O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

PRESENTATION MOBILE PHONE.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 42 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais recentes (19)

Anúncio

PRESENTATION MOBILE PHONE.pptx

 1. 1. WELCOME
 2. 2. മ ൊബൈൽ ഫ ൊൺ ഉപഫ ൊഗിക്കുന്നത് മ ൊണ്ട് ഉണ്ടൊ ുന്ന ആഫ ൊഗയപ്പശ്നങ്ങൾ മ ൊബൈൽ ഫ ൊൺ ഉപഫ ൊഗിക്കുന്നത് മ ൊണ്ട് ഉണ്ടൊ ുന്ന ആഫ ൊഗയപ്പശ്നങ്ങൾ
 3. 3. ആ ുഖം
 4. 4. ഇന്നത്തെ നൂറ്റാണ്ടിത്തെ ഏറ്റവ ും ഫെപ്രദമായ ആശയവിനിമയ ഉരകരണമാണ് ത്തമാബൈൽ ഫഫാൺ.  1984 ഫമാട്ടഫ ാളയിത്തെ മാർട്ടിൻ കൂപ്പർ  ഫദശീയ ബൈൽഡ് ബ റ്റ്സ് കമ്മീഷൻ-59.2%  10 വയസ്സ ള്ളവരിൽ; 37.8% - ത്തഫയ്സ്ൈ ക്ക് അക്കൗണ്ട് 24.3% - ഇൻസ്റ്റപ്്ാും അക്കൗണ്ട്
 5. 5. ുട്ടി ളിൽ മ ൊബൈൽ ഫ ൊൺ ഉപഫ ൊഗം
 6. 6. ൊതൊപിതൊക്കളുമെ ആശങ്ക ും മ ൊബൈൽ സു ക്ഷ ും  60 മ തൽ 80 ശതമാനും വത്തര ക ട്ടികള ത്തെ ത്തമാബൈൽ ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ത്തെക്ക ിച്ച് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ആശങ്കയ ണ്ട്  50% - ത്തമാബൈൽ ഫഫാൺ ഉരഫയാ്െിന് നിയപ്രണും
 7. 7. ക ട്ടികത്തള മാതാരിതാക്കള ത്തെ കൂത്തെ നിർെി അവര ത്തെ കൂത്തെ കളിക്ക കയ ും അവർക്ക് ഇഷ്ടത്തപ്പട്ട മറ്റ് പ്രവർെികളിൽ കൂെ തൽ ഏർത്തപ്പെ െ കയ ും വഴി അതായത് ,സും്ീതും ഫകൾക്ക ക, കളിക്ക ക, വായന, ത്തരയിന് ിും്്, ത െങ്ങിയവ വഴി ഒര രരിധിവത്തര ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ും ക യ്ക്കാും.
 8. 8. മ ൊബൈൽ ഫ ൊൺ ഉപഫ ൊഗത്തിന്മെ ദൂഷ്യവശങ്ങൾ രരിമിതികൾ ഇല്ലാത്തതയ ള്ള ത്തമാബൈൽ ഫഫാണിന്ത്ത ഉരഫയാ്ും രെതരെിെ ള്ള മാനസികാഫരാ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാന ള്ള സാധയതകൾ കൂട്ട ന്ന .
 9. 9. ആഫ ൊഗയപ്പശ്നങ്ങൾ ണ്ട് ത ത്തിലൊണ് ഉള്ളത്.  ത്തൈ ിയ കാെയളവിൽ നീണ്ട നിൽക്ക ന്നത ും.  വെിയ കാെയളവിൽ നീണ്ട നിൽക്ക ന്നത ും.
 10. 10. മെെി ൊല ളവിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത്  കണ്ണ കളിൽ ഉള്ള സമ്മർദ്ദും  ത്തെക്ത്തനക്ക്  െീൻ ത്തെൻത്തഡാബണറ്റിസ്  ഉ ക്ക ക വ്  ഉത്കണ് ഠ  ബസൈർ ആപ്കമണും  ത്തരാണ്ണെെി  ഏകാപ്്ത ക വ ും പ്ശദ്ധക്ക വ ും  ഫാന് ും ബവഫപ്ൈഷൻ സിൻപ്ഡും
 11. 11. ണ്ണു ളിമല സമ്മർദ്ദം  നീെ നി െിെ ള്ള പ്രകാശും ക ട്ടികള ത്തെ കണ്ണിന് ആയാസും കൂട്ട ന്ന  കണ്ണെയ ത്തെ ആവശയകത  ഫകാങ്കണ്ണ്, പ്കമും ത്തതറ്റിയ രീതിയിെ ള്ള കണ്ണ്, കണ്ണ് ഫവദന.
 12. 12. മെ ്മനക്ക് അമിതമായി തെ ക മ്പിട്ട് ഫഫാണിൽ ഫനാക്കിയിരിക്ക ഫമ്പാൾ കഴ െിന് രിന്നിൽ ഒര ഭാരും അന ഭവത്തപ്പെ ന്ന ഇര ന്ന ത്തകാണ്ടാണ് കൂെ തൊയ ും ആള കൾ ത്തമാബൈൽ ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ിക്ക ന്നത്
 13. 13. െീൻ മെൻഫ ൊബനറ്റിസ് ധാരാളമായി ത്തസൽഫഫാണിെൂത്തെ ഫവ്തയിൽ സഫേശും ബകമാ ഫമ്പാൾ ബകെണ്ടകളിെ ും,ബകമെക്കിെ ും ഫവദന അന ഭവത്തപ്പെ ന്ന .  അസ്ഥി ഫരശി ഫരാ്ങ്ങൾ  കാർഫരാത്തമറ്റാകാർരൽ വാതും
 14. 14. ഉെക്ക ുെവ്  സാധാരണയായി ഒര ക ട്ടി ക ഞ്ഞത് എട്ട് മണിക്കൂത്ത ങ്കിെ ും ഉ ഫങ്ങണ്ടതാണ്  രാപ്തി സമയങ്ങളിൊണ് ത്തമാബൈൽഫഫാണിന്ത്ത ഉരഫയാ്ും കൂെ തൊയി കാണത്തപ്പെ ന്നത്.  സിർക്കാഡിയൻ ിതെിന് താളും ത്തതറ്റിക്ക ന്ന .
 15. 15. ഉത് ണ് ഠ ത െർച്ചയായി ഫഫാണിൽ ഫനാക്കിയിര ന്നിട്ട ും മ വശെ നിന്ന് സഫേശങ്ങൾ വന്നിത്തല്ലങ്കിൽ ഇവരിൽ ഉത്കണ് ഠ വർദ്ധിക്ക ന്ന
 16. 16. ബസൈർ ആപ് ണം  ത െർച്ചയായി ത്തമാബൈൽ ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ിക്ക ന്ന ക ട്ടികൾ ഫനരിെ ന്ന അരകെമാണ് ബസൈർ ഭീഷണി  ത െർച്ചയായ തെഫവദന  മാനസിക പ്രശ്നങ്ങൾ  ഉ ക്കസുംൈന്ധമായ ആഫരാ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ  ഉയർന്ന ആശങ്ക
 17. 17. മപൊണ്ണത്തെി അമിതമായി ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ിക്ക ന്നത് കൗമാരക്കാരിൽ ത്തരാണ്ണെെിക്ക് കാരണമാക ന്ന  ഉ ക്കും  വയായാമ ക വ്  പ്രഫമഹും  ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദും
 18. 18. ഏ ൊപ്ഗത ുെവും പ്ശദ്ധക്കുെവും  ഏകാപ്്ത ക വ്  അമിതമായ ഫദഷയും,വാശി  ക ട്ടികൾക്കാണ് ത്തമാബൈൽ ഫഫാണിൻത്ത അമിതമായ ഉരഫയാ്ും കാരണും പ്ശദ്ധ ഫകപ്േീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത വര ന്നത്
 19. 19. ൊന്െം ബവഫപ്ൈഷ്ൻ സിൻഫപ് ൊം ഫഫാൺ നിശബ്ദമായിരിക്ക ഫമ്പാ ഴ ും ബവഫപ്ൈറ്റ് ത്തൈയ്യ ന്ന എന്ന് ഫതാന്ന ന്ന അവസ്ഥ
 20. 20. യുൈിറ്റൽ െണൽ സിൻപ് ം  ബകമ ട്ട് 90° കൂെ തൊയി മെക്ക ഫമ്പാഫഴാ തിരിക്ക ഫമ്പാഫഴാ അൾനാർ ഞരമ്പ കളിൽ ഉണ്ടാവ ന്ന ത്തഞര ക്കും  ത്തൈ വിരെ കളിെ ും ഫമാതിരവിരെിെ ും ത്തരര പ്പ്
 21. 21. ഫഷ്ൊൾ ർ സ്മപ്െ ിൻ  ഫരശികള ത്തെ ഐഫസാത്തമപ്െിക് സഫങ്കാൈും  സന്ധികളിൽ സമ്മർദും
 22. 22. വലി ൊല ളവിൽ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നത്  ഫനാഫമാഫഫാൈിയ  മാരകമല്ലാെ മ ഴകൾ  അർൈ ദും  ത്തൈവിക്ക് ഉണ്ടാക ന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ  അധാർമിക പ്രവർെനങ്ങൾ  പ്രതിഫരാധഫശഷി നിെ
 23. 23. ഫനൊഫ ൊഫ ൊൈി ത്തമാബൈൽ ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ിക്ക ന്നത് സവയും നിയപ്രിക്കാൻ കഴിയില്ല
 24. 24. ൊ ല്ലൊത്ത ുഴ ൾ ത്തമാബൈൽ ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ിക്ക ന്ന ക ട്ടികളിൽ തെഫച്ചാ ിെ ും ത്തൈവിയിെ ും മാരകമല്ലാെ മ ഴകൾ ഉണ്ടാകാന ള്ള സാധയതയ ത്തണ്ടന്ന് രഠനങ്ങൾ ത്തതളിയിക്ക ന്ന .
 25. 25. അർൈുദം  ഫൊകാഫരാ്യ സുംഘെന - കാർസിഫനാത്തെനിക്  മ തിർന്നവഫരക്കാൾ > 60%  അവര ത്തെ തെഫച്ചാ ിന്ത്ത ഫനർെ ൈർമ്മും, െിഷയ കൾ, എല്ല കൾ  വികസിക്ക ന്ന നാഡീവയൂഹും
 26. 26. മെവിക്ക് ഉണ്ടൊ ുന്ന പ്പശ്നങ്ങൾ അമിത ശബ്ദെിൽ ത്തഹഡ് ഫഫാണ കൾ ഉരഫയാ്ിച്ച് ദീർഘഫനരും രാട്ട കൾ ഫകൾക്ക കഫയാ,സിനിമകൾ കാണ കഫയാ, ഫഫാൺ വിളിക്ക കഫയാ ത്തൈയ്യ ന്നത് ഒര വയക്തിയ ത്തെ പ്ശവണഫശഷിത്തയ ് ര തരമായി ൈാധിക്ക ന്ന .
 27. 27. പ്പതിഫ ൊധഫശഷ്ി നില  ഉയർന്ന നിെയിൽ ഫരാ്ാണ ക്കൾ  ഫരാ്ാണ ക്കള മായി സമ്പർക്കും ര െർൊന ള്ള സാധയത
 28. 28. ബമക്ഫ ാ ബഫൈർ ത ണികൾ
 29. 29. അധൊർമ്മി പ്പവർത്തനങ്ങൾ  ഉൈിതമല്ലാെ കാരയങ്ങൾ  വളത്തര ത്തൈ പ്പമായതിനാൽ, വസ്ത തയ ും ഫിക്ഷന ും തമ്മിൽ ഫവർതിരിച്ച ിയാൻ കഴിയ ന്നില്ല
 30. 30. പ്പതിഫ ൊധ ൊർഗങ്ങൾ
 31. 31. ർശന ൊ ി മ ൊബൈൽ ഫ ൊണിന്മെ ഉപഫ ൊഗം നി പ്രിക്കു
 32. 32. ൊതൊപിതൊക്കളു ൊ ുള്ള ആത്മൈന്ധം  മാതാരിതാക്കഫളാെ ള്ള ൈന്ധും ക യ ന്ന  ഒര മിച്ചിര ന്ന് ഭക്ഷണും കഴിക്ക ക  അവര മായി കളികളിൽ ഏർത്തപ്പെ ക  സുംസാരിക്ക ക
 33. 33. നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന വിഫനൊദ പ ിപൊെി ളിൽ ഏർമെെു  കായിക വിഫനാദങ്ങളിൽ ഏർത്തപ്പെ ന്നതിെൂത്തെ ക ട്ടിയ ത്തെ തെഫച്ചാർ ഉഫെെിക്കത്തപ്പെ ന്ന  ശരീരെിത്തെ ഊർജ്ജും ശരിയായ രീതിയിൽ ഉരഫയാ്ിക്ക ന്ന  ശാരീരികവ ും മാനസികവ മായ കഴിവ കൾ വർധിക്ക ന്ന
 34. 34. ുഖൊഭി ുഖ ുള്ള സംഭൊഷ്ണ ീതി ഫപ്പൊത്സൊഹിെിക്കു മ ഖാഭിമ ഖമ ള്ള സുംഭാഷണ രീതി മറ്റ ള്ളവര മായി ഇെരഴക വാന ും വിദയാെയ െീവിതെിൽ മ ഫന്ന വാന ും സഹായിക്ക ും.
 35. 35. റ്റുള്ള ൊ യങ്ങൾക്കു ുൻഗണന നൽ ു  രഠിക്ക ക  വീെ് വൃെിയാക്ക ക  രൂഫരാട്ടും രരിരാെിക്ക ക  വിദയാെയ പ്രവർെനങ്ങളിൽ ഏർത്തപ്പെ ക
 36. 36. ൊപ്ത ഫവള ളിൽ മ ൊബൈൽ ഫ ൊൺ ഒഴിവൊക്കു ഓെിത്തക്കാണ്ടിരിക്ക ന്ന വാഹനെിൽ ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ിക്ക ഫമ്പാൾ അവ സിഗ്നെ കൾക്കായി തിരയ കയ ും ഈ പ്രപ്കിയ തെഫച്ചാ ിന് ഹാനികരമായ ഫ ഡിഫയഷൻ ര ത്തപ്പെ വിക്ക കയ ും ത്തൈയ്യ ന്ന .
 37. 37. പുസ്ത ങ്ങൾ വൊ ിക്കൊൻ ഫപ്പൊത്സൊഹിെിക്കു ത്തൈ കഥകള ും ഹാസയങ്ങള ും അെങ്ങിയിരിക്ക ന്ന ര സ്തകങ്ങൾ വായിക്കാൻ ഫപ്രാത്സാഹിപ്പിക്ക ക.
 38. 38. മ ൊബൈൽ ഫ ൊണു ളുമെ സു ക്ഷിത ൊ ഉപഫ ൊഗം ത്തമാബൈൽ ഫഫാണ കൾ ശരീരെിഫനാെ് അെ െ് അതായത് ഫരാക്കറ്റിഫൊ കട്ടിൽനരികിഫൊ സൂക്ഷിക്കര ത്. സുംസാരിക്ക ന്നതിന ും രാട്ട് ഫകൾക്ക ന്നതിന മായി സ രക്ഷിതമായ ഫ ഡിഫയഷൻ രഹിത എയർെയൂൈ് ത്തഹഡ്ത്തസറ്റ കൾ ഉരഫയാ്ിക്ക ക.  നിങ്ങള ത്തെ ശരീരെിൽ നിന്ന ും ത്തമാബൈൽ ഫഫാൺ 12-14 ഇഞ്ച് അകത്തെ വച്ച് ഉരഫയാ്ിക്ക ക ദീർഘഫനരും ഉയർന്ന ശബ്ദെിൽ ത്തമാബൈൽ ഫഫാണ കൾ ഉരഫയാ്ിക്കര ത്.
 39. 39.  രരിമിതമായ സമയഫെക്ക് മാപ്തും സ്മാർട്ട്ഫഫാണ കൾ ഉരഫയാ്ിക്ക ക  രണ്ട വയസ്സിൽ താത്തഴ ; ഉരഫയാ്ിക്കര ത്  2- 5 വയസ്സ് ; ദിവസവ ും ഒര മണിക്കൂർ  5-17 വയസ് ; ദിവസവ ും 2 മണിക്കൂർ  ൈാർെ് ത്തൈയ്യ ഫമ്പാൾ ത്തമാബൈൽ ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ിക്കര ത്.  ഉ ങ്ങ ന്നതിന് ഒര മണിക്കൂർ മ ൻര് ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ിക്കാതിരിക്ക ക .
 40. 40.  നിങ്ങള ത്തെ ശരീരവ ും ത്തസൽഫഫാണ ും തമ്മിൽ കൂെ തൽ അകെും സ്ഥാരിക്കാനായി സ്പീക്കർ ഫമാഡ്, ത്തഹഡ് ഫഫാണ കൾ എന്നിവ ഉരഫയാ്ിക്ക ക.  ഉരഫയാ്ിക്ക ന്നില്ലാെഫപ്പാൾ ത്തമാബൈൽ ഫഫാണ കൾ ഓഫ് ത്തൈയ്യ ക.  ത െർച്ചയായി ത്തമാബൈൽ ഫഫാൺ ഉരഫയാ്ിക്ക ഫമ്പാൾ ഇെയ്ക്ക് 20 മിനിറ്റ് ഇെഫവള എെ ക്ക ക.  ഉ ങ്ങ ഫമ്പാൾ ത്തമാബൈൽ ഫഫാണ കൾ 8 അെി അകത്തെ വയ്ക്കണും

Notas do Editor

 • Welcome
 • മൈക്റോ ഫൈബർ തുണികൾ

×