O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -1- www.radiannews.pbworks.com
To receive Daily FREE GK SMS ...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -2- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch,...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -3- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch,...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -4- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch,...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -5- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch,...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -6- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch,...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -7- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch,...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -8- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch,...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -9- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch,...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -10- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -11- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -12- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch...
RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -13- www.radiannews.pbworks.com
711 EVR Road, Opp. Anna Arch...
Tnpsc group 1 main exam preparation & solved paper book
Tnpsc group 1 main exam preparation & solved paper book
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×
Próximos SlideShares
Tnpsc group i main exam paper 3 study material book online
Avançar
Transfira para ler offline e ver em ecrã inteiro.

Compartilhar

Tnpsc group 1 main exam preparation & solved paper book

Baixar para ler offline

tnpsc group 1 main examination study materials books online

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo

Tnpsc group 1 main exam preparation & solved paper book

 1. 1. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -1- www.radiannews.pbworks.com To receive Daily FREE GK SMS Alerts, sms JOIN RADIANTNPSC to 09870807070. ESTIMATED Cut-off (No of Questions) BASED ON MATHEMATICAL MODELLING. MALES : 141 +(or)- 2 Qns. (BC) FEMALES : 138 +(or)- 2 Qns. (BC) MALES : 139 +(or)- 2 Qns. (BC-Muslims) FEMALES : 136 +(or)- 2 Qns. (BC-Muslims) MALES : 139 +(or)- 2 Qns. (MBC) FEMALES : 136 +(or)- 2 Qns. (MBC) MALES : 136 +(or)- 2 Qns. (SC) FEMALES : 133 +(or)- 2 Qns. (SC) MALES : 129 +(or)- 2 Qns. (ST) FEMALES : 125 +(or)- 2 Qns. (ST) To Get Revised Cut-Off Create the following SMS in Capital Letters from your Mobile JOIN RADIANTNPSC to 09870807070. (or) Click/Type this link. http://labs.google.co.in/smschannels/channel/RA DIANTNPSC ONLINE CLASSES FOR TNPSC/UPSC/BANKING Intensive Result oriented Classes. Details: 98404-00825/98404-33955. GROUP-1 MAINS Classes Attend FIRST FREE CLASS on May 9Attend FIRST FREE CLASS on May 9Attend FIRST FREE CLASS on May 9Attend FIRST FREE CLASS on May 9thththth 10AM.10AM.10AM.10AM. BANK PO/CLERK EXAM INTENSIVE COACHING Attend FAttend FAttend FAttend FIRST FREE CLASS on May 8IRST FREE CLASS on May 8IRST FREE CLASS on May 8IRST FREE CLASS on May 8thththth 3PM.3PM.3PM.3PM. SUB-INSPECTOR OF POLICE EXAMS. Intensive Result oriented Classes. Details: 98404-00825/98404-33955. GENERAL SPLIT SUBJECT QUESTIONS Physics 10 Current Affairs 26 Economics 20 Botany 7 Zoology 17 Chemistry 9 G.K 28 Maths-(Statistics) 21 History 18 Geography 13 Indian Polity 18 TN History 9 Tamil Lit. 4 200 Read RADIAN-GK Magazine for UPSC/TNPSC/BANK 1) «§Å¡¸¡ð§Ã¡ ±ñ ±ýÀÐ The Avogadro number is A)6.00×10 24 B)6.023×10 23 C)6.054×10 22 D)6.504×10 22 2) À¡Ì¿¢¨Ä Å¢¨º ±ýÀÐ ¸£ú측Ïõ ±ó¾ ´ýÈ¢ÛìÌ §¿÷ Å¢¸¢¾ò¾¢ø ĒûÇÐ? A)¦ÅôÀ¿¢¨Ä Å¡ð¼õ B)¿¢¨È Å¡ð¼õ C)§Å¸ Å¡ð¼õC)§Å¸ Å¡ð¼õC)§Å¸ Å¡ð¼õC)§Å¸ Å¡ð¼õ D)Á¢ýëð¼ Å¡ð¼õ Viscous force is directly proportional to A) temperature gradient B) mass gradient C) velocity gradient D) charge gradient Ans: See Page 14 of Tenth Science Book. 3) 2010-õ ¬ñÎ â¸õÀò¾¡ø À¡¾¢ì¸ôÀð¼ ¦¾ý «¦Á¡¢ì¸ ¿¡Î A)«÷¦ƒý¨¼É¡ B)º¢Ä¢B)º¢Ä¢B)º¢Ä¢B)º¢Ä¢ C)À¢§Ãº¢ø D)Ä¢À¢Â¡ The South American country that suffered due to earthquake in 2010 was A) Argentina B) Chile C) Brazil D) Libya 4) þó¾¢Â ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã ¬ö× «È¢ì¨¸ (2007-08)ý ÀÊ, ¾Á¢ú¿¡ðÊý À¢ÈôÒ Å¢¸¢¾õ According to the Economic Survey of India (2007-2008), the birth rate in Tamil Nadu state is A)16.2A)16.2A)16.2A)16.2 B)18.4 C)15.3 D)10.6 5) þáÀ÷𠆣ì, ¾¡Åà ¦ºø¸Ç¢ø À¡÷ò¾ «¨ÁôÀ¢ý ¦ÀÂ÷ A)ҧá𧼡 À¢Ç¡ºõ B)¦ºø ÍÅ÷B)¦ºø ÍÅ÷B)¦ºø ÍÅ÷B)¦ºø ÍÅ÷ C)¿¢äìǢŠ D)ðÃ츣ð¸û The structure observed by Robert Hooke in plant cells was A) Protoplasm B) Cell wall C) Nucleus D) Tracheids 6) ±ò¾¨É þ¨½ ¸¢ÃÉ¢Âø ¿ÃõÒ¸û „¡÷ì Á£ý Ũ¸Â¢ø ĒûÇÐ? How many pairs of cranial nerves are present in shark fishes? A)8 B)10B)10B)10B)10 C)12 D)14 Read RADIAN-GK Magazine 7) Ũ¸ôÀÎòоø ±ýÀÐ þ¼õ «øÄÐ «¨ÁÅ¢¼õ þÅü¨È «ÊôÀ¨¼Â¡¸ì ¦¸¡ñÎ «¨ÁÔõ ±É¢ø, «Ð.....Ũ¸ôÀ¡ðÊÂø ±É «¨Æì¸ôÀÎõ. A)±ñ½¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É B)⧸¡Ç ¡£¾¢Â¡ÉB)⧸¡Ç ¡£¾¢Â¡ÉB)⧸¡Ç ¡£¾¢Â¡ÉB)⧸¡Ç ¡£¾¢Â¡É C)ÀñÀ¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É D)¸¡Ä Å¡¢¨ºÂ¡É When the basis of classification is according to location or place, the classification is called ………….. classification A) Quantitative B) Geographical C) Qualitative D) Chronological 8) K3[Fe(CN)6] ±ýÈ «¨½×î §º÷Áò¾¢ø Fe-ý ¬ìº¢ƒ§ÉüÈ ±ñ The oxidation number of Fe in K3[Fe(CN)6] is A)+2 B)+3B)+3B)+3B)+3 C)+1 D)+4 9) ´Ç¢ôÀ¼ò ¾¸ð¨¼ô À¡¾¢ì¸¡¾ ¸¾¢÷ A)¬ø·À¡ ¸¾¢÷ B)À£ð¼¡ ¸¾¢÷ C)¸¡Á¡ ¸¾¢÷ D)þÅüÚû ±Ð×Á¢ø¨ÄD)þÅüÚû ±Ð×Á¢ø¨ÄD)þÅüÚû ±Ð×Á¢ø¨ÄD)þÅüÚû ±Ð×Á¢ø¨Ä The ray which does not affect the photographic plate is A) Alpha ray B) Beta ray C) Gamma ray D) none of these 10) À¢ýÅÕÀÅ÷¸Ç¢ø Òò¾¡¢ý ̽¡¾¢ºÂÓõ, §À¡¾¨ÉÔõ «Å¨Ã '¬º¢Â¡Å¢ý ´Ç¢ÁðÎÁ¢ýÈ¢ Ēĸ¢ý ´Ç¢Â¡ì¸¢ÂÐ' ±ýÚ ÜÈ¢ÂÅ÷ ¡÷? A)º÷ ±ðÅ¢ý «÷É¡øÎA)º÷ ±ðÅ¢ý «÷É¡øÎA)º÷ ±ðÅ¢ý «÷É¡øÎA)º÷ ±ðÅ¢ý «÷É¡øÎ B)¾¢ÕÁ¾¢, ¨ÃŠ §¼Å¢ðŠ C)¼¡ì¼÷ þᾡ¸¢Õ‰½ý D)±î.ƒ¢.¦ÅøŠ Who among the following said that Buddha;s character and teaching made him “The Light not of Asia only but of the World”? A) Sir Edwin Arnold B) Mrs. Rhys Davids C) Dr. Radhakrishnan D) H.G. Wells. (A) Wrote a book ‘Light of Asia” . But the Correct Answer is Albert Einstein. GROUP-1 GENERAL KNOWLEDGE (C–Series) Held on 2nd May 2010
 2. 2. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -2- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 11) ......., ......ÁüÚõ.....Өȧ º¢Š¼÷§É, ¨¾Ä측öÎ ÁüÚõ ¸¢¡¢Š§¼ ¸¡½ôÀθ¢ýÈÉ. A)¨Á𧼡¸¡ýȢ¡, ¨Ã§À¡§º¡õ¸û, ÀÍí¸½¢¸õ B)¸¡ø¸¢ Ē¼Äõ, ÀÍí¸½¢¸õ, ¨ÁðB)¸¡ø¸¢ Ē¼Äõ, ÀÍí¸½¢¸õ, ¨ÁðB)¸¡ø¸¢ Ē¼Äõ, ÀÍí¸½¢¸õ, ¨ÁðB)¸¡ø¸¢ Ē¼Äõ, ÀÍí¸½¢¸õ, ¨Á𧼡¸¡ñð¡¢Â¡§¼¡¸¡ñð¡¢Â¡§¼¡¸¡ñð¡¢Â¡§¼¡¸¡ñð¡¢Â¡ C)¨Ã§À¡§º¡õ¸û, ÀÍí¸½¢¸õ, ¨Á𧼡¸¡ñð¡¢Â¡ D)̧á§Á¡§º¡õ¸û, ¨¾Ä측öÎ, ¨Á𧼡¸¡ñð¡¢Â¡ Cisternae, Thylakoid and Cristae are located at ……., ……….., and ……… respectively A) Mitochondria, Ribosomes, Chloroplast B) Golgi body, Chloroplast, Mitochondria C) Ribosomes, Chloroplast, Mitochondria D) Chromosomes, Thylakoid, Mitochondria 12) À¢ýÅÕÅÉÅüÚû ±Ð þÂü¨¸ þÃôÀ÷? A)À¡Ä¢¦ÂŠ¼÷ B)À¡Ä¢ «¨ÁÎ C)À¡Ä¢³§º¡ô¡¢ýC)À¡Ä¢³§º¡ô¡¢ýC)À¡Ä¢³§º¡ô¡¢ýC)À¡Ä¢³§º¡ô¡¢ý D)À¡Ä¢º¡ì¨ÃÎ Which of the following is Natural Rubber? A) Polyester B) Polyamide C) Poyisoprene D) Polysaccharide 13) IAA Å¢ý «¦Á¡¢ì¸÷ «øÄ¡¾ Ó¾ø þó¾¢Â ¾¨ÄÅ÷ ¡÷? A)Á¡¾Åý¿¡Â÷A)Á¡¾Åý¿¡Â÷A)Á¡¾Åý¿¡Â÷A)Á¡¾Åý¿¡Â÷ B)§¼¡É¢ C)ÃÅ¢º¡Š¾¢¡¢ D)¸À¢ø º¢ôÀø Who is the only Indian and the first non-American head of the Academy of Astronautics (IAA)? A) Madhavan Nair B) Dhoni C) Ravi Sastri D) Kapil Sibal 14) þó¾¢Â §¾º¢Â ¸¡í¸¢ÃŠ ±Éô ¦À¡¢ð¼Å÷ ¡÷? A)áɧ¼ B)¾¡¾¡À¡ö ¦¿ª§Ã¡ƒ¢B)¾¡¾¡À¡ö ¦¿ª§Ã¡ƒ¢B)¾¡¾¡À¡ö ¦¿ª§Ã¡ƒ¢B)¾¡¾¡À¡ö ¦¿ª§Ã¡ƒ¢ C)W.C.À¡É÷ƒ¢ D)§¸¡À¡Ä¸¢Õ‰½§¸¡¸§Ä Who coined the party name ‘Indian National Congress’? A) Ranade B) Dadabhai Naoroji C) W.C. Banerjee D) Gopal Krishna Gokhale 15) Á¢¸ ¿ýÚ, ¿ýÚ, ¿¢Â¡ÂÁ¡É ÁüÚõ «üÀÁ¡É ±ýÚ Å¡÷ò¨¾ ÅÆ¢ ¦¾¡¼÷ «Ç¨Å ¦ºöÂôÀÎõ ¾Ã× A)Ũ¸ôÀÎò¾ôÀ¼¡ ¾Ã× B)Å¢¸¢¾ ¾Ã× C)þ¨¼¦ÅÇ¢ ¾Ã× D)Å¡¢¨ºì¸¢ÃÁì ¦ºöÂò¾ì¸ ¾Ã×D)Å¡¢¨ºì¸¢ÃÁì ¦ºöÂò¾ì¸ ¾Ã×D)Å¡¢¨ºì¸¢ÃÁì ¦ºöÂò¾ì¸ ¾Ã×D)Å¡¢¨ºì¸¢ÃÁì ¦ºöÂò¾ì¸ ¾Ã× Data verbalized on a continuum scale like excellent, good, fair and poor are known as A) Raw data B) Ratio Data C) Interval data D) Ordinal data 16) Ò¾¢Â Ţź¡Â ¦¾¡Æ¢øáðÀõ ÀüȢ ¦À¡Õò¾Á¡É Å¢Çì¸õ ±Ð? A)¿¢Äõ «¾¢¸ôÀÎòоø B)Ē¨ÆôÒ «¾¢¸¡¢ì¸ôÀξø C)Ē¨ÆôÒ ´Ðì¸ôÀξøC)Ē¨ÆôÒ ´Ðì¸ôÀξøC)Ē¨ÆôÒ ´Ðì¸ôÀξøC)Ē¨ÆôÒ ´Ðì¸ôÀξø D)¿¢ÄÓõ Ē¨ÆôÒõ «¾¢¸ôÀÎòоø The new agricultural technology can best be described as A) land augmenting B) labour augmenting C) labour displacingD) both land and labour augmenting 17) 9 pf Á¢ý§¾ì¸¢¸û ãýÚ ¦¾¡¼÷ þ¨½ôÀ¢ø þ¨½ì¸ôÀðÎ 120 V ¬üÈø ãÄòмý þ¨½ì¸ôÀðÎûÇÐ. ´ù¦Å¡Õ Á¢ý§¾ì¸¢¸ÙìÌÁ¢¨¼§ÂÂ¡É Á¢ýÉØò¾ §ÅÚÀ¡Î Three capacitors each of capacitance 9 pf is connected is series and is connected to 120 V supply. The potential difference across each capacitor is A)20 V B)40 VB)40 VB)40 VB)40 V C)60V D)90 V 18) A ±ýÀÅ÷ ´Õ §Å¨ÄôÀ̾¢¨Â 80 ¿¡ð¸Ç¢ø ¦ºö ÓÊÔõ. «Å÷ 20 ¿¡ð¸û Á¡ò¾¢Ãõ §Å¨Ä ¦ºö¾¡÷. B ±ýÀÅ÷ Á£¾¢ÔûÇ §Å¨Ä¨Â 36 ¿¡ð¸Ç¢ø ¦ºöÐ ÓÊò¾¡÷. AÔõ BÔõ §º÷óÐ ±ùÅÇ× ¿¡ð¸Ç¢ø «ù§Å¨Ä¨Âî ¦ºö¾¢Õì¸ ÓÊÔõ? A)25 ¿¡ð¸û B)30 ¿¡ð¸ûB)30 ¿¡ð¸ûB)30 ¿¡ð¸ûB)30 ¿¡ð¸û C)35 ¿¡ð¸û D)40 ¿¡ð¸û A can do a piece of work in 80 days. He alone works at it for 20 days and then B alone finished the remaining work in 36 days. In how many days can A and B together complete the work? A) 25 days B) 30 days C) 35 days D) 40 days Ans: A=80, B=(4/3)36=48, therefore A+B in 30 days. 19) 25 ÓÊ׸Ǣý ºÃ¡º¡¢ 18. Ó¾ø ÀýÉ¢ÃñÎ ÓÊ׸Ǣý ºÃ¡º¡¢ 14 ÁüÚõ þÚ¾¢ ÀýÉ¢ÃñÎ ÓÊ׸Ǣý ºÃ¡º¡¢ 17. «ôÀÊ¡ɡø À¾¢ýãýÈ¡ÅÐ ÓÊ× ±ýÉ? The average of 25 results is 18. The average of first twelve of them is 14 and that of last twelve is 17. The thirteenth result is A)87 B)78B)78B)78B)78 C)67 D) þÅüÚû ±Ð×Á¢ø¨Ä Ans: 25x18Ans: 25x18Ans: 25x18Ans: 25x18 ---- 12(14+17)12(14+17)12(14+17)12(14+17) 20) ´Õ ¦Àñ ¾ýÛ¨¼Â Å£ðÊÄ¢ÕóÐ ¿¼ì¸ò ¦¾¡¼í¸¢É¡û. ӾĢø ¸¢ÆìÌ Àì¸Á¡¸ 3 ¸¢.Á£. àÃÓõ, À¢ÈÌ Å¼ìÌ ¾¢¨ºÂ¢ø ¾¢ÕõÀ¢ 4 ¸¢.Á£. «ó¾ ¾¢¨ºÂ¢ø ¿¼ì¸¢È¡û. «Åû ¾ü§À¡Ð Å£ðÊÄ¢ÕóÐ ±ùÅÇ× ¦¾¡¨ÄÅ¢ø þÕ츢ȡû? A)3 ¸¢.Á£.¦¾üÌ B)3 ¸¢.Á£.żìÌ C)5 ¸¢.Á£.§ÁüÌ D)5 ¸¢.Á£.ż¸¢ÆìÌD)5 ¸¢.Á£.ż¸¢ÆìÌD)5 ¸¢.Á£.ż¸¢ÆìÌD)5 ¸¢.Á£.ż¸¢ÆìÌ A girl started walking from her house. She first walked for 3 km together east, then she turned towards north and moved 4 km in that direction. How far is the girl away from her house? A)3km south B) 3 km north C) 5km West D) 5 km north-east 21) ¸ÕõҺ쨸 Ü¨Æ ®ŠÊÉ¡ø ¦¿¡¾¢¸ÙìÌðÀÎòÐõ §À¡Ð ¸¢¨¼ìÌõ þÚ¾¢ Å¢¨Ç¦À¡Õû A)¨ÀÕ§Åð B)À£É¡ø C)§ÄìÊì «Á¢Äõ D)®¨¾ø ¬ø¸†¡øD)®¨¾ø ¬ø¸†¡øD)®¨¾ø ¬ø¸†¡øD)®¨¾ø ¬ø¸†¡ø The end product of fermentation of molasses of sugarcane by yeast is A) Pyruvate B) Phenol C) Lactic acid D) Ethyl alcohol 22) .....¬ñ¨¼ ³ì¸¢Â ¿¡Î¸û ¦À¡ÐÀ ÁÉ¢¾ Ē¡¢¨Á¸Ùì¸¡É ¬ñ¼¡¸ì ¦¸¡ñ¼¡ÊÂÐ A)1964 B)1966 C)1968C)1968C)1968C)1968 D) þÅüÚû ±Ð×Á¢ø¨Ä The year ………….. was celebrated by the General Assembly of the UNO as international year for Human Rights. A) 1964 B) 1966 C) 1968 D) none of these 23) þÄí¨¸Â¢ø ºÁ£Àò¾¢ø ¿¼óÐ ÓÊó¾ ƒÉ¡¾¢À¾¢ §¾÷¾Ä¢ø ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÈÅ÷ ¡÷? A)º¢¡¢Á¡§Å¡ Àñ¼¡Ã¿¡Â§¸ B)Á†¢ó¾¡ áƒÀ짺B)Á†¢ó¾¡ áƒÀ짺B)Á†¢ó¾¡ áƒÀ짺B)Á†¢ó¾¡ áƒÀ짺 C)ÌÁ¡ÃÐí§¸ D)¾¢Š…¿¡Â§¸ Who won the latest Presidential elections in Sri Lanka? A) Sirimavo Bandaranaike B) Mahindra Rajapakse C) Kumaratunge D) Dissanayake 24) §ºº¡Ãò¾¢ø ĒûÇ Áݾ¢ ¡áø ¸ð¼ôÀð¼Ð? A)†¢Á¡äý B)§„÷„¡B)§„÷„¡B)§„÷„¡B)§„÷„¡ C)«ìÀ÷ D)À¡À÷ The tomb at Sessaran was built by A) Hymayun B) Sher Shah C) Akbar D) Babar 25) ¿÷Á¾¡ À¡§Å¡ «ý§¼¡ÄÉ¢ø Á¢¸×õ À¢ÃÀÄÁ¡É ¾¨ÄÅ÷ A)ÍÉ¢ø «¸÷Å¡ø B)ᧃŠ ¸ýÉ¡ C)§Á¾¡ Àð¸÷C)§Á¾¡ Àð¸÷C)§Á¾¡ Àð¸÷C)§Á¾¡ Àð¸÷ D)§¸.º¢.¦º¡¢Âý The famous leader of Narmada Bachao Andolan is A) Sunil Agarwal B) Rajesh Khanna C) Medha patkar D) K.C. Cherian 26) 'ŠÀ£„¢Š À¢Ç¡ý§¼Ãõ' ±ýÈ á¨Ä ±Ø¾¢ÂÅ÷ A)†ðº¢ýºý B)¸§Ã¡ÄŠ Ä¢ý§ÉŠB)¸§Ã¡ÄŠ Ä¢ý§ÉŠB)¸§Ã¡ÄŠ Ä¢ý§ÉŠB)¸§Ã¡ÄŠ Ä¢ý§ÉŠ C)±íÇ÷ ÁüÚõ À¢Ã¡ý¼ø D)¦Àó¾õ ÁüÚõ †£ì¸÷ ‘Species Plantarum’ was authored by A) Hutchinson B) Carolus Linnaeus C) Engler and Prantl D) Bentham and Hooker 27) ÓЦ¸ÖõÀ¢¸Ç¢ý º¢Ú¿£÷ Áïºû ¿¢ÈÁ¡¸ þÕì¸ì ¸¡Ã½õ A)ä§Ã¡Ì§Ã¡õA)ä§Ã¡Ì§Ã¡õA)ä§Ã¡Ì§Ã¡õA)ä§Ã¡Ì§Ã¡õ B)¦ÁÄ¡É¢ý C)ä¡¢ì «Á¢Äõ D)¦¸¡ØôÒô ¦À¡Õû The yellow of Urine of the vertebrate is due to A) Urochrome B) Melanin C) Uric acid D) Cholesterol 28) À¾¢¦É¡ýÈ¡ÅÐ ³ó¾¡ñÎò ¾¢ð¼õ ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎò¾ôÀð¼ ¬ñÎ? The Eleventh Five-Year Plan was implemented during the period A)2005-10 B)2002-07 C)2007C)2007C)2007C)2007----12121212 D)2006-11 29) ¦¾üÌ ¬º¢Â ¿¡Î¸Ç¢ø Áì¸û «¼÷ò¾¢ «¾¢¸Á¡¸ ĒûÇ ¿¡Î ±Ð? A)þó¾¢Â¡A)þó¾¢Â¡A)þó¾¢Â¡A)þó¾¢Â¡ B)À¡¸¢Š¾¡ý C)§¿À¡û D)‚Äí¸¡
 3. 3. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -3- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 Which one among the following South Asian countries has the highest population density? A) India B) Pakistan C) Nepal D) Sri Lanka 30) «§º¡¸ ÁýÉ÷ «Ãº¢ý ¬¾Ã¨Åô ¦ÀüÈ Á¾õ A)¨ƒÉ Á¾õ B)¨ºÅõ C)Òò¾ Á¾õC)Òò¾ Á¾õC)Òò¾ Á¾õC)Òò¾ Á¾õ D)¨Å½Åõ Ashoka patronized A) Jainism B) Saivism C) Buddhism D) Vaishnavism 31) §¾º¢Â ÅÕÁ¡Éò¨¾ Å¢ï»¡É Ó¨ÈôÀÊ ¸½ì¦¸ÎôÒ ¦ºö¾Å÷ ¡÷? A)§ÀẢ¡¢Â÷ Á†ÄÉ¡À¢Š B)¼¡ì¼÷ §¸.±ý.ሠC)Å¢.§¸.C)Å¢.§¸.C)Å¢.§¸.C)Å¢.§¸.¬÷.Å£.áù¬÷.Å£.áù¬÷.Å£.áù¬÷.Å£.áù D)¼¡ì¼÷ Å츣ø Who among the following computed National Income on the basis of Scientific method? A) Prof. Mahalanobis B) Dr. K.N. Raj C) Dr. V.K.R.V.Rao D) Dr. Vakil 32) ¸£úì¸ñ¼ š츢Âí¸¨Çì ¸ÅÉ¢: ÜüÚ (A): ¸¼øÁð¼ ¦ÅôÀ¿¢¨Ä¡ÉÐ ¦ÅôÀ ÁüÚõ ÌÇ¢÷ ¿£§Ã¡ð¼í¸Ç¡ø ¸ðÎôÀÎò¾ôÀθ¢ýÈÐ ¸¡Ã½õ (R): ¦ÅôÀ ¿£§Ã¡ð¼í¸û ¦ÅôÀ¿¢¨Ä¢¨É «¾¢¸¡¢ì¸×õ, «§¾§À¡ø ÌÇ¢÷¿£§Ã¡ð¼í¸û ¦ÅôÀ¿¢¨Ä¢¨É ̨Èì¸×õ ¦ºö¸¢ýÈÐ. ¸£§Æ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£ðÊø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷ó¦¾Î: A)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌA)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌA)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌA)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õ B)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡¢Â¡É Å¢Çì¸ÁøÄ C)(A) º¡¢, ¬É¡ø (R) ¾ÅÚ D)(A) ¾ÅÚ, ¬É¡ø (R) º¡¢ Consider the following statements: Assertion (A): Surface temperatures of the oceans are controlled by warm and cold currents. Reason (R): Warm current raise the temperature where as cool currents lower down the temperature. Now select your answer according to the coding scheme given below: A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A). B) Both (A) and (R) are true and (R) is the not correct explanation of (A). C) (A) is true, but (R) is false D) (A) is false, but (R) is true. 33) ̾¢¨Ã ÌÇõÒ §À¡ýÈ «øÄÐ Åð¼ ÅÊÅõ ¦¸¡ñ¼ ÓÕ¨¸ô À¡¡¢ý ¦ÀÂ÷? A)¸í¸½ ÅÊÅ À¡÷¸ûA)¸í¸½ ÅÊÅ À¡÷¸ûA)¸í¸½ ÅÊÅ À¡÷¸ûA)¸í¸½ ÅÊÅ À¡÷¸û B)¸¨Ã Ţĸ¢Â À¡÷¸û C)¸¨Ã§Â¡Ãô À¡÷¸û D)þÅüÚû ±Ð×Á¢ø¨Ä Ring or horse shoe shaped coral reefs are called A) Atoll B) Barrier reef C) Fringing reef D) none 34) ÀðÊÂø I ³ ÀðÊÂø II Ē¼ý º¡¢Â¡¸ô ¦À¡ÕòÐ ¸£úì ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£θǢý «ÊôÀ¨¼Â¢ø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷× ¦ºö¸ ÀðÊÂø I ÀðÊÂø II a)ÌÙ째¡Š 1)Ē¢÷ÀÄÀʸû b)º£Ãõ À¡¢§º¡¾¨É 2)´ÎìÌõ º÷츨à c)Á¢ýÓ¨Éì¸Å÷ 3)À¢¡¢ò¦¾Îò¾ø Ó¨È d)¿¢äì¸¢Ç¢ì «Á¢Äõ 4)HIV §º¡¾¨É Match List I with List II correctly and select your answer using the codes given below: List I List II a)Glucose 1)Bioploymer b)Serodiagnosis 2)Reducing sugar c)Electrophoresis 3)Separation technique d)Nucleic acid 4)HIV test Codes: a b c d A)A)A)A) 2222 4444 3333 1111 B) 1 3 4 2 C) 1 2 3 4 D) 4 3 2 1 35) RTI ºð¼ôÀÊ §Ä¡ìºÀ¡Å¢ý Ó츢 «¾¢¸¡¡¢ A)¾¨ÄÅ÷ B)À¢Ã¾Á÷ C)¾¨Ä¨Áî ¦ºÂÄ÷ D)ºÀ¡¿¡Â¸÷D)ºÀ¡¿¡Â¸÷D)ºÀ¡¿¡Â¸÷D)ºÀ¡¿¡Â¸÷ As per RTI the competent authority of Lok Sabha is the A) Chairman B) Prime Minister C) Chief Secretary D) Speaker Read RADIAN-GK Magazine 36) '¿øÄ þó¾¢Â¡ ¿øÄ Ēĸõ' ±ýÈ Òò¾¸ò¨¾ ±Ø¾¢ÂÅ÷ A)N.R.¿¡Ã¡Â½ ã÷ò¾¢A)N.R.¿¡Ã¡Â½ ã÷ò¾¢A)N.R.¿¡Ã¡Â½ ã÷ò¾¢A)N.R.¿¡Ã¡Â½ ã÷ò¾¢ B)þó¾¢Ã¡ º¢ý¸¡ C)უù º¢ì¡¢ D)ƒŠÅóò º¢í Who authored the book ‘ A Better India A Better World’? A) N.R. Narayana Murthy B) Indira Sinha C) Rajiv Sikri D) Jaswant Singh 37) 10 ÍüÚ¸û 16 ¦º.Á£. Å¢ð¼õ ¦¸¡ñ¼ §¼ý¦ƒñ𠸡øÅÉ¡ Á£ð¼÷ ÅÆ¢§Â 8 ¬õÀ¢Â÷ Á¢ý§É¡ð¼õ ¦ºÖòÐõ ¦À¡ØÐ, «¾ý ¨ÁÂò¾¢ø Å¢¨ÇÔõ ÒÄȢ¨Å ¸½ì¸¢Î¸. A)2.5 ¬õÀ¢Â÷ ÍüÚ-Á£-1 B)25 ¬õÀ¢Â÷ ÍüÚ-Á£-1 C)100 ¬õÀ¢Â÷ ÍüÚ-Á£-1 D)250 ¬õÀ¢Â÷ ÍüÚ-Á£-1 A Current of 8 A flows through 10 turn coil of a tangent galvanometer having a diameter of 16 cm. The field on the centre of the coil is A) 2.5 A-turn/m B) 25 A-turn/m C) 100 A-turn/m D) 250 A-turn/m Ans: May be Option ‘B” 38) þÅüÈ¢ø ±Ð ¾ÅÈ¡¸ ¦À¡Õò¾ôÀðÎûÇÐ? A)¨Áì§Ã¡Š§À¡A)¨Áì§Ã¡Š§À¡A)¨Áì§Ã¡Š§À¡A)¨Áì§Ã¡Š§À¡Ã¡ïº¢ÂŠ §º¡ÃŠÃ¡ïº¢ÂŠ §º¡ÃŠÃ¡ïº¢ÂŠ §º¡ÃŠÃ¡ïº¢ÂŠ §º¡ÃŠ ---- Á¸Ãó¾ô¨ÀÁ¸Ãó¾ô¨ÀÁ¸Ãó¾ô¨ÀÁ¸Ãó¾ô¨À B)¨Áì§Ã¡Š§À¡÷ - Á¸Ãó¾òиû C)¦Á¸¡Š§À¡¡¢¨Ä - Ýø D)¨Áì§Ã¡Š§À¡¡¢¨Ä - Á¸Ãó¾ò¾¡û Which of the following is wrongly matched? A)Microsporangial serus - Anther B)Microspore - Pollen grain C)Megasporophyll - Ovule D)Microsporophyll - Stamen 39) ţá½ò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ºý¨ÉìÌ ÌÊ¿£÷ ¦¸¡ñÎÅà ţá½õ ¾¢ð¼ò¨¾ ÐÅ츢 ӾøÅ÷ A)Ó.¸Õ½¡¿¢¾¢A)Ó.¸Õ½¡¿¢¾¢A)Ó.¸Õ½¡¿¢¾¢A)Ó.¸Õ½¡¿¢¾¢ B)±õ.ƒ¢.áÁîºó¾¢Ãý C)¦ƒÂÄÄ¢¾¡ D)´.ÀýÉ£÷¦ºøÅõ Veeranam Project to bring water from Veeranam to Madras was started by Chief Minister A) M. Karunanidhi B) M.G. Ramachandran C) Jayalalitha D) O. Panneer Selvam 40) þó¾¢Â ¾À¡ø ¾ó¾¢òÐ¨È Å.Ē.º¢¾õÀÃõÀ¢û¨Ç¢ý ¿¢¨ÉÅ¡¸ ¾À¡ø ¾¨Ä ¦ÅǢ¢𼠬ñÎ The Indian Post and Telegraph department issued postage stamp in hour of V.O. Chidambaram Pillai in the year A)1971 B)1972B)1972B)1972B)1972 C)1973 D)1974 41) 2009-ø §Å¾¢Â¢Âø §¿¡Àø À¡¢Í ¦ÀüÈ ¦Åí¸ðáÁý áÁ¸¢Õ‰½É¢ý ¬Ã¡ö¡ÉÐ......ÀüÈ¢ÂÐ A)¸¢ôº¡Ì§Ã¡õ B)¨Ã§À¡§º¡õB)¨Ã§À¡§º¡õB)¨Ã§À¡§º¡õB)¨Ã§À¡§º¡õ C)̧á§Á𧼡¸¢Ã¡õ D)¬ìº¡Ì§Ã¡õ Nobel Laureate 2009 in Chemistry is awarded to Venkataraman Ramakrishnan for his work on A) Hypsochrome B) Ribosome C) Chromotogram D) Auxochrome 42) §Å¸ ®Û §º¡¾¨É «Ï Ē¨Ä þÕìÌÁ¢¼õ A)Êáõ§À B)¨¸¸¡ C)ܼíÌÇõ D)¸øÀ¡ì¸õD)¸øÀ¡ì¸õD)¸øÀ¡ì¸õD)¸øÀ¡ì¸õ Fast Breeder Test Reactor is at A) Trombay B) Kaiga C) Kudankulam D) Kalpakkam 43) 12ÅÐ ¿¢¾¢ìÌØÅ¢ý ¾¨ÄÅ÷ ¡÷? A)C.Ãí¸Ã¡ƒýA)C.Ãí¸Ã¡ƒýA)C.Ãí¸Ã¡ƒýA)C.Ãí¸Ã¡ƒý B)K.C.Àñð C)§¸ø¸÷ D)Á¡¾Åý ÃÅ¢óá Who is the Chairman of 12th Finance Commission? A) C. Rangarajan B) K.C. Pant C) Kelkar D) Madhavan Ravindra 44) À¢ýÅÕõ «Ãº¢ÂĨÁôÒò ¾¢Õò¾î ºð¼í¸Ç¢ø þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÒ Ó¸×¨Ã¢ø 'ºÁ º¡÷ÀüÈ' ±ýÈ Å¡÷ò¨¾¨Âî ¦ºÕ¸ ¨Åò¾Ð ±Ð?
 4. 4. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -4- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 A)1976 ¬õ ¬ñÎ 41ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒò ¾¢Õò¾î ºð¼õ B)19B)19B)19B)1976 ¬õ ¬ñÎ 42ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒò ¾¢Õò¾î76 ¬õ ¬ñÎ 42ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒò ¾¢Õò¾î76 ¬õ ¬ñÎ 42ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒò ¾¢Õò¾î76 ¬õ ¬ñÎ 42ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒò ¾¢Õò¾î ºð¼õºð¼õºð¼õºð¼õ C)1977 ¬õ ¬ñÎ 43ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒò ¾¢Õò¾î ºð¼õ D)1979 ¬õ ¬ñÎ 44ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒò ¾¢Õò¾î ºð¼õ Which of the following Amendment Acts inserted the word ‘Secular’ in the Preamble of the Constitution of India? A) 41 st Amendment Act, 1976 B) 42 nd Amendment Act, 1976 C) 43 rd Amendment Act, 1977 D) 44 th Amendment Act, 1979 45) Á¡¿¢Ä ÁÉ¢¾ Ē¡¢¨Á¸û ¬¨½Âò¾¢ý ¾¨ÄÅ÷ ÁüÚõ þ¾Ã ĒÚôÀ¢É÷¸¨Ç ¿¢ÂÁ¢ôÀÅ÷ A)¬Ù¿÷A)¬Ù¿÷A)¬Ù¿÷A)¬Ù¿÷ B)ӾĨÁîº÷ C)ĒûÐ¨È «¨Áîº÷ D)þÅüÚû ±ÅÕÁ¢ø¨Ä The Chairperson and other members of State Human Rights Commission are appointed by the A) Governor B) Chief Minister C) Home Minister D) none of them 46) ¾Á¢ú¿¡ð¸¡ðÊ À¢ýÅÕÅÉÅüÈ¢ø ±ó¾ ´ýÈ¢ý «¨º×¸¨Ç ¨ÅòÐ ¸½¢ì¸ôÀθ¢ÈÐ? A)ºó¾¢Ãý B)ºÉ¢ C)Ý¡¢ÂýC)Ý¡¢ÂýC)Ý¡¢ÂýC)Ý¡¢Âý D)Ţ¡Æý Tamil Calendar is based on the movement of A) Moon B) Saturn C) Sun D) Mars 47) ÀðÊÂø I³ ÀðÊÂø II Ē¼ý º¡¢Â¡¸ô ¦À¡Õò¾¢ ¸£úì ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£θǢý «ÊôÀ¨¼Â¢ø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷× ¦ºö¸: ÀðÊÂø I ÀðÊÂø II a)¿£¾¢ì¸ðº¢ 1)¦À¡¢Â¡÷ ®.§Å.á. b)¾¢Ã¡Å¢¼÷ ¸Æ¸õ 2)º¢í¸¡Ã§ÅÖ ¦ºðÊ¡÷ c)¾¢Ã¡Å¢¼ Óý§ÉüÈì ¸Æ¸õ 3)T.M.¿¡Â÷ d)¦À¡Ð×¼¨Áì ¸ðº¢ 4)º¢.±ý.«ñ½¡Ð¨Ã Match List I with List II correctly and select your answer using the codes given below: List I List II a)Justice Party 1)Periyar E.V.R. b)Dravida Kazhagam 2)Singaravelu Chettiar c)Dravida Munnetra Kazhagam 3)T.M.Nair d)Communist Party 4)C.N.Annadurai Codes: a b c d A) 1 3 4 2 B) 4 1 3 2 C)C)C)C) 3333 1111 4444 2222 D) 2 1 3 4 For COACHING DETAILS CONTACT CHENNAI : 98404-33955 / 98404-00825. MADURAI : 93441-00065 / 94430-04712. NELLAI : 94427-68933 / 96775-50415. TUTICORIN : 95971-38802 / 94425-41564. TRICHY : 99435-22212 / 94449-54954. PATTUKOTTAI : 96007-64956 / 94432-92944. PARAMAKUDI : 94434-42455 / 98429-79949. SALEM : 94434-94150 / 94433-49160. THIRUKOVILUR : 98432-73734. 48) ¾Á¢úîºí¸õ ¿¢ÚÅôÀð¼ þ¼õ A)Ē¨Èä÷ B)¸¡ïº¢ C)ÁШÃC)ÁШÃC)ÁШÃC)ÁШà D)Åﺢ Tamil Sangam was supposed to be held at A) Uraiyur B) Kanchi C) Madurai D) Vanji 49) ¾¡‰¸ñð ´ôÀó¾õ ¨¸¦ÂØò¾¢¼ôÀð¼ §À¡Ð þó¾¢Âô À¢Ã¾ÁḠþÕó¾Å÷ ¡÷? A)ƒÅ†÷Ä¡ø §¿Õ B)Ä¡ø À¸à÷ º¡Š¾¢¡¢B)Ä¡ø À¸à÷ º¡Š¾¢¡¢B)Ä¡ø À¸à÷ º¡Š¾¢¡¢B)Ä¡ø À¸à÷ º¡Š¾¢¡¢ C)þó¾¢Ã¡ ¸¡ó¾¢ D)უù ¸¡ó¾¢ Who was the Prime Minister of India when Tashkent Agreement was signed? A) Jawaharlal Nehru B) Lal Bahadur Shastri C) Indira Gandhi D) Rajiv Gandhi 50) «Ãº¢Âø «¨ÁôÒ ¿¢÷½Â º¨À ¾ýÛ¨¼Â «Ãº¢Âø «¨ÁôÒ À½¢ ¿¢¨È× ¦ºö¾ ¿¡û A)16 §Á, 1946 B)9 ʺõÀ÷, 1948 C)26 ¿ÅõÀ÷, 1949C)26 ¿ÅõÀ÷, 1949C)26 ¿ÅõÀ÷, 1949C)26 ¿ÅõÀ÷, 1949 D)26 ƒÉÅ¡¢, 1950 The constituent Assembly completed its works of constitution making on A) 16th May 1946 B) 9th December 1948 C) 26 th November 1949 D) 26 th January 1950 51) ¸£úì¸ñ¼ š츢Âí¸¨Çì ¸ÅÉ¢: ÜüÚ (A): þÃò¾ò¾¢ø º¢ÅôÀÏì¸û ĒûÇÉ «¨Å ¬ì…¢ƒ¨É ±ÎòÐî ¦ºø¸¢ÈÐ ¸¡Ã½õ (R): †£§Á¡Ì§Ç¡À¢ý ¿¢ÈÁ¢ ¬ì…¢ƒý ±ÎòÐî ¦ºøÄ Ē¾×¸¢ÈÐ ¸£§Æ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£ðÊø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷ó¦¾Î: A)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌA)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌA)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌA)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õ B)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡¢Â¡É Å¢Çì¸ÁøÄ C)(A) º¡¢, ¬É¡ø (R) ¾ÅÚ D)(A) ¾ÅÚ, ¬É¡ø (R) º¡¢ Consider the following statements: Assertion (A): RBC cells are found in the blood which carry oxygen. Reason (R) : Hemoglobin pigments are involved in carrying the oxygen. Now Select your answer according to the coding scheme given below: A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) B) Both (A) and (R) are true and (R) is the not correct explanation of (A) C) (A) is true, but (R) is false D) (A) is false, but (R) is true. 52) ¿¢Äõ ´Õ A)ÁÉ¢¾É¡ø ĒÕÅ¡ì¸ôÀð¼ ÅÇõ B)ÒÐôÀ¢ì¸ þÂÄ¡¾ þÂü¨¸ ÅÇõ C)ÒÐôÀ¢ì¸ þÂÖõ ÅÇõC)ÒÐôÀ¢ì¸ þÂÖõ ÅÇõC)ÒÐôÀ¢ì¸ þÂÖõ ÅÇõC)ÒÐôÀ¢ì¸ þÂÖõ ÅÇõ D)þ¨Å «¨ÉòÐõ Land is a A) Man-made resource B) non-renewable natural resource C) renewable natural resource D) all of these 53) ¸£úì¸ñ¼ ÜüÚ¸¨Ç ¬ö¸: I. ¦¸¡ØôÒ ´Õ ĒÃõ II. ҧáðËý þÂü¨¸Â¢ø ´Õ ®¡¢ÂøÒ Å¨¸ III. ¾¢Á¢í¸Äò¾¢ý Á§Â¡Ì§Ç¡À¢É¢ø ¨¼-ºø¨ÀÎ þ¨½ôÒ ĒûÇÐ IV. «ñ¼ò¾¢ý ±ñð§Ã¡À¢ «¾¢¸¡¢òÐì ¦¸¡ñ§¼ þÕ츢ÈÐ þÅüÈ¢ø: A)II ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐ B)II ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨Å C)III,IV ÁüÚõ II º¡¢Â¡É¨Å D)«¨D)«¨D)«¨D)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨ÅÉòÐõ º¡¢Â¡É¨ÅÉòÐõ º¡¢Â¡É¨ÅÉòÐõ º¡¢Â¡É¨Å Consider the following statements: I. Cholesterol is a fertilizer. II. Protein is amphoteric in nature. III. Whale myoglobin has disulphide bond. IV. Entropy of the universe increases. Of these statements: A)II alone is correct B) II and IV are correct C) III, IV and II are correct D) All are correct 54) ±ÁáøÎ «¨½ «¨ÁóÐûÇ þ¼õ A)§¸¡ÂÓòà÷ B)°ðÊB)°ðÊB)°ðÊB)°ðÊ C)®§Ã¡Î D)§ºÄõ Emerald Dam is located is A) Coimbatore B) Ooty C) Erode D) Salem
 5. 5. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -5- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 55) þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÒ ºð¼ò¾¢ý À¾¢§É¡È¡ÅÐ «ð¼Å¨½ À¢ýÅÕÅÉÅüÚû ±¨¾ô ÀüÈ¢ì ÌÈ¢ôÀ¢Î¸¢ÈÐ? A)ӾĨÁ¢ý ¦ºÂø¸û ÌÈ¢òÐ B)ÀﺡÂòÐ «¨ÁôҸǢý ¦ºÂø¸û ÌÈ¢òÐB)ÀﺡÂòÐ «¨ÁôҸǢý ¦ºÂø¸û ÌÈ¢òÐB)ÀﺡÂòÐ «¨ÁôҸǢý ¦ºÂø¸û ÌÈ¢òÐB)ÀﺡÂòÐ «¨ÁôҸǢý ¦ºÂø¸û ÌÈ¢òÐ C)Á¡Åð¼ ¬ðº¢Â÷ ¸¼¨Á¸û ÌÈ¢òÐ D)¿¡¼¡ÙÁýÈò¾¢ý ¦ºÂø¸û ÌÈ¢òÐ The Eleventh Schedule of the Constitution speaks about A) functions of the Chief Minister B) function of Panchayat Raj C) Duties of District Collector D) functions of the Parliament 56) ÁÃÀÏ Ñ¸÷ìÌ ¸¡Ã½Á¡¸ ¦ºÂøÀθ¢ÈÐ ±ýÈ ¬Ã¡ö측¸ §¿¡Àø À¡¢Í ¦ÀüÈ Å¢ï»¡É¢¸û ¡÷? A)¦Å÷É÷ ¬÷À÷ ÁüÚõ §¼É¢Âø ¿¡¾ýŠ B)¿£øŠ ¦ƒ÷É¢ ÁüÚõ ƒ¢Â¡÷ƒŠ §¸¡·Ç÷ C)¡¢îº÷ð ¬ì…Š ÁüÚõ Ä¢ñ¼¡ ÀìC)¡¢îº÷ð ¬ì…Š ÁüÚõ Ä¢ñ¼¡ ÀìC)¡¢îº÷ð ¬ì…Š ÁüÚõ Ä¢ñ¼¡ ÀìC)¡¢îº÷ð ¬ì…Š ÁüÚõ Ä¢ñ¼¡ Àì D)¦¸¡ñáð À¢Ç¡î ÁüÚõ À¢§Â¡÷¼÷ ¨ÄÉý Who received the Nobel prize for the work on genes that control the sense of smell? A) Werner Arber and Daniel Nathans B) Niels Jerne and Georges Kohler C) Richard Axel and Linda Buck D) Konard Bloch and Feodor Lynen 57) «ô§º¡É¢ý-³ ¸ñÎÀ¢Êò¾Å÷ A)ƒ£ÔøŠ À¡÷¼ð B)¸¢È¢ŠÊÂý ¸¢Ã¡õ C)«øõáò ¨ÃðC)«øõáò ¨ÃðC)«øõáò ¨ÃðC)«øõáò ¨Ãð D)梊 À¡Š¼÷ Opsonin was discovered by A) Jules Bordet B) Christian Gram C) Almroth Wright D) Louis Pasteur 58) 2005 ¬õ ¬ñÎ ¾¡¾¡ º¡¸¢ô À¡ø§¸ Å¢ÕÐ ¦ÀüÈÅ÷ A)§¾ù ¬Éóò B)Á¢÷É¡ø ¦ºý C)ľ¡ Áí§¸‰¸÷ D)„¢Â¡õ ¦ÀɸøD)„¢Â¡õ ¦ÀɸøD)„¢Â¡õ ¦ÀɸøD)„¢Â¡õ ¦Àɸø The recipient of Dada Saheb Phalke Award during 2005 was A) Dev Anand B) Mrinal Sen C) Lata Mangeshkar D) Shyam Benegal 59) 10 Á¢øÄ¢Âý À¢Ã¾¢¸ÙìÌ §Áø Å¢üÀ¨ÉÂ¡É Á¢¸îº¢Èó¾ Òò¾¸õ ±ýÈ Å¡¢¨ºÂ¢ø Ó¨ÉÅ÷ ¦¸ýÉò À¢Ç¡ý º÷Î (§ÁÄ¡ñ¨Á ÌÕ) ±ýÀÅáø ±Ø¾ôÀð¼ Òò¾¸õ ±Ð? A)Ô §¸ý Å¢ý B)§Á캢Áõ ÀÅ÷ C)´Õ ¿¢Á¢¼ §ÁÄ¡Ç÷C)´Õ ¿¢Á¢¼ §ÁÄ¡Ç÷C)´Õ ¿¢Á¢¼ §ÁÄ¡Ç÷C)´Õ ¿¢Á¢¼ §ÁÄ¡Ç÷ D)10 ¿¢Á¢¼ §ÁÄ¡ñ¨Á ÀÊôÒ Which is the Best selling book sold over 10 million copies written by Dr. Kenneth Blanchard, the Management Guru? A) You can win B) Maximum power C) One Minute Manager D) 10 Minute MBA Read RADIAN-GK Magazine for UPSC/TNPSC/BANK 60) უù ¸¡ó¾¢ Ē¾ÂÁ¢ Á¢òá §Â¡ˆÉ¡ ¾¢ð¼õ ¦¾¡¼í¸ôÀð¼ ¬ñÎ The Rajiv Gandhi Udyami Mitra Yojana was launched in A)2006 B)2007 C)2008C)2008C)2008C)2008 D)2009 61) †£Ä¢§Â¡¦ºýÊ¡¢ì ¾òÐÅò¾¢ý ÀÊ Ý¡¢Âý Áò¾¢Â¢ø ¿¢¨Ä¡¸ ĒûǧÀ¡Ð ÁüÈ §¸¡û¸û Ý¡¢Â¨Éî ÍüÈ¢ ÅÕ¸¢ýÈÉ. þó¾ ¾òÐÅò¨¾ Ó¾ý ӾĢø ÜÈ¢ÂÅ÷ A)¸Ä¢Ä¢§Â¡ B)¿¢äð¼ý C)¼¡ÄÁ¢ D)§¸¡ôÀ÷¿¢ì¸ŠD)§¸¡ôÀ÷¿¢ì¸ŠD)§¸¡ôÀ÷¿¢ì¸ŠD)§¸¡ôÀ÷¿¢ì¸Š Heliocentric theory according to which sun is supposed to be fixed and the planets go around the sun was proposed by A) Galileo B) Newton C) Ptolemy D) Copernicus 62) þó¾¢Â¡Å¢ø 2001-õ ¬ñÎ ÒûÇ¢ Å¢Åà ¸½ì¸¢ýÀÊ Áì¸û ¦¾¡¨¸ ÅÇ÷ The growth rate of population in India as per 2001 census is A)3% B)2.5% C)1.9%C)1.9%C)1.9%C)1.9% D)1.5% 63) À¢ýÅÕÅÉÅüÚû ÌýڸǢý º¡¢Â¡É Å¡¢¨º ±Ð? (ż츢ĢÕóÐ ¦¾ü¸¡¸) A)¿øÄ Á¨Ä, ¿£Ä¸¢¡¢, ƒÅ¡¾¢, ¬¨ÉÁ¨Ä B)¬¨ÉÁ¨Ä, ƒÅ¡¾¢, ¿£Ä¸¢¡¢, ¿øÄÁ¨Ä C)¿øÄ Á¨Ä, ƒÅ¡¾¢, ¿£Ä¸¢¡¢, ¬¨ÉÁ¨ÄC)¿øÄ Á¨Ä, ƒÅ¡¾¢, ¿£Ä¸¢¡¢, ¬¨ÉÁ¨ÄC)¿øÄ Á¨Ä, ƒÅ¡¾¢, ¿£Ä¸¢¡¢, ¬¨ÉÁ¨ÄC)¿øÄ Á¨Ä, ƒÅ¡¾¢, ¿£Ä¸¢¡¢, ¬¨ÉÁ¨Ä D)¬¨ÉÁ¨Ä, ¿£Ä¸¢¡¢, ƒÅ¡¾¢, ¿øÄÁ¨Ä Which one of the following is the correct sequence of the given hills from the north to south? A) Nallamalai, Nilgiris, Javadhi, Anaimalai B) Anaimalai, Javadhi, Nilgiris, Nallamalai C) Nallamalai, Javadhi, Nilgiris, Anaimalai D) Anaimalai, Nilgris, Javadhi, Nallamalai 64) «ñ½¡Á¨Ä ¿¸¡¢ø «ñ½¡Á¨Äô Àø¸¨Äì¸Æ¸õ ¿¢ÚÅôÀð¼Ð ±ô§À¡Ð? The Annamalai University at Annamalainagar was founded in A)1909 B)1919 C)1929C)1929C)1929C)1929 D)1949 65) ´ýÚ §º÷ì¸ôÀð¼ þÃñΠŢø¨Ä¸Ç¢ý ÌÅ¢Âò àÃõ ÅÕÁ¡Ú The focal length of two lenses in contact is given by A)F=f1-f2 B)F=f1f2 C)F=f1+f2 D)D)D)D) 21 111 ffF += 66) ¸£úì¸ñ¼ÅüÚû ±ó¾ ÜüÚ º¡¢Â¡ÉÐ? A)þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÀ¢ý ±ó¾ ´Õ À̾¢¨ÂÔõA)þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÀ¢ý ±ó¾ ´Õ À̾¢¨ÂÔõA)þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÀ¢ý ±ó¾ ´Õ À̾¢¨ÂÔõA)þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÀ¢ý ±ó¾ ´Õ À̾¢¨ÂÔõ ¿¡¼¡ÙÁýÈò¾¡ø ¾¢Õò¾õ ¦ºö ÓÊÔõ¿¡¼¡ÙÁýÈò¾¡ø ¾¢Õò¾õ ¦ºö ÓÊÔõ¿¡¼¡ÙÁýÈò¾¡ø ¾¢Õò¾õ ¦ºö ÓÊÔõ¿¡¼¡ÙÁýÈò¾¡ø ¾¢Õò¾õ ¦ºö ÓÊÔõ B)þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÀ¢ø «ÊôÀ¨¼ Ē¡¢¨Á¸¨Çò ¾¢ÕòÐõ «¾¢¸¡Ãõ ¿¡¼¡ÙÁýÈò¾¢üÌ þø¨Ä C)«ÃÍ ¦¿È¢ì¦¸¡û¨¸¨Â ¿¡¼¡ÙÁýÈò¾¢É¡ø ¾¢Õò¾ þÂÄ¡Ð D)þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÀ¢ÖûÇ Üð¼¡ðº¢ì ¦¸¡û¨¸¸¨Ç ¿¡¼¡ÙÁýÈò¾¡ø ¾¢Õò¾ þÂÄ¡Ð Which one of the following statements is correct? A) Parliament has power to amend any part of the Constitution of India. B) Parliament has no power to amend Fundamental Rights in the Constitution of India. C) Parliament cannot amend the Directive principles of State Policy. D) Parliament cannot amend the Federal Principles embodied in the Constitution of India. 67) ¸£úì¸ñ¼ ¿¡Î¸Ç¢ø ±ó¾ ¿¡Î ¬º¢Â¡ý «¨Áô¨À º¡Ã¡¾ ¿¡Î? A)Å¢Âð¿¡õ B)ÒÕ§É C)Åí¸¡Ç§¾ºõC)Åí¸¡Ç§¾ºõC)Åí¸¡Ç§¾ºõC)Åí¸¡Ç§¾ºõ D)Á¢Â¡ýÁ÷ Which of the following countries is not a member of ASEAN? A) Vietnam B) Brunei C) Bangladesh D) Myanmar 68) ¿¢¨Ä Å¢¨Ç× ±¾É¡ø ²üÀθ¢ÈÐ? A)¦Á¡Æ¢ô¦ÀÂ÷ò¾ø B)¾¨Ä¸£ú Á¡üÈí¸û C)ÀʦÂÎò¾øC)ÀʦÂÎò¾øC)ÀʦÂÎò¾øC)ÀʦÂÎò¾ø D)¿£ì¸í¸û Position effect is the result of A) translations B) inversions C) transcriptions D) deletions 69) À¢Èó¾ ÌÆó¨¾ìÌ Óò¾ÎôÒ °º¢ §À¡Îž¡ø ¸£úì¸ñ¼ §¿¡ö¸Ç¢Ä¢ÕóÐ ¾ÎôÀ¡üÈø ¸¢¨¼ì¸¢ÈÐ? A)¸ìÌÅ¡ý þÕÁø, ¦¼¼¡ÉŠ, ¾ð¼õ¨Á B)¸ìÌÅ¡ý þÕÁø, ¦¼ð¼¡ÉŠ, Êô¾£¡¢Â¡B)¸ìÌÅ¡ý þÕÁø, ¦¼ð¼¡ÉŠ, Êô¾£¡¢Â¡B)¸ìÌÅ¡ý þÕÁø, ¦¼ð¼¡ÉŠ, Êô¾£¡¢Â¡B)¸ìÌÅ¡ý þÕÁø, ¦¼ð¼¡ÉŠ, Êô¾£¡¢Â¡ C)¦¼ð¼¡ÉŠ, Êô¾£¡¢Â¡, ¾ð¼õ¨Á, å¦ÀøÄ¡ D)¦¼ð¼¡ÉŠ, Êô¾£¡¢Â¡, ¦À¡¢Âõ¨Á, å¦ÀøÄ¡ Triple vaccine is administered to a newborn child to immunize it against A) Whooping cough, Tetanus and Measles B) Whooping Cough, Tetanus and Diphtheria C) Tetanus, Diphtheria, Measles and Rubella D) Tetanus, Diphtheria, Smallpox and Rubella 70) §º÷쨸 º¸ ÀÄÀÊî §º÷Áò¾¢üÌ ±ÎòÐ측ðÎ A)ÒäÉ¡A)ÒäÉ¡A)ÒäÉ¡A)ÒäÉ¡----SSSS B)PVC C)¿¢§Â¡À¢¡¢ý D)¸¢Ç¢ô¼¡ø An Example of addition co-polymer is A) Buna – S B) PVC C) Neoprene D) Glyptal 71) þÂü¨¸ Å¡Ô ±ýÀÐ «Ä¢§À¡Êì ¨†ð§Ã¡ ¸¡÷Àý¸Ç¢ý ¸Ä¨Å¡Ìõ. þ¾¢ø ĒûÇ Óì¸¢Â Å¡Ô ±Ð A)¬ì…¢ƒý(O2) B)¨¿ðÃý(N2) C)Á£ò§¾ý(CHC)Á£ò§¾ý(CHC)Á£ò§¾ý(CHC)Á£ò§¾ý(CH4444)))) D)¸¡÷Àý-¨¼ ¬ì¨…Î(CO2) Natural gas is a mixture of aliphatic hydrocarbons. What is the main important gas available in that? A) Oxygen (O2) B) Nitrogen (N2) C) Methane (CH4) D) Carbon dioxide (CO2)
 6. 6. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -6- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 72) ´Õ þÂíÌ ÍÕû ¸¡øÅÉ¡ Á£ð¼÷ «õÁ£ð¼Ã¡¸ Á¡üÈ «¾Û¼ý A)̨Èó¾ Á¢ý¾¨¼¨Â þ¨½ò¾¼Á¡¸ «¨Áì¸A)̨Èó¾ Á¢ý¾¨¼¨Â þ¨½ò¾¼Á¡¸ «¨Áì¸A)̨Èó¾ Á¢ý¾¨¼¨Â þ¨½ò¾¼Á¡¸ «¨Áì¸A)̨Èó¾ Á¢ý¾¨¼¨Â þ¨½ò¾¼Á¡¸ «¨Áì¸ §ÅñÎõ§ÅñÎõ§ÅñÎõ§ÅñÎõ B)ĒÂ÷ó¾ Á¢ý¾¨¼¨Â þ¨½ò¾¼Á¡¸ «¨Áì¸ §ÅñÎõ C)ĒÂ÷ó¾ Á¢ý¾¨¼¨Â ¦¾¡¼¡¢¨½ôÀ¢ø «¨Áì¸ §ÅñÎõ D)̨Èó¾ Á¢ý¾¨¼¨Â ¦¾¡¼¡¢¨½ôÀ¢ø «¨Áì¸ §ÅñÎõ A moving coil galvanometer can be converted into an ammeter by connecting A) a low resistance in parallel with a galvanometer B) a high resistance in parallel with a galvanometer C) a high resistance is series with a galvanometer D) a low resistance in series with a galvanometer 73) ¸£úì¸ñ¼ÅüÚû ±Ð º¡¢Â¡¸ô ¦À¡Õò¾ôÀðÎûÇÐ? ºÁ Ē¡¢¨Á - «ÊôÀ¨¼ ¸¼¨Á ¾¸ÅĢȢÔõ Ē¡¢¨Á¾¸ÅĢȢÔõ Ē¡¢¨Á¾¸ÅĢȢÔõ Ē¡¢¨Á¾¸ÅĢȢÔõ Ē¡¢¨Á ---- ¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡É,¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡É,¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡É,¦ÅÇ¢ôÀ¨¼Â¡É, ¦À¡ÚôÒûÇ «Ãº¡í¸õ¦À¡ÚôÒûÇ «Ãº¡í¸õ¦À¡ÚôÒûÇ «Ãº¡í¸õ¦À¡ÚôÒûÇ «Ãº¡í¸õ ºÁ¿£¾¢¨Â ĒÕÅ¡ì̾ø - «ÊôÀ¨¼ Ē¡¢¨Á «Ãº¢ÂĨÁôÀ¢üÌ - «ÃÍ ÅÆ¢¸¡ðÊ «ÊÀ½¢¾ø ¦¿È¢Ó¨Èì ¦¸¡û¨¸ Which one of the following is correctly matched? A) Right to Equality - Fundamental Duty B) Right to Information - Transparent and Responsible Government C) To promote equal justice - Fundamental Right D) To abide by the Constitution- Directive Principles of State Policy 74) À§Â¡Ëºø ±ó¾ ¾¡ÅÃò¾¢Ä¢ÕóÐ ¦ÀÈôÀθ¢ÈÐ? A)Á¡ÁÃõ B)ãí¸¢ø C)ƒð§Ã¡ôÀ¡C)ƒð§Ã¡ôÀ¡C)ƒð§Ã¡ôÀ¡C)ƒð§Ã¡ôÀ¡ D)¨À츊 Biodiesel is obtained from which plant? A) Mango B) Bambo C) Jatropha D) Ficus 75) þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÀ¢ø «ÃÍ ¦¿È¢Ó¨Èì §¸¡ðÀ¡Î.........„Ãò¾¢ø §º÷òÐì ¦¸¡ûÇôÀð¼Ð The Directive principles of State policy is incorporated in the Article ………… of the constitution of India. A)19-21 B)14-16 C)36C)36C)36C)36----51515151 D)24-28 76) åÀ¢§Â¡Ä¡ ¨ÅÊ ÀÃôÒõ §¿¡ö A)¦À¡¢Âõ¨Á B)¾ð¼õ¨ÁB)¾ð¼õ¨ÁB)¾ð¼õ¨ÁB)¾ð¼õ¨Á C)º¢ýÉõ¨Á D)þýÒÙÂýº¡ Rubella Virus causes A) Smallpox B) Measles C) Chickenpox D) Influenza FREE SMSES IAS Exam SMSes Create a sms from your mobile JOIN RADIANIAS and send to 09870807070. 77) À½Å£ì¸ò¨¾ì ¸ðÎôÀÎò¾ ¡¢º÷ù Åí¸¢ ÀÂýÀÎòÐõ ¸ÕÅ¢ A)¡¢§À¡ Å£¾õ ÁüÚõ À½ þÕôÒ Å¢¸¢¾õ «¾¢¸¡¢ò¾øA)¡¢§À¡ Å£¾õ ÁüÚõ À½ þÕôÒ Å¢¸¢¾õ «¾¢¸¡¢ò¾øA)¡¢§À¡ Å£¾õ ÁüÚõ À½ þÕôÒ Å¢¸¢¾õ «¾¢¸¡¢ò¾øA)¡¢§À¡ Å£¾õ ÁüÚõ À½ þÕôÒ Å¢¸¢¾õ «¾¢¸¡¢ò¾ø B)¡¢§À¡ Å£¾õ ̨Èò¾ø ÁüÚõ À½ þÕôÒ Å¢¸¢¾õ «¾¢¸¡¢ò¾ø C)¡¢§À¡ Å£¾õ ̨Èò¾ø ÁüÚõ À½ þÕôÒ «Ç× Ì¨Èò¾ø D)Åí¸¢ìÌ ¾Õõ ÅðÊ Å£¾ò¨¾ ̨Èò¾ø The policy RBI follows for control of inflation is A) increase in Repo rate and CRR B) decrease in Repo rate and increase in CRR C) decrease in Repo rate and CRR D) decrease in bank rate 78) ¸£úì¸ñ¼ ÜüÈ¢ø ±ó¾ ´ýÚ º¡¢Â¡ÉÐ A)ÌÊÂÃÍò ¾¨ÄÅ÷ ¿¢¾¢ìÌبŠ´ù¦Å¡Õ ¿¡ýÌ ¬ñÎìÌõ ¿¢ÂÁ¢ì¸¢ýÈ¡÷ B)¿¢¾¢ìÌØ ´Õ ¾¨ÄÅ÷ ÁüÚõ ¿¡ýÌ ĒÚôÀ¢É÷¸ûB)¿¢¾¢ìÌØ ´Õ ¾¨ÄÅ÷ ÁüÚõ ¿¡ýÌ ĒÚôÀ¢É÷¸ûB)¿¢¾¢ìÌØ ´Õ ¾¨ÄÅ÷ ÁüÚõ ¿¡ýÌ ĒÚôÀ¢É÷¸ûB)¿¢¾¢ìÌØ ´Õ ¾¨ÄÅ÷ ÁüÚõ ¿¡ýÌ ĒÚôÀ¢É÷¸û ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ¦¸¡ñ¼¾¡Ìõ C)11-ÅÐ ¿¢¾¢ìÌØÅ¢ý ¾¨ÄÅ÷ §¸.º¢.Àóò ¬Å¡÷ D)¿¢¾¢ìÌØÅ¢ý «È¢ì¨¸ ¾¢ð¼ìÌØÅ¢¼õ ºÁ÷À¢ì¸ôÀÎõ Which one of the following statements is correct? A) Finance Commission is constituted by the Present every four years B) Finance Commission has one Chairman and four other members C) K.C. Pant was the Charman of 11 th Finance Commission D) Finance Report is submitted to the Planning Commission. 79) ¾ñÊÐ÷¸¡ þó¾ «Ã¨º ¿¢ÚŢɡ÷ A)À¡¾¡Á¢Â¢ø º¡Ù츢 «ÃÍ B)¸ø¡½¢Â¢ø º¡Ù츢 «ÃÍ C)¦Åí¸¢Â¢ø º¡Ù츢 «ÃÍ D)þá‰ÊÃܼ ÅõºõD)þá‰ÊÃܼ ÅõºõD)þá‰ÊÃܼ ÅõºõD)þá‰ÊÃܼ Åõºõ Dantidurga established which kingdom? A) Chalukyas of Badami B) Chalukyas of Kalyani C) Chalukyas of Vengi D) Reshtrakuta Dynasty 80) =+−+− ..... .... 54 1 43 1 32 1 21 1 A)2 log2-1 B)-2 log2-1 C)2 log2+1 D)-2 (log2+1) Hint: 1/[n(n-1)] = 1/n - 1/(n-1) and then proceed. 81) ´Õ ¾¡ÅÃò¾¢üÌõ «¾¨É ÝúóÐûÇ Ýú¿¢¨ÄìÌõ ĒûÇ ĒÈÅ¢¨Éô ÀüÈ¢ ÀÊôÀÐ A)º¢ý®ì¸¡Äƒ¢ B)ÍüÚîÝÆø C)¬ðË측ă¢C)¬ðË측ă¢C)¬ðË측ă¢C)¬ðË측ă¢ D)Ē¢¡¢Âø ÀøŨ¸¨Á Study of the interrelations between the individual plant and its environment is called A) Synecology B) Ecosystem C) Autecology D) Biodiversity 82) ÃÅ¢ ÁüÚõ სŢý ÅÂР޸¢¾õ 5:12. 6 ÅÕ¼í¸ÙìÌôÀ¢ÈÌ «Å÷¸Ç¢ý ÅÂР޸¢¾õ 8:15 ±É¢ø «Å÷¸Ù츢¨¼§ÂÂ¡É ÅÂРŢò¾¢Â¡ºõ ±ùÅÇ×? A)14 ÅÕ¼í¸ûA)14 ÅÕ¼í¸ûA)14 ÅÕ¼í¸ûA)14 ÅÕ¼í¸û B)16 ÅÕ¼í¸û C)12 ÅÕ¼í¸û D)13 ÅÕ¼í¸û The ages of Ravi and Raja are in the ration 5:12. After 6 years, the ratio of their ages will be 8:15. What is the difference between their ages? A) 14 years B) 16 years C) 12 years D) 13 years 83) ´§¸Éì¸ø ÜðÎ ÌÊ¿£÷ À¢Ãîº¨É ±ó¦¾ó¾ Á¡¿¢Äò¾¢üÌõ þ¨¼§ÂÔûÇ ¾¸Ã¡Ú? A)¾Á¢ú¿¡ðÊüÌõ, §¸ÃÇ¡Å¢üÌõ þ¨¼§Â B)¾Á¢ú¿¡ðÊüÌõ, ¸÷¿¡¼¸ò¾¢üÌÁ¢¨¼§ÂB)¾Á¢ú¿¡ðÊüÌõ, ¸÷¿¡¼¸ò¾¢üÌÁ¢¨¼§ÂB)¾Á¢ú¿¡ðÊüÌõ, ¸÷¿¡¼¸ò¾¢üÌÁ¢¨¼§ÂB)¾Á¢ú¿¡ðÊüÌõ, ¸÷¿¡¼¸ò¾¢üÌÁ¢¨¼§Â C)¾Á¢ú¿¡ðÊüÌõ, ¬ó¾¢Ã¡Å¢üÌÁ¢¨¼§Â D)¸÷¿¡¼¸ò¾¢üÌõ, §¸ÃÇ¡Å¢üÌÁ¢¨¼§Â Construction of a dam for drinking water at Hogenekkal is main issue of contention between A) Tamil Nadu and Kerala B) Tamil Nadu and Karnadaka C) Tamil Nadu and Andhra Pradesh D) Karnataka and Kerala 84) ¦¾¡Ø§¿¡ö ĒÕÅ¡¸ ¸¡Ã½Á¡É Ē¢¡¢Éõ A)¨Á째¡ §ÀìË¡¢Âõ ¦Äô§ÃA)¨Á째¡ §ÀìË¡¢Âõ ¦Äô§ÃA)¨Á째¡ §ÀìË¡¢Âõ ¦Äô§ÃA)¨Á째¡ §ÀìË¡¢Âõ ¦Äô§Ã B)¨Á째¡ §ÀìË¡¢Âõ ÊÔÀ÷̧ǡºŠ C)¸¡÷É¢§ÀìË¡¢Âõ Êô¾£¡¢Â¡ D)§Å¡¢¦ºøÄ¡ §ƒ¡Š¼÷ Leprosy is caused by A) Mycobacterium Leprae B) Mycobacterium tuberculosis C) Corynebacterium diphtheria D) Varicella zoser
 7. 7. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -7- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 85) ¾Á¢ú¿¡ðÊý Ó¾ø ¦Àñ ӾĨÁîº÷ ¡÷? A)ƒ¡É¸¢ áÁîºó¾¢ÃýA)ƒ¡É¸¢ áÁîºó¾¢ÃýA)ƒ¡É¸¢ áÁîºó¾¢ÃýA)ƒ¡É¸¢ áÁîºó¾¢Ãý B)¦ƒÂÄÄ¢¾¡ C)Áõ¾¡ À¡É÷ƒ¢ D)Á¡Â¡Å¾¢ Who was the fist women Chief Minister of Tamil Nadu? A) Janaki Ramachandaran B) Jayalalitha C) Mamata Banerjee D) Mayawati 86) ÁÕÐ º§¸¡¾Ã÷¸§Ç¡Î ¦¾¡¼÷Ò¨¼Â¨Å¸¨Çò §¾÷× ¦ºö¸: ÁÕÐ º§¸¡¾Ã÷¸û: I.º¢Å¸í¨¸ º£¨Á¨Â ¬ñ¼¡÷¸û II.º¢ÚÅÂø ÁüÚõ ¸¡¨Ç¡÷ §¸¡Å¢ø «Å÷¸Ç¢ý Ó츢 þ¼í¸û III.À¡ïº¡ÄìÌȢ¢ø «¨¼ì¸Äõ ÒÌó¾É÷ IV.1801ø ¬í¸¢§ÄÂ÷¸Ç¡ø ¦¸¡¨Ä ¦ºöÂôÀð¼É÷ þÅüÈ¢ø: A)I ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐ B)II ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐ C)I, II ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨ÅC)I, II ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨ÅC)I, II ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨ÅC)I, II ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨Å D)I, III ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨Å Choose the statement(s) connected with Marudhu Brothers. Marudhu Brothers: I.Ruled Sivaganga area II.Siruvayal & Kalayarkovil were their strongholds III.Took refuge in Panchalam Kurichi IV.They were executed by the British in 1801. Of these statements: A)I alone is correct B) II alone is correct C) I, II and IV are correct D) I, III and IV are correct 87) §¾º¢Â °Ã¸ §Å¨ÄÅ¡öôÒò ¾¢ð¼õ ±ó¾ ¬ñÎ ¾Á¢ú¿¡ðÊø «ÁøÀÎò¾ôÀð¼Ð? The National Rural Employment Programme was implemented in Tamil Nadu in the year A)1980A)1980A)1980A)1980 B)1990 C)1970 D)1960 88) Á¢¸×õ À¢ÃÀÄÁ¡É Á¨ÄÅ¡ú Áì¸û ¾¡ÅÃÅ¢Âø (±ò§É¡À¡¼É¢Šð)-Ä¢ý þó¾¢Â Ţﻡɢ¡¸ ¸Õ¾ôÀÎÀÅ÷ A)Å¢.±õ.¦Á†÷-§†¡õƒ¢ B)¬÷.À¢.±Š.¸ðÅ¡ø C)±Š.§¸.¦ƒÂ¢ýC)±Š.§¸.¦ƒÂ¢ýC)±Š.§¸.¦ƒÂ¢ýC)±Š.§¸.¦ƒÂ¢ý D)±Š.±Š.§À¡ˆÅ¡É¢ The famous Ethnobotanist in India is A) V.M. Meher-Homji B) R.P.S. Katwal C) S.K. Jain D) S.S. Bhojwani 89) §¼É¢Âø ¦ºøÄ¢ø ¿¨¼¦ÀÚõ §Å¾¢Å¢¨É¡ÉÐ The reaction that takes place in a Daniel cell is A)Cu+Hg → Cu.Hg B)Zn 0 +Cu 2+ → Zn 2+ +Cu 0 C)Cu2+ +2Ag → Cu0 +2Ag+ D)3Fe2+ +Cr6+ → 3Fe3+ +Cr3+ 90) §º¡É¡÷ ¸ÕÅ¢ ¦ÀÕõÀ¡Öõ ÀÂýÀÎòÐÀÅ÷¸û A)¼¡ì¼÷¸û B)¦À¡È¢Â¡Ç÷¸û C)Á¡ÖÁ¢¸ûC)Á¡ÖÁ¢¸ûC)Á¡ÖÁ¢¸ûC)Á¡ÖÁ¢¸û D)Å¢ñ¦ÅÇ¢ Å£Ã÷¸û SONAR is mostly used by A) Doctors B) Engineers C) navigators D) astronauts 91) Òò¾ ÁÃÒôÀÊ.....±ýÛõ þ¼ò¾¢ø Òò¾÷ þÈó¾ ¬ñÊø Òò¾ Á¡¿¡Î Üʾ¡¸ «È¢¸¢§È¡õ A)¨Åº¡Ä¢ B)À¡¼Ä¢Òò¾¢Ãõ C)º¡Ã¿¡ò D)ჸ¢¡¢¸¡D)ჸ¢¡¢¸¡D)ჸ¢¡¢¸¡D)ჸ¢¡¢¸¡ Traditions affirm that a Buddhist Council assembled at …………. in the year of Buddha’s death. A) Vaisali B) Pataliputra C) Saranath D) Rajagriha 92) x=cosθ ±ýÀÐ x2 -3x+2=0ý ãÄõ ¬Ìõ ±É¢ø, θ ±ýÀ¾ý º¡¢Â¡É Á¾¢ôÒ ±ýÉ? What is the correct value of θ if x=cosθ satisfies x 2 -3x+2=0 ? A)1 B)0B)0B)0B)0 C)-1 D) π Ans: X should be ’Ans: X should be ’Ans: X should be ’Ans: X should be ’1’.1’.1’.1’. There foreThere foreThere foreThere fore θθθθ = 0. 93) þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÒ Å¢¾¢ 263 ±¨¾ô ÀüÈ¢ÂÐ? A)Áò¾¢Â À½¢Â¡Ç÷ §¾÷× ¬¨½Âõ B)þó¾¢Â §¾÷¾ø ¬¨½Âõ C)Á¡¿¢Äí¸¢¨¼Â¢Ä¡É ÌØÁõC)Á¡¿¢Äí¸¢¨¼Â¢Ä¡É ÌØÁõC)Á¡¿¢Äí¸¢¨¼Â¢Ä¡É ÌØÁõC)Á¡¿¢Äí¸¢¨¼Â¢Ä¡É ÌØÁõ D)¿¢¾¢ ¬¨½Âõ Article 263 deals with provisions with respect to A) Union Public Service Commission B) Election Commission of India C) Inter-State Council D) Finance Commission 94) ±Ð º¡¢Â¡¸ô ¦À¡Õ󾡾Ð? A)Áò¾¢Â ¸ñ¸¡½¢ôÒ ¬¨½ÂõA)Áò¾¢Â ¸ñ¸¡½¢ôÒ ¬¨½ÂõA)Áò¾¢Â ¸ñ¸¡½¢ôÒ ¬¨½ÂõA)Áò¾¢Â ¸ñ¸¡½¢ôÒ ¬¨½Âõ ---- ¸¢¡¢À¡Ä½¢ Ìظ¢¡¢À¡Ä½¢ Ìظ¢¡¢À¡Ä½¢ Ìظ¢¡¢À¡Ä½¢ ÌØ B)«¨ÉòÐ þó¾¢Â À½¢¸Ç¢ý ¾ó¨¾-º÷¾¡÷ ÅøÄÀ¡ö Àð§¼ø C)ÜðÎ §ºÃ¡ þÂì¸ò¾¢ý ¦À¡Ð¦ºÂÄ¡Ç÷ -¼¡ì¼÷.ᧃó¾¢Ã À¢Ãº¡ò D)Áò¾¢Â À½¢Â¡Ç÷ §¾÷Å¡¨½Âõ-².±õ.ÌŠÕ Which of the following is not correctly matched? A) Central Vigilance Commission- Kripalani Committee B) Father of All India Services - Sardar Vallabhai Patel C) Secretary General Non-Aligned Movement- Dr. Rajendra Prasad D) Union Public Service Commission- A.M. Khusru 95) ¿¢Äò¾¢ý «Ç× Á£¾¡É Å¡¢¨Â À¡¢óШà ¦ºö¾ ÌØ A)ƒ¡ýÁò¾¡ö ÌØ B)â¾Ä¢í¸õ ÌØ C)Å¡ýÝ ÌØ D)ሠÌØD)ሠÌØD)ሠÌØD)ሠÌØ Agricultural holding tax was recommended by A) John Mathai Committee B) Bhoothalingam Committee C) Wanchoo committee D) Raj Committee 96) þó¾¢Ã¡ ¬Å¡Š ¾¢ð¼ò¾¢ý §¿¡ì¸õ A)¸¼ý Ē¾Å¢ «Ç¢ò¾ø B)þÄź Å£ðΠź¾¢ ¦¸¡Îò¾øB)þÄź Å£ðΠź¾¢ ¦¸¡Îò¾øB)þÄź Å£ðΠź¾¢ ¦¸¡Îò¾øB)þÄź Å£ðΠź¾¢ ¦¸¡Îò¾ø C)§À¡ìÌÅÃòРź¾¢ ²üÀÎòоø D)þÅüÚû ±Ð×Á¢ø¨Ä Indira Awas Yojana (IAY) Scheme aimed at A) providing loan assistance B) providing houses at free of cost C) providing transport facilities D) none of these 97) ¦À¡ÕÇ¡¾¡Ã º£÷¾¢Õò¾ò¨¾ (¾¡Ã¡ÇÁÂÁ¡ì¸ø, ¾É¢Â¡÷ ÁÂÁ¡ì¸ø ÁüÚõ ĒĸÁÂÁ¡ì¸ø þó¾¢Â¡Å¢ø 1991-¬õ ¬ñÎ ÓýÉ¡û ¿¢¾¢Â¨Áîº÷.........«È¢Ó¸ôÀÎò¾¢É¡÷. A)¼¡ì¼÷.Áý§Á¡¸ýº¢íA)¼¡ì¼÷.Áý§Á¡¸ýº¢íA)¼¡ì¼÷.Áý§Á¡¸ýº¢íA)¼¡ì¼÷.Áý§Á¡¸ýº¢í B)¾¢Õ.À.º¢¾õÀÃõ C)¾¢Õ.À¢ÃÉ¡ô Ó¸÷ƒ¢ D)¾¢Õ.À¢.Å¢.¿Ãº¢õÁáù The LPG (Liberalization, Privatisation and Globalisation) model of development was introduced in 1991 by the then Finance Minister, A) Dr. Manmohan Singh B) Shri P. Chidambram C) Shri Paranab Mukherjee D) Shri. P. V. Narasimha rao 98) þó¾¢Â¡Å¢ý þÈìÌÁ¾¢Â¢ø ±ó¾ ´Õ ¾É¢ô¦À¡Õû Á¢¸ «¾¢¸Á¡¸ ĒûÇÐ? A)ãľÉô ¦À¡Õð¸û B)Ē½× ÁüÚõ Ē½× º¡÷ó¾ ¦À¡Õð¸û C)¦À¡ý D)±ñ¦½ö (±¡¢¦À¡Õû)D)±ñ¦½ö (±¡¢¦À¡Õû)D)±ñ¦½ö (±¡¢¦À¡Õû)D)±ñ¦½ö (±¡¢¦À¡Õû) Which commodity forms the single largest item of India’s import? A) Capital goods B) Food and allied products C) Gold D) Oil (fuel) 99) ãýÚ Åð¼§Á¨º Á¡¿¡Î¸Ç¢Öõ ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼ ¾¨ÄÅ÷ A)Á¸¡òÁ¡ ¸¡ó¾¢ B)ÍÀ¡‰ ºó¾¢Ã§À¡Š C)ƒÅ†÷Ä¡ø §¿Õ D)¼¡ì¼÷.B.R.«õ§Àò¸¡÷D)¼¡ì¼÷.B.R.«õ§Àò¸¡÷D)¼¡ì¼÷.B.R.«õ§Àò¸¡÷D)¼¡ì¼÷.B.R.«õ§Àò¸¡÷ The leader who attended all the Three Round Table Conferences was A) Mahatma Gandhi B) Subhash Chandra Bose C) Jawaharlal Nehru D) Dr. B.R. Amberkar 100)þó¾¢Â¡Å¢ø ±íÌ ¬º¢Â¡Å¢ý Á¢¸ô¦À¡¢Â ¦¾¡¨Ä§¿¡ì¸¢ «¨Áì¸ôÀðÎûÇÐ? A)¼¡÷ƒ¢Ä¢í-§ÁüÌ Åí¸õ B)¦¸¡¨¼ì¸¡Éø-¾Á¢ú¿¡Î C)Á¸¡ÀÄ£ŠÅ÷-Á†¡Ã¡‰ðá D)¸¡Åæ÷D)¸¡Åæ÷D)¸¡Åæ÷D)¸¡Åæ÷----¾Á¢ú¿¡Î¾Á¢ú¿¡Î¾Á¢ú¿¡Î¾Á¢ú¿¡Î Where in India is the Asia’s largest optical telescope installed? A) Darjeeling – Wes Bengal B) Kodaikanal – Tamil Nadu C) Mahabaleshwar – Maharashtra D) Kavalur – Tamil Nadu
 8. 8. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -8- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 101)´Õ ĒûÇ¡÷ó¾ ̨Èì ¸¼ò¾¢Â¢ý ln 1ρ ìÌõ T 1 ìÌõ À¼õ ŨÃó¾¡ø «¾ý ÅÊÅõ.........þÕìÌõ. ( 1ρ -Á¢ý¾¨¼ ±ñ, T-¦ÅôÀ¿¢¨Ä) A)§¿÷째¡ÎA)§¿÷째¡ÎA)§¿÷째¡ÎA)§¿÷째¡Î B)Åð¼õ C)ÀÃŨÇÂõ D)¿£ûÅð¼õ The shape of the graph drawn between ln 1ρ versus T 1 for an intrinsic semiconductor is ( 1ρ – resistivity, T-temperature) A) Straight line B) Circle C) Parabola D) Ellipse 102)'´Õ ƒ£ý ´Õ ¦¿¡¾¢' ±ýÈ §¸¡ðÀ¡ð¨¼ Óý ¨Åò¾Å÷¸û......, «Å÷¸û þùšáöìÌ ÀÂýÀÎò¾¢Â Ē¢¡¢Éõ..... A)À£Êø ÁüÚõ ¼¡ð¼õ, ®§¸¡¨Ä B)À£Êø ÁüÚõ ¼¡ð¼õ, ¿¢Ô§Ã¡Š §À¡Ã¡B)À£Êø ÁüÚõ ¼¡ð¼õ, ¿¢Ô§Ã¡Š §À¡Ã¡B)À£Êø ÁüÚõ ¼¡ð¼õ, ¿¢Ô§Ã¡Š §À¡Ã¡B)À£Êø ÁüÚõ ¼¡ð¼õ, ¿¢Ô§Ã¡Š §À¡Ã¡ C)§ƒ¸ô ÁüÚõ §Á¡É¡Î, ¿¢Ô§Ã¡Š§À¡Ã¡ D)§ƒ¸ô ÁüÚõ §Á¡É¡Î, ®§¸¡¨Ä ‘One gene and one enzyme’ hypothesis was put forth by ……….. in …………. A) Beadle and Tatum, E.coli B) Beadle and Tatum, Neurospora C) Jacobe and Monad, Neurospora D) Jacob and Monad, E.coli 103)ÀÕÅÁ¨¼ó¾ ¬ñ¸ÙìÌ¡¢Â ̽¡¾¢ºÂí¸¨Ç ĒÕÅ¡ìÌõ †¡÷§Á¡ý A)¬ýð§Ã¡ƒý B)À¡Ä¢ì¸ø ¦ºø àñÎõ †¡÷§Á¡ý C)«ð¡£ÉÄ¢ý D)¦¼Šð§¼¡ŠËáD)¦¼Šð§¼¡ŠËáD)¦¼Šð§¼¡ŠËáD)¦¼Šð§¼¡ŠËáýýýý The hormone which bring about characteristic changes in male at puberty is called A) Androgen B) FSH C) Adrenaline D) Testosterone 104)À¢ýÅÕÅÉÅüÚû ±Ð º¡¢Â¡¸ ¦À¡Õò¾ôÀðÎûÇÐ? A)TNT -ĒÃõ B)§¸§º¡Ä¢ýB)§¸§º¡Ä¢ýB)§¸§º¡Ä¢ýB)§¸§º¡Ä¢ý ----¦Àð§Ã¡¦¸Á¢ì¸ø¦Àð§Ã¡¦¸Á¢ì¸ø¦Àð§Ã¡¦¸Á¢ì¸ø¦Àð§Ã¡¦¸Á¢ì¸ø C)¦À¡ð¼¡º¢Âõ ºø§Àð -¦ÅʦÀ¡Õû D)º¢¦Áñð -ãÄìÜÚ Àʸõ Which of the following is correctly matched? A) TNT - Fertilzer B) Gasoline - Petrochemical C) Potassium sulphate - Explosive D) Cement - Molecular Crystal 105)¸£úì¸ñ¼ š츢Âí¸¨Çì ¸ÅÉ¢: ÜüÚ (A): «Ãº¢ÂĨÁôÒ 32ÅРŢ¾¢ «Ãº¢ÂĨÁôÒ À¡¢¸¡Ã Ē¡¢¨Á ÀüÈ¢ÂÐ. þùס¢¨Á¢ýÈ¢ «Ãº¢ÂĨÁôÒ ¦ºøÄ¡¾Ð (ÀÂÉüÈÐ) ¸¡Ã½õ (R): «Ãº¢ÂĨÁôÒ 32ÅРŢ¾¢, «Ãº¢ÂĨÁôÀ¡ø ÅÆí¸ôÀðÎûÇ «ÊôÀ¨¼ Ē¡¢¨Á¸¨Ç ¿¨¼Ó¨ÈôÀÎò¾ Ē£¾¢ ÁýÈò¨¾ «ÏÌõ ÅƢӨȸ¨Ç «ÊôÀ¨¼ Ē¡¢¨Á¡¸ ÅÆí̸¢ÈÐ. ¸£§Æ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£ðÊø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷ó¦¾Î: A)(A) ÁðÎõ º¡¢ ¬É¡ø (R) ¾ÅÚ B)(A) ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐ C)(R) ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐ D)(A) ÁüÚõ (R) þÃñΧÁ º¡¢Â¡ÉÐ, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐD)(A) ÁüÚõ (R) þÃñΧÁ º¡¢Â¡ÉÐ, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐD)(A) ÁüÚõ (R) þÃñΧÁ º¡¢Â¡ÉÐ, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐD)(A) ÁüÚõ (R) þÃñΧÁ º¡¢Â¡ÉÐ, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A) Å¢ü¸¡É º¡¢Â¡É Å¢Çì¸Á¡Ìõ(A) Å¢ü¸¡É º¡¢Â¡É Å¢Çì¸Á¡Ìõ(A) Å¢ü¸¡É º¡¢Â¡É Å¢Çì¸Á¡Ìõ(A) Å¢ü¸¡É º¡¢Â¡É Å¢Çì¸Á¡Ìõ Consider the following statements: Assertion (A): Article 32 deals with the right to Constitutional Remedies. Without which the Constitution would be a nullity. Reason (R): Article 32 provides the right to move the Supreme Court by appropriate proceeding for the enforcement of Fundamental Rights guaranteed in the Constitution. A) (A) is true , but (R) is false B) (A) alone is true C) (R) alone is true D) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) 106)¾Á¢ú¿¡ðÊø ºð¼ô§À芧¾¡üÚÅ¢ì¸ôÀð¼ ¬ñÎ In Tamil Nadu the Legislative Assembly was established in the year A)1935 B)1937B)1937B)1937B)1937 C)1947 D)1952 107)¾Á¢ú¿¡Î ¸£úì¸ñ¼ ¦¾¡Æ¢ø ¦¾¡ÌôÒ¸ÙìÌ §À÷ §À¡ÉÐ? A)н¢¸ûA)н¢¸ûA)н¢¸ûA)н¢¸û B)þú¡ÂÉõ C)¿¨¸¸û ÁüÚõ ¸ü¸û D)¸ñ½¡Ê Tamil Nadu is noted for the industrial cluster of A) textiles B) chemicals C) jewellery and gems D) glass 108)¾¢Èó¾¦ÅÇ¢ Àø¸¨Äì¸Æ¸õ Àð¼õ ¦¾¡¼÷À¡¸ ÅÆí¸ôÀð¼ Ē£¾¢ÁýÈ ¾£÷ôÒ........¿£¾¢À¾¢¸Ç¡ø ÅÆí¸ôÀð¼Ð A)¿£¾¢À¾¢¸û ±Š.À¢.º¢ý†¡ ÁüÚõ ÓìÌóáõ º÷Á¡A)¿£¾¢À¾¢¸û ±Š.À¢.º¢ý†¡ ÁüÚõ ÓìÌóáõ º÷Á¡A)¿£¾¢À¾¢¸û ±Š.À¢.º¢ý†¡ ÁüÚõ ÓìÌóáõ º÷Á¡A)¿£¾¢À¾¢¸û ±Š.À¢.º¢ý†¡ ÁüÚõ ÓìÌóáõ º÷Á¡ B)¿£¾¢À¾¢¸û §Á¡¸ý ÁüÚõ §¸.ƒ¢.À¡Ä¸¢Õ‰½ý C)¿£¾¢À¾¢¸û ±Š.±î.¸À¡Ê¡ ÁüÚõ «ø¼¡Á÷ ¸À£÷ D)þÅüÚû ±ÅÕÁ¢ø¨Ä Apex Court judgments delivered with regard to Open University degree, that bench comprised A) Justice S.B. Sinha and Justice Mukundaram Sharma B) Justice Mohan and Justice K.G. Balakrishnan C) Justice S.H. Kapadia and Justice Altamar Kabir D) None of them 109)ºò¡÷ò À¢Ã¸¡‰ á¨Ä ±Ø¾¢ÂÅ÷ A)სáõ §Á¡¸ý áö B)§¾§Åó¾¢Ã¿¡ò ¾¡Ü÷ C)§¸ºù ºó¾¢Ã¦ºý D)¾Â¡Éó¾ ºÃŠÅ¾¢D)¾Â¡Éó¾ ºÃŠÅ¾¢D)¾Â¡Éó¾ ºÃŠÅ¾¢D)¾Â¡Éó¾ ºÃŠÅ¾¢ Satyartha Prakash war written by A) Raja Rammohan Roy B) Debendranath Tagore C) Keshab Chandra Sen D) Dayanand Saraswati 110)Å¢ÎÀð¼ ±ñ ±Ð? Find the missing number A)1000 B)1001B)1001B)1001B)1001 C)999C)999C)999C)999 D)1002 CASECASECASECASE----I:I:I:I: All Numbers are in the formatAll Numbers are in the formatAll Numbers are in the formatAll Numbers are in the format n3 +1. So Ans-B. CASE-II: Opposite numbers are of same root number (or lucky number. So Ans may be (C). 111)¸£úì¸ñ¼ ÜüÚ¸¨Ç ¬ö¸: I.«ìÀ÷ ¾£ý þÄ¡†¢¨Â «È¢Å¢ò¾¡÷ II.¾£ý þÄ¡†¢ ±ýÈ¡ø ¦¾öÅì ¸¼¨Á ±ýÚ ¦À¡Õû III.¾£ý þÄ¡†¢ìÌ Á¾õ Á¡È¢ÂÅ÷¸Ç¢ø Ó츢ÂÁ¡ÉÅ÷ ს À£÷À¡ø IV.¾£ý þÄ¡†¢ þŠÄ¡Á¢Â º¼í̸¨Ç °ìÌÅ¢ì¸Å¢ø¨Ä þÅüÈ¢ø: A)I ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐ B)I ÁüÚõ II º¡¢Â¡É¨Å C)I,III ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨ÅC)I,III ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨ÅC)I,III ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨ÅC)I,III ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨Å D)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨Å Consider the following statements: I. Akbar promulgated Din-i-Ilahi II. Din-i-Ilahi means Divine Duty III. Prominent convert to Din-i-Ilahi was Raja Birbal IV. Din-i-Ilahi discouraged Muslim rites Of the statements: A)I alone is correct B)I and II are correct C)I,III and IV are correct D)All are correct 112)´Õ ¦ºùŸò¾¢ý ÀÃôÀÇ× 16 ºÐà Á£ð¼÷. «¾ý ¿£Çõ, «¸Äò¨¾ Å¢¼ ¿¡ýÌ Á¼íÌ ±É¢ø ¦ºùŸò¾¢ý ÍüÈÇ× ±ùÅÇ×? A)20Á£A)20Á£A)20Á£A)20Á£ B)18Á£ C)16Á£ D)14Á£ The area of a rectangle is 16 sq. metres and its length is 4 times that of its breadth. What is the perimeter of the rectangle? A) 20 m B) 18 m C) 16m D) 14m Ans: l=8, b=2
 9. 9. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -9- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 113)À¢ýÅÕÅÉÅüÚû ±Ð º¡¢? A)§¾ÅÃÊ¡÷¸û §¸¡Â¢Ä¢ø ¾¢ÕŢơŢý §À¡Ð ¸¼×ûA)§¾ÅÃÊ¡÷¸û §¸¡Â¢Ä¢ø ¾¢ÕŢơŢý §À¡Ð ¸¼×ûA)§¾ÅÃÊ¡÷¸û §¸¡Â¢Ä¢ø ¾¢ÕŢơŢý §À¡Ð ¸¼×ûA)§¾ÅÃÊ¡÷¸û §¸¡Â¢Ä¢ø ¾¢ÕŢơŢý §À¡Ð ¸¼×û ÓýÓýÓýÓý ¿¼ÉÁ¡ÎÅ¡÷¸û¿¼ÉÁ¡ÎÅ¡÷¸û¿¼ÉÁ¡ÎÅ¡÷¸û¿¼ÉÁ¡ÎÅ¡÷¸û B)§¾ÅÃÊ¡÷¸û ºÀ¡ì¸Ç¢ø Ē¾Å¢Â¡Ç÷¸û C)§¾ÅÃÊ¡÷¸û ´÷ ¸¢Ã¡Áò¾¢ý ¾¨Ä¨Áô À¡¼¸÷ D)§¾ÅÃÊ¡÷¸û Åñ½õ ¾£ðÎÀÅ÷¸û Which one of the following is true? A) Devaradiyars were the froup of girls who used to dance before the God during the festivals in the temple B) Devaradiyars were the attendants in a Sabha C) Devaradiyars were the chief singers in a village D) Devaradiyars were the painters 114)´Õ ¸¡ðÊø 10 3 À̾¢ ÁÃí¸¨Ç 50 ¿¡ð¸Ç¢ø X ¦Åðθ¢ýÈ¡ý. 40% ÁÃí¸¨Ç 40 ¿¡ð¸Ç¢ø Y ¦Åðθ¢ýÈ¡ý ÁüÚõ 2 1 À̾¢ ÁÃí¸¨Ç 80 ¿¡ð¸Ç¢ø Z ¦Åðθ¢ýÈ¡ý. ±É¢ø, ¡÷ ӾĢø §Å¨Ä¨Â ÓÊôÀ¡÷? A)X B)YB)YB)YB)Y C)Z D)X ÁüÚõ Z Ans: X=500/3 days; Y=40x(100/40)=100 daysAns: X=500/3 days; Y=40x(100/40)=100 daysAns: X=500/3 days; Y=40x(100/40)=100 daysAns: X=500/3 days; Y=40x(100/40)=100 days Z=80x2=160 daysZ=80x2=160 daysZ=80x2=160 daysZ=80x2=160 days In the forest, X can cut 10 3 th of the trees in 50 days, Y can cut 40% of the trees in 40 days and Z can cut 2 1 of the trees in 80 days. Who will complete the work first? A) X B) Y C) Z D) X and Z 115)¿¡ðÊý ¦Á¡ò¾ô §À¡ìÌÅÃò¾¢ø ¾¨ÃÅÆ¢ô §À¡ìÌÅÃòÐ The share of road transport in total transport of the country is A)20% B)40% C)60% D)80%D)80%D)80%D)80% 116)À¡Ã¾ À¢Ã¾Á¡¢ý §Å¨Ä Å¡öôÒò ¾¢ð¼õ þó¾¢Â¡Å¢ø ¸£úì¸ñ¼ ¾¢ð¼í¸û þ¨½óÐ «È¢Ó¸ôÀÎò¾ôÀð¼Ð? A)À¡Ã¾ô À¢Ã¾Á÷ §Å¨ÄÅ¡öôÒò ¾¢ð¼õ ÁüÚõ ¸¢Ã¡Á¢ÂA)À¡Ã¾ô À¢Ã¾Á÷ §Å¨ÄÅ¡öôÒò ¾¢ð¼õ ÁüÚõ ¸¢Ã¡Á¢ÂA)À¡Ã¾ô À¢Ã¾Á÷ §Å¨ÄÅ¡öôÒò ¾¢ð¼õ ÁüÚõ ¸¢Ã¡Á¢ÂA)À¡Ã¾ô À¢Ã¾Á÷ §Å¨ÄÅ¡öôÒò ¾¢ð¼õ ÁüÚõ ¸¢Ã¡Á¢Â §Å¨ÄÅ¡öôҧŨÄÅ¡öôҧŨÄÅ¡öôҧŨÄÅ¡öôÒ B)§¾º¢Â °Ã¸ §Å¨ÄÅ¡öôÒò ¾¢ð¼õ ÁüÚõ ´Õí¸¢¨½ó¾ °Ã¸ ÅÇ÷ò ¾¢ð¼õ C)þó¾¢Ã¡ ÌÊ¢ÕôÒò ¾¢ð¼õ ÁüÚõ ¸¢Ã¡Á¢Â ´Õí¸¢¨½ó¾ ¾¢ð¼õ D)º¢ÚŢź¡Â¢ Óý§ÉüÈ ¾¢ð¼õ ÁüÚõ ÌÚŢź¡Â¢ Óý§ÉüÈ ¾¢ð¼õ Prime Minister Employment Generation Programme (PMEGP) was implemented in India by merging the schemes of A) PMRY and REGP B) NREP and IRDP C) IAY and IRDP D) SFDA and MFAL 117)¸£ú측ñÀÅüÈ¢ø º¡¢Â¡É Å¡¢¨º ±Ð? I.SLV-3 ²ÅôÀð¼Ð II.Àí¸Ç¡§¾‰ ĒÕÅ¡ì¸õ III.º¢ì¸¢õ þó¾¢Â¡Å¢ý 22-ÅÐ Á¡¿¢ÄÁ¡¸ ĒÕÅ¡ì¸õ IV.¦À¡ì¸Ã¡ý §º¡¾¨É Which is the correct chronological sequence of the Major even below? I.SLV-3 Launch II.Formation of Bangladesh III.Sikkim becomes 22 nd state of Indian territory IV.Pokhran Test A)IIA)IIA)IIA)II----IVIVIVIV----IIIIIIIIIIII----IIII B)III-I-II-IV C)II-I-III-IV D)III-IV-II-I 118)¾Á¢ú¿¡ðÊý ¸øÅ¢ÂÈ¢× º¾Å£¾õ, 2001 õ Áì¸û ¦¾¡¨¸ ¸½ì¦¸ÎôÀ¢ý ÀÊ The literacy rate of Tamil Nadu is (as per 2001 census) A)80.65 B)70.45 C)60.75 D)73D)73D)73D)73.45.45.45.45 119)´Õ ¸¡Ä¢ þ¼ò¾¢ý ¿£Çõ ÁüÚõ «¸Äõ 4:5 ±ýÈ Å¢¸¢¾ò¾¢ø ĒûÇÐ. ¿£Çõ «¸Äò¨¾Å¢¼ 20 Á£ð¼÷ ̨È× ±É¢ø, ¸¡Ä¢ þ¼ò¾¢ý ÍüÈÇ× ±ýÉ? A)180 Á£ B)360 Á£B)360 Á£B)360 Á£B)360 Á£ C)80 Á£ D)100 Á£ The ratio of the length and breadth of a plot is 4:5. If the length is 20 m less than the breadth, what is the perimeter of the plot? A) 180 m B) 360 m C) 80 m D) 100 m Ans: l=80 b=100 120)Ó¾ø þó¾¢Â §ÀÃèº ¿¢ÚÅ¢ÂÅ÷ A)À¢óк¡Ã¡ B)ºó¾¢ÃÌô¾ ¦Áª¡¢Â÷B)ºó¾¢ÃÌô¾ ¦Áª¡¢Â÷B)ºó¾¢ÃÌô¾ ¦Áª¡¢Â÷B)ºó¾¢ÃÌô¾ ¦Áª¡¢Â÷ C)«§º¡¸÷ D)À¢Õ¸òþý The earliest evidence for the democratic election system in Tamil Nadu available in the form of A) a copper scroll B) an inscription on stone C) a painting D) a literature 121)¾Á¢ú¿¡ðÊø ƒÉ¿¡Â¸ Ó¨ÈÂ¢Ä¡É §¾÷¾ø Ó¨È ¸£úì¸ñ¼ÅüÈ¢ø ±¾¢ø ¸¢¨¼ì¸¢ÈÐ? A)¦ºôÒ Àð¨¼ÂÁ¡¸ B)¸ø¦Å𼡸B)¸ø¦Å𼡸B)¸ø¦Å𼡸B)¸ø¦Å𼡸 C) Å¢ÂÁ¡¸ D)þÄ츢ÂÁ¡¸ 122)¦¾¡ø¸¡ôÀ¢Âò¾¢ø ¦º¡øÄôÀÎõ ÀÄÅ¢¾ ¿¼Éí¸û I.¦ÅÈ¢ìÜòÐ II.¸ÕíÜòÐ III.ÅûÇ¢ìÜòÐ IV.¸Äý¿¢¨ÄìÜòÐ þÅüÈ¢ø: A)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨Å B)I ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨Å C)«¨ÉòÐõ ¾ÅȡɨŠD)I ÁüÚõ II º¡¢Â¡É¨Å Variety of dances mentioned in Tolkappiam are I.Verikkuthu (dance of Velan) II. Karunkkuthu (dance of the victors) III. Vallikkuthu (ladies to celebrate victory) IV. Kalanilaikkuthu (dance by wearing kalal) Of these: a)all are true b)I and IV are true c)all are false d)I and II are true 123)2001-õ ¬ñÊý §¾º¢Â ÁÉ¢¾ÅÇ «È¢ì¨¸Â¢ýÀÊ ¾Á¢ú¿¡Î ¦ÀüÚûÇ þ¼õ A)²Æ¡ÅÐ þ¼õ B)ãýÈ¡ÅÐ þ¼õB)ãýÈ¡ÅÐ þ¼õB)ãýÈ¡ÅÐ þ¼õB)ãýÈ¡ÅÐ þ¼õ C)¿¡ý¸¡ÅÐ þ¼õ D)´ýÀ¾¡ÅÐ þ¼õ According to the National Human Development Report (NHDR) 2001 Tamil Nadu scored the A) Seventh Rank B) Third Rank C) Fourth Rank D) Ninth Rank 124)1935¬õ ¬ñÎ þó¾¢Â «Ãº¡í¸îºð¼õ ¿¢¨È§ÅüÈôÀð¼ À¢ÈÌ ¦ºý¨É Á¡¸¡½ò¾¢ø «¨ÁîºÃ¨Å¢ø «Á÷ó¾ ¸ðº¢ A)ÍÂáˆÂ ¸ðº¢ B)¿£¾¢ì ¸ðº¢ C)¸¡í¸¢ÃŠ ¸ðº¢C)¸¡í¸¢ÃŠ ¸ðº¢C)¸¡í¸¢ÃŠ ¸ðº¢C)¸¡í¸¢ÃŠ ¸ðº¢ D)¸õäÉ¢Šð ¸ðº¢ Which party formed ministry in Madras presidency after the passing of Government of India Act of 1935? A) Swaraj party B) Justice party C) Congress party D) Communist party 125)¸¼ó¾ 2009 ¿¡¼¡ÙÁýÈ §¾÷¾Ä¢ø ¾¢.Ó.¸. ¸ðº¢ ¦ÅüÈ¢ ¦ÀüÈ ¦¾¡Ì¾¢¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ In the 2009 Parliamentary Elections, DMK won ……….. seats A)25 B)35 C)40 D)18D)18D)18D)18 126)¦¸¡ø¸ò¾¡Å¢ø ĒûÇ §À¡÷ð Å¢øÄ¢Âõ ¸øæ¡¢ ÐÅí¸ôÀð¼ ¬ñÎ The Fort William College at Kolkata was founded in the year A)1806 B)1810 C)1805 D)1800D)1800D)1800D)1800 127)þó¾¢Â¡Å¢ø Á¡÷îÍ 1, 2001 «ýÚ þÕó¾ Áì¸û ¦¾¡¨¸ A)1,027 Á¢øÄ¢ÂýA)1,027 Á¢øÄ¢ÂýA)1,027 Á¢øÄ¢ÂýA)1,027 Á¢øÄ¢Âý B)1,007 Á¢øÄ¢Âý C)1,017 Á¢øÄ¢Âý D)1,037 Á¢øÄ¢Âý India’s population as on 1 st March, 2001 stood at A) 1,027 million B) 1,007 million C) 1,017 D) 1,037 128)¾Á¢ú¿¡ðÊý ¿¸Ãí¸Ç¢ý ±ñ½¢ì¨¸ Number of towns in Tamil Nadu is A)832A)832A)832A)832 B)900 C)750 D)500 The number of towns in Tamil Nadu increased by 220%The number of towns in Tamil Nadu increased by 220%The number of towns in Tamil Nadu increased by 220%The number of towns in Tamil Nadu increased by 220% between 1991 and 2001, that is from 469 in 1991 to 832 inbetween 1991 and 2001, that is from 469 in 1991 to 832 inbetween 1991 and 2001, that is from 469 in 1991 to 832 inbetween 1991 and 2001, that is from 469 in 1991 to 832 in 2001, which is2001, which is2001, which is2001, which is unprecedented in any state.unprecedented in any state.unprecedented in any state.unprecedented in any state.
 10. 10. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -10- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 129)«§º¡¸¡¢ý ¸ø¦ÅðθǢø ±ó¾ ¦Á¡Æ¢ ÀÂýÀÎò¾ôÀðÎûÇÐ? A)†¢ó¾¢ B)ºÁŠ¸¢Õ¾õ C)À¢Ã¡¸¢Ã¾õC)À¢Ã¡¸¢Ã¾õC)À¢Ã¡¸¢Ã¾õC)À¢Ã¡¸¢Ã¾õ D)¦¾ÖíÌ The language which was used in the Ashokan inscription is A) Hindi B) Sanskrit C) Prakrit D) Telugu 130)Á¾¢ôҸǢý Å¡¢¨º þ¼ò¾¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢Ä¡É ºÃ¡º¡¢ A) X B)þ¨¼¿¢¨ÄB)þ¨¼¿¢¨ÄB)þ¨¼¿¢¨ÄB)þ¨¼¿¢¨Ä C)ӸΠD)¾¢ð¼Å¢Äì¸õ The average based on the position of ordered observation is A) X B) Median C) Mode D) Standard Deviation 131)¾ü§À¡¨¾Â ¾Á¢Æ¸ Ó¾øÅ÷ Ó.¸Õ½¡¿¢¾¢ «Å÷¸û 2006 ºð¼ô§À芧¾÷¾ÖìÌô À¢ý......Өȡ¸ ӾĨÁîºÃ¡¸ À¾Å¢§ÂüÈ¡÷. A)¬È¡ÅÐ B)³ó¾¡ÅÐB)³ó¾¡ÅÐB)³ó¾¡ÅÐB)³ó¾¡ÅÐ C)²Æ¡ÅÐ D)¿¡ý¸¡ÅÐ The present Chief Minister of Tamil Nadu Thiru M.Karunanidhi after 2006 Assembly election become the Chief Minister for ………. Time A) Sixth B) Fifth C) Seventh D) Fourth 132)¦¸¡Îì¸ôÀð¼ ÜüÚ¸¨Çì ¸ÅÉ¢ì¸×õ: I.C.þყ¸¡À¡Ä¡îº¡¡¢Â¡÷ ¦ºý¨É Á¡¿¢Äò¾¢ý ӾĨÁîºÃ¡¸ þÕó¾Å÷ II.C.þყ¸¡À¡Ä¡¢Â¡÷ ´Õ ÅÆį̀û÷ III.C.þყ¸¡À¡Ä¡îº¡¡¢Â¡÷ ¿£¾¢ì¸ðº¢¨Â º¡÷ó¾Å÷ IV.C.þყ¸¡À¡Ä¡¢Â¡÷ ÁðΧÁ ´§Ã þó¾¢Â÷, þó¾¢Â ¸Å÷É÷ ¦ƒÉÃÄ¡¸ þÕó¾Å÷. þÅüÈ¢ø: A)I ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐ B)I ÁüÚõ II º¡¢Â¡É¨Å C)I,II ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨ÅC)I,II ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨ÅC)I,II ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨ÅC)I,II ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨Å D)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨Å Consider the following statements: I. C.Rajagopalachari was the Chief Minister of Madras State II. C.Rajagopalachari was an Advocate III. C.Rajagopalachari belonged to Justice Party. IV. C.Rajagopalachari was the only Indian who became Governor General of India. A)I alone is correct B) I and II are correct C) I, II and IV are correct D) All are correct 133)¾Á¢Æ¸ «ÃÍî º¢ýÉÁ¡¸ Å¢ÇíÌÅÐ A)‚Ãí¸õ §¸¡Å¢ø §¸¡ÒÃõ B)¾ïº¡ç÷ ¦À¡¢Â§¸¡Å¢ø §¸¡ÒÃõ C)¾¢ÕÅ¢øÄ¢ôÒòà÷ §¸¡Å¢ø §¸¡ÒÃõC)¾¢ÕÅ¢øÄ¢ôÒòà÷ §¸¡Å¢ø §¸¡ÒÃõC)¾¢ÕÅ¢øÄ¢ôÒòà÷ §¸¡Å¢ø §¸¡ÒÃõC)¾¢ÕÅ¢øÄ¢ôÒòà÷ §¸¡Å¢ø §¸¡ÒÃõ D)º¢¾õÀÃõ §¸¡Å¢ø §¸¡ÒÃõ The Tamil Nadu Government seal depicts A) Srirangam Temple Pagoda B) Tanjore Big Temple Pagoda C) Srivilliputhur Temple Pagoda D) Chidambaram Temple Pagoda 134)Óø¨Ä ¿¢Äõ ±ýÀÐ A)¸¡ðÎôÀ̾¢A)¸¡ðÎôÀ̾¢A)¸¡ðÎôÀ̾¢A)¸¡ðÎôÀ̾¢ B)Á¨ÄôÀ̾¢ C)ĒÆ× ¦ºöÔõ À̾¢ D)¸¼§Ä¡Ã ¿¢Äõ ‘Mullai’ region is charactrised by A) Forest area B) Hilly tract C) Cultivable land D) Coastal land 135)º¢ò¾ýÉ Å¡ºÄ¢ø ĒûÇ ¦ƒÂ¢ý ̨¸ì§¸¡Â¢ø ĒûÇ Á¡Åð¼õ A)¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢ B)¾ïº¡ç÷ C)ÁШà D)ÒÐ째¡ð¨¼D)ÒÐ째¡ð¨¼D)ÒÐ째¡ð¨¼D)ÒÐ째¡ð¨¼ A jain cave temple at Chittanavassal is in …………. District A) Tirunelveli B) Thanjavur C) Madurai D) Pudukkottai 136)¾Á¢ú¿¡Î «ÃÍ «¨Áò¾ Áò¾¢Â-Á¡¿¢Ä «ÃÍ ĒÈ׸¨Çô ÀüȢ ÌØÅ¢üÌ ¾¨Ä¨Á Ÿ¢ò¾Å÷ ¡÷? A)Áñ¼ø B)áˆÁýÉ¡÷B)áˆÁýÉ¡÷B)áˆÁýÉ¡÷B)áˆÁýÉ¡÷ C)º÷측¡¢Â¡ D)„¡ The Chairman of the Committee on Centre-State Relations appointed by the Government of Tamil Nadu was A) Mandal B) Raj Mannar C) Sarkaria D) Shah 137)¸£úì¸ñ¼ š츢Âí¸¨Çì ¸ÅÉ¢: ÜüÚ (A): ¿¡¼¡ÙÁýÈò¾¢ý ÅÃõÀ¢üÌû ÌʨÁô À½¢ ĒðÀð¼¾øÄ ¸¡Ã½õ (R): ¦ÅǢ¢¼¡¨Á ±ýÈ ¾Ãò¾¢É¡ø þ¾ý Á£Ð «¾¢¸¡Ãõ ¦ºÖò¾ôÀðÎ ÅÕ¸¢ÈÐ ¸£§Æ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£ðÊø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷ó¦¾Î: A)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌA)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌA)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌA)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡º¡º¡º¡¢Â¡É Å¢Çì¸õ¢Â¡É Å¢Çì¸õ¢Â¡É Å¢Çì¸õ¢Â¡É Å¢Çì¸õ B)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡¢Â¡É Å¢Çì¸ÁøÄ C)(A) º¡¢, ¬É¡ø (R) ¾ÅÚ D)(A) ¾ÅÚ, ¬É¡ø (R) º¡¢ Consider the following statements : Assertion (A) : The Civil Service is not accountable to the Parliament Reason (R) : It is governed by the norm of anonymity A)Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) B) Both (A) and (R) are true, but (R) is not correct explanation of (A) C) (A) is true, but (R) is false D) (A) is false, but (R) is true 138)A=       − 1 1 i i ÁüÚõ B=    − −    − i i 1 1 ±É¢ø, AB ±ýÉ? If A=       − 1 1 i i and B=    − −    − i i 1 1 , then AB is A)       1 0 0 1 B)       i i 0 0 C)       0 0 0 0 D)      − 1 0 0 i Ans: Simple Matrix multiplication, use i2 = -1. 139)232 +1 ±ýÀÐ ´Õ ÓØ ±ñ½¡ø ÓبÁ¡¸ ÅÌÀÎõ ±É¢ø, ¸£úÅÕõ ±ñ¸Ç¢ø ±¾¨É «Ð ÓبÁ¡¸ ÅÌìÌõ? It is given that 2 32 + 1 is completely divisible by a whole number. Which or the following numbers is completely divisible by that number? A)216+1 B)216-1 C)7×233 D)296+196+196+196+1 Ans: Actully the Question is Wrong.Ans: Actully the Question is Wrong.Ans: Actully the Question is Wrong.Ans: Actully the Question is Wrong. It should be 296969696 +1. 140)«À¢Éù À¢óòá, 2008 ´Ä¢õÀ¢ì §À¡ðʸû À£ƒ¢í¸¢ø ¿¨¼¦ÀüÈ §À¡Ð ¾í¸ôÀ¾ì¸õ ¦ÀüÈ¡÷. «Å÷ Àí§¸üÈ Å¢¨Ç¡ðÎ A)¸¡øÀóÐ B)†¡ì¸¢ C)¸¢¡¢ì¦¸ð/Áð¨¼ôÀóÐ D)ÐôÀ¡ì¸¢ ÍÎõ §À¡ðÊD)ÐôÀ¡ì¸¢ ÍÎõ §À¡ðÊD)ÐôÀ¡ì¸¢ ÍÎõ §À¡ðÊD)ÐôÀ¡ì¸¢ ÍÎõ §À¡ðÊ Abhinav Bindra, a gold medal winner in 2008 Beijing Olympics is associated with A) Football B) Hockey C) Cricket D) Shooting 141)´Õ Ó째¡½õ 4 1 3 1 2 1 :: ±ýÈ Å¢¸¢¾ò¾¢ø ¾ý Àì¸í¸¨Çì ¦¸¡ñÎûÇÐ. «ó¾ Ó째¡½ò¾¢ý ÍüÈÇ× 52 ¦º.Á£. ±É¢ø «¾ý Á¢¸îº¢È¢Â Àì¸ò¾¢ý ¿£Çõ A)9 ¦º.Á£ B)10 ¦º.Á£ C)11 ¦º.Á£ D)12 ¦º.Á£D)12 ¦º.Á£D)12 ¦º.Á£D)12 ¦º.Á£ The sises of a triangle are in the ratio of 4 1 3 1 2 1 :: . If the perimeter is 52cm, then the length of the smallest side is A) 9 cm B) 10 cm C) 11 cm D) 12 cm Ans: ½:1/3:1/4 = 6:4:3 . Therefore (3/13)52=12 142)ºí¸¸¡Ä þ¨ºì¸ÕÅ¢¸¨Ç þùÅ¡Ú Å¨¸ôÀÎò¾Ä¡õ I.§¾¡ü¸ÕÅ¢ II.ШÇì¸ÕÅ¢ III.¿ÃõÒì¸ÕÅ¢ IV.¸ïº¡ì¸ÕÅ¢ þÅüÈ¢ø: A)I ÁüÚõ III º¡¢Â¡É¨Å B)I,III ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨Å C)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨ÅC)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨ÅC)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨ÅC)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨Å D)«¨ÉòÐõ ¾ÅȡɨÅ
 11. 11. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -11- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 Musical instruments of Sangam age are classified into I. Torkkaruvi II. Tulaikkaruvi III. Narambukkaruvi IV. Kanchchakkaruvi Of these: A)I and III are true B)I,III and IV are true C)all are true D)all are false 143)¾Á¢ú¿¡ðÊý Á¢¸ ĒÂÃÁ¡É º¢¸Ãõ A)¬¨ÉÓÊ B)¦¾¡ð¼¦Àð¼¡B)¦¾¡ð¼¦Àð¼¡B)¦¾¡ð¼¦Àð¼¡B)¦¾¡ð¼¦À𼡠C)§º÷ÅáÂý ÌýÚ¸û D)¦¸¡¨¼ì¸¡Éø Highest peak in Tamil Nadu is A) Anaimudi B) Dodabetta C) Shevaroy Hills D) Kodaikanal 144)¦Àôº¢¨É ÍÃôÀÐ A)ĒÁ¢ú¿£÷î ÍÃôÀ¢ B)þ¨Ãô¨ÀB)þ¨Ãô¨ÀB)þ¨Ãô¨ÀB)þ¨Ãô¨À C)Óý º¢Ú̼ø D)º¢Ú̼ø Pepsin is secreted by A) Salivary glands B) Stomach C) Duodenum D) Small intestine 145)À¢ÅÕõ ±ó¾ ĒÃò¾¢ø ¨¿ðÃɢý º¾Å¢¸¢¾õ «¾¢¸ «ÇÅ¢ø ĒûÇÐ? A)NPK B)䡢¡B)䡢¡B)䡢¡B)䡢¡ C)«õ§Á¡É¢Âõ ¨¿ð§Ãð D)«õ§Á¡É¢Âõ À¡Š§Àð Which one of the following fertilizers contains maximum percentage of nitrogen? A) NPK B) Urea C) Ammonium nitrate D) Ammonium phosphate 146)´Ç¢Â¡ÉÐ......Àʸò¾¢ý ÅÆ¢§Â ¦ºøÖõ ¦À¡ØÐ þÃ𨼠Ţĸø ²üÀθ¢ÈÐ. A)¸¡ø¨ºðA)¸¡ø¨ºðA)¸¡ø¨ºðA)¸¡ø¨ºð B)§º¡ÊÂõ ̧ǡ¨ÃÎ C)¨ÅÃõ D)…¢íì ºø¨ÀÎ When a ray of light is passed through ………. Crystal. Double refraction occurs. A) Calcite B) Sodium chloride C) Diamond D) Zinc sulphide 147)ÀðÊÂø I³ ÀðÊÂø IIĒ¼ý º¡¢Â¡¸ô ¦À¡Õò¾¢ ¸£úì ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£θǢý «ÊôÀ¨¼Â¢ø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷× ¦ºö¸: ÀðÊÂø I ÀðÊÂø II a)¸÷É¡¼¸¡ 1)À¡Ò¾¡ý ÌýÚ¸û b)´¡¢º¡ 2)Áä÷Àýî c)ºðËŠ¸÷ 3)¨ÀÄÊÄ¡ d)ƒ¡÷¸ñð 4)§À¡¨É ¦¾¡¼÷ Match List I with List II correctly and select your answer using the codes given below: List I List II a) Karnataka 1. Bababudan Hills b) Orissa 2. Mayurbhanj c) Chhattisgarh 3. Bailadila d) Jharkhand 4. Bonai Range Codes: a b c d A)A)A)A) 1111 2222 3333 4444 B) 2 1 3 4 C) 1 2 4 3 D) 3 4 1 2 148)¦À¡Ð Ē¼¨Á ¦¸¡û¨¸ «È¢Å¢ì¸ôÀð¼ ¾¢ð¼õ A)Ó¾ø ³ó¾¡ñÎ ¾¢ð¼õ B)ÅÕ¼¡ó¾¢Ã ¾¢ð¼í¸û C)þÃñ¼¡ÅÐ ¾¢ð¼õC)þÃñ¼¡ÅÐ ¾¢ð¼õC)þÃñ¼¡ÅÐ ¾¢ð¼õC)þÃñ¼¡ÅÐ ¾¢ð¼õ D)±ð¼¡ÅÐ ¾¢ð¼õ The socialist pattern of society was first articulated in the A) First Five-Year Plane B) Annual plans C) Second Plan D) English Plan 149)º÷ Ó¸ÁÐ þìÀ¡ø A)ÒÄÅ÷ ÁüÚõ ÓŠÄ£õ¸ÙìÌ ¾É¢¿¡Î ¦¸¡û¨¸¨ÂA)ÒÄÅ÷ ÁüÚõ ÓŠÄ£õ¸ÙìÌ ¾É¢¿¡Î ¦¸¡û¨¸¨ÂA)ÒÄÅ÷ ÁüÚõ ÓŠÄ£õ¸ÙìÌ ¾É¢¿¡Î ¦¸¡û¨¸¨ÂA)ÒÄÅ÷ ÁüÚõ ÓŠÄ£õ¸ÙìÌ ¾É¢¿¡Î ¦¸¡û¨¸¨Â ĒÕš츢ÂÅ÷ĒÕš츢ÂÅ÷ĒÕš츢ÂÅ÷ĒÕš츢ÂÅ÷ B)¦ºý¨É Á¡¸¡½ò¨¾î §º÷ó¾Å÷ C)ÓŠÄ£õ Ä£ì ¸ðº¢¨Â ÐÅ츢ÂÅ÷ D)«Ä¢¸¡÷ þÂì¸ò¨¾ ¿¼ò¾¢ÂÅ÷ Sir Muhammad Iqbal A) was Poet and floated the idea of separate state for Muslim B) belonged to Madras Presidency C) established Muslim League party D) Organized Aligarh Movement 150)§Á¨Ä츼ø ±ýÚ ÀÆí¸¡Äò¾¢ø «¨Æì¸ôÀð¼ ¸¼ø A)«ðÄ¡A)«ðÄ¡A)«ðÄ¡A)«ðÄ¡ñÊì ¦ÀÕí¸¼øñÊì ¦ÀÕí¸¼øñÊì ¦ÀÕí¸¼øñÊì ¦ÀÕí¸¼ø B)ÀÍÀ¢ì ¦ÀÕí¸¼ø C)þó¾¢Âô ¦ÀÕí¸¼ø D)¬÷Êì ¦ÀÕí¸¼ø Western Ocean is the ancient name of the A) Atlantic Ocean B) Pacific Ocean C) Indian Ocean D) Arctic Ocean 151)þó¾¢Â¡Å¢ø ±ó¾ À¢Ã¡ó¾¢Âò¾¢ø ¿¢Äò¾Ê ¿£÷ÅÇõ ĒÕÅ¡¸ ²ÐÅ¡¸ ĒûÇÐ? A)§¸¡óÐÅ¡É¡ ÀÊÅôÀ¡¨È À¢Ã¡ó¾¢Âõ B)¾ì¸¡½ô À£¼âÁ¢ À¢Ã¡ó¾¢Âõ C)¸í¨¸C)¸í¨¸C)¸í¨¸C)¸í¨¸----À¢ÃõÁÒò¾¢Ã¡ Åñ¼ø À¢Ã¡ó¾¢ÂõÀ¢ÃõÁÒò¾¢Ã¡ Åñ¼ø À¢Ã¡ó¾¢ÂõÀ¢ÃõÁÒò¾¢Ã¡ Åñ¼ø À¢Ã¡ó¾¢ÂõÀ¢ÃõÁÒò¾¢Ã¡ Åñ¼ø À¢Ã¡ó¾¢Âõ D)¦ºÉ¦…¡Â¢ì ÀÊ×ôÀ¡¨È À¢Ã¡ó¾¢Âõ Which of the following forms the richest ground water province in India? A) Gondwana Sedimentary province B) Deccan Trap province C) Ganga – Brahmaputra Alluvial province D) Cenozoic Sedimentary province 152)±ó¾ ´Ä¢õÀ¢ì Å¢¨Ç¡ðÊø þó¾¢Â¡ þÚ¾¢Â¡¸ †¡ì¸¢Â¢ø ¾í¸ À¾ì¸ò¨¾ ¦ÅýÈÐ? A)Á¡ýð¡£ø (1976) B)Á¡Š§¸¡ (1980)B)Á¡Š§¸¡ (1980)B)Á¡Š§¸¡ (1980)B)Á¡Š§¸¡ (1980) C)Ä¡Š ²ïºøŠ (1984) D)«ðÄ¡ñ¼¡ (1996) In which Olympic Games did India last win a Gold Medal in the field hockey? A) Montreal (1976) B) Moscow (1980) C) Los Angeles (1984) D) Atlanta (1996) 153)þó¾¢Â¡Å¢ø þÕõÒò¾¡Ð ÀÊ׸û ¸¡½ôÀÎÅÐ A)¨ÀÄÊÄ¡A)¨ÀÄÊÄ¡A)¨ÀÄÊÄ¡A)¨ÀÄÊÄ¡ B)ÎõÜ÷ C)¾¡÷Å¡÷ D)ÀýŠÅ¡Ã¡ In India iron-ore deposits are found in A) Bailadila B) Tumkur C) Dharwar D) Banswara 154)þó¾¢Â «Ãº¢ÂĨÁôÒî ºð¼ò¾¢ý ±ó¾ À¢¡¢×, ;ó¾¢Ãõ, ºÁòÐÅõ, º§¸¡¾ÃòÐÅõ ÀüÈ¢ §À͸¢ÈÐ? A)À¢¡¢× 2 B)À¢¡¢× 235 C)À¢¡¢× 243 D)À¢¡¢× 38D)À¢¡¢× 38D)À¢¡¢× 38D)À¢¡¢× 38 Which Article of the Constitution of India talks about Iiberty, equality and fraternity? A) Article 2 B) Article 235 C) Article 243 D) Article 38 155)䧸¡¢§Â¡ðÊì ¦ºøĨÁôÒ ¦¸¡ñ¼ ´ü¨È ¦ºø ¾¡ÅÃí¸û ÁüÚõ Å¢Äí̸û þó¾ Ēĸò¾¢ø «¼íÌõ A)¦Á¡É¢Ã¡ B)â墨 C)À¢Ç¡ñ§¼ D)ҧáʊ¼¡D)ҧáʊ¼¡D)ҧáʊ¼¡D)ҧáʊ¼¡ Unicellular plants and animals showing Eukaryotic cell structure are included under the kingdom A) Monera B) Fungi C) Plantae D) Protista 156)«ì§Ã¡§º¡õ ±ÅüÈ¡ø ĒÕÅ¡ÉÐ? A)¨Á𧼡¸¡ñð¡¢Â¡ B)¦ºý𡢧¡ø¸û C)¸¡ø¨¸ ÑñÏÚôÒ¸ûC)¸¡ø¨¸ ÑñÏÚôÒ¸ûC)¸¡ø¨¸ ÑñÏÚôÒ¸ûC)¸¡ø¨¸ ÑñÏÚôÒ¸û D)¨Ã§À¡§º¡õ¸û Acrosome is made up of A) Mitochondria B) Centrioles C) Golgi bodies D) Ribosomes 157)þÅüÚû ¸¡øÅ¡ö À¡ºÉò¾¢¨É «¾¢¸õ ÀÂýÀÎòÐõ Á¡¿¢Äõ ±Ð? A)̃áò B)´¡¢º¡ C)Ēò¾¢Ãô À¢Ã§¾ºõC)Ēò¾¢Ãô À¢Ã§¾ºõC)Ēò¾¢Ãô À¢Ã§¾ºõC)Ēò¾¢Ãô À¢Ã§¾ºõ D)†¡¢Â¡É¡ In which state is canal irrigation highly used? A) Gujarat B) Orissa C) Uttar Pradesh D) Haryana
 12. 12. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -12- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 158)Á¢¸ «¾¢¸ ¦¸¡û¾¢Èý ¦¸¡ñ¼ «ÏÁ¢ý ¿¢¨ÄÂõ A)¨¸¸¡, ¸÷¿¡¼¸¡ B)§¸¡ð¼¡, ჊¾¡ý C)ܼýÌÇõ, ¾Á¢ú¿¡Î D)¾¡Ãôâ÷, Á¸¡Ã¡‰ÊáD)¾¡Ãôâ÷, Á¸¡Ã¡‰ÊáD)¾¡Ãôâ÷, Á¸¡Ã¡‰ÊáD)¾¡Ãôâ÷, Á¸¡Ã¡‰Êá The Atomic station which has the highest capacity (MW) is A) Kaiga, Karnataka B) Kota, Rajasthan C) Kudankulam, Tamil Nadu D) Tarapur, Maharashtra 159)þó¾¢Â ¡¢º÷ù Åí¸¢Â¢ý À¡¢óШÃôÀÊ, Ēû¿¡ðÎ Åí¸¢¸û ¾í¸Ù¨¼Â ¦Á¡ò¾ ¦¼À¡º¢ðÊø.....º¾Å£¾õ ÓýÛ¡¢¨Á ШÈìÌ «Ç¢ì¸ §ÅñÎõ As per RBI stipulation domestic banks are required to provide …….. per cent of their net bank credit to priority sector A)32 B)40B)40B)40B)40 C)10 D)25 160)±ó¾ ÅÕ¼õ ¦ºý¨É ͧ¾º¢î ºí¸õ ¦¾¡¼í¸ôÀð¼Ð? The Madras Native Association was started in A)1852A)1852A)1852A)1852 B)1884 C)1885 D)1887 161)¸£úì¸ñ¼ š츢Âí¸¨Ç ¸ÅÉ¢: ÜüÚ (A): ÌʨÁ¢Âø ¿¢÷Å¡¸ò¾¢üÌõ, þáÏÅò¾¢üÌ «¾¢¸Á¡¸ ¦ºÄ× ¦ºöÅÐ ÅçÅü¸ò¾ì¸Ð «øÄ. ¸¡Ã½õ (R): þó¾ þÕШȸÙõ ¿¡ðÊý ¿¢¨ÄÂ¡É ÅÕÁ¡É ÅÇ÷ ®ðÎõ ¦º¡òÐì¸Ç¡¸ ĒÕšž¢ø¨Ä ¸£§Æ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£ðÊø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷ó¦¾Î: A)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡¢Â¡É Å¢Çì¸ÁøÄ B)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌB)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌB)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌB)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õ C) (A) ÁüÚõ (R) þÃñΧÁ ¾ÅÚ D)(A) º¡¢, ¬É¡ø (R) ¾ÅÚ Consider the following statements: Assertion (A) : Increased spending on civil administration and defense expenditure in India’s national income is an unwelcome feature. Reason (R) : The contribution of these sectors does not generate durable income yielding assets to the country Now select your answer according to the coding scheme given below: A) Both (A) and (R)are true, but (R) is not correct explanation of (A) B) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A) C) (A) and (R) is false D) (A) is true, but (R) is false 162)ãýÚ ¿À÷ ´Õ Åð¼ ÅÊÅ «Ãí¸ò¨¾ ´§Ã þ¼ò¾¢Ä¢ÕóÐ ´§Ã §¿Ãò¾¢ø ´§Ã ¾¢¨ºÂ¢ø ¿¼ì¸ ¬ÃõÀ¢ì¸¢È¡÷¸û. ӾġÁÅ÷ ´Õ ÓØîÍü¨È 120 ŢɡʸǢÖõ, þÃñ¼¡ÁÅ÷ 150 ŢɡʸǢÖõ, ãýÈ¡ÁÅ÷ 80 ŢɡʸǢÖõ ¿¢¨È× ¦ºö¸¢ýÈÉ÷. «ôÀÊ¡ɡø ãýÚ §ÀÕõ ±ùÅÇ× §¿Ãõ ¸Æ¢òÐ ¬ÃõÀ¢ò¾ þ¼ò¾¢ø ºó¾¢òÐì ¦¸¡ûÅ¡÷¸û? A)20 ¿¢Á¢¼í¸ûA)20 ¿¢Á¢¼í¸ûA)20 ¿¢Á¢¼í¸ûA)20 ¿¢Á¢¼í¸û B)2 ¿¢Á¢¼õ 20 Ţɡʸû C)2 ¿¢Á¢¼õ 30 Ţɡʸû D)1 ¿¢Á¢¼õ 40 Ţɡʸû Three men start walking at the same point, same time and in the same direction around a circular stadium. First man completes a round in 120 seconds, second man in 150 seconds and third man in 80 seconds. After what time will they meet again at the starting point? A) 20 minutes B) 2min , 20 sec C) 2 min, 30 sec D) 1 min, 40 sec Ans: LCM of (120,150,80) = 1200 Seconds=20 Minutes 163)Ēĸò ¾Á¢ú ¦ºõ¦Á¡Æ¢ Á¡¿¡Î ±ó¾ ¿¸¡¢ø ¿¨¼¦ÀÈ ĒûÇÐ? A)¦ºý¨É B)¾¢ÕáôÀûÇ¢ C)§Åæ÷ D)§¸¡ÂõÒòà÷D)§¸¡ÂõÒòà÷D)§¸¡ÂõÒòà÷D)§¸¡ÂõÒòà÷ World Tamil Classical Conference is scheduled to be held at A) Chennai B) Thiruchchirappalli C) Vellore D) Coimbatore 164)¾Á¢ú¿¡ðÊø, «¾¢¸ ¸¡Î¸¨Çì ¦¸¡ñ¼ Á¡Åð¼õ ±Ð? A)ÁШà B)¸ýɢ¡ÌÁ¡¢ C)§ºÄõ D)¿£Ä¸¢¡¢D)¿£Ä¸¢¡¢D)¿£Ä¸¢¡¢D)¿£Ä¸¢¡¢ Which district in Tamil Nadu is with large forest? A) Madurai B) Kanniyakumari C) Salem D) Nilgiris 165)¸£úì¸ñ¼ š츢Âí¸¨Çì ¸ÅÉ¢: ÜüÚ (A): ¦À¡ÐÁì¸û §Å¾¸¡Äò¾¢ø «Ãº¢ÂÄ¢ø ¸ÄóÐ ¦¸¡ñ¼É÷ ¸¡Ã½õ (R): ²¦ÉýÈ¡ø ºÀ¡, ºÁ¢¾¢Â¢ø «Å÷¸û ¦À¡Ð ŢŸ¡Ãí¸¨Ç Å¢Å¡¾¢ò¾É÷. ¸£§Æ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£ðÊø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷ó¦¾Î: A)(A) ÁüÚõ (R)A)(A) ÁüÚõ (R)A)(A) ÁüÚõ (R)A)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌþÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌþÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌþÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õº¡¢Â¡É Å¢Çì¸õ B) (A) ÁüÚõ (R) þÃñΧÁ ¾ÅÚ C)(A) º¡¢, ¬É¡ø (R) ¾ÅÚ D)(A) ¾ÅÚ, ¬É¡ø (R) º¡¢ Consider the following statements: Assertion (A) : Public participated in the political life during early Vedic period Reason (R): Sabha and Samiti discussed matters of public importance Now select your answer according to the coding scheme given below: A) Both (A) and (R)are true, but (R) is correct explanation of (A) B) Both (A) and (R) are false C) (A)is true, but (R) is false D) (A) is false, but (R) is true 166)ƒõÓ ÁüÚõ ¸¡‰Á£ÕìÌ ±ó¾ Å¢¾¢ º¢ÈôÒ «ó¾Š¨¾ «Ç¢òÐûÇÐ? A)Å¢¾¢ 350 B)Å¢¾¢ 356 C)Å¢¾¢ 370C)Å¢¾¢ 370C)Å¢¾¢ 370C)Å¢¾¢ 370 D)Å¢¾¢ 352 Which Article accords special status to Jammu and Kashmir? A) Article 350 B) Article 356 C) Article 370 D) Article 352 167)¸£úì¸ñ¼ š츢Âí¸¨Çì ¸ÅÉ¢: ÜüÚ (A): ¾¢Ë¦ÃÉ ¿¸Õõ ÒÅ¢ ´ðÊÉ¡ø «øÄÐ ÒŢ¾¢÷Ţɡø ÍÉ¡Á¢ ĒÕÅ¡¸¢ÈÐ ¸¡Ã½õ (R): º¢ŠÁ¢ì (ÒŢ¾¢÷×) ¸¼Ä¨Ä¸û ´¾ «¨Ä¸û ±É ¾Åھġ¸ «¨Æì¸ôÀθ¢ÈÐ. ¸£§Æ ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£ðÊø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷ó¦¾Î: A)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡¢Â¡É Å¢Çì¸õ B)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌB)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌB)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌB)(A) ÁüÚõ (R) þÃñÎõ º¡¢, §ÁÖõ (R) ±ýÀÐ (A)Å¢üÌ º¡¢Â¡É Å¢Çì¸Áøĺ¡¢Â¡É Å¢Çì¸Áøĺ¡¢Â¡É Å¢Çì¸Áøĺ¡¢Â¡É Å¢Çì¸ÁøÄ C)(A) º¡¢, ¬É¡ø (R) ¾ÅÚ D)(A) ¾ÅÚ, ¬É¡ø (R) º¡¢ Consider the following statements: Assertion (A) : Tsunamis are produced by sudden movements of earth’s crust or earthquakes Reason (R): These seismic sea waves are often incorrectly called tidal waves. Now select your answer according to the coding scheme given below: A) Both (A) and (R) are true, but (R) is the correct explanation of (A) B) Both (A) and (R) are true and (R) is not correct explanation of (A) C) (A) is true (R) is false D) (A) is false, but (R) is true 168)¾Á¢ú¿¡ðÊø 2009þø ¸¨Äì¸¡É ÀòÁâ„ý Å¢Õ¨¾ ¦ÀüÈÅ÷ A)º¢òá Å¢Š§ÅŠÅÃý B)².¬÷.ËÁ¡ý C)´ö.ƒ¢.À¡÷ò¾º¡Ã¾¢ D)‚ Å¢.À¢.¾Éý ¦ƒÂý ÁüÚõ ‚Á¾¢ º¡ó¾¡ ¾ÉýD)‚ Å¢.À¢.¾Éý ¦ƒÂý ÁüÚõ ‚Á¾¢ º¡ó¾¡ ¾ÉýD)‚ Å¢.À¢.¾Éý ¦ƒÂý ÁüÚõ ‚Á¾¢ º¡ó¾¡ ¾ÉýD)‚ Å¢.À¢.¾Éý ¦ƒÂý ÁüÚõ ‚Á¾¢ º¡ó¾¡ ¾Éý ¦ƒÂý¦ƒÂý¦ƒÂý¦ƒÂý ………….. won Padma Bhushan Award for Art (Tamil Nadu) in 2009 A) Chitra Visweswaram B) A.R. Rahman C) Y.G. Parthasarathy D) Shri V.P. Dhananjayan & Smt. Shanta Dhananjayan
 13. 13. RADIAN IAS ACADEMY (A High-Tech Coaching and Guidance Centre) -13- www.radiannews.pbworks.com 711 EVR Road, Opp. Anna Arch, NSK Nagar, Arumbakkam, CHENNAI-106. E-mail: mailtoradian@yahoo.co.in Ph: 98404-00825, 98404-33955 169)ÀòÕò¾£ý ¾¢Â¡ôƒ¢ ¾¨Ä¨Á ¾¡í¸¢ÂÐ A)1885ø ÀõÀ¡Â¢ø ¿¼ó¾ Ó¾ø ¸¡í¸¢ÃŠ Á¡¿¡ðÊø B)1886ø ¸ø¸ò¾¡Å¢ø ¿¼ó¾ þÃñ¼¡ÅÐ ¸¡í¸¢ÃŠ Á¡¿¡ðÊø C)1887ø ¦ºý¨É¢ø ¿¼ó¾ ãýÈ¡ÅÐ ¸¡í¸¢ÃŠC)1887ø ¦ºý¨É¢ø ¿¼ó¾ ãýÈ¡ÅÐ ¸¡í¸¢ÃŠC)1887ø ¦ºý¨É¢ø ¿¼ó¾ ãýÈ¡ÅÐ ¸¡í¸¢ÃŠC)1887ø ¦ºý¨É¢ø ¿¼ó¾ ãýÈ¡ÅÐ ¸¡í¸¢ÃŠ Á¡¿¡ðÊøÁ¡¿¡ðÊøÁ¡¿¡ðÊøÁ¡¿¡ðÊø D)þÅüÚû ±Ð×Á¢ø¨Ä Badruddin Tyabji was associated with A) President of the First Session of the Congress Party held at Bombay in 1885 B) President of the Second Session of the Congress Party held at Calcutta in 1886 C) President of the Third Session of the Congress Party held at Madras in 1887 D) None of these 170)¸£úì¸ñ¼ÅüÚû º¡¢Â¡ÉÅü¨È ¦À¡Õòи: Ũ¸¸û % ÀÃôÒ (þó¾¢Â¡) I.Á¨Ä¸û - 10.6 II.À£¼âÁ¢¸û - 27.7 III.ºÁ¦ÅÇ¢¸û - 43.2 IV.ÌýÚ¸û - 18.5 þÅüÈ¢ø: A)I ÁüÚõ º¡¢Â¡ÉÐ B)I ÁüÚõ II º¡¢Â¡É¨Å C)I, II ÁüÚõ III º¡¢Â¡É¨Å D)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨ÅD)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨ÅD)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨ÅD)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨Å Which one of the following is correctly matched? Categories % of area (India) I. Mountains - 10.6 II. Planteaus - 27.7 III. Planis - 43.2 IV. Hills - 18.5 Of these: A) I alone is correct B) I and II are correct C) I, II and III are correct D) All are correct 171)þÅüÈ¢ø ±Ð º¡¢Â¡¸ ¦À¡Õó¾¢ÔûÇÐ? A)¦¿Àó¾Š - À¡¨Èò¾¡ÅÃõ B)ÊáºÃ¡ - ¦¸¡õÒò ¾¡ÅÃõ C)äð¡¢Ì§Ä¡¢Â¡ - ƒ¡Ê ¾¡ÅÃõ D)¨¼§Â¡É¢Â¡D)¨¼§Â¡É¢Â¡D)¨¼§Â¡É¢Â¡D)¨¼§Â¡É¢Â¡ ---- ţɊ ®ô¦À¡È¢ò¾¡ÅÃõţɊ ®ô¦À¡È¢ò¾¡ÅÃõţɊ ®ô¦À¡È¢ò¾¡ÅÃõţɊ ®ô¦À¡È¢ò¾¡ÅÃõ Which of the following is correctly matched? A) Nepenthes - Stoneworts B) Drosera - Hornworts C) Utricularia - Pitcher plant D) Dionea - Venus-fly-trap 172)¿¸÷ôÒÈ Ēûǡ𺢠«Ãº¢üÌ «Ãº¢ÂĨÁôÒ «í¸£¸¡Ãõ ¸¢¨¼ò¾Ð A)73-ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒ ¾¢Õò¾õ, 11-ÅÐ «ð¼Å¨½ 1992 B)74B)74B)74B)74----ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒ ¾¢Õò¾õ, 12ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒ ¾¢Õò¾õ, 12ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒ ¾¢Õò¾õ, 12ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒ ¾¢Õò¾õ, 12----ÅÐ «ð¼Å¨½ÅÐ «ð¼Å¨½ÅÐ «ð¼Å¨½ÅÐ «ð¼Å¨½ 1992199219921992 C)73-ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒ ¾¢Õò¾õ, 11-ÅÐ «ð¼Å¨½ 1993 D)74-ÅÐ «Ãº¢ÂĨÁôÒ ¾¢Õò¾õ, 12-ÅÐ «ð¼Å¨½ 1993 The constitutional recognition to urban local government become a reality through A) 73 rd Amendment, 11 th Schedule, 1992 B) 74 th Amendment, 12 th Schedule, 1992 C) 73rd Amendment, 11th Schedule, 1993 D) 74th Amendment, 12th Schedule, 1993 173)Åí¸¡Çô À¢¡¢Å¢¨ÉìÌ Ó츢 ¸¡Ã½Á¡¸ þÕó¾Å÷ ¡÷? A)¦Åø¦ÄŠÄ¢ B)¡¢ôÀý C)¸÷…ýC)¸÷…ýC)¸÷…ýC)¸÷…ý D)¦ºõŠ·§À¡÷Î Who was chiefly responsible for the partition of Bengal? A) Wellesley B) Ripon C) Curzon D) Chelmsford 174)¸£ú¸¡ñÀÅü¨È ¸Õò¾¢ø ¦¸¡û¸: ÜüÚ¸û: º¢Ä ¸¡÷¸û ¨Àì̸û ±ó¾ ¨ÀìÌõ Ò¨¸ÅñÊ þø¨Ä ±Îò¾ ÓÊ׸û: I. ±ó¾ ¸¡Õõ Ò¨¸ÅñÊ þø¨Ä II.±ó¾ ¨ÀìÌõ ¸¡÷ þø¨Ä III.º¢Ä ¸¡÷¸û Ò¨¸Åñʸû IV.º¢Ä ¨Àì̸û ¸¡÷¸û ±Îò¾ ÓÊ׸Ǣø º¡¢Â¡É¨Å ±Ð/±¨Å? þÅüÚû A)I ÁüÚõ III º¡¢Â¡É¨Å B)IV ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐB)IV ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐB)IV ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐB)IV ÁðÎõ º¡¢Â¡ÉÐ C)«¨ÉòÐõ º¡¢Â¡É¨Å D)I,II ÁüÚõ IV º¡¢Â¡É¨Å Consider the following statements: Statement : Some cars are bikes No bike is train Conclusions: I. No car is train II. No bike is car III. Some cars are trains IV. Some bikes are cars. Of the conclusions: A) I and III are correct B) IV alone is correct C) all are correct D) I, II and IV are correct 175)ÀðÊÂø I³ ÀðÊÂø IIĒ¼ý º¡¢Â¡¸ô ¦À¡Õò¾¢ ¸£úì ÌÈ¢ôÀ¢ðÎûÇ ÌȢ£θǢý «ÊôÀ¨¼Â¢ø º¡¢Â¡É Å¢¨¼¨Âò §¾÷× ¦ºö¸: ÀðÊÂø I ÀðÊÂø II áø¸û ¬º¢¡¢Â÷¸û a)Á½¢§Á¸¨Ä 1)ĒÕò¾¢Ãí ¸ñ½É¡÷ b)ÀðÊÉôÀ¡¨Ä 2)¦ƒÂõ¦¸¡ñ¼¡÷ c)º£Å¸º¢ó¾¡Á½¢ 3)º£ò¾¨Äò¾É¡÷ d)ãÅÕÄ¡ 4)¾¢Õò¾ì¸ §¾Å÷ Match List I with List II correctly and select your answer using the codes given below : List I List II Books Authors a)Manimekalai 1. Uruthiran Kannanar b)Pattinapalai 2. Jayam Kondar c)Jeevaka Chinthamani 3. Sittalai Sattanar d)Muvarula 4. Tirutaka Devar Codes: a b c d A)A)A)A) 3333 1111 4444 2222 B) 4 1 2 3 C) 3 2 1 4 D) 1 4 2 3 176)'¦ºøÅî ÍÃñ¼ø §¸¡ðÀ¡ð¨¼' ¾ó¾Å÷ A)þó¾¢Â¡Å¢Ä¢Õó¾ ¬í¸¢§ÄÂ÷¸Ç¡ø B)¾¡¾¡À¡ö ¦¿ª§Ã¡ƒ¢B)¾¡¾¡À¡ö ¦¿ª§Ã¡ƒ¢B)¾¡¾¡À¡ö ¦¿ª§Ã¡ƒ¢B)¾¡¾¡À¡ö ¦¿ª§Ã¡ƒ¢ C)ţá ¬ýŠÊ D)Å¢.Å¢.Àð Economic drain theory was popularlised by A) the Britishers in India B) Dadabhai Naoroji C) Vera Anstey D) V.V.Bhatt FREE SMSES BANK Exam SMSes Create a sms from your mobile JOIN RADIANAPTY and send to 09870807070. 177)¦ºý¨É Á¡¸¡½õ ¾Á¢ú¿¡Î ±ýÚ ÁÚ¦À¡¢¼ôÀð¼ ÅÕ¼õ Madras Province was renamed as Tamil Nadu in the year A)1966 B)1969B)1969B)1969B)1969 C)1967 D)1968 178)À¢ýÅÕÅÉÅüÚû ¸ÕôÒ ¿¢È Áñ «¾¢¸Á¡¸ ¸¡½ôÀÎõ À¢Ã§¾ºõ A)§¸¡ÂõÒòà÷, ®§Ã¡Î, ÁШÃ, ¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢A)§¸¡ÂõÒòà÷, ®§Ã¡Î, ÁШÃ, ¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢A)§¸¡ÂõÒòà÷, ®§Ã¡Î, ÁШÃ, ¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢A)§¸¡ÂõÒòà÷, ®§Ã¡Î, ÁШÃ, ¾¢Õ¦¿ø§ÅÄ¢ B)§ºÄõ, ¾÷ÁÒ¡¢, ¿£Ä¸¢¡¢ C)ÒÐ째¡ð¨¼, ¾¢ÕáôÀûÇ¢ ÁüÚõ ¸¡Å¢¡¢ ¦¼ø¼¡ D)¸¡Å¢¡¢ ¦¼ø¼¡, À¡Ä¡Ú ¿£÷À¢ÊôÒ À̾¢ ÁüÚõ À¡ñÊ¡¢
 • PoornimaM22

  Mar. 13, 2020
 • pilotsanthosh1143

  Nov. 19, 2015

tnpsc group 1 main examination study materials books online

Vistos

Vistos totais

1.502

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

6

Ações

Baixados

31

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

2

×