Anúncio

varianta_010.pdf

13 de Jan de 2023
varianta_010.pdf
varianta_010.pdf
varianta_010.pdf
Próximos SlideShares
varianta_004.pdfvarianta_004.pdf
Carregando em ... 3
1 de 3
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

varianta_010.pdf

  1. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Marketing, proba E Varianta 10 Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public 1 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la MARKETING PROBA E Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public Varianta 10 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore Subiectul I (30 de puncte) I.1 Pentu fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect. (10 puncte) 1. Publicitatea care urm re te stimularea cererii pentru produsul sau servicul oferit este: a. publicitate de informare b. publicitate de produs c. publicitate de reamintire d. publicitate care se adreseaz consumatorului final 2. Din categoria criteriilor demografice de segmentare fac parte: a. zone teritoriale, categorii de habitate, forme de relief b. nivelul educa iei, religia, atitudinea fa de risc i înclina ia spre aventur , personalitatea c. vârsta, ciclul de via familial , na ionalitatea, sexul, minorit ile na ionale. d. comportamentul clientilor, atitudinea fa de oferta turistic , gradul de fidelitate fa de o anumit destinatie turistic . 3. Produsele turistice constituite din toate genurile de servicii de baz i auxiliare sunt: a. produse durabile b. prodese integrale c. produse de sejur d. produse de ordin familial 4. Produsul înregistreaz niveluri din ce în ce mai înalte în ceea ce prive te volumul vânz rilor, în faza de: a. maturitate b. lansare c. cre tere d. declin 5. No iunea de elasticitate serve te la: a. m surarea rela iilor care exist între dou variabile b. calculul cotei de pia c. determinarea pozi iei relative pe pia d. elaborarea strategiei de pre I.2 Transcrie i pe foaia de examen litera corespunz toare fiec rui enun (a,b,c,d,e,f) i nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i ca enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals: (12 p.) a. Contractarea spa iilor de cazare la hoteluri i sta iuni din str in tate este o atribu ie a compartimentului de INCOMING. b. Ciclul de via al unui produs în care dup str baterea celor patru faze produsul nu este abandonat, ci intr într-o faz de relansare se nume te ciclu concentrat. c. Strategia de penetrare a pie ei corespunde de regul , fazelor de lansare i de cre tere din durata de via a produsului turistic. d. O condi ie a unei segment ri eficiente este aceea c segmentele rezultate s r spund în maniere diferite unor strategii distincte ale firmei turistice. e. Un dezavantaj al distribu iei directe este acela c necesit investi ii foarte importante în domeniul marketingului. f. Cererea turistic se caracterizeaz printr-un consum periodic al aceluia i produs turistic la aceea i destina ie a c l toriilor.
  2. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Marketing, proba E Varianta 10 Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public 2 I.3 În coloana A sunt indicate diferite compartimente ale unei agen ii de turism iar în coloana B, exemple de atribu ii ale acestora. Scrie i pe foaia de examen, asocierile corecte dintre cifra corect din coloana A i litera corespunz toare din din coloana B. (8 p.) A. Compartimente ale unei agen ii de turism B. Exemple de atribu ii ale acestora 1. compartimentul Incoming a. contractarea, derularea i supravegherea programelor specifice i urm rirea eficien ei lor economice 2. compartimentul Outgoing b. cunoa terea în detaliu a programelor turistice/serviciilor ce fac parte din oferta agen iei 3. compartimentul de vânz ri propriu-zise Promo Agent c. constractarea spa iilor de cazare cu prestatorii interni 4. Compartimentul programe la cerere i activit i speciale d. alc tuirea de programe turistice externe pentru cet enii români individuali sau grupuri e. ine eviden ele financiar-contabile ale agen iei Subiectul II (30 de puncte) II.1 Calitataea deciziilor de marketing depinde într-o mare m sur de calitatea informa iilor culese de pe pia . (14p.) a. Defini i cercetarea de pia . b. Prezenta i cercetarea exploratorie i cercetarea predictiv . c. Prezenta i scopurile cercet rii de pia (direc iile în care sunt folosite informa iile ob inute prin cercetarea de pia . II.2 Enumera i ase dintre formele de prezentare ale pre urilor. ( 6p.) II.3 Prezenta i pe scurt clasificarea canalelor de distribu ie în func ie de num rul de intermediari. ( 6p.) II.4. Reprezenta i, pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale cu strategiile de pre uri în func ie de concuren . ( 4p.) Strategii de pre uri în func ie de concuren
  3. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Marketing, proba E Varianta 10 Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public 3 Subiectul III (30 de puncte) O anchet efectuat asupra unui e antion de 400 persoane a furnizat urm toarele distribuiri ale aprecierilor referitoare la 3 caracteristici ale unei unit i de alimenta ie public . Caracteristici Foarte favorabil Favorabil Nici-nici Nefavorabil Foarte nefavarabil Calitatea produselor 95 135 90 60 20 Diversitatea sortimentului 40 55 115 100 90 Pre ul produsului 35 60 90 105 110 a. calcula i, utilizând diferen iala semantic , scorul ob inut de fiecare caracteristic i scorul global b. interpreta i rezultatele ob inute c. realiza i imaginea grafic a opiniilor cosumatorilor.
Anúncio