આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx

ઉપયોગ
જીવને પરિણમન દ્વાિા એક કાળમાાં કોઇ એક જ રવષયનાં દેખવાં વા જાણવાં થાય છે,
એ પરિણમનનાં નામ ઉપયોગ છે.
A. જ્ઞાનોપયોગ વા
B. દર્શનોપયોગ હોય વા
C. ચારિત્ર ઉપયોગ હોય.
i.ઉપયોગમાાં રવકાિ કે વેદન પેદા થાય છે.
ii.એક ઉપયોગની એક જ ભેદરૂપ પ્રવૃરિ હોય છે
iii.મરિજ્ઞાન હોય ત્યાિ ે અન્ય જ્ઞાન ન હોય
iv.સ્પર્શને જાણિો હોય િે વેળા િસારદકને ન જાણે
v.ઉષ્ણ સ્પર્શને જાણિો હોય િે વેળા રુક્ષારદને ન જ જાણે.
vi.એક કાળમાાં કોઇ એક જ્ઞેય વા દ્રશ્યમાાં જ્ઞાન વા દર્શનનાં
પરિણમન હોય.
vii.સાાંભળવાનો ઉપયોગ લાગ્યો હોય ત્યાિ ે
સમીપ િહેલો પદાથો પણ દેખાિા નથી
viii.જીવને દ્વાિ િો અનેક છે અને ઉપયોગ એક
છે. પણ એ એટલો બધો ર્ીઘ્ર ફિ ે છે જે વળે
સવશ દ્વાિોનાં જ્ઞાનગણનો વ્યાપાિ જોળાણ
િહે છે
ઉપયોગ એટલે ચૈિન્યનો વ્યાપાિ
1. જ્ઞાન વ્યાપાર/ઉપયોગ
a.તું જ્ઞાન સ્વરૂપી છે
b.તું શાુંત સ્વરૂપી છે
c.તું મૌન છે
d.તું અબોલ તત્વ છે
e.તું નનનવિચાર તત્વ છે
ઉપયોગ એટલે ચૈિન્યનો વ્યાપાિ
2.દશિનગણનો વ્યાપાર/ ઉપયોગ
ઉપયોગ દ્રષ્ટા ભાવે છે (દશિન ઉપયોગ) િો કઇ િીિે છે?
દ્રષ્ટા ભાવ બે િીિે બને છે.
i. મન (બરિ) ના સ્િિ ે
જે કાંઇ દેખાય છે િે જેમકે ર્િીિ, કટાંબ, વ્યરિઓ, પદાથો, મનમાાં
ઉઠિા સાંકલ્પો, રવકલ્પો, કે લાગણીઓ એ હાં નથી એ માિા નથી અને
આ બધાની જેને ખબિ પડે છે િે હાં આ પણ બરિનો રવકલ્પ છે અને
જ્યાિ ે
i. આત્માના સ્િિ ે
આ બધાથી ઉપયોગ ખસી જાય (પિદ્રવ્યોને જાણવા છિાાં પણ
વીિિાગ ભાવ હોય) અને જે બાકી િહે િે આપણાં અરસ્િત્વ કે
હોવાપણાં છે
ઉપયોગ એટલે ચૈિન્યનો વ્યાપાિ
3.ચાનરત્ર ગણનો વ્યાપાર/ ઉપયોગ
i. કેટલાં ર્ાાંિ (સમિા ભાવ) િહ્યો
ii.કેટલાં રસ્થિ, મૌન, અાંદિમાાં િહ્યો
iii.રવકાિ કે વેદન પેદા થાય છે?
iv.ઉપયોગ જ્યાાં ત્યાાં ફાંટાવો ન જોઇયે, ઉપયોગને સ્વમાાં એટલે અાંદિ
રસ્થિ કિો.
ઉપયોગમાાં
a.રવકાિ પેદા થાય છે
i.પણ જો જાગૃરિનો પરુષાથશ વધે િો રવકાિો ઘટે છે
ii.િેમ થવાથી રચિમાાં ર્ાાંરિ, સમારધ, સ્વસ્થિા, પ્રસનિા પેદા
થાય છે
iii.સાંપૂણશ રવકોિો ખિમ થાય છે ત્યાિ ે વીિિાગિા પ્રગિે છે અને
કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે
b.વેદન પેદા થાય છે
c.મોહનીય કમશ ઉપયોગને રવકાિી બનાવે છે
i.જેથી િાગારદ પરિણિી વધે છે
ii.જેથી કષાયો વધે છે
iii.જેથી સાંસાિ વધે છે
d. ઉપયોગ રનરમત્ત અવલાંબનથી સ્વરૂપ અવલાંબી કે ઉપાદાન
અવલાંબી બને છે
e. કોઇ પણ વસ્િને જોયા પછી રવર્ેષિા લાગી િો ઉપયોગ બહાિ
જાય છે
i. માટે ઉપયોગને પિમાાં ફોળવવાનો નથી
ii. ઊપયોગ બહાિ ગયો એટલે કમશ બાંધ છે
f. ઉપયોગને જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર (સ્વસ્વરૂપ) િિફ વાળવાનાં
છે
i. ઉપયોગને પિમાાંથી સ્વમાાં લાવવાનો છે
ii. પરિઘ(સાંસાિ)માાંથી વચમાાં લાવવાનો છે
iii.ઉપયોગ સ્વરૂપમાાં ઘાંટાર્ે િો મોહનીય કમશ િૂટર્ે
iv.ઉપયોગને જ્ઞાિા અને દ્રષ્ટા ભાવમાાં લાવવાનો છે
g. પ્રરિકૂળ પ્રસાંગે જો ઉપયોગ જ્ઞાયક દર્ા પિ નજિાયા કિ ે િો
કમશબાંધ ન થાય
h.સાધનામાાં ઉપયોગને સિિ સાધ્ય (આત્મિમણિા) િિફ
કેળવવાનો હોય છે.
i.ઉપયોગ જ્યાાં ત્યાાં ફાંટાવો ન જોઇયે
ii.ઉપયોગ આડોઅવડો ન જવો જોઇયે
iii.ઉપયોગ બગળવાં ન જોઇયે
iv.આકૂળિા ન હોવી જોઇયે
v.વ્યાકૂળિા ન હોવી જોઇયે
vi.ચાંચળિા ન હોવી જોઇયે
vii.અરસ્થિિા ન હોવી જોઇયે
સાધનામાાં ઉપયોગને સિિ સાધ્ય (આત્મિમણિા) િિફ
કેળવવાનો હોય છે.
viii.ઉપયોગમાાં રવપિીિ ભાવ ન આવવો જોઇયે
ix.ઉપયોગમાાં રવપિીિ રિયા ન કિવી જોઇયે
x. ઉપયોગને સ્વમાાં એટલે અાંદિ રસ્થિ કિવાનો છે
xi.ઉપયોગને કહેવાનાં કે િાં જ્ઞાન સ્વરૂપી છે
xii.િાં ર્ાાંિ સ્વરૂપી છે
xiii.િાં મૌન છે
xiv.િાં અબોલ િત્વ છે
xv.િાં રનરવશચાિ િત્વ છે
i. ઉપયોગ ઉપયોગવાંિ બને િો કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને પછી
ઉપયોગ આત્માની અાંદિ જ રસ્થિ િહે છે.
j. ર્ક્લધ્યાનના પહેલા બે ભાગ (પાયા) ઉપયોગ સાંબાંધી છે અને
છેલ્લા બે ભાગ યોગ સાંબાંધી છે
ઉપયોગને સ્વમાું એટલે કે અુંદર નસ્િર કરવાનો છે
તે માટે ઉપયોગને સમજાવ કે
i.તું જ્ઞાન સ્વરૂપી છે
ii.તું શાુંત સ્વરૂપી છે
iii.તું મૌન છે
iv.તું અબોલ તત્વ છે
v.તું નનનવિચાર તત્વ છે
vi.તું બહાર ભટકવાનું બુંધ કર અને આત્મામાું નસ્િર િા
આ સાધનામાું અટકવાનું નિી કે તેના રાગમાું અટકવાનું નિી.
શભ ભાવમાું મને મોક્ષ મળી જશે એમ માનવાનું નિી.
ઉપયોગને આત્મા તરફ લઇ જવાનો છે એના માટે નીચેનું બધું જ કર
હે જીવ,
ઉપયોગ જ્ાું ત્યાું ન ફુંટાય,
આડોઅવડો ન જાય,
ન બગળે તેની કાળજી લે, તેને અટકાવ
ઉપયોગમાું આકૂળતા,
વ્યાકૂળતા,
ચુંચળતા,
અનસ્િરતા
નવપરીત ભાવ,
નવપરીત નિયા ન િાય તેની કાળજી લે, તેને અટકાવ
હે જીવ, ઉપયોગને અટકાવી ન શકે તો
ભલે એ નિયા કરવામાું હોય પણ
તારા ભાવ એવા હોવા જોઇયે કે નિયા િઇ રહી હોય અને
હું એને જોઇ રહ્યો છું .
આપણે શબ્દ સાુંભળીએ, પરુંત એની ઉપર રાગદ્વેષ ન કરીએ.
આપણે રૂપ જોઇએ, પરુંત એના તરફ રાગદ્વેષ ન કરીએ.
આપણે ભોજન લઈએ, પરુંત એના પ્રત્યે રાગદ્વેષ ન કરીએ.
આપણે સ્પશિ કરીએ, પરુંત એના પ્રત્યે રાગદ્વેષ ન કરીએ.
દ્રષ્ટાભાવ કોઇ એક નિયા પર િાય છે.
a.ઉપયોગ ઉપયોગવુંત બને તો કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત િાય છે અને પછી
ઉપયોગ આત્માની અુંદર જ નસ્િર રહે છે.
b.શક્લધ્યાનના પહેલા બે ભાગ (પાયા) ઉપયોગ સુંબુંધી છે અને છેલ્લા
બે ભાગ યોગ સુંબુંધી છે
આપણો ઉપયોગ ક્ાાં છે િેનો રવચાિ કિો
i.કલ્પના જાળામાાં હોય િો િેને છ
ૂ ટો કિવાનાં
1.આ નીચેનાં સ્થળ છે.
ii.સમિામાાં હોય િો
1.મધ્યમાાં છે.
iii.આત્મિમણિામાાં હોય િો
1.શ્રેષ્ઠ છે.
આપણો ઉપયોગ ર્િમાાં ન િહે િો ર્ભમાાં િાખવાનાં છે.
દ્રષ્ટા ભાવ બે િીિે બને છે.
i.મન (બરિ) ના સ્િિ ે
ii.આત્માના સ્િિ ે
ચોવીસ કલાક એ જઓ (ધમશનાં માપ) કે આત્મા
i.કેટલાં ર્ાાંિ િહ્યો
1.(સમિા ભાવ)
ii.કેટલાં રસ્થિ િહ્યો
iii.કેટલાં મૌન િહ્યો
iv.કેટલાં અાંદિમાાં ઠયો
ઉપયોગને શદ્ધ કરવા માટેના સાધનો
સ્વાદ્યાય
નચુંતન
સત્તસુંગ
ઉપયોગને ર્િ કિવાનો ધ્યેય આત્મા િિફ જવાનો છે
ધ્યેય િિફ જવા માટે પૂજા, સેવા, સત્તસાંગ, સ્વાધ્યાય, રચાંિન, ર્ભ
ભાવની ર્ારિ કે ભરિ વગેિ ેસાધનો છે.
આ સાધનામાાંજ સાંિોષ માની લે કે િેમાાં જ અટકવાનાં નથી કે િેના
િાગમાાં અટકવાનાં નથી કેમકે િે રવકાસ કે પ્રગરિને િોકર્ે
ર્ભ ભાવમાાં મને મોક્ષ મળી જર્ે એમ માની લે છે અને િેમાાં અટકી
પડે છે આને રમથ્યાત્વ કહેલ છે
ઉપયોગ ભલે રિયા કિવામાાં હોય પણ િેના ભાવ એવા હોવા જોઇયે
કે રિયા થઇ િહી હોય અને હાં એને જોઇ િહ્યો છ
ાં .
ઉપિની રિયા કિિાાં કિિાાં એ ભાવ લાવવા જરૂિી છે કે હાં કોણ છ
ાં ?
આ રિયા ર્િીિ કિ ેછે અને હાં એનાથી વેગળો છ
ાં .
ભાન આ િિફ વાળવાનાં છે.
[આત્મા (હાં છ
ાં ) નાં ખ્યાલ અને ભાન (સિિ આત્મસ્મિણ) કે હોવાપણાં
એ બે અલગ વસ્િઓ છે.
ખ્યાલ એ બરિનો પ્રયોગ છે જ્યાિ ેભાનમાાં આત્માનાં વેદન થાય છે.
જે કાંઇ દેખાય છે િે જેમકે ર્િીિ, કટાંબ, વ્યરિઓ, પદાથો, મનમાાં
ઉઠિા સાંકલ્પો, રવકલ્પો, કે લાગણીઓ એ હાં નથી એ માિા નથી અને
આ બધાની જેને ખબિ પડે છે િે હાં આ પણ બરિનો રવકલ્પ છે અને
જ્યાિ ેઆ બધાથી ઉપયોગ ખસી જાય અને જે બાકી િહે િે આપણાં
અરસ્િત્વ કે હોવાપણાં છે.
ચોવીસ કલાક એ જઓ કે આત્મા (ધમિનું માપ)
a.કેટલું શાુંત રહ્યો
i.(સમતા ભાવ)
b.કેટલું નસ્િર રહ્યો
c.કેટલું મૌન રહ્યો
d.કેટલું અુંદરમાું ઠયો
પહેલા હાં પણાં અને માિાપણાની માન્યિાને ટોળવા માટે જ પરુષાથશ
કિવાનો છે અને પછી શ્રધાને કે સાંજોગેને બદલે આત્મામાાં બદલવાનાં
પરુષાથશ કિો અને પછી
ચારિત્રને આત્મ કલ્યાણ ની પ્રરિયામાાં બદલવાનો પરુષાથશ કિો.
જ્યાિ ેમન બહાિ એટલે કે પિ વસ્િઓ પિ જાય ત્યાિ ેપોિાને યાદ
કિાવો કે આ મારુ
ાં સ્વરૂપ નથી. સ્મિણ, મનન, રચાંિન વગેિ ે
સાધનનો ઉપયોગ કિિી વખિે પણ પોિાને યાદ કિાવો કે આ મારુ
ાં
સ્વરૂપ નથી આમાાં માિો ઉપયોગ િો બહાિ છે અને ખિ ેખિ ઉપયોગ
િો હાં જાણનાિ છ
ાં એમાાં હોવો જોઇયે.
આપણે આત્માના હોવાપણામાાં કે ભાનમાાં છીએ િેની ખબિ કેમ પડે
િો કે
જ્યાિ ેઆપણા રવકલ્પો ખપી જાય છે અને
િેની પાછળ જે રવકલ્પ કિનાિ છે િેના પિ અથવા િો
જેનાં આપણે રચાંિન કિીએ છીએ િે રચાંિન કિનાિ પિ નજિ જાય
ત્યાિ ેહોવાપણાની પ્રિીરિ થાય છે.
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ
કોઇ પણ રિયા કિિાાં પહેલાાં ઉપયોગમાાં (રચિના પરિણમનમાાં)
1. પહેલાાં આત્માનાં લક્ષ કિો.
2. પછી હાં કોણ છ
ાં િેના પિ લક્ષ કિો?
3. આ રિયા ર્િીિ કિ ેછે અને હાં એનાથી વેગળો છ
ાં .
4. પહેલાાં ભલે બરિથી કે રવકલ્પથી થિાં હોય પણ િમે કોણ છો િેને
યાદ કિો.
5. પછી વિશમાનમાાં આપણે રચત્તને કોઇ પણ સાધનમાાં (પૂજા, સેવા,
સત્તસાંગ, સ્વાધ્યાય, રચાંિન, જાપ, ર્ભભાવની ર્ાાંરિ કે ભરિમાાં,
શ્વાસોશ્વાસ જોવામાાં) િાખવાં પડર્ે.
6. હવે રચત્તને સાધનમાાં િાગ કે દ્વેષ કિવાની જે આદિ છે િેમાાંથી િેને
મૂિ કિવાનાં છે
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ
7. જેથી જ્યાિ ેરચત્ત ર્ાાંિ થર્ે અને રસ્થિ થર્ે (પણ ર્ભ ભાવની ર્ાાંરિ
િે આત્માનાં વેદન નથી માટે િેમાાં અટકવાનાં નથી) ત્યાિ ેિાગ કે દ્વેષ
રસવાય બીજાં કાંઇક છે િેનો ખ્યાલ આવર્ે.
8. િેથી હવે િમાિા રચત્તની રદર્ા બદલાર્ે.
9. હવે હાં જોનાિ અને જાણનાિ છ
ાં અને રિયા કિનાિ નથી િે ભાવ થવા
જોઇએ.
10.આથી જે ઉપયોગ રિયામાાં ઓિપ્રોિ કે એકાગ્ર હિો િે રિયા પૂિી થયે
હવે ઉપયોગ આત્મા િિફ વળર્ે.
11.(પિાંિ મોટા ભાગે આપણને આત્મા છે િેનો ર્બ્દોથી કે બરિથી
ખ્યાલ હોય છે પણ ભાન કે સ્મિણ ન હોવાથી રિયા પૂિી થયે
ઉપયોગ બીજી વસ્િઓ િિફ ઢળી પડે છે કે વળી જાય છે અને
આત્મા િિફ વળિો નથી.)
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ
12.માટે કોઇ પણ રિયા કિિી વખિે લક્ષ િો આત્મા િિફ જ િાખવાનો
(રિયા ભલે ચાલિી હોય િો પણ) કે જેથી રિયા પૂિી થયે ઉપયોગ
આત્મામાાં રસ્થિ થાય.
13.ત્યાાં િમને કાંઇ જણાર્ે નરહ એ જ અરસ્િત્વ છે અને એ દ્રરષ્ટ વાિાંવાિ
એ દ્રષ્ટા ઉપિ જર્ે ત્યાિ ેઘણા અભ્યાસ પછી િમને અાંદિનાં ભાસ
(વેદન) થર્ે.
14.આ અભ્યાસ સિિ કિવાથી વૃરત્ત ત્યાાં રસ્થિ થર્ે અને છેવટે એમાાં
લીન થિાાં વેદન સ્પષ્ટ થર્ે-સમ્યક્દર્શન થાય છે.
15.િે બદલેલી રદર્ા પકડીને આગળ ચાલો િો આગળ જિાાં આત્મા
સ્પષ્ટ થર્ે
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ
16.હાં જોનાિ અને જાણનાિ છ
ાં અને રિયા કિનાિ નથી િે ભાવ થવા
જોઇએ.
17.એટલે જે ઉપયોગ રિયામાાં ઓિપ્રોિ કે એકાગ્ર હિો િે રિયા પૂિી થયે
હવે ઉપયોગ આત્મા િિફ વળર્ે.
18.પિાંિ મોટા ભાગે આપણને આત્મા છે િેનો ર્બ્દોથી કે બરિથી
ખ્યાલ હોય છે પણ ભાન કે સ્મિણ ન હોવાથી રિયા પૂિી થયે
ઉપયોગ બીજી વસ્િઓ િિફ ઢળી પડે છે કે વળી જાય છે અને
આત્મા િિફ વળિો નથી.
19.માટે કોઇ પણ રિયા કિિી વખિે લક્ષ િો આત્મા િિફ જ િાખવાનો
(રિયા ભલે ચાલિી હોય િો પણ) કે જેથી રિયા પૂિી થયે ઉપયોગ
આત્મામાાં રસ્થિ થાય.
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ
20. (આ સમજણ કેળવવા માટે ગરુદેર્નાની જરૂરિયાિ છે કેમ કે
ગરુથી આપણને દ્રરષ્ટ કે માગશ મળે છે.)
સવશ ઇરન્દ્રયોનો સાંયમ કિી, સવશ પિદ્રવ્યથી રનજસ્વરૂપ વ્યાવૃિ
(અલગ) કિી, યોગને અચલ કિી, ઉપયોગથી ઉપયોગની એકિા
કિવાથી કેવળજ્ઞાન થાય.
જ્યાિ ેઉપયોગને િાગ-દ્વેષ વગિના સાધનોમાાં જોળવામાાં આવે િો
ઉપયોગ ર્ાાંિ, રસ્થિ અને ર્ૂક્ષ્મ થાય અને અાંદિ જાય.
1. િાગ-દ્વેષવાળા સાધનો ઉપયોગને બહાિ િાખે છે.
2. માટે ઉપયોગને ર્િ કિવા માટે (રાગ-દ્વેષ વગરના સાધનોમાું જેમકે)
માિ ેર્િ આત્માના વચનમાાં, સ્મિણમાાં ને ગણોમાાં વગેિ ે
કોઇ પણ રિયામાાં જોળાવાં પળર્ે િો
ત્યાિ ેઉપયોગ ર્ાાંિ, રસ્થિ અને ર્ૂક્ષ્મ થર્ે અને અુંદર જશે.
3. મૂરિશને જોિાાં પહેલા એની ર્ાાંિિાની અનભરિ થાય અને
એમ કિિાાં એવા ભાવ થાય કે માિા આત્માનો પણ આવો જ
સ્વભાવ છે અને એમ કિિાાં ઉપયોગ આત્મા િિફ વળી જાય િો મૂરિશ
જોવાની રિયા ઉપકાિી બને છે.
જ્યાિ ેઉપયોગને િાગ-દ્વેષ વગિના સાધનોમાાં જોળવામાાં આવે િો
ઉપયોગ ર્ાાંિ અને રસ્થિ અને ર્ૂક્ષ્મ થાય અને અાંદિ જાય.
4. શ્વાસને જોવાની રિયા કિિાાં કિિાાં પણ લક્ષ િો એ કિવાનો છે કે
શ્વાસને જોનાિો કોઇ અલગ છે. ખાલી શ્વાસને જોવામાાં અટકવાનાં
નથી. (અહીાં રવપશ્યના અને જૈન ધ્યાનમાાં ફિક પડે છે)
5. હવે આ ર્ૂક્ષ્મ ઉપયોગને પણ હાં જોનાિો છ
ાં અને એવા ઉપયોગમાાં
રસ્થિ િહેવાનાં છે.
6. જો આ દ્રરષ્ટ મળે િો જીવ આગળ વધે
7. અને જો જીવ ર્ભ ભાવની ર્ાાંરિના અનભવમાાં કે ગણો વગેિ ેમાાં
અટવાઇ જાય િો િે પાછો પડે છે.
જ્યાિ ેઉપયોગને િાગ-દ્વેષ વગિના સાધનોમાાં જોળવામાાં આવે િો
ઉપયોગ ર્ાાંિ અને રસ્થિ અને ર્ૂક્ષ્મ થાય અને અાંદિ જાય.
8. ર્ભ ભાવની ર્ાાંરિ િે આત્માનાં વેદન નથી માટે િેમાાં અટકવાનાં નથી.
9. ર્ભ ભાવ િે લૌરકક ધમશ છે અને
10.આપણને અલૌરકક ધમશ વીના આત્માની પ્રારપ્ત થર્ે નરહ.
11.ર્ાસ્ત્રના અભ્યાસમાાં િેના અરભરનવેર્થી અને
ભરિમાાં િાગથી કે પ્રરિમાની પૂજામાાં જ અટકવાનાં નથી
િે િો સાધન િિીકે વાપિવાના છે.
12.સવશ ઇરન્દ્રયોનો સાંયમ કિી, સવશ પિદ્રવ્યથી રનજસ્વરૂપ વ્યાવૃિ
કિી, યોગને અચલ કિી,
ઉપયોગથી ઉપયોગની એકિા કિવાથી કેવળજ્ઞાન થાય.
1 de 31

Recomendados

ઉપયોગ .pptx por
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxssuserafa06a
7 visualizações27 slides
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx por
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxssuserafa06a
9 visualizações8 slides
આર્તધ્યાન.pptx por
આર્તધ્યાન.pptxઆર્તધ્યાન.pptx
આર્તધ્યાન.pptxssuserafa06a
8 visualizações5 slides
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx por
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptxઆત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptx
આત્માના વેદનનો ટુંકુ.pptxssuserafa06a
2 visualizações5 slides
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો ટૂંકુ 04.pptx por
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો ટૂંકુ 04.pptxઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો ટૂંકુ 04.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો ટૂંકુ 04.pptxssuserafa06a
2 visualizações4 slides
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptx por
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptxઆત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptx
આત્માના વેદનનો પ્રયોગ ppt .pptxssuserafa06a
3 visualizações4 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx

સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx por
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxssuserafa06a
2 visualizações24 slides
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx por
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxસમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxssuserafa06a
4 visualizações24 slides
પ્રણિધાન.pptx por
પ્રણિધાન.pptxપ્રણિધાન.pptx
પ્રણિધાન.pptxssuserafa06a
3 visualizações8 slides
ચિત્ત (મન) ને સદ્ગુણો તરફ વાળી તેને નિર્મળ બનાવવાનો પ્રયોગ.pptx por
ચિત્ત (મન) ને સદ્ગુણો તરફ વાળી તેને નિર્મળ બનાવવાનો પ્રયોગ.pptxચિત્ત (મન) ને સદ્ગુણો તરફ વાળી તેને નિર્મળ બનાવવાનો પ્રયોગ.pptx
ચિત્ત (મન) ને સદ્ગુણો તરફ વાળી તેને નિર્મળ બનાવવાનો પ્રયોગ.pptxssuserafa06a
5 visualizações8 slides
ધન્ય રે દિવસ આ અહો.pptx por
ધન્ય રે દિવસ આ અહો.pptxધન્ય રે દિવસ આ અહો.pptx
ધન્ય રે દિવસ આ અહો.pptxssuserafa06a
2 visualizações8 slides
ભેદજ્ઞાન.pptx por
ભેદજ્ઞાન.pptxભેદજ્ઞાન.pptx
ભેદજ્ઞાન.pptxssuserafa06a
12 visualizações8 slides

Similar a આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx(13)

સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxસમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
પ્રણિધાન.pptx por ssuserafa06a
પ્રણિધાન.pptxપ્રણિધાન.pptx
પ્રણિધાન.pptx
ssuserafa06a3 visualizações
ચિત્ત (મન) ને સદ્ગુણો તરફ વાળી તેને નિર્મળ બનાવવાનો પ્રયોગ.pptx por ssuserafa06a
ચિત્ત (મન) ને સદ્ગુણો તરફ વાળી તેને નિર્મળ બનાવવાનો પ્રયોગ.pptxચિત્ત (મન) ને સદ્ગુણો તરફ વાળી તેને નિર્મળ બનાવવાનો પ્રયોગ.pptx
ચિત્ત (મન) ને સદ્ગુણો તરફ વાળી તેને નિર્મળ બનાવવાનો પ્રયોગ.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
ધન્ય રે દિવસ આ અહો.pptx por ssuserafa06a
ધન્ય રે દિવસ આ અહો.pptxધન્ય રે દિવસ આ અહો.pptx
ધન્ય રે દિવસ આ અહો.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
ભેદજ્ઞાન.pptx por ssuserafa06a
ભેદજ્ઞાન.pptxભેદજ્ઞાન.pptx
ભેદજ્ઞાન.pptx
ssuserafa06a12 visualizações
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx por ssuserafa06a
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx por ssuserafa06a
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ssuserafa06a8 visualizações
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx por ssuserafa06a
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptxચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
ssuserafa06a3 visualizações
આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptx por ssuserafa06a
આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptxઆટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptx
આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptx
ssuserafa06a12 visualizações
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx por ssuserafa06a
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
ssuserafa06a4 visualizações

Mais de ssuserafa06a

સંલ્લેખના.pptx por
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxssuserafa06a
2 visualizações34 slides
મારા આત્માને શોધું છું.pptx por
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxssuserafa06a
12 visualizações15 slides
શ્રાવકના મનોરથ.pptx por
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxssuserafa06a
10 visualizações15 slides
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx por
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxssuserafa06a
6 visualizações14 slides
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx por
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxપરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxssuserafa06a
19 visualizações1 slide
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx por
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxssuserafa06a
4 visualizações1 slide

Mais de ssuserafa06a(20)

સંલ્લેખના.pptx por ssuserafa06a
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
મારા આત્માને શોધું છું.pptx por ssuserafa06a
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptx
ssuserafa06a12 visualizações
શ્રાવકના મનોરથ.pptx por ssuserafa06a
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptx
ssuserafa06a10 visualizações
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx por ssuserafa06a
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx por ssuserafa06a
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxપરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
ssuserafa06a19 visualizações
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
ssuserafa06a9 visualizações
ઉપયોગ.pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx por ssuserafa06a
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
ssuserafa06a30 visualizações
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx por ssuserafa06a
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
ssuserafa06a11 visualizações
vis dohra - Shrimadji.pptx por ssuserafa06a
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
ssuserafa06a10 visualizações
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx por ssuserafa06a
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxરોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
ssuserafa06a15 visualizações
001 om jinay namah.pptx por ssuserafa06a
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx
ssuserafa06a3 visualizações
યાદ કરકે.pptx por ssuserafa06a
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx por ssuserafa06a
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx por ssuserafa06a
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxઆત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
ssuserafa06a15 visualizações
હું કોણ.pptx por ssuserafa06a
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptx
ssuserafa06a8 visualizações
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx por ssuserafa06a
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptxબુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx por ssuserafa06a
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ssuserafa06a5 visualizações

આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx

 • 2. જીવને પરિણમન દ્વાિા એક કાળમાાં કોઇ એક જ રવષયનાં દેખવાં વા જાણવાં થાય છે, એ પરિણમનનાં નામ ઉપયોગ છે. A. જ્ઞાનોપયોગ વા B. દર્શનોપયોગ હોય વા C. ચારિત્ર ઉપયોગ હોય. i.ઉપયોગમાાં રવકાિ કે વેદન પેદા થાય છે. ii.એક ઉપયોગની એક જ ભેદરૂપ પ્રવૃરિ હોય છે iii.મરિજ્ઞાન હોય ત્યાિ ે અન્ય જ્ઞાન ન હોય iv.સ્પર્શને જાણિો હોય િે વેળા િસારદકને ન જાણે v.ઉષ્ણ સ્પર્શને જાણિો હોય િે વેળા રુક્ષારદને ન જ જાણે. vi.એક કાળમાાં કોઇ એક જ્ઞેય વા દ્રશ્યમાાં જ્ઞાન વા દર્શનનાં પરિણમન હોય.
 • 3. vii.સાાંભળવાનો ઉપયોગ લાગ્યો હોય ત્યાિ ે સમીપ િહેલો પદાથો પણ દેખાિા નથી viii.જીવને દ્વાિ િો અનેક છે અને ઉપયોગ એક છે. પણ એ એટલો બધો ર્ીઘ્ર ફિ ે છે જે વળે સવશ દ્વાિોનાં જ્ઞાનગણનો વ્યાપાિ જોળાણ િહે છે
 • 4. ઉપયોગ એટલે ચૈિન્યનો વ્યાપાિ 1. જ્ઞાન વ્યાપાર/ઉપયોગ a.તું જ્ઞાન સ્વરૂપી છે b.તું શાુંત સ્વરૂપી છે c.તું મૌન છે d.તું અબોલ તત્વ છે e.તું નનનવિચાર તત્વ છે
 • 5. ઉપયોગ એટલે ચૈિન્યનો વ્યાપાિ 2.દશિનગણનો વ્યાપાર/ ઉપયોગ ઉપયોગ દ્રષ્ટા ભાવે છે (દશિન ઉપયોગ) િો કઇ િીિે છે? દ્રષ્ટા ભાવ બે િીિે બને છે. i. મન (બરિ) ના સ્િિ ે જે કાંઇ દેખાય છે િે જેમકે ર્િીિ, કટાંબ, વ્યરિઓ, પદાથો, મનમાાં ઉઠિા સાંકલ્પો, રવકલ્પો, કે લાગણીઓ એ હાં નથી એ માિા નથી અને આ બધાની જેને ખબિ પડે છે િે હાં આ પણ બરિનો રવકલ્પ છે અને જ્યાિ ે i. આત્માના સ્િિ ે આ બધાથી ઉપયોગ ખસી જાય (પિદ્રવ્યોને જાણવા છિાાં પણ વીિિાગ ભાવ હોય) અને જે બાકી િહે િે આપણાં અરસ્િત્વ કે હોવાપણાં છે
 • 6. ઉપયોગ એટલે ચૈિન્યનો વ્યાપાિ 3.ચાનરત્ર ગણનો વ્યાપાર/ ઉપયોગ i. કેટલાં ર્ાાંિ (સમિા ભાવ) િહ્યો ii.કેટલાં રસ્થિ, મૌન, અાંદિમાાં િહ્યો iii.રવકાિ કે વેદન પેદા થાય છે? iv.ઉપયોગ જ્યાાં ત્યાાં ફાંટાવો ન જોઇયે, ઉપયોગને સ્વમાાં એટલે અાંદિ રસ્થિ કિો.
 • 7. ઉપયોગમાાં a.રવકાિ પેદા થાય છે i.પણ જો જાગૃરિનો પરુષાથશ વધે િો રવકાિો ઘટે છે ii.િેમ થવાથી રચિમાાં ર્ાાંરિ, સમારધ, સ્વસ્થિા, પ્રસનિા પેદા થાય છે iii.સાંપૂણશ રવકોિો ખિમ થાય છે ત્યાિ ે વીિિાગિા પ્રગિે છે અને કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે b.વેદન પેદા થાય છે c.મોહનીય કમશ ઉપયોગને રવકાિી બનાવે છે i.જેથી િાગારદ પરિણિી વધે છે ii.જેથી કષાયો વધે છે iii.જેથી સાંસાિ વધે છે
 • 8. d. ઉપયોગ રનરમત્ત અવલાંબનથી સ્વરૂપ અવલાંબી કે ઉપાદાન અવલાંબી બને છે e. કોઇ પણ વસ્િને જોયા પછી રવર્ેષિા લાગી િો ઉપયોગ બહાિ જાય છે i. માટે ઉપયોગને પિમાાં ફોળવવાનો નથી ii. ઊપયોગ બહાિ ગયો એટલે કમશ બાંધ છે f. ઉપયોગને જ્ઞાન, દર્શન અને ચારિત્ર (સ્વસ્વરૂપ) િિફ વાળવાનાં છે i. ઉપયોગને પિમાાંથી સ્વમાાં લાવવાનો છે ii. પરિઘ(સાંસાિ)માાંથી વચમાાં લાવવાનો છે iii.ઉપયોગ સ્વરૂપમાાં ઘાંટાર્ે િો મોહનીય કમશ િૂટર્ે iv.ઉપયોગને જ્ઞાિા અને દ્રષ્ટા ભાવમાાં લાવવાનો છે
 • 9. g. પ્રરિકૂળ પ્રસાંગે જો ઉપયોગ જ્ઞાયક દર્ા પિ નજિાયા કિ ે િો કમશબાંધ ન થાય h.સાધનામાાં ઉપયોગને સિિ સાધ્ય (આત્મિમણિા) િિફ કેળવવાનો હોય છે. i.ઉપયોગ જ્યાાં ત્યાાં ફાંટાવો ન જોઇયે ii.ઉપયોગ આડોઅવડો ન જવો જોઇયે iii.ઉપયોગ બગળવાં ન જોઇયે iv.આકૂળિા ન હોવી જોઇયે v.વ્યાકૂળિા ન હોવી જોઇયે vi.ચાંચળિા ન હોવી જોઇયે vii.અરસ્થિિા ન હોવી જોઇયે
 • 10. સાધનામાાં ઉપયોગને સિિ સાધ્ય (આત્મિમણિા) િિફ કેળવવાનો હોય છે. viii.ઉપયોગમાાં રવપિીિ ભાવ ન આવવો જોઇયે ix.ઉપયોગમાાં રવપિીિ રિયા ન કિવી જોઇયે x. ઉપયોગને સ્વમાાં એટલે અાંદિ રસ્થિ કિવાનો છે xi.ઉપયોગને કહેવાનાં કે િાં જ્ઞાન સ્વરૂપી છે xii.િાં ર્ાાંિ સ્વરૂપી છે xiii.િાં મૌન છે xiv.િાં અબોલ િત્વ છે xv.િાં રનરવશચાિ િત્વ છે
 • 11. i. ઉપયોગ ઉપયોગવાંિ બને િો કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને પછી ઉપયોગ આત્માની અાંદિ જ રસ્થિ િહે છે. j. ર્ક્લધ્યાનના પહેલા બે ભાગ (પાયા) ઉપયોગ સાંબાંધી છે અને છેલ્લા બે ભાગ યોગ સાંબાંધી છે
 • 12. ઉપયોગને સ્વમાું એટલે કે અુંદર નસ્િર કરવાનો છે તે માટે ઉપયોગને સમજાવ કે i.તું જ્ઞાન સ્વરૂપી છે ii.તું શાુંત સ્વરૂપી છે iii.તું મૌન છે iv.તું અબોલ તત્વ છે v.તું નનનવિચાર તત્વ છે vi.તું બહાર ભટકવાનું બુંધ કર અને આત્મામાું નસ્િર િા
 • 13. આ સાધનામાું અટકવાનું નિી કે તેના રાગમાું અટકવાનું નિી. શભ ભાવમાું મને મોક્ષ મળી જશે એમ માનવાનું નિી. ઉપયોગને આત્મા તરફ લઇ જવાનો છે એના માટે નીચેનું બધું જ કર હે જીવ, ઉપયોગ જ્ાું ત્યાું ન ફુંટાય, આડોઅવડો ન જાય, ન બગળે તેની કાળજી લે, તેને અટકાવ ઉપયોગમાું આકૂળતા, વ્યાકૂળતા, ચુંચળતા, અનસ્િરતા નવપરીત ભાવ, નવપરીત નિયા ન િાય તેની કાળજી લે, તેને અટકાવ
 • 14. હે જીવ, ઉપયોગને અટકાવી ન શકે તો ભલે એ નિયા કરવામાું હોય પણ તારા ભાવ એવા હોવા જોઇયે કે નિયા િઇ રહી હોય અને હું એને જોઇ રહ્યો છું . આપણે શબ્દ સાુંભળીએ, પરુંત એની ઉપર રાગદ્વેષ ન કરીએ. આપણે રૂપ જોઇએ, પરુંત એના તરફ રાગદ્વેષ ન કરીએ. આપણે ભોજન લઈએ, પરુંત એના પ્રત્યે રાગદ્વેષ ન કરીએ. આપણે સ્પશિ કરીએ, પરુંત એના પ્રત્યે રાગદ્વેષ ન કરીએ.
 • 15. દ્રષ્ટાભાવ કોઇ એક નિયા પર િાય છે. a.ઉપયોગ ઉપયોગવુંત બને તો કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત િાય છે અને પછી ઉપયોગ આત્માની અુંદર જ નસ્િર રહે છે. b.શક્લધ્યાનના પહેલા બે ભાગ (પાયા) ઉપયોગ સુંબુંધી છે અને છેલ્લા બે ભાગ યોગ સુંબુંધી છે
 • 16. આપણો ઉપયોગ ક્ાાં છે િેનો રવચાિ કિો i.કલ્પના જાળામાાં હોય િો િેને છ ૂ ટો કિવાનાં 1.આ નીચેનાં સ્થળ છે. ii.સમિામાાં હોય િો 1.મધ્યમાાં છે. iii.આત્મિમણિામાાં હોય િો 1.શ્રેષ્ઠ છે. આપણો ઉપયોગ ર્િમાાં ન િહે િો ર્ભમાાં િાખવાનાં છે. દ્રષ્ટા ભાવ બે િીિે બને છે. i.મન (બરિ) ના સ્િિ ે ii.આત્માના સ્િિ ે
 • 17. ચોવીસ કલાક એ જઓ (ધમશનાં માપ) કે આત્મા i.કેટલાં ર્ાાંિ િહ્યો 1.(સમિા ભાવ) ii.કેટલાં રસ્થિ િહ્યો iii.કેટલાં મૌન િહ્યો iv.કેટલાં અાંદિમાાં ઠયો
 • 18. ઉપયોગને શદ્ધ કરવા માટેના સાધનો સ્વાદ્યાય નચુંતન સત્તસુંગ
 • 19. ઉપયોગને ર્િ કિવાનો ધ્યેય આત્મા િિફ જવાનો છે ધ્યેય િિફ જવા માટે પૂજા, સેવા, સત્તસાંગ, સ્વાધ્યાય, રચાંિન, ર્ભ ભાવની ર્ારિ કે ભરિ વગેિ ેસાધનો છે. આ સાધનામાાંજ સાંિોષ માની લે કે િેમાાં જ અટકવાનાં નથી કે િેના િાગમાાં અટકવાનાં નથી કેમકે િે રવકાસ કે પ્રગરિને િોકર્ે ર્ભ ભાવમાાં મને મોક્ષ મળી જર્ે એમ માની લે છે અને િેમાાં અટકી પડે છે આને રમથ્યાત્વ કહેલ છે ઉપયોગ ભલે રિયા કિવામાાં હોય પણ િેના ભાવ એવા હોવા જોઇયે કે રિયા થઇ િહી હોય અને હાં એને જોઇ િહ્યો છ ાં .
 • 20. ઉપિની રિયા કિિાાં કિિાાં એ ભાવ લાવવા જરૂિી છે કે હાં કોણ છ ાં ? આ રિયા ર્િીિ કિ ેછે અને હાં એનાથી વેગળો છ ાં . ભાન આ િિફ વાળવાનાં છે. [આત્મા (હાં છ ાં ) નાં ખ્યાલ અને ભાન (સિિ આત્મસ્મિણ) કે હોવાપણાં એ બે અલગ વસ્િઓ છે. ખ્યાલ એ બરિનો પ્રયોગ છે જ્યાિ ેભાનમાાં આત્માનાં વેદન થાય છે. જે કાંઇ દેખાય છે િે જેમકે ર્િીિ, કટાંબ, વ્યરિઓ, પદાથો, મનમાાં ઉઠિા સાંકલ્પો, રવકલ્પો, કે લાગણીઓ એ હાં નથી એ માિા નથી અને આ બધાની જેને ખબિ પડે છે િે હાં આ પણ બરિનો રવકલ્પ છે અને જ્યાિ ેઆ બધાથી ઉપયોગ ખસી જાય અને જે બાકી િહે િે આપણાં અરસ્િત્વ કે હોવાપણાં છે.
 • 21. ચોવીસ કલાક એ જઓ કે આત્મા (ધમિનું માપ) a.કેટલું શાુંત રહ્યો i.(સમતા ભાવ) b.કેટલું નસ્િર રહ્યો c.કેટલું મૌન રહ્યો d.કેટલું અુંદરમાું ઠયો
 • 22. પહેલા હાં પણાં અને માિાપણાની માન્યિાને ટોળવા માટે જ પરુષાથશ કિવાનો છે અને પછી શ્રધાને કે સાંજોગેને બદલે આત્મામાાં બદલવાનાં પરુષાથશ કિો અને પછી ચારિત્રને આત્મ કલ્યાણ ની પ્રરિયામાાં બદલવાનો પરુષાથશ કિો. જ્યાિ ેમન બહાિ એટલે કે પિ વસ્િઓ પિ જાય ત્યાિ ેપોિાને યાદ કિાવો કે આ મારુ ાં સ્વરૂપ નથી. સ્મિણ, મનન, રચાંિન વગેિ ે સાધનનો ઉપયોગ કિિી વખિે પણ પોિાને યાદ કિાવો કે આ મારુ ાં સ્વરૂપ નથી આમાાં માિો ઉપયોગ િો બહાિ છે અને ખિ ેખિ ઉપયોગ િો હાં જાણનાિ છ ાં એમાાં હોવો જોઇયે.
 • 23. આપણે આત્માના હોવાપણામાાં કે ભાનમાાં છીએ િેની ખબિ કેમ પડે િો કે જ્યાિ ેઆપણા રવકલ્પો ખપી જાય છે અને િેની પાછળ જે રવકલ્પ કિનાિ છે િેના પિ અથવા િો જેનાં આપણે રચાંિન કિીએ છીએ િે રચાંિન કિનાિ પિ નજિ જાય ત્યાિ ેહોવાપણાની પ્રિીરિ થાય છે.
 • 24. આત્માના વેદનનો પ્રયોગ કોઇ પણ રિયા કિિાાં પહેલાાં ઉપયોગમાાં (રચિના પરિણમનમાાં) 1. પહેલાાં આત્માનાં લક્ષ કિો. 2. પછી હાં કોણ છ ાં િેના પિ લક્ષ કિો? 3. આ રિયા ર્િીિ કિ ેછે અને હાં એનાથી વેગળો છ ાં . 4. પહેલાાં ભલે બરિથી કે રવકલ્પથી થિાં હોય પણ િમે કોણ છો િેને યાદ કિો. 5. પછી વિશમાનમાાં આપણે રચત્તને કોઇ પણ સાધનમાાં (પૂજા, સેવા, સત્તસાંગ, સ્વાધ્યાય, રચાંિન, જાપ, ર્ભભાવની ર્ાાંરિ કે ભરિમાાં, શ્વાસોશ્વાસ જોવામાાં) િાખવાં પડર્ે. 6. હવે રચત્તને સાધનમાાં િાગ કે દ્વેષ કિવાની જે આદિ છે િેમાાંથી િેને મૂિ કિવાનાં છે
 • 25. આત્માના વેદનનો પ્રયોગ 7. જેથી જ્યાિ ેરચત્ત ર્ાાંિ થર્ે અને રસ્થિ થર્ે (પણ ર્ભ ભાવની ર્ાાંરિ િે આત્માનાં વેદન નથી માટે િેમાાં અટકવાનાં નથી) ત્યાિ ેિાગ કે દ્વેષ રસવાય બીજાં કાંઇક છે િેનો ખ્યાલ આવર્ે. 8. િેથી હવે િમાિા રચત્તની રદર્ા બદલાર્ે. 9. હવે હાં જોનાિ અને જાણનાિ છ ાં અને રિયા કિનાિ નથી િે ભાવ થવા જોઇએ. 10.આથી જે ઉપયોગ રિયામાાં ઓિપ્રોિ કે એકાગ્ર હિો િે રિયા પૂિી થયે હવે ઉપયોગ આત્મા િિફ વળર્ે. 11.(પિાંિ મોટા ભાગે આપણને આત્મા છે િેનો ર્બ્દોથી કે બરિથી ખ્યાલ હોય છે પણ ભાન કે સ્મિણ ન હોવાથી રિયા પૂિી થયે ઉપયોગ બીજી વસ્િઓ િિફ ઢળી પડે છે કે વળી જાય છે અને આત્મા િિફ વળિો નથી.)
 • 26. આત્માના વેદનનો પ્રયોગ 12.માટે કોઇ પણ રિયા કિિી વખિે લક્ષ િો આત્મા િિફ જ િાખવાનો (રિયા ભલે ચાલિી હોય િો પણ) કે જેથી રિયા પૂિી થયે ઉપયોગ આત્મામાાં રસ્થિ થાય. 13.ત્યાાં િમને કાંઇ જણાર્ે નરહ એ જ અરસ્િત્વ છે અને એ દ્રરષ્ટ વાિાંવાિ એ દ્રષ્ટા ઉપિ જર્ે ત્યાિ ેઘણા અભ્યાસ પછી િમને અાંદિનાં ભાસ (વેદન) થર્ે. 14.આ અભ્યાસ સિિ કિવાથી વૃરત્ત ત્યાાં રસ્થિ થર્ે અને છેવટે એમાાં લીન થિાાં વેદન સ્પષ્ટ થર્ે-સમ્યક્દર્શન થાય છે. 15.િે બદલેલી રદર્ા પકડીને આગળ ચાલો િો આગળ જિાાં આત્મા સ્પષ્ટ થર્ે
 • 27. આત્માના વેદનનો પ્રયોગ 16.હાં જોનાિ અને જાણનાિ છ ાં અને રિયા કિનાિ નથી િે ભાવ થવા જોઇએ. 17.એટલે જે ઉપયોગ રિયામાાં ઓિપ્રોિ કે એકાગ્ર હિો િે રિયા પૂિી થયે હવે ઉપયોગ આત્મા િિફ વળર્ે. 18.પિાંિ મોટા ભાગે આપણને આત્મા છે િેનો ર્બ્દોથી કે બરિથી ખ્યાલ હોય છે પણ ભાન કે સ્મિણ ન હોવાથી રિયા પૂિી થયે ઉપયોગ બીજી વસ્િઓ િિફ ઢળી પડે છે કે વળી જાય છે અને આત્મા િિફ વળિો નથી. 19.માટે કોઇ પણ રિયા કિિી વખિે લક્ષ િો આત્મા િિફ જ િાખવાનો (રિયા ભલે ચાલિી હોય િો પણ) કે જેથી રિયા પૂિી થયે ઉપયોગ આત્મામાાં રસ્થિ થાય.
 • 28. આત્માના વેદનનો પ્રયોગ 20. (આ સમજણ કેળવવા માટે ગરુદેર્નાની જરૂરિયાિ છે કેમ કે ગરુથી આપણને દ્રરષ્ટ કે માગશ મળે છે.) સવશ ઇરન્દ્રયોનો સાંયમ કિી, સવશ પિદ્રવ્યથી રનજસ્વરૂપ વ્યાવૃિ (અલગ) કિી, યોગને અચલ કિી, ઉપયોગથી ઉપયોગની એકિા કિવાથી કેવળજ્ઞાન થાય.
 • 29. જ્યાિ ેઉપયોગને િાગ-દ્વેષ વગિના સાધનોમાાં જોળવામાાં આવે િો ઉપયોગ ર્ાાંિ, રસ્થિ અને ર્ૂક્ષ્મ થાય અને અાંદિ જાય. 1. િાગ-દ્વેષવાળા સાધનો ઉપયોગને બહાિ િાખે છે. 2. માટે ઉપયોગને ર્િ કિવા માટે (રાગ-દ્વેષ વગરના સાધનોમાું જેમકે) માિ ેર્િ આત્માના વચનમાાં, સ્મિણમાાં ને ગણોમાાં વગેિ ે કોઇ પણ રિયામાાં જોળાવાં પળર્ે િો ત્યાિ ેઉપયોગ ર્ાાંિ, રસ્થિ અને ર્ૂક્ષ્મ થર્ે અને અુંદર જશે. 3. મૂરિશને જોિાાં પહેલા એની ર્ાાંિિાની અનભરિ થાય અને એમ કિિાાં એવા ભાવ થાય કે માિા આત્માનો પણ આવો જ સ્વભાવ છે અને એમ કિિાાં ઉપયોગ આત્મા િિફ વળી જાય િો મૂરિશ જોવાની રિયા ઉપકાિી બને છે.
 • 30. જ્યાિ ેઉપયોગને િાગ-દ્વેષ વગિના સાધનોમાાં જોળવામાાં આવે િો ઉપયોગ ર્ાાંિ અને રસ્થિ અને ર્ૂક્ષ્મ થાય અને અાંદિ જાય. 4. શ્વાસને જોવાની રિયા કિિાાં કિિાાં પણ લક્ષ િો એ કિવાનો છે કે શ્વાસને જોનાિો કોઇ અલગ છે. ખાલી શ્વાસને જોવામાાં અટકવાનાં નથી. (અહીાં રવપશ્યના અને જૈન ધ્યાનમાાં ફિક પડે છે) 5. હવે આ ર્ૂક્ષ્મ ઉપયોગને પણ હાં જોનાિો છ ાં અને એવા ઉપયોગમાાં રસ્થિ િહેવાનાં છે. 6. જો આ દ્રરષ્ટ મળે િો જીવ આગળ વધે 7. અને જો જીવ ર્ભ ભાવની ર્ાાંરિના અનભવમાાં કે ગણો વગેિ ેમાાં અટવાઇ જાય િો િે પાછો પડે છે.
 • 31. જ્યાિ ેઉપયોગને િાગ-દ્વેષ વગિના સાધનોમાાં જોળવામાાં આવે િો ઉપયોગ ર્ાાંિ અને રસ્થિ અને ર્ૂક્ષ્મ થાય અને અાંદિ જાય. 8. ર્ભ ભાવની ર્ાાંરિ િે આત્માનાં વેદન નથી માટે િેમાાં અટકવાનાં નથી. 9. ર્ભ ભાવ િે લૌરકક ધમશ છે અને 10.આપણને અલૌરકક ધમશ વીના આત્માની પ્રારપ્ત થર્ે નરહ. 11.ર્ાસ્ત્રના અભ્યાસમાાં િેના અરભરનવેર્થી અને ભરિમાાં િાગથી કે પ્રરિમાની પૂજામાાં જ અટકવાનાં નથી િે િો સાધન િિીકે વાપિવાના છે. 12.સવશ ઇરન્દ્રયોનો સાંયમ કિી, સવશ પિદ્રવ્યથી રનજસ્વરૂપ વ્યાવૃિ કિી, યોગને અચલ કિી, ઉપયોગથી ઉપયોગની એકિા કિવાથી કેવળજ્ઞાન થાય.