Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

สุขฯ ม.2 หน่วย 10สุขฯ ม.2 หน่วย 10
สุขฯ ม.2 หน่วย 10
supap625934.2K visualizações
ตัวอย่างโครงการสอนตัวอย่างโครงการสอน
ตัวอย่างโครงการสอน
Krupol Phato33.4K visualizações
คณิตศาสตร์ ม.3 พาราโบลาคณิตศาสตร์ ม.3 พาราโบลา
คณิตศาสตร์ ม.3 พาราโบลา
พัน พัน47.9K visualizações
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
แบบบันทึกการศึกษาแหล่งเรียนรู้
เทวัญ ภูพานทอง47.5K visualizações
สุขฯ ม.2 หน่วย 9สุขฯ ม.2 หน่วย 9
สุขฯ ม.2 หน่วย 9
supap625938K visualizações
4.ใบงาน4.ใบงาน
4.ใบงาน
parichat4415.6K visualizações
Gsp สำหรับมัธยม Geometer's SketchpadGsp สำหรับมัธยม Geometer's Sketchpad
Gsp สำหรับมัธยม Geometer's Sketchpad
อนุชิต ไชยชมพู14.7K visualizações

Similar a Volley pan2(20)

แผนการสอนอาเชี่ยนศึกษา ม.1 3แผนการสอนอาเชี่ยนศึกษา ม.1 3
แผนการสอนอาเชี่ยนศึกษา ม.1 3
ชาญวิทย์ ปรีชาพาณิชพัฒนา47.2K visualizações
แผนการสอนยูเนียนแผนการสอนยูเนียน
แผนการสอนยูเนียน
ชูชีพ ศรีโชติ3.3K visualizações
PlanPlan
Plan
supamas kongkachuay523 visualizações
PhysicalPhysical
Physical
krupornpana55257 visualizações
Id planId plan
Id plan
krumanop3.7K visualizações
Unit1Unit1
Unit1
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง6.5K visualizações
ActivityActivity
Activity
krupornpana552.2K visualizações
Plane com p4_01Plane com p4_01
Plane com p4_01
senawong368 visualizações
Unit2Unit2
Unit2
โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง สพปยโสธรเขตสอง4K visualizações

Volley pan2

 • 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่อง การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง เวลา ๑ ชัวโมง ่ …………………………………………………………………………… …………………………………… ๑. สาระสำาคัญ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างเป็นพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอล ขันต้น ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ทางจิต ก่อให้เกิดการ ้ พัฒนาความแข็งแรงกล้ามเนื้อ ไหล่ แขน ข้อมือ ความมีระเบียบวินัย มีนำ้าใจนักกีฬา บุคลิกภาพ สุขนิสัยที่ดี และนำา ไปใช้ในการออกกำาลังกายในชีวิตประจำาวันได้ ๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง รู้ และเข้าใจ วิธีปฏิบัติการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างได้ ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ ๓.๑ อธิบายและแสดงท่าทางในการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ได้ ๓.๒ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไป ให้คู่ได้ ๓.๓ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างกระทบ ผนังได้ ๓.๔ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกมือล่างข้ามตาข่ายได้ ๔. สาระการเรียนรู้ ๔.๑ ท่าทางในการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ๔.๒ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไปให้คู่ ๔.๓ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างกระทบผนัง ๔.๔ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างข้ามตาข่าย ๔.๕ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๔ อยู่ในเนื้อหาความรู้ที่ ๙.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอล
 • 2. ด้วยมือล่าง และแบบฝึกปฏิบัติที่ ๙.๑ เรื่อง แบบฝึกการ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ดังแนบอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ ๕. กิจกรรมการเรียนรู้ ๕.๑ ขั้นนำา / ขันเตรียม (๕ – ๑๐ นาที) ้ ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอนลึก แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้า กลุ่มแต่ละกลุ่มสำารวจ รายชื่อ ความสะอาด สุขภาพ และเครื่องแต่งกาย ของนักเรียนทุกคนในกลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อม และความปลอดภัยในการ เรียน ๕.๑.๒ นักเรียนแต่ละกลุ่มบริหารร่างกายกลุ่มละ ๖ ท่า โดยผลัดกันเป็นผูนำาและ ้ ผู้ตาม ท่าบริหารร่างกายนักเรียนร่วมกันคิดขึ้นเอง หรือศึกษาจากใบความรู้ ที่ ๒.๒ เรื่องท่าบริหารร่างกายในคาบเรียนที่ผ่านมา ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที) ๕.๒.๑ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ใน การชมการแข่งขัน หรือเล่น ลูกบอลด้วยการเสิร์ฟมือล่างลักษณะต่างๆ พร้อม สาธิต และชี้ให้เห็นถึง ประโยชน์ และความสำาคัญของทักษะที่ทุกคนควร ทราบ และเป็นพืนฐานใน ้ การฝึกทักษะอื่นๆต่อไป ๕.๒.๒ นักเรียนชมการสาธิตวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือ ล่าง ตามเนื้อหาความรู้ ที่ ๙.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ครูผู้ สอนเปิดโอกาสให้ นักเรียนที่มีความสามารถ เป็นผู้นำาในการสาธิตวิธี การเสิร์ฟ โดยครูผู้สอน คอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำา และร่วมสาธิต เสริมในส่วนที่ยังไม่ สมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถปฏิบัติได้อย่างถูก ต้อง
 • 3. ๕.๓ ขันฝึก (๑๕- ๒๐ นาที) ้ ๕.๓.๑ นักเรียนแบ่งออกเป็น ๔ กลุ่มๆละ ๑๐ คน ศึกษา แบบฝึกปฏิบัติที่ ๙.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง แบบฝึกที่ ๑ เรื่องเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไปให้คู่ แบบฝึกที่ ๒ เรื่องเสิร์ลูกบอลด้วยมือล่างกับผนัง แบบฝึกที่ ๓ เรื่องเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างข้าม ตาข่าย ที่แนบอยู่ท้าย แผนการสอนที่ ๙ จากนั้นแต่ละกลุ่มฝึกปฏิบัติแบบ ฝึกตามลำาดับ โดย ครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำา และ ปรับปรุงแก้ไข ในกรณีที่ นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง จนนักเรียน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ๕.๔ ขั้นใช้ (๕ – ๑๐ นาที) ๕.๔.๑ นักเรียนทั้ง ๔ กลุ่ม แข่งขันเกม ” เสิร์ฟลูกบอล ด้วยมือล่าง “ โดยใช้ แบบฝึกปฏิบัติที่ ๙.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอล ด้วยมือล่าง แบบฝึกที่ ๓ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างข้ามตาข่าย เป็นเกมแข่งขันระหว่าง กลุ่ม การแข่งขันเน้นความสนุกสนาน ความ ปลอดภัย ความมีนำ้าใจนักกีฬา ความสามัคคี และ การจัดการ โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำา และตัดสินผลการแข่งขันร่วมกับนักเรียน ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที) ๕.๕.๑ นักเรียนระดมสมองอภิปราย ซัก-ถาม แสดง ความคิดเห็นและสรุปความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือ ล่าง และเกมการแข่งขัน โดย ครูผู้สอนร่วมให้คำาชี้แนะเพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความ สมบูรณ์ ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติสุขปฏิบัติ (ทำาความสะอาดร่างกาย เช่น มือ แขน และใบหน้า) ๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้
 • 4. ๖.๑ เนื้อหาความรู้ที่ ๙.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ๖.๒ แบบฝึกปฏิบัติที่ ๙.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วย มือล่าง ๖.๓ ลูกวอลเลย์บอล ๒๐ - ๒๕ ลูก ๖.๔ สื่อ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley ๗. การวัดผลและการประเมินผล ๗.๑ วิธีการวัด / สิ่งที่วัด ๗.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การเสิร์ฟ ลูกบอลด้วยมือล่าง ๗.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล ๗.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ๗.๓ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ๗.๓.๑ เมื่อนักเรียน เรียนจบจุดประสงค์ตามแผนการ สอนที่ ๙ เรื่องการเสิร์ฟ ลูกบอลด้วยมือล่างแล้ว นักเรียนได้คะแนนจากแบบ สังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ไม่ตำ่ากว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ๘. กิจกรรมเสนอแนะ แหล่งข้อมูล นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก ๘.๑ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley เรื่องการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ๘.๒ ห้องสมุดโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ , ห้องศูนย์ เทคโนโลยีและ สารสนเทศ , ร้าน Internet , Internet ที่บ้านหรือ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่สามารถค้นคว้าได้สะดวก
 • 5. ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... .................................................................................. ลงชื่อ....................... ................. หัวหน้ากลุ่มสาระ ( ) ............../.......... ...../.............. ความคิดเห็นของรองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ................ ........................................................................... ..................................................................................
 • 6. ลงชื่อ..................................... .....รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ( ) .............../.............../.............. ความคิดเห็นของผู้อำานวยการโรงเรียน ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ................ ........................................................................... .................................................................................. ลงชื่อ............................... ................ผู้อำานวยการโรงเรียน ( ) ................./...... ........./................ บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ เรื่อง การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ๑. ผลการสอน นักเรียนมีความสุขสนุกสนานกับการฝึกกิจกรรมเสิร์ฟลูกบอล ด้วยมือล่างข้ามตาข่าย การฝึกปฏิบัติครูผู้สอนได้แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม คือให้กลุ่ม ๑ เสิร์ฟ กลุ่ม ๒ นับคะแนน กลุ่ม ๒ เสิร์ฟ กลุ่ม ๓ นับคะแนน เวียนกันไปจนครบ ทำาให้เกิดความเป็นระเบียบ นับจำานวนได้ไม่สับสน เป็นการให้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เช่นการ เสิร์ฟ การนับคะแนน และการตัดสิน เป็นการเพิ่มทักษะ กระบวนการ-เรียนรู้มากขึ้น และหลังจากนักเรียนเรียนจบจุด ประสงค์ ตามแผนการสอนที่ ๙ แล้ว นักเรียน มีความรู้ มีทักษะ
 • 7. สามารถอธิบาย และสาธิตการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์การประเมินทุกคน ท้ายชั่วโมงนักเรียนปฏิบัติสุขปฏิบัติ ทำาความสะอาด มือ แขน และใบหน้า เป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดี ๒. ปัญหาและอุปสรรค -- ๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา -- ลงชื่อ……………………… ……….………. ( นายสหะชัย แสงสุนทร ) บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๙ ๑. ผลการสอน ............................................................................................. ...................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................
 • 8. ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ....................... ๒. ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................. ...................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ....................... ๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา ............................................................................................. ...................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................
 • 9. ................................................................................... ....................... ลงชื่อ………………………………… …………………. ( นายสหะชัย แสง สุนทร ) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล) เรื่อง……………………………..…….………............ชั้น…. …...........………กลุ่มที.…………. ่ วันที่…………………….….....เดือน………………………. …….....พ.ศ………………………… คำาชี้แจง พิจารณาใส่คะแนน ( ๓,๒,๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรง กับการปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑ์ การประเมิน
 • 10. พฤติกรรมการประเมิน คณะความร่วมมือ กับหมู่ ความสนใจ /ความตั้งใจ ความสุข / สนุกสนาน/ ความเป็นผู้นำาผู้ตาม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความมีนำ้าใจ คะแนนรวม สุขนิสัย หมายเหตุ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ เกณฑ์ ๐ คะแนน การ ประเมิน ๓ =ดี เลขที่ ชื่อ - สกุล ๒ =ปาน กลาง ๑ =ปรับปรุง ------- ------- เกณฑ์ การผ่าน ได้ คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ( ไม่น้อย กว่า๑๕ คะแนน ) ๑. ๒. ๓.
 • 11. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. หมายเหตุ ผู้ประเมิน คือ ครูผสอน นักเรียน เพื่อน ตาม ู้ ความเหมาะสม ลงชื่อ………………… …………………ผู้ประเมิน ลงชื่อ………………… …………………ผู้สอน เนื้อหาความรู้ที่ ๙.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง - การยืน หันลำาตัวด้านซ้ายเข้าหาตาข่าย ก้าวเท้าซ้ายไปข้าง หน้าขนานกับเส้นหลังเท้าขวา อยู่ข้างหลัง ( เสิร์ฟด้วยมือขวา )แยกเท้าห่างกันประมาณ ๑ ช่วงไหล่ย่อเข่าเล็กน้อย - ถือลูกบอลด้วยมือข้างที่ไม่ถนัด ( มือซ้ายข้างเดียวกับเท้า หน้า ) - มือที่จะตีลูกบอลเหวี่ยงไปข้างหลัง (กำามือหรือแบมือ) - โยนลูกบอลขึนสูงจากมือประมาณ ๑ - ๒ ฟุต ้ - เหวี่ยงแขนข้างที่ใช้ตีเข้าปะทะลูกบอลบริเวณใต้ลูกบอล หลัง จากปะทะ ลูกบอลแล้ว ให้ปล่อยแขนไปตามแรงส่ง ดังรูปที่ ๑ ก – ๑ ค
 • 12. รูปที่ ๑ ก รูปที่ ๑ ข รูปที่ ๑ ค แบบฝึกปฏิบัติที่ ๙.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง แบบฝึกที่ ๑ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างไปให้คู่ วิธีปฏิบัติ ใช้ผู้ฝึก ๒ คน คนหนึ่งโยนลูกบอลแล้วเสิร์ฟลูกบอล ด้วยมือล่างไปให้คู่ คู่จับ ลูกบอลแล้วปฏิบติเช่นเดียวกัน สลับไป-สลับมา ดังรูปที่ ๑.๑ ั – ๑.๒
 • 13. รูปที่ ๑.๑ รูปที่ ๑.๒ แบบฝึกที่ ๒ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างกับผนัง วิธีปฏิบัติ ผู้ฝึกยืนห่างจากผนัง ๕ - ๑๐ เมตร โยนลูกบอลแล้ว เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ให้ลูกบอลกระดอนกับผนัง แล้วจับลูกบอลไว้ ปฏิบัตเช่นนี้ิ ๕ - ๑๐ ครั้ง ดังรูปที่ ๒.๑ – ๒.๓
 • 14. รูปที่ ๒.๑ รูปที่ ๒.๒ รูปที่ ๒.๓ แบบฝึกที่ ๓ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่างข้ามตาข่าย วิธีปฏิบัติ ผู้ฝึกจับคู่กันอยู่คนละแดน คนหนึ่งโยนลูกบอลแล้ว เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง ข้ามตาข่ายไปให้คู่ คูปฏิบัติเช่นเดียวกัน กลับไป-กลับมา ่ ดังรูปที่ ๓.๑ – ๓.๒
 • 15. รูปที่ ๓.๑ รูปที่ ๓.๒ หมายเหตุ แบบฝึกนี้สามารถใช้เป็นเกมเพื่อแข่งขันระหว่าง กลุ่ม โดยกลุ่มที่ชนะคือ กลุ่มที่สามารถเสิร์ฟลูกบอลข้ามตาข่ายครบทุกคน และมี คะแนนรวมมากที่สุด วิธีเล่น - พื้นสนามทำาช่องสี่เหลี่ยม ๖ ช่อง แต่ละช่องกำาหนดระดับ คะแนน ๑ - ๖ คะแนน ดังรูปที่ ๓ ก - แต่ละกลุ่มยืนอยู่หลังเส้นเสิร์ฟห่างจากตาข่าย ๙ เมตร - เสิร์ฟลูกบอลข้ามตาข่ายให้ไปตกในเขตที่กำาหนด - เสิร์ฟลูกบอลคนละ ๑ ครั้ง จนครบผู้เล่นทุกคนของแต่ละ กลุ่ม - ลูกบอลตกในเขตจึงได้คะแนน ๖ , ๕ , ๔ , ๓ , ๒ , ๑ - ใช้วิธีเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือล่าง เสิร์ฟคนละ ๑ ลูก - ห้ามเหยียบเส้นเสิร์ฟขณะเสิร์ฟลูกบอล - เมื่อเสิร์ฟทุกคนแล้ว กลุ่มใดเสิร์ฟได้คะแนนรวมมากกว่าเป็น ผู้ชนะ ๒ ๑ ๑ ๓ ๖ ๒ ๓ ๔ ๕ ๔ รูปที่ ๓ ก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓
 • 16. หน่วยการเรียนรู้ที่ ๖ เรื่องการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน เวลา ๑ ชัวโมง ่ …………………………………………………………………………… …………………………………… ๑. สาระสำาคัญ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนเป็นพื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอล ขันต้นโดยใช้ส่วนของมือ เสิร์ฟลูกบอล เช่นการแบมือ กำาหมัด อีก ้ ทั้งช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางกาย ทางจิต ก่อให้เกิดการพัฒนา ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ไหล่ แขน ข้อมือ ความมีระเบียบวินัย มี นำ้าใจนักกีฬา บุคลิกภาพ สุขนิสัยที่ดี และนำาไปใช้ในการออกกำาลังกายในชีวิต ประจำาวันได้ ๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีทักษะสามารถอธิบาย และสาธิตวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือ บนได้ ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ ๓.๑ อธิบายและแสดงวิธีในการเสิร์ฟ ลูกบอลด้วยมือบน ได้ ๓.๒ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนไปให้คู่ ได้ ๓.๓ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน กระทบผนังได้ ๓.๔ อธิบายและแสดงวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้าม ตาข่ายได้ ๔. สาระการเรียนรู้ ๔.๑ วิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ๔.๒ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนไปให้คู่ ๔.๓ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนกระทบผนัง ๔.๔ การเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้ามตาข่าย ๔.๕ รายละเอียดข้อ ๒.๑ – ๒.๔ อยู่ในใบความรู้ที่ ๑๐.๑ เรื่อง วิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วย
 • 17. มือบน แบบฝึกปฏิบัติที่ ๑๐.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟ ลูกบอลด้วยมือบน ดังแนบอยู่ ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ ๕. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๕.๑ ขันนำา / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที) ้ ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอนแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม แต่ละกลุ่มสำารวจรายชื่อ ความสะอาด สุขภาพและเครื่องแต่งกายของ นักเรียนทุกคนในกลุ่มเพื่อ เตรียมความพร้อม และความปลอดภัย ๕.๑.๒ นักเรียนทุกกลุ่มบริหารร่างกาย โดยการวิ่งรอบ สนามวอลเลย์บอลจำานวน ๑ รอบ พร้อมทั้งบริหารหัวไหล่ แขน และข้อมือ เพื่อ เตรียมความพร้อม ในการเรียนการสอน และเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ขณะเล่น หรือฝึกปฏิบัติ ที่อาจเกิดขึนได้ ้ ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที) ๕.๒.๑ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ใน การชมการแข่งขัน หรือเล่น ลูกบอลด้วยการเสิร์ฟมือบนในลักษณะต่างๆ พร้อม สาธิตและชี้ให้เห็นถึง ประโยชน์ ความสำาคัญของทักษะที่ทุกคนควรทราบ และเป็นพื้นฐานต่อไป ๕.๒.๒ นักเรียนชมการสาธิตวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือ บน ตามเนื้อหาความรู้ ที่ ๑๐.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ครูผู้ สอนเปิดโอกาสให้ นักเรียนที่มีความสามารถ เป็นผู้นำาในการสาธิตวิธี การเสิร์ฟลูกบอล ด้วยมือบน โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือ แนะนำา และร่วมสาธิต
 • 18. เสริมในส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เพื่อให้นักเรียนสามารถ ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ๕.๓ ขันฝึก (๑๕- ๒๐ นาที) ้ ๕.๓.๑ นักเรียนแบ่งกลุ่ม ๔ กลุ่มๆละ ๑๐ คน แต่ละกลุ่ม ศึกษาแบบฝึกปฏิบัติที่ ๑๐.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ๑) แบบฝึกที่ ๑ เรื่องเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ไปให้คู่ ๒) แบบฝึกที่ ๒ เรื่องเสิร์ลูกบอลด้วยมือบนกับ กำาแพง ๓) แบบฝึกที่ ๓ เรื่องเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ข้ามตาข่าย ดังแนบ อยู่ท้ายแผนการสอนที่ ๑๐ จากนั้นแต่ละกลุ่มร่วมกันเลือกแบบฝึกกลุ่ม ละ ๒ แบบ ฝึกปฏิบัติ โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแล ช่วยเหลือ แนะนำา และปรับปรุง แก้ไข ในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถปฏิบัติได้ ถูกต้อง จนนักเรียน สามารถปฏิบัติได้ถูกต้อง ๕.๔ ขั้นใช้ (๕ – ๑๐ นาที) ๕.๔.๑ นักเรียนทั้ง ๔ กลุ่ม แข่งขันเกม “ เสิร์ฟลูกบอล ด้วยมือบนข้ามตาข่าย “ โดย ใช้แบบฝึกที่ ๓ เรื่องเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้าม ตาข่าย เป็นเกมแข่งขัน ระหว่างกลุ่ม การแข่งขันเน้นความสนุกสนาน ความ ปลอดภัย ความมีนำ้าใจ นักกีฬา ความซื่อสัตย์ โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแล ช่วยเหลือ แนะนำา และ ตัดสินผลการแข่งขันร่วมกับนักเรียน ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที) ๕.๕.๑ นักเรียนระดมสมองอภิปราย ซัก-ถาม แสดงความคิด เห็นและสรุปความรู้
 • 19. ความเข้าใจ เกี่ยวกับการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน โดยครู ผู้สอนร่วมให้คำาชี้แนะ เพิ่มเติม เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์ ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติสุขปฏิบัติ (ทำาความสะอาดร่างกาย เช่น มือ แขน และใบหน้า) ๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ๖.๑ เนื้อหาความรู้ที่ ๑๐.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ๖.๒ แบบฝึกปฏิบัติที่ ๑๐.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วย มือบน ๖.๓ ลูกวอลเลย์บอล ๒๐ - ๒๕ ลูก ๖.๔ สื่อ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley ๗. การวัดผลและการประเมินผล ๗.๑ วิธีการวัดผลประเมินผล ๗.๑.๑ สังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การเสิร์ฟ ลูกบอลด้วยมือบน ๗.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล ๗.๒.๑ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม การ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ๗.๓ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ๗.๓.๑ เมื่อนักเรียน เรียนจบจุดประสงค์ตามแผนการ สอนที่ ๑๐ เรื่องการเสิร์ฟ ลูกบอลด้วยมือบนแล้ว นักเรียนได้คะแนนจากแบบ สังเกตพฤติกรรม การเข้าร่วมกิจกรรมการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ไม่ ตำ่ากว่าร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ๘. กิจกรรมเสนอแนะ แหล่งข้อมูล นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก ๘.๑ Internet ….Website ชื่อ http://school.obec.go.th/volley เรื่องการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน
 • 20. ๘.๒ ห้องสมุดโรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์ , ห้องศูนย์ เทคโนโลยีและ สารสนเทศ , ร้าน Internet , Internet ที่บ้านหรือ แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่สามารถค้นคว้าได้สะดวก ๘.๓ หนังสือการศึกษา และตำาราการเล่น วอลเลย์บอล จากแหล่งเรียนรู้ทั่วๆไป ๗.๔ หาเวลาว่างในช่วงพัก หรือหลังเลิกเรียนแล้ว ฝึกฝนทักษะการเสิร์ฟลูกบอล ด้วยมือบน เพื่อให้เกิดทักษะและความชำานาญ ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... .................................................................................. ลงชื่อ....................... ................. หัวหน้ากลุ่มสาระ ( ) ............../.......... ...../.............. ความคิดเห็นของรองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ...........................................................................................
 • 21. ................ ........................................................................... .................................................................................. ลงชื่อ..................................... .....รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ( ) .............../.............../.............. ความคิดเห็นของผู้อำานวยการโรงเรียน ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ................ ........................................................................... .................................................................................. ลงชื่อ............................... ................ผู้อำานวยการโรงเรียน ( ) ................./...... ........./................ บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐ เรื่องการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน ๑. ผลการสอน กิจกรรมการเรียนการสอนในคาบนี้นกเรียนมีความสุข ั สนุกสนานกับการเล่น ฝึกปฏิบัติ ด้วยความเต็มใจ ตั้งใจ มีระเบียบวินัย ในการเล่น ทำาให้เกิดความม ปลอดภัย เมื่อถึงกิจกรรม การแข่งขันเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้ามตาข่าย เป็นเรื่องที่ท้าทาย ความสามารถของนักเรียน เมื่อ
 • 22. นักเรียนเสิร์ฟลูกบอลข้ามข่ายได้ จะเกิดความพอใจ ดีใจ และ สนุกสนานอีกทั้งการนับจำานวนลูกที่เสิร์ฟข้ามตาข่ายก็เป็นไปด้วย ความเรียบร้อย มีความซื่อสัตย์ ยุติธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรม ดีขน และหลังจากนักเรียนเรียนจบจุดประสงค์ ตามแผนการสอนที่ ึ้ ๑๐ แล้ว นักเรียนมีความรู้ มีความเข้า มีทักษะสามารถอธิบาย และสาธิต การเสิร์ฟลูกบอลด้วย มือบนได้ถูกต้อง ส่วนใหญ่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ท้ายชั่วโมง นักเรียนปฏิบัติสุขปฏิบัติ ทำาความสะอาดร่างกาย เช่น มือ แขน และ ใบหน้า เป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดี ๒. ปัญหาและอุปสรรค นักเรียนหญิงบางคนไม่สามารถเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนให้ข้าม ตาข่ายได้ เพราะนักเรียนยังมีแรงแขนไม่เพียงพอ จังหวะการตบยัง ไม่ดีพอ ๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา ครูผู้สอนเสนอแนะให้นักเรียนที่ยังเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนไม่ ข้ามตาข่าย ให้ใช้เวลาว่างตอนพัก หรือหลังเลิกเรียนแล้วมาทำาการ ฝึกซ้อมทักษะเพิ่มเติม เพื่อให้มีทักษะ และความชำานาญเพิ่มขึ้น จะ ได้สามารถพัฒนาการเสิร์ฟลูกบอลได้ดีขนต่อไป ึ้ ลงชื่อ……………………… ……….………. ( นายสหะชัย แสงสุนทร ) บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๐
 • 23. ๑. ผลการสอน ............................................................................................. ...................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ....................... ๒. ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................. ...................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ....................... ๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา ............................................................................................. ...................................................................................... ...................................................................................
 • 24. ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ....................... ลงชื่อ………………………………… …………………. ( นายสหะชัย แสง สุนทร ) แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล) เรื่อง……………………………..…….………............ชั้น…. …...........………กลุ่มที่.…………. วันที่…………………….….....เดือน………………………. …….....พ.ศ………………………… คำาชี้แจง พิจารณาใส่คะแนน ( ๓,๒,๑ ) ลงในช่องว่างให้ตรง กับการปฏิบัติกิจกรรมตามเกณฑ์ การประเมิน
 • 25. พฤติกรรมการประเมิน คณะความร่วมมือ กับหมู่ ความสนใจ /ความตั้งใจ ความสุข / สนุกสนาน/ ความเป็นผู้นำาผู้ตาม ความมีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความซื่อสัตย์ ความมีนำ้าใจ คะแนนรวม สุขนิสัย หมายเหตุ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ ๓ เกณฑ์ ๐ คะแนน การ ประเมิน ๓ =ดี เลขที่ ชื่อ - สกุล ๒ =ปาน กลาง ๑ =ปรับปรุง ------- ------- เกณฑ์ การผ่าน ได้ คะแนน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐ ( ไม่น้อย กว่า๑๕ คะแนน ) ๑. ๒. ๓.
 • 26. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ๙. ๑๐. ๑๑. ๑๒. ลงชื่อ………………… …………………ผู้ประเมิน ลงชื่อ………………… …………………ผู้สอน เนื้อหาความรู้ที่ ๑๐.๑ เรื่องวิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยลูกมือบน - ผู้เล่นยืนในเขตเสิร์ฟ หันหน้าเข้าหาตาข่าย ถือลูกบอลไว้ ด้วยมือทั้งสองข้าง เท้าแยก ประมาณ ๑ ช่วงไหล่ถ้าเสิร์ฟด้วยมือขวา ให้ยืนเท้าซ้ายอยู่ หน้าเท้าขวา ย่อเข่าเล็กน้อย ยกแขนข้างที่จะใช้ตีบอลขึ้นพับข้อศอก และเงื้อไปทางด้าน หลัง - โยนลูกบอลขึ้นสูงจากมือประมาณ ๒ - ๓ ฟุต ( ไม่ควรโยนสูง นัก ) เอนตัว ไปข้างหลังเล็กน้อย - เหวี่ยงแขนข้างที่ใช้ตีมาข้างหน้า ให้ฝ่ามือหรือกำาปั้นปะทะ ลูกบอลที่กำาลังลอย ตบลงบริเวณกลางลูกบอลหรือค่อนลงมาใต้ลูกบอล - หลังจากมือปะทะลูกบอลแล้ว ให้ปล่อยแขนไปตามแรงส่ง เล็กน้อย ดังรูปที่ ๑ ก – ๑ ค
 • 27. รูปที่ ๑ ก รูปที่ ๑ ข รูปที่ ๑ ค แบบฝึกปฎิบัติที่ ๑๐.๑ เรื่องแบบฝึกการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน แบบฝึกที่ ๑ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนไปให้คู่ วิธีฝึก ใช้ผฝึก ๒ คน ยืนห่างกันประมาณ ๕ - ๗ เมตร ู้ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน กลับไปกลับมา ดังรูปที่ ๑.๑ – ๑.๒
 • 28. รูปที่ ๑.๑ รูปที่ ๑.๒ แบบฝึกที่ ๒ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนกับผนัง วิธีฝึก ใช้ผู้ฝก ๒ คน เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนกับผนัง ึ คนละ ๑๐ ครั้ง แล้วเปลี่ยนกัน ดังรูปที่ ๒.๑ - ๒.๒ รูปที่ ๒.๑ รูปที่ ๒.๒
 • 29. แบบฝึกที่ ๓ เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้ามตาข่าย วิธีฝึก ผูฝึกจับคู่กันอยู่คนละแดน เสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบนข้าม ้ ตาข่าย กลับไป กลับมา ดังรูปที่ ๓.๑ - ๓.๓ รูปที่ ๓.๑ รูปที่ ๓.๒ รูปที่ ๓.๓ หมายเหตุ แบบฝึกนี้สามารถใช้เป็นเกมเพื่อการแข่งขันระหว่าง กลุ่ม โดยกลุ่มที่ชนะคือ กลุ่มที่สามารถเสิร์ฟลูกบอลข้ามตาข่ายครบทุกคน และมีคะแนนรวม มากที่สุด วิธีเล่น
 • 30. - เสิร์ฟทีละกลุ่มโดยยืนอยู่หลังเส้นเสิร์ฟห่างจากตาข่าย ๙ เมตร - เสิร์ฟลูกบอลข้ามตาข่ายให้ไปตกในพื้นที่สนามแดนตรงข้าม - เสิร์ฟลูกบอลคนละ ๑ ครั้ง จนครบผู้เล่นทุกคนของแต่ละ กลุ่ม - ลูกบอลข้ามตาข่ายไปตกในเขตพืนที่สนามแดนตรงข้ามได้ ้ ลูกละ ๑ คะแนน - ใช้วิธีการเสิร์ฟลูกบอลด้วยมือบน - ห้ามเหยียบเส้นเสิร์ฟขณะเสิร์ฟลูกบอล - เมื่อเสิร์ฟครบทุกคนแล้ว กลุ่มใดเสิร์ฟได้คะแนนรวมมากกว่า เป็นกลุ่มชนะ ดังรูปที่ ๓ ก ๑ ๖ ๒ ๗ ๓ ๓ ๘ ๔ ๙ ๕ ๑๐ รูปที่ ๓ ก แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๗ เรื่องทักษะรวม(เล่นลูกมือล่าง มือบน และการเสิร์ฟ)เวลา ๑ ชัวโมง่ …………………………………………………………………………… …………………………………… ๑. สาระสำาคัญ
 • 31. การฝึกทักษะรวม (เล่นลูกด้วยมือล่าง ด้วยมือบน และการ เสิร์ฟ) เป็นการนำาเอาทักษะ พื้นฐานการเล่นวอลเลย์บอลมาใช้ในลักษณะสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพราะการแข่งขันจำาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนำาทักษะดังกล่าวมาใช้ ผสมผสานกันตามความเหมาะสม อีกทั้งการแข่งขันยังช่วยเสริม สร้าง สมรรถภาพทางกาย ทางจิตใจ ความมีระเบียบวินัย ความมีนำ้าใจ นักกีฬา ความสามัคคี และนำากิจกรรมไปใช้เป็นสื่อในการออก กำาลังกายในชีวิตประจำาวันได้ ๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง สามารถปฏิบัติทักษะพื้นฐานการเสิร์ฟ การเล่นลูกด้วยมือล่าง และมือบนที่สัมพันธ์กันได้ ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ ๓.๑ ปฏิบัติกิจกรรมการเล่นลูกด้วยมือล่างได้ ๓.๒ ปฏิบัติกิจกรรมการเล่นลูกด้วยมือบนได้ ๓.๓ ปฏิบัติกิจกรรมการเล่นลูกด้วยการเสิร์ฟได้ ๔. สาระการเรียนรู้ ๔.๑ การเล่นลูกด้วยมือล่าง ๔.๒ การเล่นลูกด้วยมือบน ๔.๓ การเล่นลูกด้วยการเสิร์ฟ ๔.๔ วิธีการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ การตัดสิน และ การบันทึกผลการแข่งขัน ๔.๕ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๔ อยู่ในใบบันทึกผลการ แข่งขัน และเนื้อหาความรู้ที่ ๑๑.๑ เรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ ดังแนบอยู่ท้าย แผนการจัดการเรียนรู้ ๕. กิจกรรมการเรียนรู้ ๕.๑ ขันนำา / ขั้นเตรียม (๕ – ๑๐ นาที) ้ ๕.๑.๑ นักเรียนเข้าแถวตอนแบ่งเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่ม แต่ละกลุ่มสำารวจรายชื่อ
 • 32. ความสะอาด สุขภาพและเครื่องแต่งกายของ นักเรียนทุกคนในกลุ่มเพื่อ เตรียมความพร้อม และความปลอดภัย ๕.๑.๒ นักเรียนทุกกลุ่มบริหารร่างกาย โดยการวิ่งรอบ สนามวอลเลย์บอลจำานวน ๑ รอบ พร้อมทั้งบริหารหัวไหล่ แขน และข้อมือ เพื่อ เตรียมความพร้อม ในการเรียนการสอน และเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ ขณะเล่น หรือฝึกปฏิบัติ ที่อาจเกิดขึนได้ ้ ๕.๒ ขั้นสอน (๑๐ – ๑๕ นาที) ๕.๒.๑ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ใน การชม หรือแข่งขัน วอลเลย์บอลว่าต้องใช้ทักษะใดบ้างในการแข่งขัน และชี้ให้เห็นถึงหน้าที่ของ ผูเล่นในตำาแหน่ง ต่าง ๆ ประโยชน์และความสำาคัญ ้ ของทักษะพื้นฐานต่าง ๆ ที่นักเรียนเคยเรียนมาแล้วในคาบเรียนที่ผ่านมา เพื่อ นำามาใช้ในการแข่งขัน ๕.๒.๒ ครูผู้สอนเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสามารถ ร่วมอธิบาย สาธิตวิธีการเล่น กติกาการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ การตัดสิน การบันทึกผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ และ เนื้อหาความรู้ที่ ๑๑.๑ เรื่องการเล่นวอลเล่ย์บอล ๒ : ๒ ดังแนบอยู่ท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ ให้ นักเรียนทุกคนได้ชม โดยครูผู้สอนคอยให้การดูแล ช่วยเหลือ แนะนำา อธิบาย พร้อมสาธิตร่วมกับ นักเรียน เพื่อให้นกเรียนเกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้น ั และสามารถนำาไปปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง ๕.๓ ขันฝึก (๕ - ๑๐ นาที) ้ ๕.๓.๑ นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ ๒ คน แยกฝึกปฏิบัติ การเล่นวอลเล่ย์บอล ๒ : ๒ ตามตัวอย่าง ข้อ ๕.๒.๒
 • 33. ๕.๔ ขั้นใช้ (๑๕ - ๒๐ นาที) นักเรียนทุกกลุ่มแยกฝึกปฏิบัติการแข่งขัน ดังต่อไปนี้ ๕.๔.๑ แต่ละกลุ่มแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ กลุ่มละ ๑ ครั้ง ๕.๔.๒ ทำาหน้าที่เป็นกรรมการตัดสิน ( ผูถือตาข่าย ( ้ เชือก ) ๒ คน และผู้บันทึก ผลการแข่งขัน ๑ คน ) กลุ่มละ ๑ ครั้ง ๕.๔.๓ ครูผู้สอนคอยให้การดูแลช่วยเหลือแนะนำา และปรับปรุงแก้ไข ให้ถกต้อง ู พร้อมทั้งให้คะแนน ร่วมกับนักเรียนขณะแข่งขัน และจากใบบันทึกผล การแข่งขัน ๕.๕ ขั้นสรุปและสุขปฏิบัติ (๕ – ๑๐ นาที) ๕.๕.๑ นักเรียนและครูผู้สอนร่วมกันอภิปราย ซัก – ถาม แสดงความคิดเห็นและ สรุปความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ทักษะการเล่น ลูกบอลด้วยมือล่าง การเล่น ลูกบอลด้วยมือบน และการเสิร์ฟลูกบอล ๕.๕.๒ นักเรียนปฏิบัติสุขปฏิบัติ ( ทำาความสะอาด ร่างกาย เช่นมือ แขน ใบหน้า ) ๖. วัสดุอุปกรณ์ สื่อและแหล่งการเรียนรู้ ๖.๑ เนื้อหาความรู้ที่ ๑๑.๑ เรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ ๖.๒ ใบบันทึกผลการแข่งขัน ๖.๓ สนามวอลเลย์บอลขนาดเล็กจำานวน ๔ สนาม ๖.๔ ตาข่ายความยาวประมาณ ๗ เมตร (เชือก) ๖.๕ ลูกวอลเลย์บอล ๕ - ๑๐ ลูก ๗. การวัดผลและการประเมินผล ๗.๑ วิธีการวัดผลประเมินผล ๗.๑.๑ บันทึกผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ ๗.๒ เครื่องมือที่ใช้ในการวัดผลประเมินผล ๗.๒.๑ แบบบันทึกผลการแข่งขัน การแข่งขัน วอลเลย์บอล ๒ : ๒
 • 34. ๗.๓ เกณฑ์การวัดผลประเมินผล ๗.๓.๑ เมื่อนักเรียน เรียนจบจุดประสงค์ตามแผนการ จัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่องทักษะรวมแล้ว นักเรียนได้คะแนนจากแบบ บันทึกผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ ไม่ตำ่ากว่า ร้อยละ ๕๐ จึงจะถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมิน ๘. กิจกรรมเสนอแนะ แหล่งข้อมูล นักเรียนสามารถศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมได้จาก ๘.๑ แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ตามความเหมาะสม เช่น หนังสือจาก ห้องสมุด หรือ จากแหล่งเรียนรู้โดยทั่วไป ๘.๒ ชมการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลตามโอกาสต่างๆ ความคิดเห็นหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ..................................................................................
 • 35. ลงชื่อ....................... ................. หัวหน้ากลุ่มสาระ ( ) ............../.......... ...../.............. ความคิดเห็นของรองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารวิชาการ ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ................ ........................................................................... .................................................................................. ลงชื่อ..................................... .....รองฯ.ฝ่ายบริหารงานวิชาการ ( ) .............../.............../.............. ความคิดเห็นของผู้อำานวยการโรงเรียน ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ........................................................................................... ................ ........................................................................... .................................................................................. ลงชื่อ............................... ................ผู้อำานวยการโรงเรียน ( ) ................./...... ........./................
 • 36. บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ เรื่อง ทักษะรวม( เล่นลูกมือล่าง มือบน และการเสิร์ฟ ) ๑. ผลการสอน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนเปิดโอกาศให้ นักเรียนได้จัดทีมแข่งขันกันเอง โดยจัดทีมๆละ ๒ คน นักเรียนมีการบริหารจัดการ โดยแต่ละแต่ละ ทีม จะเลือกการทำาหน้าที่ของกลุ่มตนเองเช่น ทำาหน้าที่เป็นผู้แข่งขัน ทำาหน้าที่บันทึกผลการแข่งขัน หรือทำาหน้าที่เป็นผู้ถือตาข่าย ซึ่ง แต่ละทีมมีความตระหนัก มีความรับผิดชอบในหน้าที่ดี มีความ สนุกสนานในการเล่น และการทำาหน้าที่อย่างเต็มใจ และเต็มความ สามารถ มีการวัดผลประเมินผลจาก ใบบันทึกผลการแข่งขัน ที่ชัดเจน ท้ายชั่วโมง นักเรียนปฏิบัติสุขปฏิบัติ ทำาความสะอาด ร่างกาย เช่นมือ แขน และใบหน้า เป็นการสร้างสุขนิสัยที่ดี ๒. ปัญหาและอุปสรรค -- ๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา --
 • 37. ลงชื่อ……………………… ……….………. ( นายสหะชัย แสงสุนทร ) .........../.........../... ......... บันทึกผลหลังการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๑ ๑. ผลการสอน ............................................................................................. ...................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ....................... ๒. ปัญหาและอุปสรรค ............................................................................................. ...................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ...................................................................................
 • 38. ................................................................................... ................................................................................... ....................... ๓. ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ปัญหา ............................................................................................. ...................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ................................................................................... ....................... ลงชื่อ………………………………… …………………. ( นายสหะชัย แสง สุนทร ) ใบบันทึกผลการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ วิชา สุขศึกษาและพลศึกษา (วอลเลย์บอล) วันที่ ...................................….. เดือน ………………………. …….….พ.ศ. .…………..…………… ทีม……………… แข่ง ทีม…………… ……..… กับ ………… ชื่อผู้เล่น เลข คะแน ชื่อผู้เล่น เล ที่ น ขที่
 • 39. ๑ ๑. … ๑ ๑. ..... …………………… … ๒ …………………… ..... ………… … ๒ ……… ๓ ..... ๒. … ๓ ๒. ..... …………………… … ๔ …………………… ………… … ๔ ๕ ……… ..... ๕ ..... ๓. ...... ๖ ๓. …………………… .... ๖ …………………… ………… ๗ ……… ๗ สรุปผล ผลการแข่งขัน ทีมชนะคือ ……………………...........…… ด้วยคะแนน ………… ต่อ ………… ผู้บนทึกผลการแข่งขันชื่อ ………………………………….เลขที่ ั ……………………………. ผูถือตาข่าย ๑.ชื่อ ………………...…………………………เลขที่ ้ ……………………………. ๒.ชื่อ ………………...…………………………เลขที่ ……………………………. หมายเหตุ ทีมชนะ = ๕ คะแนน ทีมแพ้ = ๓ คะแนน ผู้บนทึก ดี = ๓ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ั ปรับปรุง = ๑ คะแนน ผูถือตาข่าย ดี = ๓ คะแนน ปานกลาง = ๒ คะแนน ้ ปรับปรุง = ๑ คะแนน เกณฑ์การผ่าน ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า ๕ คะแนน
 • 40. ********************************************* ************ เนื้อหาความรู้ที่ ๑๑.๑ เรื่องการแข่งขันวอลเลย์บอล ๒ : ๒ จุดประสงค์ เพื่อฝึกทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง การเล่นลูกด้วยมือบน การเสิร์ฟให้สัมพันธ์กัน วิธีเล่นและกติกาการแข่งขัน ๑. ใช้สนามแข่งขันขนาดเล็ก จำานวน ๔ สนาม ๒. การแข่งขันแต่ละคู่ ในแต่ละสนาม ประกอบด้วย - ผูเล่นฝ่ายละ ๒ คน ้ - กรรมการตัดสิน ๓ คน ( ผู้ถือตาข่าย ( เชือก ) ๒ คน และผู้บนทึก ๑ คน ) ั ๓. ทีมหนึ่งสามารถเล่นลูกบอลได้ไม่เกิน ๓ ครั้ง ๔. การแข่งขันใช้เฉพาะทักษะการเล่นลูกด้วยมือล่าง ด้วยมือ บน และการเสิร์ฟเท่านั้น ๕. เกมการแข่งขันทีมใดได้คะแนน ๑๐ คะแนนก่อนเป็นผู้ชนะ ๖. การนับคะแนนให้นับคะแนนแบบปิงปอง (ทีมใดทำาเสีย ฝ่ายตรงข้ามได้คะแนน) ดังรูปที่ ١ก , ١ข , ١ค รูปที่ ١ก รูปที่ ١ข รูปที่ ١ค
 • 41. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ ๑๒ กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา สาระที่ ๓ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ หน่วยการเรียนรู้ที่ ๘ เรื่องการตบลูกบอล เวลา ๑ ชัวโมง ่ …………………………………………………………………………… …………………………………… ๑. สาระสำาคัญ การตบลูกบอลเป็นทักษะพื้นฐานในการเล่นวอลเลย์บอลที่ สำาคัญ เนื่องจากการตบ ลูกบอลเป็นวิธีการรุกที่รุนแรงของฝ่ายที่ครอบครองลูกบอล ลูกตบที่ ประสบผลสำาเร็จต้องมาจากลูกจังหวะแรก และจังหวะที่สองที่ สัมพันธ์กัน การตบลูกบอลจึงมีเทคนิคและวิธีการค่อนข้างสลับซับ ซ้อนหลายขั้นตอนที่ผสมผสานต่อเนื่องกัน ฉะนั้นจึงจำาเป็นที่จะต้อง ฝึกทักษะให้เกิดความชำานาญ จึงจะสามารถตบลูกบอลได้อย่างถูก ต้อง และมีประสิทธิภาพ ๒. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง มีทักษะสามารถอธิบาย และสาธิตวิธีการตบลูกบอลเหนือ ตาข่าย ๓. จุดประสงค์การเรียนรู้ เมื่อนักเรียนได้ชมสื่อ วีดีโอ CD และศึกษาแบบฝึกปฏิบัติ เรื่องการตบลูกบอล เบื้องต้นแล้วนักเรียนสามารถ ๓.๑ อธิบายและสาธิตท่าเตรียมพร้อมได้ ๓.๒ อธิบายและสาธิตวิธการตบลูกบอลได้ ี
 • 42. ๓.๓ อธิบายและสาธิตวิธีการวิ่งและการกระโดดตบ ลูกบอลได้ ๔. สาระการเรียนรู้ ๔.๑ ท่าเตรียมพร้อมในการตบลูกบอล ๔.๒ วิธีการตบลูกบอล ๔.๓ การวิ่งและการกระโดดตบลูกบอล ๔.๔ รายละเอียดข้อ ๔.๑ – ๔.๓ อยู่ในแบบฝึกปฏิบัติที่ ๑๒ เรื่องแบบฝึกการตบลูกบอล ที่แนบท้ายแผนการสอนที่ ๑๒ และสื่อการสอนวีดีโอ CD ๕. กิจกรรมการเรียนรู้ ๕.๑ นักเรียนเข้าแถวตอน แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม หัวหน้ากลุ่มสำารวจ รายชื่อนักเรียน ความสะอาด และเครื่องแต่งกายของนักเรียนทุกคนเพื่อ เตรียมความพร้อม และความปลอดภัย ๕.๒ ครูผู้สอนสนทนากับนักเรียนถึงประสบการณ์ในการชม หรือการแข่งขันเล่นทีม เกี่ยวกับการตบลูกบอลในลักษณะต่างๆ และชี้ให้เห็นถึง ประโยชน์ ความสำาคัญของ ทักษะที่ทุกคนควรทราบ และเป็นพื้นฐานต่อไป ๕.๓ นักเรียนทุกคนศึกษา สื่อวีดีโอ CD เรื่องการตบลูก วอลเลย์บอล โดยครูผู้สอนคอย ให้การดูแลช่วยเหลือ และอธิบายเสริมความรู้ประกอบ ภาพวีดีโอ เพื่อให้นักเรียน เกิดความเข้าใจดียิ่งขึ้น และนำาไปปฏิบัติได้ถูกต้อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน ได้ซักถาม และแสดงความคิดเห็น ( ใช้เวลา ๑๐ นาที ) ๕.๔ นักเรียนทุกกลุ่มบริหารร่างกาย โดยแต่ละกลุ่มส่งตัวแทน กลุ่มละ ๑ คน ผลัดเปลี่ยน กันเป็นผูนำาการบริหารร่างกายกลุ่มละ ๑ ท่า ที่เกิดจาก ้ ความคิดของกลุ่ม หรือศึกษา จากใบความรู้ที่ ๒.๒ เรื่องท่าบริหารร่างกายในคาบเรียนที่ ผ่านมา