જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx

જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક.pptx
1 de 1

Recomendados

સંલ્લેખના.pptx por
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxssuserafa06a
2 visualizações34 slides
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx por
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxssuserafa06a
8 visualizações18 slides
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 04  દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 04  દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
3 visualizações18 slides
મારા આત્માને શોધું છું.pptx por
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxssuserafa06a
12 visualizações15 slides
શ્રાવકના મનોરથ.pptx por
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxssuserafa06a
10 visualizações15 slides
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx por
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxssuserafa06a
6 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de ssuserafa06a

ઉપયોગ.pptx por
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptxssuserafa06a
4 visualizações31 slides
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx por
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxssuserafa06a
28 visualizações1 slide
ઉપયોગ .pptx por
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxssuserafa06a
7 visualizações27 slides
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx por
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxssuserafa06a
11 visualizações31 slides
vis dohra - Shrimadji.pptx por
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptxssuserafa06a
6 visualizações20 slides
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx por
જીવ - 04  દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxજીવ - 04  દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxssuserafa06a
10 visualizações1 slide

Mais de ssuserafa06a(20)

ઉપયોગ.pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx por ssuserafa06a
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
ssuserafa06a28 visualizações
ઉપયોગ .pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptx
ssuserafa06a7 visualizações
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx por ssuserafa06a
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
ssuserafa06a11 visualizações
vis dohra - Shrimadji.pptx por ssuserafa06a
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04  દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxજીવ - 04  દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
ssuserafa06a10 visualizações
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx por ssuserafa06a
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxરોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
ssuserafa06a15 visualizações
001 om jinay namah.pptx por ssuserafa06a
001 om jinay namah.pptx001 om jinay namah.pptx
001 om jinay namah.pptx
ssuserafa06a3 visualizações
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxસમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx por ssuserafa06a
શ્રાવકના  મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના  મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx por ssuserafa06a
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxઆત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
યાદ કરકે.pptx por ssuserafa06a
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx por ssuserafa06a
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ssuserafa06a8 visualizações
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx por ssuserafa06a
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx por ssuserafa06a
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxઆત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
ssuserafa06a15 visualizações
હું કોણ.pptx por ssuserafa06a
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptx
ssuserafa06a8 visualizações
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx por ssuserafa06a
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptxબુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx por ssuserafa06a
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx por ssuserafa06a
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
ssuserafa06a4 visualizações