O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

เมตตาค้ำจุ่นโลก

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Luangpoo lee
Luangpoo lee
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 2 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (15)

Mais de Kiat Chaloemkiat (13)

Anúncio

เมตตาค้ำจุ่นโลก

  1. 1. พระอร่าม ธมฺมวุโธ น.ธ.ตรี เมตตาธรรมค้าจุนโลก๑ เมตตานั้น คือข้อย่อยที่แ บ่ง แยกมาจาก “พรหมวิหาร ๔” คือ เมตตา กรุณ า มุทิต า และ อุเบกขา ซึ่งมีอธิบายในเชิงปฏิบัติธรรม ดังนี้ เมตตา หมายถึงความรู้สึกที่ปรารถนาดี หวังดีต่อผู้อื่น สัตว์อื่น เป็นความรู้สึกที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว ความลาเอียง ความเกลียดชั ง หรือคิดทาร้าย คิด ทาลาย แต่เป็นความรู้สึกที่มุ่งความสุขความเจริญแก่ทุกคนสม่าเสมอกัน กรุณา หมายถึง ความหวั่น ใจ เมื่อเห็นผู้อื่นได้รับทุกข์ร้อน เป็นอาการที่จิตปรารถนาจะปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของเขา ของปวง สัตว์ มีความหวั่นใจจนทนไม่ได้ที่จะวางเฉยในเมื่อประสบพบเห็นผู้อื่น สัตว์อื่นรับความลาบาก มุทิตา หมายถึง ความพลอยมีใจ ยินดีกับผู้อื่นที่มีความสุข เจริญงอกงาม และสรรพสัตว์ผู้ดารงในปกติสุข อุเ บกขา หมายถึง ความมีใจเป็ นกลาง คือความรู้สึ กเป็ นกลาง มีความยุติ ธรรม เป็นความรู้สึ กที่ ปราศจากความคิดสมน้าหน้า หรือคิดซ้าเติม หลักในการปฏิบัติคุณธรรมทั้ง ๔ ประการนี้ เมื่อบุคคล เจริญไปโดยจาเพาะเจาะจงตัว โอธิโส ผรญา เรียกว่า พรหมวิหาร สวนที่แผ่ไปโดยไม่จาเพาะเจาะจง ตัว อโนธิโส ผรญา เรียกว่า อัปปมัญญา แปลว่าภาวนามีสัตว์หาประมาณมิได้เป็นอารมณ์ คือ การแผ่ จิตไปสม่าเสมอ โดยทั่วไปในหมู่มนุษย์ และมวลสัตว์ทั้งหลาย อย่างไม่มีประมาณ ไม่จากัดขอบเขต ซึ่ง ได้นาเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับชีวิตจริงของชาวจีนในอดีตมาเล่าสู่กันฟังในการสร้างคุณธรรมความดี ไว้ให้ เป็นที่ประจักษ์ แก่ญาติโยมทั้งหลาย เป็นเรื่องราวสั้นๆ ที่แสดงถึง เหตุที่ได้กระทาและผลกรรมที่จะ ได้รับ ในสมัยก่อน มีสองสามีภรรยา แซ่จัง เป็นคนบ้านนอก ที่ใจบุญสุนทาน ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทั้งคู่ ไม่เคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตผู้อื่นมาเป็นอาหาร เย็นวันหนึ่งมีเลียงผาซึ่งถูนายพรานกาลังตามล่าวิ่งเข้ามาหลบ ๑ ๒๕๕๖ ปรับปรุงจากบทเทศน์วันพระในพรรษา ปี พ.ศ.๒๕๕๖ ณ วัดป่าโยธาประสิทธิ์ จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันพุธ ที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ.
  2. 2. อยู่ในบริเวณบ้านของตน ภรรยาของนายจังเห็นดังนั้น จึงแอบเอาผ้าไปคลุมมันไว้ เมื่อนายพรานที่ไล่ ติดตามมาหาไม่พบก็จึงกลับไป สองสามีภรรยาได้ปลอบโยนเลียงผาตัวนั้นที่กาลังตัวสั่นด้วยความกลัว ให้หายจากการตื่นตระหนกใจ แล้วจึงพาไปปล่อยยังชายป่าใกล้ๆ ก่อนที่เลียงผาจะจากไป มันได้ก้ม ศีรษะคานับสองสามีภรรยา หลายต่อหลายครั้ง ด้วยจิตใจที่สานึกในบุญคุณ หนึ่งปีต่อมา ในวันขึ้นปี ใหม่ ขณะที่สองสามีภรรยา กาลังวุ่นๆกับงานอยู่ในบ้าน ก็ทีเลียงผาตัวหนึ่งวิ่งเข้าไปในบ้านของตน อย่างรวดเร็ว ไม่ทันที่คนทั้งคู่จะทาอะไรได้ เลียงผาตัวนั้นก็ใช้เขาของมัน หิ้วเอาตัวลูกน้อยของเขา ออก จากบ้านไป ทั้งสองรีบติดตามไปทันที พอถึงทุ่งหญ้า เลียงผาก็วางเด็กน้อยลง แล้ววิ่งหายเข้าไปในป่า สองสามีภรรยาจาได้ว่า เลียงผาตัวนั้นเป็นตัวที่ทั้งสองเคยช่วยชีวิตไว้อย่างแน่ นอน แต่ทาไมมันถึงไม่ รู้จักบุญคุณ กลับแอบมาลักลูกของตนไป ครั้นกลับมาถึงบ้าน สองสามีภรรยาก็ต้องตกตะลึง เพราะ ภาพที่เห็นอยู่ก็คือ บ้านของเขาถูกต้นไม้ใหญ่ ล้มทับจนพังยับเยิน สุนัขและสัตว์อื่นๆถูกหลังคาทับตาย หมดไม่มีเ หลื อ ทั้งสองสามีภ รรยาจึงนึกได้ว่า ที่เ ลีย งผาทาเช่นนั้นก็เ พราะอยากช่ว ยชีวิ ตทุกคนใน ครอบครัวนั้นเอง อย่างนี้จะเห็นได้ว่า จิตใจของเราหากมีเมตตาช่วยเหลือผู้อื่น ถึงแม้จะเป็นสัตว์ เขาก็ยังรู้จักหา วิธีตอบแทนบุญคุณ จึงอยากให้ญาติโยมทั้งหลาย จงอย่าประมาทในการทาความดี ดังคาที่ว่า บุคคล ไม่ควรดูหมิ่นความดีว่ามีประมาณน้อยจักไม่ให้ผล เมื่อบุคคลสั่งสมบุญบ่อยๆเขาย่อมบริบูรณ์ด้วยบุญ ได้ ดุจหม้อน้าเต็มด้วยหยดน้าฉันใดก็ฉันนั้น

×