O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa - Nenad Šimunec.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 48 Anúncio

Zasnivanje i prestanak radnog odnosa - Nenad Šimunec.pdf

 1. 1. ZASNIVANJE I PRESTANAK RADNOG ODNOSA predavač: Nenad Šimunec, odvjetnik e-mail: nenad.simunec@optinet.hr Trogir, 8. lipnja 2022. SINDIKAT ZAPOSLENIKA U DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI HRVATSKE
 2. 2. • Ugovor o radu - općenito • Ugovor o radu na određeno vs. neodređeno vrijeme • Prestanak ugovora o radu • Najvažnije odredbe kod postupka otkazivanja ugovora • Redovni vs. izvanredni otkaz ugovora o radu • Otkaz s ponudom izmijenjenog ugovora • Poslovno uvjetovani otkaz • Otkazni rokovi • Pravo na otpremninu SADRŽAJ 2
 3. 3. • Pisana forma (nekonstitutivna) • Usmeni ugovor • pravno valjan • nužno izdavanje pisane potvrde o sklopljenom ugovoru (prekršaj) • Ako nema pisanog ugovora i potvrde - predmnijeva se da je sklopljen ugovor o radu na neodređeno vrijeme • Ako je sklopljen ugovor pod nekim drugim nazivom ili sadržajem-je li to ugovor o radu? UGOVOR O RADU 3
 4. 4. • Karakteristike: – dobrovoljnost – osobno obavljanje posla – podređenost uputama poslodavca i njegovom nadzoru – naplatnost - mjesečna plaća – vrijeme rada: određeno radno vrijeme – mjesto rada: kod poslodavca ili gdje on odredi • Različitost ugovora o djelu UGOVOR O RADU 4
 5. 5. • Odnos prema drugim izvorima: – sloboda ugovaranja – Zakonom o radu: minimalna razina prava radnika – viša razina prava: kolektivni ugovor, sporazum radničkog vijeća i poslodavca, pravilnik o radu, ugovor o radu – za radnika se primjenjuje najpovoljnije pravo UGOVOR O RADU 5
 6. 6. • Primarni oblik radnog odnosa! • Bitna karakteristika - trajanje: – nema unaprijed određenog trajanja – traje dok se ne otkaže ili prestane na drugi način (čl. 112. ZR) • Ako ugovorom o radu nije određeno trajanje: smatra se da je sklopljen na neodređeno vrijeme (neoboriva presumpcija) UGOVOR O RADU NA NEODREĐENO VRIJEME 6
 7. 7. • Iznimka! • Praksa??? • Bitna karakteristika - prestanak je unaprijed određen: – rokom – izvršenjem određenog posla – nastupanjem određenog događaja UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME 7
 8. 8. • Ograničenja: • iznimnost • drugi i daljnji ugovori s objektivnim razlogom - mora biti naveden u ugovoru • uzastopni ugovori ne smiju trajati više od 3 godine (osim zbog zamjene radnika ili ako je dopušteno posebnim propisom ili kolektivnim ugovorom) • ograničenje ukupnog trajanja ne odnosi se na prvi ugovor • promjena ugovora koja bi utjecala na produljenje trajanja smatra se uzastopnim ugovorom • prekid kraći od 2 mjeseca ne smatra se prekidom razdoblja od 3 godine • ako je ugovor protivan ZR-u ili radnik nastavi raditi po isteku vremena - pretvara se u ugovor na neodređeno vrijeme UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME 8
 9. 9. • Ne treba navoditi objektivni razlog • Mora sadržavati vrijeme trajanja (posredno ipak mora postojati opravdani razlog) • Može se sklopiti i na vrijeme dulje od 3 godine (dileme u primjeni) • Kada se iza prvog ugovora mogu sklapati uzastopni? PRVI UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME 9
 10. 10. PRVI UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME 10
 11. 11. • Razlog: • mora se navesti u ugovoru! • mora biti objektivan • preporuka: u ugovoru razlog što konkretnije odrediti • zaključak: uzastopni ugovor treba biti izniman • Trajanje preko 3 godine: • zamjena privremeno odsutnog radnika • nema vremenskog ograničenja trajanja (niti za prvi niti za uzastopni ugovor) • dulje vrijeme trajanja je određeno zakonom ili kolektivnim ugovorom UZASTOPNI UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME 11
 12. 12. UZASTOPNI UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME 12
 13. 13. UGOVORI O RADU NA ODREĐENO VRIJEME 13 • Mogućnosti: • prvi ugovor • na bilo koje vrijeme (1,3,5,10 godina) • ne navodi se razlog • navodi se trajanje: vremenski ili događajem • uzastopni ugovor • samo ako je prvi sklopljen na vrijeme kraće od 3 godine • mora se navesti razlog • mora se navesti trajanje • može se sklopiti jedan ili više ugovora
 14. 14. • Kada je sklopljen protivno zakonu? – ako je trajanje uzastopnih ugovora duže od 3 godine – ako je sklopljen uzastopni nakon prvog ugovora koji je trajao duže od 3 godine – ako uzastopni nema navedeni opravdani razlog – ako trajanje ugovora nije određeno ili odredivo • Posljedica: smatra se da je sklopljen ugovor na neodređeno vrijeme • Ista posljedica i ako radnik ostane raditi nakon isteka vremena na koji je sklopljen UGOVOR O RADU NA ODREĐENO VRIJEME 14
 15. 15. • Nije propisano davanje obavijesti radniku o isteku, ali to je korisno i potrebno! – rizik da radnik ostane raditi! • Što se događa ako se nakon isteka ugovora o radu koristi godišnji odmor ili bolovanje? • Otkaz – izvanredni otkaz moguć – redovni otkaz moguć samo ako je ugovoren PRESTANAK UGOVORA O RADU NA ODREĐENO VRIJEME 15
 16. 16. • Prednosti u zapošljavanju: – Čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/2017, 98/2019, 84/2021.) – Čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/2013, 152/2014, 39/2018, 32/2020.) – Čl. 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (NN 84/2021.) POSEBNI UVJETI KOD ZAPOŠLJAVANJA 16
 17. 17. • Ugovor o radu prestaje: – smrću – istekom ugovora na određeno vrijeme – kada radnik navrši 65 godina života i 15 godina mirovinskog staža, ako nema drukčijeg sporazuma – sporazumno, – dostavom pravomoćnog rješenja o priznanju prava na invalidsku mirovinu – otkazom – odlukom suda PRESTANAK UGOVORA O RADU 17
 18. 18. • Prestanak po sili zakona • Obavijest radniku: da je radni odnos prestao zbog nastupa zakonskih uvjeta (ne zbog odlaska u mirovinu) • Obavijest radnika: koji ne želi više raditi • Moguć drukčiji sporazum • Za nastavak rada: sklapa se novi ugovor o radu/sporazum o nastavku rada (može prešutno) • Stjecanjem uvjeta za mirovinu ne prestaje radni odnos po sili zakona: – sporazum ili otkaz radnika NAVRŠETKOM 65/15 GODINA 18
 19. 19. • Sporazum: – pisani oblik-obvezan – najpogodniji način: • dogovor o roku i uvjetima • otpremnina nije obvezna, ali se može ugovoriti (oporeziva) • ne može se pobijati tužbom za nedopuštenost • ali radnik nema naknadu za nezaposlenost!! • Koristi se i u slučajevima: – odlaska u prijevremenu starosnu mirovinu, obiteljsku mirovinu, starosnu mirovinu prije 65 godine za žene, invalidsku mirovinu zbog profesionalne nesposobnosti – drugi slučajevi SPORAZUMNI PRESTANAK UGOVORA O RADU 19
 20. 20. • Sadržaj sporazuma: – datum prestanka – otpremnina – godišnji odmor – preostali radni zadaci – postupak primopredaje – povrat sredstava uloženih za osposobljavanje/usavršavanje – čuvanje poslovne tajne SPORAZUMNI PRESTANAK UGOVORA O RADU 20
 21. 21. • Zbog potpunog gubitka radne sposobnosti: – prestanak po sili zakona – danom dostave pravomoćnog rješenja poslodavcu PRIZNANJE PRAVA NA INVALIDSKU MIROVINU 21
 22. 22. • Smanjenje radne sposobnosti uz preostalu sposobnost • Smanjenje radne sposobnosti uz djelomični gubitak radne sposobnosti (invalidska mirovina) • Neposredna opasnost od nastanka smanjenja radne sposobnosti SMANJENJE RADNE SPOSOBNOSTI 22
 23. 23. • Radniku se mora ponuditi obavljanje prilagođenih poslova: – vrsta i način obavljanja poslova – prilagođeno radno vrijeme • Ako poslodavac ne može radniku osigurati prilagođene poslove ili radnik odbije takve poslove: – otkaz (osobno uvjetovani) – suglasnost radničkog vijeća – ako je sporno da li su poslovi prilagođeni: odluka doktora medicine rada – ako radničko vijeće ne da suglasnost: odluka suda SMANJENJE RADNE SPOSOBNOSTI 23
 24. 24. • Ugovor o radu na određeno ili neodređeno vrijeme • Ako se nastavlja radni odnos-izmijeniti postojeći ugovor o radu (aneks ili novi ugovor kojim se zamjenjuje dotadašnji) • Polovica punog radnog vremena: – najviše 4 sata – ako je radno vrijeme kod poslodavca određeno u kraćem trajanju, tada polovica punog radnog vremena iznosi manje od 4 sata • Prava i obveze: – raspored rada se ugovara – moguć prekovremeni rad – pravo na godišnji odmor, tjedni odmor, dnevnu stanku, neoporezive primitke RADNI ODNOS UMIROVLJENIKA 24
 25. 25. RADNI ODNOS UMIROVLJENIKA 25 Vrsta mirovine Zaposlenje Iznos mirovine Starosna mirovina Do polovice radnog vremena Puna mirovina Starosna mirovina za dugogodišnjeg osiguranika Do polovice radnog vremena Puna mirovina Prijevremena starosna mirovina Do polovice radnog vremena Puna mirovina Prijevremena i starosna mirovina prema Zakonu o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba Do polovice radnog vremena Puna mirovina Puno radno vrijeme Mirovina umanjena za 50 %
 26. 26. OTKAZ UGOVORA O RADU 26 Redoviti otkaz Izvanredni otkaz Tko može otkazati poslodavac/radnik poslodavac/radnik Postojanje opravdanog razloga da (poslodavac) ne (radnik) da Propisani razlozi za otkaz da (poslodavac) ne (radnik) da Zahtjev za zaštitu prava da da Obveza savjetovanja da da Obrana radnika (skrivljeno ponašanje) da da Otpremnina da (osim za skrivljeno ponašanje) da (osim za skrivljeno ponašanje) Prethodni postupak - upozorenje da (skrivljeno ponašanje) ne Otkazni rok da ne
 27. 27. • Vrste i razlozi za otkaz poslodavca: • Poslovno uvjetovani - prestala je potreba za radom zbog gospodarskih, tehnoloških ili organizacijskih razloga • Osobno uvjetovani - radnik nije u mogućnosti izvršavati svoje obveze zbog određenih trajnih osobina ili sposobnosti • Uvjetovan skrivljenim ponašanjem – radnik krši obveze iz radnog odnosa • Zbog nezadovoljavanja na probnom radu • Radnik ne mora navoditi razloge za otkaz REDOVITI OTKAZ 27
 28. 28. • Gospodarski razlozi: – vanjske okolnosti koje su nastale neovisno o odlukama poslodavca, a koje uzrokuju potrebu smanjenja broja radnika • smanjenje opsega posla, smanjenje tržišta, neprofitabilnost određene djelatnosti, organizacijskog dijela ili radnog mjesta, potreba smanjenja troškova • ukidanje organizacijskog dijela, ukidanje radnog mjesta, spajanje dva radna mjesta u jedno, outsourcing POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ 28
 29. 29. • Gospodarski razlozi - sudska praksa: • Zbog nastalog poremećaja u proizvodnji ostvarile su se pretpostavke za poslovno uvjetovani otkaz ugovora o radu onim radnicima koji su se u takvim okolnostima pojavili kao tehnološki višak (Vs, Revr-677/08 od 12.2.2009.) • U sudskoj se praksi u tom slučaju kao opravdan razlog za otkaz prizna kod smanjenja opsega posla (Vs, Revr-509/03- 2 od 22.4. 2004.), smanjenja tržišta (Vs, Revr-786/07-2 od 12.3.2008.), neprofitabilnost određene djelatnosti pa i pojedinog radnog mjesta (Vs, Revr -605/02 od 9.4.2003.) POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ 29
 30. 30. • Tehnološki razlozi: • unutarnje okolnosti koje su nastale kao aktivnosti poslodavca usmjerene na promjene u tehnologiji • uvođenje novih strojeva, automatiziranje procesa • Organizacijski razlozi: • rezultat djelovanja poslodavca u promjeni organizacije rada koja dovodi do viška radnika • ukidanje radnog mjesta zbog preraspodjele, premještanje na drugo radno mjesto, spajanje organizacijskih dijelova u kojem prestaje potreba za jednim voditeljem POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ 30
 31. 31. • Organizacijski razlozi- sudska praksa: • Pravo je poslodavca organizirati proces rada, uključujući pri tom mogućnost ukidanja radnog mjesta, sve suglasno potrebama organizacije rada i cilju zbog kojeg je sklopljen ugovor o radu (Vs, Rev-1638/98 od 14.1.1999. Vs, Revr-119/06 od 16.1.2007.) • Autonomno je pravo poslodavca urediti proces organizacije rada na da postiže bolje poslovne rezultate – a u svrhu ostvarenja tog cilja utvrđuje postojanje trajnih potreba za radom radnika na određenom radnom mjestu (Vs, Revr-11/03-2 od 20.1.2004. ) • Sud nije ovlašten ulaziti u opravdanost poslovnih poteza poslodavca (pravo je poslodavca organizirati proces rada uključujući i to da obavljanje dotadašnjih poslova rasporedi na druga postojeća radna mjesta (Vs, Revr-308/09 od 10.7.2009.) • Zakonitost ovog otkaza se procjenjuje prema uvjetima koja su egzistirali u vrijeme otkazivanja, a ne koji su nakon toga nastupili (to što je poslodavac stekao mogućnost zapošljavanja nakon godinu dana ne čini odluku nezakonitom) (Vs, Revr 60/06-2 od 13.9.2006. ) POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ 31
 32. 32. • Odlučivanje o otkazu: • poslodavac mora uzeti u obzir trajanje radnog odnosa, starost i obvezu uzdržavanja radnika (dolazi u obzir ako se treba otkazati više radnika i ako zapošljava više od 20 radnika) • ti kriteriji moraju se razmotriti i uzeti u obzir, obrazložiti • mogu se uvesti i dodatni: kvaliteta, točnost, urednost, učinak • poslodavac odlučuje kojem će kriteriju dati prednost • „Nije u pravu revidentica kada tvrdi da je prilikom utvrđivanja kriterija poslodavac trebao dati veće značenje socijalnim uvjetima, pa tako godinama života revidentice, trajanju njezinog radnog odnosa ili pak obvezama uzdržavanja, a manje radnim uvjetima. Ovo stoga, što zakon dopušta poslodavcu da utvrdi kriterije po kojima će bodovati radnike, a zatim ocijeniti tko od radnika ima manji broj bodova i prema tome ulazi na popis viška radnika, pri tome je odlučno da se ti kriteriji na jednak način primjenjuju na sve radnike.” (Vs, Revr-855/07 od 26.3.2008.) • Na tom radnom mjestu ne može se zaposliti radnik daljnjih 6 mjeseci POSLOVNO UVJETOVANI OTKAZ 32
 33. 33. • Razlog: radnik je objektivno nesposoban za obavljanje poslova zbog trajnih osobina • Trajne se osobine mogu sastojati u psihičkim ili fizičkim nedostacima radnika koji ga čine objektivno nesposobnim za uredno izvršavanje obveza iz radnog odnosa • bolest trajnog karaktera: smanjena radna sposobnost uz preostalu ili djelomični gubitak radne sposobnosti, neposredna opasnost od smanjenja radne sposobnosti • nedostatak sposobnosti • narav radnika OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ 33
 34. 34. • Razlozi-sudska praksa: • Kad radnik zbog svoje plahe prirode nije bio u mogućnosti kvalitetno obavljati poslove prodavača (Vs, Rev- 3048/99 od 9.11.2000.) • Kad je prodavačica tehničke robe bila stidljiva pa nije s kupcima znala uspostaviti potreban kontakt i sugerirati im kupnju određenog proizvoda (Ustavni sud RH, U-III-224/2003 od 12.1.2006.) • Bolest može biti razlog za osobno uvjetovani otkaz samo ako je trajnog karaktera i ako upravo zbog toga radnik više ne može uspješno obavljati posao (Vs, Revr-383/07 od 5.6.2007). • Nedostatak sposobnosti može biti i nedovoljna zainteresiranost za posao, odnosno neurednost i netočnost (Žs u Zagrebu, Gžr-1421/02 od 7.10.2003.) • Kontinuirano i dugotrajno bahato i drsko ponašanje koje tužitelj ispolji svaki put kad mu se ukaže na pogreške u radu, čime on negativno djeluje na timski rad kod tuženika, predstavlja opravdan razlog za osobno uvjetovan otkaz (Vs, Revr-420/12 od 10.9.2013.) OSOBNO UVJETOVANI OTKAZ 34
 35. 35. • Ponašanje koje predstavlja ustrajnije kršenje obveza iz radnog odnosa • Uvjeti: • radi se o obvezama iz radnog odnosa • obveze je kršio isključivo radnik • radnik je kršio obveze s namjerom • Razlozi: • ponavljajuće kašnjenje, prijevremeni odlazak s posla, nepoštivanje pravila u postupanju, neizvršenje radnih zadataka, neizvršenje naloga, počinjenje štete, zlouporaba bolovanja, alkoholiziranost, prouzročenje prometne nezgode, krađa, nedolično ponašanje prema poslodavcu OTKAZ ZBOG SKRIVLJENOG PONAŠANJA 35
 36. 36. • Posebni uvjet redovitog otkazivanja • Nema obveze savjetovanja • Opći uvjeti za redoviti otkaz: • mora biti u pisanom obliku i obrazložen-opisati razloge zašto je utvrđeno nezadovoljavanje na probnom radu • otkazni rok teče danom dostave • otkazni rok: 7 dana najmanje • Do kada se može otkazati? • Treba li trajati cijeli probni rok? OTKAZ ZBOG NEZADOVOLJAVANJA NA PROBNOM RADU 36
 37. 37. • Nepromjenjivost ugovora o radu jednostranom odlukom! • Kako izmijeniti ugovor o radu? • Zašto nam treba ovaj otkaz? • Poslodavac ovdje ne želi otpustiti radnika! Ali želi izmijeniti sadržaj ugovora. • Najčešći razlozi: • premještaj na drugo radno mjesto (prije: raspoređivanje) • smanjivanje plaće • smanjivanje drugih materijalnih prava, smanjivanje otkaznog roka, godišnjeg odmora, drugo mjesto rada OTKAZ S PONUDOM IZMIJENJENOG UGOVORA 37
 38. 38. • Postupak • radniku se istovremeno dostavlja • otkaz (uz provedeno savjetovanje/suglasnost radničkog vijeća) • prijedlog novog ugovora o radu (potpisan) • popratni dopis: objašnjenje, rok za očitovanje • radnik se treba očitovati u roku 8 dana (ili duže) • radnik prihvaća ponudu - potpisuje novi ugovor • može uložiti zahtjev za zaštitu prava i poslije tužbu radi osporavanja otkaza • radnik ne prihvaća ponudu/ne odgovori- nastupaju učinci otkaza • može uložiti zahtjev za zaštitu prava i poslije tužbu radi osporavanja otkaza • Radnik ima pravo na otkazni rok i otpremninu OTKAZ S PONUDOM IZMIJENJENOG UGOVORA 38
 39. 39. • Ako zbog osobito teške povrede radne obveze iz radnog odnosa ili zbog neke druge osobito važne činjenice, uz uvažavanje svih okolnosti i interesa ugovornih stranaka, nastavak radnog odnosa nije moguć • Razlozi- primjeri: • ponašanje radnika: odbijanje izvršenje posla, odbijanje prekovremenog rada, neopravdani izostanak s posla više dana, zlouporaba bolovanja, pritvor, otuđenje imovine, alkoholiziranost uz teške posljedice, • druga osobito važna činjenica: gubitak povjerenja • čl. 261. st. 4. Zakona o socijalnoj skrbi- pravomoćna presuda • pravomoćno rješenje inspekcije o povredi prednosti pri zapošljavanju IZVANREDNI OTKAZ 39
 40. 40. • Izvanredni otkaz se može dati u roku od 15 dana od dana saznanja za činjenicu na kojoj se otkaz temelji – uz ovaj subjektivni nije propisan i objektivni rok • Rok se poslodavcu računa od dana saznanja osobe nadležne za donošenje odluke, to saznanje ne mora biti neposredno, već se može izvesti iz saznanja osobe koja je zbog svojih voditeljskih ovlasti obvezna izvijestiti nadležnu osobu o činjenicama koje su razlog za otkaz • Rok je prekluzivan • Ako je radnik počinio više povreda u različitim vremenskim razdobljima, rok teče zasebno od saznanja za svaku povredu pa čak i ako su one iste vrste IZVANREDNI OTKAZ 40
 41. 41. • Prije otkaza poslodavac je dužan radnika upozoriti na povrede obveza i ukazati mu na mogućnost otkazivanja u slučaju nastavka povrede REDOVITO OTKAZIVANJE ZBOG SKRIVLJENOG PONAŠANJA 41 Na osnovi čl. 119. st. 1. Zakona o radu (NN 93/14.) poslodavac -------------.d.o.o. ------ ------------------------------------ dana -----------------. izdaje sljedeće UPOZORENJE NA OBVEZE IZ RADNOG ODNOSA I.-----------------------------, na radnom mjestu -------------------------------- (dalje: Radnik), izdaje se ovo upozorenje na obveze iz radnog odnosa. II. Radnik je prekršio obvezu iz radnog odnosa koja se sastoji u sljedećem: - dana -------------------------------------- učinio je___________________. Radnik se upozorava da je u radnom odnosu dužan postupati s skladu sa svojim obvezama iz ugovora u radu te da ne smije ponavljati ili počiniti nove povrede obveza iz radnog odnosa. III. U slučaju nastavka povrede obveza iz radnog odnosa Radniku se može otkazati ugovor o radu. Poslodavac
 42. 42. • Prije redovitog i izvanrednog otkazivanja poslodavac je dužan omogućiti radniku da iznese svoju obranu • Okolnosti koje ne nameću obvezu upozorenja: npr. krađa, nasilno ponašanje, alkoholiziranost, izostanak s posla • Protiv upozorenja nema pravnog lijeka REDOVITO OTKAZIVANJE ZBOG SKRIVLJENOG PONAŠANJA 42
 43. 43. • Provesti savjetovanje s radničkim vijećem (sindikalni povjerenik) • Pribaviti prethodnu suglasnost radničkog vijeća za otkaz: – radniku sa smanjenom radnom sposobnošću ili invaliditetom – radniku starijem od 60 godina – članu radničkog vijeća – sindikalnom povjereniku • Ako je odbijena suglasnost: tužba sudu radi nadomještanja suglasnosti POSTUPAK OTKAZIVANJA 43
 44. 44. • Teče danom dostave (prvi dan je dan dostave) • Ne teče za vrijeme: – trudnoće – rodiljnog, roditeljskog, posvojiteljskog dopusta – bolovanja zbog ozljede na radu – drugi: čl. 121. st. 2. ZR – bolovanje • Ako je nastupilo bolovanje za vrijeme (ali i prije) otkaznog roka – radni odnos ipak prestaje istekom 6 mjeseci od dostave otkaza • Teče za vrijeme: – godišnjeg odmora, plaćenog dopusta, bolovanja ako je poslodavac radnika oslobodio obveze rada za vrijeme otkaznog roka OTKAZNI ROK 44
 45. 45. • Trajanje – zakonski rokovi su minimalni – ovise o dužini staža kod poslodavca – otkaz zbog skrivljenog ponašanja: polovica propisanog roka – otkaz radnika: mjesec dana • Poslodavac može odlučiti da radnik ne radi za vrijeme otkaznog roka- radnik ima prava kao da je radio OTKAZNI ROK 45
 46. 46. • Za slučaj poslovno uvjetovanog otkaza i osobno uvjetovanog otkaza • Ako radnik radi neprekinuto kod poslodavca duže od 2 godine • Minimalni iznos: 1/3 prosječne mjesečne plaće u prethodna 3 mjeseca • Najviši iznos: 6 prosječnih plaća (ako nije propisano ili ugovoreno drugo) • U slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti: dvostruki iznos OTPREMNINA 46
 47. 47. • Osnovica za obračun: – osnovna plaća, uvećanje za staž, prekovremeni, rad nedjeljom, blagdanom, stimulacije – ne ulaze: naknade troškova, božićnica, godišnje nagrade – za vrijeme go, bolovanja: obračun plaće kao da je radio • Dospijeće: 30 dana (TKU) • Radnik u nepunom radnom vremenu – ima pravo na iznos otpremnine prema nepunom radnom vremenu • Radnik u skraćenom radnom vremenu – ima pravo na otpremninu u punom iznosu kao da radi u punom radnom vremenu OTPREMNINA 47
 48. 48. HVALA!

×