O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การปฏิรูปศาสนา

21.304 visualizações

Publicada em

ในคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 ได้เกิดเหตุการณ์สำคัญอีกประการคือ การปฏิรูปศาสนา ซึ่งคริสต์ศาสนาได้แตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆโดยแต่ละนิกาย มีลักษณะเป็นศาสนาประจำชาติมากขึ้น
สาเหตุของการปฏิรูปศาสนา
1. ความเป็นอยู่ของสันตะปาปาและพระชั้นสูงมีความฟุ่มเฟือย
2. สันตะปาปาผู้ปกครองฝ่ายศาสนจักร มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงโรม ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของยุโรป เข้าไปครอบงำ รัฐต่างๆในเยอรมัน
3. ศาสนจักรมุ่งเน้นพิธีกรรมมากเกินไป
4. สันตะปาปาจูเลียสที่ 2 และสันตะปาปาลีโอที่ 10 ต้องการงบประมาณในการก่อสร้างมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม
การเริ่มปฏิรูปศาสนา
1. การขายใบยกเลิกบาป
2. มาร์ติน ลูเทอร์ ได้รับคำสั่งจากจักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ให้ไปเข้าประชุมสภาแห่งเวิร์ม
3. เจ้านายในเยอรมันแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย
4. นิกายลูเทอร์มีหลักปฏิบัติ การดำเนินงาน พิธีกรรมทางศาสนา และลักษณะของนักบวชเป็นแบบคาทอลิก
การปฏิรูปคริสต์ศาสนาได้ขยายตัวจากเยอรมันไปยังประเทศอื่นๆในยุโรป มีผู้นำในการปฏิรูป เช่น
1. จอห์น คาลวิน ชาวฝรั่งเศส ผู้เห็นด้วยกับความคิดของมาร์ติน ลูเทอร์ ได้หนีพวกคาทอลิกจากฝรั่งเศสไปตั้งนิกายคาลวิน เป็นโปรเตสแตนต์นิกายที่ 2
2. พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งประเทศอังกฤษ มีพระราชปร

Publicada em: Educação
 • Dating for everyone is here: ♥♥♥ http://bit.ly/2F4cEJi ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F4cEJi ❶❶❶
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

การปฏิรูปศาสนา

 1. 1. ในคริสต์ศตวรรษที่ 15-16 ได้เกิดเหตุการณ์ สาคัญอีกประการคือ การปฏิรูปศาสนา ซึ่งคริสต์ ศาสนาได้แตกแยกออกเป็นนิกายต่างๆโดยแต่ละ นิกาย มีลักษณะเป็นศาสนาประจาชาติมากขึ้น
 2. 2. ความเป็นอยู่ของสันตะปาปาและพระชั้นสูงมีความ ฟุ่มเฟือย ขัดต่อความรู้สึกที่ว่าพระควรจะมีความ เป็นอยู่ที่เรียบง่าย อีกทั้งพระเรียกเก็บภาษีสูงขึ้น มี การซื้อขายตา แหน่งกัน ชาวยุโรปมีความรู้มากขึ้น จึง ไม่เชื่อคา สั่งสอนของฝ่ายศาสนจักร เกิดความคิดที่จะ ปรับปรุงศาสนาให้บริสุทธ์ิ
 3. 3. สันตะปาปาผู้ปกครองฝ่ายศาสนจักร มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุง โรม ได้เข้าไปมีส่วนร่วมทางการเมืองของยุโรป เข้าไป ครอบงา รัฐต่างๆในเยอรมัน ทา ให้แคว้นต่างๆต้องการเป็น อิสระจากจักรพรรดิแห่งจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิและ จากผู้ที่รักษาอา นาจของคริสตจักรคือ สันตะปาปา ศาสนจักรมุ่งเน้นพิธีกรรมมากเกินไป ทา ให้ประชาชน ต้องการทา ความเข้าใจหลักธรรมทางศาสนามากขึ้น จนมีนัก คิดเสนอว่ามนุษย์ควรเข้าถึงพระเจ้าและทา ความเข้าใจใน คัมภีร์ไบเบิล ด้วยตนเองมากกว่าผ่านพิธีกรรม
 4. 4. สันตะปาปาจูเลียสที่ 2 และ สันตะปาปาลีโอที่ 10 ต้องการ งบประมาณในการก่อสร้างมหา วิหารเซนต์ปีเตอร์ที่กรุงโรม จึงส่ง สมณะทูตมาขายใบยกโทษบาป ใน ดินแดนเยอรมัน แต่ด้วยภาวะทาง สังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง ไป ทา ให้เกิดกลุ่มต่อต้านคริสตจักร หลายกลุ่มด้วยกัน ทั้งขุนนาง นักคิด และปัญญาชนในเยอรมัน มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 5. 5. สันตะปาปาจูเลียสที่ 2 (Julius II ค.ศ. 1506-1514) สันตะปาปาลีโอที่10 (Leo X ค.ศ.1514-1521)
 6. 6. การเริ่มปฏิรูปศาสนา
 7. 7. การขายใบยกเลิกบาป ทา ให้ มาร์ติน ลูเทอร์นักบวชชาว เยอรมันประท้วงด้วยการปิดประกาศคา ประท้วง 95 ข้อ หน้ามหาวิหารแห่งเมืองวิทเทนแบร์ก ได้ประกาศว่า สันตะปาปาไม่ควรเก็บภาษีในเยอรมันเพื่อนาไปสร้างมหา วิหารเซนต์ปีเตอร์และ สันตะปาปาไม่ได้เป็นบุคคลเพียงผู้ เดียวที่จะนา พามนุษย์ไปสู่พระเจ้า ประกาศดังกล่าวถือว่า เป็นการประท้วง ที่มีต่อศาสนจักรอันเป็นที่มาของนิกาย โปรเตสแตนต์ คา ประกาศของเขาได้รับการสนับสนุน อย่างกว้างขวางในเขตเยอรมัน
 8. 8. การขายใบยกเลิกบาป ninety-five theses
 9. 9. การตอกคาประท้วง 95 ข้อที่ประตู โบสถ์วิทเทนแบร์ก (Wittenburg) มาร์ติน ลูเทอร์ ใบยกเลิกบาป
 10. 10. ค.ศ. 1521 มาร์ติน ลูเทอร์ได้รับคา สั่งจากจักรพรรดิชาลส์ที่ 5 ให้ ไปเข้าประชุมสภาแห่งเวิร์ม เขาถูกกล่าวหาว่ามีท่าทีเป็นปฏิปักษ์ต่อ คริสต์ศาสนาและเป็นบุคคลนอกศาสนา แต่เจ้าผู้ครองแคว้นแซก โซนีได้อุปถัมภ์เขาไว้ และเขาได้แปลคัมภีร์ไบเบิลจากภาษาละติน มาเป็นภาษาเยอรมัน ทา ให้ความรู้ทางศาสนาเป็นที่แพร่หลายในหมู่ ประชาชนเพิ่มมากขึ้น และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาการของ วรรณกรรมภาษาเยอรมัน
 11. 11. จักรพรรดิชาลส์ที่ 5 (Charles V ค.ศ.1519 – 1556) แห่งจักรวรรดิโรมัน สภาเมืองเวิร์ม (Diet of Worms)
 12. 12. พระคัมภีร์ฉบับภาษาเยอรมันของลูเธอร์ ราชอาณาจักรแซกโซนีเป็นส่วน หนึ่งจักรวรรดิโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ
 13. 13. ช่วงหลังจากนั้น เจ้านายในเยอรมันแตกแยกออกเป็น 2 ฝ่าย ได้แก่ 1. ฝ่ายเจ้าผู้ครองแคว้นทางเหนือ ซึ่งสนับสนุน มาร์ติน ลูเทอร์ 2. ฝ่ายเจ้าผู้ครองแคว้นทางใต้ ซึ่งสนับสนุนคริสตจักร โรมันคาทอลิกที่กรุงโรม ทา ให้เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น ในค.ศ.1546 ในที่สุดก็มีการ สงบศึก โดยการทา สนธิสัญญาสันติภาพแห่งเอากส์บูร์ก โดยให้ทาง เจ้าชายเยอรมันและแคว้นของพระองค์มีสิทธิที่จะเลือกนับถือนิกายลู เทอร์หรือนิกายโรมันคาทอลิก
 14. 14. Peace of Augsburg การทาสนธิสัญญาสันติภาพแห่งเอากส์บูร์ก
 15. 15. นิกายลูเทอร์มีหลักปฏิบัติ การดา เนินงาน พิธีกรรมทางศาสนา และลักษณะของนักบวชเป็นแบบคาทอลิก แต่นักบวชใน นิกายลูเทอร์เป็นเพียงผู้สอนศาสนาจึงสามารถมีครอบครัวได้ มีการรักษาพิธีกรรมบางข้อไว้ เช่น ศีลจุ่ม และศีลมหาสนิท นิกายนี้มีกรอบความคิดว่าความหลุดพ้นทางวิญญาณของชาว คริสต์จะสามารถมีได้ก็เนื่องจากการยึดมั่นในพระผู้เป็นเจ้าจน พระองค์ทรงเมตตาเท่านั้น
 16. 16. การปฏิรูปคริสต์ศาสนาได้ขยายตัวจากเยอรมันไป ยังประเทศอื่นๆในยุโรป มีผู้นาในการปฏิรูป เช่น จอห์น คาลวิน ชาวฝรั่งเศส ผู้เห็นด้วยกับความคิดของมาร์ ติน ลูเทอร์ได้หนีพวกคาทอลิกจากฝรั่งเศสไปตั้งนิกายคาลวิน เป็น โปรเตสแตนต์นิกายที่ 2 ในสวิตเซอร์แลนด์ จอห์น คาลวิน (John Calvin ค.ศ.1509 - 1564) หลักคาสอนของคริสตศาสนา
 17. 17. พระเจ้าเฮนรีที่ 8 แห่งประเทศ อังกฤษ มีพระราชประสงค์ที่จะหย่า ขาดกับพระนางแคทเธอรีนแห่งอะรา กอน แต่สันตะปาปาจัดการให้ไม่ได้ รัฐสภาอังกฤษจึงออกกฎหมายตั้งพระ เจ้าเฮนรีที่ 8 เป็นประมุขทางศาสนาใน ประเทศอังกฤษ ไม่ขึ้นต่อคริสตจักรที่ กรุงโรม เรียกนิกายใหม่นี้ว่า นิกาย อังกฤษหรือนิกายแองกลิคัน การขอหย่าร้างของพระเจ้าเฮนรีที่ 8
 18. 18. นางแคทเธอรีนแห่งอะรากอน (Catherine of Aragon ค.ศ.1485 - 1536) พระเจ้าเฮนรีที่ 8 (Henry VIII ค.ศ.1509 - 1547)
 19. 19. ผลของการปฏิรูปทางศาสนาได้ก่อให้เกิดนิกาย โปรเตสแตนต์ขึ้น โดยแบ่งเป็น 3 นิกายสาคัญ คือ 1. นิกายลูเทอร์แพร่หลายในเยอรมันและประเทศกลุ่ม สแกนดิเนเวีย 2. นิกายคาลวิน แพร่หลายใน สวิตเซอร์แลนด์ ฝรั่งเศส เนเธอร์แลนด์และสกอตแลนด์ 3. นิกายอังกฤษหรือแองกลิคัน เป็นนิกายประจา ประเทศอังกฤษ
 20. 20. เมื่อเกิดการปฏิรูปศาสนาในดินแดนส่วนต่างๆของ ยุโรป คริสตจักรที่กรุงโรมได้พยายามต่อต้าน ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่
 21. 21. 1. ศาสนจักรได้จัดการประชุมสังคายนาพระศาสนาที่เมือง เทรนต์(The Council of Trent) ใน ค.ศ.1545 การประชุม ดังกล่าวใช้เวลาถึง 18 ปี สิ้นสุดใน ค.ศ.1563 โดยมี บทสรุปดังนี้ - สันตะปาปาทรงเป็นประมุขของคริสต์ศาสนา - การประกาศหลักธรรมทางศาสนาต้องให้ศาสน จักรเป็นผู้ประกาศแก่ศาสนิกชน - คัมภีร์ไบเบิลยังต้องเป็นภาษาละติน
 22. 22. - ยกเลิกการขายใบยกโทษบาปและตา แหน่งทางศาสนา มีการกา หนดระเบียบวินัย มาตรฐานของการศึกษาของพระ และให้ใช้ภาษาพื้นเมืองในการสอนศาสนา จัดการประชุมสังคายนาพระศาสนาที่เมืองเทรนต์
 23. 23. 2. การจัดต้งัสมาคมเยซูอิทซ์(The Jesuits) ที่เน้นการศึกษา วิทยาการใหม่เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและให้ การศึกษาให้แก่บุตรหลานชาวคาทอลิก เพื่อจะได้ไม่เปลี่ยนไป เป็นโปรเตสแตนต์ อิกนาทิอุส โลโยลา (Ignatius Loyola) Loyola คุกเข่าต่อ พระสันตปาปาพอลที่3
 24. 24. 3. ศาสนจักรได้ต้งัศาลศาสนาเพื่อลงโทษพวกนอกศาสนา โดย ศาลศาสนาได้พิจารณาความผิดของพวกนอกศาสนาคาทอลิก และชาวคาทอลิกที่มีความคิดเห็นแตกต่างจาก ศาสนจักร ซึ่งมี การลงโทษโดยการเผาคนผิดทั้งเป็น
 25. 25. การต่อต้านการปฏิรูปศาสนาของคริสตจักรที่กรุง โรมกระทา ได้ผล คือ นิกายโรมันคาทอลิกสามารถป้องกัน ไม่ให้ศาสนิกชนโรมันคาทอลิกหันไปนับถือนิกาย โปรเตสแตนต์ เพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่สามารถดึงศาสนิกชน โปรเตสแตนต์ให้กลับมานับถือนิกายโรมันคาทอลิกได้
 26. 26. ผลของการปฏิรูปศาสนา การปฏิรูปศาสนาได้ก่อให้เกิดผลกระทบที่สาคัญต่อ ชาติต่างๆในยุโรป ได้แก่
 27. 27. 1. คริสตจักรตะวันตกแตกแยกออกเป็น 2 นิกาย คือ 1.1 นิกายโรมันคาทอลิก ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่กรุง โรม มีสันตะปาปาเป็นประมุข 1.2 นิกายโปรเตสแตนต์ ซึ่งแยกเป็นนิกายต่างๆ ใน ประเทศทางภาคเหนือของยุโรป ความเป็นเอกภาพทาง ศาสนาของยุโรปสิ้นสุดลง 2. เกิดกระแสชาตินิยมในประเทศต่างๆเช่น กรณีที่มาร์ติน ลูเทอร์หนุนให้เจ้าผู้ครองรัฐต่างๆ ในเยอรมันต่อต้าน จักรพรรดิแห่งอาณาจักรโรมันอันศักด์ิสิทธ์ิ ผู้ที่นับถือนิกาย คาลวินในเนเธอร์แลนด์ส่วนที่เป็นเจ้าของสเปนต่อต้าน กษัตริย์สเปนจะได้รับเอกราช
 28. 28. 3. เกิดการแข่งขันระหว่างนิกายต่างๆการ ปรับปรุงสิ่งที่บกพร่องเพื่อเรียก ศรัทธาและก่อให้เกิด ขันติธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้นับถือนิกายต่างกัน 4. สภาพสังคมเปลี่ยนแปลงไป นิกาย โปรเตสแตนต์ได้สนับสนุนการประกอบอาชีพด้าน การค้าและอุตสาหกรรม ทา ให้ระบบทุนนิยมในยุโรป เจริญเติบโต
 29. 29. 5. ระบอบรัฐชาติแข็งแกร่งขึ้น การเกิดนิกาย โปรเตสแตนต์ได้ส่งเสริมวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น เช่น การแปลคัมภีร์เป็นภาษาท้องถิ่น และยังส่งเสริมอา นาจของ ผู้ปกครอง ได้แก่ กษัตริย์ในฐานะตัวแทนของพระเป็นเจ้า ในการปกครองประเทศ จึงเท่ากับส่งเสริมระบอบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์โดยปริยาย
 30. 30. 6. ผลของการแตกแยกทาง ศาสนา ทา ให้เกิดสงครามศาสนาขึ้น ในยุโรปหลายครั้ง เช่น สงคราม ศาสนาในเยอรมนีสงครามศาสนา ในประเทศฝรั่งเศส สงครามสามสิบ ปี การเกิดสงครามศาสนาทา ให้ สถาบันกษัตริย์มีอา นาจเหนือ คริสตจักรในที่สุด เพราะสันตะปาปา ต้องอาศัยอา นาจของกษัตริย์ที่นับถือ คาทอลิกทา การต่อต้าน กษัตริย์ที่นับ ถือโปรเตสแตนต์
 31. 31. แผนที่สงครามสามสิบปี
 32. 32. สงครามสามสิบปี สงครามศาสนาที่ฝรั่งเศส
 33. 33. 1. นางสาวจิราพัชร จีระพิวัฒน์ เลขที่ 42 2. นางสาวสุภัฎฎา โพธ์ิแก้ว เลขที่49 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6.5 เสนอ อาจารย์ปรางค์สุวรรณ ศักด์ิโสภณกุล

×