Anúncio

સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx

6 de Dec de 2022
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx(18)

Mais de ssuserafa06a(16)

Anúncio

સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx

 1. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ 1.પ્તનસર્શથી a.ર્ુરુના ઉપદેર્ પ્તિના i.તીથંકરનો આત્મા ii.તેમનુું સામર્થયશ અપ્તિક હોય છે iii.ર્ુરુ માત્ર સાક્ષીભૂત ર્ણાય છે b.ર્ુરુકૃપા અુંતર્શત હોય છે
 2. સમ્યગ્દર્શનની પ્રાપ્તિ 2. અપ્તિર્મથી a.આપણી પાસે વ્યિહારથી સમ્યક્ત્િ છે b.ર્ુરુ ભર્િુંતની કૃપાથી છે c.હિે દાનાપ્તદક પ્તિયાઓ મોક્ષનુું કારણ બને છે d.આ આત્માનુું ર્ુણ છે અને કમશનુું આિરણ ખસ્યે પ્રર્ત થાય છે e.દર્શનમોહનીય કમશ અને અનુંતાનુબુંિી ચાપ્તરત્ર મોહનીય કમાશના પ્તિનાર્થી
 3. સમ્યગ્દર્શનમાું ચાર શ્રિાઓ a.પરમાથશસુંસ્તિ (પપ્તરચય) b.સુર્ુરુની સેિા c.પપ્તતત (આચારભ્રષ્ટ) સમપ્તકતીના સુંર્નો ્યાર્ d.પરદર્શનીના સુંર્નો ્યાર્ સમ્યગ્દર્શનના ત્રણ પ્ત ુંર્ો a.શ્રુતનો અપ્તભ ાષ (ઇચ્છા; આકાુંક્ષા; સ્પૃહા) b.િમશનો અનુરાર્ c.ર્ુરુદેિનુું િૈયાિચ્ચ
 4. સમ્યગ્દર્શનના દૂષણ i.ર્ુંકા ii.કુંખા iii.પ્તિપ્તતપ્તર્ચ્છા iv.પ્તમર્થયાદ્રપ્તષ્ટના ર્ુણનુું િણશન કરિુું v.પ્તમર્થયાદ્રપ્તષ્ટનો પપ્તરચય ન કરિો
 5. સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાિકપણાના ક્ષણ i.પ્રાિચપ્તનક ii.િમશકથી iii.િાદી iv.પ્તનપ્તમત્તક v.તપસ્િી vi.પ્તિદ્યા અને તપનો પ્રભાિ vii.પ્તસપ્તિસુંપન
 6. સમ્યગ્દર્શનના પ્રભાિકપણાના ક્ષણ viii.કપ્તિ 1.કપ્તિતા રચે a.કેિી i.અમૃતના રસ જેિી ii.મિુર iii.િમશનુું કારણ બને
 7. સમ્યગ્દર્શનના પાુંચ ક્ષણ A.ઉપર્મ a.અપરાિી પ્ર્યે પણ પ્તચત્તથી પ્રપ્તતકૂળ ન પ્તચુંતિિુું B.સુંિેર્ a.મોક્ષાપ્તભ ાષ C.પ્તનિેદ a.સુંસારમાુંથી નીકળિા રાતપ્તદિસ મહેનત કરે b.૧ ા ર્ુણસ્થાનકથી ૪ પર અને ૫માુંથી ૬ઠ્ઠા કે ૭મામાું જિા માટેના પપ્તરણામ c.સુંસારની પ્તનર્ુશણતાનુું પપ્તરભાિન કરિાની જરૂર છે
 8. સમ્યગ્દર્શનના પાુંચ ક્ષણ D. અનુકુંપા a.દ્રવ્ય i.બીજાના દુ:ખને જોઇને ધ્રૂજારી છ ૂ ટે અને દુ:ખને દૂર કરિાની ભાિના થિી તે 1.સાિુપણુું સ્િીકારિાના ભાિ ઊભા કરે છે b.ભાિ i.હીન જીિો પ્ર્યે દયા આિે 1.સાિુપણુું સ્િીકારિાના ભાિ ઊભા કરે છે
 9. સમ્યગ્દર્શનના પાુંચ ક્ષણ E. આપ્તસ્તક્ય a.ભર્િાને જણાવ્યુું છે તે પદાથોને અપ્તસ્ત (છે) રૂપે માને છે b.માત્ર આત્માને કે પુણ્યપાપને માનિાનુું નથી c.આતત્માને ની્યાપ્તન્ય માને d.પુણ્યને ઉપાદેય માને e.પાપને હેય માને f. કુમપ્તતનો-દુષ્ટ મપ્તતનો નાર્ ભુંર્ કરે છે g.પ્રાપ્તિની અપેક્ષાએ પહે ુું ર્ુણ છે h.અન્યદર્શનીને િુંદન નથી કરતા i. આ ાપસું ાપા (િાતચીત; સુંિાદ) નો વ્યિહાર નથી કરતા j. જૈનેતર સાથેની બિી ટેિો છોડે છે
 10. સમ્યગ્દર્શનની જયણા (રક્ષા માટે ) 1.અન્યદર્શનીના તીથશ હોય કે તેમના દેિ હોય તેમને િુંદન ન કરિા 2.તેમના િડે ગ્રહન કરાયે આપણા ચૈ્યમાું પણ િુંદન ન કરિા 3.ર્ૌરિભપ્તિપૂિશક સુપાત્ર તરીકે દાન નપ્તહ આપિાનુું a.ઉપ્તચત દાનની ના નથી b.અનુકુંપાના ભાિથી નપ્તહ આપિાનુું 4.અનુપ્રદાનની (િારુંિાર આપિુું તે) ના પાડી છે a.ઔપ્તચ્ય જાળિિાની ના નથી પણ ર્ોતી ર્ોતીને ન આપિુું. 5.પરતીપ્તથશકોની સાથે આ ાપ - સામેથી િાત ન કરાય 6.પરતીપ્તથશકોની સાથે સું ાપ ન કરિો - િારુંિાર આ ાપ કરિો તે
 11. સમ્યગ્દર્શનના આર્ાર 1.`રાજાપ્તભયોર્ 2. ોકોનુું ટોળુું ભેર્ુું થયુું હોય 3.ચોર આપ્તદનો બળા્કાર 4.ક્ષેત્રપા ાપ્તદન દેિતાનો અપ્તભયોર્ 5.માતા-પ્તપતાપ્તદ-ર્ુરુજનનો અપ્તભયોર્ 6.આજીપ્તિકાના પ્તનિાશહ માટે પ્તમર્થયા્િીને નમિુું પડે
 12. સમ્યગ્દર્શનની છ ભાિનાઓ a.(િમશરૂપી િૃક્ષનુું) મૂળ b.(િમશરૂપીનર્રનુું) દ્વાર c.મોટો પ્રસાદ d.ભુંડાર e.આિાર f. પાત્ર/ભાજન
 13. સમ્યક્િના અપ્તસ્ત્િના છ આિાર a.આત્મા છે b.આત્મા પ્તન્ય છે c.આત્મા કત્તાશ છે d.આત્મા ભોિા છે e.આત્માનો મોક્ષ છે f.મોક્ષનો ઉપાય છે
 14. સમ્યગ્દર્શનના ભૂષણ I. પ્તિયામાું કુર્ળપણુું a.પ્તિયા આજ્ઞા પ્રમાણે થાય તે i.િુંદન ii.પચ્ચ્કખાણ II.તીથશસેિા a.ર્ુશ્રૂષાસ્િરૂપ i.પ્તિયામાું રસ હોય b.તીથો પ્તિકસાિિા c.દેિ અને ર્ુરુનુું િચન સાુંભળિુું d.દેિ અને ર્ુરુનુું િચન માનિુું
 15. સમ્યગ્દર્શનના ભૂષણ III. દેિર્ુરુની ભપ્તિ a.દેિર્ુરુનુું કાયશ ભાિથી કરિુું b.િૈયાિચ્ચ કરિી c. IV.દઢતા a.ભર્િાનના પ્તસિાુંતથી ચ ાયમાન થિુું નપ્તહ b.સુખ છોડતા થઇએ c.અનુકૂળતા છોડતા થઇએ d.આપણુું સિશસ્િ હોમી દેિાની તૈયારી V.પ્રભાિના
 16. સમ્યકદર્શનની પ્રપ્તિયા
 17. પહે ા ક્ષમાું આિો કે મારે કુંઇક કરિુું છે. આ પહે ી દ્રપ્તષ્ટ છે પછી બીજો ક્ષ બાુંિો કે અપ્તહુંયા મારે જિાનુું છે ત્રીજા ક્ષમાું ખ્યા રાખો કે મારે અહીુંયા ટકિાનુું છે.
 18. હમણા ભ ે ક્ષ પકડાય નપ્તહ પણ ક્ષનો ખ્યા આિિો એ ર્રુઆત છે a.આર્ળ જતાું ક્ષનો ભાન થર્ે. b.મન ર્ાુંત થાય એટ ે ક્ષ તરફ જિાનો પ્રયાસ થાય અને ્યાું બહુ ટકાય નપ્તહ એટ ે પાછા પડાય. c.એટ ે િળી પ્તચુંતન, મનન કે સ્િાધ્યાયમાું ાર્ી જિાનુું અને મનને ર્ાુંત કરિાનુું, પરમાુંથી ખસેડી ેિાનુું d.એમ મન જ્યારે ાુંબો સમય ર્ાુંત રહે તો એમ કરતાું ઉપયોર્ ર્ૂક્ષ્મ થર્ે તો આત્મ ભાિ પકડાર્ે. (હજુ સમ્યગ્દર્શન આિે નથી) (હમણા આપણે પહે ી દ્રપ્તષ્ટમાું છીએ).
 19. આત્મ ભાિ પકડાર્ે એ બીજી દ્રપ્તષ્ટ છે આત્મ ભાિ પકડાર્ે એટ ે પહે ાું ઉજાર્રણ (પ્તચુંતા) દર્ા આિર્ે, a.આત્મ ભાિ પાછ ુું છ ુ ટી જર્ે b.િડી પકડાર્ે c.અભ્યાસ કરતાું ભાિનુું ટકિાપણુું થર્ે d.એમ કરતાું એ ભાિ અુંર્ે સ્્ષ્ટ થર્ે (હજુ સમ્યગ્દર્શન આિે નથી) e.મન હિે આ ભાિમાું નજરાયા કરર્ે f.એટ ે બુપ્તિ જેિી બહાર જર્ે કે તે તરત પાછી આિી જર્ે g.(આર્ળ િિીને આત્મામાું ીનતા આિતાું સમ્યક્તદ્રપ્તષ્ટ આિે છે)
 20. આત્મ ભાિ પકડાર્ે એ બીજી દ્રપ્તષ્ટ છે આત્મ ભાિ પકડાર્ે એટ ે પહે ાું ઉજાર્રણ દર્ા આિર્ે, h. જે પ્રિૃપ્તત હાથમાું ઇએ તે ક્ષ સાથે થિાથી પ્તચત્ત ર્ાત પડર્ે i. જે ધ્યેય હાથમાું ીિે છે તેના પર ઉપયોર્ જર્ે j. તમને કુંઇ જણાર્ે નપ્તહ એ જ અપ્તસ્ત્િ છે k.એ દ્રપ્તષ્ટ િારુંિાર એ દ્રષ્ટા ઉપર જર્ે ્યારે ઘણા અભ્યાસ પછી તમને અુંદરનુું ભાસ (િેદન) થર્ે [હુું છ ુું એના સુંિેદનનુું ભાસ - અસ્પષ્ટ ભાિભાષણ (ષ્યન) -બીજી દ્રપ્તષ્ટ].
 21. ત્રીજી અને ચોથી દ્રપ્તષ્ટ a.આ અભ્યાસ સતત કરિાથી િૃપ્તત ્યાું પ્તસ્થર થર્ે અને b.છેિટે એમાું ીન થતાું પાુંચમી દ્રપ્તષ્ટ a.િેદન સ્પષ્ટ થર્ે b.સમ્યકદર્શન થાય છે. c.હિે આત્માના અપ્તસ્ત્િનો ખ્યા હર ઘડીએ કોઇ પણ સુંજોર્ામાું હોય છે. d.મારે જે િસ્તુ (આત્મા) મેળિિી છે તેને માટે મારે બીજે ક્યાુંય જિાનુું નથી જ્યાું છ ુું ્યાુંજ મળી ર્કે છે. અને જે કરુું છ ુું તેમાુંથી જ મળિાની છે.
 22. c. સ્વરૂપને યાદ રાખવાનું છે i.પહેલી વખતે 1.મન બહાર જાય ત્યાર ેયાદ કરાવો કે આ માર ું સ્વરૂપ નથી ii.બીજી વખતે 1.સ્મરણ, મનન, ચ ુંતન વગેર ેસાધનનો ઉપયોગ કરતી વખતે પણ પોતાને યાદ કરાવો કે આ માર ું સ્વરૂપ નથી iii.ત્રીજી વખતે 1.ઉપયોગ તો હું જાણનાર છ ું એમાું હોવો જોઇયે
 23. e. કરવાનું શું છે i.પહેલો લક્ષ 1.હું અને મારાપણાની માન્યતાને ટોળવા માટે જ પરષાથથ કરવાનો છે ii.બીજો લક્ષ 1.શ્રદ્ધાને કે સુંજોગોને બદલે આત્મમામાું બદલવાનું પરષાથથ કરવાનો છે iii.ત્રીજો લક્ષ 1. ાચરત્રને આત્મકલ્યાણની પ્રચિયામાું બદલવાનો પરષાથથ કરવાનો છે
 24. સમ્યગ્દર્શન પ્રાિ થાય છે i.ક્ષયથી 1.અનુંતકાળ સુિી ટકે છે ii.ક્ષયોપર્મથી 1.૬૬ સાર્રોપમથી િિારે તકતુું નથી iii.ઉપર્મથી 1.ઔપર્પ્તમક સમ્યક્િ અુંતમુહૂ ત્તશથી િિારે ટકતુું નથી
Anúncio