જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx

દીપ્રાદ્રષ્ટિ
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• દ્રષ્ટિમાાં બોધ પહેલા કરતાાં ઘણો અષ્ટધક છે. અને
લાબો સમય ટકે છે.
• વાંદનાષ્ટદ ધમાાનુષ્ઠાન કરતી વખતે બોધ ટકી રહે છે.
• ષ્ટવવેકની માત્રા વધી છે.હેય-ઉપાદેયનો સ્થૂલથી તો
તેને લગભગ બોધ હોય છે.
• ધમા અનુષ્ઠાન કરતી વખતે જેવા પષ્ટરણામ કરવાના
હોય તેવા પષ્ટરણામ તે કરી શકે છે.
• છતાાં પણ સૂક્ષ્મ ગુણ-દોષને તે જાણી સકતો નથી,
એટલી તેના ષ્ટવવેકમાાં ખામી છે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• તેના અનુષ્ઠાન ભાવપૂવાક હોવા છતાાં દ્રવ્ય અનુષ્ઠાન
જ કહેવાય છે.
• સષ્ટવવેક આવ્યા પછી જ કોઇ પણ અનુષ્ઠાન ભાવ
અનુષ્ઠાન બને છે.
• ભાવાનુષ્ઠાનમાાં સાંપૂણા ષ્ટવવેક અને પરીણામ બાંનેની
આવશ્યકતા રહે છે.
• સમ્યકત્વની પ્રાષ્ટિની ખૂબ નજીક આવી ગયેલ છે.
• સૂક્ષ્મ બોધની ખામી છે.
• બીજા ભવમાાં જાય તોય સાંસ્કાર સાથે લઇને
જાય એટલે તુરત જ તે સમષ્ટકત પામશે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• અનાષ્ટદ સાંસારમાાં રખડતા આથડાતા જીવને ક્વષ્ટિત
ક્વષ્ટિત કેમે કરીને ભાવમલની ક્ષીણતા થતાાં (ઘષાણ-
ઘૂણાન ન્યાયે) તથાભવ્યતાનો પષ્ટરપાક થાય છે
• ત્યાર ેકોઇ ષ્ટવષ્ટશિ આત્મપષ્ટરણામ થઇ આવે છે,
એવી કોઇ કમા ષ્ટસ્થષ્ટત રસની માંદતા ઉપજે છે, કે તે
ગ્રાંષ્ટથની નજીક આવી પડે છે.
• જીવને જે કવષ્ટિત ષ્ટકાંષ્ટિત ભાવિમકારા જેવુાં
સામન્યપણે પ્રવતે છે એવુાં પૂવાાપૂવાકરણ તે
યથાપ્રવૃત્તકરણ છે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• યથાપ્રવૃત્તકરણ એટલે યથા=સહેજે સહેજે,
પ્રવૃત=આવેલો, બહુ જ પ્રયત્નપૂવાક નષ્ટહ લાવેલો
એવો જે, કરણ=અધ્યાવસાય.
• યથાપ્રવૃત્તકરણ કરવાથી આયુષ્યકમા ષ્ટવના શેષ
સાતકમોની ષ્ટસ્થષ્ટત આ આત્માને અાંત:કોડાકોડી
સાગરોપમ પ્રમાણ થઇ જાય છે.
• યથાપ્રવૃત્તકરણ એ કારણ છે અને ષ્ટસ્થષ્ટત ટૂટવી તે
તેનો ષ્ટવપાક અથાાત ફળ છે. કાયા છે.
• આ કરણથી ષ્ટસ્થષ્ટત ટૂટવા વડે જીવ લઘુકમી બન્યો
એ જ મહાન લાભ છે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• આવુાં યથાપ્રવૃત્તકરણ તો જીવ અનાંતવાર કર ેછે ને
અનાંતવાર ગ્રાંષ્ટથની ષ્ટનકટ આવે છે.
• આ કરણ ભવ્ય-અભવ્ય બન્નેને પ્રાિ થાય છે.
• ભવ્યને યથાપ્રવૃત્તકરણ, અપૂવાકરણ અને
અષ્ટનવૃષ્ટત્તકરણ એમ ત્રણેય કરણ પ્રાિ થાય છે.
• ગ્રાંષ્ટથભેદરૂપ દુઘાટ કાયા માટે અસામાન્ય-અસાધરણ
પ્રયત્નની જરૂર પડે છે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• તેમાાં અપૂવા આત્મપરીણામરૂપ ભાવને પામી, અપૂવા
આત્મપુરુષાથા સ્ફુરાવી અનન્ય પ્રયત્નથી
અસાધારણ પ્રયાસથી પોતાના સવા સામર્થયાથી
શૂરવીરપણે 'યાહોમ કર ે, તો દુભેદ દુગા જેવા ગ્રાંષ્ટથને
ભેદી શકે છે.
• પણ તે સામન્ય-સાધારણ પ્રયત્નરૂપ હોઇ
આત્મષ્ટવયાની માંદતાને લીધે તે ગ્રાંષ્ટથભેદ કયાા ષ્ટવના
પાછો વળી જાય છે.
• અભવ્યજીવો અહીાંથી આગળ વધી શકતા નથી,
અહીાં રહી જાય છે, અથવા પુન: દીઘાષ્ટસ્થષ્ટત બાાંધી
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• ભવ્ય જીવોમાાં કોઇક પડી જાય છે. કોઇક ત્યાાં જ વતે
છે અને જો વીયોલ્લાસ અષ્ટધક છે તે કોઇક આગળ
વધે છે.
• ભવ્ય જીવ જ અતીવીયોલ્લાસથી આગળ વધી જાય
છે, ત્યાર ેતેના યથાપ્રવૃત્ત કરણને િરમ-
યથાપ્રવૃતકરણ કહેવાય છે.
• જે ભવ્ય જીવો પડવાના નથી અથવા પડે તો પણ
પુન: ઉત્કૃિ ષ્ટસ્થષ્ટત બાાંધવાના જ નથી તેઓ
અપુનબંધક કહેવાય છે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• અપુનબંધક જીવ તીવ્રભાવે પાપ કરતા નથી. કદાિ
પાપ કરવુાં પડે તો પણ માંદભાવે કર ેછે.
• અપુનબંધક જીવ સાાંસાષ્ટરક કોઇ પણ પ્રસાંગોને
બહ
ુ માન આપતા નથી, ઉષ્ટિત આિરણની
મયાાદામાાં જ વતે છે.
• સાંસારને અસાર જાણી અનુકૂળ પદાથો પ્રત્યેના
રાગને અને પ્રષ્ટતકૂળ પદાથો પ્રત્યેના દ્વેષને મારા શત્રુ
છે એમ માને છે અને એને ગાાંઠ પણ માને છે
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• કલ્યાણને ષ્ટવષે પ્રષ્ટતબાંધરૂપ મળ, ષ્ટવક્ષેપ અને
અજ્ઞાન જે કારણો છે, તે જીવે વારાંવાર ષ્ટવિારવા ઘટે
છે.
• તે કારણોને વારાંવાર ષ્ટવિારી મટાડવાાં ઘટે છે અને
એ માગાને અનુસયાા ષ્ટવના આત્મકલ્યાણની પ્રાષ્ટિ
ઘટતી નથી.
• જ્ઞાની પુરુષોનાાં વિનની પ્રાષ્ટિ થયે તેનો યથાયોગ્ય
ષ્ટવિાર થવાથી અજ્ઞાનની ષ્ટનવૃષ્ટત્ત હોય છે.
• સરળપણુાં, ક્ષમા, પોતાના દોષનુાં જોવુાં, અલ્પારાંભ,
અલ્પપષ્ટરગ્રહ એ આષ્ટદ મળ મટવાના સાધન છે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• જ્ઞાની પુરુષની અત્યાંત ભષ્ટિ એ ષ્ટવક્ષેપ મટવાનુાં
સાધન છે.
• જ્ાાંસુધી જીવ ગુરુકમી-ભાર ેકમી હોય ત્યાાં સુધી
સત્પુરુષની તેવી પીછાણ, ઓળખાણ થાય નષ્ટહ.
• આત્મમષ્ટલનતા દૂર કરતો રહી જીવ પોતાની
યોગ્યતા-પાત્રતા વધાર ે, અને સત્ગુરુ આષ્ટદ ઉત્તમ
ષ્ટનષ્ટમત્તનુાં સેવન-ઉપાસન કરતો રહે, તો માગાની
પ્રાષ્ટિ થાય.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• ભાવમલની ક્ષીણતા થતાાં થતાાં, તથાભવ્યત્વનો-
આત્માની યોગ્યતાનો પષ્ટરપાક થયે, જીવ છેલ્લા
પુદ્ગલાવત્તામાાં આવે, ત્યાર ેયોગબીજનુાં ગ્રઃહણ થાય
છે.
• િરમ છેલ્લા પુદ્ગલાવત્તામાાં વત્તાતા જીવને, તે
યોગબીજ પ્રાિ થવાના શુભ ષ્ટનષ્ટમત્તરૂપ ત્રણ
અવાંિક્ની પ્રાષ્ટિ થાય છે
• યોગાવાંિક
• ષ્ટિયાવાંિક
• ફલાવાંિક
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• તે અવાંિકત્રય પણ સત્પુરુષ સદ્ગુરુ પ્રત્યે પ્રણામ
આષ્ટદથી પ્રાિ થાય છે.
• તે પ્રણામાષ્ટદનો હેતુ પણ ભાવમલની ક્ષીણતા છે
• તે ભાવમલની ક્ષીણતાથી છેલ્લુાં યથાપ્રવૃષ્ટત્તકરણ
પ્રાિ થાય છે.
• અને છેલ્લુાં યથાપ્રવૃષ્ટત્તકરણ પ્રાિ થયે, જીવ
ગ્રષ્ટથભેદની પાસે આવે છે.
• પછી તેને અપૂવા આત્મભાવનુાં ઉલ્લાસ થતાાં, અપૂવા
આત્મપુરુષાથાની સ્ફુરણાથી અપૂવાકરણ અને
અષ્ટનવૃષ્ટત્તકરણની પ્રાષ્ટિ થાય છે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• અપૂવાકરણથી ગ્રાંષ્ટથભેદ થાય છે, અને
અષ્ટનવૃષ્ટત્તકરણથી સમ્યક્તત્વ થાય છે.
• દીપ્રાદ્રષ્ટિ સુધી પ્રથમ ગુણસ્થાનકનો ષ્ટવકાસ છે.
• યોગમાાંથી ઉત્થાન દોષનુાં ષ્ટનવારણ થાય છે.
• તત્ત્વશ્રમણ નામનો ગુણ પ્રાિ થાય છે
• ભાવર ેિકથી યુિ પ્રાણાયમ નામનુાં િોથુાં યોગાાંગ
હોય છે
• તત્ત્વનુાં શ્રમણ કરવા છતાાં તેમને સૂક્ષ્મબોધનો
અભાવ હોય છે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• આ દ્રષ્ટિવાળા જીવોને દોષ પ્રત્યે અત્યાંત અરુષ્ટિ હોય
છે.
• અપ્રશસ્ત કષાયો પ્રાય: નિ થયેલા જ હોય છે.
• તેમનુાં માનસ અત્યાંત શાાંત-પ્રશાાંત હોય છે.
• પ્રાય: તેમને ગમે તેવા સાંયોગોની અપ્રશસ્ત
રાગદ્વેષજનક કોઇ જ અસર થતી નથી.
• તેવા સાંજોગામાાં પણ તેમનુાં ષ્ટિત્ત ઉપશાાંત જ રહે છે.
• ઉત્તમ ભાવને કારણે પ્રાણ કરતાાં પણ ધમા મહાન છે
તેવો ષ્ટનશ્ચય થયેલો હોય છે. ધમા માટે પ્રાણનો ત્યાગ
કર ેછે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• ફિ અપવાદથી સમાષ્ટધના રક્ષણ અથે
દ્રવ્યપ્રાણના રક્ષણમાાં યત્ન કર ેછે.
• ધમાની રક્ષા ષ્ટસવાયના કાળમાાં પ્રમાદથી કે
ષ્ટનકાષ્ટિતકમાના ઉદયથી તે ષ્ટવષયમાાં પ્રવૃષ્ટત્ત કરતો
હોય છે.
• તેને સાિી ષ્ટિયાઓ ગમવાની શરૂ થાય છે.
• તત્ત્વમાાં તે ખોટા-સાિાની પરખ કરશે પરાંતુ સૂક્ષ્મ
રીતે નષ્ટહ કરી શકે.
• સાંસાર કાાંઇક અાંશે માધુયા લાગે છે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• પહેલી િાર દ્રષ્ટિમાાં રહેલા જીવો સયોગી ષ્ટમર્થયાદ્રષ્ટિ
કહેવાય છે.
• સયોગી ષ્ટમર્થયાદ્રષ્ટિ જીવોમાાં તાષ્ટત્ત્વક વૈરાગ્ય છે
• આાંષ્ટશક ષ્ટવવેક ગુણ પ્રગટ્યો છે.
• પહેલી િાર દ્રષ્ટિમાાં રહેલા જીવો અાંશે અાંશે પણ
મોક્ષના ગુણનો આસ્વાદ લઇ રહ્યા છે.
• પહેલી િાર દ્રષ્ટિમાાં રહેલા જીવો પ્રષ્ટતપાત યુિ છે
• પહેલી િાર દ્રષ્ટિને સાપાય કહી છે. સાપાય એટલે
દુગાષ્ટતમાાં હેતુભૂત. જો ભાન ભૂલે કે અશુભ પરીણામ
કર ેતો દુગાષ્ટતનો સાંભવ છે.
દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય:
• ષ્ટવપરીત બોધરૂપ અવેદ્યસાંવેદ્ય પદ પ્રબલ છે.
• દુ:ખી જીવો પ્રત્યે અત્યાંત દયા.
• ઉત્થાનદોષ ગયો છે, પણ તત્ત્વભાસમાાં
તત્ત્વની પ્રતીષ્ટતરૂપ ભ્ાાંષ્ટતદોષ પડ્યો છે.
• ભ્ાાંષ્ટતદોષ દૂર થતાની સાથે જ જીવ
ષ્ટસ્થરાદ્રષ્ટિમાાં આવે છે.
1 de 18

Recomendados

જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
9 visualizações27 slides
જીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 03 બલાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
3 visualizações14 slides
જીવ - 01 મિત્રાદ્રષ્ટિમાં જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 01 મિત્રાદ્રષ્ટિમાં જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 01 મિત્રાદ્રષ્ટિમાં જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 01 મિત્રાદ્રષ્ટિમાં જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
2 visualizações7 slides
જીવ - 02 તારાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 02 તારાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 02 તારાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 02 તારાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
5 visualizações13 slides
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 00 ઓઘદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
3 visualizações5 slides
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx por
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxssuserafa06a
4 visualizações6 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx

Gandhian phylosophy por
Gandhian phylosophyGandhian phylosophy
Gandhian phylosophyBecharRangapara
155 visualizações61 slides
આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptx por
આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptxઆટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptx
આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptxssuserafa06a
12 visualizações2 slides
શું કરવાનું છે 5.pptx por
શું કરવાનું છે 5.pptxશું કરવાનું છે 5.pptx
શું કરવાનું છે 5.pptxssuserafa06a
7 visualizações5 slides
હું કોણનો પ્રયોગ ppt .pptx por
હું કોણનો પ્રયોગ ppt .pptxહું કોણનો પ્રયોગ ppt .pptx
હું કોણનો પ્રયોગ ppt .pptxssuserafa06a
3 visualizações7 slides
Self introspection por
Self introspectionSelf introspection
Self introspectionkevalandharia
1.1K visualizações6 slides
ઉપયોગ.pptx por
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptxssuserafa06a
4 visualizações31 slides

Similar a જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx(18)

Gandhian phylosophy por BecharRangapara
Gandhian phylosophyGandhian phylosophy
Gandhian phylosophy
BecharRangapara155 visualizações
આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptx por ssuserafa06a
આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptxઆટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptx
આટલું તારે અવશ્ય કરવા જેવું છે.pptx
ssuserafa06a12 visualizações
શું કરવાનું છે 5.pptx por ssuserafa06a
શું કરવાનું છે 5.pptxશું કરવાનું છે 5.pptx
શું કરવાનું છે 5.pptx
ssuserafa06a7 visualizações
હું કોણનો પ્રયોગ ppt .pptx por ssuserafa06a
હું કોણનો પ્રયોગ ppt .pptxહું કોણનો પ્રયોગ ppt .pptx
હું કોણનો પ્રયોગ ppt .pptx
ssuserafa06a3 visualizações
Self introspection por kevalandharia
Self introspectionSelf introspection
Self introspection
kevalandharia1.1K visualizações
ઉપયોગ.pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx por ssuserafa06a
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxઆત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx por ssuserafa06a
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
ssuserafa06a11 visualizações
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptxઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ઉપયોગને (જીવનું પરિણમન) શુદ્ધ કરવાનો વિસ્તારથી 08.pptx
ssuserafa06a9 visualizações
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx por ssuserafa06a
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ssuserafa06a8 visualizações
હું મારી જાતને ચાહું છું por mbpc2014
હું મારી જાતને ચાહું છુંહું મારી જાતને ચાહું છું
હું મારી જાતને ચાહું છું
mbpc2014902 visualizações
ઉપયોગ .pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptx
ssuserafa06a7 visualizações
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx por ssuserafa06a
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxઆત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
ssuserafa06a15 visualizações
હું કોણ.pptx por ssuserafa06a
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptx
ssuserafa06a8 visualizações
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx por ssuserafa06a
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
ssuserafa06a30 visualizações
શાળા શિસ્ત SCHOOL DECIPLINE por Dr. Jignesh Gohil
શાળા શિસ્ત SCHOOL DECIPLINEશાળા શિસ્ત SCHOOL DECIPLINE
શાળા શિસ્ત SCHOOL DECIPLINE
Dr. Jignesh Gohil232 visualizações
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx por ssuserafa06a
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações

Mais de ssuserafa06a

સંલ્લેખના.pptx por
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxssuserafa06a
2 visualizações34 slides
મારા આત્માને શોધું છું.pptx por
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxssuserafa06a
12 visualizações15 slides
શ્રાવકના મનોરથ.pptx por
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxssuserafa06a
10 visualizações15 slides
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx por
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxssuserafa06a
6 visualizações14 slides
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx por
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxપરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxssuserafa06a
19 visualizações1 slide
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx por
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxssuserafa06a
4 visualizações1 slide

Mais de ssuserafa06a(16)

સંલ્લેખના.pptx por ssuserafa06a
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
મારા આત્માને શોધું છું.pptx por ssuserafa06a
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptx
ssuserafa06a12 visualizações
શ્રાવકના મનોરથ.pptx por ssuserafa06a
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptx
ssuserafa06a10 visualizações
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx por ssuserafa06a
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx por ssuserafa06a
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptxપરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
પરમાત્માની સ્તુતિ કેમ કરવાની અને શું થાય છે 1 સ્લાઇડ.pptx
ssuserafa06a19 visualizações
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
vis dohra - Shrimadji.pptx por ssuserafa06a
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxજીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
ssuserafa06a10 visualizações
001 om jinay namah.pptx por ssuserafa06a
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx
ssuserafa06a3 visualizações
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxસમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
યાદ કરકે.pptx por ssuserafa06a
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx por ssuserafa06a
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx por ssuserafa06a
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptxબુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx por ssuserafa06a
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx por ssuserafa06a
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptxચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ચિત્તનો નિગ્રહ કરવાનો ppt.pptx
ssuserafa06a6 visualizações

જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx

 • 2. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • દ્રષ્ટિમાાં બોધ પહેલા કરતાાં ઘણો અષ્ટધક છે. અને લાબો સમય ટકે છે. • વાંદનાષ્ટદ ધમાાનુષ્ઠાન કરતી વખતે બોધ ટકી રહે છે. • ષ્ટવવેકની માત્રા વધી છે.હેય-ઉપાદેયનો સ્થૂલથી તો તેને લગભગ બોધ હોય છે. • ધમા અનુષ્ઠાન કરતી વખતે જેવા પષ્ટરણામ કરવાના હોય તેવા પષ્ટરણામ તે કરી શકે છે. • છતાાં પણ સૂક્ષ્મ ગુણ-દોષને તે જાણી સકતો નથી, એટલી તેના ષ્ટવવેકમાાં ખામી છે.
 • 3. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • તેના અનુષ્ઠાન ભાવપૂવાક હોવા છતાાં દ્રવ્ય અનુષ્ઠાન જ કહેવાય છે. • સષ્ટવવેક આવ્યા પછી જ કોઇ પણ અનુષ્ઠાન ભાવ અનુષ્ઠાન બને છે. • ભાવાનુષ્ઠાનમાાં સાંપૂણા ષ્ટવવેક અને પરીણામ બાંનેની આવશ્યકતા રહે છે. • સમ્યકત્વની પ્રાષ્ટિની ખૂબ નજીક આવી ગયેલ છે. • સૂક્ષ્મ બોધની ખામી છે. • બીજા ભવમાાં જાય તોય સાંસ્કાર સાથે લઇને જાય એટલે તુરત જ તે સમષ્ટકત પામશે.
 • 4. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • અનાષ્ટદ સાંસારમાાં રખડતા આથડાતા જીવને ક્વષ્ટિત ક્વષ્ટિત કેમે કરીને ભાવમલની ક્ષીણતા થતાાં (ઘષાણ- ઘૂણાન ન્યાયે) તથાભવ્યતાનો પષ્ટરપાક થાય છે • ત્યાર ેકોઇ ષ્ટવષ્ટશિ આત્મપષ્ટરણામ થઇ આવે છે, એવી કોઇ કમા ષ્ટસ્થષ્ટત રસની માંદતા ઉપજે છે, કે તે ગ્રાંષ્ટથની નજીક આવી પડે છે. • જીવને જે કવષ્ટિત ષ્ટકાંષ્ટિત ભાવિમકારા જેવુાં સામન્યપણે પ્રવતે છે એવુાં પૂવાાપૂવાકરણ તે યથાપ્રવૃત્તકરણ છે.
 • 5. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • યથાપ્રવૃત્તકરણ એટલે યથા=સહેજે સહેજે, પ્રવૃત=આવેલો, બહુ જ પ્રયત્નપૂવાક નષ્ટહ લાવેલો એવો જે, કરણ=અધ્યાવસાય. • યથાપ્રવૃત્તકરણ કરવાથી આયુષ્યકમા ષ્ટવના શેષ સાતકમોની ષ્ટસ્થષ્ટત આ આત્માને અાંત:કોડાકોડી સાગરોપમ પ્રમાણ થઇ જાય છે. • યથાપ્રવૃત્તકરણ એ કારણ છે અને ષ્ટસ્થષ્ટત ટૂટવી તે તેનો ષ્ટવપાક અથાાત ફળ છે. કાયા છે. • આ કરણથી ષ્ટસ્થષ્ટત ટૂટવા વડે જીવ લઘુકમી બન્યો એ જ મહાન લાભ છે.
 • 6. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • આવુાં યથાપ્રવૃત્તકરણ તો જીવ અનાંતવાર કર ેછે ને અનાંતવાર ગ્રાંષ્ટથની ષ્ટનકટ આવે છે. • આ કરણ ભવ્ય-અભવ્ય બન્નેને પ્રાિ થાય છે. • ભવ્યને યથાપ્રવૃત્તકરણ, અપૂવાકરણ અને અષ્ટનવૃષ્ટત્તકરણ એમ ત્રણેય કરણ પ્રાિ થાય છે. • ગ્રાંષ્ટથભેદરૂપ દુઘાટ કાયા માટે અસામાન્ય-અસાધરણ પ્રયત્નની જરૂર પડે છે.
 • 7. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • તેમાાં અપૂવા આત્મપરીણામરૂપ ભાવને પામી, અપૂવા આત્મપુરુષાથા સ્ફુરાવી અનન્ય પ્રયત્નથી અસાધારણ પ્રયાસથી પોતાના સવા સામર્થયાથી શૂરવીરપણે 'યાહોમ કર ે, તો દુભેદ દુગા જેવા ગ્રાંષ્ટથને ભેદી શકે છે. • પણ તે સામન્ય-સાધારણ પ્રયત્નરૂપ હોઇ આત્મષ્ટવયાની માંદતાને લીધે તે ગ્રાંષ્ટથભેદ કયાા ષ્ટવના પાછો વળી જાય છે. • અભવ્યજીવો અહીાંથી આગળ વધી શકતા નથી, અહીાં રહી જાય છે, અથવા પુન: દીઘાષ્ટસ્થષ્ટત બાાંધી
 • 8. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • ભવ્ય જીવોમાાં કોઇક પડી જાય છે. કોઇક ત્યાાં જ વતે છે અને જો વીયોલ્લાસ અષ્ટધક છે તે કોઇક આગળ વધે છે. • ભવ્ય જીવ જ અતીવીયોલ્લાસથી આગળ વધી જાય છે, ત્યાર ેતેના યથાપ્રવૃત્ત કરણને િરમ- યથાપ્રવૃતકરણ કહેવાય છે. • જે ભવ્ય જીવો પડવાના નથી અથવા પડે તો પણ પુન: ઉત્કૃિ ષ્ટસ્થષ્ટત બાાંધવાના જ નથી તેઓ અપુનબંધક કહેવાય છે.
 • 9. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • અપુનબંધક જીવ તીવ્રભાવે પાપ કરતા નથી. કદાિ પાપ કરવુાં પડે તો પણ માંદભાવે કર ેછે. • અપુનબંધક જીવ સાાંસાષ્ટરક કોઇ પણ પ્રસાંગોને બહ ુ માન આપતા નથી, ઉષ્ટિત આિરણની મયાાદામાાં જ વતે છે. • સાંસારને અસાર જાણી અનુકૂળ પદાથો પ્રત્યેના રાગને અને પ્રષ્ટતકૂળ પદાથો પ્રત્યેના દ્વેષને મારા શત્રુ છે એમ માને છે અને એને ગાાંઠ પણ માને છે
 • 10. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • કલ્યાણને ષ્ટવષે પ્રષ્ટતબાંધરૂપ મળ, ષ્ટવક્ષેપ અને અજ્ઞાન જે કારણો છે, તે જીવે વારાંવાર ષ્ટવિારવા ઘટે છે. • તે કારણોને વારાંવાર ષ્ટવિારી મટાડવાાં ઘટે છે અને એ માગાને અનુસયાા ષ્ટવના આત્મકલ્યાણની પ્રાષ્ટિ ઘટતી નથી. • જ્ઞાની પુરુષોનાાં વિનની પ્રાષ્ટિ થયે તેનો યથાયોગ્ય ષ્ટવિાર થવાથી અજ્ઞાનની ષ્ટનવૃષ્ટત્ત હોય છે. • સરળપણુાં, ક્ષમા, પોતાના દોષનુાં જોવુાં, અલ્પારાંભ, અલ્પપષ્ટરગ્રહ એ આષ્ટદ મળ મટવાના સાધન છે.
 • 11. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • જ્ઞાની પુરુષની અત્યાંત ભષ્ટિ એ ષ્ટવક્ષેપ મટવાનુાં સાધન છે. • જ્ાાંસુધી જીવ ગુરુકમી-ભાર ેકમી હોય ત્યાાં સુધી સત્પુરુષની તેવી પીછાણ, ઓળખાણ થાય નષ્ટહ. • આત્મમષ્ટલનતા દૂર કરતો રહી જીવ પોતાની યોગ્યતા-પાત્રતા વધાર ે, અને સત્ગુરુ આષ્ટદ ઉત્તમ ષ્ટનષ્ટમત્તનુાં સેવન-ઉપાસન કરતો રહે, તો માગાની પ્રાષ્ટિ થાય.
 • 12. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • ભાવમલની ક્ષીણતા થતાાં થતાાં, તથાભવ્યત્વનો- આત્માની યોગ્યતાનો પષ્ટરપાક થયે, જીવ છેલ્લા પુદ્ગલાવત્તામાાં આવે, ત્યાર ેયોગબીજનુાં ગ્રઃહણ થાય છે. • િરમ છેલ્લા પુદ્ગલાવત્તામાાં વત્તાતા જીવને, તે યોગબીજ પ્રાિ થવાના શુભ ષ્ટનષ્ટમત્તરૂપ ત્રણ અવાંિક્ની પ્રાષ્ટિ થાય છે • યોગાવાંિક • ષ્ટિયાવાંિક • ફલાવાંિક
 • 13. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • તે અવાંિકત્રય પણ સત્પુરુષ સદ્ગુરુ પ્રત્યે પ્રણામ આષ્ટદથી પ્રાિ થાય છે. • તે પ્રણામાષ્ટદનો હેતુ પણ ભાવમલની ક્ષીણતા છે • તે ભાવમલની ક્ષીણતાથી છેલ્લુાં યથાપ્રવૃષ્ટત્તકરણ પ્રાિ થાય છે. • અને છેલ્લુાં યથાપ્રવૃષ્ટત્તકરણ પ્રાિ થયે, જીવ ગ્રષ્ટથભેદની પાસે આવે છે. • પછી તેને અપૂવા આત્મભાવનુાં ઉલ્લાસ થતાાં, અપૂવા આત્મપુરુષાથાની સ્ફુરણાથી અપૂવાકરણ અને અષ્ટનવૃષ્ટત્તકરણની પ્રાષ્ટિ થાય છે.
 • 14. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • અપૂવાકરણથી ગ્રાંષ્ટથભેદ થાય છે, અને અષ્ટનવૃષ્ટત્તકરણથી સમ્યક્તત્વ થાય છે. • દીપ્રાદ્રષ્ટિ સુધી પ્રથમ ગુણસ્થાનકનો ષ્ટવકાસ છે. • યોગમાાંથી ઉત્થાન દોષનુાં ષ્ટનવારણ થાય છે. • તત્ત્વશ્રમણ નામનો ગુણ પ્રાિ થાય છે • ભાવર ેિકથી યુિ પ્રાણાયમ નામનુાં િોથુાં યોગાાંગ હોય છે • તત્ત્વનુાં શ્રમણ કરવા છતાાં તેમને સૂક્ષ્મબોધનો અભાવ હોય છે.
 • 15. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • આ દ્રષ્ટિવાળા જીવોને દોષ પ્રત્યે અત્યાંત અરુષ્ટિ હોય છે. • અપ્રશસ્ત કષાયો પ્રાય: નિ થયેલા જ હોય છે. • તેમનુાં માનસ અત્યાંત શાાંત-પ્રશાાંત હોય છે. • પ્રાય: તેમને ગમે તેવા સાંયોગોની અપ્રશસ્ત રાગદ્વેષજનક કોઇ જ અસર થતી નથી. • તેવા સાંજોગામાાં પણ તેમનુાં ષ્ટિત્ત ઉપશાાંત જ રહે છે. • ઉત્તમ ભાવને કારણે પ્રાણ કરતાાં પણ ધમા મહાન છે તેવો ષ્ટનશ્ચય થયેલો હોય છે. ધમા માટે પ્રાણનો ત્યાગ કર ેછે.
 • 16. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • ફિ અપવાદથી સમાષ્ટધના રક્ષણ અથે દ્રવ્યપ્રાણના રક્ષણમાાં યત્ન કર ેછે. • ધમાની રક્ષા ષ્ટસવાયના કાળમાાં પ્રમાદથી કે ષ્ટનકાષ્ટિતકમાના ઉદયથી તે ષ્ટવષયમાાં પ્રવૃષ્ટત્ત કરતો હોય છે. • તેને સાિી ષ્ટિયાઓ ગમવાની શરૂ થાય છે. • તત્ત્વમાાં તે ખોટા-સાિાની પરખ કરશે પરાંતુ સૂક્ષ્મ રીતે નષ્ટહ કરી શકે. • સાંસાર કાાંઇક અાંશે માધુયા લાગે છે.
 • 17. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • પહેલી િાર દ્રષ્ટિમાાં રહેલા જીવો સયોગી ષ્ટમર્થયાદ્રષ્ટિ કહેવાય છે. • સયોગી ષ્ટમર્થયાદ્રષ્ટિ જીવોમાાં તાષ્ટત્ત્વક વૈરાગ્ય છે • આાંષ્ટશક ષ્ટવવેક ગુણ પ્રગટ્યો છે. • પહેલી િાર દ્રષ્ટિમાાં રહેલા જીવો અાંશે અાંશે પણ મોક્ષના ગુણનો આસ્વાદ લઇ રહ્યા છે. • પહેલી િાર દ્રષ્ટિમાાં રહેલા જીવો પ્રષ્ટતપાત યુિ છે • પહેલી િાર દ્રષ્ટિને સાપાય કહી છે. સાપાય એટલે દુગાષ્ટતમાાં હેતુભૂત. જો ભાન ભૂલે કે અશુભ પરીણામ કર ેતો દુગાષ્ટતનો સાંભવ છે.
 • 18. દીપ્રાદ્રષ્ટિ વાળો જીવ કેવો હોય: • ષ્ટવપરીત બોધરૂપ અવેદ્યસાંવેદ્ય પદ પ્રબલ છે. • દુ:ખી જીવો પ્રત્યે અત્યાંત દયા. • ઉત્થાનદોષ ગયો છે, પણ તત્ત્વભાસમાાં તત્ત્વની પ્રતીષ્ટતરૂપ ભ્ાાંષ્ટતદોષ પડ્યો છે. • ભ્ાાંષ્ટતદોષ દૂર થતાની સાથે જ જીવ ષ્ટસ્થરાદ્રષ્ટિમાાં આવે છે.