1334602.pptx

Акыл ордо
Чыңгыз Айтматовдун
өмүрү,
чыгармачылыгы
Ааламдын залкар жазуучусу
Жалпы суроолор
1
 «Биринчи жолу тилмеч болгонумда 5
жашта элем. Ал кызматым үчүн бир
жилик эттин ээси да болгом».
Кимдин эскерүүсүнөн?
 а) Т.Сыдыкбеков б) А.Токомбаев
 в) К.Маликов в) Ч.Айтматов
 в) Ч. Айтматов
2
Ч. Айтматовдун эң алгачкы
жазган аңгемеси?
а) «Ак жаан» б) «Тунку сугат в)
«Кайракта»
 г) «Газетчи Дзюйо»
г) «Газетчи Дзюйо»
3
 «Эгер мен скульптор болсом, согуш
кезиндеги аялдын образын колодон
жасоого бүт өмүрүмдү сайып коёр
элем», - деп ким айткан?
 а) А. Токомбаев б) Т. Сыдыкбеков
 в) Ч. Айтматов г) А. Осмонов
 в) Ч. Айтматов
4
 Чыңгыз Айтматовдун өзүнүн ата-
энесине арнап жазган чыгармасы
кандай аталат?
 а) «Биринчи мугалим»
 б) «Жамийла»
 в) «Саманчынын жолу»
 г) «Эрте жаздагы турналар»
 в) «Саманчынын жолу»
5
 «Биздин мекен таланттарга бай!
Болгондо да, дүйнөлук масштабдагы
таланттарга бай… Алардын бири –
Кыргызстандын уулу - Ч. Айтматов», -
деп ким айткан?
 а) М. Горький б) А. Токомбаев
 в) М. Шолохов г) М. Ауэзов
в) М. Шолохов
6
Көркөм тип - деп эмнени айтабыз?
а) Сюжеттин бир элементин
б) Конкреттүү кишинин жалпыга таандык
белгилеринин көрсөтүлүшү
в) Композициянын бир элементи
г) Эки каармандын сүйлөшүүсү
 б) конкреттүү кишинин жалпыга таандык
белгилеринин көрсөтүлүшү
7
«Он төрт жашар өспүрүм чоң
кишинин иштегенин иштеди, чон
кишинин түшүнгөнүн түшүнүп, чоң
кишиче кайгырды». Ч. Айтматовдун
кайсы каарманы жөнүндө сөз
болуп жатат?
а) Сейит б) Ильяс
 в) Султанмурат г) Дүйшөн
 в)Султанмурат
8
 Чыңгыздын чон энеси ким болгон?
а) Толгонай б) Айымкан
в) Бурмаке г) Карагыз
 б)Айымкан
9
«Ак кеме» повестинде Ч.
Айтматов өзүнүн автордук
концепциясын элдик кайсы
легенда аркылуу берген?
 а) «Карагул ботом»
 б) «Эне Бейит»
 в) «Чыпалак бала» г) «Бугу-Эне»
 г)«Бугу Эне»
10
 «Акыр заман» кайсы чыгарманын
алгачкы аталышы деп
ойлойсуңар?
 а) «Гүлсарат» б) «Кыямат»
в) «Жамийла»
г) «Асма көпурө»
 б)«Кыямат»
ОМУР ЖОЛУ

 Чыгармачылыгы
 Сыйлыктары
 Чыгармалары
 Каармандары
1
Чыңгыз Айтматов сегиз
жылдык билимди кайсыл
жерден алган?
Шекер айылынан
2
Алгач тилмеч
болгондо ал канча
жашта эле?
Беш гана жашта
3
Канча жашында
колхоздун катчысы болуп
кызмат кылат?
 Он төрт жашында
4
Жамбыл шаарындагы
зооветтехникумга
канчанчы жылы кабыл
алынат?
1946-жылы
5
1953-1956-жылдары
Чыңгыз ким болуп
иштеген?
Зоотехник
6
СССР жазуучулар
союзунун Москвадагы
жогорку адабият
курсунда кайсыл
жылдары окуйт?
 1956-1958
7
СССР Жогорку Советинин
депутаттыгына канчанчы
жылы шайланат?
1966-1989-жылдары
8
1956-жылы кайсыл уюмга
мучө болуп кирет?
СССР жазуучулар
союзуна
9
1956-1960-жылдары
кайсы журналдын
редактору болуп иштейт?
Литературный
Кыргызстан
10
Ал өмүрүнүн акыркы
жылдарында ким болуп
иштеген?
 Элчи
Чыгармачылыгы
1
Алгачкы аңгемеси
«Газетчи Дзюйо»
канчанчы жылы жарык
көрөт?
 1952-жылы
2
Жазуучунун «адабий
дебюту» 1957-жылы
кайсыл чыгармасы менен
башталган?
 «Бетме-бет»
3
 «Мына ушундай
күндөрдүн биринде чоң
кашарга көчмө кинонун
машинасы келип калса
болобу». Айтматовдун
кайсы чыгармасынан?
 «Атадан калган туяк»
4
«Адамдын адам болгон
касиети, жаралганда кошо
жаралып, өлгөндө кошо кетчү,
айбандан айырмалап турган
жалгыз эс-акылы болсо, аны
түп тамыры менен жулуп алса
бул не деген шумдук». Бул
кайсы чыгармадан? Кимдин
сөзү?
«Кылым карытар бир
кун»
 Найман эне
5
 Төмөнкү үзүндү Чыңгыздын кайсы
чыгармасынан алынган?
 «Үлпүлдөгөн түнкү шоокумда
салкын тартып, жер, сен дагы
ошондо биз менен кошулуп
жыргап жаттың».

 «Саманчынын жолу»
6
 Чыңгыз кимдин чыгармаларын
кыргыз тилине которгон?
 В. П. Катаев «Полктун уулу»
 М. С. Бубенов «Ак кайың»
7
 «Обон» деген ат менен кайсы
чыгармасы чыккан?
 «Жамийла» чыгармасы
8
«Бул сүрөттү мен али тартып бүтө
элекмин. Анын кандай болуп
чыгарын эмитен айтуу кыйын». Бул
кайсы чыгармасынан үзүндү,
канчанчы жылы жарык көргөн?
 1963-жыл «Биринчи мугалим»
9
 Өзүнүн бала чагы, туулуп өскөн
жерине арналган чыгармасы?

 « Манас атанын ак кар,
 көк музу»
10
 Ч. Айтматовдун кандай драмалык
чыгармасын билесиңер?
 «Фудзиямадагы кадыр түн»
 Сыйлыктары
1
 Ч. Айтматов «Тоолор жана
талаалар» жыйнагы үчүн канчанчы
жылы, кандай сыйлыкка ээ болот?
 1963-жылы Лениндик сыйлыкка
ээ болот
2

«Гүлсарат» повести үчүн Ч.
Айтматов кайсы сыйлыкка
татыктуу болгон?
 СССР Мамлекеттик сыйлыгына
3
 1978-жылы кандай наамга ээ
болот?
 Социалисттик Эмгектин Баатыры
4
 «Эмгек Кызыл Туу» ордени менен
канча жолу сыйланат?
 Эки жолу
5
 «Элдердин достугу» ордени менен
канчанчы жылы сыйланат?
 1998-жылы
6
 СССРдин «Эл жазуучусу» наамын
качан алат?
 1968-жылы
7
 Польша элинин балдар чыгарган
кайсыл ордени менен сыйланат?
 «Жылмаюу»
8
 1997-жылы кандай наамга ээ болот?
9
 «Кыргыз элинин баатыры»
10
 Залкар жазуучу дагы кайсыл
мамлекеттердин сыйлыгына татыктуу
болгон?
 Турция, Австрия, Америка, Индия,
Италия, Россия, Франция, Япония.
Чыгармалары
1
 Француз жазуучусу Луи Арагон
«Жамийла» повестине кандай баа
берген?
 «Махабат жөнүндөгү эң сонун баян»
2
 «Өр талашкан кара жолдо араба
айдаган кары киши келет. Араба
тарткан кула жорго… Картаң ат, абдан
эле картаң ат», - деген баян менен
Айтматовдун кайсы чыгармасы
башталат?
 «Гүлсарат»повести
3
 Ч. Айтматов кайсы чыгармасын
«Сары-Өзөк метафоралары» деп
мүнөздөйт?
 «Кылым карытар бир күн»
4
 «Кыйыры менен көркөм өнөр көк түбү.
Кандай сонун турмуш менен төптүгү!
Субанкулдун чеккен таштай турпаты
Нагыз кыргыз дыйканынын бүт тиби».
 Ч. Айтматовдун кайсы чыгармасы
тууралуу?
 «Саманчынын жолу» чыгармасы
5
 «Моюнкум трагедиясы» деп кайсы
окуяны эсептейсиң?
 Бөкөндөрдүн кырылышы
6
 Ч. Айтматовдун кайсы чыгармасында
баяндалган окуя бир гана күндө өтөт?
«Кылым карытар бир күн»
чыгармасы
7
 Ч. Айтматовдун кайсы чыгармасында
наркомания проблемасы көтөрүлгөн?
 «Кыямат» чыгармасында
8
 Айтматовдун «Эрте келген турналар»
повестинде Ак-Сайга кош айдоого
жөнөп жаткан балдардын тобу эмне
деген ат менен берилет?
 «Ак-Сай десанттары»
9
 Жазуучу нивх элинин салтын кайсы
чыгармасында сүрөттөгөн?
«Дениз бойлой жорткон Ала-Дөбөт »
10
 «Түбөлүк чечилбеген улуу талаш
 Канткенде адам уулу адам болот?»
 Бул саптар кайсы чыгармадан, кимдин
ыры?
 «Фудзиямадагы кадыр түн»
Сабырдын ыры
 КААРМАНДАРЫ
1
 Төмөнкү сөз Ч.Айтматовдун кайсы
чыгармасындагы кайсы каармандын
сөзү?
 «…Гүл сүйгөн келиним…Өзү деги гүл
дегенге жакын эле, эрте жазда
байчечекейлерди кар астынан таап
келе турган»
 «Саманчынын жолу» Толгонайдын
сөзү
2
 Ат-Башы ГЕСи үчүн келген жүк
салынган прицепти чиркеп, ашуудан
өтө албай, качып кеткен каарман
кайсыл чыгармадан, ким?
 « Делбирим» чыгармасы, Ильяс
3
 Ч.Айтматовдун «Гулсарат»
повестиндеги Чоро Саяков ким?
 Танабайдын жан досу, колхоздун
башкармасы
4
 Айматовдун «Ак кеме» повестиндеги
Орозкул кандай адамдын типтүү
көрүнүшү?
 Кара мүртөз, таш боор адамдын
5
 Маңкурт деген ким? Кайсы
чыгармадан кездештиребиз?
 Байыркы заманда жуңжандарга
колго түшүп акыл-эстен
ажыратылган, ата-тегин унуткан кул.
«Кылым карытар бир кун»
чыгармасында
6
 «Кылым карытар бир кун»
романындагы Казангаптын уулу
Сабитжан кандай образ?
 Атасынын сөөгүн Эне-Бейитке эмес,
кай жерге койсо, баары бир болгон
азыркынын маңкурту.
7
 Бостондун баласынан айрылып,
боздогон трагедиясына ким күнөөлүү?
 Базарбай
8
 «Жашагысы келип да, келбей да турду,
жок болууга да, бар болууга да кайыл
болуп келатты», - деген ой кимге
таандык?
 «Кыямат» Бостонго
9
 «Ак кеме» чыгармасындагы башкы
каарман баланын аты ким?
 Аты жок, Бала
10
 Аруу дүйнөлүү баланы кайгылуу
өлүмгө дуушар кылган ким?
 Орозкул
 3 этап Жыйынтыктоочу
этап
1
 Адабияттагы жаңычылдык деген
эмне?
 Көркөм үлгүлөрдүн бай
тажрыйбасынын андан ары өнүгүшү,
байышы, жаңы баскычка көтөрүлүшү.
2
 «Найман эне», «Раймалы,
Бегимай» жөнүндө кайсы
чыгармадан окуй алабыз?
 «Кылым карытар бир күн»
чыгармасынан
3
 Жерди алса болбойбу, мал-мүлктү
алса болбойбу, анчалык душман экен,
башты алса болбойбу? Кайсы
каармандын сөзү?
 Найман эне
4
 «Делбирим» чыгармасындагы
негизги өзөк окуя эмне жөнүндө?
 Армандуу махабат баяны
5
 «Жамийла» повестинде
баяндоочу каарман?
 Сейит
6
Айтматовдун кайсы чыгармасы
Токтогул атындагы Мамлекеттик
сыйлыкка арзыган?
 «Эрте келген турналар»
7
 Ч.Айтматовдун кайсы
чыгармасында жер менен
адамдын диалогу берилет?
 «Саманчынын жолу»
чыгармасында
8
 Төмөнкү саптар кайсы чыгармасы
жөнүндө?
 «Төрт адам тилек тилеп жакшылык,
 Улуу от жагып, кылды дагы бакшылык.
 Женил барып, оор кайтып келгиле», -
 деп жөнөттү Орган чалды баш кылып.»
«Дениз бойлой жорткон Ала-
Дөбөт»
9
 «Манас» эпосу жөнүндө Ч.
Айтматов эмне деп айткан?
«Манас» - кыргыз рухунун туу
чокусу
10
 Жазуучунун омурунун акыркы
жылдарында жазган чыгармасы?
 «Тоолор кулаганда» романы
1 de 147

Recomendados

1349915.pptx por
1349915.pptx1349915.pptx
1349915.pptxssuseraf5995
3 visualizações5 slides
469186.pptx por
469186.pptx469186.pptx
469186.pptxssuseraf5995
2 visualizações13 slides
1119864 (1).pptx por
1119864 (1).pptx1119864 (1).pptx
1119864 (1).pptxssuseraf5995
23 visualizações43 slides
1241105.pptx por
1241105.pptx1241105.pptx
1241105.pptxssuseraf5995
1 visão19 slides
1338315.pptx por
1338315.pptx1338315.pptx
1338315.pptxssuseraf5995
2 visualizações25 slides
1337923.pptx por
1337923.pptx1337923.pptx
1337923.pptxssuseraf5995
1 visão21 slides

Mais conteúdo relacionado

Destaque

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
28.7K visualizações69 slides
Getting into the tech field. what next por
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
6.7K visualizações22 slides
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
7K visualizações99 slides
How to have difficult conversations por
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations Rajiv Jayarajah, MAppComm, ACC
5.7K visualizações19 slides
Introduction to Data Science por
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data ScienceChristy Abraham Joy
82.6K visualizações51 slides
Time Management & Productivity - Best Practices por
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
169.8K visualizações42 slides

Destaque(20)

ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd por Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
Clark Boyd28.7K visualizações
Getting into the tech field. what next por Tessa Mero
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
Tessa Mero6.7K visualizações
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent por Lily Ray
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Lily Ray7K visualizações
Introduction to Data Science por Christy Abraham Joy
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
Christy Abraham Joy82.6K visualizações
Time Management & Productivity - Best Practices por Vit Horky
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
Vit Horky169.8K visualizações
The six step guide to practical project management por MindGenius
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
MindGenius36.7K visualizações
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright... por RachelPearson36
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
RachelPearson3612.8K visualizações
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present... por Applitools
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Applitools55.5K visualizações
12 Ways to Increase Your Influence at Work por GetSmarter
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
GetSmarter401.7K visualizações
ChatGPT webinar slides por Alireza Esmikhani
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
Alireza Esmikhani30.5K visualizações
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G... por DevGAMM Conference
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
DevGAMM Conference3.6K visualizações
Barbie - Brand Strategy Presentation por Erica Santiago
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
Erica Santiago25.1K visualizações
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well por Saba Software
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Saba Software25.3K visualizações
Introduction to C Programming Language por Simplilearn
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
Simplilearn8.5K visualizações
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr... por Palo Alto Software
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
Palo Alto Software88.4K visualizações
9 Tips for a Work-free Vacation por Weekdone.com
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
Weekdone.com7.2K visualizações
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince por Empowered Presentations
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from PrinceI Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
I Rock Therefore I Am. 20 Legendary Quotes from Prince
Empowered Presentations142.9K visualizações
How to Map Your Future por SlideShop.com
How to Map Your FutureHow to Map Your Future
How to Map Your Future
SlideShop.com275.1K visualizações

1334602.pptx