O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Pravna (ne)sigurnost - Andrija Stojanović.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Pravna (ne)sigurnost - Andrija Stojanović.pdf

 1. 1. 1 Certitudo d.o.o. za zastupanje u osiguranju www.certitudo.hr info@certitudo.hr 1 Pravna (NE)sigurnost i rješenja, Odgovornosti poslodavca i djelatnika u socijalnoj skrbi
 2. 2. 2 2 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! ▪Misija je promicati suvremene znanstvene i praktične standarde te etičke vrijednosti u medicini i pravu, jačanje pravne sigurnosti i svjesnosti odgovornosti pružatelja zdravstvenih usluga, a sve u svrhu ostvarivanja i zaštite temeljnih prava građana Republike Hrvatske na zdravstvenu zaštitu ▪Cilj Udruge je promicanje prava i svjesnosti odgovornosti zdravstvenih radnika te zaštita i pružanje pomoći istima u obavljanju zvanja. ▪Cilj Udruge je i zaštita prava pacijenata i građana Hrvatske te jačanja odgovornosti građana prema zdravlju, zdravstvenoj zaštiti i zdravstvenom sustavu. ▪Cilj Udruge je i promicanje i unapređenje znanstvenih i praktičnih standarda obavljanja zdravstvene djelatnosti te zaštita vrijednosti kodeksa medicinske i pravne etike i deontologije. ▪Cilj udruge je sustavna edukacija stručnjaka iz područja medicinskog prava. ▪Udruga djeluje na području zaštite zdravlja, strukovne udruge u području zaštite zdravlja. O nama – Hrvatska udruga za medicinsko pravo
 3. 3. 3 3 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada - činjenice • Djelatnost socijalnog rada obavlja se u području socijalne skrbi, odgoja i obrazovanja, zdravstva, pravosuđa, zaštite obitelji, civilnog društva, vjerskih i humanitarnih zajednica i u drugim područjima. • Djelatnost socijalnog rada je javna djelatnost podliježe kontroli standarda i obrazovanja • Djelatnost od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku • Regulirana djelatnost u pogledu uvjeta i načina te kontrole obavljanja djelatnosti, legalan monopol na djelatnost • Profesionalna autonomije uz obavezno poštivanje zakonskih, moralnih i etičkih načela struke - Pravo na obavljanje djelatnosti socijalnog rada stječe se priznavanjem prava na obavljanje djelatnosti socijalnog rada. • Regulacijsko tijelo: Hrvatska komora socijalnih radnika • Rješenjem odlučuje o davanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada • Magistri socijalnog rada, magistri socijalne politike i sveučilišni prvostupnici socijalnog rada koji obavljaju djelatnost socijalnog rada obvezno se udružuju u Komoru.
 4. 4. 4 4 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – Odgovornost poslodavca • Zakon o obveznim odnosima, Članak 1061. – Odgovornost prema trećim osobama • (1) Za štetu koju zaposlenik u radu ili u svezi s radom prouzroči trećoj osobi odgovara poslodavac kod kojega je radnik radio u trenutku prouzročenja štete, osim ako dokaže da su postojali razlozi koji isključuju odgovornost zaposlenika • 3) Poslodavac koji je oštećeniku popravio štetu ima pravo zahtijevati od zaposlenika naknadu troškova popravljanja štete, ako je ovaj štetu prouzročio namjerno ili iz krajnje nepažnje. • Zakon o radu, Članak 111. – odgovornost prema djelatnicima • (1) Ako radnik pretrpi štetu na radu ili u vezi s radom, poslodavac je dužan radniku naknaditi štetu po općim propisima obveznog prava. • (2) Pravo na naknadu štete iz stavka 1. ovoga članka odnosi se i na štetu koju je poslodavac uzrokovao radniku povredom njegovih prava iz radnog odnosa. • Članak 7. (3) Poslodavac je dužan osigurati radniku uvjete za rad na siguran način i na način koji ne ugrožava zdravlje radnika, u skladu s posebnim zakonom i drugim propisima. • Članak 7. (5) Poslodavac je dužan zaštititi dostojanstvo radnika za vrijeme obavljanja posla od postupanja nadređenih, suradnika i osoba s kojima radnik redovito dolazi u doticaj u obavljanju svojih poslova, ako je takvo postupanje neželjeno i u suprotnosti s ovim Zakonom i posebnim zakonima.
 5. 5. 5 5 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – Odgovornost poslodavca • Članak 28. Zakon o radu. • (1) Poslodavac je dužan pribaviti i održavati postrojenja, uređaje, opremu, alate, mjesto rada i pristup mjestu rada, te organizirati rad na način koji osigurava zaštitu života i zdravlja radnika, u skladu s posebnim zakonima i drugim propisima i naravi posla koji se obavlja • Zakon o zaštiti na radu: • Članak 19. Poslodavac je odgovoran za organiziranje i provođenje zaštite na radu radnika u svim dijelovima organizacije rada i u svim radnim postupcima. • Članak 25. (1) Ozljeda na radu i profesionalna bolest koju je radnik pretrpio obavljajući poslove za poslodavca smatra se da potječe od rada i poslodavac za nju odgovara po načelu objektivne odgovornosti. • (2) Poslodavac može biti oslobođen odgovornosti ili se njegova odgovornost može umanjiti ako je šteta nastala zbog više sile, odnosno namjerom ili krajnjom nepažnjom radnika ili treće osobe, na koje poslodavac nije mogao utjecati niti je njihove posljedice mogao izbjeći, unatoč provedenoj zaštiti na radu. • Obveze poslodavca u vezi s prevencijom stresa uzrokovanog na radu ili u vezi s radom • organizaciju rada i radnih postupaka, radne uvjete i okolinu, komunikaciju i subjektivne čimbenike (emocionalni i društveni pritisci, osjećaj nemoći, osjećaj da nema dovoljno podrške i sl.).
 6. 6. 6 6 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – Odgovornost djelatnika • Zakon o radu, Članak 107. • (1) Radnik koji na radu ili u vezi s radom namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu poslodavcu, dužan je štetu naknaditi. • (2) Ako štetu uzrokuje više radnika, svaki radnik odgovara za dio štete koji je uzrokovao. • Zakon o radu, Članak 109. – Regresna odgovornost • Radnik koji na radu ili u vezi s radom, namjerno ili zbog krajnje nepažnje uzrokuje štetu trećoj osobi, a štetu je naknadio poslodavac, dužan je poslodavcu naknaditi iznos naknade isplaćene trećoj osobi • Načelo savjesnosti i poštenja u obaveznim odnosima : članak 4. ZOO • U zasnivanju obveznih odnosa i ostvarivanju prava i obveza iz tih odnosa sudionici su dužni pridržavati se načela savjesnosti i poštenja.
 7. 7. 7 7 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Zakon o obaveznim odnosima – opći propisi obveznog prava • Svatko je dužan uzdržati se od postupka kojim se može drugome prouzročiti šteta. • Sudionik u obveznom odnosu dužan je u ispunjavanju obveze iz svoje profesionalne djelatnosti postupati s povećanom pažnjom, prema pravilima struke i običajima (pažnja dobrog stručnjaka). • Sudionik u obveznom odnosu dužan je ispuniti svoju obvezu i odgovoran je za njezino ispunjenje • Tražbina naknade štete zastarijeva za tri godine otkad je oštećenik doznao za štetu i za osobu koja je štetu učinila. • Kad je šteta prouzročena kaznenim djelom, a za kazneni progon je predviđen dulji rok zastare, zahtjev za naknadu štete prema odgovornoj osobi zastarijeva kad istekne vrijeme određeno za zastaru kaznenog progona. • Tko drugome prouzroči štetu, dužan je naknaditi štetu ako ne dokaže da je šteta nastala bez njegove krivnje – Subjektivna odgovornost • Za štetu od stvari ili djelatnosti od kojih potječe povećana opasnost štete za okolinu odgovara se bez obzira na krivnju – Objektivna odgovornost
 8. 8. 8 8 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – disciplinska odgovornost Zakon o djelatnosti socijalnog rada, Članak 40. • (1) Član Komore odgovara za teške i lakše povrede dužnosti socijalnog radnika pred disciplinskim tijelima Komore, određenim Statutom Komore. • (2) Teške povrede dužnosti socijalnog radnika su: • povreda obveze čuvanja profesionalne tajne • teška povreda etičkog kodeksa za djelatnost socijalnog rada kojom se osobito narušava ugled djelatnosti socijalnog rada koje ima teže značenje s obzirom na važnost i prirodu povrijeđene društvene vrijednosti, visinu materijalne štete ili druge posljedice te s obzirom na okolnosti pod kojima je radnja izvršena ili propuštena • nestručno obavljanje djelatnosti socijalnog rada • povreda obveze osiguranja od odgovornosti • počinjenje kaznenog djela za koje je izrečena pravomoćna kazna zatvora • tri puta izrečena mjera za lakše povrede dužnosti socijalnog radnika.
 9. 9. 9 9 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – disciplinska odgovornost Pravilnik o pravima i disciplinskoj odgovornosti članova HKSR Član Komore je odgovoran ako: • povrijedi odredbe Zakona o djelatnosti socijalnog rada, • povrijedi Etički kodeks, • obavlja nestručno djelatnost socijalnog rada, • svojim ponašanjem prema korisniku, kolegi ili trećim osobama u obavljanju djelatnosti socijalnog rada povrijedi ugled svoje profesije, • ne ispunjava Statutom ili drugim općim aktima određene članske obveze prema Komori, • počini kazneno djelo koje ga čini nedostojnim za obavljanje djelatnosti socijalnog rada te bude pravomoćnom sudskom presudom osuđen za kazneno djelo.
 10. 10. 10 10 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – Etički kodeks HKSR • Vrijednosti socijalnog rada Dostojanstvo i vrijednost svakog pojedinca •Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su poštivati dostojanstvo i vrijednost svake osobe bez obzira na njegovo porijeklo, nacionalnost, vjersku pripadnost, boju kože, spol, seksualnu orijentaciju ili bilo koje drugo obilježje kao i bez obzira na njegov trenutni životni položaj ili status. •Dužnost je socijalnih radnica i socijalnih radnika pristupati svakom čovjeku kao osobi koja ima puno ljudsko dostojanstvo i vrijednost samom činjenicom što je ljudsko biće. Pravo na poštovanje, privatnost i povjerljivost •Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su svakoj osobi jamčiti poštovanje u profesionalnom i privatnom odnosu. •Profesionalni odnos socijalnih radnica i socijalnih radnika i njihovih korisnika i korisnica treba se zasnivati na osnovama zajamčene privatnosti i povjerljivosti. Pravo pojedinca, obitelji i članova zajednice na samoodređenje •Socijalne radnice i socijalni radnici dužni su omogućiti svojim korisnicima i korisnicama pravo na informirani izbor intervencije koja će dovesti do pozitivne promjene u njihovom životu ili pravo na izbor odbijanja intervencije ukoliko to ne ugrožava druge ili njega samoga.
 11. 11. 11 11 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – Uvjet za obavljanje djelatnosti • Formalnog obrazovanja i položenog stručnog ispita, jedan od važnih uvjeta: • da nije pravomoćno osuđen za neko od kaznenih djela: • – kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv slobode i prava čovjeka i građanina (glava XI.), kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XII.), kaznenih djela protiv vrijednosti zaštićenih međunarodnim pravom (glava XIII.), kaznenih djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa (glava XIV.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i mladeži (glava XVI.), kaznenih djela protiv imovine (glava XVII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XVIII.), kaznenih djela protiv sigurnosti platnog prometa i poslovanja (glava XXI.), kaznenih djela protiv vjerodostojnosti isprava (glava XXIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXIV.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXV.) (»Narodne novine«, br. 110/97., 27/98., 50/00 – Odluka USRH, 129/00., 51/01., 111/03., 190/03. – Odluka USRH, 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08. i 57/11.) • protiv čovječnosti i ljudskog dostojanstva (glava IX.), kaznenih djela protiv života i tijela (glava X.), kaznenih djela protiv ljudskih prava i temeljnih sloboda (glava XI.), kaznenih djela protiv radnih odnosa i socijalnog osiguranja (glava XII.), kaznenih djela protiv osobne slobode (glava XIII.), kaznenih djela protiv časti i ugleda (glava XV.), kaznenih djela protiv spolne slobode (glava XVI.), kaznenih djela spolnog zlostavljanja i iskorištavanja djeteta (glava XVII.), kaznenih djela protiv braka, obitelji i djece (glava XVIII.), kaznenih djela protiv zdravlja ljudi (glava XIX.), kaznenih djela protiv imovine (glava XXIII.), kaznenih djela protiv gospodarstva (glava XXIV.), kaznenih djela krivotvorenja (glava XXVI.), kaznenih djela protiv službene dužnosti (glava XXVIII.), kaznenih djela protiv javnog reda (glava XXX.) odnosno kaznenih djela protiv Republike Hrvatske (glava XXXII.) (»Narodne novine«, br. 125/11., 144/12., 56/15., 61/15. i 101/17.) • STATUS SLUŽBENE OSOBE ??? – Da li Vam je to trebalo ?
 12. 12. 12 12 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – Način obavljanja djelatnosti socijalnog rada • Zakon o djelatnosti socijalnog rada, Članak 10. • (1) Djelatnost socijalnog rada obavlja se na temelju ugovora s drugim pravnim ili fizičkim osobama, rješenja o prijmu ili kao profesionalna djelatnost. • (2) Profesionalnu djelatnost obavlja ovlašteni socijalni radnik koji samostalno kao profesionalnu djelatnost pruža socijalne usluge sukladno zakonu kojim se uređuju socijalne usluge ili trgovačko društvo ili obrt registriran za obavljanje djelatnosti socijalnog rada. • Komora, Rješenjem odlučuje o davanju, obnavljanju i oduzimanju odobrenja za samostalan rad magistara socijalnog rada, magistara socijalne politike i sveučilišnih prvostupnika socijalnog rada • Članak 17. • (1) Ovlašteni socijalni radnik koji obavlja djelatnost socijalnog rada kao profesionalnu djelatnost dužan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi mogao počiniti trećima osobama obavljanjem djelatnosti socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti. • (2) Ovlašteni socijalni radnik koji obavlja djelatnost socijalnog rada kao profesionalnu djelatnost dužan je uredno produžavati osiguranje od odgovornosti. • (3) Ako ovlašteni socijalni radnik koji obavlja djelatnost socijalnog rada kao profesionalnu djelatnost štetu trećoj osobi počini namjerno ili iz grube nepažnje, osiguravatelj koji je nadoknadio štetu trećoj osobi ima pravo regresa prema ovlaštenom socijalnom radniku.
 13. 13. 13 13 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – Način obavljanja djelatnosti socijalnog rada • Zakon o djelatnosti socijalnog rada, Članak 17. • (1) Ovlašteni socijalni radnik koji obavlja djelatnost socijalnog rada kao profesionalnu djelatnost dužan je osigurati se od odgovornosti za štetu koju bi mogao počiniti trećima osobama obavljanjem djelatnosti socijalnog rada kao profesionalne djelatnosti. • Zakonodavac je propustio urediti ovu području: • Nije propisao minimalne standarde osiguranja: • Minimalni osigurani iznos • Agregatni limit • Rizike koje treba pokriti osiguranjem • Uvjete osiguranja, sastavni dio police osiguranja • Nije odredio tko provodi nadzor nad provedbom zakonske odredbe • Nije propisao zapriječene sankcije za one koji ne poštivaju zakonske odredbe • Sve je prepušteno diskrecijskom pravu Osiguratelja • Postoji li smisao osiguranja od odgovornosti za štetu ako one neće i ne može biti namirena???? • Nedorečenost, nepreciznost i česta kontradikcija ključnih zakona dovode do opće Pravne NEsigurnosti u području djelatnosti socijalnog rada kako za korisnike socijalnih usluga tako i za same socijalne i druge radnike!!!
 14. 14. 14 14 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Obavezno osiguranje od štete • Postoji čitav niz profesija koje po zakonu moraju imati osiguranje od odgovornosti: • Legislativa koja se odnosi na obvezna osiguranja od štete nije dorečena i u puno slučajeva je kontradiktorna • Kolizija zakona • Ne određivanje ključnih sastavnica obaveznog osiguranja • Posljedica je nered na tržištu osiguranja reguliranih profesija • Dobar primjer : • Zakona o zdravstvenoj zaštiti: • obveza zdravstvenih radnika je da postupaju prema pravilima struke, na način da svojim postupcima ne ugroze život i zdravlje ljudi • Zakona o zdravstvenoj zaštiti, članak 155.: • Poslodavac je obvezan sve zdravstvene radnike koji neposredno u vidu zanimanja pružaju zdravstvenu zaštitu stanovništvu osigurati od štete koja bi mogla nastati u provođenju zdravstvene zaštite.” • Obaveza naknade štete može proisteći iz: • Javne odgovornosti ( opća odgovornost) – van ugovorna odgovornost • Profesionalne odgovornosti – ugovorna odgovornost • Odgovornost prema djelatnicima • Produktna odgovornost
 15. 15. 15 15 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – Pravna NEsigurnost • ''PRAVNI CIRKUS‘’, Jakša Barbić: Pravna nesigurnost u Hrvatskoj dovodi u pitanje osobne slobode zajamčene Ustavom ! • AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI: Pravna nesigurnost osiromašila je Hrvatsku na svim razinama, zabrinutost zbog redukcije pravne sigurnosti i poteškoća u ostvarivanju vladavine prava, do kojih je, među ostalim, došlo jer je velik broj zakona tijekom procesa usklađivanja s propisima Europske unije donesen po hitnom postupku, često i kada to nije bilo potrebno. • PRAVNA NESIGURNOST U RH: Zlouporabe i nezakonitosti u državnim institucijama RH prijavljene su Europskoj uniji • AKADEMIJA PRAVNIH ZNANOSTI , Pravna nesigurnost najdrastičnije se manifestira kod obrtnika, jer oni za obveze prema trećim osobama odgovaraju svojom cjelokupnom ( i privatnom) imovnom. • Obrtnici kao vjerovnici nisu ničim zaštićeni, osim formalne sudske zaštite koja je skupa, spora i posve neučinkovita. • Hrvatska ima preko 9000 propisa, od toga su veći dio podzakonski propisi što pravnu sigurnost čini još nedostupnijom • „Pravna NEsigurnost“ predstavlja opći i kronični sindrom ukupnih društvenih i ekonomski odnosa u Hrvatskoj. • Pravnu NEsigurnost, zapravo možemo nazvati i „ Hrvatskom bolešću”
 16. 16. 16 16 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! KLJUČNI PROBLEM HRVATSKOG DRUŠTVA: Pravna NEsigurnost ➢ Nemogućnost korištenja pozitivnih zakonskih propisa u svoju zaštitu ➢ Česti sukobi interesa sa „svojim” odvjetnikom ➢ Neizvjestan ishod sudskih postupaka ➢ previsoka odvjetnička tarifa i sudski troškovi / troškovi suprotne strane ➢ Većina institucija nastupa s pozicije sile i snage a ne s pozicije pravde i prava „Pravna sigurnost” je temeljna pretpostavka sređenog života i djelovanja u svakoj sredini jer ona svakome jamči primjereno ostvarenje i zaštita prava i osobnih sloboda”. Pravna NEsigurnost ili pravna sigurnost – što imamo???
 17. 17. 17 17 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! PRAVNA ZAŠTITA - ??? Što je osiguranje pravne zaštite? ? Osiguranje koje pokriva sve troškove zaštite osiguranike u različitim situacijama
 18. 18. 18 18 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! Djelatnost socijalnog rada – osiguranje pravne zaštite za članove SZDSSH i HKSR PRAVNA ZAŠTITA ZA ČLANOVE SZDSSH: Opća kazneno PZ – profesionalno područje (u pokriće su uključeni i prekršaji) Opća odštetno PZ – profesionalno područje (napad korisnika, uništenje osobne imovine i sl.) PZ na području radnog prava – profesionalno područje PZ vozača – za vrijeme službenog puta – službenim ili privatnim vozilom kaznenopravna zaštita – kazneno PZ na području prometa (prekršaji nisu uključeni u osigurateljno pokriće) PZ vozačke dozvole PZ savjetovanja (jedan pravni savjet kod odvjetnika iz bilo koje područja prava) Klauzula HRK077 – Osiguranje privatnog tužitelja Klauzula HRK075 – Odštetni zahtjevi zbog povrede časti i dobrog imena PRAVNA ZAŠTITA ZA ČLANOVE HKSR: Opća kazneno PZ – profesionalno područje (u pokriće su uključeni i prekršaji) Klauzula HRK071 – Obrana u disciplinskom postupku Opća odštetno PZ – profesionalno područje (napad korisnika, uništenje osobne imovine i sl.) PZ savjetovanja (jedan pravni savjet kod odvjetnika iz bilo koje područja prava) Klauzula HRK077 – Osiguranje privatnog tužitelja Klauzula HRK075 – Odštetni zahtjevi zbog povrede časti i dobrog imena
 19. 19. 19 19 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! PRAVNA SIGURNOST – pravna zaštita za članove SZDSSH i HKSR • Osigurani iznos: 100.000,00 € / po svakom štetnom događaju • Bez agregatnog limita • Na području cijele europe i zemalja sredozemlja • Polica pokriva: 1. odvjetničke troškove 2. troškove vještaka, odnosno izradu mišljenja vještaka po nalogu suda 3. troškove svjedoka 4. troškove sudskih tumača te dodatne materijalne troškove (fotokopiranje na sudu i sl.) 5. sudske troškove – takse odnosno paušalne pristojbe 6. osiguranje pologa jamčevine do 100.000 EUR u slučaju određivanja pritvora 7. putne troškove za suđenje u inozemstvu 8. troškove izvansudskih nagodbi, medijacija 9. presudom određene troškove suprotne strane
 20. 20. 20 20 Osjećaj sigurnosti potiče unutarnji mir i zadovoljstvo svakog čovjeka! CERTITUDO VAM NUDI Posebne popuste na gotovo sve vrste osiguranja od 10% do 50% • besplatnu analizu postojećih polica osiguranja • pronalazak i preporuku najboljih rješenja • pomoć pri postavljanju odštetnih zahtjeva • dostupnost svakim radnim danom • za hitne slučajeve 24 h / dan - 7 dana u tjednu • pomoć i savjete za sve vrste osiguranja “Izbor određuje našu sudbinu, a ne splet okolnosti.” - Aristotel E-pošta: info@certitudo.hr E-pošta: andrija.stojanovic@certitudo.hr Andrija Stojanović, gsm: 098 340 540

×