O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

ใบงาน 8

320 visualizações

Publicada em

ใบงานที่8

Publicada em: Indústria automotiva
  • Login to see the comments

ใบงาน 8

  1. 1. จัดทำโดย นำงสำวพิจิตรำ ปันเต เลขที่ 18 นำงสำวปิ ยธิดำ อุตมำ เลขที่ 19 ใบงำนที่ 8 โครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ (Game Development)
  2. 2. โครงงานพัฒนาเกมเป็นโครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/ หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมทายคาศัพท์ และเกมการคานวณเลข เป็นต้น ซึ่งเกมที่พัฒนาขึ้นนี้น่าจะเน้นให้เป็นเกมที่ไม่รุนแรง เน้นการใช้สมองเพื่อฝึก ความคิดอย่างมีหลักการ โครงงานประเภทนี้จะมีการออกแบบลักษณะและกฎเกณฑ์ การเล่น เพื่อให้น่าสนใจแก่ผู้เล่น พร้อมทั้งให้ความรู้สอดแทรกไปด้วย ผู้พัฒนาควร จะได้ทาการสารวจและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเกมต่างๆ ที่มีอยู่ทั่วไป และนามา ปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นใหม่เพื่อให้เป็นเกมที่แปลกใหม่ และน่าสนใจแก่ผู้เล่นกลุ่ม ต่างๆ
  3. 3. ตัวอย่างโครงงานการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ เช่น เกมเพื่อการเรียนรู้ สาหรับคนพิการด๊อกกี้ ด๊อก เว็บแคม เกมส์โอ้ลัลล้าเวิร์ล เกมวีรบุรุษกู้แผ่นดินอ โยธยา เกมผจญภัยกับพระอภัยมณี เกมอักษรเขาวงกต เป็นต้น
  4. 4. http://www.vcharkarn.com/project/article/56 801 http://www.slideshare.net/aknaknyingying/ 8-14948033

×