O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sử dụng thuốc cho bệnh nhân suy thận, suy gan

Bạch Văn Cam

 • Entre para ver os comentários

Sử dụng thuốc cho bệnh nhân suy thận, suy gan

 1. 1. SÖÛ DUÏNG THUOÁC ÔÛ BEÄNH NHAÂN SUY THAÄN – SUY GAN BS. BAÏCH VAÊN CAM BV NHI ÑOÀNG I
 2. 2. MUÏC TIEÂU Bieát nguyeân taéc söû duïng thuoác BN suy thaän, gan
 3. 3. NOÄI DUNG I. ÑAÏI CÖÔNG II. SÖÛ DUÏNG THUOÁC BN SUY THAÄN III. SÖÛ DUÏNG THUOÁC BN SUY GAN
 4. 4. I. ÑAÏI CÖÔNG
 5. 5. I. ÑAÏI CÖÔNG GAN, THAÄN : aûnh höôûng döôïc ñoäng hoïc vaø thaûi tröø thuoác
 6. 6. Thaûi tröø thuoác Chuyeån hoùa
 7. 7. Ñieàu chænh lieàu thuoác BN suy thaän, gan.
 8. 8. Vai troø Döôïc só LS ôû ICU ICU Suy thaän ( 4-8%) suy gan,TT ña CQ Döôïc só LS + BS   Ñ. chænh LL thuoác   H quaû ,  N. ñoäc
 9. 9. II. SÖÛ DUÏNG THUOÁC BEÄNH NHAÂN SUY THAÄN
 10. 10. Nguyeân nhaân suy thaän Tröôùc thaän - V maùu - Maát maùu - Soác Sau thaän Taéc ngheõn: -Nieäu quaûn - B.quang Taïi thaän - HT oáng Tcaáp - Ngoä ñoäc - VCT caáp - Vieâm moâ keõ - TT tieåu ÑM
 11. 11. DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC THUOÁC THAY ÑOÅI SUY THAÄN  Phaân boá cô theå  Bieán döôõng  Thaûi tröø thuoác qua thaän  Haáp thu Döôïc ÑH Thay ñoåi suy thaän
 12. 12. DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC THUOÁC THAY ÑOÅI SUY THAÄN  Phaân boá cô theå  Bieán döôõng  Thaûi tröø thuoác qua thaän  Haáp thu Döôïc ÑH Thay ñoåi suy thaän OÙi möõa , tieâu chaûy Phuø neà oáng Thoùa Albumin maùu  gaén keát T+ Protein  Nöôùc cô theå AH Cytochrom P450 ÖÙ ñoïng bieán döôõng  Thanh thaûi
 13. 13. Ñieàu chænh lieàu tuøy BL thaän? Ñieàu chænh lieàu thuoác ôû BN suy thaän
 14. 14. Ñoä thaûi tröø thuoác cuûa thaän ra khoûi cô theå # ñoä thanh thaûi Creatinine (Creatinine Clearance)  thanh thaûi Creatinine  thaûi tröø thuoác  TD phuï, N Ñoäc  ½ ñôøi soáng T
 15. 15. Ñoä thanh thaûi Creatinine (Creatinine Clearance) Creatinine Clearance) Creatinine / maùu Creatinine / N.tieåu V.N.tieåu / 24h Bình thöôøng Creatinine Clearance: 90-139 ml/ph
 16. 16. ( NGÖÔØI LÔÙN)
 17. 17. SCHWARTZ METHOD (TREÛ EM) k x L CrCl = S cr Tuoåi Trò soá k Sô sinh thieáu thaùng – 1 tuoåi 0,33 Sô sinh ñuû thaùng - 1 tuoåi 0,45 Treû em ( 2-12 tuoåi) vaø tröôûng thaønh nöõ ( 13 -21 tuoåi) 0,55 Tröôûng thaønh nam ( 13 -21 tuoåi) 0,7 Noàng ñoä Cret/ HT ( mg/dl) Chieàu cao ( cm) Creat clearance (ml /phuùt )
 18. 18. Thuoác gaây toån thöông thaän  Vieâm caàu thaän: - Penicilamin - Catopril - Phenytoin - Sulfamide  Vieâm thaän moâ keõ: - Penicilin - Cephalosporin - Sulfamide - Thiazide - NSAIDS - Rifamycin  HT oáng thaän caáp: - Aminoglycoside - Caûn quang - Cisplatin/Carboplatin - AmphotericinB  TT thaän do Osmol cao: Manitol, Dextran 40
 19. 19.  Taéc ngheõn sau thaän: -SulfamideMethotrexate, Acyclovir  tieåu T. theå -Khaùng ñoái giao caûm traàm caûm 3 voøng  öù ñoïng BQ  taéc ñöôøng nieäu
 20. 20. Thuoác aûnh höôûng CN thaän  LÔÏI TIEÅU  HAÏ AÙP  ÖÙC CHEÁ MEN CHUYEÅN  NSAIDS  AMINOGLYCOSIDE  CAÛN QUANG  GIAÛM ÑAU  ÑT TIEÅU ÑÖÔØNG
 21. 21. Thuoác aûnh höôûng CN thaän THUOÁC KHOÂNG DUØNG / THAÄN TROÏNG THIAZIDE Creat / maùu > 2,5 mg/dl Hoaëc CLcr < 30ml/ph  Furosemide ÖÙC CHEÁ , CALCI  CL tim, suy thaän ÖÙC CHEÁ MEN CHUYEÅN Taéc hoaëc co thaét ÑM thaän  Creatinin NSAIDS  Creatinin ( GFR, VT moâ keõ) Creatinin maùu BT : 0,6 – 1,2 mg/dl
 22. 22. Thuoác aûnh höôûng CN thaän THUOÁC KHOÂNG DUØNG / THAÄN TROÏNG AMINOGLYCOSIDE  Creatinin / maùu ( 1 lieàu/ngaøy:  suy thaän) CAÛN QUANG Lieàu CQ > 30ml / suy thaän PHENACETIN Khoâng söû duïng TIEÅU ÑÖÔØNG - Metformin - Sulfonylurea Creatinin / maùu > 1,5 mg/dl Suy thaän naëng
 23. 23.   lieàu thuoác - Lieàu ban ñaàu ( thöôøng khoâng ñoåi ) -  Lieàu duy trì  Hoaëc keùo daøi khoaûng caùch giöõa 2 laàn thuoác (  ½ ñôøi soáng T )  Ñieàu chænh lieàu / suy thaän Ñieàu chænh lieàu suy thaän: Döïa treân ñoä thanh thaûi Creatinin
 24. 24. Lieàu khaùng sinh ngöôøi lôùn
 25. 25. Lieàu khaùng sinh treû em
 26. 26. Thaän nhaân taïo / loïc maùu lieân tuïc Loïc maùu lieân tuïc BN ong ñoát , TT ña CQ  Nhieàu T laáy ra /chaïy thaän Möùc ñoä T laáy ra tuøy chaïy thaän / loïc maùu . Loïc maùu lieân tuïc tuøy : - PP loïc maùu - Caáu taïo + DT maøng loïc - TÑ sieâu loïc, dòch loïc
 27. 27. Lieàu KS ñang loïc maùu
 28. 28. AH thuoác ñöôïc laáy ra khi chaïy thaän NT
 29. 29. Löu yù chænh lieàu BN suy thaän Thuoác  caàn thieát ? Tiền sử: BL thaän, MÑ suy thaän  toån thöông CQ, thuoác khaùc Traùnh thuoác ñoäc thaän / choïn ít ñoäc thaän nhaát Ñieàu chænh lieàu thích hôïp caên cöù CN thaän Ñoä thanh thaûi Creatinin / GFR (ø suy thaän maõn ) BN chaïy thaän hoaëc loïc maùu ? T.doõi noàng ñoä vaø TD ñoäc tính thuoác
 30. 30. III. SÖÛ DUÏNG THUOÁC BEÄNH NHAÂN SUY GAN
 31. 31. GAN: CHUYEÅN HOÙA THUOÁC CHUYEÅN HOÙA
 32. 32. DÖÔÏC ÑOÄNG HOÏC THUOÁC THAY ÑOÅI SUY GAN  Phaân boá cô theå Alb maùu  thuoác+ Protein  Nöôùc cô theå  chuyeån hoùa ( CYP 450)  Thaûi thuoác qua ñöôøng maät ( Taéc ñöôøng maät: Rifamycin ) Döôïc ÑH Thay ñoåi suy gan  LL maùu ñeán gan (Shunt , TH baøng heä )
 33. 33. GIAI ÑOAÏN 1 Enzymes cytochrome 450 PÖ thuûy phaân, oxy hoùa,  troïng löôïng PT thuoác GIAI ÑOAÏN 2 KH glucuronic acid, sulphat, amino acid, acetate, glutathione  khaû naêng tan trong nöôùc  thuoác thaûi ñöôøng thaän 2 giai ñoaïn chuyeån hoùa thuoác /gan Chuyeån hoùa thuoác ôû gan
 34. 34. Chuyeån hoùa thuoác /gan GÑ1 (+++) GÑ 2
 35. 35. XEÙT NGHIEÄM CHÖÙC NAÊNG GAN  SGOT  SGPT  Bilirubin maùu
 36. 36. XEÙT NGHIEÄM CHÖÙC NAÊNG GAN  SGOT  SGPT  Bilirubin maùu
 37. 37. Ñieàu chænh lieàu tuøy BL gan Ñieàu chænh lieàu thuoác ôû BN suy gan
 38. 38. BEÄNH LYÙ GAN  Caáp tính – Maõn tính  Hoaït ñoäng – Khoâng hoaït ñoäng  Nheï – Trung bình – Naëng
 39. 39. Löôïng maùu ñeán Hoaït ñoäng enzym Xô gan Chuyeån hoùa thuoác VGSV caáp (BT,  ) (  / Taïm thôøi ) BL GAN AH CHUYEÅN HOÙA THUOÁC (  ) (  )
 40. 40. Beänh lyù gan AH chuyeån hoùa thuoác  Xô gan  Beänh gan maõn tính do nghieän röôïu VGSV maõn tieán trieån hoaëc caáp tính ( ít AH)
 41. 41. Haäu quaû cuûa giaûm chuyeån hoùa thuoác   noàng ñoä thuoác trong maùu   Khaû duïng sinh hoïc ( Bioavailability)  (  ) taùc duïng phuï , ngoä ñoäc
 42. 42.  LL maùu qua gan  Ñoä thanh thaûi thuoác cuûa gan ( E)  Thuoác coù E cao : tuøy löôïng maùu qua gan vaø Enzyme Ñoä thanh thaûi thuoác cuûa gan A - V E = A Noàng ñoä thuoác ra khoûi gan Noàng ñoä thuoác tröôùc vaøo gan A V
 43. 43. Thuoác choáng chæ ñònh suy gan naëng  ÖÙc cheá men chuyeån  NSAIDS  Cefotetan  Rifampicin, Isoniazid  Halothane  (  ) Ery, Para, Cipro L/ Ringer
 44. 44. XN CHÖÙC NAÊNG GAN COÙ KHAÛ NAÊNG DÖÏ ÑOAÙN MÖÙC ÑOÄ CHUYEÅN HOÙA THUOÁC  Albumin maùu  Prothrombin ratio ( INR: PT beänh / PT chöùng) Bình thöôøng: Albumin maùu 4-5g /l Prothrombin time : 12,7 -15,4 gi
 45. 45. Thuoác coù ñoä thanh thaûi cao  Giaûm lieàu 50% * Nitrat * Morphin * Statins * Haï aùp öùc cheá Beta * Haï aùp öùc cheá Calci * Traàm caûm 3 voøng Giaûm lieàu BN suy gan naëng ( albumin < 30g/l , INR > 1.2 ) Durg use in liver impairment . Durg information Center . October . 2003
 46. 46. Thuoác ñoä thanh thaûi thaáp   lieàu 25% * Paracetamol * Quinidin * Rifampicin * Spironolactone * Steroids * Sulphonylureas * Theophylline * Amiodarone * Choáng CG : Phenitoin * Khaùng SR * Thuoác  Parkinsons * Thuoác  cöôøng giaùp * Benzodiazepines * K.vieâm khoâng Corticoide Giaûm lieàu BN suy gan naëng ( albumin < 30g/l , INR > 1.2 ) Durg use in liver impairment . Durg information Center . October . 2003
 47. 47. Löu yù chænh lieàu BN suy gan Thuoác  caàn thieát ? Hoûi TS, loaïi BL gan AHCH hoùa thuoác, Traùnh thuoác ñoäc gan / choïn thuoác ít ñoäc gan nhaát ÑC lieàu thích hôïp caên cöù BL gan, ( suy gan naëng: Albumin maùu, INR ) T.doõi noàng ñoä , TD ñoäc tính cuûa thuoác
 48. 48. Lieàu löôïng thuoác thay ñoåi SUY THAÄN Tuøy ñoä thanh thaûi Creatinin SUY GAN  Tuøy BL gan
 49. 49. Phối hợp tốt giữa dược lâm sàng và bác sĩ điều trị

×