค่ไหน หากเรามีข้อมูล และสามารถคำานวณได้เช่นนี้ จะทำาให้เรารู้ว่า เรา จะสามารถเสนอขายสินค้าอื่นๆ ให้กับลูกค้าใน ราคาใด โดยคำานึงถึงผลกำาไรที่จะได้รับจากลูกค้า คนนั้นอีก หากสามารถรักษาลูกค้าให้อยู่กับบริษัท ได้ยาวนาน  หากินกับลูกค้าเก่า เพราะลูกค้าใหม่หายาก และ ใช้ต้นทุนมากกว่าลูกค้าเก่า ดังนั้นต้องใช้เวลา หลายปีกว่าลูกค้าใหม่จะจับจ่ายซื้อสินค้าเท่าๆ กับ
 11. 11. 5.สร้าง แบรนด์  สินค้าต้องเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง จนทุกคนพูด ติดปาก เช่น ทีวีโซนี่เด่นในด้านคุณภาพความคม ชัด มีชอเสียงที่ดี ส่วนซัมซุงเด่นในด้านดีไซน์ที่ ื่ สวยงาม ทันสมัย แฟลมิลี่เด่นในด้านความคงทน  การสร้างแบรนด์ ไม่ใช่ภาพลักษณ์อย่างเดียว แต่ เกี่ยวข้องกับความรู้สึกของผูใช้ต่อตัวสินค้าหรือ ้ บริการนั้น ๆ เช่น พนักงานให้บริการดีหรือไม่  สินค้า Brand name เท่านั้นที่สามารถกำาหนดราคา ของตัวเองได้ มิฉะนั้นแล้วต้องใช้ราคาต่อสู้ ซึ่งจะ
 12. 12. การตลาด 4 Ps (Product, Price, Place และ Promotion)  Product ต้องทำาให้สินค้ามีความแตกต่างจากคู่ แข่งขัน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านดีไซน์ ราคา ภาพ ลักษณ์  Price แต่เดิมการตั้งราคาจากต้นทุนบวกกำาไร การ ตั้งราคาควรพิจารณาว่า ลูกค้ายินดีที่จะจ่ายใน ระดับราคาสูงสุดเท่าไร วิธีการตั้งราคาส่วนใหญ่ยัง คงซื้อสินค้าผ่านร้านค้า ซึ่งทำาให้ลูกค้าได้สินค้า อื่นๆ พ่วงเข้าไปด้วยกับสินค้าที่ลูกค้าตั้งใจจะซื้อ
 13. 13.  Place ลูกค้าจะชอบจับจ่ายซื้อสินค้าผ่านทาง อินเตอร์เน็ตมากขึ้น ดังนั้นต้องสามารถจัดส่งสินค้า ให้ลูกค้าได้รวดเร็วทันใจ ในขณะที่ลูกค้าส่วนใหญ่ ยังคงซื้อสินค้าผ่านร้านค้า บริษัทต่างๆ จำาเป็นต้อง ดูแลเรื่องที่จอดรถที่สะดวก บริการที่อบอุ่น และมี Promotion ควรจะเน้นการโฆษณาที่จะมุ่งเจาะลูกค้ากลุ่มเป้าหมายที่วางไว้ อย่างชัดเจนในด้านอายุ รายได้ ลูกค้เป็เลืน ก าให้พนักงานขาย เสียเวลา สินค้าหลากหลายให้ เพศ านต้อ อย่  หาลูกค้าใหม่ แต่ควรใช้วิธีการโฆษณาในการหาชื่อลูกค้าที่มีศักยภาพก่อน แล้วจึงให้พนักงานขายออกไปขาย
 14. 14. ดัง นั้น การกำาหนดกลยุทธ์การตลาดที่ดีขึ้น มานั้น ก็เพื่อเข้าใจความต้องการของ ลูกค้าว่าต้องการอะไร โดนเสนอขาย สินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าทั้งหน้าเก่า และหน้าใหม่ ให้เกิดความชื่นชอบ พอใจ และเกิดการซื้อซำ้าในอนาคต โดยที่สนค้าที่ขายจะต้องมีความแตกต่าง ิ จากคูแข่ง น่าสนใจ รวมทั้งหาช่อง ่
 15. 15. คลัง วัต ถุด ิบ
 16. 16. การตรวจผ้า
 17. 17. แผนกตัด ผ้า
 18. 18. แผนกเย็บ
 19. 19. แผนกกลับ ปลอก
 20. 20. แผนกฉีด ใย
 21. 21. การเสริม ใย
 22. 22. แผนกฟิน ิช ชิง ่
 23. 23. แผนก QC
 24. 24. แผนกPacking
 25. 25. ห้อ งเทคนิค

×