O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Global ICT Gids_Suriname_2011

1.310 visualizações

Publicada em


Het RealLife Training concept is ontwikkeld in de periode 2002 – 2010. Fundamenteel bij dit concept is een leerling ( cursist ) gerichte benadering daarbij per definitie rekening houden met de heterogeniteit van cursisten en de verschillen in onderwijswensen.. Bij de RealLife Training Methode wordt het theoretisch concept in praktijk gebracht. Daarbij wordt een lesprogramma gekoppeld aan de daarvoor benodigde c.q. beschikbare ICT- infrasructuur. Samengevat kan de RealLife Training concept worden omschreven als een generiek concept welke gebruikt kan worden bij het benoemen, beschrijven en analyseren van factoren die kunnen leiden tot het verkrijgen van een helder standpunt bij ontwerp, her-ontwerp of optimalisering van ICT- onderwijs en training. De RealLife Training Methode is een afgeleide van het concept zoals aangehaald

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Global ICT Gids_Suriname_2011

 1. 1. RealLife Training Methode ICT Education Catalog ONLINE 2011 - 2012Onze Missie is het bevorderen, de ontwikkeling en de toepassing van Informatie Communicatie Technologie in geheel Suriname met nadruk op kennisoverdracht Samenstelling Ing. Urwin W. Staphorst Jules J. De Rijp MPA Mohamed F. Noersalim BBA PARAMARIBO – SURINAME 15 FEBRUARI 2011
 2. 2. VoorwoordMet dit document wordt beoogd meer dan slechts een aanzet te geven tot het maximaliseren van deinvesteringen in ICT- training en onderwijs. Het is het resultaat van onderzoek naar standaardisatie van ICT-trainingen zodat bedrijven, de overheid, nog gouvernementele sector en individuele trainees meer zekerheidhebben dat de gevolgde ICT- opleidingen aansluiten op de hedendaagse eisen van kwalitatief ICT onderwijs,beleid, beheer en gebruik.Het is dus meer dan slechts een studiegids maar een algemeen toepasbare leidraad waarin onze jarenlangeervaring als trainers en consultants binnen ondermeer de ICT- sector zijn verwerkt.Het curriculum van de cursussen is gebaseerd op internationale industrie- en bedrijfsstandaarden van o.a.Microsoft en enkele internationaal erkende opleidingsinstituten. Ook met de eigenheid van de voor Surinamegewenste ICT- competenties is op alle niveaus van dit curriculum rekening gehouden. Onze cursussen wordenverzorgd door gecertificeerde en gekwalificeerde trainers en ervaringsdeskundigen uit het bedrijfsleven.Het cursusaanbod onderscheidt zich door praktisch gerichte ( RealLife Training Methode ) ICT- opleidingenafgestemd op de actuele vraag van de markt. Onze lesprogramma‟s zijn toegankelijk voor elk individu die zichin de technologie wenst (bij) te scholen. De geselecteerde modulen vormen een kwalitatieve standaard terminimalisering van het kennisgat tussen ICT- onderwijs en de vraag van het veld.Onze missie is het bevorderen, de ontwikkeling en de toepassing van Informatie CommunicatieTechnologie in geheel Suriname met nadruk op kennisoverdrachtOnze doelgroep behelst een ieder, omdat wij van mening zijn dat elke Surinamer recht heeft op kwalitatiefhoogstaand computeronderwijs. Wij hebben sinds het jaar 2001 honderden internationaal gecertificeerde ICTspecialisten en gebruikers opgeleid en begeleid die zowel binnen als buiten Suriname succesvol zijn. De rol vanICT en Internet is verworden tot een strategische optie bij economische ontwikkeling. Wij hopen door middelvan onze aanpak, cursusaanbod en lesmethode een bijdrage te leveren in de benodigde kennis die metbovengenoemde ontwikkeling gepaard gaat.Wij danken een ieder die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze studiegids; niet in het minst demotivatie ( versneld invoeren van informatie- en communicatietechnologie ) die wij mochten putten uit deregeringsverklaring 2010 - 2015.Paramaribo, 15 februari 2011Ing. Urwin W. StaphorstMicrosoft Authorized TrainerRealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 2
 3. 3. InhoudsopgaveVoorwoord1.0 Inleiding ....................................................................................................................................................51.1 ICT Onderwijsontwikkeling ...............................................................................................................71.2 RealLife Training Methode ................................................................................................................81.3 Kwaliteit RealLife Training Methode ............................................................................................... 111.4 Resultaten RealLife Training Methode ............................................................................................. 121.5 Next Level RealLife Training Methode ............................................................................................ 132.0 Lesprogramma Computergebruik ............................................................................................................. 142.1 Windows XP voor starters ................................................................................................................ 142.2 Windows XP voor gevorderden ........................................................................................................ 152.3 Windows 7 upgrade cursus ............................................................................................................... 152.4 Cursus Internet voor beginners ......................................................................................................... 162.5 Internetgebruik voor gevorderden ..................................................................................................... 163.0 Lesprogramma Microsoft Office ............................................................................................................ 173.1 Basiscursus Office Word 2007.......................................................................................................... 173.2 Basiscursus Office Excel 2007.......................................................................................................... 183.3 Basiscursus Office Access 2007 ....................................................................................................... 183.4 Basiscursus Office Powerpoint 2007 ................................................................................................. 193.5 Basiscursus Office Project 2007 ....................................................................................................... 193.6 Basiscursus Office Outlook 2007....................................................................................................... 203.7 Basiscursus Office Publisher 2007 .................................................................................................... 204.0 Professionele & Specialistische cursussen .............................................................................................. 214.1 Computer Hardware gerelateerde cursussen ...................................................................................... 214.2 PC Repair Basic ............................................................................................................................... 214.3 A+ PC Technician ........................................................................................................................... 224.4 Netwerk + Technician ..................................................................................................................... 234.5 Wireless LAN Technician ............................................................................................................... 235.0 Professionele Netwerkbeheer cursussen .................................................................................................. 245.1 Microsoft Certified Professional ....................................................................................................... 245.2 Microsoft Certified Systems Administrator ....................................................................................... 255.3 Microsoft Certified Systems Engineer............................................................................................... 255.4 Microsoft Exchange server Administrator 2007 ................................................................................ 265.5 Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006 ................................................................. 26RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 3
 4. 4. 6.0 Microsoft Certified Technology Specialist _ IT Professional ................................................................... 276.1 Upgrade Microsoft Certified Server Administrator 2008 ................................................................... 276.2 Upgrade Microsoft Certified Enterprise Administrator 2008.............................................................. 286.3 Microsoft SQL Server 2008.............................................................................................................. 286.4 Upgrade Microsoft Exchange Server 2007 ........................................................................................ 296.5 Upgrade Internet Security and Acceleration Server 2006 ................................................................... 296.6 Microsoft Office SharePoint Server 2007.......................................................................................... 306.7 Microsoft Project 2007 ..................................................................................................................... 307.0 Hepldesk & Desktop gerelateerde cursussen .......................................................................................... 317.1 Microsoft Office Specialist .............................................................................................................. 317.2 Microsoft Certified Desktop Support Technician .............................................................................. 327.3 TCP/ IP Fundamentals...................................................................................................................... 327.4 Security + Officer............................................................................................................................. 337.5 Server + Technician ........................................................................................................................ 337.6 Implementing VoIP .......................................................................................................................... 347.7 Windows 7 Systeembeheer ............................................................................................................... 347.8 AutoCAD 2008 ................................................................................................................................ 357.9 CorelDRAW ................................................................................................................................... 358.0 Overige Professionele Cursussen_ Open Source_DTP ............................................................................. 368.1 Webdesign/JavaScript / VBScript ..................................................................................................... 368.2 Photoshop ........................................................................................................................................ 388.3 Graphic Design ................................................................................................................................ 388.4 Cisco Certified Network Associate ................................................................................................... 398.5 Dreamweaver ................................................................................................................................... 398.6 VMware Virtualization................................................................................................................... 408.7 Linux Fundamentals ......................................................................................................................... 408.8 PHP/MySQL .................................................................................................................................... 418.9 Programmeertaal C++ ..................................................................................................................... 419.0 ICT Management Cursussen ................................................................................................................... 429.1 ICT Beleid & Strategie ..................................................................................................................... 429.2 ICT & Kwaliteit ............................................................................................................................... 439.3 Verandermanagement ....................................................................................................................... 439.4 Beheer en Exploitatie van Informatiesystemen .................................................................................. 449.5 ICT & Supply Chain Management .................................................................................................... 449.6 Internetstrategie & Digitale Marketing .............................................................................................. 459.7 E-government essentials ................................................................................................................... 4510.0 Communicatie Ontwikkeling................................................................................................................... 46 BijlagenRealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 4
 5. 5. 1.0 InleidingEen cruciale voorwaarde voor het functioneren in de informatiemaatschappij is het adequaat kunnenomgaan met grote hoeveelheden informatie. Een basisbeheersing van ICT zal noodzakelijk wordenvoor iedere burger, van jong tot oud, van leerling tot docent. Het onderwijs heeft een belangrijke taakin het voorkomen van een tweedeling in de samenleving tussen mensen die beschikken over devaardigheden om te werken met ICT-middelen en mensen die dat om welke reden dan ook ontberen.Wij zien dit risico als één van de meest cruciale aandachtspunten bij de verdere vormgeving van eenICT- onderwijsbeleid. Het ligt voor de hand dat de risico‟s het grootst zijn voor de groepen die„traditioneel‟ een grotere kans hebben om een achterstand in het onderwijs op te lopen zoalsbinnenland- en districts bewoners en leerlingen met een lagere sociale achtergrond. Zonderdoelgerichte beleidsacties bestaat de kans dat de aangehaalde kwetsbare groepen qua gebruik van ICTnog verder op achterstand raken.Voor het succesvol toepassen van ICT binnen welke sector dan ook, is het opnemen van ICT in hetcurriculum van de school een vrijwel onmisbare stap. In dit verband zijn onderwijs en opleiding vancruciaal belang om ervoor te zorgen dat de burger voldoende digitale vaardigheden heeft om volledigvan de middels de elektronische weg aangeboden diensten te kunnen profiteren. Het betreft hierbijzowel door de overheid als het bedrijfsleven.Het gaat in deze verder dan het plaatsen van computers of verzorgen van trainingen in basispakkettenzoals Microsoft Word, Excel of PowerPoint. De uitdaging is om ICT ook te gebruiken bij hetverzorgen van onderwijs, onderhouden van contacten met leerkrachten en ouders, de overheid, ,seniore burgers, werkgevers, leveranciers, NGO‟s, bibliotheken, het Nationaal Archief,wetenschappers, schrijvers en andere relevante actorenHet voorgaande vereist uiteraard een landelijke aanpak waarbij vanuit een gezamenlijke visie op voorSuriname beheersbare wijze inhoud kan worden gegeven aan de toepassing van ICT‟s binnen hetonderwijs.Bij een dergelijke aanpak kunnen wij als land met vele uitdagingen zoals beperktefinanciele middelen en human resources, er voor zorgen dat deze middelen zo effectief en efficiëntmogelijk worden besteed. Eén van de aspecten hierbij is standaardisatie van ICT- curricula.Enkele scholen investeren al in ICT door het ter beschikking stellen van computers met toegang totinternet en het (doen) verzorgen van trainingen in basispakketten. Uit de praktijk is echter geblekendat er geen standaardisatie is en dat er enorme kwaliteitsverschillen zijnMet de aanpak welke wij voorstaan - en dienovereenkomstig in deze studiegids aanbevelen - wordtgetracht te komen tot uniformiteit zodat de schaarse middelen adequaat kunnen worden besteed en destudent/cursist de zekerheid heeft dat wat ze meekrijgen op school voldoet aan de eisen die door demaatschappij worden gesteld.Een zekere vorm van standaardisatie heeft bijkomend voordeel dat afstandsonderwijs beter kanworden toegepast. Van belang is wel dat gekozen wordt voor ICT- onderwijs lesmethoden enprogrammatuur die nauw aansluiten bij de belevingswereld en het competentieniveau van de trainee.ICT- onderwijs kan zodoende dichter naar de gemeenschap worden gebracht omdat leerkrachten,ouders en gemeenschapswerkers dezelfde “ICT- taal” spreken en kunnen worden ingezet om in huneigen omgeving trainingen te verzorgen.RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 5
 6. 6. Verder zijn van wij mening dat bij ICT- onderwijs een verschuivingzal moeten optreden van „leren hoe ‟ naar „leren doen‟, van„theorie ‟ naar ‘ praktijk ’ , wat zal moeten uitmonden in minimalisering van het kennisgat tussenICT- onderwijs en de vraag van het veld. Leerprocessen zullen veel meer benaderd worden vanuit hetperspectief van de individuele leerlingen ( cursisten ) , een eerste stap in de richting van „ICTonderwijs en training op maat‟.Toegang tot openbare diensten voor iedereen is een noodzakelijke voorwaarde voor deveralgemening van eGovernment. Het op gestructureerde wijze inhoud geven aan ICT- onderwijs (ditgeldt ook voor het toepassen van ICT om onderwijs te verzorgen), kan volgens Jules de Rijp alleensuccesvol zijn indien ook rekening wordt gehouden met andere sectorenDe Rijp stelt verder dat het lijkt op het intrappen van een open deur maar dat voor het ontwikkelenvan ontwikkelingsstrategieën over het algemeen meer aandacht zal moeten worden besteed aan deonderlinge afhankelijkheden tussen de diverse sectoren. Bijvoorbeeld de relatie tussen de sectorenhoreca en toerisme. Of de relatie tussen onderwijs en infrastructuur of onderwijs en gezondheidszorg.“Developing and implementing ICT policy is a Multi-stakeholder and multidisciplinary state-ledprocess and should be based on national development goals and guided by a selection of a set ofclearly defined indicators”. ( Institutional Arrangements for the Application of ICT as a StrategicTool for Economic Development, Jules J.de Rijp, 2008 ) .Ook is van belang het verkleinen van de digitale kloof, verminderen van ICT- analfabetisme,impulsen voor verder ontwikkeling van de ICT- sector in het algemeen en creëren van condities voor(betere) armoedebestrijding. Het is essentieel dat wij in Suriname nagaan welke internationale normenzullen worden gehanteerd om de gevolgen van deze investeringen te meten.Door leerlingen, studenten, werknemers en niet-werknemers ICT- onderwijs te bieden dat optimaalvoorbereid op de informatiemaatschappij wordt de basis gelegd voor economische innovatie. ICT kande relatie tussen onderwijs, overheid en bedrijfsleven veranderen. Door ICT kan de relatie tussenscholen en bedrijfsleven nieuwe structurele vormen aannemen, die van groot belang zullen zijn methet oog op „een leven lang leren‟. Scholen kunnen opengesteld worden als leercentra voor hetbedrijfsleven en overheid. Uiteraard is dit alleen interessant voor bedrijven wanneer scholendaardwerkelijk voorlopen en niet achterlopen bij het gebruik van moderne technologie.De ontwikkeling van de samenleving naar een informatiemaatschappij heeft belangrijke consequentiesvoor het onderwijs. Het belang van het selecteren en hanteren van kennis zal de komende jarentoenemen. Het gebruik van ICT in het onderwijs is geen vrijblijvende zaak en het onderwijsveld zalzich op alle niveaus moeten inspannen om de kansen van ICT te benutten. Dit gegeven is des tebelangrijker omdat het risico dat de"digitale kloof" groeit heel reëel is. "Digitale geletterdheid" isoverigens een van de prioriteiten van het RealLife Training Concept welke aan de orde komt in dehiernavolgende hoofdstukken.Met de RealLife Training Methode kan Suriname op korte termijn beschikken over relevanteindicatoren om de realisatie en impact van de geprojecteerde ICT (onderwijs ) activiteiten temonitoren en te evalueren.RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 6
 7. 7. 1.1 ICT OnderwijsontwikkelingInformatie- en communicatietechnologie (ICT) is een verzamelbegripvoor een veelheid aan technologieën die wordt gebruikt voor het opslaan, bewerken en doorgeven vaninformatie in uiteenlopende vormen (data, beeld, geluid).Onderwijs zonder ICT is niet meer geloofwaardig. Voor het gebruik van ICT in het onderwijs wordenverschillende motieven genoemd. Hawkridge (1989) heeft de volgende driedeling voorgesteld:1. het sociale motief: leerlingen dienen een algemene kennis en bekendheid met computers te verwerven als voorbereiding op hun toekomstige rollen in de samenleving, in het bijzonder als goed geïnformeerde burgers.2. het economische motief: de maatschappij heeft behoefte aan werknemers die goed geschoold zijn in het omgaan met de meest moderne technologie.3. het didactische motief: door ICT kan het onderwijs en leerproces verbeterd worden.Anno 2010 zijn er verschillende redenen op te noemen voor “een andere aanpak”van ICT- onderwijs.Enkele aandachtspunten hierbij zijn:- Het moet (beter) aansluiten bij de belevingswereld van de trainees en in het bijzonder de jongeren- Het moet leerlingen voorbereiden op een maatschappij die vraagt om aan ICT- gerelateerde competenties, zoals omgaan met de grote hoeveelheid informatie op internet.- Het mag niet achterblijven bij de rest van de informatie- samenleving. ICT in het onderwijs is per definitie „ICTgebruiken om te leren doen‟, ook voor de jongste leerlingen in het basisonderwijs.- De digitale wereld is sterk in ontwikkeling en wordt steeds groter en complexer. Het onderwijs moet jongeren weerbaar maken tegen de “gevaren” in deze digitale wereld zoals virussen.- Informatie die in strijd is met de grondwet, een gevaar vormt voor de zeden en gewoonten etc..- De integratie van ICT in het onderwijs kan het onderwijs verrijken, verbeteren en aantrekkelijker maken voor docenten en leerlingen. Daarbij kan ICT de organisatie van het leerproces vergemakkelijken en de administratieve lasten van docenten en management verminderenDe bovenstaande ontwikkelingen beïnvloeden het ICT- onderwijs zowel door de veranderende eisenvanuit de arbeidsmarkt als door de veranderde wensen en houdingen van de onderwijsdeelnemers. Dekern van de veranderende eisen aan ICT- onderwijs vanuit de arbeidsmarkt ligt bij het omgaan metinformatie. Door de snelle veroudering van kennis en de voortdurende veranderingen van de inhoudvan beroepen verandert de aansluiting met opleidingen.Voor ICT- onderwijs betekent dit dat het overdragen van vakinhouden niet voldoende is en dat ookandere competenties geleerd zullen moeten worden. De kennisexplosie dwingt tot een anderebenadering van ICT- onderwijs en leerprocessen. Het belang van het verwerven van en toepassen vankennis zal toenemen. In dit verband spreken de samenstellers van dit rapport over een ontwikkelingvan „leren hoe ‟ naar ‘leren doen‟. Anders gezegd, er vindt een overgang plaats van een docent- ofleerstof-gerichte benadering naar een leerling-gerichte benadering. Voor de leerling zal dit neerkomenop een overgang van reactief leren naar actief leren welke wij samenvatten onder de noemer „RealLifeTraining Methode’( RTM ).RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 7
 8. 8. 1.2 RealLife Training MethodeHet RealLife Training concept is ontwikkeld in de periode 2002 – 2010. Fundamenteel bij ditconcept is een leerling ( cursist ) gerichte benadering daarbij per definitie rekening houden met deheterogeniteit van cursisten en de verschillen in onderwijswensen.. Bij de RealLife Training Methodewordt het theoretisch concept in praktijk gebracht. Daarbij wordt een lesprogramma gekoppeld aan dedaarvoor benodigde c.q. beschikbare ICT- infrasructuur. Samengevat kan de RealLife Trainingconcept worden omschreven als een generiek concept welke gebruikt kan worden bij het benoemen,beschrijven en analyseren van factoren die kunnen leiden tot het verkrijgen van een helder standpuntbij ontwerp, her-ontwerp of optimalisering van ICT- onderwijs en training. De RealLife TrainingMethode is een afgeleide van het concept zoals aangehaald.Praktijkonderzoek (welke als basis heeft gediend voorde ontwikkelde methode ) is geschied bij HencomTrai,Partner Plus Consultancy en bij diverse projecten waarcomplexe RealLife ICT- netwerk infrastructuren zijngeimplementeerd. Urwin W. Staphorst ( XCIT Computer Indormation Technology) heeft als projectleider bij verschillende ingrijpende ICT- projecten de noodzaak van praktijkkennis van nabij ervaren. De diverse labscenarios zijn ontwikkeld bij XCIT en in praktijk gebracht bij Hencomtrai en Telesur/TOC. Bij het samenstellen van deze studiegids is behalve uit eigen werk internet veelvuldig geraadpleegd. Bij de onderbouwing van argumenten zijn onderzoeksresultaten van voormalig IDB- projectleider Jules de Rijp (PPC ) een waardevolle bron van informatie geweest.De voor de ontwikkeling van de RTM benodigde data is verkregen middels interviews, gestructureerde vragenlijsten,observatie, zelf-onderzoek en andere bedrijfskundige technieken. Wij hebben bijvoorbeeld het voorrecht gehad te kunnenputten uit onze eigen – tussen 2002 en 2010 opgebouwde - cursisten database bestaande uit 300 door ons opgeleide ICTprofessionals. Verder hebben wij ook dankbaar gebruik gemaakt van de verschillende Maatwerk ICT- Trainingen welke zijnverzorgd op locatie bij de opdrachtgever. Hierdoor verkregen wij een helder beeld van de reallife omgeving.Een schat aan informatie hebben wij ook gehaald uit de tientallen cursussen welke voorz.g. gebruikersgroepen zijn verzorgd zoals MS Office, Windows, Internet etc. Wij hebbenhonderden cursisten – vanaf 6 jaar en ouder – geobserveerd en resultaten geanalyseerd.Met name bij de professionele cursussen is de validiteit bevorderd door de resultaten terinzage voor te leggen aan de cursisten. Dit was mogelijk omdat de cursisten integraal deelwaren van het onderzoek.Alvorens over te gaan tot de kern van de RTM is het van belang te weten dat de methode uitgaat vaneen Train the Trainer concept, verzorgd door een onzer RTM- specialisten. De geselecteerdepotentiele trainer -die afhankelijk van de over te dragen kennis klaargestoomd wordt- kan een leraarzijn, een docent, een afdelingshoofd etc.etc. RTM- specialisten zijn in alle gevallen internationaalgecertificeerde ICT- professionals.De trainingscoördinator bij een RTM- traject zal behalve aan de eisen zoals gesteld bij de specialistentenminste geautoriseerd moeten zijn door Microsoft of een andere internationaal erkende softwareontwikkelaar of instantie. Tot slot dient de projectleider bij een RTM traject van meer dan 100cursisten of bij een traject met een looptijd langer dan 3 maanden tenminste in het bezit te zijn van eenHBO Management of HBO ICT- diploma.RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 8
 9. 9. De RTM- trainingen onderscheiden zich – in tegenstelling tot degangbare opleidingen - door een zeer praktijkgerichte aanpak. U gaat aan de slag met praktischetheorie waar u ook echt iets aan hebt. Dus geen theorie om de theorie, maar direct toepasbare theorie.Daarnaast ontwikkelt u belangrijke vaardigheden en problemsolving skills waar u in het dagelijkswerk veel aan hebt.RTM houdt in dat u als cursusdeelnemer zelfstandig ( waar nodig in teamverband )aan het werk bent onder begeleiding van een RTM- docent/ trainer. Dit betekent dat iedere deelnemeraan de slag gaat met zijn/haar eigen cursus. Deze methode passen we al geruime tijd succesvol toewaarbij wij gebruik maken van een complete virtuele ICTinfrastructuur al of niet gekoppeld met internet. Dezecursistgerichte benadering gaat uit van de heterogeniteitvan cursisten, de niveauverschillen en de verschillen inonderwijswensen. Bijkomend voordeel is dat de mogelijk-heden voor individueel maatwerk en flexibele leertrajectentoeneemt. Deze nieuwe ontwikkeling brengt tal van nieuweelementen met zich mee:- de rol van de docent verandert van kennisoverdrager naar begeleider van leerprocessen;- meer nadruk op vaardigheden;- meer nadruk op leren leren/zelfstandig leren;- meer nadruk op het omgaan met informatie (kennis als gereedschap i.p.v. kennis als doel);- meer ruimte voor het omgaan met de heterogeniteit van leerlingen ( inrichting );- andere leermaterialen (multimediale, internet);- het gebruik van een anywhere, anyplace , anytime virtuele leeromgeving (infrastructuur).De voordelen van deze leervorm zijn:  Werken in uw eigen tempo in een virtuele omgeving.  Niet beperkt zijn tot het tempo en de onderwerpen van andere cursisten.  Werken met uw eigen onderwerpen in een voor u geschikte volgorde.  De cursus die u gaat volgen wordt op uw kennis en wensen afgestemd.  U kunt tijdens de cursus werken met materiaal uit uw eigen werkomgeving zodat u de opgedane kennis direct kan toepassen.  U kunt met al uw vragen en problemen terecht bij een docent die zich kan inleven in uw situatie.  De docent stelt zich actief op door u regelmatig te toetsen op specifieke vaardigheden.  Tijdens de cursus kunt u ook vragen stellen over (niet) gerelateerde onderwerpen die speciaal van toepassing zijn op uw situatie.RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 9
 10. 10. ICT OnderwijsontwikkelingEnkele specifieke kenmerken van de RTM :Leren door doen: De cursist leert door middel van simulatieen bereidt zich zo voor op iets soortgelijks in de echte wereldLeren door reflectie: Bij deze methode staat overleg met anderencentraal, samen over een probleem nadenken en op zoek gaan naareen oplossing ( Teamwork, studenten maken zelf hun team )Taakgericht leren: Hierbij gaat men ervan uit dat problemen kunnenworden opgelost door eerdere ervaring met soortgelijke problemen Multi Media Labsessions Telesur/TOC OnderzoekscentrumLeren door exploratie: Mensen hebben de behoefte om zelf dingenuit te zoeken en hun vragen beantwoord zien worden (Teamwork,de groepen zo heterogeen mogelijk )Leren van fouten: Van fouten kan een persoon leren. Een cursistwerkt toe naar zijn doel,wanneer hij een fout maakt, krijgt decursist feedback ( Teamwork )Doelgericht leren: Leren om iets te doen. “Het is niet belangrijkwat je weet, maar het is belangrijk dat je weet hoe je iets moet doen( Focus op de praktijk ).Ontdekkend leren en ‘gestuurd’ ontdekken: leren door dingenzelf te ontdekken in plaats van dat het aan je verteld wordt( De Trainer maakt deel uit van het Team )Taakgericht leren: De globale uitleg wordt overgeslagen en erwordt gelijk overgegaan naar een serie problemen die opbouwendin moeilijkheidsgraad zijn ( Oefeningen op basis van een opdracht )Situatie gericht leren: Er wordt geleerd in een omgeving die onge-veer identiek is aan de wereld waarin het lesmateriaal in toekomstzal worden toegepast ( simulatie d.m.v. virtualisatie )Uitdaging: Het belangrijkste principe is dat de uitdaging geïndivi-dualiseerd moet zijn en aangepast op de cursist ( elke cursist heefteen compleet virtueel netwerk ter beschikking )Voldoening: Door de cursist oefeningen te laten doen, waarmee zehun kennis in de praktijk kunnen brengen, wordt voldoening bereiktRealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 10
 11. 11. 1.3 Kwaliteit RealLife Training MethodeHet RealLife Training Concept ziet kwaliteit als een absolute voorwaardeom te voldoen aan de specifieke eisen van RTM- opleidingstrajecten. Daarom werken we alleen metgecertificeerde docenten en evalueren we iedere cursus op basis van de strenge kwaliteitsnormen van deMicrosoft Certified Trainers Arrangment. Dankzij onze ruim 10 jaar professionele ervaring weten webovendien precies hoe zoveel mogelijk rendement uit een cursus te halen.Evaluatie cursussenOm de tevredenheid van onze cursisten inzichtelijk te makengebruiken we bij RTM een evaluatiesysteem: De cursist vult opde laatste cursusdag het digitale formulier in en beantwoordt daarbij vragen over onder andere dedocent, de inhoud van de cursus en het leereffect van de cursus (heeft de cursist zijn doelstelling(en)behaald). Daarnaast vindt er bij cursisten ook individuele evaluatie plaats.Onze docentenZelf met uitstekend cursusmateriaal zal de docent de lesstof uiteinde-lijk begrijpelijk en levendig moeten maken. Een gecertificeerde docentalleen is dus niet genoeg. Daarom worden onze docenten ookgeselecteerd op hun didactische en communicatieve vaardigheden.Individuele klachtenHoewel we ons uiterste best doen om de kwaliteit van onze cursussen zo hoog mogelijk te houden kanhet voorkomen dat de cursus niet aan de verwachtingen voldoet. We zien graag dat zo snel mogelijk,het liefst nog tijdens de cursus ( en ook na afloop ) mogelijke klachten naar voren gebracht wordenvia de docent of een onzer coördinatoren.Microsoft Registered PartnerAantoonbare referenties bevestigen dat wij kennisen expertise hebben bewezen op het gebied van deMicrosoft ( ICT-trainingen ) voor particulieren enorganisaties e.a.. De resultaten treft u in paragraaf 1.4Voordelen van de klassikale lesmethodeDe RTM garandeert kwalitatieve klassikale opleidingen,de meest effectieve opleidingsvorm. RTM houdt rekeningmet de onderlinge relaties en de connecties tussen de diverseonderwerpen. Naar onze mening is dit essentieel voor eengoed begrip en inzicht in de materie. Uiteindelijk maaktdit het verschil tussen een goede en minder goede professional.Ook genieten de cursisten maximale begeleiding. Uitgebreideexamentrainingen en intensieve begeleiding zorgen voor eensuccesvolle afronding van de cursussen Wij garanderen hetbeste resultaat bij het volgen van onze klassikale trainingen.Wij pleiten voor het aanvaarden van het succesvolle RTM- concept als mogelijke standaard om ICTonderwijs in Suriname op een kwalitatief hoger niveau te brengen. De grote waarde van de RTM ligtbehalve op het technisch vlak vooral in de bijhorende mentaliteit van voortdurend enonvoorwaardelijk delen van kennis en ervaring, in een geest van samenwerken.RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 11
 12. 12. 1.4 Resultaten Real life Training MethodeHet RTM- concept is de basis geweest van een in Suriname ontwikkeldeICT- trainingsmethode die tussen 2002 en 2010 heeft geresulteerd in continue stroom vaninternationaal gecertificeerden. Tientallen medewerkers van talloze organisaties en instellingenhebben ervaren dat de RTM- werkwijze volledig aan de verwachtingen heeft voldaan. Uit continuklantonderzoek blijkt dat cursisten zeer tevreden zijn over de trainers en de praktijkgerichtheid van detrainingen. Onze cursisten zijn overal terug te vinden en behoren tot de top ICT- personeel van hetSurinaams bedrijfsleven. RTM- cursisten zijn onder meer te vinden bij de banken, parastatalen,zorgsector, verzekeraars, telecombedrijven, universiteit, nutsbedrijven, handelsbedrijven, luchtvaart,scheepvaart, alsook in de detailhandel, onderwijs en ICT- dienstverleners.Door gepassioneerd ICT-vakmanschap is bijgedragen aan het resultaat van cursisten. Ofwel„Verplichtingen durven aangaanmet cursisten en de volledige verantwoordelijkheid nemen. Tussen juli 2002 en december 2010 hebben wij volgens het RTM-concept meer dan 700 professionals ( Netwerk- beheerders, Helpdesksupport, PC Technicians etc. ) opgeleid. Interessant is hierbij dat behalve het intern certficaat, 46 cursisten zich internationaal hebbengecertificeerd als Microsoft Certified Systems Engineer(MCSE), 62 tot Microsoft Certified Systems Administrator(MCSA) en 168 Microsoft Certified Professionals (MCP).De gecertificeerden zijn allen ( i.o.v. Hencomtrai ) opgeleid en begeleid door Ing. Urwin W. Staphorst , Authorized by Microsoft GLOBAL OUTSOURCING Paramaribo, January 25, 2005 To: Whom it may concern Subject: MCT Trainings ability. I hereby declare that Mr. U. Staphorst has the ability of a qualified trainer. From August 2002 until June 2004 I attended a MCSA course training conducted by Mr. Urwin Staphorst. He has the ability to make difficult situations looks easy. Test labs, described in English, are translated clearly in the local language Dutch. He has a good theoretical and practical knowledge. I’m also fortunate that I had the opportunity to attend ah similar training at the Orange Technology Institute in Washington DC conducted by one of their MCT trainers. During this training it became apparent that Mr. Urwin Staphorts possesses the same theoretical knowledge as the MCT trainer. Henri R. Asmoredjo MCSA MCP MCSA ID# 2894883RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 12
 13. 13. 1.5 Next Level Real life Training MethodeDe ontwikkelingen binnen de ICT gaan razendsnel. Wat kunnen weverwachten binnen het vakgebied, en welke opleidingsmethode stoomt ons daar het beste voor klaar?Het is niet meer voldoende om alleen heel gespecialiseerd uw taak te doen. Los van inhoudelijke ITkennis wordt er verwacht dat u eindverantwoordelijkheid neemt, zelfstandig en in teamverband werkt.De steeds verder in ontwikkeling zijnde RealLife Training Methode sluit naadloos aan op nieuwe eisen.De nieuwe ICTer is ondernemend en creatief. Met name bij onze cursussenICT en Media moeten cursisten zelf een opdracht bedenken die vooral creatiefmoet zijn. Aanvankelijk ging dat vooral over het ontwikkelen van websites.Nu gaat het veel meer over de interactiviteit tussen verschillende vormen vanmedia. Beeld, geluid, video, het is allemaal een groot geheel. Om flexibel inte kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen, zullen wij onze Trainer/ Specia-listen uitbreiden met externen uit de werkelijke praktijk ( RealLife Expertise ).De internetcapaciteit en stabiliteit in Suriname is sinds juli 2010flink toegenemen. Telesur nam een nieuwe zeekabel in gebruik, dieloopt van Trinidad naar Suriname en Guyana. Telesur heeft ruim30 miljoen Amerikaanse dollar geïnvesteerd in de kabelverbinding‘ aldus de Telesur-directie.Bovenstaande maakt de weg vrij voor Global IT Sourcing Een van debelangrijkste ontwikkelingen van de laatste jaren. Steeds meer organisatiesvertrouwen de zorg voor de uitoefening van (een deel van) deIT-processen toe aan een gespecialiseerde dienstverlener. In onze nieuweRTM- cursus “Global IT Sourcing” leert u onder andere bedrijfsprocessente analyseren , met behulp van IT te optimaliseren en business caseste ontwikkelen voor sourcingsovereenkomsten.Nieuwe CommunicatieOrganisatorisch succes hangt steeds vaker af van goedesamenwerkingstools die het voor medewerkers mogelijk makenom real-time informatie te delen. In Suriname zijn veel organisatiesnog in de experimenteerfase of zetten de eerste stappen net in dewondere wereld van social media. Op basis van het RTM- conceptzijn wij doende Realtime communicatie cursussen te ontwikkelendie van toepassing kunnen zijn bij contacten met collega‟s , klanten en ook cursisten.Ook distance learning en lesprogramma‟s (DVD ) zijn in ontwikkeling. Orfeo E. Petrusi 09/01/2008 To Whom It May Concern: Ing. Urwin W. Staphorst , is the first and the most experienced Microsoft Certified Trainer in the Caribbean. I had the privileged to be trained by this institution in Microsoft Technologies while I was still in Suriname. It has been a live changing experience which enabled me to gain skills that have given my career a tremendous boost. Numerous universities in the U.S have offered me scholarships based on the credentials that I have gained from the training I have completed at this institution. I am now completing a double major in Computer Science and Computer Information Systems at one of the prominent Universities in Raleigh, North Carolina, U.S.A. Sincerely, Orfeo E. Petrusi MCSERealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 13
 14. 14. OVERZICHT STANDAARD RTM CURSUSSEN EN MODULEN2.0 Lesprogramma ComputergebruikHet is van groot belang dat een ieder beschikt over basisvaardigheden voor computergebruik. Dat isnodig omdat de mens steeds meer geconfronteerd zal worden met computers in haar woon-werk-leefen leeromgeving. Dit lesprogramma onderwijst in vaardigheden die men daadwerkelijk moet bezittenom aan te kunnen sluiten en mee te kunnen gaan met de steeds dominanter wordende rol vancomputers in onze leefomgeving.2.1 Windows XP voor startersDeze cursus is voor iedereen die met de computer wil leren werken.Doel van de training:U leert hoe de computer te gebruiken voor het typen van tekst, beheren van bestanden , voor hetbekijken van fotos, voor het vinden van de weg op internet en het versturen en ontvangen van e-mail.Globale cursusinhoud  Opstarten en afsluiten van PC en Windows  Taakbalk, snelkoppelingen, tijd  De muisknoppen, slepen, klikken, dubbelklikken  Browsen met Internet Explorer  Minimaliseren en maximaliseren  Werken met vensters en werkbalk  Bestandsbeheer, archiveren, slepen  Kopiëren, verplaatsen, aanmaken mappen  Verwijderen bestanden, prullenbak, wijzigenDe standaard cursusduur is 12 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : GeenCursuscode : 21XPSTCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .Bijzonderheden :RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 14
 15. 15. 2.2 Windows XP voor gevorderdenVrijwel alle mogelijkheden van Windows XP worden op een efficiënte en overzichtelijke manierbehandeld in de cursus.Doel van de training:Na het volgen van de cursus zal u geen problemen meer hebben met het beheren en onderhouden vande computer en de programmasGlobale cursusinhoud  Hardware en software installeren  Vormgeving achtergrond en scherm  Startmenu en bureaublad wijzigen  Formatteren en diverse mogelijkheden  Werken met diverse programmas  Internet Explorer & E-mail beheer  Systeeminstellingen, voorkeurenDe standaard cursusduur is 12 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : Cursus 21XPSTCursuscode : 22XPGVCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .2.3 Windows 7 upgrade cursusDoel van de training:In de updatecursus leert u de verschillen tussen XP en Windows 7. U maakt kennis met de nieuwemogelijkheden van Windows 7 op het gebied van o.a. beveiliging, prestaties en betrouwbaarheid.De standaard cursusduur is 12 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : Cursus 21XPGVCursuscode : 23XPW7Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .Bijzonderheden : Voor internationale cetificering dient u cursus 77W7SB te volgenRealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 15
 16. 16. 2.4 Cursus Internet voor beginnersInternet is een wereldwijd net waarop computers en computernetwerken zijn aangesloten. Het Internetwordt ook wel de Digitale Snelweg genoemd.Internet Explorer is een browserprogramma ontwikkelddoor Microsoft waarmee men op internet kan surfen.Doel van de training:In de cursus internet voor beginners leert u de algemene zoektaken kunt uitvoerenGlobale cursusinhoud  Wat is internet, een provider en een zoekmachine  World Wide Web (WWW), surfen of browsen  E-mail ontvangen, versturen en doorsturenDe standaard cursusduur is 8 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : Cursus 21XPSTCursuscode : 24IEBGCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .Bijzonderheden :2.5 Internetgebruik voor gevorderdenDoel van de training:De training internetgebruik gevorderden is een goede aansluiting bij de basis opleiding internet voorbeginners. Deze cursus gaat dieper in op de diverse mogelijkheden van internet.Globale cursusinhoud  De verbinding en de instellingen  E-mail en E-mail instellingen  Internet adressen, eigen domein of blogDe standaard cursusduur is 10 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : 24IEBGCursuscode : 25IEGVCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 16
 17. 17. 3.0 Lesprogramma Microsoft OfficeDe cursus Office 2007 behandelt de Officeprogramma‟sWord 2007, Excel 2007, Access 2007, PowerPoint 2007,Project 2007, Outlook 2007 en Publisher 2007.Na afloopvan deze cursus bent u in staat om geheel zelfstandig metde diverse programma‟s binnen Office 2007 om te gaan.Cursuscode : 30MOFB ( Totaalpakket )Bijzonderheden: zie cursus Microsoft Office Specialist voor de professionele certified studies3.1 Basiscursus Office Word 2007Het meest gebruikte Office-programma is ongetwijfeld het tekstverwerkingsprogramma Word.Doel van de training:U leert tekst netjes opmaken, maar ook werken met de meer uitgebreide mogelijkheden.In no time leert u perfect omgaan met alle handige functies die Word biedt!Globale cursusinhoud  Typen en bewerken van documenten  Opslaan en openen documenten in mappen  Opmaakfuncties vet, cursief, onderstrepen  Bestandsorganisatie, wijzigingen in tekst  Lettertypes, zoeken en vervangen  Werken en wisselen tussen meerdere documentenDe standaard cursusduur is 12 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : 21XPSTCursuscode : 31OWBSCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .Bijzonderheden :RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 17
 18. 18. 3.2 Basiscursus Office Excel 2007Snel berekeningen maken, tabellen en grafieken creëren of gewoon een overzichtelijke administratievoeren? Het kan allemaal heel gemakkelijk met het spreadsheetprogramma Excel!Doel van de training:U leert werkbladen maken, omgaan met formules en werken met o.a. macros en formulieren.Globale cursusinhoud  Wat is een spreadsheet en een werkmap  Bladen invoegen/wijzigen, bladnamen wijzigen  Opmaak en instellingen van tekst/cellen/randenDe standaard cursusduur is 14 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : 21XPSTCursuscode : 32OXBSCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .3.3 Basiscursus Office Access 2007Adresgegevens of andere gegevens houdt u makkelijk en overzichtelijk bij in een database.Een elektronische kaartenbak, maar dan met ongekend veel mogelijkheden.Doel van de training:U leert hoe zelf een database maakt en hoe u deze vervolgens kunt gebruiken.Globale cursusinhoud  Access opstarten en afsluiten  Databases aanmaken en sleutels  Autoformulieren, wizardformulier, velden en labelsDe standaard cursusduur is 14 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : 21XPSTCursuscode : 33OABSCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .Bijzonderheden : zie cursus Microsoft Office Specialist voor de professionele certified studiesRealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 18
 19. 19. 3.4 Basiscursus Office Powerpoint 2007Met PowerPoint draait u in no time een flitsende presentatie in elkaar! Een superhandige tool voor iedereen diewel eens een presentatie moet geven op zijn/haar werk of privéDoel van de training:U leert presentaties maken, zorgen voor een goede opmaak, tekst, vormen, afbeeldingen en zelfs animaties .Globale cursusinhoud  PowerPoint opstarten en afsluiten  Illustraties en figuren invoegen  Presentatie openen in verschillende weergavenDe standaard cursusduur is 12 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : 21XPSTCursuscode : 34OPBSCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .3.5 Basiscursus Office Project 2007Microsoft Project is een projectmanagement tool waarmee u projecten beheersbaar kunt makenDoel van de training:Na het volgen van de cursus beschikt u over algemene projectmanagementkennis, heeft u een goed inzicht in de werking van MS Project.Globale cursusinhoud  MS Project opstarten en afsluiten  Schermverkenning  Taken, subtaken, en mijlpalen plannenDe standaard cursusduur is 12 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : 21XPSTCursuscode : 35OPBSCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .Bijzonderheden : zie cursus Microsoft Office Specialist voor de professionele certified studiesRealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 19
 20. 20. 3.6 Basiscursus Office Outlook 2007De meest voor de hand liggende reden om Outlook te gebruiken is voor e-mail. Er zitten uitgebreidemailfuncties in het programma. Maar met outlook kunt u ook meer.Doel van de training:Het bijhouden van een agenda, het gebruik van een adressenboekje en het verzenden en ontvangenvan e-mail.Globale cursusinhoud  Mail verzenden en beantwoorden  Agendas beheren  Post beherenDe standaard cursusduur is 10 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : 21XPSTCursuscode : 36OOBSCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .3.7 Basiscursus Office Publisher 2007Wilt u mooie ontwerpen maken om vrienden of kennissen mee te verrassen of wilt u fraaie ontwerpenvoor in de kantooromgeving maken, dan raden wij een training Publisher aan om verbluffende mooieresultaten te creëren.Globale cursusinhoud  Een nieuwe publicatie maken  Publicatie opslaan  Tekst invoeren  Tekst bewerken met WordDe standaard cursusduur is 12 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : 21XPST; 31OWBSCursuscode : 37OPBSCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .Bijzonderheden : zie cursus Microsoft Office Specialist voor de professionele certified studiesRealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 20
 21. 21. 4.0 Professionele & Specialistische cursussenOm als IT professional succesvol te zijn, is het noodzakelijk dat u beschikt over basiskennis vannetwerkinfrastructuren met name het lokaliseren van storingen, het achterhalen van de oorzaak ervanen het verhelpen van storingen. Deze lesprogramma‟s zijn bestemd voor een ieder die in eennetwerkinfrastruurfunctie actief is of dat zou willen zijn. Onze RealLife Training Methode sluitnaadloos aan bij de dagelijkse werkpraktijk. De trainingen worden verzorgd door professioneledocenten uit het ICT-werkveld. Na de interne examens met succes te hebben afgelegd komt decursist in aanmerking voor een certificaat. Op basis van de gedoceerde lestof aangevuld met gerichtetheoretisch lesmateriaal moet de cursist in staat worden geacht –succesvol - deel te nemen aan deInternationaal erkende certficeringstesten4.1 Computer Hardware gerelateerde cursussenVoor wie aan de slag wil in de ICT- sector hebben we een breed aantal opleidingen. Wat dacht ubijvoorbeeld om te beginnen bij PC Repair en verder te gaan met CompTIA A+ Network+ envervolgens te specialiseren in Wireless Networking . Allemaal cursussen die u verder brengen in uwcarrière. U kunt kiezen uit onderstaande cursussen.4.2 PC Repair BasicDe meest voor de hand liggende opleiding voor een ieder die praktische hulp wil of moet kunnenbieden bij problemen met een PC.Doel van de training:U leert verschillende componenten en de belangrijkste eigenschappen van de PC kennen. Ook leert ueenvoudige installatieprocedures en preventief onderhoud te verrichtenGlobale cursusinhoud  Computercomponenten  Besturingssystemen  Computer-onderhoudDe standaard cursusduur is 18 uur. De cursus wordt afgerond met een intern examenDoelgroep : IedereenVoorkennis : 22XPGVCursuscode : 42PRBSCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 21
 22. 22. 4.3 A+ PC TechnicianDe opleiding CompTia A+ is voor iedereen die zijnkennis en kunde op het gebied van hard- en softwareerkend wil zien. Het A+-certificeringstraject sluit aan op de eisen die vandaag de dag aan het beroepvan PC-technicus worden gesteld. De certificering bestaat uit twee onderdelen te weten Essentials enPractical Applications. Beide onderdelen worden modulair onderwezen.Doel van de training:Deze opleiding bereidt voor op de internationaal erkende A+-certificering, die bestaat uit twee aparteexamens.Module : Essentials (220-701)Cursuscode : 43CEPFCursusduur : 30 uurVoorkennis : 22XPGV; 42PRBSDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Computerhardware  Operating systems  Systeemonderhoud  Netwerken, BeveiligingDeze module geeft u een brede basis in de pc-techniek. U leert verschillende hardwarecomponentenen de belangrijkste eigenschappen ervan kennen.De cursus wordt afgerond met een intern examen eventueel een internationale examen.Module : Practical Application (220-702)Cursuscode : 43CAPFCursusduur : 30 uurVoorkennis : 22XPGV; 42PRBSDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Hardwareinstallatie  Operating systems  Netwerken  BeveiligingIn deze module leert u computers en netwerken installeren, configureren, upgraden en onderhouden.U leert hoe u problemen kunt oplossen en beveiligingssystemen implementeren.De cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationale examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 22
 23. 23. 4.4 Netwerk + TechnicianBezit u basiskennis op CompTIA A+-niveau, dan is Network+ een logisch vervolg. De opleidingbereidt voor op het zetten van de eerste schreden in de wereld van de computernetwerken en biedt eengrondige basiskennis van fabrikant onafhankelijke netwerktechnologie.Doel van de training:U krijgt met de cursus CompTIA Network+ voldoende technische kennis en computervaardigheden om tekunnen slagen voor het Network+-examen.Cursuscode : 44CNPFCursusduur : 30 uurVoorkennis : 22XPGV; 42PRBSDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Network Technologies  Network Devices  Network ManagementBijzonderheden: De opleiding is een opleiding op MBO+- niveauDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationale examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .4.5 Wireless LAN TechnicianDe opleiding Wireless LAN Technician is bestemd voor zowel beginnende als ervaren netwerk-professionals die hun kennis en vaardigheden op het gebied van traditionele netwerken willenuitbreiden met een brede kennis van steeds vaker toegepaste draadloze netwerktechnologie.Doel van de training:U krijgt met de cursus Wireless LAN Technician voldoende technische kennis om de weg te kunnen vindenin een draadloze LAN-omgeving.Cursuscode : 45WLPFCursusduur : 18 uurVoorkennis : 73TCP1; 42PRBS; 44CNPFDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Draadloze standaarden en organisaties  Netwerkontwerp, installatie en beheer  Beveiliging van draadloze netwerken  Oplossen van problemenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationale examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 23
 24. 24. 5.0 Professionele Netwerkbeheer cursussenVeel bedrijven maken gebruik van hetMicrosoft-besturingssysteem en gebruiken Microsoft-applicaties.Voor het implementeren, onderhouden en ondersteunen van deze systemen heeft Microsoft diversecertificeringsprogramma‟s ontwikkeld. Met deze waardevolle certificaten bewijst u te voldoen aan eenaantal inhoudelijke en technische eisen die Microsoft heeft vastgesteld. De meest populairecertificaten zijn MCSA en MCSE. MCSA richt zich op dag-tot-dag managen, ondersteuning enproblemen oplossen. MCSE richt zich op plannen, ontwerpen en implementeren van netwerken.De in Suriname ontwikkelde RealLife Training Methode is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring en feetbackvan honderden door ons opgeleide Microsoft gecertificeerde cursisten.5.1 Microsoft Certified ProfessionalDe Microsoft-certificeringstrajecten zijn bestemd voor:  Systeem- en netwerkbeheerders die werken met Windows 2003 of latere versies  IT-professionals die zich willen specialiseren en certificeren in het beheer van aan Microsoft gerelateerde producten of aan Microsoft gerelateerde netwerken  ITers die een CompTIA+ of Network+-certificaat hebben en zich verder willen specialiseren  Windows 2000 gecertificeerden die zich willen hercertificeren ( upgraden ).  Een ieder die de RealLife Training modulen: 22XPGV; 43CEPF; 44CNPF; heeft gevold.Het Microsoft-certificeringstraject is modulair van opbouw. Elke module wordt afgesloten met eenerkend Microsoft-examen. In elke module krijgt u meer dan voldoende kennis om te kunnen slagenvoor het examen. Steeds meer werkgevers willen uitsluitend gecertificeerde mensen in dienst. Met uwcertificering vergroot u de kansen op de arbeidsmarkt!Omdat alle Microsoft-examens in het Engels zijn, is een goede beheersing van de Engelse taal vangroot belang (niveau eindexamen Mulo of hoger) om het lesmateriaal en de examens goed te kunnenlezen en begrijpen. De modules zijn allemaal zeer praktijkgericht en leiden op om het examensuccesvol te kunnen afleggen. Afhankelijk van het einddoel haalt u de benodigde modules om MCP,MCSA of MCSE te worden. In elke module krijgt u meer dan voldoende technische kennis encomputervaardigheden om te kunnen slagen voor het examen.De cursussen worden verzorgd met het officiele Engelstalige Microsoft-cursusmateriaal. Daarnaastkrijgt de deelnemer een set PDF handleidingen en labtestoefeningen geleverd. Het is aan te raden datde deelnemer tijdens het gehele traject toegang heeft tot een Windows Server 2003 infrastructuur omeventueel op 1 of 2 prive machines een testomgeving te simuleren. Virtualisatie is een wezenlijkonderdeel van de RealLife Training methode met name bij de professionele ICT- cursussen.De interne examens worden op twee niveaus afgenomen ( MCSA/MCSE ). Bij slaging komt decursist in aanmerking voor een door de Trainer / MCT ( Microsoft Authorized ) getekend certificaat.Maak uw keuze uit onderstaande cursussen met onder andere ook enkele specialistische modulen enhet Microsoft Server 2008 upgrade traject.RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 24
 25. 25. 5.2 Microsoft Certified Systems AdministratorDe RealLife Training MCSA is een opleidingstraject van intotaal 100 uur klassikale training in combinatie met zelfstudie. Het opleidingstraject kent tweeexamenmomenten die samen leiden tot de interne certificering MCSA. Vervolgens moet de cursist instaat worden geacht susccesvol deel te nemen aan de - uit vier examens bestaande - internationaalerkende Microsoft Certficering. De in dit opleidingstraject opgenomen klassikale trainingsdagen zijnverdeeld over een periode van 3 tot 5 maanden. Tussen de trainingsdagen in studeren de cursisten aande hand van de studiemateriaal de wat meer theoretische en eenvoudiger onderdelen. Het MicrosoftMCSA traject is bij uitstek geschikt voor hen die basisbeheertaken in een Windows 2003-netwerkdienen uit te voeren: systeem- en netwerkbeheerders (1e-lijns support), helpdeskmedewerkers.MCSA ModulenMod. 1: ( 70 - 270 ) Windows XP Professional SP3Mod. 2: ( 70 - 290 ) Windows ® Server 2003 Environment Management & MaintenanceMod. 3: ( 70 - 291 ) Implementing a Windows Server 2003 Network InfrastructureMod. 4: ( 70 - 236 ) Microsoft Exchange Server 2007, ConfiguringToetsingDe cursisten zullen behalve op praktische vaardigheden en theorie ook beoordeeld worden op:dicipline; participatie;inzicht;teamwork en analytisch denkvermogen.De trainingen omvatten behalvehet aanleren van praktische vaardigheden lesstof waarin de nadruk wordt gelegd op de theorie die decursist in staat moet stellen de training succesvol af te rondenCursuscode : 52SAMCCursusduur : 110 uurVoorkennis : 44CNPF; 43CAPF; 43CEPFDoelgroep : Iedereen5.3 Microsoft Certified Systems EngineerHet Microsoft MCSE traject is bij uitstek geschikt voor hen die behalve basisbeheertaken ook deontwerptaken in een Windows 2003-netwerk dienen uit te voeren. Het opleidingstraject kent drieexamenmomenten die samen leiden tot de interne certificering MCSE. Vervolgens moet de cursist instaat worden geacht susccesvol deel te nemen aan de - uit zeven examens bestaande - Internationaalerkende Microsoft Certficering.MCSE Modulen ( De vier MCSA modulen horen ook bij het compleet MCSE traject )Mod. 5: ( 70 - 293 ) Planning a Windows Server 2003 Network InfrastructureMod. 6: ( 70 - 294 ) Planning a Active Directory InfrastructureMod. 7: ( 70 - 297 ) Designing a Active Directory and Network InfrastructureCursuscode : 53SEMCCursusduur : 40 uurVoorkennis : 52SAMCDoelgroep : IedereenCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .`RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 25
 26. 26. 5.4 Microsoft Exchange server Administrator 2007Heeft u nog weinig of geen ervaring met Microsoft Exchange Server 2007?Wilt u weten hoe u een omgeving kunt configureren en managen in overeenstemming met technischevereisten? Tijdens deze RealLife Training cursus leert u hoe Microsoft Exchange Server 2007 teinstalleren en hoe client access te managen.Module: 70-236 Microsoft Exchange Server 2007, ConfiguringCursuscode : 54EXC7Cursusduur : 30 uurVoorkennis : 22XPGV;25IEGV;44CNPFDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Installing Exchange Server 2007  Configuring Mailbox Server Roles  Managing E-Mail Addresses and Address Lists  Managing AvailabilityDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationale examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .5.5 Microsoft Internet Security and Acceleration Server 2006Internet Security and Acceleration Server is Microsofts geintegreerde beveiligingspoort tegenbedreigingen vanuit internet. In deze cursus leert de deelnemer ( Systeem- en netwerkbeheerders opMCSE/MCSA Windows 2003-niveau) hoe de Microsoft Internet Security & Acceleration Server2006 te plannen, installeren en beheren.Module: 70-351 Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006Cursuscode : 55ISM6Cursusduur : 30 uurVoorkennis : 52SAMCDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Installing and Maintaining ISA Server 2006  Enabling Access to Internet Resources  Configuring ISA Server as a Firewall  Configuring Access to Internal ResourcesDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationale examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 26
 27. 27. 6.0 Microsoft Certified Technology Specialist _ IT ProfessionalDe Microsoft Certified Technology Specialist-certificering toont aandat u als IT professional specifieke kennis en vaardigheden hebt op eenbepaald technologisch gebied. Met een MCTS-certificaat bent u in staatom Microsofttechnologie te configureren, implementeren en te beheren.MCITP ( Microsoft Certified IT Professional), MCSE en MCSA zijn nog steeds de meest gevraagdetechnische IT certificaten ter wereld. Weinig professionele organisaties zullen IT beheerders zondereen dezer certificaten aannemen.MCITP-certificaten zijn vooraanstaand als het gaat om Windows Server 2008 certificering. Dezecertificering biedt erkende en objectieve bevestiging van de kennis die nodig is om belangrijke IT-functies die gebruik maken van Microsoft-technologie met goed gevolg te vervullen.6.1 Upgrade Microsoft Certified Server Administrator 2008De RealLife Training upgrade cursus naar MCTS Windows Server 2008 is een compleetopleidingspakket voor mensen die in het bezit zijn van een MCSA of MCSE certificering voorMicrosoft Windows Server 2003. Het certificeringstraject MCITP: Enterprise Administrator 2008 isbestemd voor iedereen die zich wil specialiseren in ontwerp, beoordeling en controle van WindowsServer 2008-omgevingen.Module: 70 - 648 Windows Server 2008 Network Infrastructure Configuration ( MCTS )Module: 70 - 649 Windows Server 2008 Applications Infra Configuration ( MCTS )Module: 70 - 646 Windows Server 2008, Server Administrator ( MCITP )Cursuscode : 61SAM8Cursusduur : 40 uurVoorkennis : 52SAMC;53SEMCDoelgroep : IedereenGlobale cursusinhoud:  Maintaining/ Upgrading a Server 2003/ 2008 Infrastructure  Windows Server 2008 Active Directory, Configuring  Windows Server 2008 Network Infrastructure, Configuring  Windows Server 2008 Applications, Configuring  Configuring Additional Active Directory Server Roles  Configuring Additional Network Infrastructure and Services  Configuring Additional Applications and ServicesBijzonderheden : Uitsluitend MCSE 2003 gecertificeerden dienen deel te nemen aan het examen ( 70 - 649 ) Uitsluitend MCSA 2003 gecertificeerden dienen deel te nemen aan het examen ( 70 - 648 )Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 27
 28. 28. 6.2 Upgrade Microsoft Certified Enterprise Administrator 2008Het certificeringstraject MCITP: Enterprise Administrator 2008 is bestemdvoor iedereen die zich wil specialiseren in ontwerp, beoordeling en controlevan Windows Server 2008-omgevingen.Module: 70 - 000 Configuring Windows Client ( Vista or Windows7 ) ( MCTS )Module: 70 - 647 Windows Server 2008, Enterprise Administrator ( MCITP )MCSA & MCSE2003 gecertificeerden zijn vrijgesteld van de examens (70 - 640)(70 - 642)(70 - 643)Cursuscode : 62IAM8Cursusduur : 40 uurVoorkennis : 52SAMC;53SEMC; 61SAM8Doelgroep : IedereenGlobale cursusinhoud: zie cursus 61SAM8Bijzonderheden : De status van Windows Vista is vooralsnog onduidelijk6.3 Microsoft SQL Server 2008De opleiding MCTS: SQL Server 2008 is bestemd voor database-administrators, database-developers en business-intelligencedevelopers die graag willen beschikken over een goede kennis van het product, het gebruik van detools, de Transact-SQL taal en de user interface.Doel van de training:U leert SQL Server databases te implementeren en te onderhouden met behulp van specifiekeinstructies en volgens voorgeschreven specificaties. Tijdens de opleiding kunt u rekenen op intensievebegeleiding van ervaren praktijkdocenten. De cursus wordt afgerond met een intern examen eneventueel een officieel Microsoft-examenModule: 70-432 Microsoft SQL Server 2008 – Installation and MaintenanceGlobale cursusinhoud:  Installing and Configuring SQL Server 2008  Implementing Availability and Recovery  Supporting Data Consumers  Maintaining Databases  Monitoring and Troubleshooting Performance  Creating and Implementing Database Objects.Cursuscode : 63SQM8Cursusduur : 40 uurVoorkennis : 52SAMCDoelgroep : IedereenCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 28
 29. 29. 6.4 Upgrade Microsoft Exchange Server 2007Heeft u reeds ervaring met Microsoft Exchange Server 2003?Wilt u weten hoe u een Exchange Server 2003 – 2007 omgeving kunt configureren en managen inovereenstemming met technische vereisten? Tijdens deze RealLife Training cursus leert u hoe uExchange Server 2003 kunt upgraden naar exchange server 2007 en hoe u client access kunt managen.Module: 70 – 236 Installing , Managing and upgrading from Exchange 2003 > 2007Cursuscode : 64EXC7Cursusduur : 36 uurVoorkennis : 52SAMCDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Installing Exchange Server 2003  Configuring Mailbox Server Roles  Installing Exchange Server 2007  Managing E-Mail Addresses and Address Lists  Managing Message Transport  Managing AvailabilityDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .6.5 Upgrade Internet Security and Acceleration Server 2006Internet Security and Acceleration Server is Microsofts geintegreerde beveiligingspoort tegenbedreigingen vanuit internet. In deze cursus leert de deelnemer hoe de Microsoft Internet Security &Acceleration Server 2006 te implementeren in een ISA Server 2004 omgeving.Module: 70-351 Implementing Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server 2006Cursuscode : 65ISM6Cursusduur : 32 uurVoorkennis : 52SAMCDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Installing and Maintaining ISA Server 2006  Enabling Access to Internet Resources  Configuring ISA Server as a Firewall  Configuring Access to Internal ResourcesDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 29
 30. 30. 6.6 Microsoft Office SharePoint Server 2007Microsoft SharePoint is een platform welke informatie-uitwisseling en online samenwerking binneneen groep of organisatie mogelijk maakt. Met SharePoint kan men de onderlinge samenwerkingvereenvoudigen, inhoudbeheerfuncties aanbieden, bedrijfsprocessen implementeren en toegangverlenen tot informatie die essentieel is voor bedrijfsdoelstellingen en bedrijfsprocessen.Module: 70 - 630 Microsoft Office SharePoint Server 2007 – ConfigurationCursuscode : 66SPM1Cursusduur : 24 uurVoorkennis : 71MOMCDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Introductie SharePoint  Navigeren in SharePoint 2007  List- en library-instellingen  Integratie met Microsoft OfficeDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .6.7 Microsoft Project 2007Met deze training reiken wij u kennis aan over de begrippen en werkwijzen van projectmanagementen planning met MS Project. Gebruikers die zelfstandig projecten in een planningsschema moetenopzetten, bewerken, beheren en voortgangsrapportages moeten vervaardigen (Project managers,project medewerkers). Deze cursus is tevens geschikt voor gebruikers die gegevens moeten invoerenin door anderen vervaardigde planningsschemas.Module: (Exam 70-632): Managing Projects with Microsoft Office Project 2007Cursuscode : 67MPM1Cursusduur : 24 uurVoorkennis : 71MOMCDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Kennismaken met Project  Basisvaardigheden Project gebruiken  Startgegevens invoeren  Work Breakdown Structure (WBS) bepalen  Resources plannenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 30
 31. 31. 7.0 Hepldesk & Desktop gerelateerde cursussenHeeft u affiniteit met ICT? Wilt u een sleutelrol in het klantgerichtafhandelen van meldingen of incidenten (vragen en klachten)?Dan is de RealLife Training ICT Helpdesk- en Servicedeskmedewerker opleiding wellicht iets vooru. Als eerste aanspreekpunt voor de klant adviseert, analyseert en registreert u meldingen enincidenten. Naast technische handelingen, zoals het maken van back-ups, installeren van nieuwehardware en software bij gebruikers en zorgen voor het toevoegen/wijzigen/verwijderen vangebruikersinformatie en wachtwoorden, is er aandacht voor het ICT-, informatie-, service- enklantproces. U geeft ze door, bewaakt de voortgang en zorgt dat de oplossing wordt teruggekoppeld.Zo draagt u bij aan een hoge mate van klanttevredenheid. Dit vraagt om een energieke persoonlijkheidmet een klantgerichte, serviceverlenende instelling die goed kan regelen, maar ook kan luisteren,doorvragen en adviseren.7.1 Microsoft Office SpecialistMicrosoft Office gebruikers die hun kennis van deMicrosoft Office 2007 Suite bevestigd willen zien met een officieel Microsoft certificaat. U heeftrecht op het MOS Master certificaat wanneer de deelcertificaten MsWord Expert, MsExcel Expert,MsPowerPoint hebt behaald, aangevuld met tenminste één van de certificaten voor MsOutlook ofMsAccess. Deze bundel bevat zowel het certificaat voor MsOutlook als MsAccess en is daarmee zeerwaardevol voor Applicatiebeheerders.Tijdens uw werk als secretaresse zijn er ongetwijfeld werkzaamheden waarbij u zich afvraagt hoe uuw computer hiervoor het handigst inzet. Of: wélk programma het meest praktisch voor een bepaaldetaak te gebruiken. In deze training treft u talloze wetenswaardigheden aan over juist diéwerkzaamheden die tot het uitgebreide takenpakket van een secretaresse horen.Modulen: Module 1: Microsoft Word 2007 Expert Module 2: Microsoft Excel 2007 Expert Module 3: Microsoft Access 2007 Expert Module 4: Microsoft PowerPoint 2007 Expert Module 5: Microsoft Outlook 2007 ExpertCursuscode : 71MOSCCursusduur : 80 uurVoorkennis : 30MOFBDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 31
 32. 32. 7.2 Microsoft Certified Desktop Support TechnicianMCDST is een certificering bedoeld voor een eerstelijns helpdeskmederwerk(st)er. Geen MCSA (systeembeheerder) maar een nivo daaronder. Geen MOS, want hij/zijis geen applicatie eindgebruiker. De cursist krijgt een afgeronde opleiding in basis troubleshootstrategieën bij het ondersteunen van Windows XP eindgebruikers.Module 1: 70 - 271 Supporting Users and Troubleshooting Windows XP Operating SystemModule 2: 70- 272 Supporting Users and Troubleshooting Desktop Applications on Windows XPCursuscode : 72MCD2Cursusduur : 48 uurVoorkennis : 44CNPF; 30MOFB; 43CEPFDoelgroep : IedereenHet MCDST certificaat geeft aan dat u over de benodigde vaardigheden beschikt om eindgebruikers teondersteunen en systemen te kunnen onderhouden in een Microsoft Windows desktop omgeving.De cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .7.3 TCP/ IP FundamentalsDoor de toename van Voice over IP en Voice over DSL toepassingen is het van groot belang kennis tehebben van datacombegrippen en inzicht te hebben in de werking van het TCP/IP-protocol. Dedoelstelling van deze training is het verwerven van kennis over netwerken en TCP/IP. Na dezetraining kunt u de concepten van TCP/IP en de meest gebruikte protocollen uitleggen en in de praktijktoepassen.Globale cursusinhoud  netwerkarchitectuurmodellen: OSI Model, TCP/IP model  netwerkinfrastructuur: topologieën, apparatuur  LAN-technieken: Ethernet, netwerkinterfacelaag, Ethernetframe,  internet, intranetten, firewalling, NAT  TCP/IP-model: fysieke laag, netwerkinterfacelaag, internetlaag,  IP-adressering: adressering IPv4, subnetten, routering en IPv6  TCP/IP-protocollen: internetlaag, transportlaag, toepassingslaag  installatie en configuratie: TCP/IP configurerenCursuscode : 73TCPSCursusduur : 30 uurVoorkennis : 44CNPF; 43CEPFDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel eeninternationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 32
 33. 33. 7.4 Security+ OfficerDeze certificering is bedoeld voor netwerkbeheerders die willen leren hoeze netwerken beter kunnen beveiligen en zelf kunnen controleren opbeveiligingsrisicos. Tevens leert u risicoanalyses en beveiligingsaudits uitte voeren op uw eigen netwerk. Onderwerpen die onder andere aan bodkomen zijn cryptografie, methodes voor authenticatie, PKI, netwerkbeveiliging, risico analyse.Globale cursusinhoud  Threat mitigation  Cryptography  Authentication methods  Messaging, user and role security  Wi-Fi and remote accessCursuscode : 74CSPFCursusduur : 30 uurVoorkennis : 44CNPFDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel eeninternationaal examen (SY0).7.5 Server + TechnicianHet CompTIA Server+ examen toets de kennis en vaardigheden van ervaren IT technicians.CompTIA Server+ is een internationaal erkende-, vendor-onafhankelijke certificering voor ITprofessionals met minimal 1 jaar werkervaring. CompTIA Server+ toetst uw kennis aangaande RAID,SCSI en het gebruik van meerdere CPUs. Ook onderwerpen als server issues en disaster recoverykomen aan bod.Globale cursusinhoud  Role of servers in a network environment  Server hardware  Server storage devices  Server installation  Server maintenance  Fault tolerantCursuscode : 75CSPFCursusduur : 32 uurVoorkennis : 43CAPF;44CNPFDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen (SY0).RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 33
 34. 34. 7.6 Implementing VoIPMiddels integratie van spraak- en datanetwerken is het mogelijkbesparingen te verwezenlijken op het gebied van netwerkbeheer en bandbreedtegebruik. Integratiewerkt echter alleen als u beschikt over grondig inzicht in spraak- en data-integratie verzonden via eenpakketgebaseerd circuit netwerken en de real-time vereisten die aan telefonie worden gesteld. Dezepraktijkgerichte training is bestemd voor technici in de telecombranche en netwerkbeheerders. Detraining is een introductie op de technische aspecten van Voice over IP. Er wordt aangegeven engedemonstreerd hoe VoIP technisch in elkaar steekt, zo krijgt u inzicht in de technische aspecten.Cursuscode : 76VOP1Cursusduur : 30 uurVoorkennis : 73TCP1;44CNPF;45WLPFDoelgroep : IedereenDe module is als volgt opgebouwd:  Inleiding VoIP  TCP/IP en VoIP architectuur en protocollen  WAN-technologie in relatie tot Voice over IP  Toegangssignaaltypen  VerkeersengineeringDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .7.7 Windows 7 SysteembeheerIn de training Windows 7 systeembeheer basis leert u de gebruikersinterface van Windows tehanteren. Ook leert u hoe het bestandsbeheer werkt, hoe u systeeminstellingen verricht,randapparatuur zoals printers kunt instellen en verschillende veiligheidsniveaus instelt.Globale cursusinhoud:  verschillen Windows 7 en Windows XP  inloggen als gebruiker en de rechten van de gebruiker  hoe om te gaan met niet reagerende applicaties  bestanden en mappen beheren  een programma installeren  veiligheid van Windows 7, /het beveiligingscentrumCursuscode : 77W7SBCursusduur : 30 uurVoorkennis : 22XPGV; 23XPW7Doelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 34
 35. 35. 7.8 AutoCAD 2008Wilt u de fijne kneepjes leren kennen van AutoCAD?Dat kan met de cursus AutoCAD 2008. Aan het eind van deze opleiding kunt u overweg met debelangrijkste functies en commando‟s in AutoCAD. AutoCAD is een computerprogramma omtechnische tekeningen mee te maken. Het programma wordt veel gebruikt in de architectuur, civieletechniek, ruimtelijke ordening en de bouwkunde. Tijdens deze cursus leert u aan de hand vanvoorbeelden en oefeningen de basistechnieken.Globale cursusinhoud:  Het tekenen in verschillende tekenlagen  Het ontwerpen van blocks en externe referenties  Het instellen van de verschillende functies en commando‟s  De chronologische opbouw bij het maken van technische tekeningen.Cursuscode : 78ACP1Cursusduur : 24 uurVoorkennis : 22XPGVDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .7.9 CorelDRAWTijdens de cursus Corel DRAW X3 Graphics Suite leert u hoe logos, webgraphics,marketingbrochures, uithangborden, reclameposters en vele andere grafische ontwerpen kunt maken.Corel DRAW X3 Graphics Suite is een veelzijdig, compleet en professioneel pakket dat gebruikt kanworden binnen elke organisatie. Met de verbeterde mogelijkheden voor illustreren, fotobewerking enkrachtige mogelijkheden voor het omzetten van bitmaps naar vectorafbeeldingen via overtrekken ennieuwe, handige leermiddelen.Globale cursusinhoud:  Corel DRAW Inleiding Figuren bewerken  Liniaal, raster en hulplijnen  Objecten opmaken  Corel PHOTO-PAINT  Opslaan en exporteren  Traceren en exporteren.Cursuscode : 79CDP1Cursusduur : 24 uurVoorkennis : 22XPGVDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 35
 36. 36. 8.0 Overige Professionele Cursussen_ Open Source_DTPOpen-sourcesoftware wordt een aantal voordelen toegedicht.De belangrijkste: het zou minder kosten en kwalitatief beter zijn dan gesloten software. Beideargumenten worden scherp aangevallen door de gevestigde orde, die het meest te verliezen heeft bijwereldwijde acceptatie van open source. De argumenten weerhouden organisaties er niet van open-sourcesoftware te gebruiken. Opletten is wel belangrijk: de consequenties van open-sourcevoorwaarden zijn anders dan bij gesloten software.De betekenis van DTP is Desk Top Publishing. Dit betekent vrij vertaald „publiceren vanaf hetbureau‟. Dit houdt in dat DTP programma‟s zijn waarmee u professioneel uitziende posters, affichesen ander drukwerk kunt maken. Verder is het mogelijk op eenvoudige wijze professionele websites temaken, Het bewerken en opmaken van documenten voor drukwerk voor publicaties in boeken,tijdschriften, brochures, internetpublicaties, en dergelijke behoort ook tot de mogelijkheden.DTP en tekstverwerking hebben duidelijk functionele overeenkomsten. Toch zijn er belangrijke verschillentussen hen. Bij tekstverwerking ligt de nadruk op de invoer van tekst. Hierbij wordt er weinig op de vormgevinggelet en is het niet erg ingewikkeld in gebruik. DTP-pakketten daarentegen zijn niet gemaakt voor de invoer vantekst. Zij zijn voor de vormgeving van teksten en grafieken die worden ingevoerd.8.1 Webdesign/JavaScript / VBScript Cursuscode : 81WJVT ( Totaalpakket )WebdesignWilt u uw eigen website maken? Of hebt u een eigen website, maar kunt u deze niet zelfonderhouden? Dan is deze interessante cursus echt iets voor u! Na het volgen van deze cursus bent uin staat om een goede en gebruiksvriendelijke website te maken én te onderhouden. Na voltooiing vande cursus webdesign kunt u zich als webdesigner storten op het maken van fraaie internetsites.Globale cursusinhoud:  Inleiding Webdesign  Basisprincipes van pixelgeoriënteerde beeldbewerking  Design opsnijden voor webdesign  Hoe een webontwerp realiseren  Website definiëren  Hyperlinks aanmaken  Illustraties invoegen  Tekst formatteren  FTP en onderhoudCursuscode : 81WDP1Cursusduur : 32 uurVoorkennis : 22XPGVDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 36
 37. 37. JavaScript FundamentalsIn deze cursus leert u programmeren met Javascript. Na afloop van decursus bent u in staat om Javascript toe te passen bij het ontwerpen van Webpaginas en kunt ubestaande Javascript code herkennen en deze naar wens aan passen en uw eigen website maken? Denadruk bij de cursus ligt op de elementaire principes van programmeren en hoe deze toe te passen metjavascript. Zo leert u de basis Syntax, het controleren van de program flow en het maken van functies. Voortsleert u formulieren te valideren, het manipuleren van fames, images en browsers, en hoe u uw Webpaginasinteractief kunt maken.Globale cursusinhoud:  Introduction JavaScript  JavaScript Characteristics  Controlling Program Flow  The JavaScript object model  Scripting with FramesCursuscode : 81JSP1Cursusduur : 30 uurVoorkennis : 22XPGV; 81WDP1; 25IEGVDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.VBA Visual Basic introductieU bent zeer goed thuis in de Office programmas, U weet al hoe u met macros kunt werken maarloopt tegen de grenzen aan. Dit is het moment dat u een kijkje moet gaan nemen in de wereld van hetprogrammeren in VBA (Visual Basic for Applications). Met de programmeertaal VBA kunt u Officeapplicaties aanpassen aan uw wensen. VBA wordt alleen gebruikt in combinatie met Officeprogrammas zoals MS Excel, MS Word of MS Access.Globale cursusinhoud:  Wat is VBA?  De visual basic editor  Procedures maken in Word, Excel of Access  Parameteroverdracht  De scope van variabelen, constanten en procedures  ConversiefunctiesCursuscode : 81VBP1Cursusduur : 30 uurVoorkennis : 22XPGV; 30MOFBDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 37
 38. 38. 8.2 PhotoshopAdobe Photoshop CS4 is een grafisch bewerkingsprogramma waarmeeu beelden volledig naar uw hand kunt zetten en kleurgetrouw digitalebeelden kunt reproduceren voor drukpers, printer of internet. Photoshop staat bekend als de meestuitgebreide en populairste beeldbewerkingssoftware die momenteel verkrijgbaar is.Globale cursusinhoud:  Instellingen van Photoshop CS4  Werken met lagen en selecties  Digitale fotos bewerken  Geavanceerde laagtechnieken  Afbeeldingen maken voor het webCursuscode : 82FSC4Cursusduur : 24 uurVoorkennis : 22XPGV; 30MOFBDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .8.3 Graphic DesignFolders, advertenties, boekomslagen, billboards, cd-roms, tv-commercials, websites. Overal waar ukijkt, ziet u uitingen die bedacht en gemaakt zijn door een grafisch ontwerper. Zit u vol met creatieveideeën en plannen om voor uzelf te beginnen, denk dan aan eens aan een carrière als grafischontwerper. De cursus Grafisch ontwerpen/DTP bereidt perfect voor op een functie in dit uitdagendevakgebied. U kunt als zelfstandige aan de slag, maar ook op bij een reclamebureau of ontwerpstudiokunt u uw creativiteit de vrije loop laten.Globale cursusinhoud:  Grafische vormgeving  Typografische vormgeving  Visualiseren  Grafische kennis  Dienstverlening  Cultureel  UitgeverijCursuscode : 83GDP1Cursusduur : 32 uurVoorkennis : 22XPGV; 30MOFB; 25IEGVDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 38
 39. 39. 8.4 Cisco Certified Network AssociateHet CCNA Certificaat wijst op een goede basis kennis in internetwerken.Tijdens de Cursus wordt behalve routing en switching, ook onderwerpen als Voice, Security enWireless behandeld. Een CCNA gecertificeerd professional kan installeren, configureren, omgaan metLAN en WAN netwerken en werken met de volgende protocollen: IP, EIGRP, frame-relay, IP RIP,VLANs, Ethernet en Access Lists.Globale cursusinhoud:  De Router in het algemeen  IOS commando‟s en structuur  LAN Switching  Routing Protocollen  WAN Protocollen  WirelessCursuscode : 84CCNACursusduur : 80 uurVoorkennis : 52SAMCDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen ( 640-802.)8.5 DreamweaverWilt u een website bouwen zonder dat u alle XHTML codes in moet typen? Dreamweaver, onderdeelvan het Creative Suite 4 pakket van Adobe® is uitermate geschikt voor zowel beginnendewebdesigners als professionals. Het maken van een mooie webpagina wordt erg makkelijk doordatDreamweaver de XHTML codes voor u genereert. U hoeft alleen te typen, slepen, plakken, knippenen tekenen zoals u dat gewend bent in tekstverwerkers en tekenprogrammas. Het programma is nietalleen geschikt voor beginners; ook door professionals wordt de toepassing erg veel gebruikt. Bij hetontwikkelen van een website denkt Dreamweaver met u mee, wat veel kostbare tijd bespaart. Er magterecht gezegd worden dat Dreamweaver de populairste ontwikkelingsapplicatie voor webdesigners is.Globale cursusinhoud:  Projectmatig werken binnen Dreamweaver  Het beheren van uw site download/upload  Gebruik maken van Dreamweaver behaviors  Herkennen en begrijpen van XHTML code  Extending dreamweaverCursuscode : 85DRW1Cursusduur : 28 uurVoorkennis : 22XPGV; 25IEGVDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen en eventueel een internationaal examen.Cursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 39
 40. 40. 8.6 VMware Virtualization FundamentalsOrganisaties passen virtualisatie toe om de bezettingsgraad van het serverparkte verhogen door meer servers en/of applicaties op één fysieke server te plaatsen. Zo leidt Virtualisatietot kostenbesparingen. VMware is marktleider als het gaat om virtualisatiesoftware. Tijdens deze RealLife Training cursus leert u hoe u een virtuele omgeving kunt configureren en managen inovereenstemming met technische vereisten.Globale cursusinhoud:  Virtual Infrastructure overview  VMware Installation  Data & Availability Protection: Backup Strategies  VirtualCenter Installation.Cursuscode : 86VMW1Cursusduur : 16 uurVoorkennis : 44CNPFDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examen.8.7 Linux FundamentalsIn deze RealLife Training cursus wordt aandacht besteed aan gebruik van Linux ( server ) in eennetwerk. Daarnaast leert u omgaan met applicaties als Open Office onder Linux. U krijgt ookhandvatten om niet alleen wegwijs te worden in Linux, maar het ook naar eigen wens in te kunnenrichten. Om deze cursus te volgen, hoeft u Windows niet van de computer te verwijderen. U leertLinux installeren naast Windows.Globale cursusinhoud:  Wat is Linux?  Linux installeren  Kennismaken met redhat Linux  Linux-internettoepassingen  Toepassingen installeren  Windowstoepassingen gebruiken  De Linux-commandoregel  Inleiding Linux als server.Cursuscode : 87LXR1Cursusduur : 32 uurVoorkennis : 44CNPFDoelgroep : IedereenDe cursus wordt afgerond met een intern examenCursuskosten : Zie brochure RTM1012B of vraag Maatwerk offerte aan .RealLife Training Methode UWS2011MNS2012JDR Page 40

×