Mais conteúdo relacionado

Similar a งานนำเสนอ กลุ่ม6.ppt(20)

งานนำเสนอ กลุ่ม6.ppt

 1. การจัดการเรียนรู ้โดยยึดผู้เรียน เป็ นสาคัญ เป็นแนวการสอนที่มุ่งจัดกิจกรรม ให ้สอดคล ้องกับความสามารถและ ความสนใจของผู้เรียน โดยนักเรียนมี ส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริงทุกขั้นตอน จนเกิดการเรียนรู้ ซึ่งมีหลักการ กระบวนการ และวิธีการหลากหลาย ดังนั้นการจัดการเรียนรู้โดยยึดผู้เรียน เป็นสาคัญ ผู้สอนควรมีความเชื่อ
 2. หลักการจัดการเรียนรู ้โดยยึดผู้เรียน เป็ นสาคัญ 1. กระบวนการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได ้ดี ถ ้า ผู้เรียนมีโอกาส คิด ทา สร ้างสรรค์ โดยที่ครูช่วยจัด บรรยากาศการเรียนรู้ จัดสื่อ และสรุปสาระการเรียนรู้ร่วมกัน 2. คานึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล
 3. 3. สาระการเรียนรู้มีความสมดุลเหมาะสม กับวัย 4. แหล่งเรียนรู้มีหลากหลายและเพียงพอ 5. ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและ ระหว่างผู้เรียน กับผู้เรียน มีลักษณะเป็นกัลยาณมิตร
 4. 6. ผู้เรียนมีศรัทธาต่อผู้สอน มีใจรักที่จะ เรียนรู้ 7. สาระและกระบวนการเรียนรู้เชื่อมโยง กับเหตุการณ์ และสิ่งแวดล ้อมรอบตัวของผู้เรียน 8. กระบวนการเรียนรู้มีการเชื่อมโยงกับ เครือข่ายอื่น ๆ
 5. กระบวนการจัดการเรียนรู ้แบบยึด ผู้เรียนเป็ นสาคัญ 1. สร ้าง/กระตุ้นความสนใจ หรือ เตรียมความ พร ้อมในการเรียน 2. จัดกิจกรรมซึ่งอาจใช ้ทฤษฎีหรือกระบวนการ ต่าง ๆ เช่น กระบวนการเผชิญสถานการณ์กับกระบวนการ คิด กระบวนการ ทางวิทยาศาสตร์ ทักษะกระบวนการเรียนรู้เชิง ปฏิบัติ ฯลฯ
 6. บทบาทของครูในการจัดการเรียนรู ้แบบ ยึดผู้เรียนเป็ นสาคัญ 1. บทบาทในฐานะผู้จัดการและผู้อานวยความ สะดวก 2. บทบาทในฐานะผู้จัดการเรียนรู้ 2.1 การเตรียมการสอน 2.2 การสอน 2.3 การเตรียมการจัดการเรียนรู้ 2.4 การจัดการเรียนรู้ให ้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ ดาเนินกิจกรรม
 7. ยุทธศาสตร ์การจัดการเรียนรู ้แบบ ยึดผู้เรียนเป็ นสาคัญ 1. จัดกิจกรรมง่าย ๆ ที่ใกล ้ตัวผู้เรียน 2. ใช ้วิธีตั้งคาถามให ้ผู้เรียนช่วยกันตอบ 3. รู้วิธีการเรียนรู้ของผู้เรียน 4. วิเคราะห์ผู้เรียน
 8. เทคนิคการจัดการเรียนรู ้แบบยึด ผู้เรียนเป็ นสาคัญ ตัวอย่าง รูปแบบ CIPPA MODEL ของดร.ทิศนา แขมมณี มีองค์ประกอบ 5 ประการ ได ้แก่ C=Construct หมายถึงการสร ้างความรู้ I=Interaction หมายถึงการปฏิสัมพันธ์ กับบุคคล
 9. P=Physical Participation หมายถึง การมีส่วนร่วมทางกาย P=Process Learning หมายถึง การเรียนรู้กระบวนการต่าง ๆ ที่เป็นทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิต A=Application หมายถึงการนาความรู้ไปประยุกต์ใช ้ใน สถานการณ์ต่าง ๆ
 10. ตัวบ่งชี้การจัดกิจกรรมการจัดการ เรียนรู ้ แบบยึดผู้เรียนเป็ นสาคัญ 1. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มี ความหลากหลาย 2. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให ้ ผู้เรียนฝึกค ้นคว ้า สังเกต และสร ้างองค์ความรู้ด ้วยตนเอง
 11. 3. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ กระตุ้นให ้ผู้เรียน รู้จักศึกษาหาความรู้และแสวงหาคาตอบ ด ้วยตนเอง 4. มีการนาภูมิปัญญาท ้องถิ่น เทคโนโลยี และสื่อที่ เหมาะสมมาประยุกต์ใช ้กับการเรียนการ สอน
 12. 6. มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให ้ ผู้เรียนได ้รับ การพัฒนาสุนทรียภาพอย่างครบถ ้วนทั้ง ด ้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา 7. ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยในการ ทางานร่วมกับผู้อื่น 8. มีการประเมินพัฒนาการของผู้เรียนด ้วย วิธีการที่