O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Luận văn thạc sỹ y học

378 visualizações

Publicada em

Luận văn thạc sỹ khoa

Publicada em: Saúde e medicina
 • NHẬN LÀM SLIDE GIÁ RẺ CHỈ VỚI 10.000Đ/1SLIDE. DỊCH VỤ NHANH CHÓNG HIỆU QUẢ LIÊN HỆ: ĐT (0985.916872) MAIL: yuht84@gmail.com
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Luận văn thạc sỹ y học

 1. 1. LOGOLuận văn Thạc sỹ Nhãn khoa §Æng ThÞNh­ Quúnh Ng­êi HDKH: PGS.TS. Hoµng ThÞPhóc §¸NH GI¸ KÕT QU¶ phÉu thuËt C¾T DÞCH KÝNH §IÒU TRÞ MéT Sè H×NH TH¸I XUÊT HUYÕT DÞCH KÝNH NéI SINH
 2. 2. ĐẶT VẤN ĐỀ Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh - Lµ biÕn chøng nÆng t¹i m¾t cña mét sèLµ biÕn chøng nÆng t¹i m¾t cña mét sè bÖnh néi khoabÖnh néi khoa - Kh«ng ®iÒu trÞ kÞp thêi:Kh«ng ®iÒu trÞ kÞp thêi: - Tæ chøc hãa DK, co kÐo VMTæ chøc hãa DK, co kÐo VM - NhiÔm ®éc TB c¶m thôNhiÔm ®éc TB c¶m thô →→ Gi¶m thÞ lùc, thËm chÝ mï kh«ng phôc håiGi¶m thÞ lùc, thËm chÝ mï kh«ng phôc håi XuÊt huyÕt dÞch kÝnh néi sinhXuÊt huyÕt dÞch kÝnh néi sinh BS Đặng Thị Như Quỳnh
 3. 3. ĐẶT VẤN ĐỀ  Tõ 1970, PT CDK nh·n cÇu kÝn ra ®êi ®·Tõ 1970, PT CDK nh·n cÇu kÝn ra ®êi ®· mang l¹i l¹c quan cho bÖnh nh©n DK-VM,mang l¹i l¹c quan cho bÖnh nh©n DK-VM, trong ®ã cã bÖnh nh©n XHDKtrong ®ã cã bÖnh nh©n XHDK  Tuy nhiªn vÉn ch­a cã nghiªn cøu nµo ®¸nh gi¸Tuy nhiªn vÉn ch­a cã nghiªn cøu nµo ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ PT CDK ®iÒu trÞ XHDK néi sinh.kÕt qu¶ PT CDK ®iÒu trÞ XHDK néi sinh.  V× vËy chóng t«i thùc hiÖn nghiªn cøu nµyV× vËy chóng t«i thùc hiÖn nghiªn cøu nµy XuÊt huyÕt dÞch kÝnh néi sinhXuÊt huyÕt dÞch kÝnh néi sinh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh BS Đặng Thị Như Quỳnh
 4. 4. MỤC TIÊU ĐỀ TÀI 2 3 1 Đánh giá kết quả phẫu thuật cắt dịch kính điều trị một số hình thái xuất huyết dịch kính nội sinh Nhận xét một số yếu tố ảnh hưởng đến kết quả phẫu thuật Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh BS Đặng Thị Như Quỳnh
 5. 5.  DK lµ chÊt d¹ng gel trong suèt vµ kh«ng cã m¹ch m¸u  Bao quanh DK lµ m¹ng m¸u dµy ®Æc cña VM, HM, thÓ mi Æc ®iÓmgi¶i phÉu, sinh lýĐ TỔNG QUAN Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh BS Đặng Thị Như Quỳnh
 6. 6. TỔNG QUAN XuÊt huyÕt dÞch kÝnh néi sinh: lµ t×nh tr¹ng m¸u trµn vµo buång DK do c¸c bÖnh lý néi khoa L©msµng: - Nh×n mê - Kh¸m SHV & kÝnh Volt: m¸u trong buång DK CËn l©msµng: - Siªu ©m: thÓ hiÖn qua 3 giai ®o¹n - §iÖn VM: th­êng suy gi¶m Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh BS Đặng Thị Như Quỳnh
 7. 7. TỔNG QUAN GBB®é II C¬ chÕbÖnh sinh: Nguån: m¹ch m¸u vâng m¹c, thÓ mi TiÕn triÓn: - H×nh thµnh côc m¸u ®«ng - HÊp thô m¸u: Ph©n gi¶i côc m¸u ®«ng Ph©n gi¶i hång cÇu §¸p øng tÕ bµo BiÕn ®æi DK, VM BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 8. 8. - NghØ ng¬i tuyÖt ®èi, n»m ®Çu cao - Thuèc cÇm m¸u - Thuèc tiªu m¸u - §iÒu trÞ nguyªn nh©n phèi hîp Víi XHDKnÆng: kÐm hiÖu qu¶ Néi khoa: TỔNG QUAN I U TR XHDKĐ Ề Ị BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 9. 9. - CDK qua ®­êng r¹ch GM b»ng kÐo Vannas - CDK qua pars plana Ngo¹i khoa: TỔNG QUAN I U TR XHDKĐ Ề Ị BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh Ngµy nay CDKqua pars plana ®­îc ¸p dông réng r·i
 10. 10. - Lµm trong m«i tr­êng quang häc - Ng¨n chÆn hiÖn t­îng co kÐo g©y BVM - Ng¨n chÆn sù nhiÔm ®éc c¬ quan c¶m thô ¸nh s¸ng - Kh¸m & ®iÒu trÞ c¸c tæn th­¬ng kh¸c cña VM Môc ®Ých phÉu thuËt CDK: TỔNG QUAN I U TR XHDKĐ Ề Ị BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 11. 11. - C¾t tõ trung t©m ra ngo¹i vi - C¾t tõ n¬i cã m¸u Ýt ®Õn n¬i cã m¸u nhiÒu - C¾t tõ tr­íc ra sau TỔNG QUAN Kü THUËT CDK BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 12. 12. Cã thÓ phèi hîp víi PT Phaco ®Æt IOL trªn nh÷ng m¾t XHDK cã kÌm theo ®ôc thÓ thñy tinh TỔNG QUAN Kü THUËT CDK BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 13. 13. - Kh«ng khÝ - C¸c dung dÞch t©n t¹o: - NaCl 0,9% - Healon - KhÝ në: SF6, C2F6, C3F8, C4F10 - Perfluorocarbon láng: C3F18, C10F18,… - DÇu silicon TỔNG QUAN C¸c chÊt – dung dÞch thay thÕDK BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 14. 14. - Trong mæ: bong VM, bong h¾c m¹c, r¸ch VM, XHDK thø ph¸t,… - Sau mæ: - Sím: viªm khÝa, ph¶n øng MB§, viªm mñ NN, t¨ng nh·n ¸p, XHDK t¸i ph¸t - Muén: ®ôc TTT, tæ chøc hãa DK, mµng tr­íc VM, BVM, BiÕn chøng cña phÉu thuËt CDK TỔNG QUAN BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 15. 15. - Møc ®é XHDK - T×nh tr¹ng VM - Phèi hîp víi PT Phaco ®Æt IOL - Thêi gian tõ khi bÞ bÖnh tíi khi vµo viÖn - YÕu tè kh¸c: ®k giao th«ng, kinh tÕ, tr×nh ®é v¨n hãa, … C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn kÕt qu¶ phÉu thuËt CDK TỔNG QUAN BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 16. 16. TỔNG QUAN  NguyÔnThÞNhÊt Ch©u(2000) : Nghiªn cøu CDK trong XHDK do chÊn th­¬ng  ngV nDung(2009):Đặ ă Nghiªn cøu CDK sím sau XHDK do chÊn th­¬ng NGHI£N CøU PT CDk ®iÒu trÞ XHDK ë ViÖt Nam Ch­acãb¸o c¸ovÒCDKtrªnm¾t XHDKnéi sinh BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 17. 17. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU - TiÒ n sö chÊn th­¬ ng vïng m Æt tro ng vß ng 2 th¸ ng - XHDK kÌm BVM - BNkh«ng hîp t¸ c Tiªu chuÈn lùa chän: XHDK cã C§ CDK, TL : ST (+ ) → 4/1 0 , > 1 5 tuæ i Tiªu chuÈn lo¹i trõ: BÖnh nh©n XHDK được PT CDK t¹i khoa §¸y m¾t-Mµng bå ®µo BÖnh viÖn M¾t TW tõ th¸ng 3/2010 ®Õn th¸ng 6/2010 ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NC BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 18. 18. M« t¶ tiÕn cøu, kh«ng cã nhãm chøng Cì MÉu TÝnh ®­îc n= 35 Chóng t«i lÊy n= 39 m¾t ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NC THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 2 2 1 2 d pq Zn ⋅= −α BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 19. 19. ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NC PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU  Kh¸m vµ thu thËp sè liÖuKh¸m vµ thu thËp sè liÖu  B¶ng ®o TL, SHV kh¸m, Volt, bé ®o NA MaclakovB¶ng ®o TL, SHV kh¸m, Volt, bé ®o NA Maclakov  M¸y siªu ©m A, B, m¸y chôp §MM¸y siªu ©m A, B, m¸y chôp §M  PhiÕu TDPhiÕu TD  PhÉu thuËtPhÉu thuËt  M¸y CDK, SHV phÉu thuËtM¸y CDK, SHV phÉu thuËt  §Ìn néi soi, camera néi nh·n§Ìn néi soi, camera néi nh·n  Bé dông cô vi phÉu mæ CDK, bé l¨ng kÝnhBé dông cô vi phÉu mæ CDK, bé l¨ng kÝnh  KhÝ SF6, dÇu silicon, kim chØ, thuècKhÝ SF6, dÇu silicon, kim chØ, thuèc BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 20. 20. - XHDK bÊt kú møc ®é nµo kh«ng tiªu sau 4 tuÇn - XHDK toµn bé sau 2 tuÇn kh«ng tho¸i triÓn - XHDK Ýt hoÆc trung b×nh kÌm theo BVM - XHDK Ýt hoÆc trung b×nh cã g©y co kÐo VM, mµng tr­íc VM ChØ®Þnh phÉu thuËt CDK: Theo Michels R.G. (1981): BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NC CÁCH THỨC NGHIÊN CỨU Kh¸m l©m sµng, ph©n ®é XHDK (3 ®é) ®Ó chØ ®Þnh PT §¸nh gi¸ ®é ®ôc TTT → C§ mæ
 21. 21. TiÕn hµnh phẫu thuật Ghi nhËn c¸c th«ng sè vµo phiÕu TD HÑn BN kh¸m l¹i sau mæ 1 tuÇn, 1 th¸ng, 3 th¸ng vµ 6 th¸ng Ghi th«ng tin kh¸m l¹i vµo phiÕu TD Xö lý sè liÖu: SPSS 16.0 ĐỐI TƯỢNG – PHƯƠNG PHÁP NC CÁCH THỨC NGHIÊN CỨU BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 22. 22. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN é TuæiĐ - Tuæi trung b×nh: 57,68 ± 11,48 ( 26 - 79 tuæi) - Tuæi ≥ 40 chiÕm 91,9% → XHDK cã thÓ gÆp ë mäi løa tuæi 3 17 17 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18n > 15 - <40 40 - 60 > 60 tuổi TÇn suÊt BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 23. 23. Nam N÷ NC cña chóng t«i gÆp tû lÖ nam cao h¬n n÷ KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN 51.4% 48.6% Giíi tÝnh BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 24. 24. Thêi gian trung b×nh lµ 4,25 ± 6,94 th¸ng §a sè BN ®Õn sau 1 ®Õn 2 th¸ng chØ cã 5 m¾t (12,8%) nhËp viÖn tr­íc 1 th¸ng KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Thêi gian bÞbÖnh 5 22 12 0 5 10 15 20 25n < 1 th¸ng 1 - 2 th¸ng > 2 th¸ng BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 25. 25. - §a sè TL thÊp - TL trung b×nh 0.045 - TL < §NT 1m chiÕm 66,7% - N.T.N.Ch©u (2000) 77,97% ≤ BBT - P.V.Dung (2009) 82,14% ≤ BBT - Shen X. & CS (2008) 55% < §NT3m KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Mức thị lực Số mắt Tỷ lệ % ST(+) - < ĐNT 1m 26 66,7 ĐNT 1m - < ĐNT 3m 5 12,8 ĐNT 3m - < 1/10 2 5,1 1/10 - < 3/10 3 7,7 ≥ 3/10 3 7,7 Tổng số 39 100 ThÞlùc tr­íc mæ BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 26. 26. §a sè lµ XHDK toµn bé KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Møc ®é XHDK Mức độ XHDK Số lượng Tỷ lệ % Toàn bộ 24 61,5 Trung bình 15 38,5 Tổng 39 100 BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 27. 27. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN ThÞlùc sau mæ ThÞ lùc tr­íc mæ cµng cao th× thÞ lùc sau mæ sÏ cµng cao Thị lực Trước PT 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng ST (+) – < ĐNT 1m 26 10 2 3 3 66,7% 25,6% 5,1% 7,7% 7,7% ĐNT 1m – < ĐNT 3m 5 13 12 6 5 12,8% 33,4% 30,8% 15,4% 12,8% ĐNT 3m – < 1/10 2 9 8 6 2 5,1% 23,1% 20,5% 15,4% 5,1% 1/10 – < 3/10 3 6 10 11 17 7,7% 15,4% 25,6% 28,2% 43,6% 3/10 – <5/10 3 1 6 5 4 7,7% 2,6% 15,4% 12,8% 10,3% ≥ 5/10 0 0 1 8 8 2,6% 20,5% 20,5% Tổng 39 39 39 39 39 100% 100% 100% 100% 100% BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 28. 28. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN T×nh tr¹ng c¶i thiÖn thÞ lùc Thị lực Tác giả n Cải thiện Không cải thiện Giảm Jung C.I., Kim S.Y., Kim S.D. (2000) 64 60 3 1 93,7% 4,7% 1,6% Bùi Thị Kim Oanh (2008) 14/84 13 1 0 92,9% 7,1% Đặng Thị Như Quỳnh (2010) 39 37 2 0 94,9% 5,1% BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 29. 29. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Nh·n ¸p sau mæ < 15mmHg 0 0 0 0 38 39 38 39 97,4% 100% 97,4% 100% 1 1 2,6% 2,6% Sau 1 tuần Sau 1 tháng Sau 3 tháng Sau 6 tháng 15 – 24mmHg Thời gian Nhãn áp > 24mmHg 00 Nh·n ¸p trung b×nh tr­íc mæ: 17,56 ± 1,41 mmHg Nh·n ¸p trung b×nh sau mæ 3 th¸ng: 17,79 ± 2,20 mmHg Nh·n ¸p trung b×nh sau mæ 6 th¸ng: 17,54 ± 0,91 mmHg BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 30. 30. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN T×nh tr¹ng dÞch kÝnh sau mổ 37 33 31 28 94,8% 84,6% 79,5% 71,8% 2 6 7 10 5,1% 15,4% 17,9% 25,6% 1 1 2,6% 2,6% 39 39 39 39 100% 100% 100% 100% 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng Thời gian Dịch kính Tốt Trung bình Xấu 0 0 Tổng BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 31. 31. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN T×nh tr¹ng dÞch kÝnh sau m theo Ryan và Allen (1979)ổ BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh Tỷ lệ thành công Tác giả n Tỷ lệ % Ryan và Allen (1979) 100 65 Nguyễn Thị Nhất Châu (2000) 59 81,36 Phạm Văn Dung (2009) 56 80,76 Nguyễn Trọng Khải (2009) 40 90 Đặng Thị Như Quỳnh (2010) 39 97,4
 32. 32. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN BiÕn chøng sau mæ Biến chứng 1 tuần 1 tháng 3 tháng 6 tháng XH tiền phòng 1 XHDK tái phát 1 1 1 Viêm MBĐ 1 1 Tăng nhãn áp 1 1 Tổn hại TTT 2 2 3 Màng trước VM 2 Tổ chức hóa DK 1 BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 33. 33. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN BiÕn chøng t¨ng nh·n ¸p sau mæ Tác giả n Biến chứng tăng nhãn áp Số lượng Tỷ lệ % Jung C.I., Kim S.Y., Kim S.D. (2000) 64 1 1,6 Nguyễn Thị Nhất Châu (2000) 59 4 6,8 Bùi Thị Kim Oanh (2008) 84 7 8,4 Đặng Thị Như Quỳnh (2010) 39 1 2,6 BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 34. 34. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Liªn quan gi÷a møc ®é XHDKvíi thÞlùc sau mæ Mức độ XHDK Thị lực Toàn bộ Trung bình Tổng ST(+) - < ĐNT 3m 6 2 8 15,4% 5,1% 20,5% ĐNT 3m - < 3/10 13 6 19 33,3% 15,4% 48,7% 3/10 - 5/10 3 1 4 7,7% 2,6% 10,3% ≥ 5/10 2 6 8 5,1% 15,4% 20,5% Tổng 24 15 39 61,5% 38,5% 100% Møc ®é XHDK cµng nÆng thÞ lùc sau mæ cµng thÊp BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 35. 35. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN Liªn quan gi÷a PT CDK®¬n thuÇn vµ CDKphèi hîp Phaco ®Æt IOL víi biÕn chøng sau mæ CDK ®¬n thuÇn hay phèi hîp kh«ng ¶nh h­ ëng tíi tû lÖ biÕn chøng sau mæ 6 th¸ng víi p < 0,05. Biến chứng CDK Có Không Tổng Đơn thuần 2 15 17 5,1% 38,5% 43,6% Phối hợp 2 20 22 5,1% 51,3% 56,4% Tổng 4 35 39 10,3% 89,7% 100% BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 36. 36. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN LQgi÷a møc ®é XHDKvíi t.tr¹ng DKsau mæ 6 th¸ng Møc ®é XHDK kh«ng ¶nh h­ëng tíi t×nh tr¹ng DK sau mæ 6 th¸ng víi p < 0,05. Tình trạng DK Mức độ XHDK Tốt Trung bình Xấu Tổng Toàn bộ 17 7 0 24 43,6% 17,9% 61,5% Trung bình 11 3 1 15 28,2% 7,7% 2,6% 38,5% Tổng 28 10 1 39 71,8% 25,6% 2,6% 100% BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 37. 37. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN LQgi÷a chÊt thay thÕDKvíi t.tr¹ng DKsau mæ 6 th¸ng CDK kh«ng b¬m khÝ në hoÆc dÇu néi nh·n cho kÕt qu¶ tèt nhÊt víi p < 0,05. Tình trạng DK Phẫu thuật Tốt Trung bình Xấu Tổng CDK 23 7 0 30 59,0% 17,9% 76,9% CDK + SF6 5 2 0 7 12,8% 5,1% 17,9% CDK + dầu 0 1 1 2 2,6% 2,6% 5,1% Tổng 28 10 1 39 71,8% 25,6% 2,6% 100% BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 38. 38. KẾT QUẢ VÀ BÀN LUẬN LQgi÷a biÕn chøng víi t.tr¹ng DKsau mæ 6 th¸ng Trong sè m¾t cã t×nh tr¹ng DK tèt sau mæ th× 96,4% kh«ng cã biÕn chøng Tình trạng DK Biến chứng Tốt Trung bình Xấu Tổng Có 1 2 1 4 2,6% 5,1% 2,6% 10,3% Không 27 8 0 35 69,2% 20,5% 89,7% Tổng 28 10 1 39 71,8% 25,6% 2,6% 100% BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 39. 39. KẾT LUẬN • ThÞ lùc t¨ng râ rÖt, tû lÖ c¶i thiÖn thÞ lùc sau 6 th¸ng lµ 94,9% • T×nh tr¹ng dÞch kÝnh tèt sau mæ 1 tuÇn lµ 94,8%, 6 th¸ng lµ 71,8% • Theo tiªu chuÈn cña Ryan & Allen, sau 6 th¸ng 97,4% thµnh c«ng • BC sau PT 6 th¸ng chñ yÕu lµ ®ôc TTT, cã 1 m¾t XHDK t¸i ph¸t KÕt qu¶ phÉu thuËt C¸c yÕu tè ¶nh h­ëng ®Õn KQPT • ThÞ lùc tr­íc mæ cao th× sau mæ thÞ lùc tèt h¬n • Møc ®é XHDK cµng nÆng thÞ lùc sau mæ cµng kÐm • CDK ®¬n thuÇn hay phèi hîp Phaco + IOL kh«ng ¶nh h­ëng tíi BC • T×nh tr¹ng DK xÊu khi cã BC sau mæ BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 40. 40. HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP Nghiªn cøu víi thêi gian dµi vµ cì mÉu lín h¬n - §¸nh gi¸ ®Çy ®ñ vµ ®¸ng tin cËy h¬n vÒ kÕt qu¶ phÉu thuËt CDK/XHDK néi sinh - NhËn ®Þnh sù ¶nh h­ëng cña mét sè yÕu tè tíi kÕt qu¶ phÉu thuËt mét c¸ch thuyÕt phôc h¬n BS Đặng Thị Như Quỳnh Phẫu thuật cắt dịch kính Điều trị một số hình thái XHDK nội sinh
 41. 41. LOGO Bs. Đặng Thị Như Quỳnh

×