O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

National Education Policy–2020 (Academic Bank of Credit )

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 11 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Sushil Bansode (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

National Education Policy–2020 (Academic Bank of Credit )

 1. 1. Welcome… Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)
 2. 2. National Education Policy–2020 Academic Bank of Credit (ABC) Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)
 3. 3. Steps to Process ABC ID Card • Go to Play Store • Install “DigiLocker” App Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)
 4. 4. Choose Preferred Language शक्यतो इंग्लिश भाषाच निवडा Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)
 5. 5. DigiLocker Secure, Easy Access and Anytime Anywhere Screen पनिल्ांदा Next , दुसऱ्ांदा Next, आनि नतसऱ्ा वेळी Let’s Go वरती ग्लिक करा Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)
 6. 6. Click on “Get Started” Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)
 7. 7. Create Account Sign in वरती क्लिक न करता Create Account वरती क्लिक करा Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)
 8. 8. Fill Up the Form ववचारलेली माविती अत्यंत काळजीपूववक भरा. सिा अंकी Security Pin िा मित्वाचा असल्यामुळे तो लक्षात/जतन करून ठे वावा. Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)
 9. 9. Go to Search “ABC ID Card” सचच option वरती click करूि ABC ID असे टाईप करा . त्यािंतर ABC ID Card ्ा वर click करा. Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)
 10. 10. ABC ID Card आपल्या नावाचे १२ अंकी ओळख पत्र विसेल. ते Dawnload करून त्याच्या तीन वरंटस मिाववद्यालयात जमा कराव्यात. Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)
 11. 11. Thank You… Created By Prof. S. B. Bansode (MMM)

×