สังคมศึกษา ปลาย

โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา
 ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย
  ้
สาระพืนฐาน
   ้
ส 31161 ประวัติศาสตร์ 1    หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง
                              ่
ส 33162 ประวัติศาสตร์ 2    หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง่
ส 31101 พระพุทธศาสนา      หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่
ส 31102 ศาสนา         หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง  ่
ส 32181 ภูมิศาสตร์ 1      หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง   ่
ส 32182 ภูมิศาสตร์ 2      หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง    ่
ส 33121 หน้าที่พลเมือง     หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง     ่
ส 33141 เศรษฐศาสตร์      หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง      ่
สาระเพิมเติม
    ่
ส 31201 พระพุทธศาสนา      หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง       ่
ส 32202 พระพุทธศาสนา      หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง        ่
ส 33203 พระพุทธศาสนา      หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง         ่
ส 30204 สังคมชาวพุทธ      หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง          ่
ส 30261 ประวัติสงคมและวัฒนธรรมไทย หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง
         ั                                     ่
ส 30241 การเงิน การธนาคารและการคลัง หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง              ่
ส 30221 กฎหมายกับสังคม     หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง           ่
ส 30222 การปกครองท้องถิ่นไทย หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง             ่
ส 30223 การเมืองการปกครองไทย หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง              ่
ส 30224 พัฒนาการวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต
                            60 ชัวโมง             ่
ส31161 ประวัติศาสตร์ 1 จานวน 1.0 หน่ วยกิต            40 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
         ศึกษา อธิบาย อภิปราย เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ไทยและประวัติศาสตร์สากล ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคม
มนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง
ประวัติศาสตร์ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง
ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ การศึกษาโครงงานทางประวัติศาสตร์
         ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่ อารยธรรม
ลุ่มแม่น้ าไทกรี ส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สิ นธุ และอารยธรรมกรี ก-โรมัน การติดต่อระหว่างโลก
ตะวันออกกับโลกตะวันตก และอิทธิ พลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่
ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบน เช่นระบอบฟิ วดัส การฟื้ นฟู ศิลปะวิทยาการสงคราม
                      ั
ครู เสด การสารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวติทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวติอุตสาหกรรม
                             ั            ั
จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยมความร่ วมมือ และความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สาคัญ
ของโลกในคริ สต์ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (Nine Eleven ) การขาดแคลน
ทรัพยากร การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางศาสนา
         ส่ งผลให้นกเรี ยนมีทกษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจารณญาณ พัฒนาแนวคิด
               ั    ั                   ิ
และประสบการณ์ดานประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์และนาแนวคิด
           ้
ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม
                  ิ       ั
มาตรฐานที่ ส 4.1.1 – ส 4.1.2 ส 4.2.1 – ส 4.2.4 (ม.4 – ม. 6)
ส31101 พระพุทธศาสนา        จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
         ศึกษา อธิบาย อภิปราย ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา
สมัยก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ ผูฝึกตนได้อย่างสูงสุ ด (การตรัสรู้) การก่อตั้ง
                              ้
พระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริ ยา พุทธประวัติดานการ     ้
บริ หารและการธารงรักษาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็ นสากลและมีขอ      ้
ปฏิบติที่ยดทางสายกลาง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง ลักษณะ
   ั ึ
ประชาธิ ปไตยในพระพุทธ- ศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัย
แห่ งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาเน้นการฝึ กหัดอบรมตน การ
พึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์แห่ งการศึกษา พระพุทธศาสนาเน้น
ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ให้ประมาท
พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก พระพุทธศาสนากับปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยังยืน ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่
                      ่
สมบูรณ์ ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ
พระรัตนตรัย อริ ยสัจ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิต พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ชาวพุทธตัวอย่างวิธี
การศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฏก และคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนาและการเผยแผ่พระ
ไตรปิ ฏก ความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิ ฏก ตัวอย่างผลที่เกิดจากการทาความดี ความชัว     ่
โยนิ โสมนสิ การด้วยวิธีคิดแบบอริ ยสัจ
         เพื่อให้นกเรี ยนเป็ นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบติตามกลักธรรมของศาสนา
              ั                       ั
ที่ตนนับถือ มีค่านิยมที่พงประสงค์ สามารถอยูร่วมกับผูอื่นในสังคมอย่างมีความสุ ข และนาแนวคิด
             ึ           ่    ้
ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม
                 ิ        ั
มาตรฐาน ส 1.1.1 – ส 1.1.16(ม.4 – ม. 6)
ส31102 ศาสนา           จานวน 1.0 หน่ วยกิต       40 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
         ศึกษา อธิบาย อภิปราย ประวัติศาสดาของศานาเช่น พระพุทธเจ้า มุฮมมัด พระเยซู
                                          ั
คุณค่าและความสาคัญของค่านิ ยมและจริ ยธรรมการขจัดความขัดแย้งเพืออยูร่วมกันอย่างสันติสุข
                                     ่ ่
คุณค่าและความสาคัญของค่านิ ยมและจริ ยธรรม การขจัดความขัดแย้งเพืออยูร่วมกันอย่างสันติสุข
                                      ่ ่
พัฒนาการเรี ยนรู้ดวยวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ ๑๐ วิธี (เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ แบบ
           ้
สามัญญลักษณะ แบบเป็ นอยู่ในขณะปัจจุบน และแบบ วิภชชวาท ) สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา รู้
                      ั        ั
และเข้าใจวิธีปฏิบติและประโยชน์ของการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา หลักธรรมสาคัญในการอยู่
          ั
ร่ วมกันอย่างสันติสุข สภาพปั ญหาในชุมชน และสังคม
         วิเคราะห์และปฏิบติตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบ
                   ั
ข้าง ปฏิบติตนตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรื อ แสดง
     ั
ตนเป็ น ศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับวันสาคัญ
ทางศาสนา และเทศกาลที่สาคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบติตน สัมมนาและเสนอแนะแนวทาง
                                  ั
ในการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่ งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก
         เพื่อให้นกเรี ยนเป็ นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบติตามกลักธรรมของศาสนา
              ั                        ั
ที่ตนนับถือ มีค่านิยมที่พงประสงค์ สามารถอยูร่วมกับผูอื่นในสังคมอย่างมีความสุ ข และนาแนวคิด
             ึ           ่    ้
ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม
                 ิ        ั
มาตรฐาน ส 1.1.17 – ส 1.1.22 ส 1.2.1 –ส 1.2.5 (ม.4 – ม. 6)

ส32181 ภูมิศาสตร์ 1        จานวน 1.0 หน่ วยกิต      40 ชั่วโมง
 คาอธิบายรายวิชา
         ศึกษาและใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ให้ขอมูลและข่าวสารภูมิลกษณ์ ภูมิอากาศและ
                             ้          ั
ภูมิภาคต่างๆทัวโลก ปัญหาทางกายภาพหรื อภัยพิบติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ
       ่                  ั
ของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ในส่ วนต่าง ๆ ของ โลก การเกิดภูมิสังคมใหม่ของ
โลก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซ่ ึงได้รับอิทธิ พลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยและทวีป
ต่างๆ เช่น การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น ภาวะโลกร้อน
ความแห้งแล้ง สภาพอากาศแปรปรวน
         ส่ งผลให้นกเรี ยนมีทกษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจารณญาณ มีความรู้
              ั     ั                   ิ
เกี่ยวกับความเป็ นไปของโลกอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง พัฒนาแนวคิดและประสบการณ์ดานภูมิศาสตร์
                                         ้
และนาแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม
                        ิ       ั
มาตรฐาน ส 5.1.1 – ส 5.1.4 (ม.4 – ม. 6)
ส32182 ภูมิศาสตร์ 2         จานวน 1.0 หน่ วยกิต     40 ชั่วโมง
 คาอธิบายรายวิชา
         ศึกษา อธิบาย อภิปราย การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่ วนต่าง ๆ ของ โลก
การเกิดภูมิสงคมใหม่ ๆ ในโลกวิกฤตการณ์ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย
       ั                ้
และโลก มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่ วมมือทั้งใน
ประเทศและนอกประเทศ กฎหมายสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การ
อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้ประโยชน์จาก
สิ่ งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒนธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก
                 ั
การแก้ปัญหาและการดาเนินชีวตตาม แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เพือการพัฒนา
                  ิ                         ่
ที่ยงยืน
   ั่
         ส่ งผลให้นกเรี ยนมีทกษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจารณญาณ มีความรู้
              ั      ั                  ิ
เกี่ยวกับความเป็ นไปของโลกอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง พัฒนาแนวคิดและประสบการณ์ดานภูมิศาสตร์
                                         ้
และนาแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม
                        ิ       ั
มาตรฐาน ส 5.2.1 – ส 5.2.5 (ม.4 – ม. 6)

ส33162 ประวัติศาสตร์ 2$      จานวน 1.0 หน่ วยกิต     40 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
        ศึกษา อธิบาย อภิปรายประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ
ความเป็ นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผล
ต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและ ผลของการปฏิรูป ฯลฯ บทบาทของ
สถาบันพระมหากษัตริ ยในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้ องกันและรักษาเอกราชของ
            ์
ชาติ การสร้างสรรค์วฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่มีต่อ
           ั
สังคมไทย ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย
และประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยที่ส่งเสริ มความสร้างสรรค์ภมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล
                            ู
ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบนสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
             ั                    ู
วิถีชีวตของคนไทยในสมัยต่างๆ การสื บทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย แนวทางการ
    ิ
อนุ รักษ์ภมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ วิธีการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์
     ู
ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ
        ส่ งผลให้นกเรี ยนมีทกษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจารณญาณ พัฒนาแนวคิด
              ั     ั                  ิ
และประสบการณ์ดานประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์และนาแนวคิด
          ้
ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม
                 ิ       ั
มาตรฐานที่ ส 4.3.1 – ส 4.3.5 (ม.4 – ม. 6)
ส33121 หน้ าที่พลเมือง จานวน 1.0 หน่ วยกิต            40 ชั่วโมง
 คาอธิบายรายวิชา
         ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น
ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูยมเงิน จานา จานอง กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์
                    ้ื
ความผิดเกี่ยวกับชีวตและร่ างกาย กฎหมายอื่นที่สาคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับ
           ิ
ปัจจุบน กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุมครองผูบริ โภค ข้อตกลง
    ั                                ้   ้
ระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ
โครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม คุณลักษณะพลเมืองดีของ
ประเทศชาติ และสังคมโลก เช่น เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของตนเองและ
บุคคลอื่น มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน
                       ้
ประเทศชาติและสังคม เข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง การปกครอง มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน แก้ไข
ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรมจริ ยธรรม ใช้เป็ นตัวกาหนด
ความคิด สถานการณ์สิทธิมนุ ษยชนในประเทศไทย และแนวทางพัฒนา การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง
และอนุ รักษ์วฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล
       ั
         ปัญหาการเมืองที่สาคัญในประเทศ และแนวทางแก้ไข การเมืองการปกครองที่
นาไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ ความสาคัญและความจาเป็ น
ที่ตองธารงรักษาไว้ซ่ ึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข
  ้                                       ์
การมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
         ส่ งผลให้นกเรี ยนเป็ นพลเมืองที่ดี สามารถอยูร่วมกับผูอื่นและอยูในสังคมอย่างมี
               ั                ่      ้   ่
ความสุ ข ยึดมันในวิถีชีวตและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข
        ่     ิ                              ์
มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งดีงามให้กบสังคม  ั
มาตรฐานที่ ส 2.1.1 – ส 2.1.5 ส 2.2.1 – ส 2.1.4 (ม.4 – ม. 6)
ส33141 เศรษฐศาสตร์ จานวน 1.0 หน่ วยกิต             40 ชั่วโมง
 คาอธิบายรายวิชา
        ศึกษา อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบน ผลดีและผลเสี ย
                                        ั
ของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสี ยของตลาดประเภทต่าง ๆ
การกาหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน การกาหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ท่มีในสังคมไทย การ
                                     ี
กาหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย บทบาทของรัฐในการ
แทรกแซงราคา และการควบคุมราคาเพือการแจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้
                   ่
เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิ นชีวตของตนเอง และครอบครัว การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน
                ิ
                                    ่
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผานมา โดยการศึกษา
                                ่
        วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ผานมาการพัฒนาประเทศที่นาปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับปัจจุบน วิวฒนาการของ
                                       ั ั
สหกรณ์ในประเทศไทย ความหมายความสาคัญ และหลักการของระบบสหกรณ์ ตัวอย่างและประเภท
ของสหกรณ์ในประเทศไทย ความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและ
ประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตัวอย่างของการ
รวมกลุ่มที่ประสบความสาเร็ จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน
วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
ผลกระทบของการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย ผลดี ผลเสี ยของความ
                          ั
ร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรู ปแบบต่าง ๆ
        ส่ งผลให้นกเรี ยนมีทกษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจารณญาณ พัฒนาแนวคิด
             ั     ั                    ิ
และประสบการณ์ดานเศรษฐศาสตร์ และนาแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตและการ
          ้
ปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม
   ั

มาตรฐานที่ ส 3.1.1 – ส 3.1.4 ส 3.2.1 – ส 3.1.3 (ม.4 – ม. 6)
ส 31201 พระพุทธศาสนา จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยน
ส 32202 พระพุทธศาสนา จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยน
ส 33203 พระพุทธศาสนา จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยน
ส 30204 สั งคมชาวพุทธ จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยน
คาอธิบายรายวิชา
         วิเคราะห์พทธประวัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณ 3 ประวัติพทธสาวก สาวิกา และชาวพุทธ
               ุ                   ุ
ตัวอย่าง
         วิเคราะห์พทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคมไทยในเรื่ องไตรลักษณ์รวมทั้งมงคลชีวตใน
                ุ                            ิ
หัวข้อเลี้ยงดูบิดามารดา เลี้ยงดูบตร ภรรยาและสงเคราะห์ญาติ
                 ุ
         ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุ รักษ์ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และ
ศิลปวัฒนธรรมหน้าที่ชาวพุทธในการศึกษาพระธรรมและปฏิบติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์
                                ั
         ศึกษาพระไตรปิ ฎก ศึกษาและฝึ กปฏิบติเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวัน
                            ั
สาคัญทางพระพุทธศาสนา
         วิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่ อง อคติ 4 อธิษฐานธรรม 4
ทศพิธราชธรรม ธรรมอันเป็ นอุดมมงคล ศึกษาและฝึ กปฏิบติอานาปานสติ มรณัติสติ อุปสมานุสสติ
                              ั
และฝึ กเจริ ญปั ญญา ตามหลักอุปาทมนสิ การ
         เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศรัทธา และสานึกในคุณของ
พระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรม น้อมนาหลักธรรมมาปฏิบติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
                               ั
รวมทั้งปฏิบติหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
       ั
ส 30261 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
        ศึกษาสังคมไทยในเรื่ องโครงสร้าง ลักษณะทัวไป พัฒนาการโดยสังเขป ประวัติความ
                            ่
เป็ นมาของการศึกษา โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 และการขยายตัวทางการศึกษา
ตั้งแต่งสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบน ศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื่ องรากฐาน เอกลักษณ์ พัฒนาการและ
                  ั
แนวโน้ม ศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย
        เพื่อให้มีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม
ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย และมีส่วนร่ วมอนุรักษ์วฒนธรรมไทย
                          ั

ส30241 การเงิน การธนาคารและการคลัง จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินในเรื่ อง ความหมาย ความสาคัญ หน้าที่สถาบัน
การเงิน บทบาท หน้าที่ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ และนโยบายการเงิน
       ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังในเรื่ องความหมาย ความสาคัญ รายรับรายจ่าย
ของรัฐบาลและ นโยบายการคลัง
       ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงิน การคลัง ปัญหาและการแก้ไขปัญหา
ด้านการเงินการคลังของประเทศ
       เพื่อให้มีวามเข้าใจระบบการเงิน การธนาคาร และการคลัง เห็นแนวทางในการนา
ความรู้ไปใช้ประโยชน์

ส 30221 กฎหมายกับสั งคม จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
        ศึกษาที่มาของกฎหมาย และกฎหมายเบื้องต้นสาหรับประชาชน เพือให้มีความรู้
                                   ่
ความเข้าใจเห็นความสาคัญและอธิบายกฎหมายในฐานะเป็ นกติกาของสังคมได้ จนนามาปฏิบติตาม
                                        ั
กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ในฐานะเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
ส 40222 การปกครองท้องถิ่นไทย จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
        ศึกษาวิวฒนาการของรัฐธรรมนูญโดยสังเขป
             ั
        ศึกษาการปกครองท้องถิ่นของไทย เรื่ องความเป็ นมา หลักการิ กระบวนการ นโยบาย
และวิธีการดาเนิ นการ และข้อกาหนดในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น
        ศึกษารู ปแบบและอานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น และแนวโน้มการ
พัฒนา
การปกครองท้องถิ่นไทย
        เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการปกครองท้องถิ่น เห็นความสาคัญของการ
ปกครองส่ วนท้องถิ่น และให้ความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตระหนักในบทบาทหน้าที่
ของตน และมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข

ส 40223 การเมืองการปกครองไทย จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
        ศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยในเรื่ องพัฒนาการ และปัญหา
การปกครอง
        ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมาย
ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง
        ศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในด้านนิติบญญัติ บริ หาร ตุลาการ
                                 ั
        เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน และมีส่วนร่ วมในการ
ส่ งเสริ มระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข
                               ์

ส 40224 พัฒนาการวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง
คาอธิบายรายวิชา
       ศึกษาความเจริ ญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่มนุ ษย์นามาใช้การแข่งขัน
และการประสานประโยชน์ทางการเมือง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางความเชื่อและ
ค่านิยมและการพัฒนาคุณภาพประชากรโลก โดยเน้นปัญหาหรื อผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ
ไทย
       เพื่อให้มีความเข้าใจสภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ยอมรับในความแตกต่างทาง
สังคมและวัฒนธรรม เห็นความจาเป็ นที่จะต้องร่ วมมือกันแก้ปัญหา และเห็ นแนวโน้มของการพัฒนา
ประเทศไทยในสังคมโลก

Recomendados

รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส 21101 por
รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส 21101รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส 21101
รายวิชาสังคมศึกษาพื้นฐาน รหัสวิชา ส 21101spk906
29.5K visualizações10 slides
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2 por
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2hadradchai7515
1.9K visualizações14 slides
หลักสูตรสังคมศึกษา por
หลักสูตรสังคมศึกษาหลักสูตรสังคมศึกษา
หลักสูตรสังคมศึกษาครูต๋อง ฉึก ฉึก
24K visualizações259 slides
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง por
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางkorakate
5.1K visualizações137 slides
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม por
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมมาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมBoonlert Aroonpiboon
18.7K visualizações156 slides
หลักสูตรสังคม por
หลักสูตรสังคมหลักสูตรสังคม
หลักสูตรสังคมkorakate
7.6K visualizações236 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ม.1 ภาคเรียนที่ 1 por
ม.1 ภาคเรียนที่ 1ม.1 ภาคเรียนที่ 1
ม.1 ภาคเรียนที่ 1นายสมหมาย ฉิมมาลี
5.4K visualizações61 slides
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ por
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์Boonlert Aroonpiboon
19K visualizações108 slides
ม.2 ภาคเรียนที่ 1 por
ม.2 ภาคเรียนที่ 1ม.2 ภาคเรียนที่ 1
ม.2 ภาคเรียนที่ 1นายสมหมาย ฉิมมาลี
29.5K visualizações135 slides
กำหนดการสอนนักเรียนชั้นม.1 por
กำหนดการสอนนักเรียนชั้นม.1กำหนดการสอนนักเรียนชั้นม.1
กำหนดการสอนนักเรียนชั้นม.1krusuparat01
433 visualizações1 slide
หน้าที่พลเมือง por
หน้าที่พลเมืองหน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมืองIct Krutao
164.8K visualizações101 slides
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา por
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนาแนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนาOppo Optioniez
8.3K visualizações26 slides

Mais procurados(19)

มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ por Boonlert Aroonpiboon
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
มาตรฐานและตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Boonlert Aroonpiboon19K visualizações
กำหนดการสอนนักเรียนชั้นม.1 por krusuparat01
กำหนดการสอนนักเรียนชั้นม.1กำหนดการสอนนักเรียนชั้นม.1
กำหนดการสอนนักเรียนชั้นม.1
krusuparat01433 visualizações
หน้าที่พลเมือง por Ict Krutao
หน้าที่พลเมืองหน้าที่พลเมือง
หน้าที่พลเมือง
Ict Krutao164.8K visualizações
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา por Oppo Optioniez
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนาแนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา
แนวข้อสอบ วิชา พระพุทธศาสนา
Oppo Optioniez8.3K visualizações
ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education por Weerachat Martluplao
ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education
ปรัชญาการศึกษา Philosophy of Education
Weerachat Martluplao6.1K visualizações
กำหนดการสอนพุทธม.2 por tassanee chaicharoen
กำหนดการสอนพุทธม.2กำหนดการสอนพุทธม.2
กำหนดการสอนพุทธม.2
tassanee chaicharoen3.5K visualizações

Destaque

กรุงเทพ por
กรุงเทพกรุงเทพ
กรุงเทพkroobannakakok
13.2K visualizações16 slides
2. แนวโน้มการปกครองท้องถิ่น por
2. แนวโน้มการปกครองท้องถิ่น2. แนวโน้มการปกครองท้องถิ่น
2. แนวโน้มการปกครองท้องถิ่นkroobannakakok
15.2K visualizações15 slides
4. อบต por
4. อบต4. อบต
4. อบตkroobannakakok
13.4K visualizações10 slides
1 กำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น por
1 กำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 กำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 กำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นkroobannakakok
14.5K visualizações13 slides
3 เทศบาล por
3 เทศบาล3 เทศบาล
3 เทศบาลkroobannakakok
13.8K visualizações21 slides
การปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนา por
การปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนา
การปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนาkroobannakakok
27.3K visualizações31 slides

Destaque(7)

กรุงเทพ por kroobannakakok
กรุงเทพกรุงเทพ
กรุงเทพ
kroobannakakok13.2K visualizações
2. แนวโน้มการปกครองท้องถิ่น por kroobannakakok
2. แนวโน้มการปกครองท้องถิ่น2. แนวโน้มการปกครองท้องถิ่น
2. แนวโน้มการปกครองท้องถิ่น
kroobannakakok15.2K visualizações
4. อบต por kroobannakakok
4. อบต4. อบต
4. อบต
kroobannakakok13.4K visualizações
1 กำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น por kroobannakakok
1 กำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1 กำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1 กำเนิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
kroobannakakok14.5K visualizações
3 เทศบาล por kroobannakakok
3 เทศบาล3 เทศบาล
3 เทศบาล
kroobannakakok13.8K visualizações
การปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนา por kroobannakakok
การปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนาการปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนา
การปกครองท้องถิ่นไทยกับการพัฒนา
kroobannakakok27.3K visualizações
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6 por Pukkawin Ngamdee
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6
ข้อสอบ O-NET วิชาสังคมศึกษา ชั้น ม.6
Pukkawin Ngamdee43.6K visualizações

Similar a สังคมศึกษา ปลาย

คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา por
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาคำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชา
คำอธิบายรายวิชาและโครงสร้างรายวิชาPrincess Chulabhorn's College, Chiang Rai Thailand
2.3K visualizações1 slide
บทความวิชาการ โยนิโสมนสิการ por
บทความวิชาการ โยนิโสมนสิการบทความวิชาการ โยนิโสมนสิการ
บทความวิชาการ โยนิโสมนสิการนางจำเรียง กอมพนม
5K visualizações28 slides
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา por
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษาkorakate
1.2K visualizações132 slides
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2 por
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2hadradchai
544 visualizações14 slides
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 por
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1suchinmam
160.3K visualizações47 slides
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง por
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิงniralai
3.4K visualizações35 slides

Similar a สังคมศึกษา ปลาย(20)

มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา por korakate
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
มาตรฐานตัวชี้วัดสังคมศึกษา
korakate1.2K visualizações
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2 por hadradchai
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 213. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
13. ม.๓ เทอม ๑ สาระพื้นฐาน วิชาสังคมศึกษา๕ 2
hadradchai544 visualizações
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 por suchinmam
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
suchinmam160.3K visualizações
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง por niralai
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง
013แนวคิดการจัดการเรียนรู้ตามแนววิถีพุทธ วัดไร่ขิง
niralai3.4K visualizações
โครงสร้าง por Sumontira Niyama
โครงสร้างโครงสร้าง
โครงสร้าง
Sumontira Niyama416 visualizações
6บทที่2 por krupornpana55
6บทที่2 6บทที่2
6บทที่2
krupornpana557.4K visualizações
วัฒนธรรมไทย por Chatchdaporn Pomanee
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
Chatchdaporn Pomanee4.9K visualizações
กิจกรรม สาระสังคม por kruarada
กิจกรรม สาระสังคมกิจกรรม สาระสังคม
กิจกรรม สาระสังคม
kruarada1.1K visualizações
3หลักสูตรวิทยาศาสตร์ por nang_phy29
3หลักสูตรวิทยาศาสตร์3หลักสูตรวิทยาศาสตร์
3หลักสูตรวิทยาศาสตร์
nang_phy2917.1K visualizações
ปรัชญาพุทธศาสนา por Yota Bhikkhu
ปรัชญาพุทธศาสนาปรัชญาพุทธศาสนา
ปรัชญาพุทธศาสนา
Yota Bhikkhu333 visualizações
หลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูร por Rayoon Singchlad
หลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูรหลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูร
หลักสูตรศิลปะมัธยม อ.ระยูร
Rayoon Singchlad710 visualizações
ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2 por Sutee Tee
ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2
ต้นฉบับพัฒนา ปรับปรุง2
Sutee Tee1.4K visualizações

Mais de กลุ่มงาน วิชาการ

เกี่ยวกับ por
เกี่ยวกับเกี่ยวกับ
เกี่ยวกับกลุ่มงาน วิชาการ
246 visualizações2 slides
ติดต่อเรา por
ติดต่อเราติดต่อเรา
ติดต่อเรากลุ่มงาน วิชาการ
223 visualizações1 slide
หลักสูตร por
หลักสูตรหลักสูตร
หลักสูตรกลุ่มงาน วิชาการ
240 visualizações1 slide

Mais de กลุ่มงาน วิชาการ(20)

สังคมศึกษา ปลาย

 • 1. โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระสังคมศึกษา ชันมัธยมศึกษาตอนปลาย ้ สาระพืนฐาน ้ ส 31161 ประวัติศาสตร์ 1 หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ ส 33162 ประวัติศาสตร์ 2 หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง่ ส 31101 พระพุทธศาสนา หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ ส 31102 ศาสนา หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ ส 32181 ภูมิศาสตร์ 1 หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ ส 32182 ภูมิศาสตร์ 2 หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ ส 33121 หน้าที่พลเมือง หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ ส 33141 เศรษฐศาสตร์ หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ สาระเพิมเติม ่ ส 31201 พระพุทธศาสนา หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ ส 32202 พระพุทธศาสนา หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ ส 33203 พระพุทธศาสนา หน่วยกิต 1.0 หน่วยกิต 40 ชัวโมง ่ ส 30204 สังคมชาวพุทธ หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ ส 30261 ประวัติสงคมและวัฒนธรรมไทย หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ั ่ ส 30241 การเงิน การธนาคารและการคลัง หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ ส 30221 กฎหมายกับสังคม หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ ส 30222 การปกครองท้องถิ่นไทย หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ ส 30223 การเมืองการปกครองไทย หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่ ส 30224 พัฒนาการวิทยาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หน่วยกิต 1.5 หน่วยกิต 60 ชัวโมง ่
 • 2. ส31161 ประวัติศาสตร์ 1 จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษา อธิบาย อภิปราย เวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ที่ปรากฏในหลักฐานทาง ประวัติศาสตร์ ไทยและประวัติศาสตร์สากล ตัวอย่างเวลาและยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ของสังคม มนุษย์ที่มีปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ความสาคัญของเวลาและยุคสมัยทาง ประวัติศาสตร์ ขั้นตอนของวิธีการทางประวัติศาสตร์ คุณค่าและประโยชน์ของวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ที่มีต่อการศึกษาทางประวัติศาสตร์ การศึกษาโครงงานทางประวัติศาสตร์ ศึกษา วิเคราะห์ อธิบาย อภิปราย อารยธรรมของโลกยุคโบราณ ได้แก่ อารยธรรม ลุ่มแม่น้ าไทกรี ส-ยูเฟรตีส ไนล์ ฮวงโห สิ นธุ และอารยธรรมกรี ก-โรมัน การติดต่อระหว่างโลก ตะวันออกกับโลกตะวันตก และอิทธิ พลทางวัฒนธรรมที่มีต่อกันและกัน เหตุการณ์สาคัญต่างๆที่ ส่ งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบน เช่นระบอบฟิ วดัส การฟื้ นฟู ศิลปะวิทยาการสงคราม ั ครู เสด การสารวจทางทะเล การปฏิรูปศาสนา การปฏิวติทางวิทยาศาสตร์ การปฏิวติอุตสาหกรรม ั ั จักรวรรดินิยม ลัทธิชาตินิยมความร่ วมมือ และความขัดแย้งของมนุษยชาติในโลก สถานการณ์สาคัญ ของโลกในคริ สต์ศตวรรษที่ ๒๑ เช่น เหตุการณ์ ๑๑ กันยายน ๒๐๐๑ (Nine Eleven ) การขาดแคลน ทรัพยากร การก่อการร้าย ความขัดแย้งทางศาสนา ส่ งผลให้นกเรี ยนมีทกษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจารณญาณ พัฒนาแนวคิด ั ั ิ และประสบการณ์ดานประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์และนาแนวคิด ้ ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม ิ ั มาตรฐานที่ ส 4.1.1 – ส 4.1.2 ส 4.2.1 – ส 4.2.4 (ม.4 – ม. 6)
 • 3. ส31101 พระพุทธศาสนา จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษา อธิบาย อภิปราย ลักษณะของสังคมชมพูทวีปและคติความเชื่อทางศาสนา สมัยก่อนพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าในฐานะเป็ นมนุษย์ ผูฝึกตนได้อย่างสูงสุ ด (การตรัสรู้) การก่อตั้ง ้ พระพุทธศาสนา วิธีการสอน และการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามแนวพุทธจริ ยา พุทธประวัติดานการ ้ บริ หารและการธารงรักษาพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนามีทฤษฎีและวิธีการที่เป็ นสากลและมีขอ ้ ปฏิบติที่ยดทางสายกลาง พระพุทธศาสนาเน้นการพัฒนาศรัทธาและปัญญาที่ถูกต้อง ลักษณะ ั ึ ประชาธิ ปไตยในพระพุทธ- ศาสนา หลักการของพระพุทธศาสนากับหลักวิทยาศาสตร์ การคิดตามนัย แห่ งพระพุทธศาสนาและการคิดแบบวิทยาศาสตร์ พระพุทธศาสนาเน้นการฝึ กหัดอบรมตน การ พึ่งตนเอง และการมุ่งอิสรภาพ พระพุทธศาสนาเป็ นศาสตร์แห่ งการศึกษา พระพุทธศาสนาเน้น ความสัมพันธ์ของเหตุปัจจัยและวิธีการแก้ปัญหา พระพุทธศาสนาฝึ กตนไม่ให้ประมาท พระพุทธศาสนามุ่งประโยชน์สุขและสันติภาพแก่บุคคล สังคมและโลก พระพุทธศาสนากับปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาแบบยังยืน ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการศึกษาที่ ่ สมบูรณ์ ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับการเมือง ความสาคัญของพระพุทธศาสนากับสันติภาพ พระรัตนตรัย อริ ยสัจ 4 พุทธศาสนสุ ภาษิต พุทธสาวก พุทธสาวิกา ชาดก ชาวพุทธตัวอย่างวิธี การศึกษาและค้นคว้าพระไตรปิ ฏก และคัมภีร์ของศาสนาอื่น ๆ การสังคายนาและการเผยแผ่พระ ไตรปิ ฏก ความสาคัญและคุณค่าของพระไตรปิ ฏก ตัวอย่างผลที่เกิดจากการทาความดี ความชัว ่ โยนิ โสมนสิ การด้วยวิธีคิดแบบอริ ยสัจ เพื่อให้นกเรี ยนเป็ นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบติตามกลักธรรมของศาสนา ั ั ที่ตนนับถือ มีค่านิยมที่พงประสงค์ สามารถอยูร่วมกับผูอื่นในสังคมอย่างมีความสุ ข และนาแนวคิด ึ ่ ้ ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม ิ ั มาตรฐาน ส 1.1.1 – ส 1.1.16(ม.4 – ม. 6)
 • 4. ส31102 ศาสนา จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษา อธิบาย อภิปราย ประวัติศาสดาของศานาเช่น พระพุทธเจ้า มุฮมมัด พระเยซู ั คุณค่าและความสาคัญของค่านิ ยมและจริ ยธรรมการขจัดความขัดแย้งเพืออยูร่วมกันอย่างสันติสุข ่ ่ คุณค่าและความสาคัญของค่านิ ยมและจริ ยธรรม การขจัดความขัดแย้งเพืออยูร่วมกันอย่างสันติสุข ่ ่ พัฒนาการเรี ยนรู้ดวยวิธีคิดแบบโยนิ โสมนสิ การ ๑๐ วิธี (เน้น วิธีคิดแบบแยกแยะส่ วนประกอบ แบบ ้ สามัญญลักษณะ แบบเป็ นอยู่ในขณะปัจจุบน และแบบ วิภชชวาท ) สวดมนต์แปล และแผ่เมตตา รู้ ั ั และเข้าใจวิธีปฏิบติและประโยชน์ของการบริ หารจิตและเจริ ญปัญญา หลักธรรมสาคัญในการอยู่ ั ร่ วมกันอย่างสันติสุข สภาพปั ญหาในชุมชน และสังคม วิเคราะห์และปฏิบติตนเป็ นศาสนิกชนที่ดีต่อสาวก สมาชิกในครอบครัว และคนรอบ ั ข้าง ปฏิบติตนตามศาสนพิธีพิธีกรรมตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ แสดงตนเป็ นพุทธมามกะหรื อ แสดง ั ตนเป็ น ศาสนิกชนของศาสนาที่ตนนับถือ วิเคราะห์หลักธรรม คติธรรมที่เกี่ยวเนื่ องกับวันสาคัญ ทางศาสนา และเทศกาลที่สาคัญ ของศาสนาที่ตนนับถือ และปฏิบติตน สัมมนาและเสนอแนะแนวทาง ั ในการธารงรักษาศาสนาที่ตนนับถือ อันส่ งผลถึงการพัฒนาตน พัฒนาชาติและโลก เพื่อให้นกเรี ยนเป็ นพลเมืองที่ดี มีคุณธรรม จริ ยธรรม ปฏิบติตามกลักธรรมของศาสนา ั ั ที่ตนนับถือ มีค่านิยมที่พงประสงค์ สามารถอยูร่วมกับผูอื่นในสังคมอย่างมีความสุ ข และนาแนวคิด ึ ่ ้ ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม ิ ั มาตรฐาน ส 1.1.17 – ส 1.1.22 ส 1.2.1 –ส 1.2.5 (ม.4 – ม. 6) ส32181 ภูมิศาสตร์ 1 จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษาและใช้เครื่ องมือทางภูมิศาสตร์ ให้ขอมูลและข่าวสารภูมิลกษณ์ ภูมิอากาศและ ้ ั ภูมิภาคต่างๆทัวโลก ปัญหาทางกายภาพหรื อภัยพิบติทางธรรมชาติในประเทศไทยและภูมิภาคต่าง ๆ ่ ั ของโลก การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพ ในส่ วนต่าง ๆ ของ โลก การเกิดภูมิสังคมใหม่ของ โลก การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ซ่ ึงได้รับอิทธิ พลจากปัจจัยทางภูมิศาสตร์ ในประเทศไทยและทวีป ต่างๆ เช่น การเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลก การเปลี่ยนแปลงธรรมชาติในโลก เช่น ภาวะโลกร้อน ความแห้งแล้ง สภาพอากาศแปรปรวน ส่ งผลให้นกเรี ยนมีทกษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจารณญาณ มีความรู้ ั ั ิ เกี่ยวกับความเป็ นไปของโลกอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง พัฒนาแนวคิดและประสบการณ์ดานภูมิศาสตร์ ้ และนาแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม ิ ั มาตรฐาน ส 5.1.1 – ส 5.1.4 (ม.4 – ม. 6)
 • 5. ส32182 ภูมิศาสตร์ 2 จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษา อธิบาย อภิปราย การเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพในส่ วนต่าง ๆ ของ โลก การเกิดภูมิสงคมใหม่ ๆ ในโลกวิกฤตการณ์ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมของประเทศไทย ั ้ และโลก มาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา บทบาทขององค์การและการประสานความร่ วมมือทั้งใน ประเทศและนอกประเทศ กฎหมายสิ่ งแวดล้อม การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม การ อนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก การใช้ประโยชน์จาก สิ่ งแวดล้อมในการสร้างสรรค์วฒนธรรม อันเป็ นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นทั้งในประเทศไทยและโลก ั การแก้ปัญหาและการดาเนินชีวตตาม แนวทางการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่ งแวดล้อม เพือการพัฒนา ิ ่ ที่ยงยืน ั่ ส่ งผลให้นกเรี ยนมีทกษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจารณญาณ มีความรู้ ั ั ิ เกี่ยวกับความเป็ นไปของโลกอย่างกว้างขวาง ลึกซึ้ง พัฒนาแนวคิดและประสบการณ์ดานภูมิศาสตร์ ้ และนาแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม ิ ั มาตรฐาน ส 5.2.1 – ส 5.2.5 (ม.4 – ม. 6) ส33162 ประวัติศาสตร์ 2$ จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษา อธิบาย อภิปรายประเด็นสาคัญของประวัติศาสตร์ ไทย เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ ความเป็ นมาของชาติไทย อาณาจักรโบราณในดินแดนไทย และอิทธิพลที่มีต่อสังคมไทย ปัจจัยที่มีผล ต่อการสถาปนาอาณาจักรไทยในช่วงเวลาต่างๆ สาเหตุและ ผลของการปฏิรูป ฯลฯ บทบาทของ สถาบันพระมหากษัตริ ยในการพัฒนาชาติไทยในด้านต่างๆ เช่น การป้ องกันและรักษาเอกราชของ ์ ชาติ การสร้างสรรค์วฒนธรรมไทย อิทธิพลของวัฒนธรรมตะวันตก และตะวันออกที่มีต่อ ั สังคมไทย ผลงานของบุคคลสาคัญทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีส่วนสร้างสรรค์ วัฒนธรรมไทย และประวัติศาสตร์ไทย ปัจจัยที่ส่งเสริ มความสร้างสรรค์ภมิปัญญาไทย และวัฒนธรรมไทย ซึ่งมีผล ู ต่อสังคมไทยในยุคปัจจุบนสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการสร้างสรรค์ภมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย ั ู วิถีชีวตของคนไทยในสมัยต่างๆ การสื บทอดและเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรมไทย แนวทางการ ิ อนุ รักษ์ภมิปัญญาและวัฒนธรรมไทยและการมีส่วนร่ วมในการอนุรักษ์ วิธีการมีส่วนร่ วมอนุรักษ์ ู ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย เส้นแบ่งเวลาของประเทศไทยกับทวีปต่าง ๆ ส่ งผลให้นกเรี ยนมีทกษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจารณญาณ พัฒนาแนวคิด ั ั ิ และประสบการณ์ดานประวัติศาสตร์โดยใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์และสังคมศาสตร์และนาแนวคิด ้ ไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวตและการปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม ิ ั มาตรฐานที่ ส 4.3.1 – ส 4.3.5 (ม.4 – ม. 6)
 • 6. ส33121 หน้ าที่พลเมือง จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษา วิเคราะห์ อภิปราย อธิบายเกี่ยวกับกฎหมายเพ่งเกี่ยวกับนิติกรรมสัญญา เช่น ซื้อขาย ขายฝาก เช่าทรัพย์ เช่าซื้ อ กูยมเงิน จานา จานอง กฎหมายอาญา เช่น ความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ ้ื ความผิดเกี่ยวกับชีวตและร่ างกาย กฎหมายอื่นที่สาคัญ เช่น รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทยฉบับ ิ ปัจจุบน กฎหมายการรับราชการทหาร กฎหมายภาษีอากร กฎหมายคุมครองผูบริ โภค ข้อตกลง ั ้ ้ ระหว่างประเทศ เช่น ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ ทธิมนุษยชน กฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ โครงสร้างทางสังคม การจัดระเบียบทางสังคม สถาบันทางสังคม การขัดเกลาทางสังคม การ เปลี่ยนแปลงทางสังคม การแก้ปัญหาและแนวทางการพัฒนาทางสังคม คุณลักษณะพลเมืองดีของ ประเทศชาติ และสังคมโลก เช่น เคารพกฎหมาย และกติกาสังคม เคารพสิ ทธิ เสรี ภาพของตนเองและ บุคคลอื่น มีเหตุผล รับฟังความคิดเห็นของผูอื่น มีความรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม ชุมชน ้ ประเทศชาติและสังคม เข้าร่ วมกิจกรรมทางการเมือง การปกครอง มีส่วนร่ วมในการป้ องกัน แก้ไข ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการปกครอง สิ่ งแวดล้อม มีคุณธรรมจริ ยธรรม ใช้เป็ นตัวกาหนด ความคิด สถานการณ์สิทธิมนุ ษยชนในประเทศไทย และแนวทางพัฒนา การปรับปรุ งเปลี่ยนแปลง และอนุ รักษ์วฒนธรรมไทยและเลือกรับวัฒนธรรมสากล ั ปัญหาการเมืองที่สาคัญในประเทศ และแนวทางแก้ไข การเมืองการปกครองที่ นาไปสู่ความเข้าใจ และการประสานประโยชน์ร่วมกันระหว่างประเทศ ความสาคัญและความจาเป็ น ที่ตองธารงรักษาไว้ซ่ ึงการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข ้ ์ การมีส่วนร่ วมในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ ส่ งผลให้นกเรี ยนเป็ นพลเมืองที่ดี สามารถอยูร่วมกับผูอื่นและอยูในสังคมอย่างมี ั ่ ้ ่ ความสุ ข ยึดมันในวิถีชีวตและการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข ่ ิ ์ มีความรักท้องถิ่นและประเทศชาติ มุ่งทาประโยชน์และสร้างสิ่ งดีงามให้กบสังคม ั มาตรฐานที่ ส 2.1.1 – ส 2.1.5 ส 2.2.1 – ส 2.1.4 (ม.4 – ม. 6)
 • 7. ส33141 เศรษฐศาสตร์ จานวน 1.0 หน่ วยกิต 40 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษา อธิบาย อภิปราย วิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจของโลกในปัจจุบน ผลดีและผลเสี ย ั ของระบบเศรษฐกิจแบบต่างๆ ตลาดและประเภทของตลาด ข้อดีและข้อเสี ยของตลาดประเภทต่าง ๆ การกาหนดราคาตามอุปสงค์ และอุปทาน การกาหนดราคาในเชิงกลยุทธ์ท่มีในสังคมไทย การ ี กาหนดค่าจ้าง กฎหมายที่เกี่ยวข้องและอัตราค่าจ้างแรงงานในสังคมไทย บทบาทของรัฐในการ แทรกแซงราคา และการควบคุมราคาเพือการแจกจ่าย และจัดสรรในทางเศรษฐกิจ การประยุกต์ใช้ ่ เศรษฐกิจพอเพียงในการดาเนิ นชีวตของตนเอง และครอบครัว การประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงใน ิ ่ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม การค้าและบริ การ ปัญหาการพัฒนาประเทศที่ผานมา โดยการศึกษา ่ วิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับที่ผานมาการพัฒนาประเทศที่นาปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมฉบับปัจจุบน วิวฒนาการของ ั ั สหกรณ์ในประเทศไทย ความหมายความสาคัญ และหลักการของระบบสหกรณ์ ตัวอย่างและประเภท ของสหกรณ์ในประเทศไทย ความสาคัญของระบบสหกรณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจในชุมชนและ ประเทศ ปัญหาทางเศรษฐกิจในชุมชน แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน ตัวอย่างของการ รวมกลุ่มที่ประสบความสาเร็ จในการแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจของชุมชน วิเคราะห์บทบาทของรัฐบาลด้านนโยบายการเงิน การคลังในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ผลกระทบของการเปิ ดเสรี ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวตน์ที่มีผลต่อสังคมไทย ผลดี ผลเสี ยของความ ั ร่ วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในรู ปแบบต่าง ๆ ส่ งผลให้นกเรี ยนมีทกษะที่จาเป็ นต่อการเป็ นนักคิดอย่างมีวจารณญาณ พัฒนาแนวคิด ั ั ิ และประสบการณ์ดานเศรษฐศาสตร์ และนาแนวคิดไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตและการ ้ ปฏิบติงานได้อย่างเหมาะสม ั มาตรฐานที่ ส 3.1.1 – ส 3.1.4 ส 3.2.1 – ส 3.1.3 (ม.4 – ม. 6)
 • 8. ส 31201 พระพุทธศาสนา จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยน ส 32202 พระพุทธศาสนา จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยน ส 33203 พระพุทธศาสนา จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยน ส 30204 สั งคมชาวพุทธ จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง / ภาคเรี ยน คาอธิบายรายวิชา วิเคราะห์พทธประวัติเกี่ยวกับพระพุทธคุณ 3 ประวัติพทธสาวก สาวิกา และชาวพุทธ ุ ุ ตัวอย่าง วิเคราะห์พทธธรรมเพื่อชีวิตและสังคมไทยในเรื่ องไตรลักษณ์รวมทั้งมงคลชีวตใน ุ ิ หัวข้อเลี้ยงดูบิดามารดา เลี้ยงดูบตร ภรรยาและสงเคราะห์ญาติ ุ ศึกษาบทบาทของพระสงฆ์ในการอนุ รักษ์ธรรมชาติ สภาพแวดล้อม และ ศิลปวัฒนธรรมหน้าที่ชาวพุทธในการศึกษาพระธรรมและปฏิบติตนที่เหมาะสมต่อพระสงฆ์ ั ศึกษาพระไตรปิ ฎก ศึกษาและฝึ กปฏิบติเกี่ยวกับมารยาทชาวพุทธ ศาสนพิธีและวัน ั สาคัญทางพระพุทธศาสนา วิเคราะห์หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเรื่ อง อคติ 4 อธิษฐานธรรม 4 ทศพิธราชธรรม ธรรมอันเป็ นอุดมมงคล ศึกษาและฝึ กปฏิบติอานาปานสติ มรณัติสติ อุปสมานุสสติ ั และฝึ กเจริ ญปั ญญา ตามหลักอุปาทมนสิ การ เพื่อให้สามารถคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ศรัทธา และสานึกในคุณของ พระรัตนตรัยและหลักพุทธธรรม น้อมนาหลักธรรมมาปฏิบติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม ั รวมทั้งปฏิบติหน้าที่ชาวพุทธได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ั
 • 9. ส 30261 ประวัติสังคมและวัฒนธรรมไทย จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษาสังคมไทยในเรื่ องโครงสร้าง ลักษณะทัวไป พัฒนาการโดยสังเขป ประวัติความ ่ เป็ นมาของการศึกษา โดยเน้นการปฏิรูปการศึกษาในสมัยรัชกาลที่ 5 และการขยายตัวทางการศึกษา ตั้งแต่งสมัยรัชกาลที่ 6 จนถึงปัจจุบน ศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื่ องรากฐาน เอกลักษณ์ พัฒนาการและ ั แนวโน้ม ศึกษาอิทธิพลของพุทธศาสนาที่มีต่อสังคมและวัฒนธรรมไทย เพื่อให้มีความเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมไทย เห็นคุณค่าในมรดกทางวัฒนธรรม ภูมิใจในเอกลักษณ์ของชาติไทย และมีส่วนร่ วมอนุรักษ์วฒนธรรมไทย ั ส30241 การเงิน การธนาคารและการคลัง จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินในเรื่ อง ความหมาย ความสาคัญ หน้าที่สถาบัน การเงิน บทบาท หน้าที่ของธนาคารกลาง ธนาคารพาณิชย์ และนโยบายการเงิน ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการคลังในเรื่ องความหมาย ความสาคัญ รายรับรายจ่าย ของรัฐบาลและ นโยบายการคลัง ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายการเงิน การคลัง ปัญหาและการแก้ไขปัญหา ด้านการเงินการคลังของประเทศ เพื่อให้มีวามเข้าใจระบบการเงิน การธนาคาร และการคลัง เห็นแนวทางในการนา ความรู้ไปใช้ประโยชน์ ส 30221 กฎหมายกับสั งคม จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษาที่มาของกฎหมาย และกฎหมายเบื้องต้นสาหรับประชาชน เพือให้มีความรู้ ่ ความเข้าใจเห็นความสาคัญและอธิบายกฎหมายในฐานะเป็ นกติกาของสังคมได้ จนนามาปฏิบติตาม ั กฎหมายได้อย่างถูกต้อง ในฐานะเป็ นสมาชิกที่ดีของสังคม
 • 10. ส 40222 การปกครองท้องถิ่นไทย จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษาวิวฒนาการของรัฐธรรมนูญโดยสังเขป ั ศึกษาการปกครองท้องถิ่นของไทย เรื่ องความเป็ นมา หลักการิ กระบวนการ นโยบาย และวิธีการดาเนิ นการ และข้อกาหนดในรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับการปกครองท้องถิ่น ศึกษารู ปแบบและอานาจหน้าที่ของหน่วยการปกครองท้องถิ่น และแนวโน้มการ พัฒนา การปกครองท้องถิ่นไทย เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจระบบการปกครองท้องถิ่น เห็นความสาคัญของการ ปกครองส่ วนท้องถิ่น และให้ความร่ วมมือกับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ตระหนักในบทบาทหน้าที่ ของตน และมีส่วนร่ วมในการส่ งเสริ มระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยเ์ ป็ นประมุข ส 40223 การเมืองการปกครองไทย จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษาการปกครองระบอบประชาธิปไตยของไทยในเรื่ องพัฒนาการ และปัญหา การปกครอง ศึกษาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ กฎหมายเลือกตั้ง กฎหมายพรรคการเมือง กฎหมาย ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง ศึกษารู ปแบบการมีส่วนร่ วมของประชาชนในด้านนิติบญญัติ บริ หาร ตุลาการ ั เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักในบทบาทหน้าที่ของตน และมีส่วนร่ วมในการ ส่ งเสริ มระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย ที่มีพระมหากษัตริ ยทรงเป็ นประมุข ์ ส 40224 พัฒนาการวิทยาการวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จานวน 1.5 หน่ วยกิต 60 ชั่วโมง คาอธิบายรายวิชา ศึกษาความเจริ ญก้าวหน้าของวิทยาการและเทคโนโลยีที่มนุ ษย์นามาใช้การแข่งขัน และการประสานประโยชน์ทางการเมือง และเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ความขัดแย้งทางความเชื่อและ ค่านิยมและการพัฒนาคุณภาพประชากรโลก โดยเน้นปัญหาหรื อผลกระทบที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ไทย เพื่อให้มีความเข้าใจสภาพทางการเมืองและเศรษฐกิจ ยอมรับในความแตกต่างทาง สังคมและวัฒนธรรม เห็นความจาเป็ นที่จะต้องร่ วมมือกันแก้ปัญหา และเห็ นแนวโน้มของการพัฒนา ประเทศไทยในสังคมโลก