O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

40th issue janta_ka_aaina

490 visualizações

Publicada em

Publicada em: Notícias e política
  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

40th issue janta_ka_aaina

  1. 1. pevelee keâe DeeF&vee MAHHIN 07752/13/1/2010- TCPostal Regd. No. : MH/MR/East/210/2011 www.aainanews.blogspot.com Je<e& ë 1 DebkeÀ ë 40 cetu³e ë 2 ªHe³ee efoveebkeÀ ë 6 Ôãñ 12 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 He=<þ ë8 ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäºãÊ¡À ‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀãñ- ½ãìâºãƒÃ ÖãƒÃ‡ãŠãñ›Ã -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã 2383/2010 ½ãò ½ãìâºãƒÃ „ÞÞã ‚ããÀãñ¹ããè ãä•ã¶Öò ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã Öì‚ãã Öõ ‚ãããäŒãÀ‡ãŠãÀ ØããñÊããèºããÀ ‡ãñŠ ÊããñØããò ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ‡ãñŠ ¶¾ãã¾ãã£ããèÍã †. 1) Ñããè½ã¦ããè Íãì¼ããâØããè ¹ãÀÍãìÀã½ã ãäÍãâªñ (¹ãÆÌã¦ãÇãŠ) 2) ¹ãƇãŠãÍã £ãîÀãè 3)‡ãñŠ ÔãâÜãÓãà ‡ãŠã ¶ã¦ããè•ãã Ôãã½ã¶ãñ ‚ãã †½ã. Œãã¶ããäÌãÊã‡ãŠÀ ‚ããõÀ ¾ãî. ¡ãè. Àã•ã¶ã ½ãÖã•ã¶ã 4) Àã•ã¶ã Ôããè. ¹ãÌããÀ 5) ̾ãâ‡ãŠ›ñÍã ãä½ãÔãßñ 6) ãäÌãÊããÔãÖãè Øã¾ãã, ½ãìâºãƒÃ ÖãƒÃ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ †Ôã. ÔããÊãÌããè ‡ãñŠ Œã⡹ããèŸ ´ãÀã ã䪆 ¾ãñ…Ôã 7) ãä¶ãÌãð¦¦ããè ÍããäÍãÌã¡ñ‡ãŠÀ 8) ª¦¦ããÀã½ã ‡ãŠã¦ã‡ãŠÀ 9) •ã¾ãÑããè‚ããÀ. †. ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò £ããñŒãã£ãü¡ãè ‡ãñŠ Øㆠ‚ããªñÍã ã䪾ãã Øã¾ãã ©ããý ¶ããèÞãñ £ã¶ããÌã¡ñ 10) ÔãƒÃªã ÍãñŒã 11) ãäÌã•ã¾ã Àã¥ãñ, 12) ¹ãƇãŠãÍã ‚ã•ãØããÌã‡ãŠÀ¦ã֦㠂ããÀãñãä¹ã¾ããò ‡ãŠãñ ãä•ã½½ãñªãÀ ãä Ê ãŒãñ ‚ããÅãñ ã ä ¹ ã¾ããò ¹ãÀ †¹ãŠ. ãäºãÊ¡À 13) À½ãã‡ãŠãâ¦ã •ãã£ãÌã 14) ÍãÀª •ãã£ãÌã 15 ) ãä‡ãŠÀ¥ã •ãã£ãÌã (ãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ‡ãâŠÔ›È‡ã‹Íã¶ã ¼ãããäØãªãÀ) ƒ¶ã ÔããÀñ ‚ããÀãñãä¹ã¾ããò ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠŸÖÀã¦ãñ Öì† „¶Öò 15 ã䪶㠇ãñŠ ‚ãâªÀ ‚ããƒÃ . ‚ããÀ. ¹ãÀ ‡ãŠã¾ãÃ Ì ããÖãè ¼ããÀ¦ããè¾ã ªâ¡ ãäÌã£ãã¶ã ÔãâãäÖ¦ãã ‡ãŠãè £ããÀã 420, 465, 466, 467,ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ‡ãŠã ‚ããªñÍã ªñ ã䪾ããý ‡ãŠÀ‡ãñŠ „¶ã ¹ãÀ ‡ãñŠÔã ª•ãà ãä‡ãŠ¾ãã 468, 474, 34, 114 ‡ãñŠ ¦ã֦㠆¹ãŠ. ‚ããƒÃ. ‚ããÀ. ª•ãà ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããÊãñãä‡ãŠ¶ã ¹ãìãäÊãÔã ‚ããõÀ À㕾㠂ã¼ããè •ãã†ý ©ããý Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãºã ¦ã‡ãŠ ƒ¶ã‡ãŠãè ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ¶ãÖãé ÖìƒÃ ©ããèý ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ 15 ã䪶ã¼ããè ‚ããÀãñãä¹ã¾ããñ ‡ãŠãñ ºãÞãã¶ãñ ½ãò ÊãØããè „ÞÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ‡ãñ Š ‡ãñŠ ‚ãâªÀ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãŠãñ Ôã¼ããè ‚ããÀãñãä¹ã¾ããò ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ¦ã֦㠇ãŠãÀÃÌããƒÃ ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ‚ããªñÍã ã䪾ãã Öõý ‚ããÀãñãä¹ã¾ããò ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ‡ãŠã¶ãî¶ããèÖìƒÃ Öõ ‚ããõÀ ÊããñØããò ‡ãñŠ ÜãÀãò ‡ãŠãñ ¦ããñ¡¶ãñ ü ¶¾ãã¾ãã£ããèÍã Œãã¶ããäÌãÊã‡ãŠÀ ‚ããõÀ ‡ãŠãÀÃÌããƒÃ ¾ãã¶ããè „¶ã‡ãŠãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀ ‡ãŠÀ‡ãñŠ „¶ãÔãñ ¹ãã㜠‡ãŠãè •ãㆠ‚ããõÀ½ãò ÊãØããè ÖìƒÃ Öõý ¶¾ãã¾ãã£ããèÍã ÔããÊãÌããè ¶ãñ ¹ãìãäÊãÔã ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè ƒÔã ¹ãÀ ‡ãŠã¾ãÃÌããÖãè ‚ããõÀ ÍããÔã¶ã ‡ãñŠ ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ¹ãì¶ãÌãÃÔã¶ã ÔããÀñ ‡ãŠãØã•ãã¦ããò ‡ãŠãñ •ãº¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãㆠ‚ããõÀ Ôãºãî¦ããò ‡ãŠãñ ƒ‡ãŠ›áŸã ãä‡ãŠ¾ãã ãä‰ãŠãä½ã¶ãÊã ãäÀ› ãä¹ã›ãèÍã¶ã ¹ãÆÍããÔã¶ã Ôãñ ¹ãîœã ½ãÖãè¶ããò ºããè¦ã¶ãñ ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ‡ã‹¾ããò ¶ãÖãé Öìƒ? ½ãÖãÀãÓ›È ¾ããñ•ã¶ãã(ÍãñÓã ¹ãðÓŸ 2 ¹ãÀ... ) à •ãã†ý 15 ã䪶㠇ãŠã Ôã½ã¾ã Öõ ¹ãìãäÊãÔã •ãʪ ‡ãŠÀãñ ‡ãŠãÀÃÌããƒÃý 28 ÔããÊã ‡ãŠãè ¶ããõ‡ãŠÀãè, ¹ãòÍã¶ã 500 ¹ã¾ãñ -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ãäÊㆠÔãü¡‡ãŠ ¹ãÀ ‚ãã¶ãã ¹ãü¡ã ý 2 Ôãã©ã ½ãò ºãì•ãìØãà Öãñ¶ãñ ‡ãñŠ ¶ãã¦ãñ ½ãì¢ãñ ½ãò ºãªÊããÌã ‚ãã¶ãã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ØãÀãèºã ãäÌãÀãñ£ããè ãä¶ããä¦ã ¹ãŠÀÌãÀãè ‡ãŠãñ ºããâ³ã (¹ãî) ½ãò ÔãÌãÃÑããä½ã‡ãŠ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã ½ãò ‡ãŠãñƒÃ œì›, ¾ãã¨ãã ½ãñ œì› ÞãããäÖ† ÔããÊããñ Ôãñ Ö½ããÀãè‡ãñŠ ¦ã֦㠽ãìºãƒÃ ½ãò ‡ãŠƒÃ ‡ãŠãÀŒãã¶ãñ ãä½ãÊãñ â ÔãâÜ㛶ãã, ½ãìºãƒÃ ‡ãñŠ ‚ããÖÌãã¶ã ¹ãÀ â ¶ãÖãé ãä½ãÊã¦ããè, ½ãâÖØããƒÃ ƒ¦ã¶ããè •¾ããªã ¹ãòÍã¶ã ºã¤ãè ¶ãÖãé Öõ Ö½ã ÔããÊããñ ÔããÊã ÔãÌãà Ñããä½ã‡ãŠ ÔãâÜ㛶ãã,½ãìºãƒÃ ƒÔã â ºãì¤ã Öãñ¦ãã Öõ ƒÔã ãäÊㆠ„¶‡ãŠãñ ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã üºã¶ª Öãñ Øã†, ½ãìºãƒÃ ‡ãŠãñ ÍãâÜããƒÃ ‡ãñŠ â Ö•ããÀãò ºãì•ãìØãà ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè, ½ã•ãªîÀ •ããññ Öõ ãä‡ãŠ •ããè¶ãã ½ãìã͇ãŠÊã Öãñ ÀÖã Ööý 55 ä ƒ¦ã¶ãã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ ãä¹ãŠÀ ¼ããè ƒ¦ã¶ãñ ½ããñÞãó ‡ãñŠ ¦ã֦㠺ããè ‡ãñŠ ‚ã㽺Æã, „ª¾ã ñ ½ãò ¼ããè œì› Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† 50 ÔããÊã ‡ãñŠÔãÀ‡ãŠãÀãè Ôã¹ã¶ãñ ‡ãŠãè Ìã•ãÖ Ôãñ ÊããŒããò ‡ãŠ¼ããè ‡ãŠÀŒãã¶ãñ ãä½ãÊãò ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ ÌãÓããê¾ã ÌãÔãâ¦ã ¼ããñÍãÊãò ¶ãñ 28 ÔããÊ㠇㊽㠹ãòÍã¶ã ãä½ãÊã¦ããè Ööý •ãºããä‡ãŠ ‚ãã½ãªãÀ ¼ã›á›, ¶ã⪠¹ãƇãŠãÍã, ãäÌã•ã¾ã „¹ãÀ ‡ãñŠ ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãŠãñ 100 % ¹ãñÍãâ¶ã½ã•ãªîÀ ºãñÀãñ•ãØããÀ Öãñ Øã†ý „¶ã‡ãŠã ©ãñ, ¶ãñ †‡ãŠ ãäÌãÍããÊã ½ããñÞããà àãñãä¨ã¾ã ‡ãŠãñãÖ¶ãîÀ ãä½ãÊã ½ãò ‡ãŠã½ã ãä‡ãŠ¾ãã, ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ä ‚ããõÀ ŒããÔãªãÀ ãäÔã¹ãŠ ¹ããâÞã ÔããÊã ‡ãŠã½ã ‡ãìŠÊã‡ãŠ¶ããè, ¶ãñ àãñ¨ããè¾ã ¼ããäÌãÓ¾ã ãä¶ããä£ã ãä½ãÊã¶ãã ÞãããäÖ†ý ƒÔã ãä¶ã¾ã½ã ‡ãŠãñ À®ºãÖì¦ã ‡ãŠ½ã ¹ãõÔãã ªñ‡ãŠÀ ãä½ãÊãñ ºã⪠‡ãŠÀ ¼ããäÌãÓ¾ã ãä¶ããä£ã ‚ãã¾ãì‡ã‹¦ã ¦ã‡ãŠ ãä¶ã‡ãŠãÊãã ãä‡ãŠ ½ãì¢ãñ Ôã¹ãÊ 500 ¹ã¾ãñ Öãè ãä½ãÊã¦ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠֕ããÀ ¹ã¾ãñ ‡ãŠãè ¹ãòÍã¶ã ‚ãã¾ãì‡ã‹¦ã •ãØããäªÍã ¦ããºãò ‡ãŠãñ ãä¶ãÌãñª¶ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¶ãã ããäÖ† ãä•ãÔã½ãò ‡ãŠÖã Øã¾ããªãè ØãƒÃ, •ããñ ÊããñØã 30-30 ÔããÊã Ôãñ †Ìãâ ‚ã¹ã¶ããè ‚ããÌãã•ã ºãìÊã⪠‡ãŠãè ‚ããõÀ Öõ ãäÔã¹ãÊ 500 ¹ã¾ãò ½ãò ½ãò ‚ã¹ã¶ãã ‡ãñŠ և㊪ãÀ ºã¶ã •ãã¦ãñ Ööý ãäÌã•ã¾ã ãäÍãâª, ñ Ôããõ¹ãã ‚ãã¾ãì‡ã‹¦ã ¶ãñ ‚ããÍÌããÔã¶ã ã䪾ãã Öõ ¹ãƃÌãñ› Ôãñ‡ã‹›À ½ãò 20 Ôãñ ‡ãŠ½ã ‚ããõÀ ÇãŠãÀŒãã¶ããò ½ãò ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ ©ãñ „¶ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè ¹ãòÍã¶ã ‡ãŠ½ã Ôãñ ‡ãŠ½ã 7500 ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ãã䦶㠇ãŠã ŒãÞããà ‡ãõŠÔãñ 45 ÌãÓããê¾ã ‡ãŠãñ 350 ¹ã¾ãñ ½ããäÖ¶ãã ãä‡ãŠ ƒ¶ã ½ããâØããò ‡ãŠãñ ½ãâ¨ããÊã¾ã ¼ãñ•ãã ‡ãŠãñ.‚ããñ¹ãÆ›ãèÌã Ôãñ‡ã‹›À ½ãò 50 Ôãñ ‡ãŠ½ã ñ½ãã¨ã 200 ¹ã¾ãñ Ôãñ 1200 ½ãã¨ã ¹ã¾ãñ ½ããäÖ¶ãã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ½ããâØã ‡ãŠãè •ã¶ã¦ãã ÞãÊãã„âØãã ½ãì¢ãñ ¡ã¾ããäºãã䛕㠇ãŠãè ãäºã½ããÀãè ¹ãòÍã¶ã ãä½ãÊã¦ãã Öõ „¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ •ãã†Øããý ƒÔã ãä¶ãÌãñª¶ã ½ãò ½ããâØãñ ©ããè ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè Öãñ ¦ããñ „¹ãÀ ¹ãÆãñÌããä¡¡ñ›¹ãñ¶Íã¶ã ãä½ãÊã¦ãñ Ööý Ö•ããÀãò ½ã•ãªîÀ ‡ãñŠ ‚ããƒÃ¶ãã ¶ãñ ƒ¶Öãè ÊããñØããò ½ãò Ôãñ ‡ã슜 Öõ ƒ¦ã¶ãñ ¹ã¾ãñ ½ãò ¦ããñ ªÌããƒÃ¾ãã ¼ããè ºãÞÞããñ ‡ãŠãè ¹ãü¤ãƒÃ ƒ¦ã¶ããè ½ãÖâØããè Öõ ‚ã¹ãÀ ‡ãŠãè ¹ãòÍã¶ã ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò Ôãì£ããÀ Öãñ¶ãã ¹ã⊥¡ ÊããØãì ¶ãÖãè Öãñ¦ãã Öõ ƒÔã‡ãŠãò‚ã¼ããè 50 ÔããÊã Ôãñ „¹ãÀ Ööý „¶‡ãŠãè Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠãè „•ããØãÀ Àã½ã 60 ÌãÓããê¾ã, ¶ãÖãèâ ‚ãã¦ããè Öõ ƒÔãÔãñ •¾ããªã ¹ãõÔãã ¦ããñ Ôãñ Œãã¶ãñ ¹ããè¶ãñ ‡ãñŠ ªã½ã ºãü¤¦ãñ •ãã ÀÖñ ÞãããäÖ† 2003 Ôãñ ¹ãòÍã¶ã ½ãò ‡ãŠãñƒÃ À- Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ‡ã‹¾ããñãä‡ãŠ ãä½ãÊã¹ãòÍã¶ã ºã¤ãè ¶ãÖãé Ööý ºãî¤ñ ½ã•ãªîÀ ü ‡ãŠãñãÖ¶ãîÀ ãä½ãÊã ¶ãâ. 1 ½ãò 25 ÔããÊã ä ãä¼ãŒããÀãè ‡ãŠ½ããÊãñ¦ãã Öõý 325 ¹ã¾ãñ Ööý „¹ãÀ Ôãñ ãäºã½ãããäÀ¾ããâ ÊãØããè ÀÖ¦ããè Ööý ºãü¤ãñ¦ãÀãè ¶ãÖãé ÖìƒÃ Ööý ¹ãòÍã¶ã ºãü¤¶ããè ½ãããäÊã‡ãŠ ƒÔã‡ãŠã ¹ãŠã¾ãªã „Ÿã¦ãñ‡ãŠ½ãÃÞããÀãè ãä•ã¶ã‡ãŠãè „½ãÆ ‚ã¼ããè ‚ããÀã½ã ‡ãŠã½ã ãä‡ãŠ¾ãã „¶Öãò¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ½ãì¢ãñ ½ããäÖ¶ãñ ½ãã¨ã ½ããäÖ¶ãã ¹ãòÍã¶ã ¹ãã¶ãñ ÌããÊãñ •ãØØã¶ãã©ã â ֽ㠇ãõŠÔãñ ¾ãÖ ãä•ãâªØããè ºããè¦ãã ÀÖñ Öõ ƒÔãñ ÞãããäÖ†ý 7500 ¹ã¾ãñ ¹ãòÍã¶ã Öãñ¶ããè Öõ ‡ãñŠ¶³ ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ¼ããè ƒÔã‡ãñŠ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè Ööý „¶ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ և㊠‡ãñŠ ½ãò ãäÔã¹ãÊ 1100 ¹ã¾ãñ Öãè ãä½ãÊã¦ãñ Ööý ½ããÂãä¦ã ¶ãñ ‡ãŠÖã ¹ãòÍã¶ã Ôãâºãâã£ã¦ã ‡ãŠã¶ãî¶ã ä Ö½ã Öãè •ãã¶ã¦ãñ Ööý ÞãããäÖ†ý ãäÀ›ã¾ã¡Ã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ã‹¾ããò ãä‡ãŠ ¹ãÆãä¦ã •ãÌããºã ªñÖ Öãñ¶ãã ÞãããäÖ†ý
  2. 2. efoveebkeÀ ë 6 Ôãñ 12 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 2ãäÌã¶ãã¾ã‡ãŠ Ôãñ¶ã ‡ãŠãñ ãäÀÖã ‡ãŠÀãñ, ãäÀÖã ‡ãŠÀãñ -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ‚ãã¶ã⪠¹ã›Ìã£ãöã, Ôããè½ããâ¦ããè £ãÆìÌã, ¡õãä¶ã¾ãÊã ¹ãñÍãñ Ôãñ ãäÍãÍãì ãäÞããä‡ãŠ¦Ôã‡ãŠ ¡ãù. ãäÌã¶ãã¾ã‡ãŠ ½ãã•ãØããâÌã‡ãŠÀ, •¾ããñãä¦ã ¹ãì¶ãÌãã¶ããè •ãõÔãñ ‡ãŠƒÃÔãñ¶ã ‡ãŠãñ œ¦¦ããèÔãØãü¤ ‡ãŠãè ‚ãªãÊã¦ã ¶ãñ ªñÍã³ãñÖãè ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããÃ, ½ããõ•ãîª ©ãñý ƒÔã ãäÌãÀãñ£ã ¹ãƪÍãöã‡ãŠã ‚ããÀãñ¹ã ÊãØãã‡ãŠÀ „¶ã ¹ãÀ ‚ãã•ããèÌã¶ã ‡ãñŠ ‚ãÊããÌãã ¹ã›Ìã£ãö㠶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``Ö½ããÀñ‡ãŠãÀãÌããÔã ‡ãŠãè Ôã•ãã Ôãì¶ãã ªãè ØãƒÃ, ãäÌã¶ãã¾ã‡ãŠ ÔãâãÌã£ãã¶ã ‡ãŠã ‡ãŠ¦Êã Öãñ ÀÖã Öõ, ãäÌã¶ãã¾ã‡ãŠ äÔãñ¶ã ¹ãÖÊãñ ÍãŒÔã ©ãñ, ãä•ã¶Öãò¶ãñ ÔãÊãÌãã •ã졽ã î Ôãñ¶ã ‚ããõÀ „¶ã‡ãñŠ •ãõÔãñ ºãÖì¦ã ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà •ãñÊã‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ÀãÓ›Èã¾ã Ô¦ãÀ ¹ãÀ ‚ããä¼ã¾ãã¶ã è ½ãò Ööý „¶ã‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ ØãÊã¦ããè ¶ãÖãé Öõý •ãºããä‡ãŠÞãÊãã¾ãã ©ãã, ãäÌã¶ãã¾ã‡ãŠ Ôãñ¶ã ¹ãÀ ‚ããÀãñ¹ããò ‡ãŠãñ Ìããñ Ö½ããÀñ և㊠‡ãñŠ ãäÊㆠÊãü¡ ÀÖñ ©ãñý½ãã¶ãÌã ‚ããä£ã‡ãŠãÀ ÔãâØ㟶ã ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè •ãã¾ãâÔãñ¶ã Øã칦ãã - •ãºã ¦ã‡ãŠ ֽ㠂ã¹ã¶ãñ ûÔãããä•ãÍã ºã¦ãã¦ãñ Ööý և㊠‡ãŠ ãñ Êㆠ‚ããØãñ ¶ãÖãé ‚ãã†âØãñ, ¦ããñ ÔãÀ‡ãŠãÀ ä ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ãäÌã¶ãã¾ã‡ãŠ Ôãñ¶ã ¶ãñ ‡ãŠ¼ããè ¼ããè 30 •ã¶ãÌãÀãè ‡ãŠãñ ‡ãŠãä½ã›ãè ¹ãŠãùÀ ª ãäÀÊããè•ã ‡ãŠãñ ¾ãÖãè ÊãØã¦ãã Öõ ãä‡ãŠ և㊠‡ãñŠ ãäÊㆠÊãü¡¶ãñ ãäÖâÔãã ‡ãŠã Ôã½ã©ãö㠶ãÖãé ãä‡ãŠ¾ãã ‚ããõÀ‚ããù¹ãŠ ¡ãù. ãäÌã¶ãã¾ã‡ãŠ Ôãñ¶ã ½ãìºãƒÃ ÔãâØ㟶㠶ãñ â ÌããÊãã ‡ãŠãñƒÃ ¶ãÖãé Öõ, ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãŠã †ñÔãã ¶ãâØãã ‚ãããäªÌãããäÔã¾ããò ‡ãŠãñ ¼ããè ‚ãã¹ãÔã ½ãò ¶ã Êãü¡¶ãñãäÌãÀãñ£ã ¹ãƪÍãöã ãä‡ãŠ¾ããý 2 ¹ãŠÀÌãÀãè ¾ãÖ ãäÌãÀãñ£ã ¶ããÞ㠇㊼ããè ¶ãÖãé ªñŒãã Øã¾ããý Êãü¡ãƒÃ Öõ, ½ãö ƒÔã Êãü¡ãƒÃ ‡ãŠã ãäÖÔÔãã ‚ããÀãñ¹ã ‡ãñŠ ‚ãã£ããÀ ¹ãÀ Öãè ãäÌã¶ãã¾ã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠ¹ãÆñãäÀ¦ã ãä‡ãŠ¾ããý¹ãƪÍãö㠪ãªÀ Ôãñ ÍãìÁ Öì‚ãã ‚ããõÀ ¼ããñƒÌãã¡ã à ½ãÖñÍã ¼ã›á› - ãä•ãÔã Ôã½ãã•ã ½ãò ‚ã¹ã¶ãñ ºã¶ã¶ãñ ‚ãã¾ãã Öîâý Ôãñ¶ã ‡ãŠãè „½ãÆ ‡ãõŠª ‡ãŠãè Ôã•ãã ªñ ªãè, ¾ãñ ‚ããõÀ ÔãÊãÌãã •ãì¡î½ã ‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ‡ãñŠ Ôãªã‡ãŠãâ¦ã £ãÌã¶ã ½ãõªã¶ã ¦ã‡ãŠ ¹ãƪÍãö㠌¾ããÊããò ãäÌãÞããÀãò ‡ãŠãñ ‡ãŠÖ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ãã•ããªãè ¶ãÖãé †¡Ìããñ‡ãñŠ› ½ãÖãºãÊããè ºãÊã ‡ãŠã½ã¾ãã¶ããè Ôãºã †‡ãŠ ÔããñÞããè Ôã½ã¢ããè À¥ã¶ããèãä¦ã ‡ãŠã ‚ããÌãã•ã „ŸãƒÃ, „¶ã‡ãŠãè „½ãƇãõŠª ¼ããèãä‡ãŠ¾ããý ½ãõªã¶ã ½ãò „¶ã‡ãŠãè ãäÀÖãƒÃ ‡ãñŠ ãäÊㆠÖõ, Ìããñ Ôã½ãã•ã ‚ã¹ã¶ãñ ‚ãã¹ã ‡ãŠãñ ‚ãã•ã㪠¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``ãäÌã¶ãã¾ã‡ãŠ Ôãñ¶ã ¹ãÀ ÊãØãㆠãäÖÔÔãã Öõ, •ãʪ Öãè ƒÔã ‡ãñŠÔã ‡ãŠãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãè ÔãããäÍã ‡ãŠã Öãè ãäÖÔÔãã Öõý¹ãƪÍãöã ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ããý ƒÔã ãäÌãÀãñ£ã ¹ãƪÍãö㠽ãò ¶ãÖãé ‡ãŠÖ Ôã‡ãŠ¦ãã, ãäÌã¶ãã¾ã‡ãŠ Ôãñ¶ã ‡ãŠãè Øㆠ‚ããÀãñ¹ã †‡ãŠ ºãü¡ãè ÔãÀ‡ãŠãÀãè Ôãããä•ãÍã Ôãì¶ãÌããƒÃ ÖãƒÃ‡ãŠãñ›Ã ½ãò ÖãñØããèý ¾ãñ ‡ãŠãñ›Ã ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‡ãŠŸ¹ãì¦ãÊããè ‡ãŠãè ¦ãÀÖ½ãÖñÍã ¼ã›á›, ‡ãŠã½ã¾ãã¶ããè ºãÊã ½ãÖãºãÊããè, ‚ãã•ããªãè, Ö½ããÀñ ½ãìʇ㊠‡ãñŠ ÖÀ ÍãŒÔã ‡ãŠãè ‡ãŠã ãäÖÔÔãã Öõ, ‡ãŠãñ›Ã ¶ãñ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ãäÀ¹ããñ›Ã ãäÀ•ãÌããè ‚ã½ããèÀ ‚㺺ããÔã Ôãõ¾ã㪠¶ãñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ ÀÖãè ÖõýãäÍãÌãããäÊã‡ãŠ ãäºãÊ¡À ‡ãŠãñ ÖãƒÃ‡ãŠã›Ã ¶ãñ ã䪾ãã ãäØãÀ¹ã‹¦ããÀãè ‡ãŠã ‚ããªñÍã •ãã¶ã ºãÞãã¶ãã ‚ããõÀ ½ãÖâØãã Öì‚ãã (¹ãðÓŸ 1 ‡ãŠã ÍãñÓã ... ) ‡ãñŠ ñ ‡ãŠãÊããè ‡ãŠÀ¦ãî¦ãò Ôãã½ã¶ãñ ‚ããƒÃý ¶ãÖãé •ãã¶ã¶ãñ ÌããÊããò ‡ãñŠ ‚ãâØãÆ•ããè ½ãò ñ ÔãâÌã㪪ã¦ãã Öãè ‚ãã¦ãñ Ööý „¦¹ã㪶㠼ããè •¾ããªã ÖãñØããý ºããè½ããÀãè Ôãñ ½ãìºãƒÃ, ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãè ØãÀãèºã •ã¶ã¦ãã â Ö½ããÀñ ªñÍã ‡ãñŠ ºã•ã› ‡ãŠã ‡ãìŠÊã ¨ãÔ¦ã ÊããñØã Ôãñ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠãè Øããä¦ã ½ãò¦ã֦㠂㶦ãØãæ㠌ããÀ ‡ãñŠ ¹ãõÊãÌãã¶ã ‚ããÀãñ¹ããè Ñããè½ã¦ããè Íãì¼ããâØããè, ¹ãÀÍãìÀã½ã ÖÔ¦ããàãÀ ©ãñ, Øã¥ãñÍã ‡ãðŠÓ¥ãã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ½ãâÖØããƒÃ Ôãñ ¨ãÔ¦ã Öö, ½ãîÊã¼ãîÊã ÌãÔ¦ãì‚ããò 1.2% Öãè ÔÌãÔ©¾ã ¹ãÀ ŒãÞãà ֦ãã Ööý ‚ãÌãÀãñ£ã ‚ãã¦ãã Ööý ÔãÀ‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ Öãä©ã¾ããÀãòÞããÊã, £ãìÀãè ÞããÊã, ‚ããä½ãÀ ØãìÊããºã ãäÍãâªñ ¶ãñ •ããñ ƒÔã ¹ãÆã•ãñ‡ã‹› ‡ãŠãè ¹ãÆÌã¦ãÇ㊠ñ ØãðÖ ãä¶ã½ããÃ¥ã ÔãâÔ©ãã ½ãò ƒÔã ½ãã•ãÀñ ‡ãñŠ ªã½ã ƒ¦ã¶ãñ ºãü¤ ØㆠÖö, ‚ããõÀ ºãü¤¦ãñ Ö½ããÀñ ªñÍã ‡ãñŠ ºã•ã› ‡ãŠã ºãÖì¦ã ºãü¡ã ‡ãòŠ Öãñ¡ ½ãò ‚ãâ£ãã£ãì¶ã ŒãÞãà ‡ãñŠ ºã•ãã†âý ü¹ãÀãƒÃ¦ã ÞããÊã, ½ããñ. ‚ãÊããè ÞããÊã, ©ããè, „¶Öãò¶ãñ Ôã¼ããÔãªãò ‡ãŠãñ ãäºã¶ãã ºã¦ãㆠ‡ãŠãñ ªñŒãã ãä¹ãŠÀ ãä¶ã½ãÃÊã ¶ãØãÀ ¹ãìãäÊãÔã Öãè •ãã ÀÖò Ööý •ã¶ã¦ãã ‡ãŠã •ããè¶ãã Öãè ãäÖÔÔãã Öãä©ã¾ããÀ ŒãÀã誶ãñ ½ãò ŒãÞãà Öãñ¦ãã ÔÌããÔ©ã¾ã ÔãìãÌã£ãã‚ããò ¹ãÀ •ããñ ãäÔã¹ãÊ ØãÀãèºã ä‡ãŠããäÔã½ã ÞããÊã, ‚ããÀ. ‚ããÀ. Íã½ããà ‚ããÀãñ¹ããè ‰ãŠ. 2 Ôãñ 11 ‡ãŠãñ ‡ãŠã¾ãÇãŠããäÀ¥ããè ¶ãñ ƒÔã ¹ãÀ †¹ãŠ. ‚ããƒÃ. ‚ããÀ. ª•ãà ½ãìã͇ãŠÊã Öãñ Øã¾ãã Öõý ªãñ Ìã‡ã‹¦ã ‡ãñŠ Àãñ›ãè ä Ööý ½ã¦ãÊãºã ‡ãŠãè •ãã¶ã Êãñ¶ãñ ‡ãŠã ºã•ã› Ìã ‚ããä¦ãâ½ã ̾ããä‡ã‹¦ã ‡ãñŠ ãäÊㆠÖãñ •¾ããªã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ½ã¶ãã ‡ãŠÀ ã䪾ãã ©ããý ‡ãñŠ ãäÊㆠ¼ããè ‚ãã½ã ‚ã㪽ããè ‡ãŠãñ ºãÖì¦ã Öãè ‚ããä£ã‡ãŠ Ööý •ãã¶ã ºãÞãã¶ãñ ‡ãŠã ºã•ã› ¾ãããä¶ã £¾ãã¶ã ªñ¶ãã ÞãããäÖ†ý ÔãâÜãÓãà ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Ööý •ããè¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠÔÌããÔ©¾ã ¹ãÀ 2 % Ôãñ ¼ããè ‡ãŠ½ãý •ã¶ã ÔÌããÔ©¾ã ‚ããä¼ã¾ãã¶ã Ôãñ •ãì¡ãè ü ÖãƒÃ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ ƒÔã ‚ããªñÍã ‡ãñŠ ºã㪠½ãî Ê ã¼ãî ¦ ã ÌãÔ¦ãì † â •ãõ Ô ãñ ƒÔã Ìãðã® Ôãñ ØãÀãèºã •ã¶ã¦ãã ¹ãÀ ºããñ¢ã ä †¡ãñÌããñ‡ãñŠ› ‡ãŠã½ã¾ãã¶ããè ºãÊããè ½ãÖãºãÊã ¼ããè ÍãñŒãã¡ñ ¹ãìãÊãÔã ªÊã ‡ãñŠ Ôãã©ã ä ªãÊã,ÞããÌãÊã,Ôãã井ã¾ããâ,ãä½ã›á›ãè ‡ãŠã ¦ãñÊã, Ôããè£ãã ºãü¤Øãã, ÌãõÔãñ ¼ããè ªñÍã ‡ãŠã ãäÌã‡ãŠãÔã ñ ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãŠãñ ØãÀãèºã •ã¶ã¦ãã ‡ãŠÀ ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ‡ãŠãñ ¦ããñ¡¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠü ‡ãŠã ªã½ã ‚ããÔã½ãã¶ã œì ÀÖñ Ööý ØãÀãèºã Ôããè£ãñ 2 ÊããñØããò ‡ãñŠ ÔÌããÔ©¾ã Ôãñ •ãì¡ã ü ‡ãñŠ ¹ãõÔãñ ‡ãñŠ ºã•ãㆠÔÌããÔ©¾ã ºã•ã› ‡ãŠãñ „¦ããÁ Öö ‚ããõÀ „ÞÞã ¶¾ãã¾ããÊã¾ã ‡ãñŠ •ã•ã ‚ã㪽ããè •ããè¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠºãÖì¦ã ÔãâÜãÓãà ‡ãŠÀ Öì‚ãã - ‚ãØãÀ ÊããñØã ÔÌãÔ©ã ÖãñØãñ ¦ããñ ºãü¤ã¶ãã ÞãããäÖ†ý ½ããñãÖ¦ã ÍããÖ, ¶¾ãã¾ãã£ããèÍã Þãâ³Þãî¡ ‡ãñŠ ä ÀÖã Ööý ‚ã¼ããè ¶ã† ‚ããªñÍã ‡ãŠãè ØãÊã¦ã ̾ã㌾ãã ‡ãŠÀ ÀÖñ Öö, ÔãÀ‡ãŠãÀãè ¹ãŠÀ½ãã¶ã ½ãò „¶ã‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ããè •ãã¶ã ãä•ãÔã½ãò ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‚ãÔ©ãã¾ããè ãä¶ãÌããÀã ‚ããõÀ ºãÞãã¶ãã ¼ããè ½ãÖâØãã Öãñ Ô©ãã¾ããè ¹ãì¶ãÌããÃÔã ‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠÖãè Öõý •ãã†Øããý †‡ãŠ ¹ãŠÀÌãÀãè Ôãñ ØããñÊããèºããÀ ‡ãñŠ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ¹ãìãÊãÔã Ìã À㕾ã ä ½ãÖãÀãÓ›È ÔãÀ‡ãŠãÀ ¶ãñÞããÊã, ½ãñÖºãîºã Øã¹ãŠãÀ ÞããÊã, Ôã¼ããÔ㪠¹ãª ¹ãÀ ãä¶ã¾ãì‡ã‹¦ã ‡ãŠÀ ã䪾ãã ¹ãÆÍããÔã¶ã ´ãÀã •ãºãÀªÔ¦ããè ‡ãñŠ ÔãâÜãÓãà ‡ãñŠ ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‚ãÔ¹ã¦ããÊããò ½ãòÊãØã¼ãØã 15 ÞããÊã, ‡ãñŠ 371 Ôãñ ¼ããè ‚ããõÀ ‚ããÀãñã¹ã¾ããò ¶ãñ ¢ãîŸñ ºã¶ããÌã›ãè ä Ôãã©ã ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ãäÔã½¹ãÆã¦ã ãäÔãâÖ, Ôãìã½ã¦ã è ä ƒÊãã•ã ‡ãñŠ ªã½ããò ½ãò Ìãð㮠䕾ããªã ÔãªÔ¾ããò ¶ãñ 2002 ½ãò Ôãã©ã Ìã•ããÊãñ, ¹ãÆÀ¥ãã Øãã¾ã‡ãŠÌãã¡, ‚ã•ããè¦ã ¼ããƒÃ, ñ ‡ãŠÀ ªãè Ööý ãäÞããä‡ãŠ¦Ôãã, ªÔ¦ããÌãñ•ã ºã¶ãã‡ãŠÀ ÔãªÔ¾ããò ‡ãñŠ ¢ãîŸñ ãäÍãàãã ‚ããõÀ ‚ã¶ãìÔãâÔãã£ã¶ã‚ãã‡ãŠÀ Øã¥ãñÍã ‡ãðŠ¹ãã ÔãÖ‡ãŠãÀãè ØãðÖ ÔããƒÃ¶ã ÌããÊãñ ÖÔ¦ããàãÀ ãä‡ãŠ† Ööý ã䪶ãñÍã ãäÍãâª, ƒÔ㠂㶾ãã¾ã ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ¶ãñ ñ ãä¶ãªñÍããÊã¾ã ‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀãä¶ã½ããÃ¥ã ÔãâÔ©ãã ‡ãŠãè Ô©ãã¹ã¶ãã ‡ãŠãè ©ããèý Ôã¼ããÔ㪠ªÔ¦ããÌãñ•ã ªñŒã‡ãŠÀ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãÍãÍã ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý ä Ìãðã® ºãÖì¦ã ‡ãŠ½ã Ööý ä¦ãºã Ñããè½ã¦ããè Íãì¼ããâØããè ¹ãÀÍãìÀã½ã ãäÍãâªñ Þããö‡ãŠ Øã†ý ãä•ãÔã½ãò 3-02-2009 ØããñÊããèºããÀ ãäºãÊ¡Àãò ‚ããõÀ À㕾㠂ãÔ¹ã¦ããÊã‡ãŠãè ¹ãÆÌã¦ãÇ㊠‡ãñŠ ¦ããõÀ ¹ãÀ ãä¶ã¾ãì‡ã‹¦ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‡ãñŠ ¹ãƽããñ›À Íãì¼ããâØããè ãäÍãâªñ ‡ãŠãè ÔãÀ‡ãŠãÀ ‡ãñŠ ¼ãÆÓ› ‡ãŠãÀØãì•ãããäÀ¾ããò ÔãìãäÌã£ãã†â ºãü¤ãâ¶ãñ ‡ãñŠ½ã£ãì ‡ãâŠâ ԛȇã‹Íã¶ã ‡ãñŠ ¼ãØãÌããƒÃ ½ããƒÃ ‚㣾ãàã¦ãã ½ãò ÖìƒÃ ½ããèã›Øã 17 ãäÌãÓã¾ããò ä â ‡ãŠãè ¹ãƦããè‡ãŠ ãäÞã¶Ö ºã¶ã Þãì‡ãŠã Öõý ãäÊㆠÀã•ãÔÌã ºãü¤ã¶ãñ ‡ãñŠãäØã›á›ã ‡ãŠãñ ãäÌã‡ãŠãÔã ‡ãŠã ‡ãŠã½ã Ôããö¹ãã ¾ãÖ ºãÖì¦ã Þããö‡ãŠã¶ãñ ÌããÊããè ºãã¦ã Öõý ãäÊㆠ¾ãñ Ìãðãä® ‡ãŠÀ ÀÖñ ‡ãŠãñ ½ãâ•ãîÀãè ªãè ©ããè, ãä•ãÔã½ãò Ôã¼ããÔãªãò Ööý ãä•ãÔã‡ãŠã ÔããÀã ºããñ¢ãØã¾ãã ©ããý Êãñã‡ãŠ¶ã 1-1-2010 ‡ãŠãñ ä ‡ãñŠ ¢ãîŸñ ÖÔ¦ããàãÀ ãä‡ãŠ† Öì† ©ãñý ÖãƒÃ‡ãŠãñ›Ã ‡ãñŠ ‚ããªñÍã ‡ãñŠ ºã㪠¼ããè ØãÀãèºã •ã¶ã¦ãã ¹ãÀ ¹ãü¡¶ãñÀãäÖÌãããäÔã¾ããò ‡ãŠãñ ‡ãŠÊãñ‡ã‹›À Ôãñ 33/38 ÖõÀã¶ããè ‡ãŠãè ºãã¦ã ©ããè ãä‡ãŠ ãä‡ãŠ† ØㆠãäºãÊ¡À ŒãìÊãñ‚ãã½ã Üãî½ã ‡ãŠÀ ÊããñØããò ÌããÊãã Öõý ƒ¶ã ÔãÀ‡ãŠãÀãè ½ã¶ãÌããÔã •ã¾ãÑããè Øã칦ãã‡ãñŠ ‚ã¶ãìÔããÀ ÜãÀ ŒããÊããè ‡ãŠÀã¶ãñ ‡ãŠã ÖÔ¦ããàãÀ ½ãò ‡ãŠƒÃ ÊããñØã ½ãð¦ã ©ãñ, ‡ãŠƒÃ ‡ãñŠ ÜãÀ ¦ããñû¡¶ãñ ‡ãŠã ã䪶ã Àã¦ã ‚ãÔ¹ã¦ããÊã ½ãò ƒÊãã•ã ÔããäÞãÌã-Ôãã¾ã¶ã ‡ãŠãñÊããèÌãã¡ã¶ããñã›Ôã ‚ãã¾ããý ¦ãºã ‚ããÀãñã¹ã¾ããò ‡ãŠãè ä ä ØããâÌã ½ãò ºããè½ããÀ ‚ãÌãÔ©ãã ½ãò ©ãñý ‚ãâØãÆ•ããè ñ ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ ÀÖã Öõý ‡ãñŠ ãäÔã¹ãÊ ØãÀãèºã ÊããñØã ãäÌã£ãã¶ãÔã¼ãã, ºãÖì•ã¶ã Ôã½ãã•ã¹ãã›ãê
  3. 3. efoveebkeÀ ë 6 Ôãñ 12 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 3JeeÙegmesvee ves ceebieer Deheveer peceerve Jeeheme mebJeeooelee keâj jner nw~ efpeme peien hej efMeJeeefuekeâ efyeu[j keâes Sme. Deej. S. Ùeespevee keâer mejkeâej ves efpeme Øekeâej mes Ùeneb hej cebpetjer oer nw Gmekesâ Devegmeej cegbyeF&~ JeeÙegmesvee ves efMeJeeefuekeâ efyeu[j cebpetjer oer nw Jen peceerve jsueJes, ueiees bkeâes meesmeeÙešer yeveevesDeewj mejkeâej kesâ efKeueeHeâ neF&keâesš& ceW ÙeeefÛekeâe JeeÙegmesvee, efvepeer Fme Øekeâej keâF& ueesieeW keâe Deef O ekeâej DeheveeoeÙej keâjkesâ keâne nw efkeâ Keej ieesueeryeej ceW keâer Ùen peceerve efyevee Gvekeâer hejefceMeve efyeu[j Ûegveves keâe DeefOekeâejefpeme peceerve hej efMeJeeefuekeâ efyeu[j keâes efueS efMeJeeefuekeâ keâes os oer ieF& nw~ Fve Deewj menceefle Deewj DemenceefleSme. Deej. S. Ùeespevee cebpetj keâer ieF& nw, meye ceeceueeW keâer peebÛe kesâ efueS Jeneb DeefOekeâej pevelee mes ÚerveJeneb keâer peceerve ceW mes meJex veb. 387 hej keâer pevelee Deeboesueve hej yew"er nw Deewj ef u eS ieS nQ Deew j FveefmLele 12.2 SkeâÌ[ peceerve JeeÙegmesvee keâer nw Gvekeâe keânvee nw DeefOekeâejeW keâes efkeâ Sme. Úer v eles hej Sme. Deej. S. nes ner veneR mekeâleer nw~Deewj Fme peceerve hej Sme. Deej. S. Ùeespevee Deej. S. meceÙe efHeâj ØeMve G"lee nw efkeâ JeeÙeg mesvee keâer Fmekesâ efueS efkeâmeer Yeer Øekeâej keâer cebpetjer veneR oer kesâ meejs efveÙeceeW mejkeâej ves peceerve hej efkeâme lejn cebpetjer oer ieF&~ peyeefkeâieF& nw~ Fme ÙeeefÛekeâe hej megveJeeF& keâjles ngS keâes leekeâ hej jKekeâj kegâÚ efkeâmeer Yeer Øekeâej keâer Ùen Fueekeâe osMe keâer megj#ee mes pegÌ[e ngDee nwpeefmšme heer. Deej. ieJeF& ves ÙeeefÛekeâe keâes Yet-ceeefHeâÙeeDeeW keâes Deewj cebpetjer ve lees Jeneb hej Deewj Fmeer Fueekesâ ceW JeeÙegmesvee kesâ Deewj YeejleerÙecebpetj keâjles ngS Deieueer megveJeeF& kesâ efueS jepevesleeDeeW keâes HeâeÙeoe jnvesJeeueer pevelee mes ueer mesvee kesâ #es$e Yeer nQ Deewj ÙeneR hej kegâÚ otjer hejjKee nw~ hengbÛeeves kesâ efueS keâevetve nw Deewj ve ner peceerve nJeeF& Deñe Yeer nw~ efheÚueer mejkeâejeWb ceW efpeme yelee oW efkeâ Fmekesâ henues Yeer JeeÙegmesvee ves keâes leesÌ[ cejesÌ[keâj Keej kesâ ceeefuekeâes bmes~ lejn mes DeeoMe& Ieesšeues ngS Gmeer keâe ÙenDeheveer peceerve iewj keâevetveer ¤he mes nÌ[heves kesâ ieesueeryeej ceW Ùes Ùeespevee nce Ùene bhej Ùen Yeer vecetvee nw efkeâ osMe keâer megj#ee keâes leekeâ hejefueS hegefueme ceW SHeâ. DeeF&. Deej. ope& keâjves cebpetj keâer ieF& nw~ Peeshe[heóer yeleevee Ûeenles nQ efkeâ keWâõ jKekeâj kegâÚ jepeveslee Deewj efyeu[jeW keâes HeâeÙeoekeâe Yeer ØeÙelve efkeâÙee nw Deewj Fme hej hegefueme keâevetve kesâ 3 kesâ kesâ Debleie&le mejkeâej keâer efkeâmeer Yeer peceerve hengbÛeeves kesâ efueS Ùen meye efkeâÙee pee jne nw~SHeâ. DeeF&. Deej. ope& keâjves mes šeue cešesue‚ãã•ã½ããè ¶ãØãÀ ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ‡ãŠ½ããè Ôãñ ¡îºãã -Ôãì¶ããèÊã Øããõ¦ã½ã ¶ããõ‡ãŠÀãè ÞãããäÖ†, ¦ãìÀâ¦ã ‚ããÌãñª¶ã ‡ãŠÀò ½ããõÊãã¶ãã ‚ãã¢ã㪠‚ãʹãÔã⌾ãã‡ãŠ ‚ãããä©ãÇ㊠ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãÖã½ãâ¡ß, ½ãìâºãƒÃ ½ãò ½ãìâºãƒÃ, Ÿã¥ãñ ‚ããõÀ À¦¶ãããäØãÀ ãä•ãÊãñ ‡ãñŠ ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠãä•ãÊÖã ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠ, ½ããÊãã¡, ‚ãã•ã½ããè ¶ãØãÀ ‡ãŠãè ØããäÊã¾ããò ‡ãŠãñ ‚ããõÀ ¼ããè „Êã¢ãã ÀÖñ Öõý ƒÔã Ôã½ãÔ¾ãã ÔãÖã¾ã‡ãŠ ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠ, ›ãƒÃãä¹ãÔ› ‚ããõÀ ãäÔã¹ããƒÃ ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öõý ãä•ã¶Öò ¼ããè½ãò •ããâ†Øãñ ¦ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØãñØãã Öãè ¶ãÖãé , ¾ãñ ¹ãÀ Ìãã¡Ã ‚ãããä¹ãŠÔãÀ ‡ãŠãñÀñ ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ``¾ãÖãâ ƒÔã ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãŠãè ‚ããÌã;ã‡ãŠ¦ãã Öãñ Ìãñ 21-02-2011 ‡ãñŠ ¹ãÖÊãñ ½ãÖã½ãâ¡Êã ‡ãñŠàñã¨ã ¼ããÀ¦ã ‡ãŠãè ‚ãããä©ãÇ㊠Àã•ã£ãã¶ããè, •ãÖãâ ¹ãÀ 12 ƒâÞã ‡ãŠãè ¹ããƒÃ¹ã Êãヶ㠺ããèœã ÀÖñ ‡ãŠã¾ããÃÊã¾ã ½ãò ‚ã•ããê ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ãä•ãÊãã‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‡ãñŠ 3 ¹ãª Öö ãä•ãÔã‡ãñŠ ãäÊㆪìãä¶ã¾ãã ‡ãñŠ ÔãÌããóÞÞã ‚ã½ããèÀ ÊããñØã ÀÖ¦ãñ Öõ Öõ, ¦ãºã ¦ã‡ãŠ ›ö‡ãŠÀ ֹ㋦ãñ ½ãò ªãñ ºããÀ ªòØãñý ØãÆñ•¾ã솛 Öãñ¶ãã •ãÁÀãè Öõý ‚ããõÀ ¾ãÖãâ ¹ãÀ 10 Ö•ããÀ ½ãñÖ¶ã¦ãã¶ãã ã䪾ãã •ãã†Øããý‡ãŠã ãäÖÔÔãã Öõý ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ÊãØãñØãã ãä‡ãŠ ‚ãã¹ã ÍãÖÂãä¶ãÍãã, 44 ÌãÓããê¾ã - 30 ÔããÊã ÔãÖã¾ã‡ãŠ ̾ãÌãÔ©ãã¹ã‡ãŠ ‡ãñŠ ãäÊㆠ6 ¹ãª Öö ¾ãÖãâ ¹ãÀ ¼ããè ØãÆñ•ã솛 ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã Öõ ‚ããõÀãä‡ãŠÔããè ãä¹ãœü¡ñ ØããâÌã ½ãò ‚ãã ØㆠÖöý Ö½ããÀãè Ôãñ ¾ãÖãè ¹ãÀ ÀÖ¦ããè Öõ- ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ •ãºãÔãñ 8 Ö•ããÀ ½ãñÖ¶ã¦ãã¶ãã ã䪾ãã •ãã†Øããý ›ãƒÃãä¹ãÔ› ‡ãñŠ ãäÊㆠ†Ôã. †Ôã. Ôããè. ¹ããÔã ‚ããõÀ‡ãŠãñãäÍãÍã Öõ ãä‡ãŠ ֽ㠂ãã•ã½ããè ¶ãØãÀ ‡ãñŠ ½ãò ¹ãõªã ÖìƒÃ ¦ãºã Ôãñ Öãè ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ›ãƒÃãä¹ãâØã Ô¹ããè¡ 40 Öãñ¶ããè ÞãããäÖ† „Ôã‡ãñŠ ãäÊㆠ6 Ö•ããÀ ½ãñÖ¶ã¦ãã¶ãã Öõý ãäÔã¹ããƒÃ ‡ãñŠ½ãîÊã¼ãî¦ã Ôã½ãÔ¾ãã‚ããò ‡ãŠãñ †‡ãŠ -†‡ãŠ ‡ãŠÀ‡ãñŠ ¹ãÀñÍãã¶ããè ‡ãŠã Ôãã½ã¶ãã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã Ööý Ôãñ •ãì¢ã ÀÖãè Öîâý ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ÊããñØã •¾ããªã ¦ãÀ ãäÊㆠ4©ããè ¹ããÔã Öãñ¶ãã ÞãããäÖ† ‚ããõÀ ½ãñÖ¦ãã¶ãã 5 Ö•ããÀ Á¹ã¾ãã ã䪾ãã •ãã†Øããý ãä•ãÔãÔãã½ã¶ãñ Êãã¾ãñ, „¶Öãè ½ãò Ôãñ †‡ãŠ ãäÌã‡ãŠÀãÊã ÔãÊããè½ã Œãã¶ã 48 ÌãÓããê¾ã, Ôã½ãããä•ã‡ãŠ ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ ãäÊㆠÊãü¡ ÀÖñ Ööý ½ããñ. ¾ããÔããè¶ã •ããñ †‡ãŠ ãä‡ãŠÔããè ‡ãŠãñ ¼ããè ƒÔã ¶ããõ‡ãŠÀãè ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããÌãñª¶ã ‡ãŠÀ¶ãã Öõ Ìãñ ‡ãŠãâ›Èñ‡ã‹› ºãñÔã ¹ãÀ ¶ããèÞãñ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ ãäÊãŒã ÀÖñ Ööý ‚ãã•ã½ããè ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà 27 ÔããÊã Ôãñ ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ÀãäÖÌããÔããè ÖñʹãÀ ‡ãŠã ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ ``Ö½ããÀñ ãäÊㆠ¹ã¦ãñ ¹ãÀ ‚ã•ããê ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý¶ãØãÀ ½ãò ÊãØã¼ãØã †‡ãŠ ÊããŒã ØãÀãèºã ÊããñØããò ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``¶ãñ¦ãã ÊããñØã Ö½ããÀñ ªìŒã ‡ãŠãñ Ôã½ã¢ã¦ãñ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ÌãÓããó Ôãñ ¹ãã¶ããè ¶ãÖãè ‚ãã ÀÖã Öö, ŒããÀñ ½ã쌾㠇ãŠã¾ããÃÊã¾ã : ½ããõÊãã¶ãã ‚ãã¢ã㪠‚ãʹãÔã⌾ãã‡ãŠ ‚ãããä©ãÇ㊇ãŠãè ºãÔ¦ããè Öõ, •¾ããªã ¦ãÀ ‚ããºããªãè ªîÔãÀñ ¶ãÖãé Öõ ãäºã¶ãã ¹ãã¶ããè ‡ãñŠ Ö½ããÀã •ããèÌã¶ã ãä‡ãŠ¦ã¶ãã ¹ãã¶ããè Ôãñ ֽ㠇㊹ãü¡ñ £ããñ¦ãñ Öõ ‡ãŠ¹ãü¡ñ •ãʪãè Öãè ¹ãŠ› •ãã¦ãñ Ööý ãäÌã‡ãŠãÔã ½ãÖã½ãâ¡ß, ½ãìâºãƒÃ ¡ãè. ¡ãè. ãäºããäÊ¡âØã, 2Àã ½ã•ãÊãã, •ãì¶ãñÀ㕾ã Ôãñ ‚ãㆠØãÀãèºã •ã¶ã¦ãã •ããñ Àãñ›ãè ‡ãŠã䟶ã Ööý „¶Öãò¶ãñ ‚ããØãñ ºã¦ãã¾ãã ãä‡ãŠ`` ½ãì¶ããèÀ ÍãñŒã , 20 ÔããÊã Ôãñ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ÀÖ¦ãñ •ã‡ãŠã¦ã ÜãÀ, ÍãÖãèª ¼ãØã¦ããäÔãâØã ½ããØãÃ, ½ãìâºãƒÃ-400 023.‡ãŠ½ãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ããƒÃ Öõý Êãñãä‡ãŠ¶ã 25 - ֽ㠃Ôã Ôã½ãÔ¾ãã ‡ãŠãñ Êãñ‡ãŠÀ ¾ãÖãâ ‡ãñŠ30 ÔããÊã ƒÔã ƒÊãã‡ãñŠ ½ãò ‚ãã•ã ¼ããè ¹ãã¶ããè ŒããÔãªãÀ Ôãâ•ã¾ã ãä¶ã¹ã½ã ‡ãñŠ ¹ããÔã ¼ããè Öõ, •ããñ ãä‡ãŠ ØãõÊã¶ã ¹ãã¶ããè ŒãÀã誦ãñ Öõ, ¶ãñ ‡ãŠÖ ãä‡ãŠ 2011 ‡ãŠã ÔãªÔ¾ã¦ãã ‚ããä¼ã¾ãã¶ã‚ã‡ãŠãÊã ¹ãü¡ Öì‚ãã Ööý ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ÊããñØã ØㆠŒããÔãªãÀ ¶ãñ ‡ãŠÖã ``‚ãÊããè ¦ããÊããÌã ‡ãŠã ƒÔã ¹ãã¶ããè Ôãñ ¶ãÖã ‡ãŠÀ ãäºã½ããÀãè ¹ãõŠÊã ÀÖãè Ööý ֽ㠕ã¶ã¦ãã ‡ãŠã ‚ããƒÃ¶ãã ‡ãŠã ÔãªÔ¾ã ºããä¶ã†¶ãñ¦ãã‚ããò, ÔãÀ‡ãŠãÀãè ‚ã¹ãŠÔãÀãò ‡ãñŠ Ìããªãò Ôãñ ¹ãã¶ããè ãä¹ãŠÊ›À ‡ãŠÀ‡ãñŠ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ªòØãñ, ``‡ã슜 •ãõÔãñ ØãÀãèºã ÊããñØã ‚ã¹ã¶ããè ‡ãŠ½ããƒÃ ‡ãŠã ºãü¡ã ãäÖÔÔãã ãäÔã¹ãÊ 100/- ½ãò †‡ãŠ ÌãÓãà ‡ãñŠ ãäÊㆨãÔ¦ã Öãñ ØㆠÖöý ‚ãã•ã½ããè ¶ãØãÀ ãäÌã‡ãŠãÔãÔããä½ããä¦ã ‡ãŠãè ‡ãŠã¾ãÇ㊦ããà ¹ãŠããä¦ã½ãã ÍãñŒã,40ÌãÓããê¾ã , 27 ÔããÊã Ôãñ ¾ãÖãâ ‡ãŠãè ÀãäÖÌããÔããè ã䪶ããò ºã㪠Ôãâ•ã¾ã ãä¶ã¹ã½ã ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ ¦ããÊããºã ‡ãŠã ¹ãã¶ããè Øã½ãà ‡ãŠÀ‡ãñŠ ¹ããè Êããñ„¶Öãò¶ãñ ‚ããØãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ `` ¹ãã¶ããè ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠã ¹ãã¶ããè ‚ããõÀ ºããè½ããÀãè ¹ãÀ ŒãÞãà ‡ãŠÀ ªñ¦ãñ Ööý •ã¶ã¦ãã ‡ãñŠ ‚ããƒÃ¶ãã ¶ãñ ¾ãÖãâ ‡ãñŠ ŒããÔãªãÀ Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãÍãÍã ‡ãŠãè Êãñã‡ãŠ¶ã ¹ãÀ Ìãñ ä ä pevelee keÀe DeeF&vee pees meÛe efoKeelee nw¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ, ``¾ãÖãâ ¹ãÀ Ö½ãò ¹ãã¶ããè ŒãÀã誶ãã ºã•ã› 95 ÊããŒã ¹ã¾ãñ Öõ, 40 ÊããŒã Ôãñ ãäªÊÊããè ½ãò ©ãñý ƒÔã‡ãñŠ ºã㪠ֽã¶ãñ Ôãâ•ã¾ã ãä¶ã¹ã½ã pevelee keÀe DeeF&vee Ùes efkeâmeer hetpeerheefle keâe DeKeyeej veneR nw yeefukeâ Ùen Deehekeâe Dehevee DeKeyeej nw b¹ãü¡¦ãã Öõ, ¾ãÖãâ ¹ãÀ ÊããñØããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãñƒÃ ‚ã¹ã¶ãñ ¹ã⊡ Ôãñ ªîØãã, ‡ã슜 ¹ãŠ¶¡ ‚ãã½ãªãÀ, ‡ãñŠ ¹ããè.†. Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠãè „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ãäÀ‡ãŠ ƒÔã pees Deehe ner kesâ menÙeesie mes Ûeue jne nw, ve lees Ùeneb hej hes[ vÙetpe nw Deewj ve ner Ùeneb hej Kego keâes yesÛekeâj efJe%eeheve efueS peeles nQ~ Ùes DeKeyeej Deehekesâ DeefOekeâejeW mes keâYeer mecePeewlee veneR keâj¹ãヹã ÊããƒÃ¶ã ¶ãÖãé Öõ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ‡ã슜 ÊããñØããò ¶ãØãÀÔãñÌã‡ãŠ, Ôãñ Êãñ‡ãŠÀ ƒÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠãñ ãäÌãÓã¾ã ‡ãŠãè „¶ã‡ãŠãñ •ãã½ã‡ãŠãÀãè ¶ãÖãé Ööý ‚ããõÀ mekeâlee keäÙeeWekeâ Ùen Deehekesâ efueS yeveeÙee ieÙee DeKeyeej nw~ pees meoe meÛe efoKeelee nw~ f¶ãñ ½ãÖã¶ãØãÀ ¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãŠãñ ¹ãõÔãã ªñ‡ãŠÀ Êãヶ㠹ãîÀã ‡ãŠÀòØãñ ‚ã¾ãìºã Ôãõ¾ãª ¶ãñ ‡ãŠÖã ãä‡ãŠ `` ‡ã슜 ¼ããè ‡ãŠÖ¶ãñ Ôãñ ½ã¶ãã ‡ãŠÀ ã䪾ããý ãä¹ãœÔãñ nceeje Helee pevelee keÀe DeeF&vee 21/6 efJepe³e veiej, meeuì Heeve jes[, Helee-ŒãÀãèªãè Öö,¾ãñ ÊããñØã Ö½ã‡ãŠãñ ¹ãã¶ããè ºãñÞã¦ãñ Öõý ¹ãÀ ¾ãÖ ãäÔã¹ãÊ Êãì¼ããÌã¶ãã Ìããªã Öãè ©ããý ֹ㋦ãñ Ö½ã¶ãñ ¾ãÖã ãä‡ãŠ ¶ãØãÀÔãñãÌã‡ãŠã ÔãããäÀ‡ãŠã ä DebìeHe efnue, Je[euee F&mì, cegbyeF& HeÀesveë- 022 22947309•ãºããä‡ãŠ ¹ãã¶ããè Êãã¶ãñ ½ãò ½ããäÖÊãã‚ããò ‡ãŠãñ 15 ¹ãÀºããè¶ã ºãã¶ããò 27 ÌãÓããê¾ã , ¾ãÖãè â ¹ãõªã ãä¡Ôãì•ãã Ôãñ ºãã¦ã ‡ãŠãè ©ããè „¶Öãò¶ãñ ‡ãŠÖã ©ãã ãä‡ãŠ megveerue ieewlece ë9324591974 E-mail.jantakaaaina@gmail.com. ªãñ -¦ããè¶ã ֹ㋦ãñ ½ãò ‡ãŠã½ã Íãì Öãñ •ãã†Øããý blog : aainanews.blogspot.com-20 ãä½ããä¶ã› ¹ãõªÊã ÞãÊã¶ãã ¹ãü¡¦ãã Öõ, ºãÖì¦ã ÖìƒÃ ©ããè ¶ãñ ºã¦ãã¾ãã ¾ãñ ÊããñØã Ö½ããÀãè Ôã½ãÔ¾ãã
  4. 4. efoveebkeÀ ë 6 Ôãñ 12 ¹ãŠÀÌãÀãè 2011 4 ºãÞÞããò ‡ãŠãè ãä ª Êããè ¹ ã ¡ãè Ô ããñ • ãã †‡ãŠ ¹ãÆ ã ä Ô ã®‚ãÞœñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãã ‡ãŠã½ã ãä•ã½½ãñªãÀãè Ôãñ ÊãñŒã‡ãŠ ‚ããõÀ ¹ã¨ã‡ãŠãÀ Ööý Ôãã½ãããä•ã‡ãŠ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠã¶ãî¶ããò ‡ãŠãè •ãÁÀ¦ã ¶ãÖãé Öãñ¦ããè, ‚ããõÀ Àã•ã¶ããèãä¦ã‡ãŠ ãäÌãÓã¾ããò ¹ãÀ „¶Öãò¶ãñ ºãÖì ¦ ã ‡ãì Š œ ãä Ê ãŒãã Öõ ý Ôãâ ¡ ñ•ãºããä‡ãŠ ºãìÀñ ÊããñØã ‡ãŠã¶ãî¶ã ‡ãñŠ ºããèÞã Ôãñ Öãè •ãØãÖ ‚ããºã•ãÌãÃÀ,‚ãã„› Êãî‡ãŠ, ¦ãÖÊã‡ãŠã •ãõÔãñÀãÔ¦ãã ãä¶ã‡ãŠãÊã Êãñ¦ãñ Ööý ¶ãã½ããè Ôã½ããÞããÀ ¹ã¨ããò ½ãò „¶ã‡ãñŠ ÊãñŒã ¹Êãñ›ãñ ¹ãƇãŠããäÍã¦ã Öãñ¦ãñ Ööý ‚ããÍãî¦ããñÓã ØããñÌãããäÀ‡ãŠÀ ´ãÀã ãä¶ãªóãäÍã¦ã ãä¹ãŠÊ½ã `ÔÌãªñÍã „¶Öãé mebHeeokeÀer³e ‡ãñŠ †‡ãŠ ÊãñŒã Ôãñ ¹ãÆñãäÀ¦ã ©ããèý ºãÆãâªã ½ãò ½ãñÀñ ÜãÀ ‡ãñŠ ¹ããÔã †‡ãŠ ºãÞÞããò Ôãñ •¾ããªã ‡ãŠãÀò Öö ý ‡ã⊇ãŠãäÀ› ‡ãŠãè ªãèÌããÀ ºã¶ãã ªãè ãä¹ãŠÀ ‡ã슜 Ôã½ã¾ã ¹ãÖÊãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã ‡ãŠÀòØãÀãèºããò ‡ãŠãè ¾ããñ•ã¶ãã ãäºãÊ¡Àãò ‡ãñŠ ãäÊㆠœãñ›ã ºãØããèÞãã Ööý ãä•ãÔã¹ãÀ ½ããñ›ãè (‚ãããäŒãÀ‡ãŠãÀ ãäºããäÊ¡âØã ÌããÊããò ‡ãñŠ ¼ããè ¾ãÖ ªãèÌããÀ ºãÞÞããñ ‡ãŠãñ Àãñ‡ãŠ •ããñ ºãÞÞãñ ¾ãÖãâ ¹ãÀ ŒãñÊã¦ãñ ‡ã슪¦ãñ ŒããÀ ØããñÊããèºããÀ ½ãò ‚ãºã ¼ããè ÊããñØããò ‡ãñŠ ÜãÀ ¤Öㆠ•ãã ÀÖñ Ööý Àñ¦ã ‚ããñÀ ÜããÔã „Øããè ÖìƒÃ Öö ‡ã슜 œ: ºãÞÞãñ ‡ãŠÖã Öãñ¦ãñ Öö) ÞããÖñ ¾ãñ ¶ãã Ôã‡ãŠãèý Ìããñ „Ôããè „¦ÔããÖ Ôãñ ©ãñ ‚ãºã ‡ãŠãñƒÃ ºãÞÞãã ¼ããØã¦ãã Öì‚ãã•ãºããä‡ãŠ ¹ããÔã Öãè ½ãò ÊããñØã ¼ãîŒã Öü¡¦ããÊã ¹ãÀ ºãõŸñ Öö ‚ããõÀ ‚ã¹ã¶ãã ÜãÀ ¹ãñü¡ ¼ããè Öõ ºãØããèÞãã Ôã춪À ¶ãÖãé ÔãìãäÌã£ãã ãä‡ãŠ ºãã¦ã Öãñ ¾ãã ƒ••ã¦ã ŒãñÊã¦ãñ ÀÖòý ÌãÖ ¹ãããê Ôãñ œÊããâØã ã䪌ããƒÃ ¶ãÖãé ªñ¦ãã ºããäØãÞãñ ‡ãñŠ ºããÖÀºãÞãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ã-ãñ•ãÖª ‡ãŠÀ ÀÖñ Ööý •ãºã †Ôã. ‚ããÀ. †. ¾ããñ•ã¶ãã Ööý ¹ãÀ ÔãâªÀ¦ãã Ôãñ ‡ãŠãñƒÃ ¹ãŠ‡ãÊ ºããñ¡Ã ÊãØãã Öì‚ãã Öõ ``ÖÀ ãä‡ãŠÔããèºã¶ããƒÃ ØãƒÃ ©ããè, ¦ãºã ½ãâìºãƒÃ ‡ãñŠ ÖÀ †‡ãŠ ¶ããØããäÀ‡ãŠ ‡ãŠãñ ÜãÀ ªñ¶ãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã ¶ãÖãé ¹ãü¡¦ããý ¾ãÖãâ ÀÖ¶ãñÌããÊãñ ‡ãŠãñ ÖâÔã¦ãñ ŒãñÊã¦ãñ Ìãã¦ããÌãÀ¥ã ‡ãŠã‡ãŠÖãè ØãƒÃ ©ããèý •ãºã ¾ãÖ ¾ããñ•ã¶ãã 1996 ½ãò ÊããØãî ‡ãŠãè ØãƒÃ ¦ãºã 1995 •¾ããªã ¦ã‡ãŠ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ãäÊㆠ¾ãñ ‚ãã¶ã⪠Êãñ¶ãñ ‡ãŠãè ‚ã¶ãì½ããä¦ã Öõ ãä¹ãŠÀ‡ãñŠ Ôã¼ããè ¢ããñ¹ãü¡ãò ‡ãŠãñ ¹ãã¨ã ‡ãŠÀ ã䪾ãã Øã¾ãã ‚ããõÀ Ôã¼ããè ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè „¶ã •ãØãÖãò ½ãò Ôãñ †‡ãŠ Öõ âãä‡ãŠ •ããñ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ¾ãÖ ÔãìÞããè ¼ããè ã䪌ãã¾ããèÌãããäÔã¾ããò ‡ãŠãñ ÜãÀ ½ãìÖõ¾ãã ‡ãŠÀã¶ãñ ‡ãŠãè ºãã¦ã ƒÔã ¾ããñ•ã¶ãã ½ãò ©ããèý ƒÔã ŒããÊããè ºãÞããè ÖìƒÃ Ööý Íãã¾ãª ƒÔã ªñØããè ‡ãŠãè ¾ãÖ ‡ãŠÖ¦ããè Öõ ``Ô㌦ã¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠãñ ÊããØãî ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè Øããä¦ã ‡ãŠœì† ‡ãŠãè ÞããÊã ÞãÊã ÀÖãè ©ããè. ãäÊㆠ‚ãã¹ã ¾ãÖãâ ŒãñÊã¦ãñ Öö, ªãõü¡¦ãñ ½ã¶ãã Öõ „Ôã ÔãìÞããè ½ãò ãä‰ãŠ‡ãñŠ› ‚ããõÀ½ãØãÀ Ôã½ã¾ã ºããè¦ã¦ãã ÀÖã ½ãìâºãƒÃ ½ãò •ã¶ã Ôã⌾ãã ºãü¤¦ããè ØãƒÃ, ÊããñØããò ‡ãñŠ Öö, ½ãâ¡Àã¦ãñ Öõý œãñ›ñ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ªî Ô ãÀñ Œãñ Ê ããò ¹ãÀ ½ã¶ããÖãè Öö ýÜãÀãò ‡ãŠãè •ãÂÀ¦ã ºãü¤¦ããè ØãƒÃ Êãñãä‡ãŠ¶ã †Ôã. ‚ããÀ. †. ‡ãñŠ ¦ã֦㠇㊛ ¹ãã†âØãñ ÔããÊããò Ôãò ½ãò ªñŒã¦ãã ‚ãã¾ãã ãäºããäÊâ¡Øããò ½ãò †Ìãâ ƒÔã ºããäØãÞãñ ½ãò‚ããù¹ãŠ ¡ñ› ÌãÖãè ÀŒããè ØãƒÃ Öõ, Êãñãä‡ãŠ¶ã ‚ãã•ã ÌãÖ ‡ãŠ› ‚ããù¹ãŠ ¡ñ› Öîâ ‡ãŠãè ª•ãöããò ‡ãŠãè Ôã⌾ãã ½ãò ºãÞÞãò ‡ãŠãñ ƒ à ¹ãŠ‡ãà Š ¶ãÖãé Öö ý Íãã¾ãª½ãìâºãƒÃ Ôãñ ‡ãŠ› ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠã ÔãºãÔãñ ºãü¡ã Öãä©ã¾ããÀ Öãñ Øã¾ãã •ããñ ¾ãÖ ¾ãÖãâ ãä‰ãŠ‡ãñŠ›, ¹ã슛ºããÊã ‚ããõÀ ‚ãã¹ã‡ãŠãñ ºãÖì¦ã ‚ããÍÞã¾ãà ÖãñØãã ‡ãŠãè¾ããñ•ã¶ãã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ºãÔãã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ãŠãè ØãƒÃ ©ããè „Ôã‡ãŠã ƒÔ¦ãñ½ããÊã ªîÔãÀò ½ãõªã¶ããè ŒãñÊã ŒãñÊã¶ãñ ‡ãŠãñ ¹ãã‡ãŠãóâ ½ãò ŒãñÊã¶ãñ ÌããÊãñ ºãÞÞãñ ‡ãŠÖã‚ãã•ã ÊããñØããò ‡ãŠãñ „•ããü¡¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõý ½ãìâºãƒÃ ÍãÖÀ ºãÞÞããò ‡ãñŠ ½ãõªã¶ããò ½ãò ¼ããè ºãü¡ãò ¶ãñ ‡ãŠº•ãã ‡ãŠÀ ÀŒãã Öõ ÖÀ ½ãõªã¶ã ½ãò ãäÊㆠ¾ãã ãä¹ãŠÀ †ñÔãñ Öãè „¦Ôãî‡ã‹¦ãã ÔãìâªÀ¦ãã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ºãÞÞããñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ•ãØãÖ Œã¦½ã ‡ãŠãè •ãã ÀÖãè Öõ. Øã†ý ¹ãÀ ƒ¶ã‡ãŠãò ¤ì⤶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆇãñŠ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè †Ôã. ‚ããÀ. †. ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠãñ Êãñ Êããèãä•ã†ý ÌãÖãâ ¹ãÀ ‡ãŠ½ã Ôãñ ªãõü¡¶ãñ ¼ããØã¶ãñ ‡ãñŠ ãäÊㆠ‚ãã¦ãñ •¾ããªã ªîÀ •ãã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñƒÃ •ãÂÀ¦ãÔãñ ‡ãŠ½ã 30 Ôãñ 40 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ÊããñØã ‚ã¹ãã¨ã Öãñ ÀÖñ Ööý £ããÀãÌããè ½ãò ƒÔã ‡ãŠãè ºãã¦ã Öãñ ¾ãñ ‡ãŠãÀò †‡ãŠ ÀãàãÔã ÊãØãã ‡ãŠÀ ƒ¶ã ºãâ£ã¶ããò ‡ãŠãñ Íã¦ãà Ööý •ããñ ºãÞÞããñ ‡ãŠãñ ‡ãŠÀ¶ãã Öãè ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ºãÞÞããñ ‡ãñŠ ŒãñÊã¶ãñ ‡ãñŠ ÊãØãã‡ãŠÀ ¦ããñü¡ ÀÖñ ©ãñ ½ãö ¾ãÖ Ôãºã ¶ãÖãé Öãñ¶ããè ÞãããäÖ†ý ¾ãÖ ‡ã슜 ªîÀ‡ãŠ› ‚ããù¹ãŠ ¡ñ› ‡ãŠãñ 2000 ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã ãä¹ãŠÀ ¼ããè ¾ããäª ¾ãÖ ¾ããñ•ã¶ãã ÞãããäÖ†ý •ãã¶ãñ ¹ãÀ Ôãü¡‡ãŠãñ ¹ãÀ ŒãñÊã¦ãñ Öì†ÊããØãî ãä‡ãŠ¾ãã Øã¾ãã ¦ããñ £ããÀãÌããè ‡ãñŠ 70% ÊããñØã ºãñÜãÀ Öãñ •ãã†âØãñý ¾ãã¶ããè ½ãõªã¶ã ‡ãŠãñ Œãã ØãƒÃ Ööý ‡ãŠã¹ãŠãè ªñŒã‡ãŠÀ ‚ãÞãâãä¼ã¦ã Öãñ Øã¾ããý ‚ããõÀ ‡ãŠãõ¶ã Ôãñ ºãÞÞãñ Öõ ¾ãò ? ‚ã½ããèÀ ãäºããäÊ¡âØããò ½ãò ¾ãÖ ãè ãäÊãŒãã Öãñ¦ãã ½ãö ØãÖÀムÔãñ ÔããñÞã¶ãñ ÊãØãã ‚ãØãÀ ¶ã•ãÀ ‚ãã •ãã†Øãòý ‡ã‹¾ããòãä‡ãŠ •ãÖãâ‡ãŠãè ãä•ãÔã „-ñ;㠇ãñŠ ãäÊㆠ¾ãÖ ¾ããñ•ã¶ãã ÊããƒÃ ØãƒÃ ©ããè, •ãºã ÌãÖ ºãÞÞãñ, ÀãÔ¦ãñ ¹ãÀ ‡ãñŠ ºãÞÞãñý ¶ãÖãé ¹ãÖÊãñ ¾ãñ ãäºããäÊ¡âØã ‡ãñŠ ‡ã⊹ãㄶ¡„-ñ;ã Öãè Œã¦½ã Öãñ Øã¾ãã ¦ãºã ƒÔã ¾ããñ•ã¶ãã ‡ãŠãñ •ãºãÀªÔ¦ããè ÊããñØããñ â¹ãÀ Öõ ¶ããñ ¹ãºããÊã ƒÔã ãä¶ã¾ã½ã ‡ãŠã ƒ¶Öãò¶ãñ ‚ã¹ã¶ãñ Êãü¡Œãü¡ã֦㠽ãò ¾ãñ ãäÔã¹ãÊ ºãÞÞãñ Ööý ‡ã슜 ¦ããñ ºãÞÞããñ ‡ãŠãñ ¹ããÊã¶ã ‡ãŠÀ¶ãã ¹ãü¡¦ãã ØãÊããä¦ã¾ããâ ‡ãŠãè ¹ãÀ ƒÔã ¹ãÆͶ㠇ãŠã ½ãò ŒãñÊã¦ãñ ©ãñ ‚ã¼ããè ÌãÖãâ ¹ãÀÊã㪶ãñ ‡ãñŠ ‡ã‹¾ãã ‡ãŠãÀ¥ã Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ Ööý ƒÔã‡ãŠã †‡ãŠ Öãè ‡ãŠãÀ¥ã Öõ ãä‡ãŠ ½ãœì‚ããÀãò ‡ãŠãè ºãÔ¦ããè Ôãñ ‚ãã¦ããè Öö, Ô‡ãŠãñãä¹ã¾ããò, Êãã¶ÔãÀ, Ô‡ãŠãñÊãã,ãä‡ãŠÔããè ¼ããè ¹ãƇãŠãÀ Ôãñ 60 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã ½ãìâºãƒÃ ‡ãñŠ ¶ããØããäÀ‡ãŠ ãäÔã¹ãÊ 8 Ööý ‚ãããäŒãÀ‡ãŠãÀ ƒÔãÔãñ Øãããäü¡¾ããò ‡ãŠãñƒ •ãÌããºã ¶ãÖãé ©ãã „Ôã‡ãñŠ ºã㪠‡ã슜 ºãã•ãìÌããÊãñ ½ãªÀÔãñ, ¦ããñ ‡ã슜 ‡ãñŠ ‡ãŠãÞ㠛웶ãñ ‡ãŠã ¡À ÀÖ¦ãã Ööý ãäºã¶ãã ÞãñÖÀñ ‡ãñŠ ½ãÖã¶ãØãÀ¹ãããäÊã‡ãŠã ºãã膽㡺Êãî •ãõÔããè ‡ãŠãÀãò ¶ãñ ‡ãŠº•ãã¹ãÆãä¦ãÍã¦ã •ãØãÖ ¹ãÀ ºãõŸñ Ööý „Ôã 8 ¹ãÆãä¦ãÍã¦ã •ãØãÖ ‡ãŠãñ Ö¡¹ã‡ãŠÀ ‡ãŠÀ ãäÊã¾ãã Ööý ºãÞÞããñ ‡ãŠ½¹ãㄶ¡ ºãÖì½ãâãä•ãÊãã ƒ½ããÀ¦ããò Ôãñ •ããñ ¹ãã‡ãÊ ƒÔããè ãäÊㆠºãÖì¦ã ÔããÀñ ºãÞÞãñ Íãã½ã ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ¶ãò ¾ãÖ ºããäØãÞãããäºãÊ¡À ‚ããõÀ ¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãñŠ ºããèÞã ºããâ› ã䪾ãã •ãㆠ‚ããõÀ ÌãÖãâ ¹ãÀ ÜãÀ Ôãñ ãä¶ã‡ãŠÊã ‡ãŠÀ ¹ãã‡ãÊ ½ãò ŒãñÊã¶ãñ Ôãñ ãäÜãÀãè ÖìƒÃ Ööý ‡ãŠãñ ¹ãã‡ãÊ ‡ãŠãñ ŒãñÊã¶ãò •ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ ãä ‡ ãŠÔããè ãä ¶ ã•ããè Ôãâ Ø ãŸ¶ã ‡ãñ Šºã¶ãã‡ãŠÀ ¾ãã Íããùãä¹ãâØã ½ããùÊã ºã¶ãã‡ãŠÀ †ñÔãñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ Êãñ ‚ãã¾ãã •ãㆠ‡ã‹ ¾ ããò ã ä ‡ ㊠¾ãÖ ºãØããè Þ ãã ½ã•ãñ ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ¹ãÀ ‚ãã¹ã¶ãñ ƒÔã ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ‡ãŠãñ ã䪾ãã ºãÖì¦ã ÔããÀñ Øㆠ¹ãã‡ãÊ ‡ãŠãñ Ôããõ¶ª¾ãÇãŠÀ¥ã ‡ãñŠãä•ã¶ã‡ãŠãè ÖõãäÔã¾ã¦ã ‡ãŠÀãñ¡ãò ‡ãñŠ ÜãÀ ŒãÀã誶ãñ ‡ãŠãè Öõý ÖÀ •ãØãÖ ¹ãÀ ŒãìÍãÖãÊã ŒãìÍã ºãÞÞããò Ôãñ ¼ãÀã ºãã¦ã ‡ãŠãè ¼ããè ‡ãŠÊ¹ã¶ãã ‡ãŠãè Öõ ãä‡ãŠ Ñã½ã ‚ããõÀ ¹ãõÔãã ÊãØãã¶ãñ ‡ãñŠ ºã㪠¶ãã½ã ¹ãÀ „¶Öò ÌãÖã Ôãñ ¼ããè ãä¶ã‡ãŠãÊã†Ôã. ‚ããÀ. †. ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ¼ãÆÓ›ãÞããÀ Öãñ ÀÖã Öõý ÔããñÔãã¾ã›ãè ‡ãñŠ Öì‚ãã ÀÖ¦ãã Ööý ÍãÖÀ ‡ãñŠ ºãü¡ñ •ããñ ºãÞÞããñ ‡ãñŠ ŒãñÊã ‡ã ‡ãñŠ ‚ãã¶ã⪠ƒ¶Öãò ¶ ãñ ¾ãÖ ãä ‡ ㊾ãã •ããñ ã䪾ãã Øã¾ããý Öã Ö½ã½ãò Ôãñ ‡ã슜¶ãã½ã ¹ãÀ ªÊããÊããò ‡ãŠãè Þããâ¡ãÊã Þããõ‡ãŠ¡ãè ¾ããñ•ã¶ãã‚ããò ‡ãŠãñ ÞãÊãã ÀÖãè Öõý Ô›ñã䡾ã½ã ‡ãŠãè ¦ãÀÖ ƒÔã½ãò •ããèÌã¶ã ‡ãŠãñ ¶ãÖãé ÞããÖ¦ãñ Öã „¶ã½ãò ¹ãÀ ‡ã슜 ½ãÖã¶ãØãÀ¹ãããäÊã‡ãŠ ¶ãã ‡ãŠÀ Ôã‡ãŠãèý ‡ãŠãÀãò ‡ãñŠ ¹ãÆãä¦ã ¹ããØãÊã Ööý ‡ã슜ãäºãÊ¡À ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ¶ãñ¦ãã‚ããò ‡ãñŠ ªÊããÊã ¾ããñ•ã¶ãã‚ããò ‡ãŠãñ ‚ããØãñ ºãü¤ã ‚ããõÀ ãä•ã¶ªØããè ã䪌ããƒÃ ªñ¦ããè Ööý ºãÞÞããñ ¹ãÀ ãäÞãÊÊãã¦ãñ Öõ ‚ããõÀ ¹ãã‡ãÊ ``„¶Öãò ¶ ãñ ºããä Ø ãÞãñ ‡ãŠãñ Ôãì ¶ ªÀ ‡ãŠãñ ¹ãã‡ãŠãó Ôãñ ¹¾ããÀ Öö Ö½ã ã䪌ãã¶ããÀÖñ Öö ‚ããõÀ Êããñ‡ãŠ ÔãÖ¼ãããäØã¦ãã ‡ãñŠ ¶ãã½ã ¹ãÀ ‚ãºã ¢ããñ¹ãü¡¹ã›á›ãè ÌãÀ¶ãã ÍãÖÀ ‡ãñŠ Ìãã¶ãŒãü¡ò ‚ããõÀ Ôãñ ¼ãØãã¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ºã¶ãã¾ããý „ºãü¡ Œããºãü¡ ÜããÔã ‚ãºã ÞããÖ¦ãñ Öõ ãä‡ãŠ Ö½ããÀã ªñÍã ‡ãõŠÔãñ‡ãŠã¶ãî¶ã 3 k ‡ãŠã ƒÔ¦ãñ½ããÊã ‡ãŠÀ‡ãñŠ •ããñ ¼ããè ‚ããä£ã‡ãŠãÀ †Ôã. ‚ããÀ. †. ºãÆñºããñ¶ã •ãõÔãñ Ô›ñã䡾ã½ã ¦ããñ •¾ããªã •ãºã ƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãñŠ ¦ãÀãè‡ãñŠ ‡ãŠã½ã †‡ãŠ Ôã½ãã¶ã Öãè ÊãØã ÀÖãè ©ããè ¹ãîŠÊããò ¦ãÀ‡ã‹‡ãŠãè ‡ãŠÀ ÀÖã Ööý „Ôã‡ãñŠ ¶ãã½ã¾ããñ•ã¶ãã ‡ãñŠ ‚ãâ¦ãØãæã ÊããñØããò ‡ãŠãñ ã䪆 Øㆠ©ãñ, „¶ã ÔããÀñ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãò ‡ãŠãñ„¶ãÔãñ ÌãâãäÞã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã ÀÖã Öõ ‚ããõÀ ÔãÀ‡ãŠãÀ ½ã¶ãã½ãã¶ãñ ¦ãÀãè‡ãñŠ Ôãñ ¦ã‡ãŠ „ªãÔã ‚ããõÀ ½ãÀãèÊã¾ã ã䪌ã¦ãñ ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ ¦ããñ Ìãñ ½ãÖã¶ãØãÀ ‡ãñŠ ØãìÞœñ ÊãÖÀã ÀÖñ ©ãñý †‡ãŠ ¹ãÀ ¹ãã‡ãŠãó ‡ãŠãñ ŒãìºãÍãîÀ¦ã ºã¶ãã¾ãããä‡ãŠÔããè ¼ããè ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ¹ãã¨ã¦ãã ¾ãã ãä¹ãŠÀ ãä‡ãŠÔããè ¼ããè •ãÂÀ¦ããò ‡ãŠãñ ªñŒãñ Ööý ½ãö¶ãñ ºãÞÞããñ ‡ãŠãè ãä•ã¶ªØããè ‡ãõŠ½ãÀñ ¹ãããäÊã‡ãŠã Ôãñ ºãÞÞããò Ôãñ ŒãñÊã¶ãò ‡ãŠãè ŒãìºãÍãìÀ¦ã ªÀÌãã•ãã ÊãØã Øã¾ãã ©ããý •ãã ÀÖã Ööý Ö½ãò ºãÊ¡Ã ‡ã‹ÊããÔãúãØãõÀ ½ãìâºãƒÃ ‡ãŠãè •ã½ããè¶ããò ‡ãñŠ ºãü¡ñ ºãü¡ñ ¹ã›á›ñ ãäºãÊ¡Àãò ‡ãŠãñ ½ãì¹ã‹¦ã ½ãò ã䪆 ½ãò ºã⪠‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ‡ãŠãñãäÍãÍã ‡ãŠãèý ãäÍã‡ãŠã¾ã¦ã ‡ãŠÀ¦ãñ Ööý ÔãºãÔãñ ¹ãÖÊãñ ƒ¶ã ãä¶ã•ããè ÔãâØ㟶㠾ãã ªîÔãÀñ ÊããñØã, ãäÔã›ãè ‡ãŠÖ¶ãñ ½ãò ŒãìÍããè Öãñ¦ããè Ööý•ãã ÀÖñ Ööý ‚ããõÀ •ãºã ÊããñØã ƒÔã‡ãñŠ ãäŒãÊãã¹ãŠ ‚ããÌãã•ã „Ÿã¦ãñ Öö ¦ããñ †‡ãŠ Ôã½ã¾ã ©ãã ãä‡ãŠ •ãºã ¹ãã‡ãŠãó ‡ãŠãñ ŒãìºãÍãìÀ¦ã ‡ãŠÀ¶ãñ ‡ãŠãè ¹ãÆã©ãöãã, ¼ããÓã¥ã, ãä½ããä›âØãò, ¾ãã Êãñãä‡ãŠ¶ã Ö½ããÀñ ºãÞÞãñ, ‚ãã¹ã „¶ã‡ãŠãè¹ãìãäÊãÔã ‡ãñŠ ãä¶ãªÃ¾ããè ¡â¡ñ „¶ã¹ãÀ ºãÀÔã¶ãñ ÊãØã¦ãñ Ööý „¶ã ¹ãÀ ‡ãñŠÔã ãäºããäÊ¡âØã ½ãò ÀÖ¶ãñ ÌããÊãñ ºãÞÞãñ ‚ã¹ã¶ãñ ½ãìãäÖ½ã ÞãÊããè ãä¹ãŠÀ ãä‡ãŠÔããè ãäºã¶ãã ‡ãŠã¾ãÉ㊽ã Êãñ Ôã‡ãŠ¦ãñ ©ãñý ‚ãºã ãäÞ㶦ãã ½ã¦ã ‡ãŠÀò Ìããñ ¦ããñ Ôãü¡‡ãŠ ¹ãÀºã¶ãㆠ•ãã¦ãñ Öö ‚ããõÀ „¶Öò ‚ã¹ãÀã£ããè ÜããñãäÓã¦ã ãä‡ãŠ¾ãã •ãã¦ãã Öõ •ãºã ãä‡ãŠ ‡ã⊹ãㄶ¡ ½ãò ŒãñÊã¦ãñ ©ãòý ¹ãÀ ‚ãã•ã ÞãñÖÀñ ‡ãñŠ ‚ããä£ã‡ãŠãÀãè ¶ãñ ºããäØãÞãñ ‡ãñŠ ¹ãã‡ãÊ ÔãÞã ½ãò Ôã춪À ºã¶ã Øã¾ãã ©ããý ¼ããè ŒãñÊã ÊãòâØãñýÔããÀñ ‡ãŠã¶ãî¶ããò ‡ãŠã „ÊÊãâÜã¶ã ‡ãŠÀ‡ãñŠ ãäºãÊ¡À •ããñ ‡ãŠã½ã ‡ãŠÀ¦ãñ Öõ â„Ôã‡ãŠã ÌãÖãè ‡ã⊹ãㄶ¡ ‡ãŠãÀãò Ôãñ ¼ãÀñ ÀÖ¦ãñ ÀãÔ¦ãñ ‡ãŠãñ ‡ã⊇ãŠÀãè› ½ãò ºãªÊãÔã½ã©ãö㠹ãìãäÊãÔã Öãè ÔãÀ‡ãŠãÀ Öãè ¶ãÖãé ¶¾ãã¾ã ¹ãããäÊã‡ãŠã ¼ããè ‡ãŠÀ¦ããè ÖõýƒÔã ¦ãÀÖ ‡ãŠãè ¶¾ãã¾ã¹ãããäÊã‡ãŠã ‡ãŠãñ ¶¾ãã¾ã ‡ãŠãè •ãØãÖ ‚㶾ãã¾ã ¹ãããäÊã‡ãŠã Öõ ÖÀ†‡ãŠ ¹ããäÀÌããÀ ‡ãñŠ ¹ããÔã ¦ããè¶ã ¾ãã ÞããÀ ‡ãŠãÀò Ööý •ãºã ½ãâö ¾ãÖ ãäÊãŒã ã䪾ãñý ½ãì¢ãò ƒÔã‡ãñŠ ãäÊㆠ‡ã슜 ŸãñÔã ‡ãŠãÀ¥ã ¶ãÖãé ã䪌ãムã䪾ãã ÊãÜãì‡ãŠ© ãã ‚ãã•ããªãè ÀÖã ©ãã ¦ãºã ½ãö¶ãñ Ôãì¶ãã ‡ãŠãè Ö½ããÀãè ¹ãÀ ¾ãñ ÀãÔ¦ãñ ¦ããñ ºã¶ã Öãè Øã†ý ‚ããõÀ „Ôã¶ãñ ½ãì¢ãÔãñ ‡ãŠÖã, ``‡ãŠÔããè ØãìÊãã½ã ‡ãŠãñ Ôããñ¦ãñ Ôãñ ½ã¦ã •ãØãã‚ããñý‡ãŠÖã •ãㆠ¦ããñ ¼ããè ‡ãŠãñƒÃ ØãÊã¦ã ¶ãÖãè âÖãñØããý ¾ããäª ¶¾ãã¾ã ¹ãããäÊã‡ãŠã ¼ããè ‚ãØãÊããè ãäºããäÊ¡âØã ½ãò ãä‡ãŠÔããè ¹ããäÀÌããÀ ºãÞÞããò ‡ãŠãñ ¹ãã‡ãÊ ½ãò ‚ãã¶ãñ Ôãñ ¶ãÖãé Öãñ Ôã‡ãŠ¦ãã Öõ ãä‡ãŠ ÌãÖ ‚ãã•ããªãè ‡ãñŠ Ôã¹ã¶ãñ ªñŒã ÀÖã Öãñý¶¾ãã¾ã ¶ãÖãé ‡ãŠÀ¦ããè ¦ããñ ÊããñØããò ‡ãŠãñ ‚ã¹ã¶ãñ ¶¾ãã¾ã ‡ãñŠ ãäÊㆠŒãìª ÀãÔ¦ãñ ‡ãñŠ ¹ããÔã œ: ‡ãŠãÀò Ööý ‚ãã¹ã ƒ¶ã Àãñ‡ãŠ Ôã‡ãòŠý ãä¹ãŠÀ ‚ããä£ã‡ãŠããäÀ¾ããò ½ãõ¶ãñ ‡ãŠÖã, ``‚ãØãÀ ãä‡ãŠÔããè ØãìÊãã½ã ‡ãŠãñ Ôããñ¦ãñ ªñŒããñ ¦ããñ „Ôãñ â¤î⤶ãñ ¹ãÀ ½ã•ãºãîÀ Öãñ¶ãã ¹ãü¡ñØããý ãäºããäÊ¡âØããò ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ÔããñãäÞã¾ãñ •ãÖãâ ¶ãò ÞããÀãò ‚ããñ À ‚ãã£ãã ½ããè › À •ãØãã‚ããñ ‚ããõÀ ‚ãã•ããªãè ‡ãñŠ ºããÀñ ½ãò ºã¦ãã‚ããñý - ŒãÊããèÊã ãä•ãºãÆã¶ã û

×