SlideShare uma empresa Scribd logo

Gr 8 4th aralin 3 march 25 tg

南 睿
南 睿

Araling Panlipunan K-12 Curriculum DepEd

1 de 18
Baixar para ler offline
ARALIN BLG. 3: HAKBANG TUNGO SA PAGLAYA NG
SILANGAN AT TIMOG SILANGANG ASYA
Alamin
Sa bahaging ito, lilinangin ng guro ang dating kaalaman, konsepto ,karanasan, antas ng
pag-unawa at kasanayan ng mag-aaral tungkol sa naging hakbang ng Silangan at
Timog Silangang Asya tungo sa paglaya. Pasasagutan ang mga gawain upang mataya
ang stock/background knowledge at magsilbing gabay sa susunod na gawain ng
bawat mag-aaral. Inaasahan din na magsasagawa ng oryentasyon sa mga inaasahan,
mga kraytirya kung paano sila tatayain at pagpapaunlad ng aralin sa pag-aaral ng
aralin3. Hakbang tungo sa Paglaya ng Silangan at Timog Silangang Asya. Magiging
gabay na tanong sa pagtalakay ng aralin kung paano ang paglayang ito ay humubog
sa transpormasyong naganap noong ika-16 na siglo hanggang sa kasalukuyan?
Aalamin ang mga konseptong kakailanganin upang mas maunawaan ang paksang
tatalakayin ukol sa hakbang at pamamaraang ginamit ng mga bansa sa Silangan at
Timog Silangang Asya upang lumaya sasagutan ang mga sumusunod na gawain…
GAWAIN BLG. 1: HALU-AYOS-LAYA!
Iaayos ang mga pinaghalong letra upang makabuo ng isang salita na tumutugon sa
inilalarawan ng pangungusap.
(Pwedeng maiba ang pagkakasunod-sunod basta napatunayan ng mga bata ang kanilang
kasagutan)
Mga kasagutan:
.
1. KALAYAAN
2. NASYONALISMO
3. KOMUNISMO
4. DEMOKRASYA
5. HIMAGSIKAN
6. IDEOLOHIYA
7. DIGMAANG PANDAIGDIG
8. IMPERYALISMO
9. KOLONYALISMO
10.KASUNDUAN
PAMPROSESONG TANONG
Sasagutin ang sumusunod na katanungan:
Simula ng Aralin3
33
Dahil alam na ng mga bata ang mga konseptong kakakilanganin sa
araling ito . Pasusubukang sagutan ang susunod na gawain…..Layunin
nito na malaman kung ano na ang alam ng mga bata at ano pang pang-
unawa ang kakailanganin.
1. Kung aayusin mo ang konsepto batay sa naganap na pangyayari sa
kasaysayan ng Silangan at Timog Silangang Asya paano mo ito pagsusunod-
sunurin ? Ipaliwanang ang ginawang pagkakasunod-sunod
Paliwanag:
(Pwedeng maiba ang pagkakasunod-sunod basta napatunayan ng mga bata ang
kanilang kasagutan)
Kung ating gagawing gabay ang mga naganap na pangyayari sa kasaysayan ng Timog
Silangang Asya at Silangang Asya naunang naganap ang kolonyalismo, at nang
lumawak ay naging imperyalismo,at dahil dito sumibol ang damdaming nasyonalismo
na sinundan nang historikal na kaganapan sa buong mundo ang Una at Ikalawang
Digmaang Pandaigdig na kaalinsabay ang pag-usbong ng magkatunggaling ideolohiya
na demokrasya at komunismo na naging sanhi ng pagkakahati ng ibang bansa .Upang
makamit ang kalayaan nagkaroon ng kasunduan ang magkabilang panig.
2. Bakit mahalagang maunawaan ang mga konsepto na nabanggit sa pag-aaral
sa mga pagbabagong naganap noong ika 16 na siglo hanggang sa 20 siglo
sa Silangan at Timog Silangang Asya?
Sagot:Upang madaling maiugnay ang mga pangyayari at magiging mabilis ang
pang-unawa
K
O
L
O
N
Y
A
L
I
S
M
O
I
M
P
E
R
Y
A
L
I
S
M
O
DIG
MA
ANG
PAN
DA
IG
DIG
HI
M
A
G
S
I
K
A
N
N
A
S
Y
O
N
A
L
I
S
M
O
D
E
M
O
K
R
A
S
Y
A
K
O
M
U
N
I
S
M
O
K
A
S
U
N
D
U
A
N
K
A
L
A
Y
A
A
N
Sa bahaging ito ay inaasahan na matutunan ng mga bata ang bahaging ginampanan
ng nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya tungo sa paglaya ng mga
bansa mula sa imperyalismo, epekto ng mga digmaang pandaidig sa pag-aangat ng
mga malawakang kilusang nasyonalista tungo sa paglaya at ang impluwensiya ng
iba’t ibang ideyolohiya( ideolohiya ng malayang demokrasya, sosyalismo at
komunismo) sa mga malawakang kilusang nasyonalista sa Silangan at Timog
Silangang Asya tungo sa paglaya. Maari ring balikan ang mga kasagutan at
katanungan na nabuo ng mga bata sa unang bahagi ng modyul na ito upang
malaman kung tama ang mga kasagutan
GAWAIN BLG. 2: SAAN KA PA!!! (Anticipation-Reaction Guide)
Tingnan kung gaano ang kaalaman ng mga bata sa paksang a tatalakayin
pasasagutan ang unang kolum sa pamamagitan ng pagsulat ng salitang sumasang-
ayon o SA kung ikaw ay sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon o HAS kung ikaw
ay di-sumasang-ayon.
Hayaang sagutan ng mga bata ang gawaing ito sa loob 1 hanggang 2 minuto hindi
muna itatama ang mga kasagutan pagtapos ng talakayan babalikan ang gawaing ito sa
bahaging pagnilayan at unawain
Dahil natapos na ang unang hakbang ang isusunod na gawain ay bahaging
paglinang(Process) gagabayan ang bahaging ito ng tanong na ito kung paano
ang paglayang ito ay nagdulot ng pagbabago o transpormasyon noon ika 16 na
siglo hanggang 20 siglo.
ATING LINANGIN…
GAWAIN BLG 3: SURI-TEKSTO
Sa gawaing ito ay susuriin ang bawat teksto ukol sa naging hakbang ng mga bansa sa
Silangan at Timog Silangang Asya upang makamit ang kalayaang inaaasam.gamit ang
mga pamproseong tanong
Pababasa ang bawat teksto at bubuo ng isang paghihinuha sa bawat teksto at para sa
karagdagang kaalaman basahin ang pahina 308-322 ng inyong batayang aklat,Asya
Pag-usbong ng Kabihasnan ni Mateo et.al
Bukod sa iminungkahing sagot maaaring magdagdag pa ng ibang nararapat na
kasagutan.
Pwedeng gawing indibidwal o pangkatang Gawain ang suri-teksto
Mga Posibleng Sagot
HAKBANG SA PAGLAYA NG SILANGAN AT TIMOG SILANGANG ASYA
Pangkalahatang Ideya
Paglaya ng mga bansa sa Silangang Asya
Paglaya ng China
Ang tatlong malalaking konsepto/ideya na aking makukuha mula sa teksto ay…
1. Kalayaan
2. Nasyonalismo
3. Ideolohiya at iba pa ( ang lahat ng may guhit na konsepto ay maaaring
maging sagot )
Ang aking mahihinuha ay…
Ang pananakop at paniniil ng mga bansa sa Silangan Asya at Timog Silangang
Asya ay naglunsad ng pag-usbong ng diwang makabansa bilang tugon sa pang-
aabuso ng mga kanluranin
(maaaring magbigay pa ng ibang paghihinuha pwedeng gawing indibidwal o
pangkatang gawain)
1.Anong bansa ang nanakop?
 Mga bansang Europeo
 Japan
(maaaring madagdagan ang kasagutan kung babasahin ang batayang aklat)
2. Ano-anong pamamaraan ang ginamit upang lumaya?
Nasyonalismong tradisyonal na ang layunin ay paalisin ang mga kanluranin at ang
impluwensiya nito na pinangunahan ng samahang Boxers
Nasyonalismong may impluwensiya ng kanluran na ang layunin ay maging
republika ang Tsina yakap ang ideolohiyang demokratiko na pinangunahan ni Dr
Sun Yat Sen at Chiang Kai Shek
Nasyonalismong may impluwensiya ng Komunismo na pinangunahan ni Mao
Zedong.
..
Paglaya at pagkakahati ng Korea
3.Anong ideolohiya ang mga nabanggit?
Ideolohiyang demokratiko na pinangunahan ni Dr Sun Yat Sen at Chiang Kai
Shek
Ideolohiyang Komunismo na pinangunahan ni Mao Zedong.
4. Ang aking mahihinuha ay…
Iba’t-ibang pamamaraan ang ginamit upang lumaya
Ang Tsina ay yumakap sa ideolohiyang komunismo upang lumaya
(maaari pang makabuo ng iba pang paghihinuha)
1.Anong bansa ang nanakop?
 Hapon
2. Ano-anong pamamaraan ang ginamit upang lumaya?
 Lumaban
 Nasyonalismo
3.Anong ideolohiya ang mga nabanggit?
 Komunismo na niyakap ng Hilagang Korea at sinuportahan ng Unyong
Sobyet
 demokrasya na niyakap ng Timog Korea na sinuportahan ng Amerika
4. Ang aking mahihinuha ay…
 Nahati ang Korea sa 2 na tinawag n38th parallel dahilan sa 2
ideolohiyang nag-uumpugan sa kanilang bansa
 Sa pasimula napabilis ang pagpapatalsik sa Hapon dahil sa Ikalawang
Digmaang Pandaigdig
(maaari pang makabuo ng iba pang paghihinuha)
Paglaya ng mga bansa sa Timog SilangangAsya
Paglaya ng Indonesia
Paglaya ng Vietnam
1.Anong bansa ang nanakop?
 Olandes
 Hapon
2. Ano-anong pamamaraan ang ginamit upang lumaya?
 Rebolusyon
 Nakipagkasundo sa Hapon
3.Anong ideolohiya ang mga nabanggit?
 guided democracy
 Pancasila- 5 patnubay na prinsipyo: paniniwala sa Dios,
nasyonalismo, pagkakawanggawa, katarungang panlipunan at
demokrasyang gagabayan ng karunungan.
4. Ang aking mahihinuha ay…
Upang lumaya kailangan nating ipaglaban ang ating bayan laban sa mga
mananakop
Ang lubos na kapangyarihan ay nagiging dahilan ng pang- aabuso ng isang
pinuno
(maaari pang makabuo ng iba pang paghihinuha)
1.Anong bansa ang nanakop?
Tsina, France
2. Ano-anong pamamaraan ang ginamit upang lumaya?
Pakikidigma
Pagyakap sa ideolohiyang komunismo/sosyalismo

Recomendados

Unang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigUnang digmaang pandaigdig
Unang digmaang pandaigdigKeith Lucas
 
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 Fourth Quarter ModuleJhing Pantaleon
 
ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIG
ANG IKALAWANG DIGMAANG PANDAIGDIGJenny_Valdez
 
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOAralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMO
Aralin 13 : MGA IDEOLOHIYA, COLD WAR, AT NEOKOLONYALISMOSMAP_G8Orderliness
 
Modyul 18 mga ideolohiyang laganap
Modyul 18  mga ideolohiyang laganapModyul 18  mga ideolohiyang laganap
Modyul 18 mga ideolohiyang laganap南 睿
 

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Jonathan Husain
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninMary Grace Ambrocio
 
Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdigAralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdigSMAP Honesty
 
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptxNEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptxJuliet Cabiles
 
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Jared Ram Juezan
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadgroup_4ap
 
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...Khristine Joyce Reniva
 
Kasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warKasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warmary ann feria
 
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2Laarni Cudal
 
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang AsyaMga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang AsyaBerwin Wong
 
Ang ideolohiya
Ang ideolohiyaAng ideolohiya
Ang ideolohiyaBadVibes1
 
Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang PandaigdigAng Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang PandaigdigJeanlyn Arcan
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentAng Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentOmar Al-khayyam Andes
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asyaJared Ram Juezan
 
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismocrisanta angeles
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Rhouna Vie Eviza
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninGreg Aeron Del Mundo
 

Mais procurados (20)

Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
Araling Panlipunan - Kasaysayan ng Daigdig Module 4
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdigAralin 11 unang digmaang pandaigdig
Aralin 11 unang digmaang pandaigdig
 
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptxNEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
NEOKOLONYALISMO-KAHULUGAN, ANYO, EPEKTO.pptx
 
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...Aralin 2  pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
Aralin 2 pag - usbong ng nasyonalismo at paglaya ng mga bansa sa timog at k...
 
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugadPanahon ng Pagtuklas at Pag galugad
Panahon ng Pagtuklas at Pag galugad
 
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
Q4-AP7-Week1-Kolonyalismo at Imperyalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asy...
 
Kasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold warKasaysayan at epekto ng cold war
Kasaysayan at epekto ng cold war
 
Renaissance
Renaissance Renaissance
Renaissance
 
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
Mga pamamaraang ginamit sa pagtamo ng kalayaan mula kolonyalismo2
 
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang AsyaMga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
Mga Nasyonalista sa Timog at Kanlurang Asya
 
Ang ideolohiya
Ang ideolohiyaAng ideolohiya
Ang ideolohiya
 
Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang PandaigdigAng Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
Ang Epekto ng Unang Digmaang Pandaigdig
 
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng EnlightenmentAng Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
Ang Rebolusyong Siyentipiko at ang Panahon ng Enlightenment
 
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asyaKolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog  silangang asya
Kolonyalismo at imperyalismo sa silangan at timog silangang asya
 
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismoMga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
Mga dahilan ng unang yugto ng kolonyalismo
 
Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)Asya (nasyonalismo sa asya)
Asya (nasyonalismo sa asya)
 
Rebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipanRebolusyong pangkaisipan
Rebolusyong pangkaisipan
 
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluraninIkalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
Ikalawang yugto ng imperyalismong kanluranin
 
Ang rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipikoAng rebolusyong siyentipiko
Ang rebolusyong siyentipiko
 

Semelhante a Gr 8 4th aralin 3 march 25 tg

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaJared Ram Juezan
 
Gr 8 4th aralin 2 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 2 march 25 tgGr 8 4th aralin 2 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 2 march 25 tg南 睿
 
Gr 8 q3 ( teaching guide 3)doc
Gr 8 q3 ( teaching guide 3)docGr 8 q3 ( teaching guide 3)doc
Gr 8 q3 ( teaching guide 3)doc南 睿
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleJhing Pantaleon
 
K 12 Grade8 AP LM Q4
K 12 Grade8 AP LM Q4K 12 Grade8 AP LM Q4
K 12 Grade8 AP LM Q4Noel Tan
 
AP8 - Linggo-4-5.docx
AP8 - Linggo-4-5.docxAP8 - Linggo-4-5.docx
AP8 - Linggo-4-5.docxLeaSantiago5
 
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tgGr 8 4th aralin 4 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tg南 睿
 
DLL 10-12.docx
DLL 10-12.docxDLL 10-12.docx
DLL 10-12.docxmakata07
 
Modyul 9 larawan ng nasyonalismong asyano
Modyul 9  larawan ng nasyonalismong asyanoModyul 9  larawan ng nasyonalismong asyano
Modyul 9 larawan ng nasyonalismong asyano南 睿
 
Araling Asyano Learning Module - Fourth Quarter
Araling Asyano Learning Module - Fourth QuarterAraling Asyano Learning Module - Fourth Quarter
Araling Asyano Learning Module - Fourth Quarter南 睿
 
Ang Kahulugan ng Ideolohiya (Repaired).docx
Ang Kahulugan ng Ideolohiya (Repaired).docxAng Kahulugan ng Ideolohiya (Repaired).docx
Ang Kahulugan ng Ideolohiya (Repaired).docxJackeline Abinales
 
Ap gr. 8 q4 ( module 4) - grade 8 learning modules
Ap gr. 8 q4 ( module 4) - grade 8 learning modulesAp gr. 8 q4 ( module 4) - grade 8 learning modules
Ap gr. 8 q4 ( module 4) - grade 8 learning modulesApHUB2013
 
3rdQWeek1DLL.docx
3rdQWeek1DLL.docx3rdQWeek1DLL.docx
3rdQWeek1DLL.docxeresavenzon
 
lesson plan aralin 12-f.docx
lesson plan aralin 12-f.docxlesson plan aralin 12-f.docx
lesson plan aralin 12-f.docxRamosanavanesa
 

Semelhante a Gr 8 4th aralin 3 march 25 tg (20)

Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang AsyaKolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
Kolonyalismo at Imperyalismo sa Timog at Kanlurang Asya
 
Gr 8 4th aralin 2 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 2 march 25 tgGr 8 4th aralin 2 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 2 march 25 tg
 
Gr 8 4th aralin 3
Gr 8 4th aralin 3 Gr 8 4th aralin 3
Gr 8 4th aralin 3
 
Gr 8 q3 ( teaching guide 3)doc
Gr 8 q3 ( teaching guide 3)docGr 8 q3 ( teaching guide 3)doc
Gr 8 q3 ( teaching guide 3)doc
 
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter ModuleAraling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
Araling Panlipunan Grade 8 - Third Quarter Module
 
K 12 Grade8 AP LM Q4
K 12 Grade8 AP LM Q4K 12 Grade8 AP LM Q4
K 12 Grade8 AP LM Q4
 
AP8 - Linggo-4-5.docx
AP8 - Linggo-4-5.docxAP8 - Linggo-4-5.docx
AP8 - Linggo-4-5.docx
 
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tgGr 8 4th aralin 4 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 4 march 25 tg
 
las 11.docx
las 11.docxlas 11.docx
las 11.docx
 
Gr 8 4th aralin 4
Gr 8 4th aralin 4 Gr 8 4th aralin 4
Gr 8 4th aralin 4
 
DLL 10-12.docx
DLL 10-12.docxDLL 10-12.docx
DLL 10-12.docx
 
Modyul 9 larawan ng nasyonalismong asyano
Modyul 9  larawan ng nasyonalismong asyanoModyul 9  larawan ng nasyonalismong asyano
Modyul 9 larawan ng nasyonalismong asyano
 
Araling Asyano Learning Module - Fourth Quarter
Araling Asyano Learning Module - Fourth QuarterAraling Asyano Learning Module - Fourth Quarter
Araling Asyano Learning Module - Fourth Quarter
 
Ang Kahulugan ng Ideolohiya (Repaired).docx
Ang Kahulugan ng Ideolohiya (Repaired).docxAng Kahulugan ng Ideolohiya (Repaired).docx
Ang Kahulugan ng Ideolohiya (Repaired).docx
 
Module 1.docx
Module 1.docxModule 1.docx
Module 1.docx
 
Ap gr. 8 q4 ( module 4) - grade 8 learning modules
Ap gr. 8 q4 ( module 4) - grade 8 learning modulesAp gr. 8 q4 ( module 4) - grade 8 learning modules
Ap gr. 8 q4 ( module 4) - grade 8 learning modules
 
DLL 1-3.docx
DLL 1-3.docxDLL 1-3.docx
DLL 1-3.docx
 
3rdQWeek1DLL.docx
3rdQWeek1DLL.docx3rdQWeek1DLL.docx
3rdQWeek1DLL.docx
 
1st cot (ap 8, 4th quarter).docx
1st cot (ap 8, 4th quarter).docx1st cot (ap 8, 4th quarter).docx
1st cot (ap 8, 4th quarter).docx
 
lesson plan aralin 12-f.docx
lesson plan aralin 12-f.docxlesson plan aralin 12-f.docx
lesson plan aralin 12-f.docx
 

Mais de 南 睿

Paggamit ng mga primaryang sanggunian
Paggamit ng mga primaryang sanggunianPaggamit ng mga primaryang sanggunian
Paggamit ng mga primaryang sanggunian南 睿
 
AP curriculum guide (as of may 2011)
AP curriculum guide (as of may 2011)AP curriculum guide (as of may 2011)
AP curriculum guide (as of may 2011)南 睿
 
AP curriculum guide (as of may 2016)
AP curriculum guide (as of may 2016)AP curriculum guide (as of may 2016)
AP curriculum guide (as of may 2016)南 睿
 
AP curriculum guide (as of december 2013)
AP curriculum guide (as of december 2013)AP curriculum guide (as of december 2013)
AP curriculum guide (as of december 2013)南 睿
 
AP curriculum guide (as of january 2012)
AP curriculum guide (as of january 2012)AP curriculum guide (as of january 2012)
AP curriculum guide (as of january 2012)南 睿
 
K to 12 toolkit 2012
K to 12 toolkit 2012K to 12 toolkit 2012
K to 12 toolkit 2012南 睿
 
Disaster risk reduction resource manual
Disaster risk reduction resource manualDisaster risk reduction resource manual
Disaster risk reduction resource manual南 睿
 
Gr 8 q1( teaching guide 1 part 2)
Gr 8 q1( teaching guide 1 part 2)Gr 8 q1( teaching guide 1 part 2)
Gr 8 q1( teaching guide 1 part 2)南 睿
 
Gr 8 q1 (teaching guide1 part 1)
Gr 8 q1 (teaching guide1 part 1)Gr 8 q1 (teaching guide1 part 1)
Gr 8 q1 (teaching guide1 part 1)南 睿
 
Gr 8 4th intro march 25 tg
Gr 8 4th intro march 25 tgGr 8 4th intro march 25 tg
Gr 8 4th intro march 25 tg南 睿
 
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tgGr 8 4th aralin 1 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tg南 睿
 
Gr 8 q2 ( teaching gude 2)
Gr 8 q2 ( teaching gude 2)Gr 8 q2 ( teaching gude 2)
Gr 8 q2 ( teaching gude 2)南 睿
 
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third QuarterAraling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter南 睿
 
Araling Asyano Learning Module - Second Quarter
Araling Asyano Learning Module - Second QuarterAraling Asyano Learning Module - Second Quarter
Araling Asyano Learning Module - Second Quarter南 睿
 
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First QuarterAraling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First Quarter南 睿
 
Modyul 24 karapatang pantao
Modyul 24  karapatang pantaoModyul 24  karapatang pantao
Modyul 24 karapatang pantao南 睿
 
Modyul 23 pag-unlad ng teknolohiya
Modyul 23  pag-unlad ng teknolohiyaModyul 23  pag-unlad ng teknolohiya
Modyul 23 pag-unlad ng teknolohiya南 睿
 
Modyul 22 populasyo
Modyul 22  populasyoModyul 22  populasyo
Modyul 22 populasyo南 睿
 
Modyul 21 ang paligsahan sa armas
Modyul 21 ang paligsahan sa armasModyul 21 ang paligsahan sa armas
Modyul 21 ang paligsahan sa armas南 睿
 
Modyul 20 neo-kolonyalismo
Modyul 20  neo-kolonyalismoModyul 20  neo-kolonyalismo
Modyul 20 neo-kolonyalismo南 睿
 

Mais de 南 睿 (20)

Paggamit ng mga primaryang sanggunian
Paggamit ng mga primaryang sanggunianPaggamit ng mga primaryang sanggunian
Paggamit ng mga primaryang sanggunian
 
AP curriculum guide (as of may 2011)
AP curriculum guide (as of may 2011)AP curriculum guide (as of may 2011)
AP curriculum guide (as of may 2011)
 
AP curriculum guide (as of may 2016)
AP curriculum guide (as of may 2016)AP curriculum guide (as of may 2016)
AP curriculum guide (as of may 2016)
 
AP curriculum guide (as of december 2013)
AP curriculum guide (as of december 2013)AP curriculum guide (as of december 2013)
AP curriculum guide (as of december 2013)
 
AP curriculum guide (as of january 2012)
AP curriculum guide (as of january 2012)AP curriculum guide (as of january 2012)
AP curriculum guide (as of january 2012)
 
K to 12 toolkit 2012
K to 12 toolkit 2012K to 12 toolkit 2012
K to 12 toolkit 2012
 
Disaster risk reduction resource manual
Disaster risk reduction resource manualDisaster risk reduction resource manual
Disaster risk reduction resource manual
 
Gr 8 q1( teaching guide 1 part 2)
Gr 8 q1( teaching guide 1 part 2)Gr 8 q1( teaching guide 1 part 2)
Gr 8 q1( teaching guide 1 part 2)
 
Gr 8 q1 (teaching guide1 part 1)
Gr 8 q1 (teaching guide1 part 1)Gr 8 q1 (teaching guide1 part 1)
Gr 8 q1 (teaching guide1 part 1)
 
Gr 8 4th intro march 25 tg
Gr 8 4th intro march 25 tgGr 8 4th intro march 25 tg
Gr 8 4th intro march 25 tg
 
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tgGr 8 4th aralin 1 march 25 tg
Gr 8 4th aralin 1 march 25 tg
 
Gr 8 q2 ( teaching gude 2)
Gr 8 q2 ( teaching gude 2)Gr 8 q2 ( teaching gude 2)
Gr 8 q2 ( teaching gude 2)
 
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third QuarterAraling Asyano Learning Module - Third Quarter
Araling Asyano Learning Module - Third Quarter
 
Araling Asyano Learning Module - Second Quarter
Araling Asyano Learning Module - Second QuarterAraling Asyano Learning Module - Second Quarter
Araling Asyano Learning Module - Second Quarter
 
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First QuarterAraling Asyano Learning Module - First Quarter
Araling Asyano Learning Module - First Quarter
 
Modyul 24 karapatang pantao
Modyul 24  karapatang pantaoModyul 24  karapatang pantao
Modyul 24 karapatang pantao
 
Modyul 23 pag-unlad ng teknolohiya
Modyul 23  pag-unlad ng teknolohiyaModyul 23  pag-unlad ng teknolohiya
Modyul 23 pag-unlad ng teknolohiya
 
Modyul 22 populasyo
Modyul 22  populasyoModyul 22  populasyo
Modyul 22 populasyo
 
Modyul 21 ang paligsahan sa armas
Modyul 21 ang paligsahan sa armasModyul 21 ang paligsahan sa armas
Modyul 21 ang paligsahan sa armas
 
Modyul 20 neo-kolonyalismo
Modyul 20  neo-kolonyalismoModyul 20  neo-kolonyalismo
Modyul 20 neo-kolonyalismo
 

Último

ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxRochelMarin1
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosBabyJaneFajilan
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxeldredlastima
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3GabrielleEllis4
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptxArianeGraceLopez1
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxEllaBrita3
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinMarcChristianNicolas
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxcarlo842542
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptxAnaBeatriceAblay2
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanKennethColorado
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautistatchrchrd
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxGENIVACANDA2
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmRoxanneMarieCIsaac
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxdgcristobal02
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGKlarisReyes1
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxGabrielleEllis4
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaMariaTeresaMAlba
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxKyshiaSoriano
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bZyreneYvonneSumalino
 

Último (20)

ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptxARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
ARALING PANLIPUNAN 10 DISKRIMINASYON SA KABABAIHAN AT LGBTQ+.pptx
 
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados UnidosPAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
PAgsandal sa Ekonomiya ng Estados Unidos
 
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptxPanahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
Panahon ng Ikatlong Republika ng Pilipinas.pptx
 
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
Paggalang sa Buhay ESP 10.pptx QUARTER 3
 
3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx3American and japanese period 21st century .pptx
3American and japanese period 21st century .pptx
 
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o SanaysaypptxFILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
FILIPINO 3 Q3W3 DAY 1. Pagbibigay ng Paksa sa Kuwento o Sanaysaypptx
 
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalinmga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
mga katangian na dapat taglayin ng tagapagsalin
 
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptxNatutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
Natutukoy ang Pinagmulan ng Salita (Etimolohiya).pptx
 
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
3 Pamamahala ng Royal Council of the Indies.pptx
 
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipanTulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
Tulang Panudyo, Tugmang de gulong, bugtong at palaisipan
 
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard BautistaFilipino Literacy 101 by Richard Bautista
Filipino Literacy 101 by Richard Bautista
 
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docxAralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
AralPan-JHS-and-Peace-Educ-for-Catch-up-Fridays.docx
 
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bmbase militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
base militar.pptx lahat ng tungkol sa bm
 
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptxArkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
Arkitekto ng kasaysayan Desmond Tutu.pptx
 
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTINGFILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
FILIPINO 8 QUARTER 3 WEEK-2 MEDIA BROADCASTING
 
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptxL2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
L2. ESP 10 Ang Pag-unawa sa Pagmamahal ng Diyos.pptx
 
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdfAP6-Q3-MODYUL3.pdf
AP6-Q3-MODYUL3.pdf
 
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salitaGrade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
Grade 9- Etimolohiya at pinagmulan ng mga salita
 
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptxCatch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
Catch Up Friday-FILIPINO week two Quarter three.pptx
 
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA bPOETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
POETIKA POLITIKA NI BIENVINIDO LUMBERA b
 

Gr 8 4th aralin 3 march 25 tg

 • 1. ARALIN BLG. 3: HAKBANG TUNGO SA PAGLAYA NG SILANGAN AT TIMOG SILANGANG ASYA Alamin Sa bahaging ito, lilinangin ng guro ang dating kaalaman, konsepto ,karanasan, antas ng pag-unawa at kasanayan ng mag-aaral tungkol sa naging hakbang ng Silangan at Timog Silangang Asya tungo sa paglaya. Pasasagutan ang mga gawain upang mataya ang stock/background knowledge at magsilbing gabay sa susunod na gawain ng bawat mag-aaral. Inaasahan din na magsasagawa ng oryentasyon sa mga inaasahan, mga kraytirya kung paano sila tatayain at pagpapaunlad ng aralin sa pag-aaral ng aralin3. Hakbang tungo sa Paglaya ng Silangan at Timog Silangang Asya. Magiging gabay na tanong sa pagtalakay ng aralin kung paano ang paglayang ito ay humubog sa transpormasyong naganap noong ika-16 na siglo hanggang sa kasalukuyan? Aalamin ang mga konseptong kakailanganin upang mas maunawaan ang paksang tatalakayin ukol sa hakbang at pamamaraang ginamit ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya upang lumaya sasagutan ang mga sumusunod na gawain… GAWAIN BLG. 1: HALU-AYOS-LAYA! Iaayos ang mga pinaghalong letra upang makabuo ng isang salita na tumutugon sa inilalarawan ng pangungusap. (Pwedeng maiba ang pagkakasunod-sunod basta napatunayan ng mga bata ang kanilang kasagutan) Mga kasagutan: . 1. KALAYAAN 2. NASYONALISMO 3. KOMUNISMO 4. DEMOKRASYA 5. HIMAGSIKAN 6. IDEOLOHIYA 7. DIGMAANG PANDAIGDIG 8. IMPERYALISMO 9. KOLONYALISMO 10.KASUNDUAN PAMPROSESONG TANONG Sasagutin ang sumusunod na katanungan: Simula ng Aralin3 33
 • 2. Dahil alam na ng mga bata ang mga konseptong kakakilanganin sa araling ito . Pasusubukang sagutan ang susunod na gawain…..Layunin nito na malaman kung ano na ang alam ng mga bata at ano pang pang- unawa ang kakailanganin. 1. Kung aayusin mo ang konsepto batay sa naganap na pangyayari sa kasaysayan ng Silangan at Timog Silangang Asya paano mo ito pagsusunod- sunurin ? Ipaliwanang ang ginawang pagkakasunod-sunod Paliwanag: (Pwedeng maiba ang pagkakasunod-sunod basta napatunayan ng mga bata ang kanilang kasagutan) Kung ating gagawing gabay ang mga naganap na pangyayari sa kasaysayan ng Timog Silangang Asya at Silangang Asya naunang naganap ang kolonyalismo, at nang lumawak ay naging imperyalismo,at dahil dito sumibol ang damdaming nasyonalismo na sinundan nang historikal na kaganapan sa buong mundo ang Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig na kaalinsabay ang pag-usbong ng magkatunggaling ideolohiya na demokrasya at komunismo na naging sanhi ng pagkakahati ng ibang bansa .Upang makamit ang kalayaan nagkaroon ng kasunduan ang magkabilang panig. 2. Bakit mahalagang maunawaan ang mga konsepto na nabanggit sa pag-aaral sa mga pagbabagong naganap noong ika 16 na siglo hanggang sa 20 siglo sa Silangan at Timog Silangang Asya? Sagot:Upang madaling maiugnay ang mga pangyayari at magiging mabilis ang pang-unawa K O L O N Y A L I S M O I M P E R Y A L I S M O DIG MA ANG PAN DA IG DIG HI M A G S I K A N N A S Y O N A L I S M O D E M O K R A S Y A K O M U N I S M O K A S U N D U A N K A L A Y A A N
 • 3. Sa bahaging ito ay inaasahan na matutunan ng mga bata ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismo, epekto ng mga digmaang pandaidig sa pag-aangat ng mga malawakang kilusang nasyonalista tungo sa paglaya at ang impluwensiya ng iba’t ibang ideyolohiya( ideolohiya ng malayang demokrasya, sosyalismo at komunismo) sa mga malawakang kilusang nasyonalista sa Silangan at Timog Silangang Asya tungo sa paglaya. Maari ring balikan ang mga kasagutan at katanungan na nabuo ng mga bata sa unang bahagi ng modyul na ito upang malaman kung tama ang mga kasagutan GAWAIN BLG. 2: SAAN KA PA!!! (Anticipation-Reaction Guide) Tingnan kung gaano ang kaalaman ng mga bata sa paksang a tatalakayin pasasagutan ang unang kolum sa pamamagitan ng pagsulat ng salitang sumasang- ayon o SA kung ikaw ay sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon o HAS kung ikaw ay di-sumasang-ayon. Hayaang sagutan ng mga bata ang gawaing ito sa loob 1 hanggang 2 minuto hindi muna itatama ang mga kasagutan pagtapos ng talakayan babalikan ang gawaing ito sa bahaging pagnilayan at unawain Dahil natapos na ang unang hakbang ang isusunod na gawain ay bahaging paglinang(Process) gagabayan ang bahaging ito ng tanong na ito kung paano ang paglayang ito ay nagdulot ng pagbabago o transpormasyon noon ika 16 na siglo hanggang 20 siglo. ATING LINANGIN… GAWAIN BLG 3: SURI-TEKSTO Sa gawaing ito ay susuriin ang bawat teksto ukol sa naging hakbang ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya upang makamit ang kalayaang inaaasam.gamit ang mga pamproseong tanong
 • 4. Pababasa ang bawat teksto at bubuo ng isang paghihinuha sa bawat teksto at para sa karagdagang kaalaman basahin ang pahina 308-322 ng inyong batayang aklat,Asya Pag-usbong ng Kabihasnan ni Mateo et.al Bukod sa iminungkahing sagot maaaring magdagdag pa ng ibang nararapat na kasagutan. Pwedeng gawing indibidwal o pangkatang Gawain ang suri-teksto Mga Posibleng Sagot HAKBANG SA PAGLAYA NG SILANGAN AT TIMOG SILANGANG ASYA Pangkalahatang Ideya Paglaya ng mga bansa sa Silangang Asya Paglaya ng China Ang tatlong malalaking konsepto/ideya na aking makukuha mula sa teksto ay… 1. Kalayaan 2. Nasyonalismo 3. Ideolohiya at iba pa ( ang lahat ng may guhit na konsepto ay maaaring maging sagot ) Ang aking mahihinuha ay… Ang pananakop at paniniil ng mga bansa sa Silangan Asya at Timog Silangang Asya ay naglunsad ng pag-usbong ng diwang makabansa bilang tugon sa pang- aabuso ng mga kanluranin (maaaring magbigay pa ng ibang paghihinuha pwedeng gawing indibidwal o pangkatang gawain) 1.Anong bansa ang nanakop?  Mga bansang Europeo  Japan (maaaring madagdagan ang kasagutan kung babasahin ang batayang aklat) 2. Ano-anong pamamaraan ang ginamit upang lumaya? Nasyonalismong tradisyonal na ang layunin ay paalisin ang mga kanluranin at ang impluwensiya nito na pinangunahan ng samahang Boxers Nasyonalismong may impluwensiya ng kanluran na ang layunin ay maging republika ang Tsina yakap ang ideolohiyang demokratiko na pinangunahan ni Dr Sun Yat Sen at Chiang Kai Shek Nasyonalismong may impluwensiya ng Komunismo na pinangunahan ni Mao Zedong.
 • 5. .. Paglaya at pagkakahati ng Korea 3.Anong ideolohiya ang mga nabanggit? Ideolohiyang demokratiko na pinangunahan ni Dr Sun Yat Sen at Chiang Kai Shek Ideolohiyang Komunismo na pinangunahan ni Mao Zedong. 4. Ang aking mahihinuha ay… Iba’t-ibang pamamaraan ang ginamit upang lumaya Ang Tsina ay yumakap sa ideolohiyang komunismo upang lumaya (maaari pang makabuo ng iba pang paghihinuha) 1.Anong bansa ang nanakop?  Hapon 2. Ano-anong pamamaraan ang ginamit upang lumaya?  Lumaban  Nasyonalismo 3.Anong ideolohiya ang mga nabanggit?  Komunismo na niyakap ng Hilagang Korea at sinuportahan ng Unyong Sobyet  demokrasya na niyakap ng Timog Korea na sinuportahan ng Amerika 4. Ang aking mahihinuha ay…  Nahati ang Korea sa 2 na tinawag n38th parallel dahilan sa 2 ideolohiyang nag-uumpugan sa kanilang bansa  Sa pasimula napabilis ang pagpapatalsik sa Hapon dahil sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig (maaari pang makabuo ng iba pang paghihinuha)
 • 6. Paglaya ng mga bansa sa Timog SilangangAsya Paglaya ng Indonesia Paglaya ng Vietnam 1.Anong bansa ang nanakop?  Olandes  Hapon 2. Ano-anong pamamaraan ang ginamit upang lumaya?  Rebolusyon  Nakipagkasundo sa Hapon 3.Anong ideolohiya ang mga nabanggit?  guided democracy  Pancasila- 5 patnubay na prinsipyo: paniniwala sa Dios, nasyonalismo, pagkakawanggawa, katarungang panlipunan at demokrasyang gagabayan ng karunungan. 4. Ang aking mahihinuha ay… Upang lumaya kailangan nating ipaglaban ang ating bayan laban sa mga mananakop Ang lubos na kapangyarihan ay nagiging dahilan ng pang- aabuso ng isang pinuno (maaari pang makabuo ng iba pang paghihinuha) 1.Anong bansa ang nanakop? Tsina, France 2. Ano-anong pamamaraan ang ginamit upang lumaya? Pakikidigma Pagyakap sa ideolohiyang komunismo/sosyalismo
 • 7. Paglaya ng Burma (Myanmar) 3.Anong ideolohiya ang mga nabanggit? Komunismo/sosyalismo Demokratiko 4. Ang aking mahihinuha ay… Maaaring manalo sa isang digmaan ang isang maliit na bansa laban sa makapangyarihang bansa basta tulong-tulong at nagkakaisa. Hindi lahat ng bansang lumaya ay yumakap sa ideolohiyang demokratiko (maaari pang makabuo ng iba pang paghihinuha) 1.Anong bansa ang nanakop? India, Inglatera, Tsina,Hapon, 2. Ano-anong pamamaraan ang ginamit upang lumaya? Pagyakap sa ideolohiyang sosyalismo Pagtatag ng ibat ibang kilusan Pakikipagkasundo 3.Anong ideolohiya ang mga nabanggit? Sosyalismo Demokratiko 4. Ang aking mahihinuha ay… Maging matalino sa pakikipagkasundo sa ibang bansa siguraduhing ang interes ng ating bansa ay naiingatan Kailangan ang pagkakaisang pagpupunyagi upang makamtan ang kalayaan (maaari pang makabuo ng iba pang paghihinuha)
 • 8. Paglaya ng Pilipinas GAWAIN BLG.4: BUO-LAYA Upang magkaroon ng buong pananaw sa paglaya ng mga bansa .Ipabubuo ang talahanayan at ihahambing ang bawat datos na makakalap Bansa sa Silangan Asya (na nasateksto) Mga Bansang Nanakop Araw ng Paglaya/ Pam- bansang araw Namuno Pamamaraang ginamit sa Paglaya Ideolihiyang Niyakap China Mga bansang Europeo October 01,1949 Mao Zedong Pagbuo ng kilusan na may nasyonalismong Tradisyonal,nasyonali Komunismo 1.Anong bansa ang nanakop? Spain America Japan 2. Ano-anong pamamaraan ang ginamit upang lumaya? Pagtatag ng Kilusang Propaganda Katipunan Himagsikan Paghingi ng kalayaan 3.Anong ideolohiya ang mga nabanggit? Demokrasya 4. Ang aking mahihinuha ay… Ang tunay na nagmamahal sa bayan ay lumalaban para sa kalayaan Ang kalayaang hiningi ay nakabatay sa interes ng bansang nananakop (maaari pang makabuo ng iba pang paghihinuha)
 • 9. Japan Sun Yat Sen Chiang Kai Shek smong may impluwensiya ng kanluranin, nasyonalismong may ideolohiyang komunismo Korea Hapon North Korea Sept. 9 1948 South Korea Aug.15, 1948 Kim Il- sung, Syngman Rhee Demonstrasyon Pakikidigma Komunismo Demokrasya Bansa sa Timog Silangan Asya (na nasateksto) Mga Bansang Nanakop Araw ng Paglaya Namuno Pamamaraang ginamit sa Paglaya Ideolihiyang Niyakap Indonesia Olanda/ Netherland Hapon Agosto 17,1945 Achmed Sukarno Rebolusyon Pakikipagkasundo sa Hapon Guided Democracy/ Pancasila Myanmar India, Inglatera, Tsina, Hapon Setyembre 02,1945 Hulyo 02, 1976 Aung San U Nu Heneral Ne Win Pagyakap sa ideolohiyang sosyalismo Pagtatag ng ibat ibang kilusan Pakikipagkasundo Sosyalismo Vietnam Tsina, France Enero 04, 1948 HoChi Minh Pakikidigma Pagyakap sa ideolohiyang komunismo/ sosyalismo Sosyalismo/ Komunismo demokrasya Philippines Spain America Japan June 12, 1898 Emilio Aguinaldo Pagtatag ng Kilusang Propaganda Katipunan Himagsikan Paghingi demokrasya
 • 10. PAMPROSESONG TANONG 1. Paano ipinakita ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya ang pagmamahal sa bayan? Magbigay ng patunay sa inyong mga sagot  Posibleng sagot Pinakita nila ito sa pamamagitan ng pagtatanggol sa kalayaan ng kanilang mga bansa kahit buhay pa nila ang ibuwis. Sa Vietnam lumaban sila nang matagal na panahon kahit malakas na bansa ang kanilang nakatunggali pinilit na mapag-isa ang kanilang bansa wag lang mahati hanggang sa makamit nila ang kanilang kalayaan.Sa Tsina ay nagpatuloy na lumaban upang makamit nila ang kalayaan may 3 uri ng nasyonalismong umiral Nasyonalismong tradisyonal na ang layunin ay paalisin ang mga Kanluranin at ang impluwensiya nito na pinangunahan ng samahang Boxers.Nasyonalismong may impluwensiya ng kanluran na ang layunin ay maging republika ang Tsina yakap ang ideolohiyang demokratiko na pinangunahan ni Dr Sun Yat Sen at Chiang Kai Shek . Nasyonalismong may impluwensiya ng Komunismo na pinangunahan ni Mao Zedong. 2. Paano hinubog ng ideolohiya ang paglaya ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya? Magbigay ng patunay sa inyong mga sagot  Posibleng sagot May iba’t-ibang ideolohiya at paniniwala ang niyakap ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya, may naniwala na ang kasagutan sa minimithing kalayaan ay ang ideolohiyang komunismo, ang iba ay naniwala sa ideolihiya ng demokrasya, totalitaryanismo at awtokrasya na ang mga ideolohiyang ito ay nagdulot ng transpormasyon sa mga bansa Silangan at Timog Silangang Asya. Halimbawa ang Tsina, Vietnam, Burma ay yumakap sa ideolohiyang komunismo upang makamit ang kalayaan 3. Paano nakaapekto ang Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig sa paglaya ng mga bansa sa Silangan at Timog Silangang Asya?  Posibleng sagot Ang Una at Ikalawang Digmaang Pandaigdig ay nakaapekto upang makamit ang kalayaan dahil sa Unang Digmaang Pandaigdig nagbago ang balance of power nakilala ang Japan dahil pinalakas nito ang kanyang hukbong military,
 • 11. isinulong rin nito pagkatapos ng digmaan ang racial equality o pantay na pagtingin sa lahi na di pinansin ng mga kanluranin .Dahil naman sa Ikalawang Digmaang Pandaigdig lumakas ang nasyonalismo sa Timog Silangang Asya napabilis ang paglaya kaya maraming mga bansa sa Timog Silangang Asya ang lumaya pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig Ngayong natapos nang pasagutan ang talahanayan at naiwasto Dahil may sapat nang kaalaman at pag-unawa ukol sa bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa Silangan at Timog- Silangang Asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismo, epekto ng mga digmaang pandaidig sa pag- aangat ng mga malawakang kilusang nasyonalista tungo sa paglaya at ang impluwensiya ng iba’t ibang ideyolohiya( ideolohiya ng malayang demokrasya, sosyalismo at komunismo) sa mga malawakang kilusang nasyonalista sa Silangan at Timog Silangang Asya tungo sa paglaya. Maaring balikan ang mga kasagutan na ginawa sa unang bahagi ng modyul na ito upang malaman kung tama ito. . Maaari nang tumungo sa susunod na bahagi ng modyul na ito upang mapalalim at mapalawak pa ang pag-unawa ukol sa paksang tinatalakay. PAGNINILAY AT UNAWAIN…. Sa bahaging ito pagtitibayin ang mga nabuong pag-unawa ukol sa paksa. Inaasahan din na sa bahaging ito ay kritikal na masusuri ang bahaging ginampanan ng nasyonalismo sa Silangan at Timog Silangang Asya tungo sa paglaya ng mga bansa mula sa imperyalismo, epekto ng mga digmaang pandaidig sa pag-aangat ng mga malawakang kilusang nasyonalista tungo sa paglaya at ang impluwensiya ng iba’t ibang ideyolohiya( ideolohiya ng malayang demokrasya, sosyalismo at komunismo) sa mga malawakang kilusang nasyonalista sa Silangan at Timog -Silangang Asya tungo sa paglaya.
 • 12. GAWAIN BLG. 7: SAAN KA PA!!! (Anticipation-Reaction Guide) Tingnan kung gaano na ang kaalaman sa paksang tinalakay sagutan ang unang kolum sa pamamagitan ng pagsulat ng salitang sumasang-ayon kung sumasang-ayon at hindi sumasang-ayon kung di-sumasang-ayon at ipapaliwanag ang mga ksagutan. Inaasahang Sagot 1. Hindi sang-ayon o HSA dahil hindi lahat ng bansang naghangad ng kalayaan ay yumakap sa ideolohiyang demokrasya may yumakap din sa ideolohiyang komunismo, totalitaryanismo atbp. 2. Sang-ayon o SA dahil ang ideolohiyang kanluranin na nagtatag ng pamahalaang konstitusyong hinaluan ng trasdisyon ay isinulong ni Sun Yat Sen na ang dala-dalang ideolohiya ay ideolohiyang demokrasya 3. Hindi sang-ayon o HAS dahil ang pagpapalakas ng hukbong –militar ng Hapon na ginamit sa pananakop ay isang agresibong nasyonalismo hindi depensibo 4. Sang- ayon o SA dahil gumamit ng iba’t-ibang pamamaraan ang mga taga Timog Silangang Asya sa paglaya kagaya ng mapayapang pamamaraan at marahas na pamamaraan, may yumakap din sa iba’t-ibang ideolohiya 5. Sang-ayon o SA dahil ang mga nabanggit ay pamamaraan upang makamit ang kalayaan 6. Sang-ayon o SAdahil ang kilusang propaganda ay isa sa naging daan upang mamulat tayo sa paniniil ng amga Kastila at naglatag ng kaisipang paglaya at ang Katipunan ang nagsulong at lumaban upang tayo ay lumaya 7. Hindi sang-ayon o HSA dahil sa mga bansang nabanggit ang Hapon ay di yumakap sa ideolohiyang komunismo sa pagbubuo ng bagong sistemang panlipunan 8. Hindi sang-ayon o HSA dahil si Nguyen Ai-Quoc o Ho Chih Minh ang nagtaguyod ng ideolohiyang komunismo 9. Sang-ayon o SAdahil kaya nahati ang mga bansang nabanggit dahil sa ideolohiyang komunismo at demokrasya kagaya ng Korea ang bahaging hilaga ay yumakap sa komunismo at ang timog ay demokrasya pareho ng Vietnam 10.Sang-ayon o SA dahil nagbabago din ang pangangailangan ng bansa at ng tao
 • 13. S.RES.217 Latest Title: A resolution calling for a peaceful and multilateral resolution to maritime territorial disputes in Southeast Asia. Sponsor: Sen Webb, Jim [VA] (introduced 6/27/2011) Cosponsors (3) Latest Major Action: 6/27/2011 Passed/agreed to in Senate. Status: Submitted in the Senate, considered, and agreed to without amendment and with a preamble by Unanimous Consent. SUMMARY AS OF: 6/27/2011--Introduced. (There is 1 other summary) Reaffirms the strong support of the United States for the peaceful resolution of maritime territorial disputes in the South China Sea. Deplores the use of force by China's naval and maritime security vessels in the South China Sea Calls on all parties to the territorial dispute to refrain from threatening force or using force to assert territorial claims. Supports the continuation of operations by the U.S. Armed Forces in support of freedom of navigation rights in international waters and air space in the South China Sea. GAWAIN BLG 5: RE – SOLUSYON Ipalapat ang mga kaalaman na natutuhan. Ipasuring mabuti ang sipi ng isang resolusyon na nakalap sa Library of Congress (http://thomas.loc.gov/cgibin/bdquery/z?d112:SE00217:@@@D&summ2=0& Nov.5,2012 2:20pm) PAMPROSESONG TANONG 1. Ano ang paksa at layunin ng resolusyon sa sipi? Posibleng sagot A resolution calling for a peaceful and multilateral resolution to maritime territorial disputes in Southeast Asia. 2. Sino ang sumulat ng resolusyon?Saang bansa siya kabilang? Posibleng sagot Sen Webb, Jim [VA] (introduced 6/27/2011), sa USA
 • 14. 3. Ano ang kanyang mga panukala? Posibleng sagot Reaffirms the strong support of the United States for the peaceful resolution of maritime territorial disputes in the South China Sea. Deplores the use of force by China's naval and maritime security vessels in the South China Sea Calls on all parties to the territorial dispute to refrain from threatening force or using force to assert territorial claims. Supports the continuation of operations by the U.S. Armed Forces in support of freedom of navigation rights in international waters and air space in the South China Sea. 4. Sa tingin mo kaninong interes ang pinagsisilbihan ng resolusyon na ito? Bakit mo nasabi ? Posibleng sagot Interes ng US dahil sa pangungusap na ito Supports the continuation of operations by the U.S. Armed Forces in support of freedom of navigation rights in international waters and air space in the South China Sea. 5. May konsepto ba ng kolonyalismo/imperyalismo ang nakatala sa sipi? Bakit mo nasabi ? Posibleng sagot Meron.dahil sa pangungusap na ito Deplores the use of force by China's naval and maritime security vessels in the South China Sea 6. May ideolohiya bang isinusulong ang mga nakatala sa resolusyon? Bakit mo nasabi? Posibleng sagot Pwede.Hindi literal na nabanggit. Pero kung titingnan natin ang ideolohiyang sinusulong ng China ay Komunismo at ang US ay demokrasya. Walang nabanggit 7. Kung ikaw ang gagawa ng isang resolusyon ukol sa paksang tinatalakay sa sipi ano ang iyong imumungkahi? Bakit? Posibleng sagot Isusulong ko ang makatarungang interes ng ating bansa.Sisiguraduhin kong walang nilabag na karapatan
 • 15. 8. Bilang isang Pilipino paano mo pangangalagaan ang kalayaan ng ating bansa? Posibleng sagot Mag-aaral ako ng maigi Magkakaroon ako ng malasakit sa ating bansa Pangangalagaan ko ang ating kapaligiran (Hihingin ng guro ang paliwanag ng kasagutan ng bata) Sa kabuuan ang natutunan ko ay_______________________________________________________________________________________ _________________________________________________________________________________________________________ http://www.clker.com/cliparts/e/K/g/G/i/j/blue-stick-man-reflect-md.png Kung gayon! Ang paksa ngayon ay____________________________________________________ Isang mahalagang konsepto na aking natutunan ay ____________________________ Ito ay mahalaga dahil_____________________________________________________ Ang isa pang idea ay_____________________________________________________ Magagamit ko to sa______________________________________________________ GAWAIN 6: BUKAS- ISIP! (reflective journal) Susulat ng maikling repleksiyon ukol sa mga natutunan, realisasyon at opinyon ukol sa mga paksang ating tinalakay
 • 16. ATING GAWIN GAWAIN BLG.8 : PAGGAWA NG RESOLUTION Bilang paghahanda sa gagawing Performance Task ay ibibigay sa mga mag-aaral ang sitwasyong ito. Pagkatapos ng Ikalawang Digmaang Pandaigdig maraming isyu ang umusbong sa Silangan at Timog Silangang Asya. Isa na dito ang sigalot dulot ng pag-aagawan sa teritoryo. “ Ang mag-aaral bilang mambabatas ng kanyang bansa ay gagawa ng isang resolution para ipakita ang kanyang mga punto sa teritoryong inaangkin .Ang nabuong resolusyon ay maglalaman ng mga naging problema bunsod ng nasabing usapin at mga mungkahing solusyon upang malutas ang sigalot na ito gamit ang powerpoint presentation Ang resolusyon na ginawa ay huhusgahan batay sa mga sumusunod na pamantayan--- Maliwanag at maayos ang pagkakalahad ng resolusyon. Sapat at katanggap-tanggap ang mga mungkahing solusyons sa suliranin Nakapaglahad ng mga datos batay sa realidad ng suliranin na binibigyan ng solusyon Krayterya 4 3 2 1 Nilalaman Sapat at katanggap- tanggap ang mga mungkahing solusyons sa suliranin Nakapaglahad ng mga datos batay sa realidad ng suliranin na binibigyan ng solusyon. Katanggap- tanggap ang mga mungkahing solusyons sa suliranin ngunit di-wasto ang ilan: may ilang impormasyon na hindi maliwanag ang pagkakalahad Nakapaglahad ng mga datos batay sa realidad ng suliranin na binibigyan ng solusyon. May mga mungkahing solusyon ngunit ang mga datos ay di gaanong batay sa realidad ng suliranin na binibigyan ng solusyon May mga mungkahing solusyon ngunit ang mga datos ay hindi batay sa realidad ng suliranin na binibigyan ng solusyon Pinaghalawan ng Datos Binatay sa iba’t ibang saligan Ibinatay sa iba’t ibang Ibinatay lamang ang Walang batayang TRANSFER: LEVEL 3
 • 17. ang mga kaalaman tulad ng mga aklat, pahayagan, video clips, interview, radio at iba pa. Isinulat ang pinagkuhanan ni impormasyon saligan ang mga impormasyon ngunit limitado lamang. saligan ng impormasyon sa batayang aklat lamang. pinagkunan at ang mga impormasyon ay gawa-gawa lamang. Organisasyon Organisado ang ginawang resolusyon at sa kabuuan maayos ang presentasyon ng gawain, ang pinag- sama-samang ideya ay malinaw na naipapahayag at natatalakay gamit ang mga makabuluhang powerpoint presentation. Organisado ang mga paksa sa kabuuan at maayos na presentaasyon ngunit di masyado nagamit ng maayos ang powerpoint presentation. Walang interaksyon at ugnayan sa mga kasapi. Walang malinaw na presentasyon ng mga paksa. May powerpoint presentation ngunit hindi lubusang nagamit at nagsilbi lamang na palamuti sa pisara. Di organisado ang paksa. Malinaw na walang preparasyon ang presentasyon ng pangkat Presentasyon Maayos ang pagkakalahad. Gumamit ng powerpoint presentation. Namumukod tangi ang pamamaraan ng presentasyon sa pamamagitan ng, malakas at malinaw ang pagsasalita sapat para marinig at Maayos ang paglalahad gamit ang powerpoint ,may kahinaan ang tinig ng mga nagpresenta. Simple at maikli ang presentasyong nagawa. Ang paglalahad ay hindi naging malinaw. Walang gaanong presentasyon.