σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου

Α
Α ΧΕθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Ο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢

Γηα λα ζρεκαηίζσ ηνλ Παξαθείκελν ζηα Αξραία Ειιεληθά αθνινπζώ ηέζζεξα
βήκαηα:

1. Υσξίδσ ζέκα θαη θαηάιεμε, γηα λα θξαηήζσ ην ζέκα.
2. Κνηηάδσ από πνην γξάκκα μεθηλάεη ην ξήκα θαη εθαξκόδσ ηνλ θαηάιιειν
θαλόλα αλαδηπιαζηαζκνύ:
 Αλαδηπιαζηαζκόο: Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ Παξαθεηκέλνπ είλαη ν αλαδηπιαζηαζκόο
πνπ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ ξήκαηνο. Αλαδηπιαζηαζκό έρνπκε ηξηώλ εηδώλ:


Α) Επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ ζπκθώλνπ κε έλα -ε-


Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ
ζπκθώλνπ κε έλα -ε-;


   1α) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από έλα ζύκθσλν π.ρ. ιύσ > ιέ-ιπ-θα.


Απσίζει από ένα σύμυωνο, γι' αςτό ξαναγπάυοςμε το ππώτο σύμυωνο το -λ- και
πποσθέτοςμε και το -ε-. Έτσι γίνεται -λε-. Μετά πποσθέτοςμε το θέμα -λς- και στο
τέλορ την κατάληξη –κα.


Πξνζνρή!!!!!!
Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ρ, θ, ζ, ζηνλ αλαδηπιαζηαζκό ηα γξάκκαηα απηά
παζαίλνπλ αλνκνίσζε, δειαδή, κεηαηξέπνληαη ζε θ, π, η.
ρ > θ = ρνξεύσ > θε-ρόξεπ-θα,
θ > π = θπηεύσ > πε-θύηεπ-θα
ζ > η = ζύσ > ηέ-ζπ-θα

                 ΠΡΟ΢ΟΥΗ!!
                 Θπκάκαη ηνλ
                 θαλόλα:
                 ηη + θ ρ
                 γ+θ   ρ

                 δ+θ    θ
                 ζ+θ    θ

                 π(η) + θ    θ
                 β+θ    θ                                          1
1β) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δύν ζύκθσλα, όκσο ην πξώην από απηά
είλαη έλα από ηα άθσλα:
(π, β, θ, θ, γ, ρ, η, δ, ζ) θαη ην δεύηεξν είλαη έλξηλν (κ, λ) ή πγξό (ι, ξ)
π.ρ. γξάθσ > γέ-γξα-θ-α, βιάπησ > βέ-βια-θ-α


Β) ΢πιιαβηθή αύμεζε


Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό ζπιιαβηθή αύμεζε;


    2α) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δύν ζύκθσλα, ρσξίο όκσο ην πξώην λα
είλαη άθσλν θαη ην δεύηεξν έλξηλν ή πγξό,
π.ρ. ζπνπδάδσ > ἐ -ζπνύδα-θ-α
    2β) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ηξία ζύκθσλα,
π.ρ. ζηξαηεύσ > ἐ -ζηξάηεπ-θ-α
    2γ) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δηπιό ζύκθσλν δ, μ, ς,
π.ρ. ςαύσ > ἐ -ςαπ-θ-α
    2δ) Τα ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από ῥ ,
ηόηε παίξλνπλ έλα -ἐ - σο ζπιιαβηθή αύμεζε θαη δηπιαζηάδνπλ ην ξ
π.ρ. ῥ ίπησ > ἔ ξ-ξη-θ-α


Γ) Υξνληθή αύμεζε


Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό ρξνληθή αύμεζε;


3) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από θσλήελ,
Ό,ηη αιιαγέο είρακε ζηνλ Παξαηαηηθό θαη ζηνλ Αόξηζην, νη ίδηεο ζπκβαίλνπλ θαη
ζηνλ Παξαθείκελν.
               α, αη, ε, εη    ε
               ν, νη      σ
               η    η
               π      π


π.ρ. ἁ ιηεύσ > ἡ -ιίεπ-θ-α
                                        2
** Ο αλαδηπιαζηαζκόο ζηα ζύλζεηα θαη παξαζύλζεηα κε πξόζεζε
    Σηα ξήκαηα πνπ είλαη ζύλζεηα κε πξόζεζε ν αλαδηπιαζηαζκόο κπαίλεη κεηά ηελ
    πξόζεζε,
π.ρ. ἀ πν-γξάθσ > ἀ πν-γέ-γξαθα, ζπλ-νηθῶ > ζπλ-ῴθεθα


         ΢πγθεληξσηηθόο πίλαθαο αλαδηπιαζηαζκνύ
 Επαλάιεςε αξρηθνύ ζπκθώλνπ                       Υξνληθή
                 ζπιιαβηθή αύμεζε
 +ε                                   αύμεζε
 α. έλα ζύκθσλν,        α. δύν ζύκθσλα, π.ρ.           α. θσλήελ,
 π.ρ. ιύσ > ιέ-ιπ-θα      ζπνπδάδσ > ἐ -ζπνύδαθα          π.ρ.
                                     ἁ ιηεύσ > ἡ -
                                     ιίεπθα

 β. δύν ζύκθσλα             β. ηξία ζύκθσλα
 ην πξώην (θ, γ, ρ, π, β, θ, η, δ, ζ)  ζηξαηεύσ > ἐ -ζηξάηεπθα
 ην δεύηεξν (ι, ξ, κ, λ)
 γξάθσ > γέ-γξα-θα
                     γ. δηπιό ζύκθσλν δ, μ,
                     ς π.ρ. ςαύσ > ἔ -ςαπθα

                     δ. ῥ , π.ρ. ῥ ίπησ > ἔ ξ-ξη-θ-
                     α

    3. Μεηά από ην ζέκα πξνζζέησ ην θ, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Παξαθεηκέλνπ γηα
    ηελ ελεξγεηηθή θσλή θαη ιέγεηαη ρξνληθόο ραξαθηήξαο.

    4. Βάδσ ηηο θαηαιήμεηο ηνπ παξαθεηκέλνπ: -α, -αο, -ε, -ακελ, -αηε, -αζη(λ).                ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢
                 ιέ-ιπ-θ-α
                 ιέ-ιπ-θ-αο
                 ιέ-ιπ-θ-ε
                 ιε-ιύ-θ-ακελ
                 ιε-ιύ-θ-αηε
                 ιε-ιύ-θ-αζηλ

                                           3
O ΤΠΕΡ΢ΤΝΣΕΛΙΚΟ΢

Γηα λα ζρεκαηίζνπκε ηνλ ππεξζπληέιηθν ζηα αξραία ειιεληθά, παίξλνπκε ην ζέκα
ηνπ ξήκαηνο έηζη όπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηνλ παξαθείκελν.


Πξνζζέηνπκε:
α) ζηελ αξρή,
1. ζπιιαβηθή αύμεζε γηα όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ζύκθσλν.
2. Τα ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από θσλήελ δελ παίξλνπλ επηπιένλ αύμεζε, γηαηί ήδε
δηακνξθώζεθε ην ζέκα ηνπο ζηνλ παξαθείκελν κε ηνλ αλαδηπιαζηαζκό.
 ( Ελλνείηαη πσο αλ ην ξήκα αξρίδεη από θσλήελ ηόηε δε ζα βάινπκε θη άιιε
 αύμεζε, π.ρ. ην ξ. ἀ γνξάδσ πνπ ζηνλ παξαθείκελν ζα γίλεη ἠ γόξαθα ζηνλ
 ππεξζπληέιηθν ζα γίλεη απιώο ἠ γνξάθεηλ.)

 β) ζην ηέινο, ηηο θαηαιήμεηο ηνπ ππεξζπληέιηθνπ: -εηλ, -εηο, -εη, -εκελ, -εηε, -εζαλ.            ΤΠΕΡ΢ΤΝΣΕΛΙΚΟ΢
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εηλ
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εηο
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εη
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εκελ
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εηε
            ἐ -ιε-ιύ-θ-εζαλ
                                           4

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Οδύσσεια, α 109-173, ενότητα 3Οδύσσεια, α 109-173, ενότητα 3
Οδύσσεια, α 109-173, ενότητα 3
matoula7490.3K visualizações
ΕρωτόκριτοςΕρωτόκριτος
Ερωτόκριτος
Stella Stath41.1K visualizações
α'  β΄ κλιση ουσιαστικωνα'  β΄ κλιση ουσιαστικων
α' β΄ κλιση ουσιαστικων
Eleni Kots28.1K visualizações
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλίαΝ. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
Ν. Γλώσσα Β΄ Γυμνασίου: φιλία
chavalesnick67.2K visualizações
Μετοχή: θεωρία ασκήσειςΜετοχή: θεωρία ασκήσεις
Μετοχή: θεωρία ασκήσεις
Georgia Dimitropoulou43.9K visualizações
Αρχαία Α , ενότητα 4 Αρχαία Α , ενότητα 4
Αρχαία Α , ενότητα 4
despifor 25.2K visualizações
το πιο γλυκο ψωμιτο πιο γλυκο ψωμι
το πιο γλυκο ψωμι
Dimitra Stefani30.4K visualizações

Similar a σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου

AfhghshAfhghsh
AfhghshEleni Papadopoulou
1.7K visualizações12 slides
Bioklimatiko spitiBioklimatiko spiti
Bioklimatiko spitinotasiako
440 visualizações61 slides

Similar a σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου(20)

Πρώτες βοήθειες β' μέρος Πρώτες βοήθειες β' μέρος
Πρώτες βοήθειες β' μέρος
Ρεβέκα Θεοδωροπούλου2K visualizações
πρώτες βοήθειες Μέρος α' πρώτες βοήθειες Μέρος α'
πρώτες βοήθειες Μέρος α'
Ρεβέκα Θεοδωροπούλου1.6K visualizações
AfhghshAfhghsh
Afhghsh
Eleni Papadopoulou1.7K visualizações
δευτερεύουσες προτάσειςδευτερεύουσες προτάσεις
δευτερεύουσες προτάσεις
zazagina23.5K visualizações
περιληψη κειμενουπεριληψη κειμενου
περιληψη κειμενου
Chrispapatheodorou1.7K visualizações
Bioklimatiko spitiBioklimatiko spiti
Bioklimatiko spiti
notasiako440 visualizações
Diseases & enemiesDiseases & enemies
Diseases & enemies
Fotini Razakou3.6K visualizações
Dimiourgiki grafi comicsDimiourgiki grafi comics
Dimiourgiki grafi comics
serreschools1.8K visualizações
ενότητα 1ηενότητα 1η
ενότητα 1η
protagoras74671 visualizações
Biology reproductionBiology reproduction
Biology reproduction
lelman903 visualizações
Χρωματικά Μοντέλα RGB & CMYKΧρωματικά Μοντέλα RGB & CMYK
Χρωματικά Μοντέλα RGB & CMYK
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ564 visualizações
παρθένο δάσος φρακτούπαρθένο δάσος φρακτού
παρθένο δάσος φρακτού
Mariel Rammoy229 visualizações
ΗλεκτρισμόςΗλεκτρισμός
Ηλεκτρισμός
Anastasia Kakr845 visualizações
H μόλυνση του περιβάλλοντοςH μόλυνση του περιβάλλοντος
H μόλυνση του περιβάλλοντος
petroulapapada320 visualizações

Último(20)

high jump.pdfhigh jump.pdf
high jump.pdf
George Chalatzoglidis18 visualizações
Σχολικός εκφοβισμόςΣχολικός εκφοβισμός
Σχολικός εκφοβισμός
ssuser43d27b24 visualizações
17 Νοέμβρη 202317 Νοέμβρη 2023
17 Νοέμβρη 2023
Λυκειο Κολυμβαρίου6 visualizações
Το σκιάχτροΤο σκιάχτρο
Το σκιάχτρο
Dimitra Mylonaki6 visualizações
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ΕΓΓΟΝΟΠΟΥΛΟΣ.
ssuser43d27b5 visualizações
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptxΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
ΔΙΑΖΩΜΑ-Γ2.pptx
Krokus kokkus37 visualizações
ζωα υπο εξαφάνιση.pptxζωα υπο εξαφάνιση.pptx
ζωα υπο εξαφάνιση.pptx
Stella Mpezantakou45 visualizações
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdfXwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
XwrosSigkentrosisSePeriptwsiAnagkis.pdf
56ο Γυμνάσιο Αθήνας7 visualizações
Η ΑσπρούδαΗ Ασπρούδα
Η Ασπρούδα
Dimitra Mylonaki9 visualizações
τεχ22 23.pptxτεχ22 23.pptx
τεχ22 23.pptx
Ilias Pappas13 visualizações
Έγκυρη ενημέρωσηΈγκυρη ενημέρωση
Έγκυρη ενημέρωση
ssuser43d27b14 visualizações
Αιολική ΓηΑιολική Γη
Αιολική Γη
Dimitra Mylonaki14 visualizações
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ssuser43d27b36 visualizações
tmimata2711112.pdftmimata2711112.pdf
tmimata2711112.pdf
ckyriakou6 visualizações

σχηματισμος παρακειμενου+υπερσυντελικου

 • 1. Ο ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢ Γηα λα ζρεκαηίζσ ηνλ Παξαθείκελν ζηα Αξραία Ειιεληθά αθνινπζώ ηέζζεξα βήκαηα: 1. Υσξίδσ ζέκα θαη θαηάιεμε, γηα λα θξαηήζσ ην ζέκα. 2. Κνηηάδσ από πνην γξάκκα μεθηλάεη ην ξήκα θαη εθαξκόδσ ηνλ θαηάιιειν θαλόλα αλαδηπιαζηαζκνύ:  Αλαδηπιαζηαζκόο: Χαξαθηεξηζηηθό ηνπ Παξαθεηκέλνπ είλαη ν αλαδηπιαζηαζκόο πνπ γίλεηαη ζηελ αξρή ηνπ ξήκαηνο. Αλαδηπιαζηαζκό έρνπκε ηξηώλ εηδώλ: Α) Επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ ζπκθώλνπ κε έλα -ε- Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό επαλάιεςε ηνπ αξρηθνύ ζπκθώλνπ κε έλα -ε-; 1α) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από έλα ζύκθσλν π.ρ. ιύσ > ιέ-ιπ-θα. Απσίζει από ένα σύμυωνο, γι' αςτό ξαναγπάυοςμε το ππώτο σύμυωνο το -λ- και πποσθέτοςμε και το -ε-. Έτσι γίνεται -λε-. Μετά πποσθέτοςμε το θέμα -λς- και στο τέλορ την κατάληξη –κα. Πξνζνρή!!!!!! Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ρ, θ, ζ, ζηνλ αλαδηπιαζηαζκό ηα γξάκκαηα απηά παζαίλνπλ αλνκνίσζε, δειαδή, κεηαηξέπνληαη ζε θ, π, η. ρ > θ = ρνξεύσ > θε-ρόξεπ-θα, θ > π = θπηεύσ > πε-θύηεπ-θα ζ > η = ζύσ > ηέ-ζπ-θα ΠΡΟ΢ΟΥΗ!! Θπκάκαη ηνλ θαλόλα: ηη + θ ρ γ+θ ρ δ+θ θ ζ+θ θ π(η) + θ θ β+θ θ 1
 • 2. 1β) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δύν ζύκθσλα, όκσο ην πξώην από απηά είλαη έλα από ηα άθσλα: (π, β, θ, θ, γ, ρ, η, δ, ζ) θαη ην δεύηεξν είλαη έλξηλν (κ, λ) ή πγξό (ι, ξ) π.ρ. γξάθσ > γέ-γξα-θ-α, βιάπησ > βέ-βια-θ-α Β) ΢πιιαβηθή αύμεζε Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό ζπιιαβηθή αύμεζε; 2α) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δύν ζύκθσλα, ρσξίο όκσο ην πξώην λα είλαη άθσλν θαη ην δεύηεξν έλξηλν ή πγξό, π.ρ. ζπνπδάδσ > ἐ -ζπνύδα-θ-α 2β) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ηξία ζύκθσλα, π.ρ. ζηξαηεύσ > ἐ -ζηξάηεπ-θ-α 2γ) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από δηπιό ζύκθσλν δ, μ, ς, π.ρ. ςαύσ > ἐ -ςαπ-θ-α 2δ) Τα ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από ῥ , ηόηε παίξλνπλ έλα -ἐ - σο ζπιιαβηθή αύμεζε θαη δηπιαζηάδνπλ ην ξ π.ρ. ῥ ίπησ > ἔ ξ-ξη-θ-α Γ) Υξνληθή αύμεζε Πνηα ξήκαηα παίξλνπλ σο αλαδηπιαζηαζκό ρξνληθή αύμεζε; 3) Όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από θσλήελ, Ό,ηη αιιαγέο είρακε ζηνλ Παξαηαηηθό θαη ζηνλ Αόξηζην, νη ίδηεο ζπκβαίλνπλ θαη ζηνλ Παξαθείκελν. α, αη, ε, εη ε ν, νη σ η η π π π.ρ. ἁ ιηεύσ > ἡ -ιίεπ-θ-α 2
 • 3. ** Ο αλαδηπιαζηαζκόο ζηα ζύλζεηα θαη παξαζύλζεηα κε πξόζεζε Σηα ξήκαηα πνπ είλαη ζύλζεηα κε πξόζεζε ν αλαδηπιαζηαζκόο κπαίλεη κεηά ηελ πξόζεζε, π.ρ. ἀ πν-γξάθσ > ἀ πν-γέ-γξαθα, ζπλ-νηθῶ > ζπλ-ῴθεθα ΢πγθεληξσηηθόο πίλαθαο αλαδηπιαζηαζκνύ Επαλάιεςε αξρηθνύ ζπκθώλνπ Υξνληθή ζπιιαβηθή αύμεζε +ε αύμεζε α. έλα ζύκθσλν, α. δύν ζύκθσλα, π.ρ. α. θσλήελ, π.ρ. ιύσ > ιέ-ιπ-θα ζπνπδάδσ > ἐ -ζπνύδαθα π.ρ. ἁ ιηεύσ > ἡ - ιίεπθα β. δύν ζύκθσλα β. ηξία ζύκθσλα ην πξώην (θ, γ, ρ, π, β, θ, η, δ, ζ) ζηξαηεύσ > ἐ -ζηξάηεπθα ην δεύηεξν (ι, ξ, κ, λ) γξάθσ > γέ-γξα-θα γ. δηπιό ζύκθσλν δ, μ, ς π.ρ. ςαύσ > ἔ -ςαπθα δ. ῥ , π.ρ. ῥ ίπησ > ἔ ξ-ξη-θ- α 3. Μεηά από ην ζέκα πξνζζέησ ην θ, πνπ είλαη ραξαθηεξηζηηθό ηνπ Παξαθεηκέλνπ γηα ηελ ελεξγεηηθή θσλή θαη ιέγεηαη ρξνληθόο ραξαθηήξαο. 4. Βάδσ ηηο θαηαιήμεηο ηνπ παξαθεηκέλνπ: -α, -αο, -ε, -ακελ, -αηε, -αζη(λ). ΠΑΡΑΚΕΙΜΕΝΟ΢ ιέ-ιπ-θ-α ιέ-ιπ-θ-αο ιέ-ιπ-θ-ε ιε-ιύ-θ-ακελ ιε-ιύ-θ-αηε ιε-ιύ-θ-αζηλ 3
 • 4. O ΤΠΕΡ΢ΤΝΣΕΛΙΚΟ΢ Γηα λα ζρεκαηίζνπκε ηνλ ππεξζπληέιηθν ζηα αξραία ειιεληθά, παίξλνπκε ην ζέκα ηνπ ξήκαηνο έηζη όπσο έρεη δηακνξθσζεί ζηνλ παξαθείκελν. Πξνζζέηνπκε: α) ζηελ αξρή, 1. ζπιιαβηθή αύμεζε γηα όζα ξήκαηα αξρίδνπλ από ζύκθσλν. 2. Τα ξήκαηα πνπ αξρίδνπλ από θσλήελ δελ παίξλνπλ επηπιένλ αύμεζε, γηαηί ήδε δηακνξθώζεθε ην ζέκα ηνπο ζηνλ παξαθείκελν κε ηνλ αλαδηπιαζηαζκό. ( Ελλνείηαη πσο αλ ην ξήκα αξρίδεη από θσλήελ ηόηε δε ζα βάινπκε θη άιιε αύμεζε, π.ρ. ην ξ. ἀ γνξάδσ πνπ ζηνλ παξαθείκελν ζα γίλεη ἠ γόξαθα ζηνλ ππεξζπληέιηθν ζα γίλεη απιώο ἠ γνξάθεηλ.) β) ζην ηέινο, ηηο θαηαιήμεηο ηνπ ππεξζπληέιηθνπ: -εηλ, -εηο, -εη, -εκελ, -εηε, -εζαλ. ΤΠΕΡ΢ΤΝΣΕΛΙΚΟ΢ ἐ -ιε-ιύ-θ-εηλ ἐ -ιε-ιύ-θ-εηο ἐ -ιε-ιύ-θ-εη ἐ -ιε-ιύ-θ-εκελ ἐ -ιε-ιύ-θ-εηε ἐ -ιε-ιύ-θ-εζαλ 4