7

แนม พากฏิพัทธ์
แนม พากฏิพัทธ์Pharmacy Msu (คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)
 ⌫    ⌫                     วารสารศูนยบริการวิชาการ  
      
       การแพทยทางเลือก การรักษาโรคโดยใชสมุนไพรกำลังไดรบความสนใจ และมีการใชอยางแพรหลายใน
                                   ั
  ปจจุบัน อยางไรก็ดีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการใชสมุนไพรยังปรากฏในประชาชนทั่วไป การขาดความรูความเขา
  ใจในการผลิตสมุนไพรเพือจำหนายรวมทังการฉวยโอกาสของผคาในการนำสมุนไพรทีไมมคณภาพและมาตรฐาน
               ่       ้          ู          ่ ีุ
  มาสผบริโภคสงผลใหการเกิดความไมปลอดภัยในการใช สิงทีพบปลอมปนมาในสมุนไพรอาจเกิดจากความตังใจ
    ู ู                         ่ ่                    ้
  หรือไมตั้งใจของผูผลิตก็ได อาทิ การพบพืชมีพิษชนิดอื่นซึ่งไมใชสมุนไพรที่ระบุในผลิตภัณฑ การปลอมปนยา
  แผนปจจุบน การปนเปอนของสารกำจัดศัตรูพช จุลชีพ สารพิษจากจุลชีพ และโลหะหนักในสมุนไพร ผผลิตทีมี
        ั               ื                          ู  ่
  ความรับผิดชอบจึงควรตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ ในขณะที่ผูบริโภคควรระมัดระวังในการ
  เลือกใชสมุนไพร โดยพิจารณาคราวๆจากผลิตภัณฑซงควรระบุรายละเอียดตางๆชัดเจน เชน ชือและปริมาณของ
                            ึ่                   ่
  สวนประกอบ ผผลิต แหลงผลิต วันผลิตและวันหมดอายุ วิธการเก็บรักษา ขนาดรับประทาน นอกจากนีควรพิจารณา
          ู                    ี                   ้
  ถึงความสะอาด และภาชนะบรรจุ เพือใหการใชสมุนไพรเปนไปอยางปลอดภัย และบรรลุผลตามเปาประสงค
                     ่

  คำสำคัญ: สมุนไพร, ผลิตภัณฑสมุนไพร, ความปลอดภัย, ปลอมปน, ปนเปอน
                                              บทนำ                 ทีไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน กฎหมายทีเ่ กียวของกับ
                                 ่                    ่
    สมุ น ไพรเป น ภู มิ ป ญ ญาจากบรรพบุ รุ ษ ที่ มี   ผลิตภัณฑสมุนไพรอาจแบงออกไดเปน กฎหมายดาน
ประวัติการใชมาอยางยาวนานทั่วโลก คุณประโยชนของ        การคุมครองผูบริโภค และกฎหมายทรัพยสินทางปญญา
สมุนไพรเปนสิงทีปฏิเสธไมได อยางไรก็ดเี มือความนิยมใน
       ่ ่              ่         (สุวิทยและคณะ, 2545) สำหรับมาตรฐานของสมุนไพร
สมุนไพรมีมากขึน การผลิตและจำหนายสมุนไพรก็มากขึน
        ้                   ้    บางตัวมีกำหนดไวในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai
เปนเงาตามตัว ตังแตระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงโรงงาน
         ้                      herbal pharmacopoeia)
ขนาดใหญ ผลิตภัณฑสมุนไพรทีมจำหนายในปจจุบนมีทง
                 ่ี       ั ั้


                          ปยะดา สงเสริมสกุล
                          อาจารย
                          คณะเภสัชศาสตร
                          มหาวิทยาลัยขอนแกน
                          e-mail: spiyad@kku.ac.th


                Academic Service Centre Khon Kean University
              Website: http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm
                                                           
 ⌫    ⌫                          วารสารศูนยบริการวิชาการ


        สารปนเปอนทีพบในสมุนไพรมีอาทิ พืชมีพษชนิด
              ่            ิ         ในชื่อดังกลาวอาจนำมาสูการปนเปอนของพืชที่นำมาผลิต
   อื่นซึ่งไมใชสมุนไพรที่ระบุในผลิตภัณฑ ยาแผนปจจุบัน       นอกจากในเบลเยียมแลว ภาวะไตเสือมจากการใชสมุนไพร
                                              ่                ่
   สารกำจัดศัตรูพช จุลชีพ สารพิษจากจุลชีพ และโลหะหนัก
            ื                        จีนยังมีรายงานในประเทศ ญีปน ไตหวัน ฝรังเศส สเปน
                                                           ่ ุ        ่
   ในฐานะผบริโภคจึงควรตระหนัก และรเู ทาทันถึงอันตราย
         ู                           และอังกฤษ (Bone, 2005)
   ที่เกิดจากการใชสมุนไพรที่ไมไดมาตรฐาน รวมทั้งการ             2. ยาแผนปจจุบน เมือผผลิต หรือจำหนายกลาว
                                                     ั ่ ู
   พิจารณาเลือกชื้อเลือกใชสมุนไพรไดอยางเหมาะสม          อางวาผลิตภัณฑของตนเปนสมุนไพร ไมควรที่จะมีการ
                                    ปลอมปนยาแผนปจจุบนเขาไป การพบยาแผนปจจุบนสวน
                                                  ั                     ั
         ชนิดของสารปนเปอนที่พบได              ใหญเกิดจากความตังใจของผผลิต เพือตองการใหผใชรสก
                                                ้          ู     ่       ู ู ึ
           ในผลิตภัณฑสมุนไพร                วาอาการดีขึ้นอยางรวดเร็ว ยาแผนปจจุบันที่พบเปนขาว
       1. พืชมีพิษชนิดอื่นซึ่งไมใชสมุนไพรที่ระบุใน       ตามสื่อตางๆวามีการปนเปอนในผลิตภัณฑสมุนไพรอยู
   ผลิตภัณฑ ปญหานีอาจเกิดจากความตังใจหรือไมตงใจของ
              ้          ้       ั้    เสมอไดแก สเตียรอยด และยาตานอักเสบในกลมทีไมใช         ุ ่
   ผผลิตก็ได ถาพืชทีเ่ ปนวัตถุดบมีราคาแพงผผลิตอาจจงใจ
    ู               ิ      ู          สเตียรอยด (NSAIDs)
   ปลอมปนพืชที่มีลักษณะคลายคลึงแตราคาถูกกวาลงไป              สเตี ย รอยด มี ทั้ ง ที่ เ ป น ฮอร โ มนในร า งกายตาม
   หรือกรณีท่ีพืชสมุนไพรนั้นหายากยังไมมีการเพาะปลูกเชิง       ธรรมชาติ และที่ ไ ด จ ากการสั ง เคราะห สเตี ย รอยด มี
   พาณิชย ผทไมเชียวชาญอาจเก็บพืชในธรรมชาติมาผิดชนิด
        ู ี่ ่                         ประโยชนมากมายในทางการแพทย ในขณะเดียวกันก็มโทษ              ี
   ทำใหเกิดการปลอมปนโดยไมตงใจ ในกรณีการผลิตขนาด
                    ั้               มหันตหากใชอยางไมเหมาะสม โดยทั่วไปแลวผูที่ไดรับ
   ใหญเชิงพาณิชยก็อาจพบปญหานี้ไดเชนกัน             สมุนไพรมักจะใชผลิตภัณฑนนๆอยางตอเนืองและยาวนาน
                                                        ั้           ่
       ในประเทศเบลเยียมเคยพบผปวยภาวะไตเสือมจาก
                ่      ู         ่   ซึงนำไปสความเปนพิษเรือรังจากสเตียรอยด ความรุนแรง
                                     ่    ู           ้
   การใชสมุนไพรจีนเพื่อควบคุมน้ำหนักจำนวนหลายราย          และอาการแสดงนันอาจมีตางๆกันไปขึนกับขนาดและระยะ
                                               ้                 ้
   (Bone, 2005) จากการวิเคราะหผลิตภัณฑดงกลาวพบวา  ั       เวลาทีไดรบ อาการทีสงเกตเห็นไดคอ มีการสะสมของไขมัน
                                       ่ ั        ่ั            ื
   สวนประกอบแทนทีจะเปน Stephania tetrandra กลับเปน
             ่                       บริเวณใบหนา (moon face) เกิดหนอกทีหลัง และเนือง       ่       ่
   Aristolochia fangchi ซึงพืชทังสองชนิดนีมสารออกฤทธิ์
                 ่ ้       ้ี          จากสเตียรอยดสงผลตอการทำงานของรางกายหลายระบบ
                                             
   ทีตางกันอยางสินเชิง โดย Stephania tetrandra มีสาร
    ่      ้                         การไดรับฮอรโมนนี้เปนระยะเวลานานจึงนำไปสูการเกิด
   สำคัญคือ tetrandrine ขณะที่ Aristolochia fangchi         เบาหวาน กระดูกพรุน ภูมิคุมกันของรางกายต่ำลง และ
   มีสารสำคัญคือ กรด Aristolochic ซึงกรดนีมความเปนพิษ
                      ่   ้ี          แผลในกระเพาะอาหาร (Chrousos, 2007)
   ตอไต นอกจากนียงมีคณสมบัตเิ ปนสารกอมะเร็งในสัตวฟน
            ้ั ุ                          ยาตานอักเสบในกลมทีไมใชสเตียรอยด (NSAIDs)
                                                       ุ ่
   แทะ (De Smet, 1999) ในภายหลังมีรายงานวาผปวยหญิง   ู     ในทางการแพทยใชเปนยาตานการอักเสบ แกปวด และ
   สองคนที่ใชสมุนไพรควบคุมน้ำหนักดังกลาวพบมะเร็งใน         ลดไข ผลขางเคียงโดยทัวไปของยากลมนีคอ ระคายเคือง
                                                   ่              ุ ้ื
   ไต อยางไรก็ดเี ปนทีนาสังเกตวาพืชทังสองมีชอเรียกสามัญ
               ่       ้    ื่        จนอาจนำไปสการเกิดแผลทีกระเพาะอาหาร สงผลตอการ
                                           ู            ่
   คือ Fang Ji เหมือนกัน มีความเปนไปไดวาความสับสน
                                   ทำงานของไตทำใหเกิดไตวายได (Tai, 2004)
                    Academic Service Centre Khon Kean University
                    Website: http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm
 ⌫    ⌫                     วารสารศูนยบริการวิชาการ

ตารางที่ 1 ปริมาณสารกำจัดศัตรูพชทียอมรับใหพบไดในสมุนไพร
                ื ่                  3. สารกำจั ด ศั ต รู พื ช ยั ง ไม มี ก ารรายงานถึ ง
      จากตำรายายุโรป (De Smet, 1999)          ผลกระทบจากสารกำจั ด ศั ต รู พื ช ในผู ที่ ใ ช ส มุ น ไพรใน
                              ประเทศไทย อยางไรก็ดีวัตถุดิบที่นำมาผลิตถึงแมจะเปน
                              สมุนไพรหายากทีเ่ ก็บมาจากปาก็อาจมีการปนเปอนได เนือง
                                                            ่
                              จากการใชสารกำจัดศัตรูพชในบริเวณใกลเคียง หรือในดิน
                                            ื
                              มีการปนเปอนอยแลว โดยเฉพาะอยางยิงจากสารกำจัดศัตรู
                                     ู               ่
                              พืชในกลมออรกาโนคลอรีน (organochlorine pesticides)
                                   ุ
                              ซึ่งปนเปอน และคงอยูยาวนานในสิ่งแวดลอม (Costa,
                              2008) นอกจากนีการผลิตเชิงพาณิชยขนาดใหญ ผผลิต
                                          ้                 ู
                              ตองการวัตถุดบเปนจำนวนมาก ดังนันในการเพาะปลูกอาจ
                                      ิ            ้
                              มีการใชสารกำจัดศัตรูพชเพือชวยเพิมผลผลิต ดังนันเพือ
                                           ื ่       ่        ้ ่
                              เปนการปองกันผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภค หลาย
                              ประเทศจึงกำหนดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่ยอมรับให
                              พบไดในสมุนไพร ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ยังไม
                              มีการระบุปริมาณดังกลาว สำหรับมาตรฐานของสมุนไพรใน
                              ตำรายายุโรป (European pharmacopoeia) ไดกำหนด
                              ปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชชนิดตางๆที่ยอมรับใหพบไดใน
                              สมุนไพรดังแสดงไวในตารางที่ 1 ซึงหากเราตองการสงออก
                                                 ่
                              สมุนไพรไปยังตางประเทศ ควรคำนึงถึงมาตรฐานทีกำหนด    ่
                              ในแตละประเทศดวย
                                   4. จุลชีพ และสารพิษจากจุลชีพ โดยปกติแลว
                              สมุนไพรซึ่งวัตถุดิบคือสิ่งที่ไดจากธรรมชาติยอมมีการ
                              ปนเปอนของจุลชีพ และสารพิษจากจุลชีพมากกวายาแผน
                                  
                              ปจจุบันซึ่งวัตถุดิบสวนใหญเปนสารสังเคราะห จึงมีความ
                              สะอาดและบริสทธิมากกวา ดังนันในสมุนไพรจึงยอมใหมี
                                        ุ ์       ้
                              จุลชีพได แตไมเกินปริมาณทีกำหนด ซึงขึนอยกบลักษณะ
                                              ่        ่ ้ ูั
                              ของผลิตภัณฑเชน สมุนไพรที่ตองเติมน้ำเดือดกอนใช
    นอกจากยาทั้ง 2 กลุมนี้แลวยังพบยากลุมอื่นๆ    อนุญาตใหมเี ชือจุลชีพชนิดใชอากาศ (Aerobic microbial)
                                       ้
ไดแก คาเฟอีน ยารักษาโรคเบาหวาน ยากันชัก ยานอนหลับ     ไดไมเกิน 5.0 x 107 ตอกรัม หากไมมการเติมน้ำเดือดกอน
                                                    ี
ปนเปอนอยในผลิตภัณฑสมุนไพรจากเอเชีย (Ernst, 2002)
    ู                          ใช อนุญาตใหมเี ชือจุลชีพชนิดใชอากาศไดไมเกิน 5.0 x 105
                                         ้
ยาแผนปจจุบันเหลานี้หากไมไดรับภายใตการดูแลจาก      ตอกรัม (Department of medical sciences, 2000)
แพทยอาจสงผลเสียตอผูบริโภคได

                Academic Service Centre Khon Kean University
              Website: http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm
                                                              
 ⌫    ⌫                     วารสารศูนยบริการวิชาการ


   สำหรับตำรายายุโรป (European pharmacopoeia) ไดระบุ       สุ ม มาทั้ ง หมด 26 ตั ว อย า งในจั ง หวั ด นครปฐม
   วาไมควรพบเชือ Escherichia Coli และ Salmonella spp.
            ้                      (Limmatvapirat et.al., 2008) และการตรวจพบโลหะหนัก
   ในผลิตภัณฑ (De Smet, 1999) เชือทัง 2 ชนิดนีนอกจาก
                      ้ ้      ้     ในยาแผนโบราณแถบภาคเหนือตอนบน จากการเก็บ
   จะกอโรคแลวยังเปนตัวชีวดมาตรฐานการผลิตอีกดวย
                  ้ั               ตัวอยางในป พ.ศ.2544-2545 จำนวน 55 ตัวอยาง พบ 19
          นอกจากจุลชีพแลวสารพิษจากจุลชีพก็เปนอีกหนึง ่  ตัวอยางคิดเปน 34.5% มีปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐาน
   อันตรายทีพบในสมุนไพร เชน Aflatoxins ซึงเปนสารพิษ
           ่                ่       โดยโลหะหนักทีเ่ ปนปญหา ไดแก ตะกัว แคดเมียม และ
                                                     ่     ่
   ที่สรางจากเชื้อราบางชนิด สารพิษชนิดนี้มีคุณสมบัติเปน     สารหนู (กันยารัตนและคณะ, 2546)
   สารกอมะเร็ง และสามารถกอวิรปได (Bone, 2005) หนึง
                    ู           ่       จากตัวอยางขางตน หากผบริโภคไดรบผลิตภัณฑ
                                                   ู      ั
   ในงานวิจยทีตรวจหา Aflatoxins ในผลิตภัณฑสมุนไพร
          ั ่                       ทีไมไดมาตรฐานดังกลาวอยางตอเนือง เทากับวาเปนการรับ
                                    ่                ่
   ในประเทศไทย พบวา 5 ตัวอยางจากทังหมด 28 ตัวอยาง
                        ้          สารพิษเขาไปเปนประจำ เปนการตายผอนสงโดยไมรตว  ู ั
   คิดเปน 18% มีการปนเปอนของ Aflatoxins ในชวง 1.7 – 14.3
                
   นาโนกรัม/กรัม โดยปริมาณที่พบนี้ไมเกินมาตรฐานที่              ขอมูลเพื่อความปลอดภัย
   ประเทศไทยกำหนดคือ 20 นาโนกรัม/กรัม (Tassaneeyakul            ในฐานะผบริโภค เรายอมตองการประโยชนจากการ
                                            ู
   et.al., 2004) อยางไรก็ดีการสุมตรวจโดยผูที่มีหนาที่     เลือกซือเลือกใชผลิตภัณฑใดๆก็ตามโดยหวังวาจะไมมโทษ
                                      ้                     ี
   รับผิดชอบ ควรกระทำอยางสม่ำเสมอ เพือเปนการเฝาระวัง
                         ่         ในภายหลัง สำหรับผลิตภัณฑสมุนไพรนันกอนการเลือกซือ
                                                     ้        ้
   เนื่องจากผลิตภัณฑสมุนไพรในปจจุบันมีเปนจำนวนมาก       เลือกใช นอกจากจะพิจารณาวา ผลิตภัณฑดงกลาวไดรบ
                                                        ั    ั
   ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไมไดขึ้นทะเบียน             การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
          5. โลหะหนั ก โลหะหนั ก ที่ พ บในผลิ ต ภั ณ ฑ  แลวหรือไม ผบริโภคควรสังเกตฉลากผลิตภัณฑ วามีการ
                                           ู
   สมุนไพร มีทั้งการตั้งใจใสลงไป หรือการปนเปอนโดย       ระบุขอมูลตอไปนี้
   ไมไดตงใจ การรักษาแผนโบราณตามแบบจีนและอินเดีย มี
        ั้                              1. ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณสารสำคัญ และขนาด
   การใสโลหะหนักบางชนิดลงในตำรับเพื่อประโยชนในการ              บรรจุ
   รักษา (Bone, 2005) หากการรักษา และเตรียมยาดังกลาว           2. ชือทีอยผผลิต และจัดจำหนาย เลขที่ และครัง
                                          ่ ่ ู ู                ้
   อยภายใตการดูแลของผเู ชียวชาญ ผใชไมควรไดรบพิษจาก
     ู              ่   ู     ั             ที่ผลิต
   โลหะหนัก อยางไรก็ดมรายงานผไดรบพิษจากสารหนู และ
               ีี     ู ั                 3. วันหมดอายุ และวิธการเก็บรักษา
                                                  ี
   สารปรอทจากการใชยาสมุนไพรอินเดียในหลายประเทศ              4. ขอบงใช และวิธใช
                                                ี
   ไดแก อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย          5. ขนาดที่ใช
   และอิตาลี (Bone, 2005) สำหรับประเทศไทยมีรายงานการ            6. คำเตือน
   ตรวจพบโลหะหนักปนเปอนอยในผลิตภัณฑสมุนไพรอยาง
                   ู                    ผผลิตและจำหนายควรใหขอมูลเหลานีอยางตรงไป
                                        ู                ้
   ตอเนื่อง อาทิ ในป พ.ศ. 2550 มีการตรวจพบทองแดง        ตรงมา ไมบดเบือน เพือเปนประโยชนตอผบริโภค ในการ
                                         ิ     ่        ู
   เหล็ก สังกะสี และตะกัวเกินมาตรฐานทีกำหนดไวในตำรา
                 ่         ่        ใชสมุนไพรอยางปลอดภัย
   มาตรฐานยาสมุนไพรไทย ในชาชงสมุนไพรทุกตัวอยางที่                   Academic Service Centre Khon Kean University
                   Website: http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm
 ⌫    ⌫                      วารสารศูนยบริการวิชาการ


             บทสรุป                 หลากหลายประเภทตามทีกลาวมาแลว หนวยงานทีเ่ กียวของ
                                            ่             ่
    ประชาชนทัวไปมีความเขาใจวา ผลิตภัณฑสมุนไพร
          ่                       ผผลิต และผบริโภค มีความรับผิดชอบรวมกัน เพือใหการ
                                  ู     ู                 ่
ยอมปลอดภัยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิงเมือเทียบกับยาแผน
                   ่ ่             ใชสมุนไพรมีความปลอดภัย และเกิดประโยชนสงสุด โดย
                                                       ู
ปจจุบัน อยางไรก็ดี ทุกคนควรตระหนักวา หากบริโภค        หนวยงานของรัฐควรมีระบบการเฝาระวังทีเ่ ขมแข็ง ผผลิต
                                                          ู
มากเกิ น ไป หรื อ บริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐาน  ตองมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ผบริโภคควรมีความรู
                                                  ู
สมุนไพรก็สามารถเปนโทษไดไมตางจากยาแผนปจจุบนแต
                              ั   และใชสมุนไพรอยางเหมาะสม
อยางใด สารปนเปอนทีอาจพบไดในผลิตภัณฑสมุนไพรมี
          ่

                            เอกสารอางอิง
  กันยารัตน ชลสิทธิ์, ประภัสสร ทิพยรตน, พิลาศลักษณ ศรีสวัสดิ์, ชัยพัฒน ธิตะจารี, เจริญศรี ขวัญวงศ. 2546. การ
                    ั
      ปนเปอนของโลหะหนักในยาแผนโบราณของไทย. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 12: 273-278.
        
  สุวทย วิบลผลประเสริฐ, วิชย โชควิวฒน และศรีเพ็ญ ตันติเวสส (บรรณาธิการ). ภาพรวมระบบยาของประเทศ
   ิ    ุ        ั     ั
      ไทย. ใน ระบบยาของประเทศไทย, หนา5-32. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย.
  Bone, K. 2005. The impact of quality issues on the safety of herbal products. In The essential guide
      to herbal safety, p. 106-118. St. Louis: Elsevier Churchill Livingstone.
  Costa, L.G. 2008. Toxic effects of pesticides. In Casarett and Doull’s toxicology : the basic science of
      poisons , p. 883-930.7th ed., New York: McGraw-Hill.
  Chrousos, G.P. 2007. Adrenocorticosteroids and adrenocortical antagonists. [Online] [Cited 3 Novem-
      ber 2008]. Available from : http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=2508168
  Department of medical sciences Ministry of public health. 2000. Limits for microbial contamination.
      In Thai herbal pharmacopoeia Vol. II, p. 143-144., Bangkok: Prachachon Co., Ltd.
  De Smet, P.A.G.M. 1999. Overview of herbal quality control. Drug information journal. 33: 717-724.
  Ernst, E. 2002. Toxic heavy metals and undeclared drugs in asian herbal medicines. Trends in
      pharmacological Sciences. 23: 136-139.
  Limmatvapirat, C, Sang-Uthai, K, Charoenteeraboon, J, Phaechamud, T. 2008. Heavy metal contents
      of herbal teas from Nakhon-Pathom, Thailand. [Online] [Cited 5 November 2008]. Available
      from : http://www.pharm.su.ac.th/jubkrasae/abstracts/J19-Chutima.pdf
  Tai, W.W. 2004. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In Poisoning and drug overdose, p. 283-286. 4th
      ed., Boston: McGraw-Hill.
  Tassaneeyakul, W, Razzazi-Fazeli, E, Porasuphatana, S, Bohm, J. 2004. Contamination of Aflatoxins
      in Herbal Medicinal Products in Thailand. Mycopathologia. 158: 239-244.


                 Academic Service Centre Khon Kean University
               Website: http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm
                                                             

Recomendados

Paraqaut por
ParaqautParaqaut
ParaqautLoveis1able Khumpuangdee
5.2K visualizações62 slides
9789740328681 por
97897403286819789740328681
9789740328681Chirawat Wangka
1.9K visualizações10 slides
ตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพ por
ตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพ
ตารางวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียเทคโนโลยีชีวภาพKobwit Piriyawat
14.4K visualizações1 slide
Postharvest Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2555 por
Postharvest Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2555Postharvest Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2555
Postharvest Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 เมษายน-มิถุนายน 2555Postharvest Technology Innovation Center
1.9K visualizações8 slides
Postharvest Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555 por
Postharvest Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555Postharvest Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555
Postharvest Newsletter ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม-กันยายน 2555Postharvest Technology Innovation Center
1K visualizações8 slides
หน่วยที่ 4 โรคทางพันธุกรรมและโรคจากการประกอบอาชีพ por
หน่วยที่ 4 โรคทางพันธุกรรมและโรคจากการประกอบอาชีพหน่วยที่ 4 โรคทางพันธุกรรมและโรคจากการประกอบอาชีพ
หน่วยที่ 4 โรคทางพันธุกรรมและโรคจากการประกอบอาชีพTerapong Piriyapan
9.1K visualizações34 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 2561 por
แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 2561แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 2561
แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 2561Utai Sukviwatsirikul
3.7K visualizações26 slides
ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใ... por
ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใ...ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใ...
ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใ...Vorawut Wongumpornpinit
5.2K visualizações94 slides
Ks ghve dxwbfb por
Ks ghve dxwbfbKs ghve dxwbfb
Ks ghve dxwbfbSarawut Fuekhat
314 visualizações16 slides
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต... por
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...Utai Sukviwatsirikul
18.1K visualizações176 slides
คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง por
คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง
คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง Vorawut Wongumpornpinit
715 visualizações26 slides
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม por
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม Utai Sukviwatsirikul
2.8K visualizações96 slides

Mais procurados(16)

แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 2561 por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 2561แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 2561
แนวทางการดูแลรักษาผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า 2561
Utai Sukviwatsirikul3.7K visualizações
ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใ... por Vorawut Wongumpornpinit
ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใ...ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใ...
ชุดตำราภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ฉบับอนุรักษ์ การเตรียมเครื่องยาไทยบางชนิดก่อนใ...
Vorawut Wongumpornpinit5.2K visualizações
Ks ghve dxwbfb por Sarawut Fuekhat
Ks ghve dxwbfbKs ghve dxwbfb
Ks ghve dxwbfb
Sarawut Fuekhat314 visualizações
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต... por Utai Sukviwatsirikul
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...
คู่มือผลิตและประกันคุณภาพเภสัชตำรับโรงพยาบาลยา จากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาต...
Utai Sukviwatsirikul18.1K visualizações
คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง por Vorawut Wongumpornpinit
คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง
คู่มือการโฆษณาเครื่องสำอาง
Vorawut Wongumpornpinit715 visualizações
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม por Utai Sukviwatsirikul
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
สมุนไพรไม่ใช่ยาขม
Utai Sukviwatsirikul2.8K visualizações
คู่มือการใช้สมุนไพรสำหรับประชาชน por Vorawut Wongumpornpinit
คู่มือการใช้สมุนไพรสำหรับประชาชนคู่มือการใช้สมุนไพรสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้สมุนไพรสำหรับประชาชน
Vorawut Wongumpornpinit7K visualizações
ยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณ por Utai Sukviwatsirikul
ยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณ
ยาสามัญประจำบ้านแผนปจจุบันและแผนโบราณ
Utai Sukviwatsirikul22.3K visualizações
โครงงาน por Tiwapon Wiset
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
Tiwapon Wiset3.8K visualizações
งาน is เรื่องปัญหายาเสพติด por Ice Ice
งาน is เรื่องปัญหายาเสพติดงาน is เรื่องปัญหายาเสพติด
งาน is เรื่องปัญหายาเสพติด
Ice Ice553 visualizações
ยาและสารเสพติดให้โทษ por พัน พัน
ยาและสารเสพติดให้โทษยาและสารเสพติดให้โทษ
ยาและสารเสพติดให้โทษ
พัน พัน6K visualizações
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60 por Paradee Plodpai
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
อบรม Srrt ชายแดนช่องจอม 5 กค 60
Paradee Plodpai524 visualizações
ยาเสพติด por พัน พัน
ยาเสพติดยาเสพติด
ยาเสพติด
พัน พัน3.9K visualizações
สมุนไพรใกล้ตัว por Thanyalak Chanmai
สมุนไพรใกล้ตัวสมุนไพรใกล้ตัว
สมุนไพรใกล้ตัว
Thanyalak Chanmai9.9K visualizações
แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า por Utai Sukviwatsirikul
แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า
แนวทางเวชปฏิบัติโรคพิษสุนัขบ้า
Utai Sukviwatsirikul28K visualizações

Similar a 7

พืชสมุนไพร por
พืชสมุนไพรพืชสมุนไพร
พืชสมุนไพรkrittiyanee16
1.6K visualizações18 slides
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา por
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษาความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษาadriamycin
4.3K visualizações8 slides
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช por
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชdnavaroj
47.7K visualizações5 slides
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร por
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหารหน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหารtumetr
2.6K visualizações37 slides
การเจริญเติบโตของพืช por
การเจริญเติบโตของพืชการเจริญเติบโตของพืช
การเจริญเติบโตของพืชkookoon11
5K visualizações10 slides
ความหมายของสมุนไพร por
ความหมายของสมุนไพรความหมายของสมุนไพร
ความหมายของสมุนไพรWaree Wera
2K visualizações2 slides

Similar a 7(20)

พืชสมุนไพร por krittiyanee16
พืชสมุนไพรพืชสมุนไพร
พืชสมุนไพร
krittiyanee161.6K visualizações
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา por adriamycin
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษาความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา
ความคงตัวของเภสัชภัณฑ์และการเก็บรักษา
adriamycin4.3K visualizações
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช por dnavaroj
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืชเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช
เทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ในการขยายพันธุ์พืช
dnavaroj47.7K visualizações
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร por tumetr
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหารหน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร
หน่วยที่ 5.3.2 การสุขาภิบาลอาหาร
tumetr2.6K visualizações
การเจริญเติบโตของพืช por kookoon11
การเจริญเติบโตของพืชการเจริญเติบโตของพืช
การเจริญเติบโตของพืช
kookoon115K visualizações
ความหมายของสมุนไพร por Waree Wera
ความหมายของสมุนไพรความหมายของสมุนไพร
ความหมายของสมุนไพร
Waree Wera2K visualizações
โครงงานฉบับสมบูรณ์ por 0636830815
โครงงานฉบับสมบูรณ์โครงงานฉบับสมบูรณ์
โครงงานฉบับสมบูรณ์
06368308153.6K visualizações
ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญโมเรศ) por Junee Sara
ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญโมเรศ)ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญโมเรศ)
ความรู้ทั่วไปเรื่องยา (ภญโมเรศ)
Junee Sara3.3K visualizações
Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553 por Postharvest Technology Innovation Center
Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553
Postharvest Newsletter ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 กรกฎาคม - กันยายน 2553
แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา” por แผนงาน นสธ.
แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา”แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา”
แก้ว กังสดาลอำไพ “อาหาร(ไม่ปลอดภัย) มิเห็นโลง...มิหลั่งน้ำตา”
แผนงาน นสธ.949 visualizações
Intro to sci por adriamycin
Intro to sciIntro to sci
Intro to sci
adriamycin603 visualizações
อาหารการกิน por Ging Geicha
อาหารการกินอาหารการกิน
อาหารการกิน
Ging Geicha822 visualizações
Thai herbs por Sarocha Somboon
Thai herbsThai herbs
Thai herbs
Sarocha Somboon16 visualizações
อาหารและโภชนาการ เรื่อง สารกันบูด por UsableLabs
อาหารและโภชนาการ เรื่อง สารกันบูดอาหารและโภชนาการ เรื่อง สารกันบูด
อาหารและโภชนาการ เรื่อง สารกันบูด
UsableLabs5.4K visualizações
HERB por onio2499
HERBHERB
HERB
onio24992.6K visualizações
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF por Wichitchai Buathong
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDFโครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
โครงงานคอมพิวเตอร์ ยาดมสมุนไพร PDF
Wichitchai Buathong96K visualizações
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ por tassanee chaicharoen
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
ใบความรู้เรื่องอาหารและโภชนาการ
tassanee chaicharoen7.5K visualizações
โครงงาน por nmhq
โครงงานโครงงาน
โครงงาน
nmhq1.2K visualizações

7

 • 1.  ⌫    ⌫          วารสารศูนยบริการวิชาการ   การแพทยทางเลือก การรักษาโรคโดยใชสมุนไพรกำลังไดรบความสนใจ และมีการใชอยางแพรหลายใน ั ปจจุบัน อยางไรก็ดีความเขาใจผิดเกี่ยวกับการใชสมุนไพรยังปรากฏในประชาชนทั่วไป การขาดความรูความเขา ใจในการผลิตสมุนไพรเพือจำหนายรวมทังการฉวยโอกาสของผคาในการนำสมุนไพรทีไมมคณภาพและมาตรฐาน ่ ้ ู ่ ีุ มาสผบริโภคสงผลใหการเกิดความไมปลอดภัยในการใช สิงทีพบปลอมปนมาในสมุนไพรอาจเกิดจากความตังใจ ู ู ่ ่ ้ หรือไมตั้งใจของผูผลิตก็ได อาทิ การพบพืชมีพิษชนิดอื่นซึ่งไมใชสมุนไพรที่ระบุในผลิตภัณฑ การปลอมปนยา แผนปจจุบน การปนเปอนของสารกำจัดศัตรูพช จุลชีพ สารพิษจากจุลชีพ และโลหะหนักในสมุนไพร ผผลิตทีมี ั  ื ู ่ ความรับผิดชอบจึงควรตระหนักถึงการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ ในขณะที่ผูบริโภคควรระมัดระวังในการ เลือกใชสมุนไพร โดยพิจารณาคราวๆจากผลิตภัณฑซงควรระบุรายละเอียดตางๆชัดเจน เชน ชือและปริมาณของ ึ่ ่ สวนประกอบ ผผลิต แหลงผลิต วันผลิตและวันหมดอายุ วิธการเก็บรักษา ขนาดรับประทาน นอกจากนีควรพิจารณา ู ี ้ ถึงความสะอาด และภาชนะบรรจุ เพือใหการใชสมุนไพรเปนไปอยางปลอดภัย และบรรลุผลตามเปาประสงค ่ คำสำคัญ: สมุนไพร, ผลิตภัณฑสมุนไพร, ความปลอดภัย, ปลอมปน, ปนเปอน  บทนำ ทีไดมาตรฐานและไมไดมาตรฐาน กฎหมายทีเ่ กียวของกับ ่ ่ สมุ น ไพรเป น ภู มิ ป ญ ญาจากบรรพบุ รุ ษ ที่ มี ผลิตภัณฑสมุนไพรอาจแบงออกไดเปน กฎหมายดาน ประวัติการใชมาอยางยาวนานทั่วโลก คุณประโยชนของ การคุมครองผูบริโภค และกฎหมายทรัพยสินทางปญญา สมุนไพรเปนสิงทีปฏิเสธไมได อยางไรก็ดเี มือความนิยมใน ่ ่ ่ (สุวิทยและคณะ, 2545) สำหรับมาตรฐานของสมุนไพร สมุนไพรมีมากขึน การผลิตและจำหนายสมุนไพรก็มากขึน ้ ้ บางตัวมีกำหนดไวในตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย (Thai เปนเงาตามตัว ตังแตระดับครัวเรือน ชุมชน จนถึงโรงงาน ้ herbal pharmacopoeia) ขนาดใหญ ผลิตภัณฑสมุนไพรทีมจำหนายในปจจุบนมีทง ่ี ั ั้ ปยะดา สงเสริมสกุล อาจารย คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน e-mail: spiyad@kku.ac.th Academic Service Centre Khon Kean University Website: http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm 
 • 2.  ⌫    ⌫          วารสารศูนยบริการวิชาการ สารปนเปอนทีพบในสมุนไพรมีอาทิ พืชมีพษชนิด  ่ ิ ในชื่อดังกลาวอาจนำมาสูการปนเปอนของพืชที่นำมาผลิต อื่นซึ่งไมใชสมุนไพรที่ระบุในผลิตภัณฑ ยาแผนปจจุบัน นอกจากในเบลเยียมแลว ภาวะไตเสือมจากการใชสมุนไพร ่ ่ สารกำจัดศัตรูพช จุลชีพ สารพิษจากจุลชีพ และโลหะหนัก ื จีนยังมีรายงานในประเทศ ญีปน ไตหวัน ฝรังเศส สเปน ่ ุ ่ ในฐานะผบริโภคจึงควรตระหนัก และรเู ทาทันถึงอันตราย ู และอังกฤษ (Bone, 2005) ที่เกิดจากการใชสมุนไพรที่ไมไดมาตรฐาน รวมทั้งการ 2. ยาแผนปจจุบน เมือผผลิต หรือจำหนายกลาว ั ่ ู พิจารณาเลือกชื้อเลือกใชสมุนไพรไดอยางเหมาะสม อางวาผลิตภัณฑของตนเปนสมุนไพร ไมควรที่จะมีการ ปลอมปนยาแผนปจจุบนเขาไป การพบยาแผนปจจุบนสวน ั ั ชนิดของสารปนเปอนที่พบได ใหญเกิดจากความตังใจของผผลิต เพือตองการใหผใชรสก ้ ู ่ ู ู ึ ในผลิตภัณฑสมุนไพร วาอาการดีขึ้นอยางรวดเร็ว ยาแผนปจจุบันที่พบเปนขาว 1. พืชมีพิษชนิดอื่นซึ่งไมใชสมุนไพรที่ระบุใน ตามสื่อตางๆวามีการปนเปอนในผลิตภัณฑสมุนไพรอยู ผลิตภัณฑ ปญหานีอาจเกิดจากความตังใจหรือไมตงใจของ ้ ้ ั้ เสมอไดแก สเตียรอยด และยาตานอักเสบในกลมทีไมใช ุ ่ ผผลิตก็ได ถาพืชทีเ่ ปนวัตถุดบมีราคาแพงผผลิตอาจจงใจ ู ิ ู สเตียรอยด (NSAIDs) ปลอมปนพืชที่มีลักษณะคลายคลึงแตราคาถูกกวาลงไป สเตี ย รอยด มี ทั้ ง ที่ เ ป น ฮอร โ มนในร า งกายตาม หรือกรณีท่ีพืชสมุนไพรนั้นหายากยังไมมีการเพาะปลูกเชิง ธรรมชาติ และที่ ไ ด จ ากการสั ง เคราะห สเตี ย รอยด มี พาณิชย ผทไมเชียวชาญอาจเก็บพืชในธรรมชาติมาผิดชนิด ู ี่ ่ ประโยชนมากมายในทางการแพทย ในขณะเดียวกันก็มโทษ ี ทำใหเกิดการปลอมปนโดยไมตงใจ ในกรณีการผลิตขนาด ั้ มหันตหากใชอยางไมเหมาะสม โดยทั่วไปแลวผูที่ไดรับ ใหญเชิงพาณิชยก็อาจพบปญหานี้ไดเชนกัน สมุนไพรมักจะใชผลิตภัณฑนนๆอยางตอเนืองและยาวนาน ั้ ่ ในประเทศเบลเยียมเคยพบผปวยภาวะไตเสือมจาก ่ ู ่ ซึงนำไปสความเปนพิษเรือรังจากสเตียรอยด ความรุนแรง ่ ู ้ การใชสมุนไพรจีนเพื่อควบคุมน้ำหนักจำนวนหลายราย และอาการแสดงนันอาจมีตางๆกันไปขึนกับขนาดและระยะ ้  ้ (Bone, 2005) จากการวิเคราะหผลิตภัณฑดงกลาวพบวา ั เวลาทีไดรบ อาการทีสงเกตเห็นไดคอ มีการสะสมของไขมัน ่ ั ่ั ื สวนประกอบแทนทีจะเปน Stephania tetrandra กลับเปน ่ บริเวณใบหนา (moon face) เกิดหนอกทีหลัง และเนือง ่ ่ Aristolochia fangchi ซึงพืชทังสองชนิดนีมสารออกฤทธิ์ ่ ้ ้ี จากสเตียรอยดสงผลตอการทำงานของรางกายหลายระบบ  ทีตางกันอยางสินเชิง โดย Stephania tetrandra มีสาร ่ ้ การไดรับฮอรโมนนี้เปนระยะเวลานานจึงนำไปสูการเกิด สำคัญคือ tetrandrine ขณะที่ Aristolochia fangchi เบาหวาน กระดูกพรุน ภูมิคุมกันของรางกายต่ำลง และ มีสารสำคัญคือ กรด Aristolochic ซึงกรดนีมความเปนพิษ ่ ้ี แผลในกระเพาะอาหาร (Chrousos, 2007) ตอไต นอกจากนียงมีคณสมบัตเิ ปนสารกอมะเร็งในสัตวฟน ้ั ุ  ยาตานอักเสบในกลมทีไมใชสเตียรอยด (NSAIDs) ุ ่ แทะ (De Smet, 1999) ในภายหลังมีรายงานวาผปวยหญิง ู ในทางการแพทยใชเปนยาตานการอักเสบ แกปวด และ สองคนที่ใชสมุนไพรควบคุมน้ำหนักดังกลาวพบมะเร็งใน ลดไข ผลขางเคียงโดยทัวไปของยากลมนีคอ ระคายเคือง ่ ุ ้ื ไต อยางไรก็ดเี ปนทีนาสังเกตวาพืชทังสองมีชอเรียกสามัญ ่ ้ ื่ จนอาจนำไปสการเกิดแผลทีกระเพาะอาหาร สงผลตอการ ู ่ คือ Fang Ji เหมือนกัน มีความเปนไปไดวาความสับสน  ทำงานของไตทำใหเกิดไตวายได (Tai, 2004)  Academic Service Centre Khon Kean University Website: http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm
 • 3.  ⌫    ⌫          วารสารศูนยบริการวิชาการ ตารางที่ 1 ปริมาณสารกำจัดศัตรูพชทียอมรับใหพบไดในสมุนไพร ื ่ 3. สารกำจั ด ศั ต รู พื ช ยั ง ไม มี ก ารรายงานถึ ง จากตำรายายุโรป (De Smet, 1999) ผลกระทบจากสารกำจั ด ศั ต รู พื ช ในผู ที่ ใ ช ส มุ น ไพรใน ประเทศไทย อยางไรก็ดีวัตถุดิบที่นำมาผลิตถึงแมจะเปน สมุนไพรหายากทีเ่ ก็บมาจากปาก็อาจมีการปนเปอนได เนือง  ่ จากการใชสารกำจัดศัตรูพชในบริเวณใกลเคียง หรือในดิน ื มีการปนเปอนอยแลว โดยเฉพาะอยางยิงจากสารกำจัดศัตรู  ู ่ พืชในกลมออรกาโนคลอรีน (organochlorine pesticides) ุ ซึ่งปนเปอน และคงอยูยาวนานในสิ่งแวดลอม (Costa, 2008) นอกจากนีการผลิตเชิงพาณิชยขนาดใหญ ผผลิต ้ ู ตองการวัตถุดบเปนจำนวนมาก ดังนันในการเพาะปลูกอาจ ิ ้ มีการใชสารกำจัดศัตรูพชเพือชวยเพิมผลผลิต ดังนันเพือ ื ่ ่ ้ ่ เปนการปองกันผลเสียตอสุขภาพของผูบริโภค หลาย ประเทศจึงกำหนดปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชที่ยอมรับให พบไดในสมุนไพร ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทย ยังไม มีการระบุปริมาณดังกลาว สำหรับมาตรฐานของสมุนไพรใน ตำรายายุโรป (European pharmacopoeia) ไดกำหนด ปริมาณสารกำจัดศัตรูพืชชนิดตางๆที่ยอมรับใหพบไดใน สมุนไพรดังแสดงไวในตารางที่ 1 ซึงหากเราตองการสงออก ่ สมุนไพรไปยังตางประเทศ ควรคำนึงถึงมาตรฐานทีกำหนด ่ ในแตละประเทศดวย 4. จุลชีพ และสารพิษจากจุลชีพ โดยปกติแลว สมุนไพรซึ่งวัตถุดิบคือสิ่งที่ไดจากธรรมชาติยอมมีการ ปนเปอนของจุลชีพ และสารพิษจากจุลชีพมากกวายาแผน  ปจจุบันซึ่งวัตถุดิบสวนใหญเปนสารสังเคราะห จึงมีความ สะอาดและบริสทธิมากกวา ดังนันในสมุนไพรจึงยอมใหมี ุ ์ ้ จุลชีพได แตไมเกินปริมาณทีกำหนด ซึงขึนอยกบลักษณะ ่ ่ ้ ูั ของผลิตภัณฑเชน สมุนไพรที่ตองเติมน้ำเดือดกอนใช นอกจากยาทั้ง 2 กลุมนี้แลวยังพบยากลุมอื่นๆ อนุญาตใหมเี ชือจุลชีพชนิดใชอากาศ (Aerobic microbial) ้ ไดแก คาเฟอีน ยารักษาโรคเบาหวาน ยากันชัก ยานอนหลับ ไดไมเกิน 5.0 x 107 ตอกรัม หากไมมการเติมน้ำเดือดกอน ี ปนเปอนอยในผลิตภัณฑสมุนไพรจากเอเชีย (Ernst, 2002)  ู ใช อนุญาตใหมเี ชือจุลชีพชนิดใชอากาศไดไมเกิน 5.0 x 105 ้ ยาแผนปจจุบันเหลานี้หากไมไดรับภายใตการดูแลจาก ตอกรัม (Department of medical sciences, 2000) แพทยอาจสงผลเสียตอผูบริโภคได Academic Service Centre Khon Kean University Website: http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm 
 • 4.  ⌫    ⌫          วารสารศูนยบริการวิชาการ สำหรับตำรายายุโรป (European pharmacopoeia) ไดระบุ สุ ม มาทั้ ง หมด 26 ตั ว อย า งในจั ง หวั ด นครปฐม วาไมควรพบเชือ Escherichia Coli และ Salmonella spp. ้ (Limmatvapirat et.al., 2008) และการตรวจพบโลหะหนัก ในผลิตภัณฑ (De Smet, 1999) เชือทัง 2 ชนิดนีนอกจาก ้ ้ ้ ในยาแผนโบราณแถบภาคเหนือตอนบน จากการเก็บ จะกอโรคแลวยังเปนตัวชีวดมาตรฐานการผลิตอีกดวย ้ั ตัวอยางในป พ.ศ.2544-2545 จำนวน 55 ตัวอยาง พบ 19 นอกจากจุลชีพแลวสารพิษจากจุลชีพก็เปนอีกหนึง ่ ตัวอยางคิดเปน 34.5% มีปริมาณโลหะหนักเกินมาตรฐาน อันตรายทีพบในสมุนไพร เชน Aflatoxins ซึงเปนสารพิษ ่ ่ โดยโลหะหนักทีเ่ ปนปญหา ไดแก ตะกัว แคดเมียม และ ่ ่ ที่สรางจากเชื้อราบางชนิด สารพิษชนิดนี้มีคุณสมบัติเปน สารหนู (กันยารัตนและคณะ, 2546) สารกอมะเร็ง และสามารถกอวิรปได (Bone, 2005) หนึง ู ่ จากตัวอยางขางตน หากผบริโภคไดรบผลิตภัณฑ ู ั ในงานวิจยทีตรวจหา Aflatoxins ในผลิตภัณฑสมุนไพร ั ่ ทีไมไดมาตรฐานดังกลาวอยางตอเนือง เทากับวาเปนการรับ ่ ่ ในประเทศไทย พบวา 5 ตัวอยางจากทังหมด 28 ตัวอยาง ้ สารพิษเขาไปเปนประจำ เปนการตายผอนสงโดยไมรตว ู ั คิดเปน 18% มีการปนเปอนของ Aflatoxins ในชวง 1.7 – 14.3  นาโนกรัม/กรัม โดยปริมาณที่พบนี้ไมเกินมาตรฐานที่ ขอมูลเพื่อความปลอดภัย ประเทศไทยกำหนดคือ 20 นาโนกรัม/กรัม (Tassaneeyakul ในฐานะผบริโภค เรายอมตองการประโยชนจากการ ู et.al., 2004) อยางไรก็ดีการสุมตรวจโดยผูที่มีหนาที่ เลือกซือเลือกใชผลิตภัณฑใดๆก็ตามโดยหวังวาจะไมมโทษ ้ ี รับผิดชอบ ควรกระทำอยางสม่ำเสมอ เพือเปนการเฝาระวัง ่ ในภายหลัง สำหรับผลิตภัณฑสมุนไพรนันกอนการเลือกซือ ้ ้ เนื่องจากผลิตภัณฑสมุนไพรในปจจุบันมีเปนจำนวนมาก เลือกใช นอกจากจะพิจารณาวา ผลิตภัณฑดงกลาวไดรบ ั ั ทั้งที่ขึ้นทะเบียนและไมไดขึ้นทะเบียน การขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 5. โลหะหนั ก โลหะหนั ก ที่ พ บในผลิ ต ภั ณ ฑ แลวหรือไม ผบริโภคควรสังเกตฉลากผลิตภัณฑ วามีการ ู สมุนไพร มีทั้งการตั้งใจใสลงไป หรือการปนเปอนโดย ระบุขอมูลตอไปนี้ ไมไดตงใจ การรักษาแผนโบราณตามแบบจีนและอินเดีย มี ั้ 1. ชื่อผลิตภัณฑ ปริมาณสารสำคัญ และขนาด การใสโลหะหนักบางชนิดลงในตำรับเพื่อประโยชนในการ บรรจุ รักษา (Bone, 2005) หากการรักษา และเตรียมยาดังกลาว 2. ชือทีอยผผลิต และจัดจำหนาย เลขที่ และครัง ่ ่ ู ู ้ อยภายใตการดูแลของผเู ชียวชาญ ผใชไมควรไดรบพิษจาก ู ่ ู ั ที่ผลิต โลหะหนัก อยางไรก็ดมรายงานผไดรบพิษจากสารหนู และ ีี ู ั 3. วันหมดอายุ และวิธการเก็บรักษา ี สารปรอทจากการใชยาสมุนไพรอินเดียในหลายประเทศ 4. ขอบงใช และวิธใช ี ไดแก อังกฤษ สหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย อินเดีย 5. ขนาดที่ใช และอิตาลี (Bone, 2005) สำหรับประเทศไทยมีรายงานการ 6. คำเตือน ตรวจพบโลหะหนักปนเปอนอยในผลิตภัณฑสมุนไพรอยาง  ู ผผลิตและจำหนายควรใหขอมูลเหลานีอยางตรงไป ู  ้ ตอเนื่อง อาทิ ในป พ.ศ. 2550 มีการตรวจพบทองแดง ตรงมา ไมบดเบือน เพือเปนประโยชนตอผบริโภค ในการ ิ ่  ู เหล็ก สังกะสี และตะกัวเกินมาตรฐานทีกำหนดไวในตำรา ่ ่ ใชสมุนไพรอยางปลอดภัย มาตรฐานยาสมุนไพรไทย ในชาชงสมุนไพรทุกตัวอยางที่  Academic Service Centre Khon Kean University Website: http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm
 • 5.  ⌫    ⌫          วารสารศูนยบริการวิชาการ บทสรุป หลากหลายประเภทตามทีกลาวมาแลว หนวยงานทีเ่ กียวของ ่ ่ ประชาชนทัวไปมีความเขาใจวา ผลิตภัณฑสมุนไพร ่ ผผลิต และผบริโภค มีความรับผิดชอบรวมกัน เพือใหการ ู ู ่ ยอมปลอดภัยเสมอ โดยเฉพาะอยางยิงเมือเทียบกับยาแผน ่ ่ ใชสมุนไพรมีความปลอดภัย และเกิดประโยชนสงสุด โดย ู ปจจุบัน อยางไรก็ดี ทุกคนควรตระหนักวา หากบริโภค หนวยงานของรัฐควรมีระบบการเฝาระวังทีเ่ ขมแข็ง ผผลิต ู มากเกิ น ไป หรื อ บริ โ ภคผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ ไ ม ไ ด ม าตรฐาน ตองมีจริยธรรมและความรับผิดชอบ ผบริโภคควรมีความรู ู สมุนไพรก็สามารถเปนโทษไดไมตางจากยาแผนปจจุบนแต  ั และใชสมุนไพรอยางเหมาะสม อยางใด สารปนเปอนทีอาจพบไดในผลิตภัณฑสมุนไพรมี  ่ เอกสารอางอิง กันยารัตน ชลสิทธิ์, ประภัสสร ทิพยรตน, พิลาศลักษณ ศรีสวัสดิ์, ชัยพัฒน ธิตะจารี, เจริญศรี ขวัญวงศ. 2546. การ ั ปนเปอนของโลหะหนักในยาแผนโบราณของไทย. วารสารวิชาการสาธารณสุข. 12: 273-278.  สุวทย วิบลผลประเสริฐ, วิชย โชควิวฒน และศรีเพ็ญ ตันติเวสส (บรรณาธิการ). ภาพรวมระบบยาของประเทศ ิ ุ ั ั ไทย. ใน ระบบยาของประเทศไทย, หนา5-32. กรุงเทพฯ : ชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย. Bone, K. 2005. The impact of quality issues on the safety of herbal products. In The essential guide to herbal safety, p. 106-118. St. Louis: Elsevier Churchill Livingstone. Costa, L.G. 2008. Toxic effects of pesticides. In Casarett and Doull’s toxicology : the basic science of poisons , p. 883-930.7th ed., New York: McGraw-Hill. Chrousos, G.P. 2007. Adrenocorticosteroids and adrenocortical antagonists. [Online] [Cited 3 Novem- ber 2008]. Available from : http://www.accessmedicine.com/content.aspx?aID=2508168 Department of medical sciences Ministry of public health. 2000. Limits for microbial contamination. In Thai herbal pharmacopoeia Vol. II, p. 143-144., Bangkok: Prachachon Co., Ltd. De Smet, P.A.G.M. 1999. Overview of herbal quality control. Drug information journal. 33: 717-724. Ernst, E. 2002. Toxic heavy metals and undeclared drugs in asian herbal medicines. Trends in pharmacological Sciences. 23: 136-139. Limmatvapirat, C, Sang-Uthai, K, Charoenteeraboon, J, Phaechamud, T. 2008. Heavy metal contents of herbal teas from Nakhon-Pathom, Thailand. [Online] [Cited 5 November 2008]. Available from : http://www.pharm.su.ac.th/jubkrasae/abstracts/J19-Chutima.pdf Tai, W.W. 2004. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs. In Poisoning and drug overdose, p. 283-286. 4th ed., Boston: McGraw-Hill. Tassaneeyakul, W, Razzazi-Fazeli, E, Porasuphatana, S, Bohm, J. 2004. Contamination of Aflatoxins in Herbal Medicinal Products in Thailand. Mycopathologia. 158: 239-244. Academic Service Centre Khon Kean University Website: http://home.kku.ac.th/uac/journal/journal.htm 