Anúncio

varianta_008.pdf

13 de Jan de 2023
varianta_008.pdf
varianta_008.pdf
Próximos SlideShares
varianta_006.pdfvarianta_006.pdf
Carregando em ... 3
1 de 2
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Destaque(20)

Anúncio

varianta_008.pdf

  1. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Marketing, proba E Varianta 8 Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public 1 EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2007 Proba scris la MARKETING PROBA E Filiera: Tehnologic , Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimenta ie public Varianta 8 ♦ Toate subiectele sunt obligatorii. Se acord 10 puncte din oficiu. ♦ Timpul efectiv de lucru este de 3 ore Subiectul I (30 de puncte) I.1 Pentu fiecare din cerin ele de mai jos (1 – 5), scrie i, pe foaia de examen, litera corespunz toare r spunsului corect. (10 puncte) 1. Criteriul comportamental este : a. un criteriu de clasificare a cercet rilor de marketing b. un criteriu de clasificare a cererii turistice c. un criteriu de clasificare a ofertei turistice d. un criteriu de segmentare a pie ei turistice 2. Din categoria criteriilor demografice de segmentare fac parte: a. zone teritoriale, categorii de habitate, forme de relief b. nivelul educa iei, religia, atitudinea fa de risc i înclina ia spre aventur , personalitatea c. vârsta, ciclul de via familial , na ionalitatea, sexul, minorit ile na ionale. d. comportamentul clientilor, atitudinea fa de oferta turistic , gradul de fidelitate fa de o anumit destinatie turistic . 3. Strategia penetr rii este o strategie de pre în func ie de: a. cerere-ofert b. concuren c. poten ialul economic al consumatorului d. poten ialul pie ei pe care ac ioneaz 4. Aranjamentele de tipul “totul inclus” sunt specifice strategiei: a. tarifelor difereniate b. tarifelor pauale c. tarifelor ridicate d. tarifului sczut 5. Canalul de distribuie scurt: a. asigur vânzarea produsului turistic direct consumatorilor b. apeleaz la touroperatori care, dup constituirea produsului turistic, îl vând publicului c. folosete atât touroperatori cât i detailiti d. vinde produlul turistic agen iilor detailiste I.2 Transcrie i pe foaia de examen litera corespunz toare fiec rui enun (a,b,c,d,e,f,g,h,i,j) i nota i în dreptul ei litera A, dac aprecia i c enun ul este adev rat sau litera F, dac aprecia i c enun ul este fals: (20 puncte) a. Scalarea reprezint instrumentul cu ajutorul c ruia se realizeaz m surarea. b. Produsul turistic reprezint un ansamblu de bunuri materiale i servicii capabile s satisfac nevoile de turism ale unei persoane între momentul plec rii i momentul sosirii în locul de plecare. c. Dup motiva ia pe care le genereaz , produsele turistice se clasific în sportive, culturale, de ordin istoric i de ordin familial. d. Produsele care sunt constituite din toate genurile de servicii de baz i auxiliare sunt produse compuse. e. Cercet rile prin care se prelucreaz i se analizeaz informa ii secundare de date se numesc cercet ri indirecte. f. Cererea turistic se caracterizeaz printr-un consum periodic al aceluia i produs turistic la aceea i destina ie a c l toriilor.
  2. Ministerul Educa iei i Cercetrii –Serviciul Na ional de Evaluare i Examinare Marketing, proba E Varianta 8 Filiera: Tehnologic, Profilul: Servicii, Specializarea: Turism i alimentaie public 2 g. Elasticitatea cererii se exprim prin raportul dintre cerere i ofert . h. Una dintre cerin ele obligatorii în elaborarea scalelor este: scalele trebuie s diferen ieze corect nivelurile de intensitate a propriet ilor obiectului sau fenomenului cercetat i. Produsele integrale includ un singur serviciu, de exemplu agrement. j. În faza de cre tere, produsul este supus unor perfec ion ri succesive. Subiectul II (30 de puncte) II.1 Clasifica i canale de distribu ie în func ie de num rul intermediarilor. Caracteriza i pe scurt aceste canale. ( 9p.) II.2 Prezenta i matricea BCG i caracteriza i pe scurt una dintre cele patru mari categorii de produse. (10p.) II.3 Enumera i strategiile de pre în func ie de cerere-ofert i în func ie de concuren . ( 7p.) II.4 Reprezenta i pe foaia de examen, schema de mai jos. Completa i apoi c su ele goale cu informa iile care lipsesc (Tipuri de turi ti în func ie de criteriul demografic vârsta clientelei): ( 4p.) Subiectul III (30 de puncte) Realiza i un eseu cu tema: „Produsul turistic, component major a mixului de marketing ”. La realizarea acestui eseu se vor avea în vedere urm toarele: definirea produsului turistic; definirea ciclului de via al produsului turistic; enumerarea fazelor ciclului de via al produsului turistic; prezentarea con inutului fiec rei faze i a dou dintre particularit ile pe care le întrune te produsului turistic în fiecare dintre acestea; Segmentarea turi tilor în func ie de vârsta clientelei
Anúncio