O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

11. grcka i helenisticka kultura

grcka i helenisticka kultura

 • Seja o primeiro a comentar

11. grcka i helenisticka kultura

 1. 1. Грчка и хелинистичка култура
 2. 2.  По веровању богови су живели на планини ОлимпПо веровању богови су живели на планини Олимп  –Људски облик и нељудске особине бесмртност–Људски облик и нељудске особине бесмртност  :Богови:Богови  – –Зевс врховни бог бог грома и господар света– –Зевс врховни бог бог грома и господар света  – –Хера жена Зевса заштитница жена и брака– –Хера жена Зевса заштитница жена и брака  -Атина мудрост и знање-Атина мудрост и знање  –Посејдон море–Посејдон море  ( ) – ,Хад Плутон пакао подземни свет и мртви( ) – ,Хад Плутон пакао подземни свет и мртви  –Аполон –Аполон светлост и поезијасветлост и поезија  – ,Артемида месец природа и лов– ,Артемида месец природа и лов  – ,Хермес стада путници и трговина– ,Хермес стада путници и трговина  –Деметра земљорадња–Деметра земљорадња  – , ,Дионис винова лоза вино весеље– , ,Дионис винова лоза вино весеље Религиј аРелигиј а
 3. 3.  ,Аполон је био покровитељ муза заштитница лепих,Аполон је био покровитељ муза заштитница лепих .уметности.уметности  :По веровању Грка било их је укупно девет:По веровању Грка било их је укупно девет  11.. КлијаКлија ( )историја  2. Еутерпа2. Еутерпа ( )лирска поезија  3. Талија3. Талија ( )комедија  4. Мелпомена4. Мелпомена ( )трагедија  5. Терпсихора5. Терпсихора ( )игре  6. Ерата6. Ерата ( )љубавна поезија  7. Полихимнија7. Полихимнија ( )озбиљна поезија  8. Уранија8. Уранија ( )астрономија  9. Калиопа9. Калиопа ( )епске поезије -Музе заштитница лепих-Музе заштитница лепих .уметности.уметности Grci i Rimljani prikazivali su muze kao lepe žene, ravne i najlepšimboginjama.
 4. 4.  КњижевностКњижевност ии позориштепозориште:: ПочетакПочетак тзвтзв.. херојскохеројско добадоба –– ИлијадаИлијада ии ОдисејаОдисеја –– ХомерХомер – ПреношенаПреношена усменомусменом традицијомтрадицијом,, записаназаписана уу 88 векувеку пп..нн..ее.. • ХесиодХесиод –– писацписац изиз БеотијеБеотије –– ТеогонијаТеогонија ии ПословиПослови ии данидани 7.7. веквек пп..нн..ее.–.– епскуепску преузимапреузима лирскалирска књижевносткњижевност – ИмеИме добиладобила попо лирилири,, инструментуинструменту узуз чијучију јеје пратњупратњу извођенаизвођена • песникињапесникиња СапфаСапфа –– живелаживела уу 66 векувеку пп..нн..ее. –. – ХимнаХимна АфродитиАфродити • ПиндарПиндар –– ЕпиникијеЕпиникије ((похвалепохвале песмепесме одеоде) –) – уу частчаст олимпијскихолимпијских ии дрдр.. игараигара • СимонидСимонид –– првипрви лиричарлиричар попо бројуброју деладела –– тужаљкетужаљке ии епиграмиепиграми 6.6.веквек пп..нн..ее. –. – настеленастеле сусу баснебасне –– писацписац ЕзопЕзоп КултураКултура
 5. 5. врхунацврхунац књижевностикњижевности –– драмедраме ((дитирамбдитирамб,, трагедијетрагедије ии комедијекомедије) –) – уу частчаст богабога ДионисаДиониса ЕсхилЕсхил –– драмадрама –– ПерсијанциПерсијанци ии ОкованиОковани ПрометејПрометеј СофоклеСофокле –– драмадрама –– КраљКраљ ЕдитЕдит ии АнтигонаАнтигона ЕурипидЕурипид –– драмадрама –– ТројанкеТројанке,, ФеничанкеФеничанке ии ЕлектраЕлектра АристофанАристофан –– комедијакомедија –– ЖабеЖабе,, ЗољеЗоље ии ЖенеЖене уу народнојнародној скупштинискупштини БеседништвоБеседништво ДемостенДемостен –– говориговори противпротив ФилипаФилипа IIII МакедонскогМакедонског ((филипинкефилипинке))
 6. 6.  АрхитектураАрхитектура –– насталанастала јеје нана традицијитрадицији микенскогмикенског храмахрама  храмовихрамови –– тритри стиластила –– дорскидорски,, јонскијонски,, коринтскикоринтски:: • ПартенонПартенон –– АкропољАкропољ –– дорскидорски стилстил –– посвећенпосвећен АтиниАтини ПартеносПартенос • ЕрехтејонЕрехтејон –– АкропољАкропољ –– јонскијонски стилстил –– стубовистубови уу обликуоблику девојачкедевојачке фигурефигуре ((каријатидамакаријатидама))  најпознатијинајпознатији градитељиградитељи изиз периклеовогпериклеовог добадоба:: • ХиподамХиподам изиз МилетаМилета –– написаонаписао расправурасправу оо идеалномидеалном уређењууређењу градоваградова • ИктинИктин –– главниглавни архитектаархитекта ПартенонаПартенона • КаликратКаликрат –– заједнозаједно саса ИктиномИктином јеје пројектоваопројектовао ПартенонПартенон ии пројектоваопројектовао храмхрам АтинеАтине НикеНике • ПоликлеПоликле млађимлађи –– градитељградитељ најпознатијегнајпознатијег позориштапозоришта нана ПелапонезуПелапонезу уу ЕпидаурусуЕпидаурусу  МлечаниМлечани 1687.1687. разарајуразарају ПартенонПартенон гдегде сусу ТурциТурци држалидржали оружјеоружје ии барутбарут  ТомасТомас БрусБрус –– британскибритански допломатадопломата 1806.1806. откидаоткида хајлепшехајлепше мермернемермерне фигурефигуре изиз ПартенонаПартенона ии односиодноси ихих уу БританскиБритански музејмузеј –– проглашенпроглашен јеје ВандаломВандалом УметностУметност
 7. 7. ПОЗОРИШТЕПОЗОРИШТЕ УУ ЕПИДАУРУСУЕПИДАУРУСУ
 8. 8.  ВајарствоВајарство –– ГрциГрци сусу довелидовели додо савршенствасавршенства  најпознатијинајпознатији вајаривајари:: • МиронМирон –– БацачБацач дискадиска ((римскаримска копијакопија)) • ПоликлетПоликлет –– КопљоношаКопљоноша –– канонканон ((пропорцијапропорција људскогљудског телатела)) • ФидијаФидија –– статуастатуа АтинеАтине ПартеносПартенос ((АкропољеАкропоље)) ии ЗевсаЗевса ((ОлимпијаОлимпија)) –– градитељградитељ ПартенонПартенон • ПраксителПраксител –– АфродитаАфродита КнидскаКнидска ((првапрва наганага женскаженска статуастатуа),), ХермесХермес саса ДионисомДионисом • ЛизипЛизип –– АпоксиоменосАпоксиоменос,, првипрви портретпортрет АлександраАлександра ВеликогВеликог,, коњикоњи ((СвСв.. МаркоМарко уу ВенецијиВенецији)) УУ 6.6. векавека пп..нн..ее.. АтинаАтина постајепостаје највећинајвећи центарцентар керамичкекерамичке производњепроизводње  СликарствоСликарство –– највишенајвише очуваноочувано нана вазамавазама ПознатиПознати сликарисликари сусу ПолигнотПолигнот ии АполодорАполодор УметностУметност
 9. 9. СТАТУАСТАТУА АТИНЕАТИНЕ ПАРТЕНОСПАРТЕНОС БАЦАЧБАЦАЧ ДИСКАДИСКА
 10. 10. КОЊИКОЊИ УУ ЦРКВИЦРКВИ СВЕТОГСВЕТОГ МАРКАМАРКА
 11. 11. ХЕРМЕСХЕРМЕС САСА ДИОНИСОМДИОНИСОМ
 12. 12.  ПрваПрва филозофијафилозофија ии науканаука –– малоазијскималоазијски ГрциГрци ((ЈоњаниЈоњани) –) – уу градуграду МилетуМилету • ФилозофијаФилозофија –– математикаматематика,, астрономијаастрономија,, медицинамедицина,, географијагеографија ии дрдр.. • КаснијеКасније овеове наукенауке постајупостају самосталнесамосталне  МилетскаМилетска филозофскафилозофска школашкола –– ТалесТалес (640. – 546.)(640. – 546.) • ТалесТалес –– математичарматематичар ((ТалесоваТалесова теорематеорема) ,) , филозоффилозоф,, астрономастроном ии природњакприродњак –– једамједам одод седморицеседморице мудрацамудраца старогстарог светасвета • АнаксимандарАнаксимандар ии АнаксименАнаксимен –– ТалесовиТалесови следбенициследбеници • ХераклитХераклит (6.(6. веквек пп..нн..ее.) –.) – ЕфесЕфес–– делодело оо васионивасиони • АнаксагораАнаксагора (6-5.(6-5. веквек пп..нн..ее.) –.) – КлазоменаКлазомена–– филозофијафилозофија природеприроде • ДемокритДемокрит (460-370) –(460-370) – АбдераАбдера–– учењеучење оо атомимаатомима  АтинаАтина –– седиштеседиште великихвеликих мислилацамислилаца  ТриТри највећанајвећа филозовафилозова икадикад -- СократСократ,, ПлатонПлатон,, АристотелАристотел ((творацтворац логикелогике)) Филозофиј аФилозофиј а ии науканаука
 13. 13.  НајнапреднијиНајнапреднији сусу билибили уу областимаобластима математикематематике ии астрономијеастрономије  МатематикаМатематика:: • ПитагораПитагора (4(4 веквек пп..нн..ее.) –.) – саса СамосаСамоса–– филозоффилозоф ии математичарматематичар –– ПитагоринаПитагорина теорематеорема • ЕудоксЕудокс (4(4 веквек пп..нн..ее.) –.) – КнидКнид уу МалојМалој АзијиАзији–– областобласт геометријагеометрија  АстрономијаАстрономија:: • ТалесТалес –– првипрви јеје прорачунаопрорачунао помрачењепомрачење СунцаСунца (585.(585. годгод.. пп..нн..ее.).) • ПитагораПитагора –– сматраосматрао јеје дада јеје ЗемљаЗемља округлаокругла ии дада лебдилебди уу свемирусвемиру • АнаксагораАнаксагора –– МесецМесец добијадобија светлостсветлост одод СунцаСунца  БиологијаБиологија –– АристотелАристотел саса ученицимаученицима разврставаразврстава биљкебиљке ((додо 16.16. векавека)) ии утемељиоутемељио јеје биологијубиологију каокао наукунауку  ГеографијаГеографија –– ХекатејХекатеј изиз МилетаМилета (6.-5.(6.-5. веквек пп..нн..ее.) –.) – описопис старогстарог светасвета  ИсторијаИсторија –– ХеродотХеродот ии ТукидидТукидид • КсенофонтКсенофонт (430-350) –(430-350) – ХеленистичкаХеленистичка културакултура,, АнабазаАнабаза ((ПоходПоход десетдесет хиљадахиљада)) П рироднеП риродне наукенауке
 14. 14. МедицинаМедицина –– везанавезана заза врачањеврачање • богбог АсклепијеАсклепије –– заштитникзаштитник медицинемедицине • ПоредПоред лекаралекара врачараврачара постојалипостојали сусу ии лекарилекари практичарипрактичари • ЈошЈош уу 7.7. векувеку пп..нн..ее.. ГрциГрци сусу ималиимали болницеболнице,, клиникеклинике ии школешколе заза лекарелекаре • ПравилиПравили сусу лековелекове,, изводилиизводили операцијеоперације,, аа болестиболести сусу расврставанерасврставане премапрема симптомимасимптомима • ХипократХипократ (460 - 377) –(460 - 377) – острвоострво КосКос–– највећинајвећи лекарлекар античкогантичког добадоба –– водиоводио јеје медицинскумедицинску школушколу –– покретачпокретач клиничкогклиничког лечењалечења –– оснивачоснивач ХипократовеХипократове етикеетике • ДиоклеДиокле (4.(4. веквек пп..нн..ее.) –.) – најистакнутијинајистакнутији лекарлекар наконнакон ХипократаХипократа П рироднеП риродне наукенауке
 15. 15.  ХеленистичкаХеленистичка културакултура –– спајањеспајање грчкегрчке ии источњачкеисточњачке културекултуре  последицапоследица АлександровогАлександровог освајањаосвајања –– мешањемешање народанарода,, разменаразмена постојећихпостојећих културнихкултурних тековинатековина ии стварањастварања новихнових  ДоминираДоминира уу периодупериоду одод 323.323. додо 30.30. годгод.. пп..нн..ее. (. (падпад ЕгиптаЕгипта))  ЦентриЦентри културекултуре –– АтинаАтина,, СелеукијаСелеукија,, АнтиохијаАнтиохија,, АлександријаАлександрија,, ПергамонПергамон • АлександријаАлександрија –– првипрви МузеонМузеон ((МузејМузеј) –) – служислужи општемопштем интересовањуинтересовању –– првипрви универзитетуниверзитет –– чувеначувена АлександријскаАлександријска библиотекабиблиотека ((вишевише одод 700.000700.000 папируснихпапирусних свитакасвитака))  КњижевностКњижевност –– претставниципретставници:: КалимахКалимах,, ТеокритТеокрит,, АполонијеАполоније,, ФиломенФиломен,, МенандарМенандар  УметностУметност –– деладела сусу пунапуна драматикедраматике –– РањениРањени галгал,, ЛаокоонЛаокоон ии синовисинови,, КолосКолос саса РодосаРодоса ((високависока 3434мм))  ФилозофијаФилозофија –– АтинаАтина –– поредпоред старихстарих филозофскихфилозофских школашкола,, ЕпикурЕпикур отвараотвара ЕпикурејскуЕпикурејску школушколу ии ЗенонЗенон осниваоснива СтоичкуСтоичку школушколу ХеленистичкаХеленистичка културакултура
 16. 16. КОЛОСКОЛОС САСА РОДОСАРОДОСА
 17. 17. ЛАОКОНЛАОКОН ИИ СИНОВИСИНОВИ
 18. 18. РАЊЕНИРАЊЕНИ ГАЛГАЛ
 19. 19.  МатематикаМатематика::  ЕуклидЕуклид –– књигакњига ЕлементиЕлементи математикематематике ((основеоснове геометријегеометрије)) –– АрабљаниАрабљани пренелипренели уу ЕвропуЕвропу –– основниосновни уџбеникуџбеник додо 19.19. векавека  АрхимедАрхимед –– математичарматематичар ии физичарфизичар –– ПловећаПловећа телатела,, РавнотежаРавнотежа  АстрономијаАстрономија -- развиларазвила сесе подпод вавилонскимвавилонским утицајемутицајем  АристрахАристрах –– ““ЗемљаЗемља сесе окрећеокреће окооко осеосе ии окооко СунцаСунца” –” – хелиоцентричнихелиоцентрични системсистем  ЕратостенЕратостен –– астрономастроном,, математичарматематичар ии физичарфизичар –– доказаодоказао дада јеје ЗемљаЗемља округлаокругла  ХипархХипарх (1.(1. веквек) –) – увеоувео геогео.. ширинуширину ии дужинудужину –– првипрви сесе служиослужио тригонометријомтригонометријом  МедицинаМедицина::  ХерофилХерофил –– хирургхирург нана БосфоруБосфору  ЕрасистратЕрасистрат –– СтудијаСтудија оо крвномкрвном ии нервномнервном системусистему НаукеНауке
 20. 20. ЕгипатскеЕгипатске пирамидепирамиде МаузоловМаузолов храмхрам ((МаузолејМаузолеј)) уу ХаликарнасуХаликарнасу СемирамидниСемирамидни висећивисећи вртовивртови уу ВавилонуВавилону АртемидинАртемидин храмхрам уу ЕфесуЕфесу СтатуаСтатуа ЗевсаЗевса уу ОлимпуОлимпу нана ПелапонезуПелапонезу КолосКолос саса РодосаРодоса СветионикСветионик нана острвуострву ФаросФарос кодкод АлександријеАлександрије СедамСедам светскихсветских чудачуда

×