Адаптація першокласників.ppt

Адаптація першокласників.ppt
«Бути готовим до школи - не означає вміти
читати, писати і рахувати.
Бути готовим до школи - означає бути готовим
всьому цьому навчитися.»
Венгер Л. А.
Адаптація – це
пристосування дитини до
умов і вимог школи, які для
неї є новими порівняно з
умовами дитячого
навчального закладу і сім'ї в
дошкільному дитинстві.
дитини уявлення
про школу як місце,
де вона буде
прийнята і
сприйнята такою,
якою вона є з усіма
своїми почуттями,
думками,
знаннями,
проблемами,
великими і малими
подіями в
особистому житті.
- До нового кола
спілкування;
- до нового укладу життя,
- до збільшення фізичного
та емоційного
навантаження.
1.У цей час відбувається зміна провідного виду діяльності:
місце гри поступово займає навчання.
2. Кістково-сполучний апарат дитини відзначається
гнучкістю, у кістках ще багато хрящової тканини. На це
треба зважати, щоб запобігти можливому викривленню
хребта.
3. У першокласників повільно розвиваються дрібні м’язи
кисті, через що вони відчувають значні труднощі в
оволодінні графічними навичками.
4. Діти в цьому віці дихають частіше, ніж дорослі, тому для
підтримання їхньої працездатності важливо, щоб у
приміщенні було чисте повітря.
5. Поряд з мимовільним запам’ятовуванням розвивається
довільна пам'ять, найпростішим способом розвитку якої
є переказ.
6. Мислення першокласників конкретно-образне, але під впливом
навчання у його структурі зростає роль абстрактних компонентів. Це
виявляється в здатності аналізувати і узагальнювати, розв’язувати
задачі, висловлювати власні судження, міркування.
7. Інтенсивно збільшується словниковий запас, зростає кількість слів у
реченнях. Тому важливо привчати дітей висловлюватись чітко,
говорити у відповідному темпі, контролювати своє мовлення.
8. Увага першокласників мимовільна, нестійка. Діти активно реагують
на нове, яскраве, незвичне, часто відволікаються від роботи.
Розвиток довільної уваги здійснюється шляхом включення у
навчальну діяльність.
9. Процеси гальмування починають переважати над процесами
збудження, що створює важливі передумови для формування
певних вольових якостей: здатності проявити зусилля з метою
подолання труднощів, утриматися від небажаних вчинків,
контролювати і оцінювати себе.
10. Діти цього віку характеризуються підвищеною емоційною
вразливістю, тому важливо у процесі спілкування враховувати
внутрішній стан дитини, розумно застосовувати заохочення і
покарання, вміло володіти словом.
Щоб у дитини не
сформувався комплекс
неповноцінності через низку
невдач, протягом першого
року навчання старанність
першокласників
і їх успішність оцінюється
виключно у словесній формі
без застосування
12-бальної системи.
Звикання до школи - тривалий індивідуальний процес.
Згідно зі статистикою, тільки 50% дітей адаптується до
нових умов і вимог протягом півроку. Другий половині
потрібно більше часу. Від чого залежить тривалість
адаптації? Перш за все, від того, чи була дитина
психологічно готова до школи, а також від її стану
здоров´я
та рівня розвитку.
Адаптація першокласників.ppt
це пристосування до нового режиму навчання й життя.
Життя плинне, суперечливе, малопередбачуване: не встиг
пристосуватися відчути стабільність існування, як трапляється
таке, що докорінно змінює плани, суттєво впливає на
самопочуття, змушує пристосовуватися до нового й незвичного.
це входження до нової системи вимог, пов'язаних з виконанням
навчальної діяльності.
Процес взаємодії особистості й середовища полягає в пошуку й
використанні адекватних засобів і способів задоволення
основних її потреб, до яких належать потреба
в безпеці, фізіологічні потреби (у їжі, сні, відпочинку тощо),
потреба в прийнятті та любові, у визнанні та повазі, у
самовираженні, самоствердженні й у розвитку. Тим самим
закладаються можливості для успішної соціальної
адаптації й соціалізації дитини.
це процес входження до учнівського колективу.
Соціальну адаптацію розглядають як завершальний,
підсумковий етап адаптації в цілому, що забезпечує як
фізіологічне і психологічне, так і соціальне благополуччя
особистості. Першокласник повинен пристосуватись до вимог тих
соціальних груп, що характерні для школи (учнівська група,
вчителі, інші класи тощо).
 непристосованість до предметної сторони навчальної
діяльності;
 невміння довільно керувати своєю поведінкою;
 невміння увійти в темп шкільного життя (частіше
зустрічається в соматично ослаблених дітей, із
затримками розвитку, слабким типом нервової
системи);
 шкільний невроз або «фобія школи» - невміння
розв’язати протиріччя між сімейними і шкільними
«ми».
Зміна режиму життєдіяльності. Дорослий повинен чітко,
зрозуміло розкривати вимоги та доброзичливо контролювати їх
виконання, використовуючи переважно схвалення дій дитини.
Специфіка відносин з учителем. Учитель займає іншу позицію, ніж
вихователь дошкільного закладу. Він оцінює, насамперед, результати
діяльності учня, а не його особистість. Дитина ж прагне до схвалення
своїх дій з боку дорослого, а при відсутності схвалення вважає, що
дорослий його "не любить".
Нові вимоги в сім'ї, члени якої починають серйозніше ставитись
до дитини, до її діяльності в школі. Зростає обов'язковість у поведінці
дитини. У центрі відносин з батьками - результати й процес учіння.
Згасання інтересу до школи при появі перших труднощів у
навчанні, коли потрібно докласти зусиль, проявити
наполегливість, працелюбність. Подальший розвиток позитивної
навчальної мотивації залежить від формування навчальної діяльності.
Все це означає суттєву перебудову життя, фізіологічних та
психічних станів першокласників, що супроводжується
неприємними відчуттями дискомфорту (пов'язаними, в
основному з втратою звичних й улюблених занять, зміною
соціального оточення), зламом і дисбалансом динамічних
стереотипів, швидким накопиченням нової інформації та
особистісними змінами. Проявами таких станів можуть бути
тривожність, фрустрація, депресія, нестача впевненості в собі,
невротичні прояви.
Високий
Середній
Низький
Першокласник позитивно ставиться до школи:
правила і вимоги сприймає адекватно;
навчальний матеріал засвоює легко;
глибоко і повно оволодіває програмовим матеріалом;
розв'язує ускладнені задачі, чемний,
уважно вислуховує вказівки та
пояснення вчителя;
доручення виконує охоче й сумлінно,
без зовнішнього контролю;
виявляє високу зацікавленість до
самостійної навчальної роботи,
готується до всіх уроків;
має у класі позитивний статус.
Першокласник позитивно ставиться до школи:
 відвідування уроків не викликає в нього негативних
переживань, розуміє навчальний матеріал, коли вчитель
пояснює його досить детально і наочно;
 засвоює основний зміст програми з усіх предметів,
самостійно розв'язує типові задачі;
 зосереджений і уважний під час виконання завдань,
доручень, вказівок учителя, водночас потребує контролю
 з боку дорослого;
 зосередженим буває тільки тоді, коли робить
щось цікаве для себе;
 майже завжди готується до уроків;
 доручення виконує сумлінно;
 дружить з багатьма однокласниками.
Першокласник негативно або байдуже ставиться до школи:
 часто скаржиться на здоров'я, погане самопочуття, у нього переважає
пригнічений настрій;
 спостерігаються порушення дисципліни;
 матеріал, який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно;
 самостійна робота з підручником викликає труднощі, під
час виконання самостійних завдань не виявляє до них інтересу;
 до уроків готується нерегулярно, потребує постійного контролю,
систематичних нагадувань і спонукань як з боку вчителя, так і з боку
батьків;
 може зберігати працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для
відпочинку;
 для розуміння нового матеріалу і розв'язування задач за зразком
потребує значної допомоги вчителя і батьків;
 доручення виконує під контролем і без особливого бажання;
 пасивний, близьких друзів не має, знає імена й прізвища лише частини
однокласників.
(триває приблизно тиждень)
Завдання вчителя:
* познайомити дітей один з одним;
* створити спільну атмосферу в класі;
* дати можливість дітям відчути себе
членами нового співтовариства.
(робота над режимом школяра)
Учні отримують перший досвід учбової співпраці в групах.
Діти згадують, що вони роблять вранці, готуючись до школи,
і увечері, прийшовши зі школи (пантоміма, малюнки),
будують свій план шкільного дня і обґрунтовують його.
Першокласники обговорюють, що на їх погляд найважливіше
для справжнього школяра і що відрізняє школяра від
дошкільника.
В результаті роботи на цьому етапі діти осмислюють досвід
учбової співпраці, тобто розбираються, що їм
заважає, а що – допомагає стати справжніми
школярами.
вчитель обговорює з учнями можливі критерії оцінки
учбової роботи (правильність, акуратність, краса,
старанність, інтерес та ін.) і способи, як всього цього можна
досягти.
(контроль освоєння введених раніше правил і прийомів роботи)
Важливо, щоб вчитель створив ситуацію, коли не він, а самі діти
здійснюють цей контроль. Завданням педагога на цьому етапі є
спостереження і фіксація основних труднощів учнів (дуже повільні
або дуже імпульсивні, дуже тривожні і так далі).
Діти працюють в парах, в групах, прагнучи домовитися в ситуації
зіткнення думок. Найнепростішою справою для першокласників
виявляється сперечатися, не посварившись і не ображаючись один
на одного. Шукати аргументи і докази своєї позиції в рішенні тієї або
іншої задачі. В кінці роботи учні оцінюють, наскільки аргументовано
вони сперечалися і обстоювали свою думку, аналізують труднощі,
що зустрілися. Вчитель звертає увагу наскільки по-шкільному
працюють діти, і які правила шкільного життя допомагають їм
впоратися із завданнями.
(обмінюються враженнями про шкільне життя)
* малюють, що їм найбільше запам'яталося і сподобалося в
школі, розподіляють суспільні доручення;
* в шкільному дворі вони беруть участь в конкурсі малюнків
на асфальті;
* закінчується адаптаційний
період першокласників
святом "Посвята в учні".
• створення сприятливої психологічної атмосфери для дитини
з боку всіх членів родини;
• формування інтересу до школи, прожитого шкільного дня;
• обов'язкове знайомство з учнями інших класів і можливість
їх спілкування після школи;
• неприпустимість фізичних заходів впливу, залякування,
критики на адресу дитини, особливо у присутності інших
людей (бабусь, дідусів, однолітків тощо);
• урахування темпераменту дитини в період адаптації до
шкільного навчання;
• надання дитині самостійності в навчальній роботі;
• заохочення дитини. Моральне стимулювання
досягнень дитини. Розвиток самоконтролю та
самооцінки, самодостатності дитини.
• He віднімай чужого, але і своє не віддавай.
• Попросять - дай, намагаються відняти - намагайся захиститись.
• Не бийся без причини.
• Кличуть грати - йди, не кличуть - спитай дозволу грати разом, це
не соромно.
• Грай чесно, не підводь своїх товаришів.
• Не дражни нікого, не випрошуй нічого. Два рази нікого ні про що не
проси.
• Через оцінки не плач, з учителем не сперечайся і не ображайся.
Намагайся все робити вчасно і думай про добрі результати, вони
обов'язково в тебе будуть.
• Не ябедничай і не наговорюй ні на кого.
• Намагайся бути акуратним.
• Частіше кажи: давай дружити, давай грати, давай разом підемо додому.
• Пам'ятай: ти не кращий за всіх, ти не гірший за всіх. Ти - неповторний для
самого себе, батьків, учителів, друзів!
Правила Симона Соловейчика
1. Пояснити дитині, що означає «бути школярем» та для чого
це потрібно. Розповідати про школу, про існуючі в ній
правила, щоб дитина була обізнана і, відповідно, відчувала
себе впевнено, не боялася і не сумнівалася у своїх
здібностях.
2. Продумати режим дня і суворо його дотримуватися.
3. Навчити першокласника задавати вчителю питання (не
боятися і т.д.).
4. Розвивати навички емоційного контролю, вміння
підкорятися правилам.
5. Пояснити, що означає «акуратно», «старанно», формувати
самооцінку.
6. Розвивати комунікабельні здібності.
7. Підтримувати бажання вчитися.
8. Вислуховувати уважно дитину, радити, як діяти в тій чи іншій
ситуації.
9. Активно взаємодіяти з учителем і шкільним психологом.
Порада 1. Найголовніше, що ви можете подарувати своїй
дитині, - це вашу увагу.
Порада 2. Ваше позитивне ставлення до школи і вчителів
спростить дитині період адаптації.
Порада 3. Ваше спокійне ставлення до шкільних турбот і
шкільного життя дуже допоможе дитині.
Порада 4. Допоможіть дитині встановити стосунки з
однолітками і почуватися впевнено.
Порада 5. Допоможіть дитині звикнути до нового режиму
життя.
Порада 6. Мудре ставлення батьків до шкільних успіхів
виключить третину можливих неприємностей
дитини.
Порадник для батьків
1. Процес навчання викликає у першокласника позитивні
емоції, він упевнений в собі і не відчуває страх.
2. Новоспечений учень справляється зі шкільною програмою.
3. Дитина проявляє самостійність при виконанні домашніх
завдань і звертається за допомогою до мами або тата
тільки після того, як самостійно спробувала його виконати.
4. Першокласник задоволений своїми стосунками з
однокласниками і вчителем.
щоб найперші кроки, зроблені кожним
малюком у шкільному світі, були для
самої дитини і членів його сім'ї
радісними і впевненими.
Адаптація першокласників.ppt
Дякую за увагу!
1 de 33

Recomendados

Адаптація першокласника до школи por
Адаптація першокласника до школиАдаптація першокласника до школи
Адаптація першокласника до школиPsyholog Kiev
2.9K visualizações34 slides
Адаптація por
АдаптаціяАдаптація
АдаптаціяБогдан Пилипів
906 visualizações12 slides
Адаптація 1 клас por
Адаптація 1 класАдаптація 1 клас
Адаптація 1 класТкачова Петрівна
584 visualizações24 slides
адаптація батькам слайди por
адаптація батькам слайдиадаптація батькам слайди
адаптація батькам слайдиJoey Badass
317 visualizações25 slides
адаптація батькам-слайди por
адаптація батькам-слайдиадаптація батькам-слайди
адаптація батькам-слайдиDenis Davidov
615 visualizações25 slides
1. взаємодія школи та сім'ї por
1. взаємодія школи та сім'ї1. взаємодія школи та сім'ї
1. взаємодія школи та сім'їAnna Sovenko
239 visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Адаптація першокласників.ppt

особливості адаптації учнів 1 их класів por
особливості адаптації учнів 1 их класівособливості адаптації учнів 1 их класів
особливості адаптації учнів 1 их класівsvit123lana
316 visualizações15 slides
адаптація 5 кл por
адаптація 5 кладаптація 5 кл
адаптація 5 клAnton Tikhonow
1.8K visualizações3 slides
Рекомендації батькам por
Рекомендації батькамРекомендації батькам
Рекомендації батькамЛілія Литвин
15 visualizações2 slides
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі por
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школііндивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школіОлена Панчук
972 visualizações15 slides
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі por
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школііндивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школіОлена Панчук
999 visualizações15 slides
заняття 1адаптація до умов навчання por
заняття 1адаптація до умов навчаннязаняття 1адаптація до умов навчання
заняття 1адаптація до умов навчанняberedatatiana58
432 visualizações16 slides

Similar a Адаптація першокласників.ppt(20)

особливості адаптації учнів 1 их класів por svit123lana
особливості адаптації учнів 1 их класівособливості адаптації учнів 1 их класів
особливості адаптації учнів 1 их класів
svit123lana316 visualizações
адаптація 5 кл por Anton Tikhonow
адаптація 5 кладаптація 5 кл
адаптація 5 кл
Anton Tikhonow1.8K visualizações
Рекомендації батькам por Лілія Литвин
Рекомендації батькамРекомендації батькам
Рекомендації батькам
Лілія Литвин15 visualizações
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі por Олена Панчук
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школііндивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі
Олена Панчук972 visualizações
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі por Олена Панчук
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школііндивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі
індивідуальний творчий проект адаптація шестирічок до навчання в школі
Олена Панчук999 visualizações
заняття 1адаптація до умов навчання por beredatatiana58
заняття 1адаптація до умов навчаннязаняття 1адаптація до умов навчання
заняття 1адаптація до умов навчання
beredatatiana58432 visualizações
Адаптація учнів п`ятого класу до навчання в основній школі. por Екатерина Корзун
Адаптація учнів п`ятого класу до навчання в основній школі.Адаптація учнів п`ятого класу до навчання в основній школі.
Адаптація учнів п`ятого класу до навчання в основній школі.
Екатерина Корзун2.2K visualizações
Адаптація учнів до школи por russoua
Адаптація учнів до школиАдаптація учнів до школи
Адаптація учнів до школи
russoua1K visualizações
адаптацыя 5 класникыв por opitnaa
адаптацыя 5 класникывадаптацыя 5 класникыв
адаптацыя 5 класникыв
opitnaa6.6K visualizações
поради батькам першокласників por solom_nmc
поради батькам першокласниківпоради батькам першокласників
поради батькам першокласників
solom_nmc152 visualizações
Адаптація до шкільного навчання учнів школи. por russoua
Адаптація до шкільного навчання учнів школи.Адаптація до шкільного навчання учнів школи.
Адаптація до шкільного навчання учнів школи.
russoua591 visualizações
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ) por Ковпитська ЗОШ
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
АДАПТАЦІЯ ДІТЕЙ У 1,5,10 КЛАСАХ (Шкільний СВІТ)
Ковпитська ЗОШ6.1K visualizações
Пипко Т.В. особливі діти por Інна Трач
Пипко Т.В.  особливі дітиПипко Т.В.  особливі діти
Пипко Т.В. особливі діти
Інна Трач92 visualizações
ОСОБЛИВІ ДІТИ por Інна Трач
ОСОБЛИВІ ДІТИОСОБЛИВІ ДІТИ
ОСОБЛИВІ ДІТИ
Інна Трач241 visualizações
презентация особливі діти por Інна Трач
презентация особливі дітипрезентация особливі діти
презентация особливі діти
Інна Трач3.2K visualizações
Adaptation of 5th grade students to schooling por Nikolay Shaygorodskiy
Adaptation of 5th grade students to schoolingAdaptation of 5th grade students to schooling
Adaptation of 5th grade students to schooling
Nikolay Shaygorodskiy339 visualizações
Вивчення адаптації п’ятикласників por nbolizhuk
Вивчення адаптації п’ятикласниківВивчення адаптації п’ятикласників
Вивчення адаптації п’ятикласників
nbolizhuk12.6K visualizações
Adaptacija pershoklasnikiv por Adel1na
Adaptacija pershoklasnikivAdaptacija pershoklasnikiv
Adaptacija pershoklasnikiv
Adel1na983 visualizações

Mais de ssuserf458f8

Попередження насилля в сімї.pptx por
Попередження насилля в сімї.pptxПопередження насилля в сімї.pptx
Попередження насилля в сімї.pptxssuserf458f8
10 visualizações18 slides
Профілактика суіциду.ppt por
Профілактика суіциду.pptПрофілактика суіциду.ppt
Профілактика суіциду.pptssuserf458f8
23 visualizações21 slides
кібербулінг.pptx por
кібербулінг.pptxкібербулінг.pptx
кібербулінг.pptxssuserf458f8
18 visualizações22 slides
булінг.pptx por
булінг.pptxбулінг.pptx
булінг.pptxssuserf458f8
18 visualizações19 slides
Робота психолога.pptx por
Робота психолога.pptxРобота психолога.pptx
Робота психолога.pptxssuserf458f8
31 visualizações9 slides
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx por
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptxПсихологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptxssuserf458f8
44 visualizações13 slides

Mais de ssuserf458f8(20)

Попередження насилля в сімї.pptx por ssuserf458f8
Попередження насилля в сімї.pptxПопередження насилля в сімї.pptx
Попередження насилля в сімї.pptx
ssuserf458f810 visualizações
Профілактика суіциду.ppt por ssuserf458f8
Профілактика суіциду.pptПрофілактика суіциду.ppt
Профілактика суіциду.ppt
ssuserf458f823 visualizações
кібербулінг.pptx por ssuserf458f8
кібербулінг.pptxкібербулінг.pptx
кібербулінг.pptx
ssuserf458f818 visualizações
булінг.pptx por ssuserf458f8
булінг.pptxбулінг.pptx
булінг.pptx
ssuserf458f818 visualizações
Робота психолога.pptx por ssuserf458f8
Робота психолога.pptxРобота психолога.pptx
Робота психолога.pptx
ssuserf458f831 visualizações
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx por ssuserf458f8
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptxПсихологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
Психологіча підготовка під час воєнного стану.pptx
ssuserf458f844 visualizações
Ментальне здоров'я.pptx por ssuserf458f8
Ментальне здоров'я.pptxМентальне здоров'я.pptx
Ментальне здоров'я.pptx
ssuserf458f8356 visualizações
онлайк.pdf por ssuserf458f8
онлайк.pdfонлайк.pdf
онлайк.pdf
ssuserf458f83.1K visualizações
Практичне завдання до уроку 10. por ssuserf458f8
Практичне завдання до уроку 10.Практичне завдання до уроку 10.
Практичне завдання до уроку 10.
ssuserf458f851 visualizações
Практичне завдання до уроку 12.pdf por ssuserf458f8
Практичне завдання до уроку 12.pdfПрактичне завдання до уроку 12.pdf
Практичне завдання до уроку 12.pdf
ssuserf458f81.1K visualizações
Практичне завдання до уроку 11.pdf por ssuserf458f8
Практичне завдання до уроку 11.pdfПрактичне завдання до уроку 11.pdf
Практичне завдання до уроку 11.pdf
ssuserf458f81.4K visualizações
практичне завдання.docx por ssuserf458f8
практичне завдання.docxпрактичне завдання.docx
практичне завдання.docx
ssuserf458f82K visualizações
Інструктивна картка.pdf por ssuserf458f8
Інструктивна картка.pdfІнструктивна картка.pdf
Інструктивна картка.pdf
ssuserf458f82K visualizações
Fizika barjakhtar 10_2018 por ssuserf458f8
Fizika barjakhtar 10_2018Fizika barjakhtar 10_2018
Fizika barjakhtar 10_2018
ssuserf458f8453 visualizações
11 klas-fizika-barjakhtar-2019 por ssuserf458f8
11 klas-fizika-barjakhtar-201911 klas-fizika-barjakhtar-2019
11 klas-fizika-barjakhtar-2019
ssuserf458f898 visualizações
10 11-klas-informatika-rivkind-2018 por ssuserf458f8
10 11-klas-informatika-rivkind-201810 11-klas-informatika-rivkind-2018
10 11-klas-informatika-rivkind-2018
ssuserf458f8165 visualizações
9 klas fizika_barjakhtar_2017 por ssuserf458f8
9 klas fizika_barjakhtar_20179 klas fizika_barjakhtar_2017
9 klas fizika_barjakhtar_2017
ssuserf458f8395 visualizações
9 klas geometrija_ister_2017 por ssuserf458f8
9 klas geometrija_ister_20179 klas geometrija_ister_2017
9 klas geometrija_ister_2017
ssuserf458f8135 visualizações
9 klas algebra_ister_2017 por ssuserf458f8
9 klas algebra_ister_20179 klas algebra_ister_2017
9 klas algebra_ister_2017
ssuserf458f8159 visualizações
5 klas-matematika-ister-2018 por ssuserf458f8
5 klas-matematika-ister-20185 klas-matematika-ister-2018
5 klas-matematika-ister-2018
ssuserf458f8203 visualizações

Último

Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Andrii Kopp
6 visualizações73 slides
vidatki 01-10.2023.pdf por
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdfschool_inform72
8 visualizações3 slides
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf por
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfolha1koval
36 visualizações12 slides
«Жив і працював для Університету» por
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»ihorsadovskyi
5 visualizações61 slides
структура МР 23-24.pptx por
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptxhome
5 visualizações9 slides
М. Гоголь.pptx por
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptxssuser705e14
12 visualizações15 slides

Último(19)

Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація кафедр ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp6 visualizações
vidatki 01-10.2023.pdf por school_inform72
vidatki 01-10.2023.pdfvidatki 01-10.2023.pdf
vidatki 01-10.2023.pdf
school_inform728 visualizações
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf por olha1koval
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdfНовий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
Новий Державний стандарт базової серердньої освіти.pdf
olha1koval36 visualizações
«Жив і працював для Університету» por ihorsadovskyi
«Жив і працював для Університету»«Жив і працював для Університету»
«Жив і працював для Університету»
ihorsadovskyi5 visualizações
структура МР 23-24.pptx por home
структура МР 23-24.pptxструктура МР 23-24.pptx
структура МР 23-24.pptx
home5 visualizações
М. Гоголь.pptx por ssuser705e14
М. Гоголь.pptxМ. Гоголь.pptx
М. Гоголь.pptx
ssuser705e1412 visualizações
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти por tetiana1958
Наукові перемоги здобувачів вищої освітиНаукові перемоги здобувачів вищої освіти
Наукові перемоги здобувачів вищої освіти
tetiana195839 visualizações
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf por olha1koval
НУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdfНУШ   4 наскрізні змістові лінії.pdf
НУШ 4 наскрізні змістові лінії.pdf
olha1koval12 visualizações
ЗУ.pdf por ssuser7541ef1
ЗУ.pdfЗУ.pdf
ЗУ.pdf
ssuser7541ef16 visualizações
Методичний річний 23-24.doc por home
Методичний річний 23-24.docМетодичний річний 23-24.doc
Методичний річний 23-24.doc
home14 visualizações
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ" por Andrii Kopp
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Презентація ННІ КНІТ НТУ "ХПІ"
Andrii Kopp9 visualizações
9 ціннісних орієнтирів.pdf por olha1koval
9 ціннісних орієнтирів.pdf9 ціннісних орієнтирів.pdf
9 ціннісних орієнтирів.pdf
olha1koval35 visualizações
11 компетентностей НУШ.pdf por olha1koval
11 компетентностей НУШ.pdf11 компетентностей НУШ.pdf
11 компетентностей НУШ.pdf
olha1koval34 visualizações
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног... por tetiana1958
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
Органiзацiя перевiрки робіт здобувачів вищої освіти на наявність академічног...
tetiana195854 visualizações
Академічна доброчесність por tetiana1958
Академічна доброчесністьАкадемічна доброчесність
Академічна доброчесність
tetiana195856 visualizações
Фіз-ра.pdf por ssuser7541ef1
Фіз-ра.pdfФіз-ра.pdf
Фіз-ра.pdf
ssuser7541ef122 visualizações

Адаптація першокласників.ppt

 • 2. «Бути готовим до школи - не означає вміти читати, писати і рахувати. Бути готовим до школи - означає бути готовим всьому цьому навчитися.» Венгер Л. А.
 • 3. Адаптація – це пристосування дитини до умов і вимог школи, які для неї є новими порівняно з умовами дитячого навчального закладу і сім'ї в дошкільному дитинстві.
 • 4. дитини уявлення про школу як місце, де вона буде прийнята і сприйнята такою, якою вона є з усіма своїми почуттями, думками, знаннями, проблемами, великими і малими подіями в особистому житті.
 • 5. - До нового кола спілкування; - до нового укладу життя, - до збільшення фізичного та емоційного навантаження.
 • 6. 1.У цей час відбувається зміна провідного виду діяльності: місце гри поступово займає навчання. 2. Кістково-сполучний апарат дитини відзначається гнучкістю, у кістках ще багато хрящової тканини. На це треба зважати, щоб запобігти можливому викривленню хребта. 3. У першокласників повільно розвиваються дрібні м’язи кисті, через що вони відчувають значні труднощі в оволодінні графічними навичками. 4. Діти в цьому віці дихають частіше, ніж дорослі, тому для підтримання їхньої працездатності важливо, щоб у приміщенні було чисте повітря. 5. Поряд з мимовільним запам’ятовуванням розвивається довільна пам'ять, найпростішим способом розвитку якої є переказ.
 • 7. 6. Мислення першокласників конкретно-образне, але під впливом навчання у його структурі зростає роль абстрактних компонентів. Це виявляється в здатності аналізувати і узагальнювати, розв’язувати задачі, висловлювати власні судження, міркування. 7. Інтенсивно збільшується словниковий запас, зростає кількість слів у реченнях. Тому важливо привчати дітей висловлюватись чітко, говорити у відповідному темпі, контролювати своє мовлення. 8. Увага першокласників мимовільна, нестійка. Діти активно реагують на нове, яскраве, незвичне, часто відволікаються від роботи. Розвиток довільної уваги здійснюється шляхом включення у навчальну діяльність. 9. Процеси гальмування починають переважати над процесами збудження, що створює важливі передумови для формування певних вольових якостей: здатності проявити зусилля з метою подолання труднощів, утриматися від небажаних вчинків, контролювати і оцінювати себе. 10. Діти цього віку характеризуються підвищеною емоційною вразливістю, тому важливо у процесі спілкування враховувати внутрішній стан дитини, розумно застосовувати заохочення і покарання, вміло володіти словом.
 • 8. Щоб у дитини не сформувався комплекс неповноцінності через низку невдач, протягом першого року навчання старанність першокласників і їх успішність оцінюється виключно у словесній формі без застосування 12-бальної системи.
 • 9. Звикання до школи - тривалий індивідуальний процес. Згідно зі статистикою, тільки 50% дітей адаптується до нових умов і вимог протягом півроку. Другий половині потрібно більше часу. Від чого залежить тривалість адаптації? Перш за все, від того, чи була дитина психологічно готова до школи, а також від її стану здоров´я та рівня розвитку.
 • 11. це пристосування до нового режиму навчання й життя. Життя плинне, суперечливе, малопередбачуване: не встиг пристосуватися відчути стабільність існування, як трапляється таке, що докорінно змінює плани, суттєво впливає на самопочуття, змушує пристосовуватися до нового й незвичного.
 • 12. це входження до нової системи вимог, пов'язаних з виконанням навчальної діяльності. Процес взаємодії особистості й середовища полягає в пошуку й використанні адекватних засобів і способів задоволення основних її потреб, до яких належать потреба в безпеці, фізіологічні потреби (у їжі, сні, відпочинку тощо), потреба в прийнятті та любові, у визнанні та повазі, у самовираженні, самоствердженні й у розвитку. Тим самим закладаються можливості для успішної соціальної адаптації й соціалізації дитини.
 • 13. це процес входження до учнівського колективу. Соціальну адаптацію розглядають як завершальний, підсумковий етап адаптації в цілому, що забезпечує як фізіологічне і психологічне, так і соціальне благополуччя особистості. Першокласник повинен пристосуватись до вимог тих соціальних груп, що характерні для школи (учнівська група, вчителі, інші класи тощо).
 • 14.  непристосованість до предметної сторони навчальної діяльності;  невміння довільно керувати своєю поведінкою;  невміння увійти в темп шкільного життя (частіше зустрічається в соматично ослаблених дітей, із затримками розвитку, слабким типом нервової системи);  шкільний невроз або «фобія школи» - невміння розв’язати протиріччя між сімейними і шкільними «ми».
 • 15. Зміна режиму життєдіяльності. Дорослий повинен чітко, зрозуміло розкривати вимоги та доброзичливо контролювати їх виконання, використовуючи переважно схвалення дій дитини. Специфіка відносин з учителем. Учитель займає іншу позицію, ніж вихователь дошкільного закладу. Він оцінює, насамперед, результати діяльності учня, а не його особистість. Дитина ж прагне до схвалення своїх дій з боку дорослого, а при відсутності схвалення вважає, що дорослий його "не любить". Нові вимоги в сім'ї, члени якої починають серйозніше ставитись до дитини, до її діяльності в школі. Зростає обов'язковість у поведінці дитини. У центрі відносин з батьками - результати й процес учіння. Згасання інтересу до школи при появі перших труднощів у навчанні, коли потрібно докласти зусиль, проявити наполегливість, працелюбність. Подальший розвиток позитивної навчальної мотивації залежить від формування навчальної діяльності.
 • 16. Все це означає суттєву перебудову життя, фізіологічних та психічних станів першокласників, що супроводжується неприємними відчуттями дискомфорту (пов'язаними, в основному з втратою звичних й улюблених занять, зміною соціального оточення), зламом і дисбалансом динамічних стереотипів, швидким накопиченням нової інформації та особистісними змінами. Проявами таких станів можуть бути тривожність, фрустрація, депресія, нестача впевненості в собі, невротичні прояви.
 • 18. Першокласник позитивно ставиться до школи: правила і вимоги сприймає адекватно; навчальний матеріал засвоює легко; глибоко і повно оволодіває програмовим матеріалом; розв'язує ускладнені задачі, чемний, уважно вислуховує вказівки та пояснення вчителя; доручення виконує охоче й сумлінно, без зовнішнього контролю; виявляє високу зацікавленість до самостійної навчальної роботи, готується до всіх уроків; має у класі позитивний статус.
 • 19. Першокласник позитивно ставиться до школи:  відвідування уроків не викликає в нього негативних переживань, розуміє навчальний матеріал, коли вчитель пояснює його досить детально і наочно;  засвоює основний зміст програми з усіх предметів, самостійно розв'язує типові задачі;  зосереджений і уважний під час виконання завдань, доручень, вказівок учителя, водночас потребує контролю  з боку дорослого;  зосередженим буває тільки тоді, коли робить щось цікаве для себе;  майже завжди готується до уроків;  доручення виконує сумлінно;  дружить з багатьма однокласниками.
 • 20. Першокласник негативно або байдуже ставиться до школи:  часто скаржиться на здоров'я, погане самопочуття, у нього переважає пригнічений настрій;  спостерігаються порушення дисципліни;  матеріал, який пояснює вчитель, засвоює фрагментарно;  самостійна робота з підручником викликає труднощі, під час виконання самостійних завдань не виявляє до них інтересу;  до уроків готується нерегулярно, потребує постійного контролю, систематичних нагадувань і спонукань як з боку вчителя, так і з боку батьків;  може зберігати працездатність і увагу за наявності тривалих пауз для відпочинку;  для розуміння нового матеріалу і розв'язування задач за зразком потребує значної допомоги вчителя і батьків;  доручення виконує під контролем і без особливого бажання;  пасивний, близьких друзів не має, знає імена й прізвища лише частини однокласників.
 • 21. (триває приблизно тиждень) Завдання вчителя: * познайомити дітей один з одним; * створити спільну атмосферу в класі; * дати можливість дітям відчути себе членами нового співтовариства.
 • 22. (робота над режимом школяра) Учні отримують перший досвід учбової співпраці в групах. Діти згадують, що вони роблять вранці, готуючись до школи, і увечері, прийшовши зі школи (пантоміма, малюнки), будують свій план шкільного дня і обґрунтовують його. Першокласники обговорюють, що на їх погляд найважливіше для справжнього школяра і що відрізняє школяра від дошкільника. В результаті роботи на цьому етапі діти осмислюють досвід учбової співпраці, тобто розбираються, що їм заважає, а що – допомагає стати справжніми школярами.
 • 23. вчитель обговорює з учнями можливі критерії оцінки учбової роботи (правильність, акуратність, краса, старанність, інтерес та ін.) і способи, як всього цього можна досягти.
 • 24. (контроль освоєння введених раніше правил і прийомів роботи) Важливо, щоб вчитель створив ситуацію, коли не він, а самі діти здійснюють цей контроль. Завданням педагога на цьому етапі є спостереження і фіксація основних труднощів учнів (дуже повільні або дуже імпульсивні, дуже тривожні і так далі). Діти працюють в парах, в групах, прагнучи домовитися в ситуації зіткнення думок. Найнепростішою справою для першокласників виявляється сперечатися, не посварившись і не ображаючись один на одного. Шукати аргументи і докази своєї позиції в рішенні тієї або іншої задачі. В кінці роботи учні оцінюють, наскільки аргументовано вони сперечалися і обстоювали свою думку, аналізують труднощі, що зустрілися. Вчитель звертає увагу наскільки по-шкільному працюють діти, і які правила шкільного життя допомагають їм впоратися із завданнями.
 • 25. (обмінюються враженнями про шкільне життя) * малюють, що їм найбільше запам'яталося і сподобалося в школі, розподіляють суспільні доручення; * в шкільному дворі вони беруть участь в конкурсі малюнків на асфальті; * закінчується адаптаційний період першокласників святом "Посвята в учні".
 • 26. • створення сприятливої психологічної атмосфери для дитини з боку всіх членів родини; • формування інтересу до школи, прожитого шкільного дня; • обов'язкове знайомство з учнями інших класів і можливість їх спілкування після школи; • неприпустимість фізичних заходів впливу, залякування, критики на адресу дитини, особливо у присутності інших людей (бабусь, дідусів, однолітків тощо); • урахування темпераменту дитини в період адаптації до шкільного навчання; • надання дитині самостійності в навчальній роботі; • заохочення дитини. Моральне стимулювання досягнень дитини. Розвиток самоконтролю та самооцінки, самодостатності дитини.
 • 27. • He віднімай чужого, але і своє не віддавай. • Попросять - дай, намагаються відняти - намагайся захиститись. • Не бийся без причини. • Кличуть грати - йди, не кличуть - спитай дозволу грати разом, це не соромно. • Грай чесно, не підводь своїх товаришів. • Не дражни нікого, не випрошуй нічого. Два рази нікого ні про що не проси. • Через оцінки не плач, з учителем не сперечайся і не ображайся. Намагайся все робити вчасно і думай про добрі результати, вони обов'язково в тебе будуть. • Не ябедничай і не наговорюй ні на кого. • Намагайся бути акуратним. • Частіше кажи: давай дружити, давай грати, давай разом підемо додому. • Пам'ятай: ти не кращий за всіх, ти не гірший за всіх. Ти - неповторний для самого себе, батьків, учителів, друзів! Правила Симона Соловейчика
 • 28. 1. Пояснити дитині, що означає «бути школярем» та для чого це потрібно. Розповідати про школу, про існуючі в ній правила, щоб дитина була обізнана і, відповідно, відчувала себе впевнено, не боялася і не сумнівалася у своїх здібностях. 2. Продумати режим дня і суворо його дотримуватися. 3. Навчити першокласника задавати вчителю питання (не боятися і т.д.). 4. Розвивати навички емоційного контролю, вміння підкорятися правилам. 5. Пояснити, що означає «акуратно», «старанно», формувати самооцінку. 6. Розвивати комунікабельні здібності. 7. Підтримувати бажання вчитися. 8. Вислуховувати уважно дитину, радити, як діяти в тій чи іншій ситуації. 9. Активно взаємодіяти з учителем і шкільним психологом.
 • 29. Порада 1. Найголовніше, що ви можете подарувати своїй дитині, - це вашу увагу. Порада 2. Ваше позитивне ставлення до школи і вчителів спростить дитині період адаптації. Порада 3. Ваше спокійне ставлення до шкільних турбот і шкільного життя дуже допоможе дитині. Порада 4. Допоможіть дитині встановити стосунки з однолітками і почуватися впевнено. Порада 5. Допоможіть дитині звикнути до нового режиму життя. Порада 6. Мудре ставлення батьків до шкільних успіхів виключить третину можливих неприємностей дитини. Порадник для батьків
 • 30. 1. Процес навчання викликає у першокласника позитивні емоції, він упевнений в собі і не відчуває страх. 2. Новоспечений учень справляється зі шкільною програмою. 3. Дитина проявляє самостійність при виконанні домашніх завдань і звертається за допомогою до мами або тата тільки після того, як самостійно спробувала його виконати. 4. Першокласник задоволений своїми стосунками з однокласниками і вчителем.
 • 31. щоб найперші кроки, зроблені кожним малюком у шкільному світі, були для самої дитини і членів його сім'ї радісними і впевненими.