O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Kulturarvsdata på fritiden - från text till data

273 visualizações

Publicada em

Avdelningsmöte, Informationsavdelningen på Riksantikvarieämbetet 2017-05-31

Publicada em: Educação
  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Kulturarvsdata på fritiden - från text till data

  1. 1. https://en.wikipedia.org/wiki/Skunkworks_project
  2. 2. KULTURARVSDATA PÅ FRITIDEN POIT 1645 10 000 runlänkar Unesco Challenge (Runinskrifter.net) (This stone) lars lundqvist marcus smith jan ainali RAÄ, I, avdelningsmöte, Visby 2017-05-31
  3. 3. 4 maj: En kvart på Facebook
  4. 4. Post- och inrikestidningar (POIT) - POIT är världens äldsta tidning - 1645 som Ordinari Post Tijdender - Brev från rapportörer i Sverige o Europa. - 1618 – 1648: Europa ≈ Mellersta Östern idag
  5. 5. ”Projektet” POIT - 27 dagar gammalt - 3-4 personer. - Experiment: lära oss hur gör man text till data. - ”Mål”: underlätta för utforskning och forskning som är omöjligt med traditionella metoder.
  6. 6. Grundinformationen • Post- och inrikes tidningar: 1645-1705 • Transkriberad • TIFF, DOC • CC0 • (1998)
  7. 7. N. 2. Nya Wekutidender ifrå Breszlaw och andre Orter i thet Romersche Rijket Ifrå Breszlaw then 28. Decemb. THen Keyserlige Armeen ligger ännu för Sittaw / och hafwa the Camitzer / Bauszner och andre Städer / måst låta them följa sina Hästar / til at afföra Stycken ifrån Dreszden / Commendanten som ligger på Sittaw / hafwer låtet nedrifwa alla taak / och alla Gatur medh Pallisader förwarat. Ifrån Crakaw den 19. Decemb. I gåår ankom en godh bekänder wänn ifrå Vngern / och berättade i sanning / whilken stoor fruchtan thet arme folket hafwer / I thet at Ragozi ligger ther medh 45000. Män / och wil medh thet första ryckia vp emot Keysaren / begynnandes widh ???Preszburg och sedan wijdare. Man säger och förwisso / at 25000. Turkar kiggia Parat och wederrede / och ther nöden så fordrade / wil han sända honom them til Succurs. Thenne Ragozi är i alle Keiserlige Städer i Ungern / för een offentligh Fiende publicè vtropat worden. Vthu Cassau hafwa the på nytt måst swäria Keysaren / at hålla medh honom. Til Ragozi är ankomme / en Polnisch / en Fransösch och een Swänsch Sändebudh / hwad theras wärff är / är ännu intet kunnigt. Sammaledes hafwa och 2. Keyserlige waret ther / doch medh flått audientz strax afferdig wordne; Man twiflar och at then tilstundande Marknat vthi Eperies på Caroli tijd / kann hållen blifwa / hälst medan Ragozis vpryckiande åfwan på samma tijdh skeer.
  8. 8. - Text till Wordpressblogg (oldnews.peterkrantz.se/) - 310 wordpressposter (år 1645) - Strukturer: - plats - person - tid - (händelser) - (”anomalier”) - Wikipedia SE, EN, DE, DA, NO, NL - Kulturarvsdata.se - Wikidata - Bygger infrastruktur - (Lär oss och har kul) Vad gör vi?
  9. 9. Demo Hamburg 8 november 1645 Old news på karta
  10. 10. https://oldnews.peterkrantz.se/about-the-experiment
  11. 11. - Personer som nämns i samma rapport. - Storlek proportionerlig mot förekomster i relationer. https://oldnews.peterkrantz.se/graphs/cooccur/ Exempel på analys
  12. 12. https://oldnews.peterkrantz.se/graphs/cooccur/ Exempel på analys
  13. 13. Ha roligt!
  14. 14. En annan tid…? Plundring och brända jorden Statsterror Expansionspolitik
  15. 15. - Bra med samskapande - Bra om text är data - Bra om data är strukturerat - Bra om öppen data går att länka till annan öppen data Slutsatser https://twitter.com/e_strategen/status/736204793211944962

×