001 om jinay namah.pptx

ૐ જિનાય નમઃ ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ
નમઃ શ્રી સદ્ગુરર્ે
કમવરૂપ ર્ૈરીનો પરાિય કયો છે એર્ા અર્વત
ભગર્ાન;
શુદ્ધ ચૈતન્યપદમાાં જસદ્ધાલયે જર્રાિમાન એર્ા જસદ્ધ
ભગર્ાન;
જ્ઞાન, દશવન, ચાજરત્ર, તપ, અને ર્ીયવ એર્ા મોક્ષના
પાાંચ આચાર િેના આચરણમાાં પ્રર્તવમાન છે અને
બીજા ભવ્ય જીર્ોને તે આચારમાાં પ્રર્તાવર્ે છે એર્ા
આચાયવ ભગર્ાન;
દ્વાદશાાંગીના અભ્યાસી અને તે શ્રુત શબ્દ, અર્વ અને
રર્સ્યર્ી અન્ય ભવ્ય જીર્ોને અધ્યયન કરાર્નાર એર્ા
ઉપાધ્યાય ભગર્ાન;
મોક્ષમાગવને આત્મજાગૃજતપૂર્વક સાધતા એર્ા સાધુ
ભગર્ાનને ર્ુાં પરમ ભજિર્ી નમસ્કાર કર
ાં છ
ુાં .
પરમભજિર્ી સ્તુજત કરનાર પ્રત્યે પણ િેને રાગ નર્ી
અને પરમદ્વેષર્ી પજરષર્ ઉપસગવ કરનાર પ્રત્યે પણ
િેને દ્વેષ નર્ી, તે પુરષરૂપ ભગર્ાનને ર્ારાંર્ાર
નમસ્કાર.
ર્ે જિન ર્ીતરાગ ! તમને અત્યાંત ભજિર્ી નમસ્કાર
કર
ાં છ
ુાં . તમે આ પામર પ્રત્યે અનાંત અનાંત ઉપકાર કયો
છે.
પૂર્વપ્રારબ્ધયોગર્ી િેને દેર્ ર્તે છે, પણ તે દેર્ર્ી
અતીત એટલે દેર્ાજદની કલ્પનારજર્ત, આત્મામય
િેની દશા ર્તે છે, તે જ્ઞાનીપુરષના ચરણકમળમાાં
અગજણત ર્ાર ર્ાંદન ર્ો !
ર્ે કુાંદકુાંદાજદ આચાયો ! તમારાાં ર્ચનો પણ
સ્ર્રૂપ અનુસાંધાનને જર્ષે આ પામરને પરમ
ઉપકારભૂત ર્યાાં છે.
તે માટે ર્ુાં તમને અજતશય ભજિર્ી નમસ્કાર કર
ાં છ
ુાં .
દ્રવ્યાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ અને
ધમવકર્ાનુયોગના મર્ાજનજધ એર્ા ર્ીતરાગ પ્રર્ચનને
નમસ્કાર કર
ાં છ
ુાં .
િે જ્ઞાનર્ી કામ નાશ પામે તે જ્ઞાનને અત્યાંત ભજિએ
નમસ્કાર ર્ો.
પરમ સાંયમી પુરષોને નમસ્કાર.
ર્ે સર્ોત્કૃષ્ટ સુખના ર્ેતુભૂત સમ્યક્દશવન ! તને અત્યાંત
ભજિર્ી નમસ્કાર ર્ો.
1 de 4

Recomendados

સંલ્લેખના.pptx por
સંલ્લેખના.pptxસંલ્લેખના.pptx
સંલ્લેખના.pptxssuserafa06a
2 visualizações34 slides
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx por
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptx
ભેદજ્ઞાન-સાક્ષીભાવ-દ્રષ્ટાભાવ_અને_ઉદાસીનતા_ટુંકી_2020.pptxssuserafa06a
8 visualizações18 slides
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 04  દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 04  દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 04 દીપ્રાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
3 visualizações18 slides
મારા આત્માને શોધું છું.pptx por
મારા આત્માને શોધું છું.pptxમારા આત્માને શોધું છું.pptx
મારા આત્માને શોધું છું.pptxssuserafa06a
12 visualizações15 slides
શ્રાવકના મનોરથ.pptx por
શ્રાવકના મનોરથ.pptxશ્રાવકના મનોરથ.pptx
શ્રાવકના મનોરથ.pptxssuserafa06a
10 visualizações15 slides
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx por
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxહે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptx
હે આત્મા, તું વૈરાગ્યબોધિની ભાવનાઓને ભાવ નાની મથાળા સાથે 14.pptxssuserafa06a
6 visualizações14 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de ssuserafa06a

જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxssuserafa06a
9 visualizações27 slides
ઉપયોગ.pptx por
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptxssuserafa06a
4 visualizações31 slides
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx por
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxssuserafa06a
30 visualizações1 slide
ઉપયોગ .pptx por
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptxssuserafa06a
7 visualizações27 slides
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx por
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxssuserafa06a
11 visualizações31 slides
vis dohra - Shrimadji.pptx por
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptxssuserafa06a
6 visualizações20 slides

Mais de ssuserafa06a(20)

જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptxજીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
જીવ - 05 સ્થિરાદ્રષ્ટિવાળા જીવોના લક્ષણો.pptx
ssuserafa06a9 visualizações
ઉપયોગ.pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગ.pptxઉપયોગ.pptx
ઉપયોગ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx por ssuserafa06a
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptxઅધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
અધ્યાત્મ એટલે શું.pptx
ssuserafa06a30 visualizações
ઉપયોગ .pptx por ssuserafa06a
ઉપયોગ .pptxઉપયોગ .pptx
ઉપયોગ .pptx
ssuserafa06a7 visualizações
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx por ssuserafa06a
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptxઆત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
આત્માને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરો.pptx
ssuserafa06a11 visualizações
vis dohra - Shrimadji.pptx por ssuserafa06a
vis dohra - Shrimadji.pptxvis dohra - Shrimadji.pptx
vis dohra - Shrimadji.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx por ssuserafa06a
જીવ - 04  દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptxજીવ - 04  દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
જીવ - 04 દિપ્રાદ્રષ્ટિનું કોષ્ટક 10.pptx
ssuserafa06a10 visualizações
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx por ssuserafa06a
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptxરોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
રોજની પ્રાર્થનાઓ 2020.pptx
ssuserafa06a15 visualizações
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptxસમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
સમ્યકદર્શન - સમ્યગ્દદર્શન વિશે માત્ર ટુંકમાં done.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx por ssuserafa06a
શ્રાવકના  મૂલગુણ.pptxશ્રાવકના  મૂલગુણ.pptx
શ્રાવકના મૂલગુણ.pptx
ssuserafa06a4 visualizações
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx por ssuserafa06a
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptxઆત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
આત્મ વિચારથી સમાધિ સુધી.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx por ssuserafa06a
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptxસમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
સમ્યકદર્શન ટુંકમાં.pptx
ssuserafa06a2 visualizações
યાદ કરકે.pptx por ssuserafa06a
યાદ કરકે.pptxયાદ કરકે.pptx
યાદ કરકે.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx por ssuserafa06a
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptxધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ધર્મધ્યાન ભાવના સેવ (2).pptx
ssuserafa06a8 visualizações
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx por ssuserafa06a
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
9999 બાર ભાવનાઓ બહુજ ટૂંકમાં.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx por ssuserafa06a
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptxઆત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
આત્મસિદ્ધિ -Aatma siddhi short 2022 ppt.docx.pptx
ssuserafa06a15 visualizações
હું કોણ.pptx por ssuserafa06a
હું કોણ.pptxહું કોણ.pptx
હું કોણ.pptx
ssuserafa06a8 visualizações
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx por ssuserafa06a
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptxબુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
બુદ્ધિ, જ્ઞાન અને અસંમોહ one slide.pptx
ssuserafa06a6 visualizações
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx por ssuserafa06a
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptxધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ધર્મ રત્નની યોગ્યતા.pptx
ssuserafa06a5 visualizações
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx por ssuserafa06a
શું કરવાનું છે (G) 6.pptxશું કરવાનું છે (G) 6.pptx
શું કરવાનું છે (G) 6.pptx
ssuserafa06a4 visualizações

001 om jinay namah.pptx

  • 1. ૐ જિનાય નમઃ ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ નમઃ શ્રી સદ્ગુરર્ે કમવરૂપ ર્ૈરીનો પરાિય કયો છે એર્ા અર્વત ભગર્ાન; શુદ્ધ ચૈતન્યપદમાાં જસદ્ધાલયે જર્રાિમાન એર્ા જસદ્ધ ભગર્ાન; જ્ઞાન, દશવન, ચાજરત્ર, તપ, અને ર્ીયવ એર્ા મોક્ષના પાાંચ આચાર િેના આચરણમાાં પ્રર્તવમાન છે અને બીજા ભવ્ય જીર્ોને તે આચારમાાં પ્રર્તાવર્ે છે એર્ા આચાયવ ભગર્ાન;
  • 2. દ્વાદશાાંગીના અભ્યાસી અને તે શ્રુત શબ્દ, અર્વ અને રર્સ્યર્ી અન્ય ભવ્ય જીર્ોને અધ્યયન કરાર્નાર એર્ા ઉપાધ્યાય ભગર્ાન; મોક્ષમાગવને આત્મજાગૃજતપૂર્વક સાધતા એર્ા સાધુ ભગર્ાનને ર્ુાં પરમ ભજિર્ી નમસ્કાર કર ાં છ ુાં . પરમભજિર્ી સ્તુજત કરનાર પ્રત્યે પણ િેને રાગ નર્ી અને પરમદ્વેષર્ી પજરષર્ ઉપસગવ કરનાર પ્રત્યે પણ િેને દ્વેષ નર્ી, તે પુરષરૂપ ભગર્ાનને ર્ારાંર્ાર નમસ્કાર.
  • 3. ર્ે જિન ર્ીતરાગ ! તમને અત્યાંત ભજિર્ી નમસ્કાર કર ાં છ ુાં . તમે આ પામર પ્રત્યે અનાંત અનાંત ઉપકાર કયો છે. પૂર્વપ્રારબ્ધયોગર્ી િેને દેર્ ર્તે છે, પણ તે દેર્ર્ી અતીત એટલે દેર્ાજદની કલ્પનારજર્ત, આત્મામય િેની દશા ર્તે છે, તે જ્ઞાનીપુરષના ચરણકમળમાાં અગજણત ર્ાર ર્ાંદન ર્ો ! ર્ે કુાંદકુાંદાજદ આચાયો ! તમારાાં ર્ચનો પણ સ્ર્રૂપ અનુસાંધાનને જર્ષે આ પામરને પરમ ઉપકારભૂત ર્યાાં છે. તે માટે ર્ુાં તમને અજતશય ભજિર્ી નમસ્કાર કર ાં છ ુાં .
  • 4. દ્રવ્યાનુયોગ, કરણાનુયોગ, ચરણાનુયોગ અને ધમવકર્ાનુયોગના મર્ાજનજધ એર્ા ર્ીતરાગ પ્રર્ચનને નમસ્કાર કર ાં છ ુાં . િે જ્ઞાનર્ી કામ નાશ પામે તે જ્ઞાનને અત્યાંત ભજિએ નમસ્કાર ર્ો. પરમ સાંયમી પુરષોને નમસ્કાર. ર્ે સર્ોત્કૃષ્ટ સુખના ર્ેતુભૂત સમ્યક્દશવન ! તને અત્યાંત ભજિર્ી નમસ્કાર ર્ો.